Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 522/2000/QĐ-NHNN2 Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Ngân hàng Nhà nước Người ký: Nguyễn Thị Kim Phụng
Ngày ban hành: 20/12/2000 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 522/2000/QĐ-NHNN2

Hà Nội, ngày 20 tháng 12 năm 2000

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM SỐ 522/2000/QĐ-NHNN2 NGÀY 20 THÁNG 12 NĂM 2000 VỀ VIỆC BỔ SUNG TÀI KHOẢN VÀ SỬA ĐỔI MỘT SỐ QUY ĐỊNH VỀ HẠCH TOÁN NGOẠI TỆ TRONG HỆ THỐNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG

THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật các Tổ chức tín dụng số 02/1997/QH10 ngày 12-12-1997;
Căn cứ Nghị định số 15/CP ngày 02 tháng 3 năm 1993 của Chính phủ về nhiệm vụ quyền hạn và trách nhiệm quản lý Nhà nước của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế toán - Tài chính;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ sung tài khoản và sửa đổi một số quy định về hạch toán ngoại tệ trong hệ thống tài khoản kế toán các tổ chức tín dụng ban hành theo Quyết định số 435/1998/QĐ-NHNN2 ngày 25-12-1998 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước như sau:

1. Bổ sung các tài khoản sau đây vào Hệ thống tài khoản kế toán các tổ chức tín dụng:

a. Tài khoản 204 - Vốn uỷ thác cho vay

Tài khoản này dùng để phản ánh số tiền (đồng Việt Nam hay ngoại tệ) tổ chức tín dụng chuyển cho các tổ chức nhận uỷ thác cho vay tới mức tiền đã thoả thuận theo hợp đồng ký kết giữa hai bên.

Bên nợ ghi: Số tiền chuyển vào các tổ chức nhận uỷ thác cho vay.

Bên có ghi: Số tiền các tổ chức nhận uỷ thác cho vay trả lại

Số dư nợ: Phản ánh số tiền đang chuyển cho các tổ chức nhận uỷ thác cho vay.

Tài khoản chi tiết: Mở tài khoản chi tiết theo từng tổ chức nhận uỷ thác cho vay.

b. Tài khoản 315 - Tài sản nhận quản lý và khai thác

Tài khoản này dùng để hạch toán giá trị tài sản thế chấp (được xác định theo quy định của pháp luật về định giá tài sản thế chấp) do Ngân hàng thương mại bàn giao lại cho Công ty quản lý nợ và khai thác tài sản thế chấp để quản lý và khai thác (khi công ty quản lý nợ và khai thác tài sản thế chấp được phép áp dụng Hệ thống tài khoản kế toán của Tổ chức tín dụng).

Bên nợ ghi: Giá trị tài sản nhập kho

Bên có ghi: Giá trị tài sản xuất kho

Số dư nợ: Phản ánh giá trị tài sản thế chấp đang được quản lý và khai thác tại Công ty.

Hạch toán chi tiết: Mở tài khoản chi tiết theo từng tài sản nhận của NHTM chuyển sang để quản lý và khai thác.

c. Tài khoản 376 - Chênh lệch giữa khoản nợ cho vay và giá trị tài sản giao Công ty quản lý nợ và khai thác tài sản thế chấp.

Tài khoản này dùng để hạch toán khoản chênh lệch giữa dư nợ cho vay, trả thay và giá trị tài sản Ngân hàng thương mại nhận thế chấp chuyển giao cho Công ty quản lý nợ và khai thác tài sản thế chấp để hoạt động kinh doanh.

Bên nợ ghi: Số chênh lệch dự nợ cho vay lớn hơn giá trị tài sản thế chấp đã giao sang Công ty quản lý nợ và khai thác.

Xử lý số dư có (nếu tài khoản dư có)

Bên có ghi:

- Số tiền Ngân hàng thương mại thu được

- Số dư nợ được xử lý chuyển vào các tài khoản thích hợp khác.

Số dư nợ: - Phản ánh số tiền chênh lệch Ngân hàng thương mại còn phải thu.

Hạch toán chi tiết: - Mở tài khoản chi tiết theo từng đơn vị, cá nhân có quan hệ thanh toán.

