Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 73/QĐ-NH9 Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Ngân hàng Nhà nước Người ký: Cao Sĩ Kiêm
Ngày ban hành: 15/03/1992 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 73/QĐ-NH9

Hà Nội, ngày 15 tháng 3 năm 1992

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUI CHẾ CỬ VIÊN CHỨC NGÂN HÀNG ĐẾN LÀM VIỆC Ở CÁC CHI NHÁNH HOẶC ĐẠI DIỆN NGÂN HÀNG NƯỚC NGOÀI, NGÂN HÀNG LIÊN DOANH, XÍ NGHIỆP LIÊN DOANH VỚI NƯỚC NGOÀI ĐẶT TRỤ SỞ TẠI VIỆT NAM

THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

- Căn cứ Pháp lệnh Ngân hàng Nhà nước ngày 23 - 5 - 1990;

- Căn cứ Nghị định số 196/HĐBT ngày 11-12-1989 của Hội đồng Bộ trưởng qui định nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quản lý Nhà nước của các Bộ

- Căn cứ Nghị định số 389/HĐBT ngày 10-11-1990 của Hội đồng Bộ trưởng, ban hành qui chế cho thuê nhà, thuê lao động đối với người nước ngoài, người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài lưu trú tại Việt Nam;

- Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức, cán bộ và đào tạo Ngân hàng Nhà nước

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1

Nay ban hành kèm theo Quyết định này bản qui chế về viên chức Ngân hàng Nhà nước, Ngân hàng thương mại quốc doanh, Ngân hàng Đầu tư và Phát triển, Tổng Công ty vàng bạc, đá quí Việt Nam đến làm việc ở các chi nhánh hoặc đại diện Ngân hàng nước ngoài, Ngân hàng liên doanh, Xí nghiệp Liên doanh với nước ngoài đặt Trụ sở tại Việt Nam

Điều 2

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký

Điều 3

Các đồng chí Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ chức, cán bộ và đào tạo, Thủ trưởng các Vụ, Cục, Ban... và các đơn vị trực thuộc Ngân hàng Nhà nước Trung ương, Tổng Giám đốc Ngân hàng Thương mại quốc doanh, Ngân hàng Đầu tư và phát triển, Tổng Công ty vàng bạc, đá quí Việt Nam thi hành quyết định này.

 

 

THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
Cao Sĩ Kiêm

 

QUI CHẾ

VỀ CỬ VIÊN CHỨC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC, NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI QUỐC DOANH, NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN, TỔNG CÔNG TY VÀNG BẠC, ĐÁ QUÍ VIỆT NAM ĐẾN LÀM VIỆC Ở CÁC CHI NHÁNH HOẶC ĐẠI DIỆN NGÂN HÀNG NƯỚC NGOÀI, NGÂN HÀNG LIÊN DOANH, XÍ NGHIỆP LIÊN DOANH VỚI NƯỚC NGOÀI ĐẶT TRỤ SỞ TẠI VIỆT NAM
(Ban hành kèm theo Quyết định số 73/QĐ-NH9 ngày 15-3-1992 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước)

Thực hiện chính sách mở rộng quan hệ kinh tế Đối ngoại, Nhà nước ta đã cho phép một số Ngân hàng nước ngoài mở đại diện, đặt chi nhánh, hoặc thành lập các Ngân hàng liên doanh, Xí nghiệp liên doanh tại Việt Nam

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước chủ trương cử viên chức thuộc hệ thống Ngân hàng Nhà nước, Ngân hàng Thương mại quốc doanh, Ngân hàng Đầu tư và phát triển, Tổng Công ty vàng bạc, đá quí Việt Nam (dưới đây gọi tắt là viên chức Ngân hàng) đến làm việc ở các chi nhánh hoặc đại diện Ngân hàng nước ngoài (dưới đây gọi tắt là Ngân hàng nước ngoài); Ngân hàng liên doanh, Xí nghiệp liên doanh với nước ngoài (dưới đây gọi tắt là Ngân hàng liên doanh, Xí nghiệp liên doanh) đặt trụ sở tại Việt Nam nhằm :

- Đáp ứng yêu cầu hoạt động của các chi nhánh hoặc đại diện Ngân hàng nước ngoài, Ngân hàng liên doanh, Xí nghiệp liên doanh với nước ngoài đặt tại Việt Nam

