Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 107/2000/QĐ-NHNN1 Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Ngân hàng Nhà nước Người ký: Lê Đức Thuý
Ngày ban hành: 04/04/2000 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 107/2000/QĐ-NHNN1

Hà Nội, ngày 04 tháng 4 năm 2000

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC SỐ 107/2000/QĐ-NHNN1 NGÀY 4 THÁNG 4 NĂM 2000 VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỨC CHO VAY KHÔNG CÓ BẢO ĐẢM BẰNG TÀI SẢN ĐỐI VỚI NGÂN HÀNG QUỐC DOANH, CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM, CÔNG TY TÀI CHÍNH TRONG TỔNG CÔNG TY NHÀ NƯỚC VÀ NGÂN HÀNG PHỤC VỤ NGƯỜI NGHÈO

THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Luật các Tổ chức tín dụng ngày 12/12/1997;
Căn cứ Nghị định số 15/CP ngày 3/2/1993 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ khoản 2 Điều 21 Nghị định số 178/1999/NĐ-CP của Chính phủ ngày 29/12/1999 về bảo đảm tiền vay của các tổ chức tín dụng;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Việc quy định mức dư nợ cho vay không có bảo đảm bằng tài sản đối với các Tổ chức tín dụng.

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam, Ngân hàng Công Thương Việt Nam, Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam, Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Ngân hàng Phát triển nhà đồng bằng sông Cửu Long (sau đây gọi tắt là Ngân hàng quốc doanh); Tổng Giám đốc (Giám đốc) Công ty tài chính trong Tổng công ty Nhà nước; Tổng giám đốc chi nhánh Ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam quyết định mức dư nợ cho vay không có bảo đảm bằng tài sản đối với khách hàng vay và chịu trách nhiệm về quyết định của mình.

2. Ngân hàng phục vụ người nghèo cho vay đối với cá nhân, hộ gia đình nghèo không có bảo đảm bằng tài sản theo quy định tại Quyết định số 525/TTg ngày 31/8/1995 của Thủ tướng Chính phủ về thành lập Ngân hàng phục vụ người nghèo hoặc cho vay có bảo lãnh bằng tín chấp của các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội tại cơ sở theo quy định tại Nghị định số 178/1999/NĐ-CP ngày 29/12/1999 của Chính phủ về bảo đảm tiền vay của các tổ chức tín dụng và Thông tư của Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn thực hiện Nghị định này.

Điều 2. Xác định mức dư nợ cho vay không có bảo đảm bằng tài sản

1. Mức dư nợ cho vay không có bảo đảm bằng tài sản của một tổ chức tín dụng quy định tại khoản 1 Điều 1 Quyết định này được tính trên tổng dư nợ cho vay của tổ chức tín dụng đó, không bao gồm dư nợ cho vay không có bảo đảm theo chỉ định của Chính phủ và dư nợ cho vay không có bảo đảm bằng tài sản đối với các đối tượng theo Quyết định số 67/1999/QĐ-TTg ngày 30/3/1999 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách tín dụng ngân hàng phục vụ phát triển nông nghiệp và nông thôn.

2. Mức dư nợ cho vay không có bảo đảm bằng tài sản của tổ chức tín dụng quy định tại Điều 1 Quyết định này chỉ áp dụng đối với các hợp đồng tín dụng xác lập kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành.

Điều 3. Trách nhiệm của tổ chức tín dụng khi cho vay không có bảo đảm bằng tài sản.

Các Ngân hàng quốc doanh, chi nhánh Ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam, Công ty tài chính trong Tổng công ty nhà nước quyết định và thực hiện cho vay không có bảo đảm bằng tài sản đối với khách hàng vay trên cơ sở bảo đảm an toàn hoạt động tín dụng, tuân thủ quy định về cho vay không có bảo đảm bằng tài sản theo quy định tại điều 19, 20 và 21 của Nghị định số 178/1999/NĐ-CP ngày 29/12/1999 của Chính phủ về bảo đảm tiền vay của các tổ chức tín dụng, Thông tư của Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn thực hiện Nghị định này và các quy định có liên quan của Chính phủ.

Điều 4. Điều khoản thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký.

2. Chánh Thanh tra Ngân hàng Nhà nước chịu trách nhiệm kiểm tra việc thực hiện Quyết định này; chủ trì và phối hợp với Vụ trưởng Vụ Các Ngân hàng và Tổ chức tín dụng phi ngân hàng căn cứ vào đánh giá chất lượng hoạt động của các tổ chức tín dụng để trình Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định mức dư nợ cho vay không có bảo đảm bằng tài sản trong từng thời kỳ đối với các tổ chức tín dụng đó.

3. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước, Giám đốc chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc (giám đốc) các Ngân hàng quốc doanh, chi nhánh Ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam, Công ty tài chính trong Tổng công ty nhà nước và Ngân hàng phục vụ người nghèo chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Lê Đức Thuý

(Đã ký)

 

STATE BANK OF VIETNAM
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence-freedom-happiness
---------

No. 107/2000/QD-NHNN1

Hanoi, April 04th , 2000

 

DECISION

ON THE LEVEL OF LENDING WITHOUT ASSET SECURITY FOR STATE-OWNED BANKS, BRANCHES OF FOREIGN BANKS IN VIETNAM, FINANCE COMPANIES OF THE STATE-OWNED GENERAL CORPORATIONS AND THE BANK FOR THE POOR.

THE GOVERNOR OF THE STATE BANK

Pursuant to the Law on the State Bank of Vietnam and the Law on Credit Institutions dated 12 December, 1997;
Pursuant to the Decree No. 15/CP dated2 March 1993 of the Government providing for the assignment, authority and responsibility for State management of the ministries and ministerial-level agencies;
Pursuant to paragraph 2 Article21 of the Decree No. 178/1999/ND-CP of the Government dated 29 December 1999 on the loan security of credit institutions;
Upon the proposal of the Director of the Monetary Policy Department,

DECIDES

Article 1. The stipulations of the level of the outstanding lending balance without asset security.

1. The Chairman of the Board of Directors of the Bank for Agriculture and Rural Development of Vietnam, the Industrial and Commercial Bank of Vietnam, the Bank for Foreign Trade of Vietnam, the Investment and Development Bank of Vietnam the Bank for the Housing Development in Mekong Delta (hereinafter referred to as stated-owned Banks); (General Director) Director of Finance Companies instate-owned General Corporations, General Managers of Foreign Bank branches in Vietnam shall decide on the level of the outstanding lending balance without asset security to borrowing customers and be responsible for their decisions.

2. The Bank for Poor shall lend to poor individual, family households without asset security in accordance with applicable provisions of the Decision No. 525/TTg dated 31 August, 1995 of the Prime Minister on the establishment of the Bank for the Poor or lend with the guarantee by pledge of trust of social organizations, socio-political organizations at the local level in accordance with applicable provisions of the Decree No. 178/1999/ND-CP dated 29 December, 1999 of the Government on the loan security of credit institutions and the State Bank' s Circular guiding the implementation of this Decree.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. The level of outstanding lending balances without asset security for a credit institution as provided for in paragraph 1 Article 1 of this Decision shall be calculated on the basis of the total outstanding lending balance of that credit institutions which does not include the outstanding balance without asset security extended under instruction of the Government and outstanding balance without asset security extended to subjects provided for in the Decision No.67/1999/QD-TTg dated 30 March, 1999 of the Prime Minister on some banking credit policies for the rural and agricultural development.

2. The level of outstanding lending balance without asset security for a credit institution provided for in Article 1 of this Decision shall be applied to credit contracts entered into from the affective date of this Decision.

Article 3. Responsibility of credit institutions upon lending without asset security

State-owned Banks, branches of foreign banks in Vietnam and Financial companies of stated-owned General Corporations shall decide and perform the lending without asset security to borrowing customers on the basis of ensuring the safety of credit activities, compliance with the lending without assets security provided for in Articles 19, 20 and 21 of the Decree No.178/1999/ND-CP dated 29/12/1999 of the Government on the loan security of credit institutions, the State Bank's Circular guiding the implementation of this Decree and other related provisions of the Government.

Article 4. Implementing Provisions

1. This Decision shall be effective after 15days from the date of signing.

2. The Chief Inspector of the State Bank to examine the compliance with this Decision, to take the lead in cooperation with Directors of the Banks and non-bank credit institutions to submit to the Governor of the State Bank the provision for the level of the out standing lending balance without asset security for credit institutions from time to time, on the basis of their assessment of their business quality.

3. The Heads of the State Bank units, the Managers of the State Bank branches in provinces, cities under the central management, the Chairpersons, General Directors (Directors) of the state-owned Banks, branches of foreign banks in Vietnam, Finance Companies of the state-owned General Corporations and the Bank for the Poor shall be responsible for the implementation of this Decision.

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

THE GOVERNOR OF THE STATE BANK

Le Duc Thuy

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 107/2000/QĐ-NHNN1 ngày 04/04/2000 về mức cho vay không có bảo đảm bằng tài sản đối với Ngân hàng quốc doanh, Chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam, Công ty tài chính trong Tổng Công ty Nhà nước và Ngân hàng phục vụ người nghèo do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.223

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.47.87