Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 479/2004/QĐ-NHNN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Ngân hàng Nhà nước Người ký: Vũ Thị Liên
Ngày ban hành: 29/04/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
-----

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 479/2004/QĐ-NHNN

Hà Nội, ngày 29 tháng 04 năm 2004

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH HỆ THỐNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG

THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật các Tổ chức tín dụng số 02/1997/QH10 ngày 12-12-1997;
Căn cứ Luật Kế toán số 03/2003/QH 11 ngày 17-6-2003;
Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 05/11/2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Được sự chấp thuận ban hành Hệ thống tài khoản kế toán của Bộ Tài chính tại công văn số 1138 TC/CĐKT ngày 05/02/2004;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế toán - Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này HỆ THỐNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG .

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 01-10-2004 thay thế các Quyết định sau:

- Quyết định số 435/1998/QĐ-NHNN2 ngày 25-12-1998 của Thống đốc NHNN về việc ban hành hệ thống tài khoản kế toán các TCTD.

- Quyết định số 522/2000/QĐ-NHNN2 ngày 20-12-2000 của Thống đốc NHNN về việc bổ sung tài khoản và sửa đổi một số quy định về hạch toán ngoại tệ trong hệ thống tài khoản kế toán các TCTD.

- Quyết định số 224/2001/QĐ-NHNN ngày 23-3-2001 của Thống đốc NHNN về việc hủy bỏ Bảng cân đối tài chính của TCTD ban hành theo Quyết định 435/1998/QĐ-NHNN2 ngày 25-12-1998

- Quyết định số 482/2001/QĐ-NHNN ngày 24-4-2001 của Thống đốc NHNN về sửa đổi, bổ sung một số tài khoản trong hệ thống tài khoản kế toán các TCTD.

- Quyết định số 559/2002/QĐ-NHNN ngày 3-6-2002 của Thống đốc NHNN về việc bổ sung một số tài khoản trong hệ thống tài khoản kế toán các TCTD.

- Quyết định số 69/2003/QĐ-NHNN ngày 22-1-2003 của Thống đốc NHNN về việc bổ sung một số tài khoản vào hệ thống tài khoản kế toán các TCTD.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế toán - Tài chính, Thủ trưởng đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Giám đốc các Tổ chức tín dụng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

 

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
PHÓ THỐNG ĐỐC
Vũ Thị Liên

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

THE STATE BANK OF VIETNAM
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness
---------

No. 479/2004/QD-NHNN

Hanoi, April 29, 2004

DECISION

ON PROMULGATING THE SYSTEM OF BOOK-KEEPING ACCOUNTS OF CREDIT INSTITUTIONS

THE GOVERNOR OF THE STATE BANK

Pursuant to the Law on credit institutions No. 02/1997/QH10, of December 12, 1997;  

Pursuant to the Accounting Law No. 03/2003/QH 11, of June 17, 2003;;

Pursuant to the Government’s Decree No. 86/2002/ND-CP, of November 05, 2002, defining the functions, tasks, powers and organizational structure of Ministries, Ministerial-level agencies;    

On the consent for promulgation of the system of book-keeping accounts of the Ministry of Finance at the Official Dispatch No. 1138 TC/CDKT, of February 05, 2004;

At the proposal of Director of Accounting – Finance Department.

DECIDES:

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Article 2. This Decision takes effect on October 01, 2004 and replaces the following Decisions:

- The State Bank Governor's Decision No. 435/1998/QD-NHNN2 of December 25, 1998 promulgating the system of book-keeping accounts of credit institutions.

- The State Bank Governor's Decision No. 522/2000/QD-NHNN2 of December 20, 2000 adding accounts and amending a number of provisions on foreign-currency accounting in the system of book-keeping accounts of credit institutions.

- The State Bank Governor's Decision No. 224/2001/QD-NHNN of March 23, 2001 canceling financial balance sheets of credit institutions promulgated together with Decision No. 435/1998/QD-NHNN2 of December 25, 1998.

- The State Bank Governor's Decision No. 482/2001/QD-NHNN2 of April 24, 2001 amending and adding a number of accounts in the system of book-keeping accounts of credit institutions.  

- The State Bank Governor's Decision No. 559/2002/QD-NHNN of June 3, 2002 adding a number of accounts to the system of book-keeping accounts of credit institutions.  

- The State Bank Governor's Decision No. 69/2003/QD-NHNN of January 22, 2003 adding a number of accounts to the system of book-keeping accounts of credit institutions.