Đồng thời Ngân hàng thương mại phải mở sổ theo dõi chi tiết số chênh lệch của từng khoản nợ cho vay và giá trị tài sản bàn giao.

d. Tài khoản 476 - Giá trị tài sản nhận của Ngân hàng thương mại để quản lý và khai thác.

Tài khoản này dùng để hạch toán giá trị tài sản mà Công ty quản lý nợ và khai thác tài sản thế chấp nhận của Ngân hàng thương mại để quản lý và khai thác (khi Công ty quản lý nợ và khai thác tài sản thế chấp được phép áp dụng Hệ thống tài khoản kế toán của Tổ chức tín dụng).

Nội dung hạch toán tài khoản 476: hạch toán đối ứng với tài khoản 315 "Tài sản nhận quản lý và khai thác".

e. Tài khoản 3791 - Giá trị tài sản giao Công ty quản lý nợ và khai thác tài sản thế chấp.

Tài khoản này dùng để hạch toán giá trị tài sản Ngân hàng thương mại nhận thế chấp chuyển giao cho Công ty quản lý nợ và khai thác tài sản thế chấp để hoạt động kinh doanh.

Bên nợ ghi: - Giá trị tài sản thể chấp đã giao sang Công ty quản lý nợ và khai thác tài sản thế chấp.

Bên có ghi: - Tất toán giá trị tài sản thế chấp đã giao sang Công ty quản lý nợ và khai thác tài sản thế chấp (Công ty đã thanh lý, nhượng bán...)

Số dư nợ: - Phản ánh giá trị tài sản thế chấp đang giao Công ty quản lý nợ và khai thác tài sản thế chấp.

Hạch toán chi tiết: Mở tài khoản chi tiết theo từng loại tài sản thế chấp đang giao sang Công ty quản lý nợ và khai thác tài sản thế chấp.

g. Tài khoản 59 - Dự phòng rủi ro khác.

Tài khoản này có các tài khoản cấp II sau:

591 - Dự phòng cho các dịch vụ thanh toán

592 - Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

Nội dung và kết cấu các tài khoản như sau:

Tài khoản 591 - Dự phòng cho các dịch vụ thanh toán

Tài khoản này dùng để phản ánh việc lập dự phòng và xử lý các khoản dự phòng cho các dịch vụ thanh toán.

Bên có ghi: - Số dự phòng cho các dịch vụ thanh toán được lập

Bên nợ ghi: - Xử lý khoản rủi ro trong các dịch vụ thanh toán.

- Kết chuyển số chênh lệch thừa về dự phòng đã lập.

Số dư có: - Phản ảnh số dự phòng cho các dịch vụ thanh toán hiện có.

Hạch toán chi tiết: Mở tài khoản chi tiết theo từng dịch vụ thanh toán.

* Tài khoản 592 - Dự phòng giảm giá hàng tồn kho.

Tài khoản này dùng để phản ánh việc lập dự phòng và xử lý các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho khi có những bằng chứng chắc chắn về sự giảm giá thường xuyên liên tục của hàng tồn kho ở tổ chức tín dụng.

Bên có ghi: Số dự phòng giảm giá hàng tồn kho được lập.

Bên nợ ghi: Hoàn nhập dự phòng giảm giá

Số dư có: Phản ánh số dự phòng giảm giá hàng tồn kho hiện có.

Hạch toán chi tiết: Mở tài khoản chi tiết theo loại hàng tồn kho.

h. Tài khoản 829 - Các khoản chi về hoạt động khác

Tài khoản này dùng để hạch toán các khoản chi khác (như chi hoa hồng, đại lý, chi môi giới...) liên quan đến hoạt động của Tổ chức tín dụng, ngoài những nội dung chi đã được hạch toán vào các tài khoản thích hợp.

Nội dung hạch toán tài khoản 829 giống như nội dung hạch toán các tài khoản về chi phí.

i. Tài khoản 8724 - Chi dự phòng cho các dịch vụ thanh toán.

Tài khoản này dùng để hạch toán các khoản chi dự phòng cho các dịch vụ thanh toán.

Nội dung hạch toán tài khoản 8724 giống như nội dung hạch toán các tài khoản về chi phí.

k. Tài khoản 8725 - Chi dự phòng giảm giá hàng tồn kho.

