Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 480/QĐ-NHNN năm 2017 về Quy trình thấu chi và cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

Số hiệu: 480/QĐ-NHNN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Ngân hàng Nhà nước Người ký: Nguyễn Thị Hồng
Ngày ban hành: 24/03/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 480/QĐ-NHNN

Hà Nội, ngày 24 tháng 3 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY TRÌNH THẤU CHI VÀ CHO VAY QUA ĐÊM TRONG THANH TOÁN ĐIỆN TỬ LIÊN NGÂN HÀNG

THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 46/2010/QH12 ngày 16 tháng 6 năm 2010;

Căn cứ Luật các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 16 tháng 6 năm 2010;

Căn cứ Nghị định số 16/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

Căn cứ Thông tư số 29/2016/TT-NHNN ngày 12 tháng 10 năm 2016 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định về việc thấu chi và cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này Quy trình thấu chi và cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/03/2017

Điều 3: Chánh Văn phòng, Giám đốc Sở Giao dịch và Thủ trưởng các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, các tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3 (để thực hiện)
- Ban lãnh đạo NHNN (để b/cáo);
- Lưu VP, SGD3.

KT. THỐNG ĐỐC
PHÓ THỐNG ĐỐC
Nguyễn Thị Hồng

 

QUY TRÌNH

THẤU CHI VÀ CHO VAY QUA ĐÊM TRONG THANH TOÁN ĐIỆN TỬ LIÊN NGÂN HÀNG
(Ban hành theo Quyết định 480/QĐ-NHNN ngày 24 tháng 3 năm 2017 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam)

I. QUY ĐỊNH CHUNG

1. Phạm vi điều chỉnh

Quy trình này hướng dẫn thực hiện thấu chi và cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (sau đây gọi tắt là Ngân hàng Nhà nước) cho các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

2. Đối tượng áp dụng

- Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (sau đây gọi tắt là Sở Giao dịch);

- Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thành lập và hoạt động theo Luật các tổ chức tín dụng là thành viên trực tiếp tham gia hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng (sau đây gọi tắt là tổ chức tín dụng).

3. Nguyên tắc thấu chi và cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng tại Ngân hàng Nhà nước

- Tổ chức tín dụng được thấu chi để bù đắp thiếu hụt vốn trong thanh toán điện tử liên ngân hàng;

- Tổ chức tín dụng được Ngân hàng Nhà nước cho vay qua đêm để tất toán khoản thấu chi tại thời điểm cuối ngày làm việc.

4. Quy định về cầm cố giấy tờ có giá để tham gia thấu chi và cho vay qua đêm

- Các giấy tờ có giá được sử dụng trong giao dịch thấu chi và cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng đáp ứng các điều kiện theo quy định tại Điều 5, Thông tư 29/2016/TT-NHNN ngày 12/10/2016 quy định về việc thấu chi và cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng (sau đây gọi tắt là Thông tư 29);

- Khi có nhu cầu thấu chi và cho vay qua đêm, tổ chức tín dụng gửi 01 (một) Giấy đề nghị cầm cố giấy tờ có giá theo Phụ lục số 01/QT-TCVQĐ đính kèm Quy trình này về Ngân hàng Nhà nước (Sở Giao dịch);

- Khi có nhu cầu thay thế giấy tờ có giá đang cầm cố cho nghiệp vụ thấu chi và cho vay qua đêm, tổ chức tín dụng gửi 01 (một) Giấy đề nghị đổi giấy tờ có giá theo Phụ lục số 02/QT-TCVQĐ đính kèm Quy trình này về Ngân hàng Nhà nước (Sở Giao dịch) để thực hiện thay thế giấy tờ có giá cầm cố;

