Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 28/2001/QĐ-UB về tất toán (xóa) tài khoản “Quỹ phát triển nhà thành phố” tại Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Công thương do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 28/2001/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Lê Thanh Hải
Ngày ban hành: 02/04/2001 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 28/2001/QĐ-UB

TP.Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 04 năm 2001 

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VỀ TẤT TOÁN (XÓA) TÀI KHOẢN “QUỸ PHÁT TRIỂN NHÀ THÀNH PHỐ”  TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN CÔNG THƯƠNG.

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994;
Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 20 tháng 3 năm 1996 quy định Quỹ ngân sách Nhà nước được quản lý tại Kho bạc Nhà nước;
Xét đề nghị của Sở Tài chánh - Vật giá thành phố tại Công văn số 2981/TCVG-NS ngày 20 tháng 9 năm 2000 về sắp xếp tinh gọn các quỹ của ngân sách và Tờ trình số 316/TCVG-NS ngày 13 tháng 2 năm 2001 của Sở Tài chánh - Vật giá thành phố về tất toán tài khoản Quỹ phát triển nhà thành phố;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay tất toán (xóa) tài khoản Quỹ phát triển nhà thành phố tại Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Công Thương (tài khoản 541.A.00401) do Sở Tài chánh - Vật giá thành phố đứng tên chủ tài khoản.

Điều 2. Toàn bộ số dư tài khoản nói trên được xử lý như sau :

2.1. Đối với khoản thu tiền bán nhà xưởng của quận 5 (theo Chỉ thị số 10/CT-UB-QLĐT ngày 01 tháng 3 năm 1995 của Ủy ban nhân dân thành phố), sau khi đã cấp cho hai dự án của quận, số còn lại chuyển vào tài khoản “Quỹ tiền bán mặt bằng nhà xưởng và vật kiến trúc” tại Kho bạc Nhà nước thành phố (tài khoản 945.90.00.00036) để quản lý theo đúng nội dung Thông báo số 84/TB-UB-TH ngày 26 tháng 9 năm 1998 của Ủy ban nhân dân thành phố; khi cấp phát có quyết định bằng văn bản của Ủy ban nhân dân thành phố, Sở Tài chánh - Vật giá thành phố chuyển tiền nộp vào thu ngân sách thành phố và thực hiện việc cấp phát chi đầu tư xây dựng cho đơn vị theo đúng quy định hiện hành.

2.2. Đối với số dư còn lại nộp ngân sách thành phố, đồng thời chi cấp số tiền này vào tài khoản “Quỹ phát triển nhà” tại Kho bạc Nhà nước thành phố (tài khoản 945.02.00.00030) để quản lý và theo dõi tiểu khoản riêng theo đúng quy định.

2.3. Khi có phát sinh các khoản thu của Quỹ, nêu tại Điều 1 của quyết định này, thì được chuyển nộp theo hướng xử lý đã nêu tại Điều này.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc
Sở Tài chánh - Vật giá thành phố, Giám đốc Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Công thương, Giám đốc Kho bạc Nhà nước thành phố  chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 


Nơi nhận :  
- Như điều 3
- Bộ Tài chính
- TT/HĐND.TP
- TTUB : CT, PCT/TT, UV/TC
- VPUB : PVP/KT
- Tổ TM
- Lưu (TM)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH/THƯỜNG TRỰC
Lê Thanh Hải

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 28/2001/QĐ-UB về tất toán (xóa) tài khoản “Quỹ phát triển nhà thành phố” tại Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Công thương do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.222

DMCA.com Protection Status
IP: 18.234.97.53