Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 65/2002/QĐ-TTg thành lập Tổ công tác liên ngành xây dựng các văn bản pháp quy cho hoạt động của Ngân hàng phục vụ người nghèo do Thủ Tướng Chính Phủ ban hành

Số hiệu: 65/2002/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 23/05/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 65/2002/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 23 tháng 05 năm 2002

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ THÀNH LẬP TỔ CÔNG TÁC LIÊN NGÀNH XÂY DỰNG CÁC VĂN BẢN PHÁP QUY CHO HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG PHỤC VỤ NGƯỜI NGHÈO

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Để triển khai thực hiện Nghị quyết kỳ họp thứ 6 Quốc hội Khóa X về việc hoàn thiện tổ chức và hoạt động của Ngân hàng chính sách, tách tín dụng ưu đãi ra khỏi tín dụng thương mại;
Theo đề nghị của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ và Thủ trưởng các cơ quan liên quan,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Tổ công tác liên ngành giúp Thủ tướng Chính phủ xây dựng các văn bản pháp quy áp dụng cho hoạt động của Ngân hàng phục vụ người nghèo.

Điều 2. Tổ công tác liên ngành đặt dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Phó Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và do Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Quốc Huy điều hành công việc cụ thể

Các tổ viên của Tổ công tác liên ngành là lãnh đạo của các Bộ, ngành là lãnh đạo của các Bộ, ngành có liên quan. Giúp việc Tổ công tác có nhóm biên tập các văn bản pháp quy gồm các chuyên gia giỏi, am hiểu về lĩnh vực này do các Bộ, ngành cử.

Danh sách tổ viên Tổ công tác liên ngành và thành Viên nhóm biên tập kèm theo Quyết định này.

Điều 3. Nhiệm vụ, quyền hạn của Tổ công tác liên ngành:

1. Dự thảo các văn bản pháp quy áp dụng cho hoạt động của Ngân hàng phục vụ người nghèo báo cáo Chính phủ hoặc Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định, bao gồm:

Chính sách tín dụng hỗ trợ xóa đói, giảm nghèo và cơ chế ủy thác cho vay của Ngân hàng phục vụ người nghèo.

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về thành lập, tổ chức và hoạt động của Ngân hàng phục vụ người nghèo

Quy chế tổ chức, điều hành, quy trình hoạt động nghiệp vụ và các cơ chế, chế độ (tài chính, tiền lương phụ cấp...) cho Ngân hàng phục vụ người nghèo.

Điều lệ hoạt động của Ngân hàng phục vụ người nghèo.

Một số văn bản khác theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ.

2. Lấy ý kiến tham gia của các Bộ, ngành liên quan về dự thảo văn bản pháp quy áp dụng cho hoạt động của Ngân hàng phục vụ người nghèo.

3. Trong quá trình nghiên cứu xây dựng các văn bản pháp quy trên đây, được tổ chức các cuộc hội nghị, hội thảo để thảo luận và lấy ý kiến đóng góp rộng rãi của các ngành, địa phương, các chuyên gia và các nhà khoa học đối với lĩnh vực này.

Điều 4. Chi phí và điều kiện làm việc của Tổ công tác liên ngành và nhóm biên tập trong việc khảo sát, xây dựng các văn bản pháp quy được hạch toán vào chi phí hoạt động của Ngân hàng phục vụ người nghèo.

Điều 5. Các văn bản quy định tại điểm 1 Điều 3 của Quyết định này phải trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong quý IV năm 2002.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Sau khi kết thúc nhiệm vụ nêu tại Điều 3, Tổ công tác liên ngành tự giải thể.

Điều 6. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các đồng chí có tên trong danh sách nêu tại Điều 2 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG 
 
 Nguyễn Tấn Dũng

 

DANH SÁCH

TỔ VIÊN TỔ CÔNG TÁC LIÊN NGÀNH VÀ NHÓM BIÊN TẬP CÁC VĂN BẢN PHÁP QUY CHO NGÂN HÀNG PHỤC VỤ NGƯỜI NGHÈO
(ban hành kèm theo Quyết định số 65/2002/QĐ-TTg ngày 23 tháng 5 năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ).

A. Tổ Công tác liên ngành, gồm:

1. Ông Nguyễn Quốc Huy, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ,

2. Ông Trần Minh Tuấn, Phó Thống đốc ngân hàng Nhà nước Việt Nam,

3. Bà Lê Thị Băng Tâm, Thứ trưởng Bộ Tài chính,

4. Ông Lại Quang Trực, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư,

5. Ông Đàm Hữu Đắc, Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội,

6. Ông Nguyễn Văn Giàu, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nan, Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng phục vụ người nghèo,

7. Ông Nguyễn Thiệu, Chuyên gia cao cấp Ban nghiên cứu của Thủ tướng Chính phủ,

8. Đỗ Tất Ngọc, Phó Tổng giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam,

B. Nhóm biên tập gồm:

1. Bà Hà Thị Hạnh, Tổng giám đốc Ngân hàng phục vụ người nghèo (Trưởng nhóm),

2. ông Hoàng Nghĩa Tứ, Chuyên gia tư vấn Hội đồng quản trị Ngân hàng phục vụ người nghèo (Phó Trưởng nhóm),

3. ông Nguyễn Vàn Sáu, Phó Vụ trưởng Vụ Tài chính các ngân hàng và tổ chức tài chính, Bộ Tài chính (Phó Trưởng nhóm),

4. ông Phạm Văn Thực, Nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng quản trị Ngân hàng phục vụ người nghèo,

5. Ông Nguyễn Hữu Hải, Vụ trưởng Vụ Bảo trợ xã hội, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội,

6. Bà Nguyễn Thị Khánh, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Biên chế Nhà nước, Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ,

7. Ông Phạm Văn Thái, Phó Vụ trưởng Vụ Các ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,

8. Ông Nguyễn Am Hiểu, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp luật dân sự, kinh tế, Bộ Tư pháp,

9. Ông Lưu Văn Sáu, Phó Vụ trưởng Vụ Kinh tế tổng hợp, Văn phòng Chính phủ,

10. Ông Đinh Dũng Sĩ, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Văn phòng Chính phủ,

11. Ông Lê Quốc Lý, Phó Vụ trưởng Vụ Tài chính - Tiền tệ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư,

12. Ông Nguyễn Quang Thái, Trưởng ban Tổ chức - Cán bộ, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam,

13. Ông Mai Quốc Hùng, Chuyên viên Vụ Kinh tế tổng hợp, Văn phòng Chính phủ,

14. Ông Nguyễn Hải Thanh, Chuyên viên, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,

15. Ông Dương Đức Minh, Chuyên viên Vụ Tài chính các ngân hàng và tổ chức tài chính, Bộ Tài chính,

16. Ông Nguyễn Thế Ngân, Chuyên viên Vụ Tài chính - Tiền tệ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư

17. Ông Bùi Xuân Dự, chuyên viên Vụ Bảo trợ xã bộ, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội,

18. Ông Phạm Ngọc Lại, Chuyên viên, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam,

19. Ông Nguyễn Trung Tăng, Trưởng Ban Kiểm soát Hội đồng quản trị, Ngân hàng phục vụ người nghèo,

20. Bà Hoàng Thị Hà, Phó Trưởng Phòng Kế hoạch nghiệp vụ, Ngân hàng phục vụ người nghèo./.

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 65/2002/QĐ-TTg thành lập Tổ công tác liên ngành xây dựng các văn bản pháp quy cho hoạt động của Ngân hàng phục vụ người nghèo do Thủ Tướng Chính Phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.623
DMCA.com Protection Status

IP: 34.232.62.209