Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1800/QĐ-TTg năm 2013 thành lập Ban Chỉ đạo Dự án “Đổi mới sáng tạo hướng tới người thu nhập thấp” sử dụng vốn vay ưu đãi của Ngân hàng Thế giới do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 1800/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 03/10/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1800/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 03 tháng 10 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO DỰ ÁN “ĐỔI MỚI SÁNG TẠO HƯỚNG TỚI NGƯỜI THU NHẬP THẤP” SỬ DỤNG VỐN VAY ƯU ĐÃI CỦA NGÂN HÀNG THẾ GIỚI

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2011;

Căn cứ Nghị định số 38/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ về quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ;

Căn cứ Quy chế thành lập, tổ chức và hoạt động của tổ chức phối hợp liên ngành ban hành theo Quyết định số 34/2007/QĐ-TTg ngày 12 tháng 7 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 1406/QĐ-TTg ngày 14 tháng 8 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt kết quả đàm phán với Ngân hàng Thế giới (WB) về Hiệp định tài trợ và các văn kiện pháp lý liên quan của Dự án “Đổi mới sáng tạo hướng tới người thu nhập thấp”;

Căn cứ văn bản cử cán bộ Lãnh đạo của các Bộ: Khoa học và Công nghệ, Tài chính, Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thông tin và Truyền thông; Ngân hàng nhà nước Việt Nam; Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam; Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo Dự án “Đổi mới sáng tạo hướng tới người thu nhập thấp” sử dụng vốn vay ưu đãi của Ngân hàng Thế giới (sau đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo) giai đoạn 2013-2018, gồm các thành viên sau:

1. Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân, Trưởng Ban Chỉ đạo;

2. Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Đặng Huy Đông, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo;

3. Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Lê Đình Tiến, thành viên Ban Chỉ đạo;

4. Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nguyễn Thị Xuân Thu, thành viên Ban Chỉ đạo;

5. Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Viết Tiến, thành viên Ban Chỉ đạo;

6. Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Minh Hồng, thành viên Ban Chỉ đạo;

7. Thứ trưởng Bộ Tài chính Trương Chí Trung, thành viên Ban Chỉ đạo;

8. Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Lê Minh Hưng, thành viên Ban Chỉ đạo;

9. Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam Dương Ngọc Hải, thành viên Ban Chỉ đạo;

10. Tổng Thư ký Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam Phạm Thị Thu Hằng, thành viên Ban Chỉ đạo;

11. Cục trưởng Cục Phát triển doanh nghiệp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư Hồ Sỹ Hùng, Thư ký Ban Chỉ đạo.

Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Chỉ đạo

1. Giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo tổ chức thực hiện Dự án “Đổi mới sáng tạo hướng tới người thu nhập thấp” (gọi tắt là Dự án) theo đúng các mục tiêu đề ra.

2. Giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, đôn đốc, phối hợp giữa các Bộ, ngành, cơ quan có liên quan tổ chức triển khai Dự án bảo đảm hiệu quả.

3. Chỉ đạo các Bộ, ngành cơ quan có liên quan huy động các nguồn lực để triển khai thực hiện Dự án đảm bảo hiệu quả.

4. Phê duyệt Kế hoạch hoạt động hàng năm, Quy chế hoạt động của Dự án và các quy chế khác theo quy định.

5. Đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Dự án; đánh giá, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Điều 3. Chế độ làm việc, kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo

1. Thành viên Ban chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm. Ban Chỉ đạo tự giải tán sau khi Dự án kết thúc. Thủ tướng Chính phủ ủy quyền cho Trưởng Ban Chỉ đạo phê duyệt thành viên Ban Chỉ đạo và quyết định bổ sung, thay thế thành viên Ban Chỉ đạo khi cần thiết.

2. Trưởng Ban Chỉ đạo quyết định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo.

3. Bộ Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo.

4. Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo được bố trí trong kinh phí hoạt động thường xuyên của Văn phòng dự án đặt tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

5. Ban Chỉ đạo họp một lần một năm để xem xét tiến độ thực hiện Dự án và chỉ đạo các định hướng chính sách liên quan.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Trưởng Ban Chỉ đạo Dự án, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Các thành viên Ban Chỉ đạo;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP, các Vụ: TH, TKBT, PL, TCCV, KGVX, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3).

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1800/QĐ-TTg năm 2013 thành lập Ban Chỉ đạo Dự án “Đổi mới sáng tạo hướng tới người thu nhập thấp” sử dụng vốn vay ưu đãi của Ngân hàng Thế giới do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.845
DMCA.com Protection Status

IP: 54.146.206.127