Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 210/2005/QĐ-NHNN điều chỉnh tỷ lệ huy động tiền gửi VNĐ đối với các chi nhánh ngân hàng nước ngoài của các nước thuộc liên minh Châu âu hoạt động tại Việt Nam do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành

Số hiệu: 210/2005/QĐ-NHNN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Ngân hàng Nhà nước Người ký: Trần Minh Tuấn
Ngày ban hành: 28/02/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 210/2005/QĐ-NHNN

Hà Nội, ngày 28 tháng 2 năm 2005

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC SỐ 210/2005/QĐ-NHNN NGÀY 28 THÁNG 02 NĂM 2005 VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH TỶ LỆ HUY ĐỘNG TIỀN GỬI VND ĐỐI VỚI CÁC CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NƯỚC NGOÀI CỦA CÁC NƯỚC THUỘC LIÊN MINH CHÂU ÂU HOẠT ĐỘNG TẠI VIỆT NAM

THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 01/1997/QH10 ngày 12/12/1997 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 10/2003/QH11 ngày 17/6/2003;
Căn cứ Luật các tổ chức tín dụng số 02/1997/QH10 ngày 12/12/1997 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các tổ chức tín dụng số 20/2004/QH11 ngày 15/6/2004;
Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 05/11/2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định số 13/1999/NĐ-CP ngày 17/3/1999 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động của tổ chức tín dụng nước ngoài, văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước ngoài tại Việt Nam;
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 75/CP-QHQT ngày 16/12/2004;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Các Ngân hàng và Tổ chức tín dụng phi ngân hàng,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Chi nhánh Ngân hàng nước ngoài của các nước thuộc liên minh Châu Âu (EU) hoạt động tại Việt Nam được phép nhận tiền gửi bằng đồng Việt Nam từ các pháp nhân Việt Nam mà ngân hàng không có quan hệ tín dụng tối đa bằng 400% vốn được cấp, từ các thể nhân Việt Nam mà ngân hàng không có quan hệ tín dụng tối đa bằng 350% vốn được cấp.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 1/03/2005 và thay thế Quyết định số 327/2004/QĐ-NHNN ngày 01/4/2004 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ngân hàng Nhà nước, Vụ trưởng Vụ Các Ngân hàng và Tổ chức tín dụng phi ngân hàng, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Tổng Giám đốc (Giám đốc) các chi nhánh Ngân hàng nước ngoài của các nước thuộc liên minh Châu Âu hoạt động tại Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Trần Minh Tuấn

(Đã ký)

 

Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực

THE STATE BANK OF VIETNAM
------------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence- Freedom Happiness
-------------

No. 210/2005/QD-NHNN

Hanoi, February 28, 2005

 

DECISION

ON THE ADJUSTMENT OF VIETNAM DONG DEPOSIT MOBILIZATION RATIO FOR FOREIGN BANKS' BRANCHES OF EU COUNTRIES, WHICH ARE OPERATING IN VIETNAM

THE GOVERNOR OF THE STATE BANK

- Pursuant to the Law on the State Bank of Vietnam No. 01/1997/QH10 dated 12 December 1997 and the Law on the amendment, supplement of several Articles of the Law on the State Bank of Vietnam No. 10/2003/QH11 dated 17 June 2003;
- Pursuant to the Law on Credit Institutions No. 02/1997/QH10 dated 12 December 1997 and the Law on the amendment, supplement of several Articles of the Law on Credit Institutions No. 20/2004/QH11 dated 15 June 2004;
- Pursuant to the Decree No. 86/2002/ND-CP dated 05 November 2002 of the Government providing for the function, assignment, authority and organizational structure of the ministries and ministerial level agencies;
- Pursuant to the Decree No. 13/1999/ND-CP dated 17 March 1999 of the Government on the organization, operation of foreign credit institutions, representative offices of foreign credit institutions in Vietnam;
- In compliance with the guiding opinion of the Prime Minister in the Official Dispatch No. 75/CP-QHQT dated 16 December 2004;
- Upon the proposal of the Director of the Banks and Non-bank Credit Institutions Department,

DECIDES:

Article 1. Foreign banks' branches of European Union (EU) countries, which are operating in Vietnam, shall be entitled to receive deposits in Vietnam Dong from Vietnamese legal entities, which do not have credit relation with them, up to 400% of their appropriated capital and from Vietnamese individuals, who do not have credit relation with them, up to the maximum of 350% of their appropriated capital.

Article 2. This Decision shall be effective after 15 days since its publication in the Official Gazette and replace the Decision No. 327/2004/QD-NHNN dated 1 April 2004 of the Governor of the State Bank of Vietnam.

Article 3. The Director of Administrative Department, the Director of Banks and Non-Bank Credit Institutions Department, Heads of related units of the State Bank of Vietnam, General Managers (Managers) of foreign banks' branches of EU countries, which are operating in Vietnam shall be responsible for the implementation of this Decision.

 
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 210/2005/QĐ-NHNN điều chỉnh tỷ lệ huy động tiền gửi VNĐ đối với các chi nhánh ngân hàng nước ngoài của các nước thuộc liên minh Châu âu hoạt động tại Việt Nam do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.445
DMCA.com Protection Status