Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 3219/QĐ-UBND năm 2013 điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch tín dụng do tỉnh Bình Định ban hành

Số hiệu: 3219/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Định Người ký: Mai Thanh Thắng
Ngày ban hành: 31/10/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3219/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 31 tháng 10 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH TÍN DỤNG NĂM 2013

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Công văn số 3317/NHCS-KHNV ngày 15/10/2013 của Tổng giám đốc Ngân hàng chính sách xã hội về việc thực hiện chỉ tiêu kế hoạch tín dụng năm 2013;

Xét đề nghị của Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Bình Định tại Tờ trình số 767/TTr-NHCSBĐ ngày 28/10/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch dư nợ cho vay hộ nghèo, cận nghèo và các đối tượng chính sách khác năm 2013 (có bảng phân bổ chi tiết kèm theo)

Điều 2. Giao Chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh chỉ đạo phòng giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội các huyện, thị xã, thành phố hướng dẫn quy trình, thủ tục cho vay đúng đối tượng quy định.

Điều 3. Quyết định này điều chỉnh, bổ sung Quyết định 940/QĐ-UBND ngày 15/4/2013, Quyết định số 1196/QĐ-UBND ngày 10/5/2013, Quyết định số 1151/QĐ-UBND ngày 10/6/2013, Quyết định số 1999/QĐ-UBND ngày 24/7/2013, Quyết định số 2379/QĐ-UBND ngày 30/8/2013 và Quyết định số 2718/QĐ-UBND , 2719/QĐ-UBND ngày 26/9/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở: Lao động - Thương binh và Xã hội, Tài chính; Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 4;
- CT, PCT Mai Thanh Thắng;
- Các PVP VX;
- Lưu VT, K16

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Mai Thanh Thắng

 

BẢNG PHÂN BỔ ĐIỀU CHỈNH CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH TÍN DỤNG NĂM 2013

(Kèm theo Quyết định số 3129/QĐ-UBND ngày 31/10/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT

Chỉ tiêu

Kế hoạch tín dụng đã thông báo năm 2013

Kế hoạch điều chỉnh năm 2013

Tăng, giảm

1

Hộ nghèo

776.831

782.831

6.000

2

Hộ cận nghèo

102.700

110.700

8.000

3

Cho vay HSSV

780.045

761.545

-18.500

4

Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn

101.396

102.296

+900

5

Xuất khẩu lao động

1.337

687

-650

6

Hộ SXKD VKK QĐ31

204.967

211.967

+7.000

7

Thương nhân HĐTM VKK

5.201

4.966

-235

8

XKLĐ huyện nghèo QĐ71

2.811

1.525

-1286

9

Hộ nghèo về nhà ở QĐ 167

30.434

29.888

-546

10

Đồng bào DTTS ĐBKK QĐ 32

6.200

5.225

-975

11

Cho vay phát triển ngành lâm nghiệp WB3

158.385

118.385

-40.000

*

Huy động vốn

94.209

82.709

-11.500

 

- Huy động tiền gửi dân dư

23.398

18.898

-4.500

 

- Huy động qua tổ TK&VV

70.811

63.811

-7.000

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 3219/QĐ-UBND năm 2013 điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch tín dụng do tỉnh Bình Định ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.246
DMCA.com Protection Status

IP: 54.221.147.93