 

THE STATE BANK
DEPUTY GOVERNOR
Vu Thi Lien

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.OF BOOK-KEEPING ACCOUNTS OF CREDIT INSTITUTIONS
(Promulgated together with the Decision No. 479/2004/QD-NHNN, of April 29, 2004 of the Governor of the State bank) 

I. GENERAL PROVISIONS

1. This system of book-keeping accounts shall apply to credit institutions that are established and operated under the Law on credit institutions.

2. The credit institutions shall be entitled to open and use accounts provided for in the System of book-keeping accounts only after they have had regime on professional operations and in accordance with contents in the issued operation license.

3. The system of book-keeping accounts of credit institutions includes accounts inside accounting balance sheets and accounts outside accounting balance sheets that are set into 9 categories:

- The accounts inside accounting balance sheets include 8 categories (from category 1 to 8).

- The accounts outside accounting balance sheets include 1 categpry (catelory 9).

- The accounts inside accounting balance sheets and accounts outside accounting balance sheets (hereinafter abbreviated as accounts inside balance sheets and accounts outside balance sheets) are set under the system of decimal numbers with many levels, from the level-I account to the level-III account, of symbols from 2 to 4 numbers.

- The level-I account is symbolized by 2 numbers from 10 to 99. Each account category shall be set not more than 10 level-I accounts.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.- The level-III account is symbolized by 4 numbers, three first numbers (from left to right) are numbers of level-II account, and the forth number is ordinal number of level-III account in level-II account, symbolized from 1 to 9.

The level-I, level-II, level-III accounts are general accounts provided by the Governor of the State bank, used as basis for accounting entries at credit institutions.

3.1- Regarding the open and use of level-III accounts:

3.1.1- For credit institutions with capacity to apply informatic technologies in accounting, management and monitoring of norms of level-III accounts, ensuring accuracy, timeliness and fullness, on that basis, making reports of all kinds in accordance with current regulations of the State bank, the open and use of level-III accounts specified in this System of book-keeping accounts are not compulsory, they can use directly the level-II accounts provided by the Governor of the State bank for accounting entries; or open the level-III, level-IV, level-V accounts under particular nature and management requirement of their organizations. In order to implement this regulation, credit institutions must:

- To have specific professional operation process and software meeting technical standards in accordance with current regulation for:

+ Settle accounting entries of operations arising in accordance with regulation of accounting standards and regimes;

+ Summarize, make and send kinds of reports that are provided for by state and the State bank.

- Having the written approval of the State bank before implementation.

The Accounting – Finance Department of the State bank is focal agency in charge of coordination with the Technology and Informatic Authority of the State bank, the monetary policy department, Inspectorate of the State bank as well as relevant Authorities and Departments of the State bank to consider, submit to the Governor of the State bank for the approval for eligible credit institutions to open and use the level-III accounts as prescribed in point 3.1.1 above.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.3.2- The level-IV, level-V accounts are general accounts provided for by General Directors, Directors of credit institutions in order to meet specific requirements on accounting entries of operations arising of each credit institution. The supplementation of level-III accounts (for credit institutions permitted as prescribed in point 3.1.1), level-IV, level-V accounts and so on must be suitable with nature, content of the level-I, level-II, level-II accounts provided by the Governor of the State bank.

3.3- Before applying, credit institutions (except the people's Funds at grassroots level) must send the System of book-keeping accounts of their organization to the State bank of Vietnam (the Accounting – Finance Department) for report.

4. Currency symbols: In order to distinguish Vietnam dong, foreign currency and between various foreign currency types, credit institutions shall use the currency symbols: (i) by number (symbolized from 00 to 99) to record at the right side next to the number of general account; or (ii) by letters (such as: VND, USD, so on) . The specific currency symbols are prescribed in the Annex together with this System of book-keeping accounts.

5. Accounting entries of detailed account symbols The detailed accounts (sub-accounts) used for monitoring, detailing objects accounting of the general accounts. The open of detailed accounts complies with regulation at the content related to accounting entries of accounts.

Method to record symbol of detailed accounts:

Symbol of a detailed account inludes 2 parts:

- The first part: Number of general account and currency symbol.

- The second part: Ordinal number of sub-account in the general account.

If a general account has less than 10 sub-accounts, the ordinal number of sub-accounts is symbolized by a number from 1 to 9.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.If a general account has less than 1000 sub-accounts, the ordinal number of sub-accounts is symbolized by three numbers from 001 to 999.