- Khi không có nhu cầu duy trì hạn mức thấu chi, tổ chức tín dụng gửi Ngân hàng Nhà nước (Sở Giao dịch) 01 (một) Giấy đề nghị giải tỏa giấy tờ có giá theo Phụ lục số 03/QT-TCVQĐ đính kèm Quy trình này để giải tỏa một phần hoặc toàn bộ giấy tờ có giá đang cầm cố. Tổ chức tín dụng chỉ được giảm giấy tờ có giá đang sử dụng cho nghiệp vụ thấu chi và cho vay qua đêm trong trường hợp hạn mức thấu chi sau khi điều chỉnh (do giảm giấy tờ có giá cầm cố) tối thiểu bằng số tiền thấu chi đã sử dụng;

- Khi tổ chức tín dụng có dư nợ vay qua đêm quá hạn và giá trị giấy tờ có giá còn lại không đủ để đảm bảo thu hồi nợ quá hạn, tổ chức tín dụng phải bổ sung giá trị giấy tờ có giá cầm cố tương đương với dư nợ quá hạn vay qua đêm;

- Căn cứ đề nghị của tổ chức tín dụng, Ngân hàng Nhà nước (Sở Giao dịch) thực hiện cầm cố, đổi, giải tỏa giấy tờ có giá cầm cố để thực hiện thấu chi, vay qua đêm theo quy định tại Điều 15 Thông tư 04/2016/TT-NHNN ngày 15/4/2016 quy định về việc lưu ký và sử dụng giấy tờ có giá tại Ngân hàng Nhà nước.

5. Cấp mã khóa truy cập, chứng thư số và phân quyền giao dịch cho nhân sự của tổ chức tín dụng

5.1. Tổ chức tín dụng tham gia giao dịch qua phần mềm giao dịch điện tử của Ngân hàng Nhà nước gửi 02 (hai) Giấy đề nghị cấp mới và thu hồi mã khóa truy cập tham gia nghiệp vụ thấu chi và cho vay qua đêm tại Ngân hàng Nhà nước theo Phụ lục 04/QT-TCVQĐ đính kèm Quy trình này về Ngân hàng Nhà nước (Cục Công nghệ tin học ngân hàng, Sở Giao dịch). Sau khi nhận được Hồ sơ hợp lệ của tổ chức tín dụng, Cục Công nghệ tin học ngân hàng cấp mã khóa truy cập và gửi cho người sử dụng của tổ chức tín dụng;

5.2. Đối với cán bộ ký duyệt (là người đại diện hợp pháp của tổ chức tín dụng) thực hiện đăng ký cấp/gia hạn chứng thư số theo quy định tại Thông tư số 28/2015/TT-NHNN ngày 18/12/2015 quy định về việc quản lý, sử dụng chữ ký số, chứng thư số và dịch vụ chứng thực chữ ký số của Ngân hàng Nhà nước và các văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế (nếu có);

5.3. Căn cứ Giấy đề nghị cấp mới và thu hồi mã khóa truy cập tham gia nghiệp vụ thấu chi và cho vay qua đêm tại Ngân hàng Nhà nước của tổ chức tín dụng, Sở Giao dịch thực hiện phân quyền giao dịch cho người sử dụng của tổ chức tín dụng.

II. TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

1. Thực hiện thấu chi

Bước 1: Vào 8 giờ sáng mỗi ngày làm việc, Ngân hàng Nhà nước (Sở Giao dịch) xác định hạn mức thấu chi đối với từng tổ chức tín dụng theo quy định tại Điều 6, Thông tư 29 và thông báo qua hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng;

Trường hợp có sự điều chỉnh hạn mức thấu chi (tăng hoặc giảm) trong ngày làm việc do thay đổi giá trị giấy tờ có giá được sử dụng cho thấu chi và cho vay qua đêm, dư nợ vay qua đêm, dư nợ vay qua đêm quá hạn, Ngân hàng Nhà nước (Sở Giao dịch) xác định và cập nhật tự động lên hệ thống thanh toán điện tử liên Ngân hàng. Tổ chức tín dụng chỉ được giảm giấy tờ có giá sử dụng cho thấu chi và vay qua đêm khi giá trị giấy tờ có giá còn lại đảm bảo hạn mức thấu chi sau khi điều chỉnh tối thiểu bằng số tiền thấu chi đã sử dụng;

