Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 771/QĐ-UBND triển khai 40-CT/TW lãnh đạo của đảng tín dụng chính sách xã hội Điện Biên 2016

Số hiệu: 771/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Điện Biên Người ký: Lê Văn Quý
Ngày ban hành: 14/06/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
ĐIỆN BIÊN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 771/QĐ-UBND

Điện Biên, ngày 14 tháng 06 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI CHỈ THỊ SỐ 40-CT/TW NGÀY 22/11/2014 CỦA BAN BÍ THƯ TRUNG ƯƠNG ĐẢNG VỀ TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG ĐỐI VỚI TÍN DỤNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cChỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của đối với tín dụng chính sách xã hội;

Căn cứ Quyết định số 401/QĐ-TTg ngày 14/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch triển khai Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của đối với tín dụng chính sách xã hội;

Xét đề nghị của Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hi tỉnh Điện Biên tại Tờ trình số 349/TTr-NHCS ngày 06/6/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố, Trưởng ban Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh, Trưởng ban Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội các huyện, thị xã, thành phố và Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Điện Biên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:

- TT Tỉnh ủy; (B/c)
- TT HĐND tỉnh (B/c)
- L/đ UBND tỉnh; (B/c)
- Như điều 3;
- Lưu: VT, LĐVP, TM.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.
CHỦ TỊCH
PHÓ
CHỦ TỊCH
Lê Văn Quý

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI CHỈ THỊ SỐ 40-CT/TW NGÀY 22/11/2014 CỦA BAN BÍ THƯ TRUNG ƯƠNG ĐẢNG VỀ TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG VỚI TÍN DỤNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 771/QĐ-UBND ngày 14/6/2016 của UBND tnh)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

a) Tổ chức thực hiện Chỉ thị số 40/CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội.

b) Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các tchức, cá nhân có liên quan về vai trò, vị trí và tầm quan trọng tín dụng chính sách xã hội trong việc thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, Chương trình xây dựng nông thôn mới.

c) Tăng cường sự chỉ đạo của các cấp chính quyền từ Tỉnh đến cơ sở trong việc tổ chức thực hiện chính sách và bố trí nguồn lực cho tín dụng chính sách xã hội, tạo điều kiện để Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Điện Biên triển khai thực hiện có hiệu quả các Chương trình tín dụng chính sách trên địa bàn tỉnh.

2. Yêu cầu

a) Xác định rõ nhiệm vụ chỉ đạo đối với hoạt động tín dụng chính sách xã hội của các Sở, Ban, Ngành, chính quyền địa phương các cấp và trong toàn Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Điện Biên.

b) Tổ chức nghiên cứu, phổ biến, quán triệt sâu sắc nội dung Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng nhằm nâng cao hơn nữa nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, các tầng lớp nhân dân, nhất là người nghèo và các đối tượng chính sách khác đối với các chủ trương, Chính sách của Đảng và Nhà nước về tín dụng chính sách xã hội.

c) Tạo điều kiện để Ngân hàng Chính sách xã hội thực hiện hiệu quả tín dụng chính sách xã hội.

II. NHIỆM VỤ GIẢI PHÁP VÀ PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM

1. Tăng cưng sự chỉ đạo của các Sở, Ngành và chính quyền địa phương đối vi hoạt động tín dụng chính sách xã hội

a) Xác định nhiệm vụ chỉ đạo đối với hoạt động tín dụng chính sách xã hội là một trong những nhiệm vụ trong chương trình, kế hoạch, hoạt động thường xuyên của các cơ quan, đơn vị. Tổ chức thực hiện tốt chủ trương huy động các nguồn lực cho tín dụng chính sách xã hội.

b) Nâng cao trách nhiệm chỉ đạo của chính quyền các cấp trong việc củng cố, nâng cao chất lượng tín dng chính sách xã hội; điều tra, rà soát, bổ sung đối tượng đủ điều kiện vay vốn theo quy định.

c) Chỉ đạo phối hợp, lồng ghép hoạt động tín dụng chính sách với chương trình, chính sách phát triển nông nghiệp, nông thôn, phát triển giáo dục, dạy nghề tạo việc làm nhằm giúp người vay sử dụng vốn vay có hiệu quả, cải thiện đời sống và trả được nợ ngân hàng.

