Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1666/QĐ-NHNN năm 2009 bổ sung trái phiếu chính phủ bằng ngoại tệ vào danh mục giấy tờ có giá được sử dụng cầm cố để vay vốn bằng đồng Việt Nam tại Ngân hàng nhà nước Việt Nam do Thống đốc Ngân hàng nhà nước Việt Nam ban hành

Số hiệu: 1666/QĐ-NHNN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Ngân hàng Nhà nước Người ký: Nguyễn Đồng Tiến
Ngày ban hành: 16/07/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1666/QĐ-NHNN

Hà Nội, ngày 16 tháng 07 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BỔ SUNG TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ BẰNG NGOẠI TỆ VÀO DANH MỤC GIẤY TỜ CÓ GIÁ ĐƯỢC SỬ DỤNG CẦM CỐ ĐỂ VAY VỐN BẰNG ĐỒNG VIỆT NAM TẠI NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM   

THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam năm 1997; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam năm 2003;
Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng năm 1997, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng năm 2004;
Căn cứ Nghị định số 96/2008/NĐ-CP ngày 26 tháng 8 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
Căn cứ Quyết định số 211/QĐ-TTg ngày 13 tháng 2 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phát hành trái phiếu Chính phủ bằng ngoại tệ trên thị trường vốn trong nước;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ tín dụng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Các ngân hàng thương mại được sử dụng trái phép Chính phủ bằng ngoại tệ phát hành theo Quyết định số 211/QĐ-TTg ngày 13 tháng 2 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phát hành trái phiếu Chính phủ bằng ngoại tệ trên thị trường vốn trong nước làm tài sản bảo đảm cho khoản vay bằng đồng Việt Nam tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam để hỗ trợ khả năng thanh khoản trong trường hợp ngân hàng thương mại đã sử dụng hết giấy tờ có giá cấp I và II theo quy định tại Quyết định số 441/QĐ-NHNN ngày 02 tháng 3 năm 2009 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về danh mục, thứ tự ưu tiên, tỷ lệ giữa giá trị giấy tờ có giá và số tiền vay có bảo đảm bằng cầm cố giấy tờ có giá tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Điều 2. Giá trị trái phiếu Chính phủ bằng ngoại tệ được sử dụng làm tài sản bảo đảm cho khoản vay bằng đồng Việt Nam tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam được tính theo mệnh giá. Giá trị trái phiếu chính phủ bằng ngoại tệ quy đổi đồng Việt Nam được tính theo tỷ giá giao dịch bình quân trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm quyết định cho vay.

Điều 3. Căn cứ mục tiêu điều hành chính sách tiền tệ trong từng thời kỳ, nhu cầu vay vốn, giá trị trái phiếu Chính phủ bằng ngoại tệ quy đổi đồng Việt Nam, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quyết định số tiền cho vay. Giá trị trái phiếu Chính phủ bằng ngoại tệ quy đổi đồng Việt Nam được sử dụng làm tài sản bảo đảm cho khoản vay tối thiểu bằng 105% số tiền vay.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 5. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tín dụng, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc (Giám đốc) các ngân hàng thương mại chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Ban lãnh đạo NHNN;
- Lưu: VP, Vụ TD (5)

KT. THỐNG ĐỐC
PHÓ THỐNG ĐỐC
Nguyễn Đồng Tiến

 

STATE BANK OF VIETNAM
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness
---------

No. 1666/QD-NHNN

Hanoi, July 16, 2009

 

DECISION

ON THE SUPPLEMENT OF GOVERNMENT’S BONDS IN FOREIGN CURRENCY TO THE LIST OF VALUABLE PAPERS THAT ARE PERMITTED TO BE USED AS A MORTGAGE OF LOANS IN VIETNAMESE DONG AT THE STATE BANK OF VIETNAM

GOVERNOR OF THE STATE BANK OF VIETNAM

-Pursuant to the Law on the State Bank of Vietnam issued in 1997; the Law on the amendment, supplement of several articles of the Law on the State Bank of Vietnam issued in 2003;
- Pursuant to the Law on Credit Institutions issued in 1997; the Law on the amendment, supplement of several articles of the Law on Credit Institutions issued in 2004;
- Pursuant to the Decree No.96/2008/ND-CP dated 26 August 2008 of the Government providing for the functions, duties, authorities and organizational structure of the State Bank of Vietnam;
- Pursuant to the Decision No. 211/QD-TTg dated 13 February 2009 of the Prime Minister on the issuance of Government’s bonds in foreign currency in the domestic capital market;
In consideration of the proposal by the Director of the Credit Department,

DECIDES:

Article 1. Commercial banks shall be authorized to use Government’s bonds in foreign currency issued in accordance with the Decision No. 211/QD-TTg dated 13 February 2009 of the Prime Minister on the issuance of Government’s bonds in foreign currency in the domestic capital market as a security asset for loans in Vietnamese Dong at the State Bank of Vietnam in order to support the liquidity in the event where the commercial bank has used up valuable papers of tier I and tier II in accordance with provisions in the Decision No.441/QD-NHNN dated 02 March 2009 of the Governor of the State Bank on the list, order of priority, ratio between value of valuable papers and amount of the loan secured by the mortgage of valuable papers at the State Bank of Vietnam.

Article 2. Value of Government’s bonds in foreign currency which is used as security asset for the loan in Vietnamese Dong at the State Bank of Vietnam shall be calculated at the face value. Value of the Government’s bonds in foreign currency converted into Vietnamese Dong shall be calculated at the average exchange rate in the inter-bank foreign currency market announced by the State Bank of Vietnam at the time of deciding to provide loan.

Article 3. Based on the target of managing the monetary policy from time to time, demand for capital borrowing, value of Government’s bonds in foreign currency converted into Vietnamese Dong, the State Bank of Vietnam shall determine the loan amount. Value of Government’s bonds in foreign currency converted into Vietnamese Dong which is used as security asset of the loan shall be equal to 105% of the loan amount at the minimum.

Article 4. This Decision shall be effective from the date of signing.
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1666/QĐ-NHNN năm 2009 bổ sung trái phiếu chính phủ bằng ngoại tệ vào danh mục giấy tờ có giá được sử dụng cầm cố để vay vốn bằng đồng Việt Nam tại Ngân hàng nhà nước Việt Nam do Thống đốc Ngân hàng nhà nước Việt Nam ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.791

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.173.209