Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1076/2001/QĐ-NHNN sửa đổi Thông tư 05/2001/TT-NHNN hướng dẫn Quyết định 61/2001/QĐ-TTg về nghĩa vụ bán và quyền mua ngoại tệ của người cư trú là tổ chức do Thống đốc ngân hàng nhà nước ban hành

Số hiệu: 1076/2001/QĐ-NHNN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Ngân hàng Nhà nước Người ký: Dương Thu Hương
Ngày ban hành: 27/08/2001 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1076/2001/QĐ-NHNN

Hà Nội, ngày 27 tháng 8 năm 2001

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM SỐ 1076/2001/QĐ-NHNN NGÀY 27 THÁNG 8 NĂM 2001 VỀ VIỆC BỔ SUNG, SỬA ĐỔI MỘT SỐ ĐIỂM TẠI THÔNG TƯ 05/2001/TT-NHNN NGÀY 31/05/2001 CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC HƯỚNG DẪN THI HÀNH QUYẾT ĐỊNH 61/2001/QĐ-TTG NGÀY 25/04/2001 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ NGHĨA VỤ BÁN VÀ QUYỀN MUA NGOẠI TỆ CỦA NGƯỜI CƯ TRÚ LÀ TỔ CHỨC

THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

Căn cứ Nghị định số 15/CP ngày 02/03/1993 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quản lý Nhà nước của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ vào khoản 3, Điều 6 Quyết định số 61/QĐ-TTg ngày 25/04/2001 của Thủ tướng Chính phủ về nghĩa vụ bán và quyền mua ngoại tệ của người cư trú là tổ chức;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Quản lý ngoại hối,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điểm của Thông tư số 05/2001/TT-NHNN ngày 31/05/2001 của Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn thi hành Quyết định số 61/2001/QĐ-TTg ngày 25/04/2001 của Thủ tướng Chính phủ về nghĩa vụ bán và quyền mua ngoại tệ của Người cư trú là Tổ chức như sau:

1. Bổ sung thêm điểm 2.3.a khoản 2 Mục 1 Chương II như sau:

"2.3.a. Trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày ngoại tệ từ tài khoản tiền gửi ngoại tệ được chuyển vào tài khoản "Tiền giữ hộ và đợi thanh toán", nếu Tổ chức có phát sinh nhu cầu chi ngoại tệ cho các giao dịch đến hạn thanh toán mà tổng số dư trên các tài khoản tiền gửi ngoại tệ của Tổ chức tại các ngân hàng không đủ đáp ứng thì Tổ chức đưọc sử dụng số ngoại tệ hiện có trên tài khoản "Tiền giữ hộ và đợi thanh toán" để thanh toán một phần hay toàn bộ các giao dịch được phép. Tổ chức phải xuất trình cho Ngân hàng chứng từ chứng minh nhu cầu sử dụng hợp pháp và nguồn ngoại tệ hiện có nhưng không đủ đáp ứng nhu cầu thanh toán."

2. Sửa đổi điểm d khoản 1 Mục 2 Chương II như sau:

"d. Các khoản thu từ việc được người không cư trú uỷ nhiệm làm đại lý thu hộ và các khoản thu từ việc đặt cọc, ký quỹ của người không cư trú để bảo đảm thực hiện hợp đồng. Trường hợp các khoản thu đặt cọc, ký quỹ mang tính chất ứng trước tiền để thực hiện hợp đồng mua hàng thì phải thực hiện nghĩa vụ bán ngoại tệ cho Ngân hàng sau khi thực hiện xong hợp đồng."

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau15 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Thủ trưởng các Vụ, Cục, Chánh văn phòng, Chánh thanh tra thuộc Ngân hàng Nhà nước, Giám đốc chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Tổng Giám đốc (Giám đốc) các Ngân hàng trong phạm vi chức năng nhiệm vụ của mình chịu trách nhiệm tổ chức, hướng dẫn triển khai thực hiện Quyết định này.

 

Dương Thu Hương

(Đã ký)

 

THE STATE BANK
-----

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
----------

No: 1076/2001/QD-NHNN

Hanoi, August 27, 2001

 

DECISION

AMENDING AND SUPPLEMENTING A NUMBER OF POINTS IN THE STATE BANK’S CIRCULAR NO. 05/2001/TT-NHNN OF MAY 31, 2001 WHICH GUIDES THE IMPLEMENTATION OF THE PRIME MINISTER’S DECISION NO. 61/2001/QD-TTG OF APRIL 25, 2001 ON THE OBLIGATION TO SELL AND THE RIGHT TO PURCHASE FOREIGN CURRENCIES OF RESIDENTS BEING ORGANIZATIONS

To add Point 2.3.a to Item 2, Section 1 of Chapter II as follows:

"2.3.a. Within 3 working days after the foreign currencies amount from the foreign currency deposit account are transferred into the account "money in safe-keeping and awaiting settlement", if organizations have demand to pay foreign currencies for mature transactions but the total balance amount on their foreign currency deposit accounts at banks is not enough therefor, they may use the existing foreign currency amount on the account "money in safe-keeping and awaiting settlement" to pay part or whole of the licensed transactions. Organizations must produce the vouchers evidencing the lawful use demand and the foreign currency sources which are available but not enough to meet the payment demand".

To amend Point d, Item 1, Section 2 of Chapter II as follows:

"d. Revenues gained from non-residents’ authorizing others to act as agents to collect on their behalf and revenues from deposit or escrow of non-residents for contract performance guarantee. In cases where revenues from deposit or escrow are advanced for performing goods-purchasing contracts, the obligation to sell foreign currencies to banks after the completion of the contracts must be fulfilled".- (Summary)

 

 

THE STATE BANK
 
 
 
 
Duong Thu Huong
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1076/2001/QĐ-NHNN ngày 27/08/2001 sửa đổi Thông tư 05/2001/TT-NHNN hướng dẫn Quyết định 61/2001/QĐ-TTg về nghĩa vụ bán và quyền mua ngoại tệ của người cư trú là tổ chức do Thống đốc ngân hàng nhà nước ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.411

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.83.187.254
server250