Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1625/2003/QĐ-NHNN sửa đổi một số Phụ lục tại Chế độ kế toán giao nhận, điều chuyển, phát hành, thu đổi và tiêu huỷ tiền, ngân phiếu thanh toán theo Quyết định 185/2000/QĐ-NHNN2 do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành

Số hiệu: 1625/2003/QĐ-NHNN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Ngân hàng Nhà nước Người ký: Vũ Thị Liên
Ngày ban hành: 18/12/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1625/2003/QĐ-NHNN

Hà Nội, ngày 18 tháng 12 năm 2003

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC SỐ 1625/2003/QĐ-NHNN NGÀY 18 THÁNG 12 NĂM 2003 VỀ VIỆC SỬA ĐỔI MỘT SỐ PHỤ LỤC TẠI CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN GIAO NHẬN, ĐIỀU CHUYỂN, PHÁT HÀNH, THU ĐỔI VÀ TIÊU HUỶ TIỀN, NGÂN PHIẾU THANH TOÁN BAN HÀNH THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 185/2000/QĐ-NHNN2 NGÀY 15/6/2000 CỦA THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngày 12/12/1997 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngày 17/6/2003;
Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 5/11/2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế toán - Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Sửa đổi 03 (ba) phụ lục tại Chế độ kế toán giao nhận, điều chuyển, phát hành, thu đổi và tiêu huỷ tiền, Ngân phiếu thanh toán ban hành theo Quyết định số 185/2000/QĐ-NHNN2 ngày 15/6/2000 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, cụ thể:

- Phụ lục 1A - Báo cáo kiểm kê Quỹ dự trữ phát hành;

- Phụ lục 02 - Báo cáo kiểm kê Quỹ nghiệp vụ phát hành;

- Phụ lục 4A - Báo cáo kiểm kê tiền giấy và tiền kim loại.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế toán - Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Vũ Thị Liên

(Đã ký)

 

PHỤ LỤC SỐ: 1A

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM

Đơn vị ............

BÁO CÁO KIỂM KÊ QUỸ DỰ TRỮ PHÁT HÀNH

(Hạch toán nội bảng)

Loại tiền:.............................

Tài khoản số ....................

Thời điểm kiểm kê ...../...../......

Đơn vị: tiền

Mệnh giá

Tiền giấy

Tiền polyme

Tiền kim loại

Tổng cộng số

tiền

Số lượng (*)

Thành tiền

Số lượng (*)

Thành tiền

Số lượng (*)

Thành tiền

500.000 đồng

100.000 đồng

50.000 đồng

20.000 đồng

10.000 đồng

5.000 đồng

2.000 đồng

1.000 đồng

500 đồng

200 đồng

100 đồng

 

 

 

 

 

 

 

- Cộng (kiểm kê thực tế):

- Tồn quỹ trên sổ sách:

- Chênh lệch: + Thừa

+ Thiếu

 

 

 

 

 

 

 

 

Lập bảng

Thủ kho

TP.kế toán

Kiểm soát

..., ngày... tháng.... năm....

Giám đốc

Ghi chú: - Báo cáo này lập cho từng loại tiền sau:

+ Tiền đủ tiêu chuẩn lưu thông;

+ Tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông;

+ Tiền đình chỉ lưu hành.

- (*) đơn vị số lượng: Bao, bó, tờ, miếng

 

PHỤ LỤC SỐ 02

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM

Đơn vị ............

BÁO CÁO KIỂM KÊ QUỸ NGHIỆP VỤ PHÁT HÀNH

(Hạch toán nội bảng)

Loại tiền:.............................

Tài khoản số ....................

Thời điểm kiểm kê ...../...../......

Đơn vị

Mệnh giá

Tiền giấy

Tiền polyme

Tiền kim loại

Tổng cộng số

tiền

Số lượng (*)

Thành tiền

Số lượng (*)

Thành tiền

Số lượng (*)

Thành tiền

500.000 đồng

100.000 đồng

50.000 đồng

20.000 đồng

10.000 đồng

5.000 đồng

2.000 đồng

1.000 đồng

500 đồng

200 đồng

100 đồng

 

 

 

 

 

 

 

- Cộng (kiểm kê thực tế):

- Tồn quỹ trên sổ sách:

- Chênh lệch: + Thừa

+ Thiếu

 

 

 

 

 

 

 

 

Lập bảng

Thủ kho

TP.kế toán

Kiểm soát

..., ngày.... tháng.... năm....

Giám đốc

Ghi chú: - Báo cáo này lập cho từng loại tiền sau:

+ Tiền đủ tiêu chuẩn lưu thông;

+ Tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông;

+ Tiền đình chỉ lưu hành.

- (*) đơn vị số lượng: Bao, bó, tờ, miếng

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1625/2003/QĐ-NHNN sửa đổi một số Phụ lục tại Chế độ kế toán giao nhận, điều chuyển, phát hành, thu đổi và tiêu huỷ tiền, ngân phiếu thanh toán theo Quyết định 185/2000/QĐ-NHNN2 do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.930
DMCA.com Protection Status