- Đào tạo tại chỗ để viên chức Ngân hàng có trình độ quản lý, kỹ năng nghiệp vụ về hoạt động Ngân hàng trong nền kinh tế thị trường, góp phần đưa hoạt động Ngân hàng Việt Nam tiếp cận và hòa nhập với môi trường quốc tế

I. ĐIỀU KHOẢN CHUNG

Điều 1

Việc cử Viên chức Ngân hàng đến làm việc ở Ngân hàng nước ngoài do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quyết định

Điều 2

Việc cử Viên chức Ngân hàng đến làm việc ở Ngân hàng liên doanh, Xí nghiệp liên doanh do Tổng Giám đốc Ngân hàng Thương mại Quốc doanh, Ngân hàng Đầu tư và Phát triển, Tổng Công ty vàng bạc, đá quí Việt Nam quyết định

Điều 3: Việc cử Viên chức tham gia Hội đồng quản trị Giám đốc hoặc Phó Giám đốc điều hành, Ngân hàng liên doanh, Xí nghiệp liên doanh do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quyết định

Điều 4

Thời hạn Viên chức Ngân hàng đến làm việc Ngân hàng nước ngoài không quá 3 năm

Điều 5

Thời hạn Viên chức Ngân hàng đến làm việc Ngân hàng liên doanh, Xí nghiệp liên doanh, theo sự thỏa thuận giữa Ngân hàng Thương mại Quốc doanh, Ngân hàng Đầu tư và Phát triển, Tổng Công ty vàng bạc - đá quí Việt Nam với bên nước ngoài

II. TIÊU CHUẨN VÀ THỦ TỤC XÉT CỬ

Điều 6

Viên chức Ngân hàng có đủ các tiêu chuẩn dưới đây có thể được xét, cử đến làm việc ở Ngân hàng nước ngoài, Ngân hàng liên doanh, Xí nghiệp liên doanh

6.1 Lý lịch rõ ràng

6.2 Chấp hành đầy đủ nghĩa vụ công dân theo Pháp luật; không phạm kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên

6.3 Có trình độ nghiệp vụ chuyên môn và ngoại ngữ phù hợp với yêu cầu công việc của Ngân hàng nước ngoài

6.4 Có thâm niên công tác trong ngành Ngân hàng từ 3 năm trở lên (kể cả thời gian tập sự, hợp đồng)

6.5 Tuổi đời dưới 50

6.6 Có đủ sức khỏe để làm việc

Điều 7

Viên chức Ngân hàng được xét chọn khi có đủ thủ tục, hồ sơ dưới đây:

7.1 Đơn của viên chức xin làm việc ở Ngân hàng nước ngoài, Ngân hàng liên doanh, Xí nghiệp liên doanh

7.2 Văn bản đề nghị của Thủ tướng các đơn vị trực thuộc Ngân hàng Nhà nước Trung ương, Tổng Giám đốc Ngân hàng Thương mại quốc doanh, Ngân hàng Đầu tư và phát triển, Tổng Công ty vàng bạc và đá quí Việt Nam, Giám đốc chi nhánh Ngân hàng Nhà nước, Ngân hàng Thương mại Quốc doanh, Ngân hàng Đầu tư và phát triển, Công ty vàng bạc - đá quí tỉnh, thành phố

7.3 Sơ yếu lý lịch do Thủ trưởng đơn vị nơi quản lý hồ sơ cán bộ xác nhận và có ý kiến của Công an tỉnh, thành phố

7.4 Bản sao bằng tốt nghiệp trình độ, nghiệp vụ chuyên môn, ngoại ngữ do cơ quan công chứng xác nhận

7.5 Giấy khám sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp :

- Hồ sơ của Viên chức đến làm việc ở Ngân hàng nước ngoài gửi Vụ Tổ chức, cán bộ và đào tạo Ngân hàng Nhà nước

- Hồ sơ của Viên chức cử đến làm việc ở Ngân hàng liên doanh, Xí nghiệp liên doanh gửi cho Tổng Giám đốc Ngân hàng thương mại quốc doanh, Ngân hàng Đầu tư và Phát triển, Tổng Công ty vàng bạc - đá quí, nơi có liên doanh với nước ngoài

III. QUYỀN LỢI VÀ NGHĨA VỤ

A. QUYỀN LỢI

Điều 8

Viên chức Ngân hàng được cử đến làm việc ở Ngân hàng nước ngoài, Ngân hàng liên doanh, Xí nghiệp liên doanh với nước ngoài có quyền được lao động, học tập; được nghỉ các ngày Lễ của Việt Nam, nghỉ phép hàng năm, nghỉ việc riêng, nghỉ sinh đẻ (đối với nữ viên chức)... vận dụng theo qui định tại chương IV qui chế lao động đối với các Xí nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ban hành kèm theo Nghị định số 233/HĐBT ngày 22-6-1990 của Hội đồng Bộ trưởng