Bước 2: Khi tài khoản thanh toán bằng đồng Việt Nam của tổ chức tín dụng không đủ tiền để thực hiện lệnh thanh toán trong thanh toán điện tử liên ngân hàng thì hệ thống thanh toán tự động thấu chi cho tổ chức tín dụng với số tiền tối đa bằng hạn mức thấu chi được thông báo qua hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng của Ngân hàng Nhà nước (Sở Giao dịch) để thực hiện lệnh thanh toán. Khi tài khoản tiền gửi thanh toán bằng đồng Việt Nam của tổ chức tín dụng được bổ sung tiền, hệ thống thanh toán tự động hoàn trả số tiền thấu chi trong ngày của tổ chức tín dụng.

2. Thực hiện cho vay qua đêm

Bước 1: Đến cuối ngày làm việc, nếu tổ chức tín dụng có số tiền thấu chi chưa được tất toán, Ngân hàng Nhà nước (Sở Giao dịch) tự động thực hiện chuyển số tiền thấu chi chưa được tất toán đó sang tài khoản cho vay qua đêm. Tổ chức tín dụng phải chịu lãi vay qua đêm theo quy định tại Khoản 1 Điều 7 Thông tư 29;

Bước 2: Ngân hàng Nhà nước (Sở Giao dịch) lập/kiểm soát/duyệt “Thông báo cho vay qua đêm” qua phần mềm giao dịch điện tử gửi tổ chức tín dụng theo Phụ lục 05/QT-TCVQĐ đính kèm Quy trình này. Đồng thời, tổ chức tín dụng lập/kiểm soát/duyệt “Giấy nhận nợ vay qua đêm” qua phần mềm giao dịch điện tử theo Phụ lục 06/QT-TCVQĐ đính kèm Quy trình này gửi về Ngân hàng Nhà nước (Sở Giao dịch);

Bước 3: Vào ngày làm việc liền kề tiếp theo ngày phát sinh khoản vay qua đêm, tổ chức tín dụng thực hiện trả dư nợ gốc và lãi vay qua đêm cho Ngân hàng Nhà nước (Sở Giao dịch);

- Trường hợp tổ chức tín dụng thanh toán đủ tiền, Ngân hàng Nhà nước (Sở Giao dịch) hạch toán tất toán khoản vay qua đêm và điều chỉnh hạn mức thấu chi cho tổ chức tín dụng;

- Trường hợp tổ chức tín dụng chỉ thanh toán một phần nợ vay qua đêm, Ngân hàng Nhà nước (Sở Giao dịch) thực hiện thu hồi nợ vay qua đêm theo thứ tự ưu tiên thu gốc trước, lãi sau và điều chỉnh hạn mức thấu chi cho tổ chức tín dụng;

- Trường hợp đến cuối ngày làm việc liền kề tiếp theo ngày phát sinh khoản vay qua đêm mà tổ chức tín dụng vẫn chưa trả hết dư nợ vay qua đêm, thì Ngân hàng Nhà nước (Sở Giao dịch) thực hiện chuyển số dư nợ cho vay qua đêm chưa thanh toán sang dư nợ vay qua đêm quá hạn, áp dụng lãi suất theo quy định tại Khoản 2 Điều 7 Thông tư 29 và lập/kiểm soát/duyệt “Thông báo dư nợ vay qua đêm quá hạn” cho tổ chức tín dụng theo Phụ lục 07/QT-TCVQĐ đính kèm Quy trình này.

