Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 107/QĐ-BNN-TCCB năm 2014 thành lập Ban Hỗ trợ kỹ thuật Dự án “Hỗ trợ nông nghiệp các bon thấp” vốn vay Ngân hàng phát triển Châu Á giai đoạn 2013-2018 do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 107/QĐ-BNN-TCCB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Lê Quốc Doanh
Ngày ban hành: 20/01/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 107/QĐ-BNN-TCCB

Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

THÀNH LẬP BAN HỖ TRỢ KỸ THUẬT (TSU) DỰ ÁN” HỖ TRỢ NÔNG NGHIỆP CÁC BON THẤP” VỐN VAY NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN CHÂU Á (ADB) GIAI ĐOẠN 2013-2018

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 199/2013/NĐ-CP ngày 26/11/2013 của Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Quyết định số 897/2013/QĐ-CTN ngày 17/5/2013 của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Về việc phê chuẩn Hiệp định vay đã ký với Ngân hàng Phát triển Châu Á;

Căn cứ Nghị định số 38/2013/NĐ-CP ngày 23/4/2013 của Chính phủ Về quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ;

Trên cơ sở các Quyết định của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: số 2235/QĐ-BNN-HTQT ngày 09/10/2012 Phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án “Hỗ trợ nông nghiệp các bon thấp” vốn vay Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB); số 10/QĐ-BNN-TCCB ngày 04/01/2013 Thành lập Ban Quản lý Dự án “Hỗ trợ nông nghiệp các bon thấp” vốn vay Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB) giai đoạn 2013 - 2018;

Xét đề nghị của Trưởng ban Ban Quản lý các dự án Nông nghiệp tại các Văn bản số: số 2510/TTr-DANN-TCHC ngày 06/9/2013, số 3482/DANN-LCASP, số 03/DANN-TCHC ngày 02/01/2014; Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường tại Văn bản số 711/KHCN ngày 24/12/2013; Cục trưởng Cục Chăn nuôi tại Văn bản số 1570/CN-VP ngày 26/11/2013;Cục trưởng Cục Trồng trọt tại Văn bản số 2897/TT-VP ngày 26/11/2013; Tổng cục Thủy sản tại Văn bản số 3240/TCTS-KHCN&HTQT ngày 28/11/2013; Giám đốc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam tại Văn bản số 1821/KHNN-TCCB ngày 25/11/2013; Viện trưởng Viện Chăn nuôi tại Văn bản số 788/VCN-KHHTQT ngày 02/12/2013; Giám đốc Trung tâm Khuyến nông quốc gia tại Văn bản số 1163/KN-KHTH ngày 29/11/2013;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Hỗ trợ kỹ thuật Dự án “Hỗ trợ nông nghiệp các bon thấp” vốn vay Ngân hàng phát triển Châu Á giai đoạn 2013-2018 (sau đây gọi tắt là Ban Hỗ trợ kỹ thuật Dự án) gồm các thành viên sau đây:

1. Trưởng ban:  Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy, Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường.

2. Phó Trưởng ban: Ông Tống Xuân Chinh, Phó Cục trưởng Cục Chăn nuôi.

3. Các thành viên:

a) Ông Nguyễn Thanh Sơn, Viện trưởng Viện Chăn nuôi;

b) Ông Nguyễn Thế Hinh, Phó Trưởng ban Ban Quản lý các dự án Nông nghiệp, kiêm Giám đốc Ban Quản lý Dự án Hỗ trợ nông nghiệp các bon thấp;

c) Ông Đinh Công Chính, Phó Trưởng phòng Phòng Cây lương thực, Cây thực phẩm, Cục Trồng trọt;

d) Ông Bùi Quang Đãng, Phó Trưởng ban Ban Khoa học và Hợp tác quốc tế, Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam;

đ) Bà Nguyễn Thị Liên Hương, Phó Trưởng phòng Phòng Chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia;

e) Ông Bách Văn Hạnh, Chuyên viên Vụ Khoa học, Công nghệ và Hợp tác quốc tế, Tổng cục Thủy sản.

Nhiệm vụ cụ thể của các thành viên Ban Hỗ trợ kỹ thuật Dự án do Trưởng ban phân công. Các thành viên Ban Hỗ trợ kỹ thuật Dự án hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm.

Điều 2. Ban Hỗ trợ kỹ thuật Dự án có nhiệm vụ hỗ trợ, tư vấn kỹ thuật cho Dự án theo quy định tại Văn kiện dự án đã ký kết và quy định của pháp luật.

Ban Hỗ trợ kỹ thuật Dự án tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 3. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành:

1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

2. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Cục trưởng Cục Chăn nuôi, Cục trưởng Cục Trồng trọt, Viện trưởng Viện Chăn nuôi, Giám đốc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia, Trưởng ban Ban Quản lý các dự án Nông nghiệp, Giám đốc Ban Quản lý Dự án “Hỗ trợ nông nghiệp các bon thấp”, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan thuộc Bộ, Trưởng ban Ban Hỗ trợ kỹ thuật Dự án và các thành viên có tên tại Điều 1 Quyết định này chịu trách nhiệm thi hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Khoản 2 Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Bộ: KH&ĐT, TC;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Các Vụ: KH, TC, HTQT;
- Lưu: VT, TCCB (25b). TMĐ

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Quốc Doanh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 107/QĐ-BNN-TCCB năm 2014 thành lập Ban Hỗ trợ kỹ thuật Dự án “Hỗ trợ nông nghiệp các bon thấp” vốn vay Ngân hàng phát triển Châu Á giai đoạn 2013-2018 do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.306

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.234.214.179