Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 20/1998/QĐ-NHNN1 điều chỉnh quy định về trạng thái đồng Việt Nam đối với các chi nhánh ngân hàng nước ngoài hoạt động tại Việt Nam do Thống Đốc Ngân Hàng Nhà Nước ban hành

Số hiệu: 20/1998/QĐ-NHNN1 Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Ngân hàng Nhà nước Người ký: Lê Đức Thuý
Ngày ban hành: 10/01/1998 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 20/1998/QĐ-NHNN1

Hà Nội, ngày 10 tháng 1 năm 1998

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH QUY ĐỊNH VỀ TRẠNG THÁI ĐỒNG VIỆT NAM ĐỐI VỚI CÁC CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NƯỚC NGOÀI HOẠT ĐỘNG TẠI VIỆT NAM

THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

Căn cứ Pháp lệnh Ngân hàng Nhà nước công bố theo Lệnh số 37/LCT-HĐNN8 ngày 24-5-1990 của Chủ tịch Hội đồng Nhà nước nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
Căn cứ Nghị định số 15/CP ngày 02-03-1993 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quản lý Nhà nước của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định số 189/HĐBT ngày 15-6-1991 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ban hành Quy chế Ngân hàng liên doanh, chi nhánh Ngân hàng nước ngoài hoạt động tại Việt Nam;
Theo đề nghị của vụ trưởng Vụ nghiên cứu kinh tế và các Vụ liên quan,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Điều chỉnh Điều 2 của Quy định về trạng thái đồng Việt Nam đối với các chi nhánh Ngân hàng nước ngoài hoạt động tại Việt Nam ban hành theo Quy định số 380/1997-QĐ-NHNN1 ngày 11 tháng 11 năm 1997 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước như sau:

"Các chi nhánh Ngân hàng nước ngoài hoạt động tại Việt Nam được phép duy trì trạng thái đồng Việt Nam trong phạm vi ‘ 15% (mười lăm phần trăm) so với vốn của Ngân hàng nguyên xứ cấp cho chi nhánh Ngân hàng nước ngoài và quỹ dự trữ".

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký. Mọi sửa đổi bổ sung quyết định này do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quyết định.

Điều 3. Chánh Văn phòng Thống đốc, Vụ trưởng Vụ Nghiên cứu kinh tế, Chánh Thanh tra, Giám đốc Sở Giao dịch, Thủ trưởng các Vụ, Cục có liên quan ở Ngân hàng Nhà nước Trung ương, Giám đốc chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, thành phố, Tổng giám đốc (Giám đốc) các chi nhánh Ngân hàng nước ngoài hoạt động tại Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Lê Đức Thuý

(Đã ký)

 

STATE BANK OF VIETNAM
-------

No. 20/1998/QD-NHNN1

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence-Freedom-Happiness
-------------------

Hanoi, 10 January, 1998

DECISION

ON THE ADJUSTMENT TO THE RULE ON VND POSITION OF FOREIGN BANKS BRANCHES  OPERATING IN VIETNAM

GOVERNOR OF THE STATE BANK OF VIETNAM

- Pursuant to the Ordinance on the State Bank and the Ordinance on Banks, Credit cooperatives and Finance companies promulgated by the Decision no. 37/LCT-HDNN8 and Decision No. 38/LCT-HDNN8 dated 24 May, 1990 of the Chairman of the State Council of the Socialist Republic of Vietnam;
- Pursuant to the Decree No. 15 CP dated 2 March, 1993 of the Government on the assignment, authority and responsibility for State management of ministries and ministry-level agencies;
- Pursuant to the Decree No. 189-HDBT dated 15 June, 1991 of the Chairman of the Council of Ministers promulgating the Regulation on foreign banks branches and joint-venture banks operating in Vietnam;
- Upon proposal of the Directors of the Economic Research Department and departments concerned.

DECIDES

Article 1.

Article 2 of the Rule on VND position of foreign banks branches operating in Vietnam promulgated in conjunction with the Decision No. 380/1997/QD-NHNN1 dated 11 November, 1997 by the Governor of the State Bank shall be amended as follows:

"Foreign bank branches operating in Vietnam shall maintain the VND position within the limits of +/- 15% (fifteen percentage) of the capital allocated by the foreign banks to the branches and reserve funds".

Article 2.

This Decision shall be effective 15 days from the date of signing. Any change or amendment to this Decision shall be decided upon by the Governor of the State Bank.
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 20/1998/QĐ-NHNN1 điều chỉnh quy định về trạng thái đồng Việt Nam đối với các chi nhánh ngân hàng nước ngoài hoạt động tại Việt Nam do Thống Đốc Ngân Hàng Nhà Nước ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.232

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.192.241