3. Xử lý trường hợp tổ chức tín dụng có dư nợ vay qua đêm quá hạn

3.1. Vào ngày làm việc liền kề tiếp theo ngày phát sinh khoản vay qua đêm quá hạn, Ngân hàng Nhà nước (Sở Giao dịch) thực hiện các biện pháp thu hồi dư nợ vay qua đêm quá hạn (thu gốc trước, thu lãi sau) và thông báo qua phần mềm giao dịch điện tử của Ngân hàng Nhà nước cho tổ chức tín dụng theo Phụ lục 08/QT-TCVQĐ đính kèm Quy trình này. Cụ thể như sau:

a) Thực hiện trích tài khoản thanh toán bằng đồng Việt Nam của tổ chức tín dụng tại Ngân hàng Nhà nước để thu hồi dư nợ vay qua đêm quá hạn;

b) Trường hợp sau khi đã trích tài khoản thanh toán bằng đồng Việt Nam của tổ chức tín dụng nhưng vẫn không đủ để thu hồi hết dư nợ vay qua đêm quá hạn, Ngân hàng Nhà nước (Sở Giao dịch) được quyền yêu cầu tổ chức lưu ký giấy tờ có giá thực hiện chuyển quyền sở hữu giấy tờ có giá từ tổ chức tín dụng cho Ngân hàng Nhà nước để thực hiện bán giấy tờ có giá khi chưa đến hạn thanh toán của giấy tờ có giá hoặc thanh toán với tổ chức phát hành khi đến hạn thanh toán của giấy tờ có giá cho đến khi thu hồi đủ dư nợ vay qua đêm quá hạn của tổ chức tín dụng. Thứ tự ưu tiên các loại giấy tờ có giá chuyển quyền sở hữu cho Ngân hàng Nhà nước như sau:

(i) Giấy tờ có giá có thời hạn còn lại ngắn hơn;

(ii) Giấy tờ có giá cầm cố có giá trị lớn hơn;

Giá trị giấy tờ có giá chuyển quyền sở hữu được xác định theo công thức tại Phụ lục đính kèm Thông tư 29;

Trường hợp sau khi Ngân hàng Nhà nước bán giấy tờ có giá khi chưa đến hạn thanh toán của giấy tờ có giá hoặc thanh toán với tổ chức phát hành khi đến hạn thanh toán của giấy tờ có giá mà số tiền thu được lớn hơn số dư nợ vay qua đêm quá hạn còn lại thì số tiền chênh lệch giữa số tiền thu được (từ bán giấy tờ có giá hoặc thanh toán giấy tờ có giá với tổ chức phát hành) và số dư nợ vay qua đêm quá hạn còn lại sẽ được trả lại cho tổ chức tín dụng;

c) Trường hợp sau khi thực hiện các biện pháp quy định mà vẫn không thu đủ dư nợ vay qua đêm quá hạn, Ngân hàng Nhà nước (Sở Giao dịch) thực hiện thu từ các nguồn khác (nếu có) của tổ chức tín dụng;

3.2. Tổ chức tín dụng có dư nợ vay qua đêm quá hạn 03 (ba) lần liên tiếp trong vòng 01 (một) tháng thì Ngân hàng Nhà nước (Sở Giao dịch) sẽ thực hiện dừng việc thấu chi và cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng trong 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày Ngân hàng Nhà nước (Sở Giao dịch) thông báo về việc dừng thấu chi và cho vay qua đêm theo Phụ lục 09/QT-TCVQĐ đính kèm Quy trình này, trừ trường hợp bất khả kháng và tổ chức tín dụng có văn bản báo cáo với Ngân hàng Nhà nước (Sở Giao dịch).

III. TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC ĐƠN VỊ

1. Tổ chức tín dụng

- Thực hiện đăng ký cấp/gia hạn chứng thư số cho cán bộ ký duyệt theo quy định tại Điểm 5 Mục I Quy trình này;

- Gửi Ngân hàng Nhà nước (Cục Công nghệ tin học, Sở Giao dịch) “Giấy đề nghị cấp mới và thu hồi mã khóa truy cập tham gia nghiệp vụ thấu chi và cho vay qua đêm” theo Phụ lục 04/QT-TCVQĐ đính kèm Quy trình này;

- Thực hiện lưu ký giấy tờ có giá để cầm cố tham gia thấu chi, vay qua đêm;

- Chủ động trả nợ gốc và lãi vay qua đêm đúng hạn;

- Tuân thủ và chịu trách nhiệm thực hiện các quy định tại Thông tư 29 và Quy trình này.

