Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 07/2006/QĐ-NHNN huỷ bỏ Quyết định 319/1998/QĐ-NHNN7 về báo cáo thu, chi ngoại tệ trong ngày do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành

Số hiệu: 07/2006/QĐ-NHNN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Ngân hàng Nhà nước Người ký: Nguyễn Đồng Tiến
Ngày ban hành: 26/01/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 07/2006/QĐ-NHNN

Hà Nội, ngày 26 tháng 01 năm 2006 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC HUỶ BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 319/1998/QĐ-NHNN7 NGÀY 29/9/1998 CỦA THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VỀ VIỆC BÁO CÁO THU, CHI NGOẠI TỆ TRONG NGÀY

THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC 

Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam năm 1997; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam năm 2003;
Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 1996; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2002;
Căn cứ Nghị định số 52/2003/NĐ-CP ngày 19/5/2003 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Quản lý Ngoại hối,
 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Huỷ bỏ Quyết định số 319/1998/QĐ-NHNN7 ngày 29/9/1998 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc báo cáo thu, chi ngoại tệ trong ngày.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Ngân hàng Nhà nước, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc (Giám đốc) các Ngân hàng được phép chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 


Nơi nhận:

- Như điều 3;
- VPCP (2 bản);
- Bộ Tư pháp (để kiểm tra);
- Ban lãnh đạo NHNN (để báo cáo);
- Lưu VP, PC, QLNH3.

KT.THỐNG ĐỐC
PHÓ THỐNG ĐỐC 
Nguyễn Đồng TiếnTHE STATE BANK OF VIETNAM
--------------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independent - Freedom - Happiness
-------------------

No. 07/2006/QD-NHNN

Hanoi, January 26, 2006

 

DECISION

ON THE CANCELLATION OF THE DECISION NO. 319/1998/QD-NHNN7 DATED 29/9/1998 OF THE GOVERNOR OF THE STATE BANK ON THE REPORTING OF THE DAILY FOREIGN CURRENCY RECEIPT AND PAYMENT

THE GOVERNOR OF THE STATE BANK

- Pursuant to the Law on the State Bank of Vietnam issued in 1997; the Law on the amendment, supplement of several articles of the Law on the State Bank of Vietnam issued in 2003;
- Pursuant to the Law on the issuance of legal documents issued in 1996; the Law on the amendment, supplement of several articles of the Law on the issuance of legal documents issued in 2002;
- Pursuant to the Decree No.52/2003/ND-CP dated 19/5/2003 of the Government providing for the function, assignment, authority and organizational structure of the State Bank of Vietnam;
Upon the proposal of the Director of the Foreign Exchange Control Department,

DECIDES:

Article 1. To cancel the Decision No.319/1998/QD-NHNN7 dated 29/91998 of the Governor of the State Bank on the reporting of the daily foreign currency receipt and payment.

Article 2. This Decision shall be effective after 15 days since its publication in the Official Gazette.

Article 3. The Director of Administrative Department, Heads of related units of the State Bank, Managers of the State Bank branches in provinces, cities under the Central Government’s management, Chairperson of the Board of Directors, General Managers (Managers) of authorized banks shall be responsible for the implementation of this Decision.

 
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 07/2006/QĐ-NHNN huỷ bỏ Quyết định 319/1998/QĐ-NHNN7 về báo cáo thu, chi ngoại tệ trong ngày do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.260
DMCA.com Protection Status

IP: 3.227.233.78