Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Nghị định 88/2019/NĐ-CP xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng

Số hiệu: 88/2019/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 14/11/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

Giảm mức phạt khi ghi giá trong HĐ bằng ngoại tệ trái quy định

Ngày 14/11/2019, Chính phủ ban hành Nghị định 88/2019/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng.

Theo đó, hành vi giao dịch, báo giá, ghi giá trong hợp đồng bằng ngoại tệ không đúng quy định pháp luật sẽ bị phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 50 triệu đồng (hiện hành phạt từ 200 triệu đồng đến 250 triệu đồng).

Ngoài ra, hành vi mua, bán ngoại tệ tại tổ chức không được phép thu đổi ngoại tệ sẽ được xử phạt theo các mức cụ thể như sau (thay vì mức phạt chung từ 80 triệu đồng đến 100 triệu đồng như hiện nay):

- Phạt cảnh cáo nếu ngoại tệ mua, bán có giá trị dưới 1.000 USD;

- Phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng nếu ngoại tệ mua, bán có giá trị từ 1.000 USD đến dưới 10.000 USD hoặc có giá trị dưới 1.000 USD mà tái phạm, vi phạm nhiều lần;

- Phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 30 triệu đồng nếu ngoại tệ mua, bán có giá trị từ 10.000 USD đến dưới 100.000 USD;

- Phạt tiền từ 80 triệu đồng đến 100.000 triệu đồng nếu ngoại tệ mua, bán có giá trị từ 100.000 USD trở lên.

Lưu ý: Mức phạt nêu trên áp dụng đối với cá nhân, tổ chức có cùng hành vi vi phạm sẽ bị phạt tiền gấp 02 lần.

Nghị định 88/2019/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 31/12/2019 và thay thế Nghị định 96/2014/NĐ-CP ngày 17/10/2014.

>> XEM BẢN TIẾNG ANH CỦA BÀI VIẾT NÀY TẠI ĐÂY

>>> Xem thêm: Thỏa thuận ký hợp đồng bằng ngoại tệ có được hay không? Theo pháp luật Việt Nam thì có phù hợp hay không?

CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 88/2019/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 2019

NGHỊ ĐỊNH

QUY ĐỊNH VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC TIỀN TỆ VÀ NGÂN HÀNG

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 20 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngày 16 tháng 6 năm 2010;

Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng ngày 16 tháng 6 năm 2010, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng ngày 20 tháng 11 năm 2017;

Căn cứ Luật Bảo hiểm tiền gửi ngày 18 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Luật Phòng, chống rửa tiền ngày 18 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Luật Phòng, chống khủng bố ngày 12 tháng 6 năm 2013;

Căn cứ Luật Các công cụ chuyển nhượng ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Pháp lệnh Ngoại hối ngày 13 tháng 12 năm 2005, Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Ngoại hối ngày 18 tháng 3 năm 2013;

Theo đề nghị của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

Chính phủ ban hành Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng.

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

1. Nghị định này quy định các hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả, thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính, thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng.

2. Vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng bao gồm:

a) Vi phạm quy định về quản lý và sử dụng giấy phép;

b) Vi phạm quy định về tổ chức, quản trị, điều hành;

c) Vi phạm quy định về cổ phần, cổ phiếu, phần vốn góp;

d) Vi phạm quy định về huy động vốn và phí cung ứng dịch vụ;

đ) Vi phạm quy định về cấp tín dụng, nhận ủy thác, ủy thác và hoạt động liên ngân hàng;

e) Vi phạm quy định về hoạt động cung ứng dịch vụ thông tin tín dụng;

g) Vi phạm quy định về hoạt động ngoại hối và kinh doanh vàng;

h) Vi phạm quy định về thanh toán, quản lý tiền tệ và kho quỹ;

i) Vi phạm quy định về mua, đầu tư vào tài sản cố định và kinh doanh bất động sản của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài;

k) Vi phạm quy định về bảo đảm an toàn hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài;

l) Vi phạm quy định về bảo hiểm tiền gửi;

m) Vi phạm quy định về phòng, chống rửa tiền; phòng, chống tài trợ khủng bố;

n) Vi phạm quy định về chế độ thông tin, báo cáo;

o) Vi phạm quy định về cản trở việc thanh tra, không thực hiện yêu cầu của người có thẩm quyền;

p) Vi phạm quy định về mua, bán và xử lý nợ;

q) Vi phạm quy định về an toàn công nghệ thông tin trong hoạt động ngân hàng.

Điều 2. Đối tượng bị xử phạt vi phạm hành chính

1. Nghị định này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng.

2. Tổ chức quy định tại khoản 1 Điều này gồm:

a) Tổ chức tín dụng; đơn vị phụ thuộc của tổ chức tín dụng (chi nhánh, phòng giao dịch, văn phòng đại diện, đơn vị sự nghiệp ở trong nước; chi nhánh, văn phòng đại diện, ngân hàng 100% vốn ở nước ngoài); chi nhánh ngân hàng nước ngoài; Văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng;

b) Doanh nghiệp; đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp (chi nhánh, văn phòng đại diện);

c) Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; đơn vị trực thuộc của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã (chi nhánh, văn phòng đại diện);

d) Các tổ chức khác được thành lập, hoạt động tại Việt Nam.

Điều 3. Hình thức xử phạt, mức phạt tiền, thẩm quyền phạt tiền và biện pháp khắc phục hậu quả

1. Hình thức xử phạt chính:

a) Cảnh cáo;

b) Phạt tiền.