2. Sở Giao dịch

2.1. Phòng Nghiệp vụ thị trường tiền tệ

- Xây dựng, chỉnh sửa, bổ sung Quy trình thấu chi và cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng phù hợp với quy định tại Thông tư 29 và các quy định khác có liên quan;

- Đầu mối, phối hợp với Vụ Chính sách tiền tệ trình phương án bán giấy tờ có giá và thực hiện bán giấy tờ có giá để thu hồi nợ vay qua đêm quá hạn;

- Phối hợp với Cục Công nghệ tin học hướng dẫn các tổ chức tín dụng cấp mã khóa truy cập, chứng thư số và phân quyền giao dịch cho nhân sự của tổ chức tín dụng;

- Phối hợp với Phòng Kế toán thực hiện thấu chi và cho vay qua đêm theo quy định;

- Đầu mối, phối hợp với các đơn vị liên quan giải quyết vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện thấu chi và cho vay qua đêm.

2.2. Phòng Kế toán

- Thực hiện lưu ký giấy tờ có giá để cầm cố tham gia thấu chi và cho vay qua đêm;

- Xác định hạn mức thấu chi, điều chỉnh hạn mức thấu chi và thông báo cho tổ chức tín dụng;

- Thực hiện thấu chi và cho vay qua đêm;

- Thông báo cho tổ chức tín dụng biết về dư nợ vay qua đêm, dư nợ vay qua đêm quá hạn;

- Cung cấp danh mục giấy tờ có giá đang cầm cố cho nghiệp vụ thấu chi và cho vay qua đêm cần xử lý của tổ chức tín dụng có dư nợ vay qua đêm quá hạn cho Phòng Nghiệp vụ thị trường tiền tệ;

- Thực hiện thu hồi dư nợ vay qua đêm và thu hồi dư nợ vay qua đêm quá hạn theo quy định;

- Thông báo cho tổ chức tín dụng về xử lý tài sản đảm bảo và biện pháp thu hồi dư nợ vay qua đêm quá hạn, thông báo về việc dừng thấu chi và cho vay qua đêm theo quy định;

- Thực hiện tính lãi vay qua đêm, lãi quá hạn của dư nợ gốc vay qua đêm, lãi đối với lãi vay qua đêm chậm trả phù hợp với quy định của Ngân hàng Nhà nước.

2.3. Phòng Thanh toán liên ngân hàng

Nhận lệnh chuyển tiền để trả nợ vay qua đêm của các tổ chức tín dụng.

3. Cục Công nghệ tin học ngân hàng

Chịu trách nhiệm về phần mềm tin học và các vấn đề phát sinh liên quan để thực hiện thấu chi và cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng được thông suốt, an toàn và hiệu quả.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Quy trình được áp dụng kể từ ngày 25/03/2017 và thay thế cho Quy trình số 7478/QT-NHNN ngày 10/07/2007 của Sở Giao dịch về việc hướng dẫn thực hiện thấu chi và cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng.

2. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước và người đại diện hợp pháp của tổ chức tín dụng chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Quy trình này.

3. Việc sửa đổi, bổ sung và thay thế Quy trình này do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước xem xét quyết định./.

 

Phụ lục 01/QT-TCVQĐ

(Tên TCTD....)
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:………

………., ngày  tháng  năm

 

GIẤY ĐỀ NGHỊ CẦM CỐ GIẤY TỜ CÓ GIÁ

Kính gửi: Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước

 

(Tên TCTD……..) xin được cầm cố giấy tờ có giá để tham gia nghiệp vụ thấu chi và cho vay qua đêm theo bảng kê GTCG dưới đây:

STT

Mã TP

(Mã tại SGD)

Mã TP

(Mã tại VSĐ)

Mệnh giá

(đồng)

Lãi suất

(%/năm)

Ngày phát hành

Ngày đáo hạn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng

 

 

 

 

 

 

 

 

TỔNG GIÁM ĐỐC1
(Ký tên, đóng dấu)

1 Người ký duyệt phải là người đại diện hợp pháp của tổ chức tín dụng.

 

Phụ lục 02/QT-TCVQĐ

(Tên TCTD....)
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

………., ngày  tháng  năm

 

GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỔI GIẤY TỜ CÓ GIÁ

Kính gửi: Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước

(Tên TCTD):…………....

