Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1112/QĐ-UBND năm 2016 thành lập Ban Quản lý Dự án “Quản lý nguồn nước và ngập lụt Vĩnh Phúc”, vay vốn Ngân hàng Thế giới do tỉnh Vĩnh Phúc ban hành

Số hiệu: 1112/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Vĩnh Phúc Người ký: Nguyễn Văn Trì
Ngày ban hành: 29/03/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH PHÚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1112/QĐ-UBND

Vĩnh Phúc, ngày 29 tháng 3 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

THÀNH LẬP BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN “QUẢN LÝ NGUỒN NƯỚC VÀ NGẬP LỤT VĨNH PHÚC”, VAY VỐN WB.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 38/2013/NĐ-CP ngày 23/4/2013 của Chính phủ về quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ;

Căn cứ Quyết định số 1682/QĐ-TTg ngày 30/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh mục Dự án “Quản lý Nguồn nước và chống ngập lụt Vĩnh Phúc” vốn vay WB;

Căn cứ Thông tư số 01/2014/TT-BKHĐT ngày 09/01/2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 38/2013/NĐ-CP;

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 63/TTr-SKHĐT ngày 09/3/2016 về việc thành lập Ban vận động và quản lý các dự án ODA tỉnh Vĩnh Phúc trực thuộc UBND tỉnh;

Xét đề nghị của Sở Nội vụ tại Tờ trình số 211/TTr-SNV ngày 29/3/2016, Tờ trình số 63/TTr-SKHĐT ngày 09/3/2016 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc thành lập Ban Quản lý dự án Nguồn nước và chống ngập lụt Vĩnh Phúc, vay vốn Ngân hàng Thế giới (WB),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Quản lý Dự án “Quản lý nguồn nước và ngập lụt Vĩnh Phúc” vay vốn WB (viết tắt là Ban Quản lý dự án WB tỉnh Vĩnh Phúc).

Tên tiếng Anh: Vinh Phuc Project Management Office (Tên viết tắt tiếng Anh: VPMO).

Ban Quản lý dự án WB tỉnh Vĩnh Phúc là đơn vị quản lý dự án trực thuộc UBND tỉnh. Ban chịu sự chỉ đạo trực tiếp, toàn diện của UBND tỉnh; chịu sự hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Kế hoạch và Đầu tư và các sở chuyên ngành có liên quan. Ban có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản mở tại Kho bạc, Ngân hàng theo quy định.

Trụ sở của Ban Quản lý dự án WB tỉnh Vĩnh Phúc: Đặt tại thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.

Điều 2. Chức năng, nhiệm vụ:

1. Chức năng: Ban Quản lý dự án WB tỉnh Vĩnh Phúc giúp UBND tỉnh quản lý Dự án "Quản lý nguồn nước và ngập lụt Vĩnh Phúc”, vay vốn WB, theo ủy quyền của UBND tỉnh đã đàm phán ký kết hiệp định.

2. Nhiệm vụ: Giúp UBND tỉnh thực hiện các nhiệm vụ sau:

a) Lập kế hoạch tổng thể và kế hoạch chi tiết hàng năm thực hiện dự án;

b) Chuẩn bị thực hiện và thực hiện dự án;

c) Thực hiện các hoạt động đấu thầu và quản lý hợp đồng;

d) Giải ngân, quản lý tài chính và tài sản của dự án;

đ) Thực hiện công tác theo dõi và đánh giá tình hình thực hiện dự án;

e) Nghiệm thu và bàn giao các kết quả đầu ra của dự án sau khi hoàn thành; hoàn tất công tác kiểm toán, bàn giao tài sản của dự án; lập báo cáo kết thúc và báo cáo quyết toán dự án theo quy định hiện hành;

g) Thực hiện các nhiệm vụ khác trong khuôn khổ chương trình, dự án do chủ dự án giao;

h) Thực hiện một số nhiệm vụ khác do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao.

Điều 3. Cơ cấu, tổ chức bộ máy, biên chế và kinh phí hoạt động

1. Lãnh đạo Ban:

a) Ban Quản lý dự án WB tỉnh Vĩnh Phúc có Giám đốc Ban và 01 Phó Giám đốc Ban. Giám đốc Ban là người đứng đầu Ban dự án WB tỉnh Vĩnh Phúc, chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh về mọi hoạt động của Ban. Phó Giám đốc Ban là người giúp Giám đốc Ban thực hiện một số nhiệm vụ do Giám đốc Ban phân công; chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Giám đốc Ban về nhiệm vụ được phân công.

b) Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật và các chế độ, chính sách đối với Giám đốc Ban và Phó Giám đốc Ban thực hiện theo các quy định về phân cấp quản lý cán bộ của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và các quy định hiện hành.

2. Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ, gồm:

a) Văn phòng;

b) Phòng Kế hoạch - Tài vụ;

c) Phòng Quản lý dự án.

3. Biên chế: Ban Quản lý dự án WB tỉnh Vĩnh Phúc sử dụng công chức viên chức kiêm nhiệm và biên chế của Ban Quản lý ODA trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Tùy vào nhu cầu công việc và kinh phí hoạt động, Ban có thể hợp đồng thuê khoán thêm một số lao động có trình độ chuyên môn phù hợp với nhiệm vụ được giao.

4. Kinh phí hoạt động: Kinh phí hoạt động của Ban Quản lý dự án WB tỉnh Vĩnh Phúc được xác định theo các quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 4. Trách nhiệm của Giám đốc Ban Quản lý dự án WB tỉnh Vĩnh Phúc

1. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban, trình UBND tỉnh phê duyệt.

2. Quy định chức năng, nhiệm vụ và quan hệ công tác đối với các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Ban.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Nội vụ, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; Giám đốc Ban Quản lý dự án WB tỉnh Vĩnh Phúc; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu căn cứ Quyết định thi hành./.

 


Nơi nhận:
- TTTU, TTHĐND tỉnh (b/c);
- CPCT, CPVP UBND tỉnh;
- Như Điều 5 (thực hiện);
- Lưu VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Trì

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1112/QĐ-UBND năm 2016 thành lập Ban Quản lý Dự án “Quản lý nguồn nước và ngập lụt Vĩnh Phúc”, vay vốn Ngân hàng Thế giới do tỉnh Vĩnh Phúc ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.084

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.207.129.133