Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 562/2002/QĐ-NHNN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Ngân hàng Nhà nước Người ký: Dương Thu Hương
Ngày ban hành: 03/06/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 562/2002/QĐ-NHNN

Hà Nội, ngày 03 tháng 6 năm 2002

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC SỐ 562/2002/QĐ-NHNN NGÀY 03 THÁNG 6 NĂM 2002 VỀ VIỆC SỬA ĐỔI MỘT SỐ ĐIỂM TẠI THÔNG TƯ SỐ 05/2001/TT-NHNN NGÀY 31/5/2001 HƯỚNG DẪN THI HÀNH QUYẾT ĐỊNH SỐ 61/2001/QĐ-TTG NGÀY 25/4/2001 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

Căn cứ Nghị định số 15/CP ngày 2/3/l993 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quản lý Nhà nước của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Điều 3 Nghị định số 61/2002/QĐ-TTg ngày 15/5/2002 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi khoản 1 Điều 1 Quyết định số 61/2001/QĐ-TTg ngày 25/4/2001 của Thủ tướng Chính phủ về nghĩa vụ bán và quyền mua ngoại tệ của người cư trú là tổ chức;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Quản lý ngoại hối,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi một số điểm tại Thông tư 05/2001/TT-NHNN ngày 31/5/2001 hướng dẫn thi hành Quyết định số 61/2001/QĐ-TTg ngày 25/4/2001 của Thủ tướng Chính phủ như sau:

1.1. Sửa đổi điểm 1.a Mục 1 Chương II như sau:

"a. Đối tượng là tổ chức kinh tế: Phải bán ngay tối thiểu 30% số ngoại tệ thu được từ nguồn thu vãng lai cho Ngân hàng."

1.2 Sửa đổi điểm 2.2.a Mục 1 Chương II như sau:

"Khi ngoại tệ được ghi Có vào tài khoản tiền gửi ngoại tệ của Tổ chức mà Ngân hàng chưa xác định được là nguồn thu vãng lai phải bán thì Ngân hàng thực hiện việc trích chuyển ngay sang tài khoản "Tiền giữ hộ và đợi thanh toán" 30% số ngoại tệ đối với Tổ chức kinh tế hoặc 100% đối với Tổ chức xã hội; Đồng thời, thông báo ngay cho Tổ chức biết;"

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/5/2002.

Điều 3. Thủ trưởng các Vụ, Cục, Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra thuộc Ngân hàng Nhà nước, Giám đốc chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, thành phố, Tổng Giám đốc (Giám đốc) các Ngân hàng thương mại, Ngân hàng liên doanh, Ngân hàng cổ phần, chi nhánh Ngân hàng nước ngoài trong phạm vi chức năng của mình chịu trách nhiệm tổ chức, hướng dẫn, triển khai thực hiện Quyết định này.

 

 

Dương Thu Hương

(Đã ký)

 

STATE BANK OF VIETNAM
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom – Happiness
---------

No. 562/2002/QD-NHNN

Hanoi, June 3rd , 2002

 

DECISION

ON THE AMENDMENT OF SEVERAL POINTS IN THE CIRCULAR NO. 05/2001/TT-NHNN DATED 31 MAY, 2001 GUIDING THE IMPLEMENTATION OF THE DECISION NO. 61/2001/QD-TTG DATED 25 APRIL, 2001 OF THE GOVERNMENT

THE GOVERNOR OF THE STATE BANK

Pursuant to the Decree No. 15/CP dated 2 March, 1993 of the Government on the assignment, authority and responsibility for the State management of ministries, ministry-level agencies;
Pursuant to Article 3 of the Decree No. 61/2002/QD-TTg dated 15 May, 2002 of the Prime Minister on the amendment of paragraph 1 Article 1 of the Decision No. 61/2001/QD-TTg dated 25 April, 2001 of the Prime Minister on the obligations to sell and the right to purchase foreign currency of residents being an organization;
Upon the proposal of the Director of the Foreign Exchange Control Department,

DECIDES

Article 1. To amend several points in the Circular No. 05/2001/TT-NHNN dated 31 May, 2001 guiding the implementation of the Decision No. 61/2001/QD-TTg dated 25 April, 2001 of the Prime Minister as follows:

1.1 To amend point 1.a Section 1 Chapter II as follows:

 “a. Subjects that are an economic organization must sell immediately at least 30% of their foreign currency from current account income to banks;

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. “When the foreign currency is credited to the foreign currency deposit account of the organization and the bank has not yet determined whether it is a current account income subject to sale, the bank shall be responsible to immediately transfer to the Account "administered for customers pending payment” 30% of foreign currency income in case of an economic organization or 100% of foreign exchange income in case of a social organization and give immediate notice to the organization;”

Article 2: This Circular shall be effective from 15 May, 2002.

Article 3: Heads of departments, offices, the Director of the Administration Department, the Chief Inspectors of the State Bank, General Managers of the State Bank branches in provinces and cities under the central Government’s management, General Directors (Directors) of the commercial banks, joint-venture banks, joint-stock banks, foreign bank branches shall, within their function and authority, be responsible for organization and guidance of the implementation of this Circular.

 

 

FOR THE GOVERNOR OF THE STATE BANK
DEPUTY GOVERNOR
Duong Thu Huong

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 562/2002/QĐ-NHNN ngày 03/06/2002 sửa đổi một số điểm tại Thông tư số 05/2001/TT-NHNN ngày 31/5/2001 hướng dẫn thi hành Quyết định 61/2001/QĐ-TTg về nghĩa vụ bán và quyền mua ngoại tệ của người cư trú là tổ chức do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.447

DMCA.com Protection Status
IP: 34.236.134.129
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!