Địa chỉ:………………………….

Điện thoại:…………………………..

Tài khoản cầm cố:…………………………

(Tên TCTD……) đề nghị Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước thay đổi giấy tờ có giá đang cầm cố tham gia nghiệp vụ thấu chi và cho vay qua đêm theo bảng kê dưới đây:

STT

Loại GTCG

Mã TP tại SGD

Mã TP tại VSD

Ngày phát hành

Ngày đến hạn

Mệnh giá (đồng)

Lãi suất (%/năm)

Thời hạn còn lại

I

GTCG cũ

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng

 

 

 

 

 

 

 

II

GTCG mới

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TỔNG GIÁM ĐỐC2
(Ký tên, đóng dấu)

 

2 Người ký duyệt phải là người đại diện hợp pháp của tổ chức tín dụng.

 

Phụ lục 03/QT-TCVQĐ

(Tên TCTD....)
Số:………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

………., ngày  tháng  năm

 

GIẤY ĐỀ NGHỊ GIẢI TỎA GIẤY TỜ CÓ GIÁ

Kính gửi: Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước Việt nam

(Tên TCTD...) xin được giải tỏa tài sản đang cầm cố để tham gia nghiệp vụ thấu chi và cho vay qua đêm theo bảng kê dưới đây:

STT

Mã TP tại SGD

Mã TP tại VSD

Mệnh giá (đồng)

Lãi suất (%/năm)

Ngày phát hành

Ngày đáo hạn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng

 

 

 

 

 

 

 

 

TỔNG GIÁM ĐỐC3
(Ký tên, đóng dấu)

 

3 Người ký duyệt phải là người đại diện hợp pháp của tổ chức tín dụng.

 

Phụ lục 04/QT-TCVQĐ

(Tên TCTD....)
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:………

………., ngày  tháng  năm

 

GIẤY ĐỀ NGHỊ

Cấp mới và thu hồi mã khóa truy cập tham gia nghiệp vụ thấu chi và cho vay qua đêm

Kính gửi:

- Cục Công nghệ tin học Ngân hàng
- Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước

 

(Tên TCTD):…………………………………………………………………………………

Địa chỉ:………………………………………………………………………………………

Điện thoại:……………………………………………………… Fax:……………………4

Tài khoản lưu ký giấy tờ có giá tại Sở Giao dịch NHNN………………………………

Tài khoản tiền gửi tại Sở Giao dịch NHNN……………………………………………...

Chúng tôi đề nghị Ngân hàng Nhà nước cấp mới và thu hồi mã khóa truy cập theo quy định của Ngân hàng Nhà nước cho nhân sự của chúng tôi theo danh sách dưới đây:

I. Cấp mới: Đối với những người mới được phân công đảm nhiệm.

Họ và tên

Mã người sử dụng

Chức vụ

1. Người giao dịch

 

 

 

 

 

2. Người kiểm soát

 

 

 

 

 

3. Người có thẩm quyền ký duyệt

 

 

 

 

 

II. Thu hồi: Đối với người miễn nhiệm

1. Người giao dịch:

2. Người kiểm soát:

3. Người có thẩm quyền ký duyệt:

 


Nơi nhận:
- Như trên ;
- Lưu (tên TCTD...)
.