2. Phát huy vai trò, trách nhiệm của Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội trong việc thực hiện tín dụng chính sách xã hội

Các Sở, Ban, Ngành, chính quyền địa phương các cấp cần phối hợp cht chẽ và tạo điều kiện thuận lợi để Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội tham gia thực hiện tín dụng chính sách xã hội trong việc:

a) Tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về tín dụng chính sách xã hội đến các tầng lp nhân dân, nhất là người nghèo và các đối tượng chính sách khác.

b) Thực hiện chức năng giám sát cộng đồng đối với việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội cũng như đối với hoạt động tín dụng chính sách do Ngân hàng Chính sách xã hội thực hiện.

c) Thực hiện đầy đủ và có hiệu quả các công việc được Ngân hàng Chính sách xã hội ủy thác; lồng ghép các nội dung được ủy thác với các chương trình, dự án và hoạt động thường xuyên của tổ chức chính trị - xã hội; làm tốt công tác tư vấn, hướng dẫn xây dựng và nhân rộng các mô hình sản xuất, kinh doanh điển hình, giúp nhau vươn lên thoát nghèo và làm giàu chính đáng.

3. Nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Điện Biên

a) Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Điện Biên

- Thường xuyên chỉ đạo, đôn đốc các tổ chức tín dụng, Ngân hàng Thương mại phối hợp chặt chẽ và tạo điều kiện thuận lợi cho Ngân hàng Chính sách xã hội trong các hoạt động về thanh toán, phối hp xử lý nợ tín dụng chính sách xã hội.

- Căn cứ hưng dẫn, chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam để hướng dẫn, hỗ trợ Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh trong thực hiện nghiệp vụ tài chính, ngân hàng (nếu cần).

b) Ủy ban nhân dân các cấp

- Căn cứ khả năng cân đối ngân sách của từng địa phương, hàng năm trình Hội đồng Nhân dân cùng cấp xem xét, dành một phần ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội để bổ sung nguồn vốn cho vay người nghèo và các đối tượng chính sách xã hội trên địa bàn.

- Chỉ đạo, thực hiện tốt việc điều tra, xác minh hộ nghèo, hộ cận nghèo làm cơ sở thực hiện các Chính sách tín dụng.

- Tăng cường công tác tuyên truyền về tín dụng chính sách xã hội của Nhà nước đối với người dân.

c) Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh có trách nhiệm:

- Chủ động tham mưu kiện toàn, củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của Ban đại diện Hội đồng quản trị các cấp; tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ; tổ chức tập huấn, phổ biến quy trình nghiệp vụ theo các quy định của Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam, của các Bộ, ngành có liên quan đến cán bộ, viên chức và người lao động trong đơn vị.

- Thường xuyên bồi dưỡng và nâng cao năng lực chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp và chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ viên chức, người lao động trong đơn vị, nhất là cán bộ làm công tác tín dụng chính sách xã hội ở các huyện nghèo, xã nghèo, thôn, bản khó khăn và đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và biên giới.

- Có giải pháp chủ động thực hiện việc huy động vốn, đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu tín dụng được giao, quản lý và sử dụng vốn có hiệu quả. Chú trọng chất lượng tín dụng, chất lượng hoạt động của các tổ tiết kiệm và vay vốn; nâng cao hiệu quả hoạt động của các điểm giao dịch tại các xã, phường, thị trấn.

- Triển khai thực hiện kịp thời và hiệu quả chiến lược về đa dạng hóa và nâng cao chất lượng các sản phẩm dịch vụ ngân hàng, ứng dụng công nghệ hiện đại nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các hộ gia đình trong quá trình tìm hiểu thông tin cũng như thực hiện các quy trình, thủ tục vay vốn và trả nợ, trả lãi tiền vay.

- Thường xuyên quan tâm phối hợp, chỉ đạo các đơn vị liên quan tăng cường thực hiện công tác kiểm tra, giám sát định kỳ, đột xuất đối với các đơn vị nhận ủy thác đphát hiện tồn tại, có kiến nghị, chấn chỉnh và xử lý kịp thời.

- Hướng dẫn các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác các cấp, các Tổ tiết kiệm và Vay vốn về quy trình, nghiệp vụ tín dụng chính sách để phối hợp triển khai tại cơ sở.