Tài khoản này dùng để hạch toán các khoản chi dự phòng giảm giá hàng tồn kho.

Nội dung hạch toán tài khoản 8725 giống như nội dung hạch toán các tài khoản về chi phí.

2. Sửa đổi một số quy định về hạch toán ngoại tệ trong hệ thống tài khoản kế toán các tổ chức tín dụng như sau:

a. Tỷ giá để xác định số chênh lệch trong kinh doanh ngoại tệ quy định tại Tài khoản 49 "Các giao dịch ngoại hối" được sửa như sau: "Cuối kỳ kế toán, xác định số chênh lệch giữa giá trị ngoại tệ đã bán theo tỉ giá thực tế bán ra với giá trị ngoại tệ đã bán theo tỉ giá mua thực tế bình quân trong tháng, nếu trong tháng không mua thì lấy theo tỉ giá mua thực tế bình quân tháng trước sau đó đưa khoản chênh lệch này vào tài khoản thu nhập hay chi phí về kinh doanh ngoại tệ cho phù hợp".

b. Xử lý số dư trên các tài khoản 631 "Chênh lệch tỷ giá ngoại tệ" và tài khoản 632 "Chênh lệch đánh giá lại vàng bạc, đá quý" được sửa lại như sau: Đến cuối năm, hai tài khoản này phải tất toán số dư. Nếu tài khoản này có số dư có, chuyển số dư có vào tài khoản thu nhập (thu về kinh doanh ngoại tệ, vàng bạc, đá quý); Nếu tài khoản này có số dư nợ, chuyển số dư nợ vào tài khoản chi phí (chi về kinh doanh ngoại tệ, vàng bạc, đá quý).

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3: Chánh văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế toán - Tài chính, thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Ngân hàng Nhà nước, Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Tổng giám đốc (Giám đốc), Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổ chức tín dụng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Nguyễn Thị Kim Phụng

(Đã ký)

 

STATE BANK OF VIETNAM
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence-freedom-happiness
---------

No. 522/2000/QD-NHNN2

Hanoi, December 20th , 2000

 

DECISION

ON THE SUPPLEMENT OF ACCOUNTS AND AMENDMENT OF SEVERAL PROVISIONS ON THE FOREIGN CURRENCY ACCOUNTING IN THE SYSTEM OF ACCOUNTS OF CREDIT INSTITUTIONS

THE GOVERNOR OF THE STATE BANK

Pursuant to the Law on the Credit Institutions No. 02/1997/QH10 dated 12 December, 1997;
Pursuant to the Decree No. 15 CP dated 02 March, 1993 of the Government on the assignment, authority and responsibility for the State management of the ministries and ministry-level agencies;
Upon the proposal of the Director of the Accounting and Finance Department,

DECIDES

Article 1. To supplement accounts and amend several provisions on the foreign currency accounting in the System of accounts of credit institutions issued in conjunction with the Decision No. 435/1998/QD-NHNN2 dated 25 December, 1998 of the Governor of the State Bank as follows:

1. Supplement of following accounts to the System of accounts of credit institutions:

a. Account No. 204: Funds entrusted for lending

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Debit: - The amount transferred to entrusted organizations for lending.

Credit: - The amount repaid by entrusted organization.

Debit balance: - Reflecting the amounts being transferred to entrusted organizations for lending.

Sub-accounts: - Sub-accounts shall be opened for each entrusted organization

b. Account No. 315: Assets managed and explored

This account is used to account for the value(s) of pledged assets (determined in accordance with the provisions of applicable laws on pledged assets) that have been handed over by commercial banks to Assets Management Companies for their management and exploration (when and if the Assets Management Company is permitted to use the System of accounts of credit institutions).

Debit: - The value of assets received.

Credit: - The Value of assets returned

Debit balance: - Reflecting the value of pledged assets being managed and explored by Assets Management Company.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

c. Account No. 376: Difference between the loan amount and the value of assets handed over to Assets Management Company

This account is used to account for the difference between the outstanding amount of the loan, the payment made in lieu of customers and the value of the pledged assets that a commercial bank has handed over to the Assets Management Company for its business

Debit: - The difference of the outstanding loan amount over the value of the pledged assets that are handed over to the Assets Management Company.

- Treatment of the credit balance (if there is a credit balance in the account).

