Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 190/1999/QĐ-NHNN1 điều chỉnh lãi suất tái cấp vốn của Ngân hàng Nhà nước đối với các tổ chức tín dụng do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành

Số hiệu: 190/1999/QĐ-NHNN1 Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Ngân hàng Nhà nước Người ký: Lê Đức Thuý
Ngày ban hành: 29/05/1999 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 190/1999/QĐ-NHNN1

Hà Nội, ngày 29 tháng 5 năm 1999

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC SỐ 190/1999/QĐ-NHNN1 NGÀY 29 THÁNG 5 NĂM 1999 VỀ ĐIỀU CHỈNH LÃI SUẤT TÁI CẤP VỐN CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG

THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt nam số 01/1997/QH10 ngày 12 tháng 12 năm 1997;
Căn cứ Nghị định số 15/CP ngày 02/03/1993 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quản lý Nhà nước của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nay điều chỉnh mức lãi suất tái cấp vốn của Ngân hàng Nhà nước đối với các Tổ chức tín dụng là 0,85%/tháng.

Điều 2: Số dư nợ vay tái cấp vốn đến cuối ngày 31/5/1999 của các Tổ chức tín dụng (gồm cả dư nợ của Ngân hàng thương mại được chỉ định cho vay thu mua lúa tạm trữ năm 1999) tại Ngân hàng Nhà nước được áp dụng mức lãi suất quy định tại Điều 1 trên đây kể từ ngày 01/6/1999.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/6/1999 và thay thế Quyết định số 41/1999/QĐ-NHNN1 ngày 01/02/1999 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc điều chỉnh lãi suất tái cấp vốn của Ngân hàng Nhà nước đối với các Tổ chức tín dụng và Quyết định số 69/1999/QĐ-NHNN1 ngày 27/02/1999 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về lãi suất tái cấp vốn của Ngân hàng Nhà nước đối với Ngân hàng thương mại để cho vay mua lúa tạm trữ xuất khẩu năm 1999.

Điều 4: Chánh Văn phòng Ngân hàng Nhà nước, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt nam, Giám đốc chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, thành phố, Chủ tịch hội đồng quản trị và Tổng giám đốc (Giám đốc) các Tổ chức tín dụng chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

Lê Đức Thuý

(Đã ký)

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực

THE STATE BANK
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness

----------

No: 190/1999/QD-NHNN1

Hanoi, May 29, 1999

 

DECISION

READJUSTING THE STATE BANK’S CAPITAL REALLOCATION INTEREST RATES APPLICABLE TO CREDIT INSTITUTIONS

THE GOVERNOR OF THE STATE BANK

Pursuant to the Law No. 01/1997/QH10 of December 12, 1997 on the State Bank;
Pursuant to the Government’s Decree No. 15/CP of March 2, 1993 on the tasks, powers and State management responsibilities of the ministries, the ministerial-level agencies;
At the proposal of the Head of the Monetary Policy Department,

DECIDES:

Article 1.- To readjust the State Bank’s capital reallocation interest rate applicable to credit institutions to 0.85% /month.

Article 2.- The debit balance of loans provided as reallocated capital by the end of May 31, 1999 of credit institutions (including the debit balance of the commercial banks designated to provide loans for the purchase of paddy for temporarily reserve in 1999) at the State Bank shall be entitled to the interest rates prescribed in Article 1 above as from June 1st, 1999.

Article 3.- This Decision takes effect from June 1st, 1999 and replaces the State Bank Governor’s Decision No. 41/1999/QD-NHNN1 of February 1st, 1999 readjusting the State Bank’s capital reallocation interest rates applicable to credit institutions and Decision No. 63/1999/QD-NHNN1 of February 27, 1999 on the State Bank’s capital reallocation interest rate applicable to commercial banks for provision of loans for the purchase of paddy to be temporarily reserved for export in 1999.

Article 4.- The Director of the State Bank’s Office, the heads of units attached to the State Bank of Vietnam, the directors of the provincial/municipal State Bank branches, the chairpersons of the managing boards and the general directors (or directors) of the credit institutions shall have to implement this Decision.
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 190/1999/QĐ-NHNN1 điều chỉnh lãi suất tái cấp vốn của Ngân hàng Nhà nước đối với các tổ chức tín dụng do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.279
DMCA.com Protection Status