4. Tiếp tục tham mưu để hoàn thiện chế, chính sách nhằm thực hiện hiệu quả tín dụng chính sách xã hội

a) STài chính chủ trì, phối hp với các ngành, đơn vị liên quan có trách nhiệm:

- Căn cứ chỉ đạo của Chính phủ, hướng dẫn của Bộ Tài chính và các văn bản hướng dẫn liên quan khác, tham mưu cho UBND tỉnh triển khai thực hiện các quy định của Trung ương về cơ chế trích lập nguồn vốn từ ngân sách địa phương ủy thác qua Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh đthực hiện cho vay đảm bảo hiệu quả cho hoạt động của Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội.

- Nghiên cứu, căn cứ khả năng cân đối ngân sách của địa phương, nhiệm vụ chi của tỉnh để tham mưu cho UBND tnh trình HĐND tỉnh xem xét, hàng năm dành một phần ngân sách địa phương (từ nguồn tăng thu, tiết kiệm chi hàng năm...) để chuyn vn, ủy thác qua Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh thực hiện cho vay đối với hộ nghèo, các đối tượng chính sách, các đối tượng có nhu cầu vay vốn đảm bảo đúng đối tưng được vay vốn theo quy định.

b) Sở Lao động - Thương binh và xã hội

Căn cứ chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, các văn bản khác có liên quan tham mưu cho UBND tỉnh triển khai thực hiện những nội dung thuộc thẩm quyền để thực hiện tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh.

c) Sở Xây dựng

Nghiên cứu, tham mưu trình UBND tỉnh triển khai hiệu quả chính sách nhà ở xã hội đối với người nghèo và các đi tượng chính sách khác.

d) Ban Dân tộc

- Tham mưu trình UBND tỉnh tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền có đề xuất với Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định bố trí nguồn vốn để kịp thời thực hiện các Chương trình tín dụng chính sách đối với vùng dân tộc thiểu số và miền núi nói chung, tỉnh Điện Biên nói riêng.

- ng cường chỉ đạo công tác rà soát, phê duyệt các đối tượng thụ hưởng chính sách ưu đãi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; kiểm tra và kịp thời tham mưu đề xuất sửa đổi, bổ sung các chính sách tín dụng thực hiện tại vùng dân tộc thiểu số và miền núi.

đ) Đài phát thanh và Truyền hình tỉnh chủ trì, phối hợp vi các quan thông tn báo chí trên địa bàn tỉnh có trách nhiệm:

- ng cường công tác tuyên truyền thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, Chương trình xây dựng nông thôn mới và các chương trình tín dụng chính sách xã hội đã và đang triển khai trên địa bàn tỉnh.

- Chủ động xây dựng chuyên mục, chuyên đề để tuyên truyền về tín dụng chính sách xã hội phục vụ mục tiêu giảm nghèo, an sinh xã hội.

- Thường xuyên đổi mới về phương pháp, nội dung và chú trọng nâng cao chất lượng tuyên truyền và chuyển tải kịp thời các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, của tỉnh, các quy định về tín dụng chính sách đến nhân dân, đc biệt là đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác.

e) Các Sở, Ban, Ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm:

Căn cứ, chức năng nhiệm vụ được giao thực hiện quản lý Nhà nước theo thẩm quyền, khả năng cân đối ngân sách của từng địa phương để htrợ Chi Ngân hàng Chính sách xã hội các điều kiện cần thiết nhằm thực hiện tốt các Chương trình tín dụng, chính sách xã hội của Chính phủ trên địa bàn tỉnh, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các Sở, Ban, Ngành tỉnh; Chủ tịch y ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố quán triệt và triển khai Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Kế hoạch này. Chủ động phối hợp với UBMT Tquốc, các tổ chức chính trị - xã hội cùng cấp xây dựng Chương trình, kế hoạch hành động cụ thể của đơn vị mình đtổ chức thực hiện. Định khàng Quý tổ chức sơ kết đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạch và gửi Báo cáo kết quả thực hiện của năm về Chi Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Điện Biên trước ngày 10 tháng 12 hàng năm để tổng hp chung.

2. Giao Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Điện Biên chủ trì, chủ động phối hợp với các ngành, cơ quan đơn vị liên quan giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đôn đốc, giám sát, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch này; định kỳ hàng năm tổng hợp, đánh giá kết quả thực hiện các cơ quan, đơn vị được giao báo cáo UBND tỉnh theo quy định./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 771/QĐ-UBND ngày 14/06/2016 Kế hoạch triển khai Chỉ thị 40-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội do tỉnh Điện Biên ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.026

DMCA.com Protection Status
IP: 3.214.184.223
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!