Credit: - The amount that has been collected by the commercial bank.

- The debit balance that has been treated and transferred to other appropriate accounts.

Debit balance: - reflecting the amount that the commercial bank needs to recover.

Sub-accounts: - Sub-accounts shall be opened for each organization, individual that has a payment relation with the bank

The commercial bank must monitor on its book the difference between each loan amount and the value of the asset that is handed over.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

This account is used for the accounting of the value of assets that the Assets Management Company has received from the commercial bank for its management and exploration (When and if the Assets Management Company is permitted to use the System of accounts of credit institutions).

The accounting content of the Account No. 476: counter- entries shall be made in relation to those on the account No. 315 Assets received for management and exploration.

e. Account No. 3791: Value of assets handed over to the Assets Management Company

This account is used to account for the value of pledged assets the commercial bank has handed over to the Assets Management Company for its business activity.

Debit: - The value of pledged assets handed over to the Assets Management Company.

Credit: - Settlement of the value of assets that have been handed over to the Assets Management Company (those liquidated, sold by the Company).

Debit balance: - Reflecting the value of pledged assets being managed by the Assets Management Company.

Sub-accounts: - Sub-accounts shall be opened for each type of pledged.

g. Account No. 59: Other provisions

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- 591: Provisions for payment service

- 592: Provisions for the falling price of inventory.

The content and structure of the sub-accounts shall be as follows:

*The account No. 591: Provisions for payment services

This account is used to reflect the provisioning and the use of provision for payment services.

Credit: - The provision that is made for payment service

Debit: - The settlement of risks arising from the payment service

- The transfer of the surplus to the provision.

Credit balance: - Reflecting the present provision for the payment service.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

* The Account No. 592: Provisions for the falling price of inventory

This account is used to reflect the provisioning and the use of provisions for the treatment of the falling price of stocks when there is evidence as to the continuous fall of price of the inventory of the credit institutions.

Credit: - The provision that is made for the falling price of inventory.

Debit: - The transfer to the provision for falling price

Credit balance: - Reflecting the present provision for the falling price of inventory.

Sub-accounts: - Sub-accounts shall be made by each type of inventory.

h. Accounts No. 829: Expenses on other activities

This account is used to account for other expenses (such as: payment of commission, agent fee, broker fee) relating to the operation of credit institutions, in addition to expenses that are accounted to appropriate accounts.

The accounting content of the account No. 829 is like that of accounts of expenses.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

This account is used to account for the expenses of the provision for payment services.

The accounting content of the account No. 8724 is like that of accounts of expenses.

k. Account No. 8752: Provision expenses on the falling price of inventory

This account is used to account for the expenses of the provision for the falling price of inventory.

The accounting content of the account No. 8752 is like that of accounts of expenses.

2. Amendment of several provisions on the foreign currency accounting in the System of accounts of credit institutions as follows:

a. Exchange rate used to determine the difference in the foreign currency dealing that is provided for in the Account No. 49 foreign exchange transaction is amended as follows: by the end of the accounting period, the difference between the value of the sold foreign currency at the monthly average actual selling exchange rate and the value of the bought foreign currency at the monthly average actual buying exchange rate, if no foreign currency is bought during the month, the monthly average actual buying exchange rate of the previous month shall be used, is determined and entered to the Account Income from the foreign currency business or the Account Expenses on the foreign currency business accordingly.

b. The treatment of the balance on the account No. 631 Difference of foreign currency Silver, precious stones shall be amended as follows: By the end of the year, these two accounts must be cleared of any balance. If there is any credit balance, the balance shall be entered to the Account Income (income from foreign currency, Gold, Silver, precious stones business if there is any debit balance, the balance shall be charged to the Account Expense (expenses on foreign currency, Gold, Silver, precious stones business).

Article 2. This Decision shall be effective from the date of signing.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

FOR THE GOVERNOR OF THE STATE BANK
DEPUTY GOVERNOR
Nguyen Thi Kim Phung

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 522/2000/QĐ-NHNN2 ngày 20/12/2000 bổ sung tài khoản và sửa đổi một số quy định về hạch toán ngoại tệ trong hệ thống tài khoản kế toán các tổ chức tín dụng do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


6.190

DMCA.com Protection Status
IP: 44.200.86.95
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!