TỔNG GIÁM ĐỐC5
(Ký tên và đóng dấu)

 

4 Số điện thoại, fax, email của bộ phận trực tiếp thực hiện thấu chi và cho vay qua đêm;

5 Người ký duyệt phải là người đại diện hợp pháp của tổ chức tín dụng.

 

Phụ lục số 05/QT-TCVQĐ

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM
SỞ GIAO DỊCH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:……/TB-SGD6

Hà Nội, ngày  tháng  năm

 

THÔNG BÁO CHO VAY QUA ĐÊM

Kính gửi: (Tên TCTD)

Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước thực hiện cho vay qua đêm đối với khoản thấu chi chưa tất toán được trong ngày…/…/….., cụ thể như sau:

1. Số tiền cho vay qua đêm:

Bằng số………………………………………VND

Bằng chữ:………………………………………………..đồng.

2. Lãi suất cho vay qua đêm:……………./năm.

Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước thông báo để (tên TCTD……) chủ động trả nợ theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.

Tài khoản thanh toán tiền vay tại Sở Giao dịch NHNN:……………………………….

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng TTTT (để p/hợp);
- Lưu SGD6.

GIÁM ĐỐC

 

Phụ lục 06/QT-TCVQĐ

(Tên TCTD....)
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:………

………., ngày  tháng  năm

 

GIẤY NHẬN NỢ CHO VAY QUA ĐÊM

Kính gửi: Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước

Căn cứ Thông báo cho vay qua đêm số………ngày…...tháng.......năm……… của Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước, (tên TCTD……….. ) nhận nợ cho vay qua đêm, cụ thể như sau:

1. Số tiền cho vay qua đêm:

Bằng số…………………………đồng.

Bằng chữ:……………………………………………..đồng.

2. Lãi suất cho vay qua đêm:……………./năm.

Chúng tôi cam kết chủ động trả nợ (gốc và lãi) theo đúng quy định của Ngân hàng Nhà nước.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu TCTD
.

TỔNG GIÁM ĐỐC6

6 Người ký duyệt phải là người đại diện hợp pháp của tổ chức tín dụng.

 

Phụ lục 07/QT-TCVQĐ

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM
SỞ GIAO DỊCH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:……/TB-SGD6

Hà Nội, ngày  tháng  năm

 

THÔNG BÁO

DƯ NỢ VAY QUA ĐÊM QUÁ HẠN

Kính gửi: (Tên TCTD)

Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước thực hiện chuyển số dư nợ cho vay qua đêm chưa thanh toán trong ngày..../..../...... của (tên TCTD…….) sang dư nợ vay qua đêm quá hạn, cụ thể như sau:

1. Dư nợ gốc vay qua đêm quá hạn:

Bằng số:…………………………………….đồng.

Bằng chữ:…………………………………………………………đồng.

2. Số tiền lãi vay qua đêm chậm trả:

Bằng số:……………………………………..đồng.

Bằng chữ:………………………………………………………….đồng.

3. Lãi suất quá hạn của dư nợ gốc vay qua đêm:…………/năm.

4. Lãi suất đối với lãi vay qua đêm chậm trả:…………./năm.

Nếu vào ngày làm việc liền kề tiếp theo ngày phát sinh khoản vay qua đêm quá hạn, (tên TCTD....) không thực hiện trả nợ thì Ngân hàng Nhà nước sẽ áp dụng các biện pháp thu hồi nợ theo quy định tại Điều 10, Thông tư 29/2016/TT-NHNN ngày 12/10/2016 quy định về việc thấu chi và cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng.

Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước thông báo để (tên TCTD….) biết và chủ động trả nợ theo quy định.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng TTTT (để p/hợp);
- Lưu SGD6.

GIÁM ĐỐC

 

Phụ lục 08/QT-TCVQĐ

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM
SỞ GIAO DỊCH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:……/TB-SGD6

Hà Nội, ngày  tháng  năm

 

THÔNG BÁO

Về việc thu hồi dư nợ vay qua đêm quá hạn

Kính gửi: (Tên TCTD)

Ngày…./…./….. Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước đã có Thông báo số……./TB-SGD6 gửi (tên TCTD....) về việc dư nợ cho vay qua đêm quá hạn, Tuy nhiên, đến nay (tên TCTD... ) vẫn chưa thực hiện trả nợ cho Ngân hàng Nhà nước theo quy định.

