Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 152/2000/QĐ-BTC công bố danh mục Thông tư liên tịch đã hết hiệu lực pháp luật do Bộ trưởng Bộ tài chính ban hành

Số hiệu: 152/2000/QĐ-BTC Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Nguyễn Sinh Hùng
Ngày ban hành: 22/09/2000 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 152/2000/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 22 tháng 9 năm 2000

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH SỐ 152/2000/QĐ-BTC NGÀY 22 THÁNG 9 NĂM 2000 VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THÔNG TƯ LIÊN TỊCH ĐÃ HẾT HIỆU LỰC PHÁP LUẬT

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 12/11/1996;
Căn cứ Nghị định số 101/CP ngày 23/9/1997 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;
Căn cứ Nghị định số 178/CP ngày 28/10/1994 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Tài chính;
Sau khi trao đổi và thống nhất ý kiến với các Bộ, ngành có liên quan;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chính sách tài chính; Thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Công bố Danh mục 11 Thông tư liên tịch do Bộ Tài chính chủ trì cùng các Bộ, ngành ban hành đến ngày 31 tháng 12 năm 1999 đã hết hiệu lực pháp luật ( kèm theo).

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày ký.

Điều 3: Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Tài chính có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Nguyễn Sinh Hùng

(Đã ký)

 

DANH MỤC

GỒM 11 THÔNG TƯ LIÊN TỊCH DO BỘ TÀI CHÍNH CHỦ TRÌ CÙNG CÁC BỘ, NGÀNH BAN HÀNH ĐẾN NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 1999 ĐÃ HẾT HIỆU LỰC PHÁP LUẬT
(Kèm theo Quyết định số 152/2000/QĐ-BTC ngày 22/9/2000 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

STT

Hình thức văn bản

Số văn bản

Ngày tháng ban hành

Trích yếu nội dung

1

2

3

4

5

I. LĨNHVỰC QUẢN LÝ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

1

Thông tư liên bộ Bộ Tài chính-Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

66/TT-LT

25-09-1997

Hướng dẫn thực hiện chuyển dư nợ cho vay ngắn hạn Ngân hàng Thương mại quốc doanh thành vốn Ngân sách Nhà nước cấp cho các doanh nghiệp Nhà nước

II. LĨNH VỰC TÀI CHÍNH ĐỐI NGOẠI

2

Thông tư liên bộ Bộ Tài chính-Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

09/TC-NH

02-06-1994

Về việc quản lý và sử dụng vốn vay của các Tổ chức tín dụng quốc tế

III. KHO BẠC NHÀ NƯỚC

3

Thông tư liên bộ Bộ Tài chính-Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

09/TTLB

27-02-1990

Quy định tạm thời về việc mở tài khoản quan hệ thanh toán và tiền mặt giữa hệ thống Ngân hàng và Kho bạc Nhà nước

4

Thông tư liên bộ Bộ Tài chính-Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

44/TTLB

27-09-1990

Hướng dẫn bổ sung về việc điều hoà, đảm bảo tiền mặt giữa hệ thống Ngân hàng và Kho bạc Nhà nước

IV. LĨNH VỰC TÀI CHÍNH HÀNH CHÍNH VÀ SỰ NGHIỆP

5

Thông tư liên bộ Bộ Tài chính - Bộ Giao thông vận tải

236TT/LB

07-12-1983

Quy định và hướng dẫn chế độ quản lý, cấp phát sửa chữa cầu đường bộ

6

Thông tư liên bộ Bộ tài chính - Bộ nông nghiệp và công nghiệp thực phẩm

27TT/LB

30-03-1994

Quy định về chế độ chi và quản lý sử dụng lệ phí, phí tổn về công tác bảo vệ và kiểm dịch thực vật

7

Thông tư liên bộ Bộ Giáo dục và Đào tạo-Bộ Tài chính-Bộ Lao động thương binh và Xã hội

07TT/LB

27-05-1996

Hướng dẫn thi hành chế độ ưu đãi đối với người có công với Cách mạng và con em của họ đang học tại các trường

V. QUẢN LÝ TÀI CHÍNH AN NINH QUỐC GIA

8

Thông tư liên bộ Bộ Tài chính-Tổng Cục hải quan

61/TT-LB

24-10-1992

Hướng dẫn quy trình nghiệp vụ thu thuế xuất nhập khẩu tiểu ngạch

9

Thông tư liên bộ Bộ Tài chính-Tổng Cục hải quan

31/TT-LB

07-04-1993

Quy định chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng lệ phí Hải quan

10

Thông tư liên bộ Bộ Tài chính-Uỷ ban Dân tộc miền núi

78/TT-LB

11-09-1993

Hướng dẫn cấp phát, quản lý, sử dụng kinh phí phòng, chống và kiểm soát ma tuý

11

Thông tư liên bộ Bộ Tài chính - Tổng Cục hải quan

80/TT-LB

04-10-1994

Bổ sung, sửa đổi chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng lệ phí Hải quan

 

THE MINISTRY OF FINANCE
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
----------

No: 152/2000/QD-BTC

Hanoi, September 22, 2000

 

DECISION

ANNOUNCING THE LIST OF JOINT CIRCULARS, WHICH ARE NO LONGER EFFECTIVE

THE MINISTER OF FINANCE

Pursuant to the Law on the Promulgation of Legal Documents of November 12, 1996;
Pursuant to Decree No. 101/CP of September 23, 1997 of the Government detailing the implementation of a number of articles of the Law on the Promulgation of Legal Documents;
Pursuant to Decree No. 178/CP of October 28, 1994 of the Government on the tasks, powers and organizational structure of the Ministry of Finance;
After consulting with the concerned ministries and branches;
At the proposals of the Director of Financial Policy Department and the heads of the units under and attached to the Ministry,

DECIDES:

Article 1.- To announce the List of 11 Joint Circulars which had been issued by the Ministry of Finance in coordination with the ministries or branches by December 31, 1999, and are no longer effective (enclosed herewith).

Article 2.- This Decision takes effect 15 days after its signing.

Article 3.- The ministries, the ministerial-level agencies, the agencies attached to the Government, the Peoples Committees of the provinces and centrally-run cities and the units under and attached to the Ministry of Finance shall have to implement this Decision.

 
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 152/2000/QĐ-BTC công bố danh mục Thông tư liên tịch đã hết hiệu lực pháp luật do Bộ trưởng Bộ tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.868
DMCA.com Protection Status

IP: 34.203.28.212