Quantity of numbers of a sub-account in a general account compulsorily write in unified way as prescribed above (one, two, three numbers) But it is not compulsorily required to write in unified way for quantity of the numbers of sub-accounts among various general accounts.

The ordinal number of sub-account is written at the right of number of general account and currency symbol. Between the number of general account, the currency symbol and the ordinal number of sub-account, a dot (.) shall be written for distinction.

Example: Account 4221.37.18

4221 means number of general account - demand deposits in foreign currency of domestic customer.

37 means currency symbol (USD).

18 means the ordinal number of sub-account of unit, individuals deposit.

The ordinal number of sub-account of unit opening account that has stopped operation and finalized settlement, however it must be after at least one year to be permitted to use for opening account of other unit.

6. Method of accounting entries on accounts:

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.- Assets belong to the Credit assets always have Debit balance.

- Assets belong to the Debt assets always have Credit balance.

- Assets belong to the Debit-Credit assets may have Credit balance, Debit balance or both of balances.

When make the monthly and annual account balance sheet, credit institutions must reflect fully and accurately on the nature of account balances above (for accounts belong to Credit asset and accounts belong to Debit asset) and not be permitted to make clearing between Debit and Credit balances (for accounts belong to Debit-Credit asset).

6.2- Accounting entries on accounts outside accounting balance sheets is performed under the method of single entry bookkeeping (Entry-Exit-Remaining).

7. The terms of “domestic” and “overseas” prescribed in this system of book-keeping accounts are construed as terms of "residents" and “non-residents” specified in the Government’s Decree No. 63/1998/ND-CP, of August 17, 1998, on foreign exchange management and apply uniformly as follows:

- "Domestic credit institutions” mean credit institutions of residents including:

+ Vietnamese credit institutions operating in country;

+ Joint-venture credit institutions, non-bank credit institutions with 100% foreign capital, foreign banks’ branches operating and doing business in Vietnam’s territory with time of 12 months or more;

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.+ Foreign credit institutions that operate outside of Vietnam’s territory;

+ Vietnamese credit institutions that operate outside of Vietnam’s territory with time of 12 months or more.

8. The accounting entries on foreign accounts prescribed in this system of book-keeping accounts must be performed in the following principle:

8.1- To implement reciprocal accounting and balancing among foreign currency accounts and each type of account.

8.2- For operations of foreign currency purchase or sale, accounting currently reciprocal entries in foreign currency and reciprocal entries in Vietnamdong.

8.3- For revenues, interest payments in foreign currency that are performed through operations of foreign currency purchase and sale in order to convert into Vietnam dong according to the exchange rates at the arising time in order to account in income and expense.

8.4. The value of foreign currency converted into Vietnam dong for accounting operations of foreign currency purchase and sale on accounts with foreign currency origin shall be calculated according to the actual trading exchange rates at time arising operation. For other foreign currency operations, uniformly accounting entries according to the exchange rates announced by the State bank of Vietnam at time arising operations.

8.5- On the detailed accounting books of foreign currency acounts, writing both foreign currency and Vietnam dong.

8.6- The general accounting of foreign accounts just reflects in Vietnam dong.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.8.8- For credit institutions having many foreign currency operations, to simplify daily accounting, they may organize detailed and general accounting for foreign currency accounts according to original currency, but at the end of month, they must convert the balance, revenues of operations in the month related to foreign currency accounts into Vietnam dong (according to the exchange rates between Vietnam dong and USD that are announced by SBV at the end of month) for fully summarizing and reflecting operations on the monthly accounting balance sheet in Vietnam dong.

8.9- For foreign currencies that have no exchange rates with Vietnam dong, they must be converted through a foreign currency that has exchange rate with Vietnam dong.

8.10- For credit institutions with many operations in gold and able to apply informatic technology, they may account in details for monitoring gold in kinds (according to unit of “chi” gold 99.99%) and value. When generally accouting, they must convert value of artifacts into Vietnam dong (to re-assess value of gold) according to the actual buying gold price at time of making report. And for operations of gold purchase or sale, they may use with two accounts 4711 and 4712 for accounting similar to accounting of foreign currency purchase or sale (gold is considered as a foreign currency).

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 479/2004/QĐ-NHNN ngày 29/04/2004 ban hành Hệ thống tài khoản kế toán các Tổ chức tín dụng do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


42.900

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.46.172
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!