Điều 9

Viên chức Ngân hàng được Ngân hàng nước ngoài trả lương và các khoản có tính chất lượng (gọi chung là thu nhập) theo thỏa thuận giữa Ngân hàng Nhà nước Việt Nam với Ngân hàng nước ngoài hoặc được Ngân hàng liên doanh, Xí nghiệp liên doanh trả các khoản thu nhập theo qui định của Hội đồng Quản trị Ngân hàng Liên doanh, Xí nghiệp liên doanh

Điều 10

Khi viên chức hết thời hạn lao động được Thống đốc Ngân hàng Nhà nước tiếp nhận trở lại (Nếu làm việc Ngân hàng nước ngoài) hoặc Tổng giám đốc Ngân hàng Thương mại Quốc doanh, Ngân hàng Đầu tư và phát triển, Tổng Công ty vàng bạc - đá quí Việt Nam tiếp nhận trở lại (nếu làm việc ở Ngân hàng liên doanh, Xí nghiệp liên doanh)

B. NGHĨA VỤ

Điều 11

Trong thời gian làm việc ở Ngân hàng nước ngoài, Ngân hàng liên doanh, Xí nghiệp liên doanh, Viên chức Ngân hàng phải tuân theo các qui chế làm việc của Ngân hàng nước ngoài; Ngân hàng liên doanh, Xí nghiệp liên doanh; Chấp hành pháp luật và những qui định bảo vệ an ninh trật tự xã hội; học tập, nâng cao trình độ nghiệp vụ chuyên môn và ngoại ngữ, đồng thời chịu sự quản lý và giám sát của Ngân hàng nơi cử đi

Điều 12

Viên chức Ngân hàng đến làm việc ở Ngân hàng nước ngoài; Ngân hàng liên doanh, Xí nghiệp liên doanh có nghĩa vụ nộp thuế thu nhập theo đúng Pháp lệnh thuế thu nhập của Hội đồng nhà nước ban hành ngày 26/3/1991 và các văn bản hướng dẫn bổ sung tiếp theo của Nhà nước, của các Ngành về vấn đề này

Điều 13

Viên chức Ngân hàng làm việc ở các Ngân hàng nước ngoài; Ngân hàng liên doanh, Xí nghiệp liên doanh phải nộp một phần thực thu hàng tháng của mình (tổng thu nhập trừ thuế thu nhập) theo qui định như sau :

a. Thực thu từ 110 USD/tháng trở xuống, điều tiết 10%

b. Thực thu từ trên 110 USD/tháng thì ngoài tỷ lệ điều tiết theo điểm a trên, còn phải nộp thêm 20% của số thực thu cao hơn 110 USD

c. Nếu Ngân hàng nước ngoài trả lương bằng các ngoại tệ khác thì các loại ngoại tệ đó được qui đổi ra USD theo tỷ giá của Ngân hàng Trung ương thông báo theo thời điểm nộp

d. Viên chức ngân hàng làm việc ở Ngân hàng nước ngoài nộp các khoản điều tiết theo điểm a, b trên vào Qũi đào tạo của Ngân hàng Nhà nước

e. Viên chức Ngân hàng làm việc ở Ngân hàng Liên doanh, Xí nghiệp liên doanh nộp các khoản điều tiết theo điểm a, trên vào qũi đào tạo của Ngân hàng Thương mại quốc doanh nơi Viên chức được cử đi

IV. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 14

Viên chức Ngân hàng được cử đến làm việc Ngân hàng nước ngoài; Ngân hàng liên doanh; Xí nghiệp liên doanh phải nghiêm chỉnh chấp hành các điều khoản trong Qui chế này; Nếu vi phạm sẽ bị xử lý theo điều lệ kỷ luật lao động hiện hành

Điều 15

Việc sửa đổi, bổ sung các điều khoản trong Qui chế này do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quyết định

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 73/QĐ-NH9 ngày 15/03/1992 ban hành qui chế cử viên chức Ngân hàng đến làm việc ở các chi nhánh hoặc đại diện Ngân hàng nước ngoài, Ngân hàng liên doanh, Xí nghiệp liên doanh với nước ngoài đặt trụ sở tại Việt Nam

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.623

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.235.248
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!