Căn cứ quy định tại Khoản 1, Điều 10 Thông tư 29/2016/TT-NHNN ngày 12/10/2016 của Ngân hàng Nhà nước quy định về việc thấu chi và cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng, Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước đã thực hiện các biện pháp thu hồi nợ theo quy định.

Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước thông báo để (tên TCTD...) biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên ;
- Phòng TTTT (để p/hợp);
- Lưu SGD6.

GIÁM ĐỐC

 

Phụ lục 09/QT-TCVQĐ

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM
SỞ GIAO DỊCH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:……/TB-SGD6

Hà Nội, ngày  tháng  năm

 

THÔNG BÁO

DỪNG THẤU CHI VÀ CHO VAY QUA ĐÊM

Kính gửi: (Tên TCTD)

(Tên TCTD...) đã có dư nợ vay qua đêm quá hạn 03 (ba) lần liên tiếp trong 01 (một) tháng. Căn cứ quy định tại Khoản 2, Điều 10 Thông tư 29/2016/TT-NHNN ngày 12/10/2016 của Ngân hàng Nhà nước quy định về việc thấu chi và cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng, Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước thực hiện dừng thấu chi và cho vay qua đêm trong 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày ký thông báo này.

Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước thông báo để (tên TCTD...) biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên ;
- Phòng TTTT (để p/hợp).

GIÁM ĐỐC

 

Phụ lục 10/QT-TCVQĐ

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM
SỞ GIAO DỊCH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

Hà Nội, ngày  tháng  năm

 

BÁO CÁO THỐNG KÊ

TÌNH HÌNH CHO VAY QUA ĐÊM CỦA NHNN ĐỐI VỚI TỔ CHỨC TÍN DỤNG

Từ ngày……đến ngày…………..
Ngày in báo cáo:……....
Người sử dụng (ghi rõ họ và tên:…………………)

Nội dung

Số lần cho vay hoặc xử lý

Doanh số cho vay, dư nợ, nợ quá hạn (đồng)

1. Cho vay qua đêm trong kỳ

 

 

Trong đó:

 

 

- (Tên TCTD)………….

 

 

+ (Tên TCTD)…………

 

 

- (Tên TCTD)………….

 

 

+ (Tên TCTD)…………

 

 

2. Cho vay qua đêm đến ngày báo cáo:

 

 

Trong đó:

 

 

- (Tên TCTD)…………

 

 

+ (Tên TCTD)………..

 

 

3. Cho vay qua đêm quá hạn trong kỳ

 

 

Trong đó:

 

 

- (Tên TCTD)…………

 

 

 

 

GIÁM ĐỐC

 

Phụ lục 11/QT-TCVQĐ

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM
SỞ GIAO DỊCH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

Hà Nội, ngày  tháng  năm

 

BÁO CÁO THỐNG KÊ

TÌNH HÌNH CHO VAY QUA ĐÊM CỦA NHNN

VỚI (tên TCTD……….)

Từ ngày.....đến ngày....
Ngày in báo cáo:…..
Người sử dụng (ghi rõ họ và tên…………………..)

Nội dung

Số lần NHNN cho vay hoặc xử lý

Doanh số NHNN cho vay, dư nợ, nợ quá hạn hoặc xử lý (đồng)

I. Cho vay qua đêm trong kỳ

 

 

1. Ngày

 

 

2. Ngày

 

 

II. Cho vay qua đêm đến ngày báo cáo

 

 

III. Cho vay qua đêm quá hạn đến ngày báo cáo

 

 

IV. Thu hồi nợ vay qua đêm quá hạn

 

 

1. Trích tài khoản tiền gửi

 

 

2. Xử lý Tài sản cầm cố

 

 

 

 

GIÁM ĐỐC

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 480/QĐ-NHNN năm 2017 về Quy trình thấu chi và cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.015
DMCA.com Protection Status

IP: 34.239.167.74