Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 312/2003/QĐ-NHNN sửa đổ tiết a, điểm 2 Thông tư 03/2003/TT-NHNN hướng dẫn về cho vay không phải bảo đảm bằng tài sản theo Nghị quyết 02/2003/NQ-CP do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành

Số hiệu: 312/2003/QĐ-NHNN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Ngân hàng Nhà nước Người ký: Phùng Khắc Kế
Ngày ban hành: 04/04/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 312/2003/QĐ-NHNN

Hà Nội, ngày 04 tháng 4 năm 2003

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM SỐ 312/2003/QĐ-NHNN NGÀY 4 THÁNG 4 NĂM 2003 VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TIẾT A, ĐIỂM 2 THÔNG TƯ SỐ 03/2003/TT-NHNN NGÀY 24/2/2003 HƯỚNG DẪN VỀ CHO VAY KHÔNG PHẢI BẢO DẢM BẰNG TÀI SẢN THEO NGHỊ QUYẾT SỐ 02/2003/NQ-CP NGÀY 17/1/2003 CỦA CHÍNH PHỦ

THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Luật Các tổ chức tín dụng ngày 12 tháng 12 năm 1997;
Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 05 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung tiết a điểm 2 Thông tư số 03/2003/TT-NHNN ngày 24/2/2003 của Thổng đốc Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn về cho vay không phải bảo đảm bằng tài sản theo Nghị quyết số 02/2003/NQ-CP ngày 17/1/2003 của Chính phủ như sau:

"a. Đối với hộ nông dân, chủ trang trại sản xuất nông, lâm, ngư, diêm nghiệp, mang tính sản xuất hàng hoá, có dự án đầu tư, phương án sản xuất, kinh doanh khả thi và nằm trong vùng đã được quy hoạch, đầu tư cơ sở hạ tầng, đã ký kết hợp đồng tiêu thụ sản phẩm với các doanh nghiệp, hợp tác xã hoặc chưa ký kết hợp đồng tiêu thụ sản phẩm với doanh nghiệp, hợp tác xã nhưng sản phẩm được nêu trong dự án đầu tư, phương án sản xuất, kinh doanh có khả năng tiêu thụ, thì các tổ chức tín dụng xem xét cho vay đến 30 triệu đồng không áp dụng biện pháp bảo đảm bằng tài sản, chỉ nộp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc giấy xác nhận của Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn về việc không có tranh chấp đất đai".

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau mười lăm ngày, kể từ ngày đăng công báo.

Điều 3. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước, Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc (Giám đốc) tổ chức tín dụng chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

Phùng Khắc Kế

(Đã ký)

 

THE STATE BANK OF VIETNAM
-----------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness
---------------

No. 312/2003/QD-NHNN

Hanoi, April 4, 2003

 

DECISION

ON THE AMENDMENT, SUPPLEMENT OF ITEM A, POINT 2 OF THE CIRCULAR No. 03/2003/TT-NHNN DATED 24 FEBRUARY, 2003 GUIDING THE LENDING WITHOUT ASSETS SECURITY IN ACCORDANCE WITH THE RESOLUTION No. 02/2003/NQ-CP DATED 17 JANUARY, 2003 OF THE GOVERNMENT

THE GOVERNOR OF THE STATE BANK

- Pursuant to the Law on the State Bank of Vietnam No. 01/1997/QH10 dated 12 December, 1997;
- Pursuant to the Decree No. 86/2002/ND-CP dated 05 November, 2002 of the Government on the function, assignment, authority and organizational structure of the ministries and ministerial-level agencies;
- Upon the proposal of the Director of the Monetary Policy Department,

DECIDES

Article 1. To amend, supplement item a, point 2 of the Circular No. 03/2003/TT-NHNN dated 24 February, 2003 of the Governor of the State Bank on guiding the lending without assets security in accordance with the Resolution No. 02/2003/NQ-CP dated 17 January, 2003 of the Government as follows:

 “a. For farmer's households, owners of farms engaging in the production of agriculture, forestry, aquaculture and salt area in the nature of goods productions, having feasible investment projects, production and business plan in schemed zones, which have been invested with infrastructure, entered into a contract of product consumption with enterprises, co-operatives or have not entered into a contract of product consumption with enterprises, co-operatives but their products stated in feasible investment projects, production and business plan are capble of consumption, credit institutions shall consider and lend them up to VND 30 millions without applying the assets security measure, and the borrowers are required to submit to credit institutions the certificate of the land use right or the written confirmation of people committees of villages, wards, towns proving that the land being used is not involved in any dispute.”

Article 2. This Decision shall be effective after 15 days from the date of publication in the official gazette.

Article 3. Heads of units of the State Bank; Managers of the State Bank branches in provinces, cities under the central Government's management, the Board of Directors, General Directors (Directors) of credit institutions shall be responsible for the implementation of this Decision.
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 312/2003/QĐ-NHNN sửa đổ tiết a, điểm 2 Thông tư 03/2003/TT-NHNN hướng dẫn về cho vay không phải bảo đảm bằng tài sản theo Nghị quyết 02/2003/NQ-CP do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.673

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.200.74