2. Hình thức xử phạt bổ sung:

a) Tước quyền sử dụng giấy phép có thời hạn đối với: giấy chứng nhận đăng ký đại lý đối ngoại tệ trong thời hạn từ 01 tháng đến 03 tháng; giấy phép thu, chi ngoại tệ và hoạt động ngoại hối khác đối với hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thường dành cho người nước ngoài, hoạt động kinh doanh casino trong thời hạn từ 03 tháng đến 06 tháng; giấy phép thành lập bàn đổi ngoại tệ cá nhân trong thời hạn từ 01 tháng đến 06 tháng; giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng trong thời hạn từ 06 tháng đến 09 tháng;

b) Đình chỉ có thời hạn đối với: hoạt động ngoại hối trong thời hạn 03 tháng đến 06 tháng, nghiệp vụ ủy thác trong thời hạn từ 01 tháng đến 03 tháng, hoạt động mua, bán nợ trong thời hạn 03 tháng đến 06 tháng, việc thực hiện hoạt động cung ứng dịch vụ thông tin tín dụng trong thời hạn từ 01 tháng đến 03 tháng, việc sử dụng dịch vụ công nghệ thông tin của bên thứ ba trong thời hạn 01 tháng đến 03 tháng;

c) Tịch thu tang vật, phương tiện được sử dụng để vi phạm hành chính, tịch thu giấy phép đã bị tẩy xóa, sửa chữa, tịch thu ngoại tệ, đồng Việt Nam, tịch thu vàng.

3. Mức phạt tiền và thẩm quyền phạt tiền:

a) Mức phạt tiền tối đa đối với hành vi vi phạm trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng đối với tổ chức vi phạm là 2.000.000.000 đồng và đối với cá nhân vi phạm là 1.000.000.000 đồng;

b) Mức phạt tiền quy định tại Chương II Nghị định này là mức phạt tiền áp dụng đối với cá nhân; mức phạt tiền đối với tổ chức có cùng một hành vi vi phạm hành chính bằng 02 lần mức phạt tiền đối với cá nhân;

c) Mức phạt tiền đối với hành vi vi phạm của cá nhân là người làm việc tại quỹ tín dụng nhân dân, tổ chức tài chính vi mô bằng 10% mức phạt tiền quy định tại Chương II Nghị định này; mức phạt tiền đối với quỹ tín dụng nhân dân, tổ chức tài chính vi mô, đơn vị phụ thuộc của các tổ chức này bằng 02 lần mức phạt tiền đối với cá nhân là người làm việc tại quỹ tín dụng nhân dân, tổ chức tài chính vi mô;

d) Thẩm quyền phạt tiền của từng chức danh quy định tại Chương III Nghị định này là thẩm quyền phạt tiền áp dụng đối với cá nhân. Thẩm quyền phạt tiền áp dụng đối với tổ chức bằng 02 lần thẩm quyền phạt tiền áp dụng đối với cá nhân.

4. Biện pháp khắc phục hậu quả:

Tùy theo tính chất, mức độ vi phạm, tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng có thể bị áp dụng một hoặc một số biện pháp khắc phục hậu quả sau đây theo quy định cụ thể tại Chương II Nghị định này:

a) Buộc nộp vào ngân sách nhà nước số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm; buộc thu hồi nợ; buộc thu hồi số vốn sử dụng không đúng quy định; buộc thu hồi phần số dư cấp tín dụng vượt mức hạn chế, giới hạn;

b) Buộc thoái vốn tại công ty con, công ty liên kết; buộc bán số cổ phần vượt tỷ lệ theo quy định; buộc chuyển nhượng cổ phần, phần vốn góp; buộc khôi phục lại số cổ phần đã chuyển nhượng;

c) Buộc trích lập các quỹ đúng quy định của pháp luật; buộc thực hiện đúng tỷ lệ bảo đảm an toàn trong thời hạn tối đa 06 tháng; buộc phân loại tài sản có, trích lập dự phòng rủi ro; buộc hoàn nhập số tiền dự phòng rủi ro đã sử dụng không đúng quy định, chuyển khoản nợ đã xử lý bằng dự phòng rủi ro hạch toán nội bảng theo quy định của pháp luật; buộc hủy bỏ ngay quy định nội bộ không đúng quy định của pháp luật; buộc thực hiện đúng quy định của pháp luật về an toàn công nghệ thông tin trong hoạt động ngân hàng; buộc duy trì đủ các điều kiện để cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động cung ứng dịch vụ thông tin tín dụng;

d) Buộc hoàn trả/thu hồi tài sản ủy thác cho bên ủy thác; buộc hoàn trả ngay số phí bảo hiểm đã thu, thu hồi ngay số tiền bảo hiểm đã trả; buộc khôi phục nguyên trạng khoản nợ về trước thời điểm thực hiện hoạt động mua, bán nợ;

đ) Buộc thực hiện ngay việc đính chính thông tin sai lệch; buộc gửi lại báo cáo đầy đủ, chính xác; buộc nộp ngay số phí bảo hiểm bị thiếu;

e) Buộc đóng dấu, bấm lỗ tiền giả;

g) Buộc tiêu hủy toàn bộ tang vật, phương tiện được sử dụng để thực hiện hành vi vi phạm;

h) Buộc duy trì tỷ lệ giá trị tài sản cố định phục vụ trực tiếp cho hoạt động so với vốn điều lệ, vốn được cấp và quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ, vốn được cấp theo đúng quy định;

i) Buộc niêm yết công khai ngay bản sao chứng nhận tham gia bảo hiểm tiền gửi; buộc thực hiện thủ tục chấp thuận niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán nước ngoài hoặc dừng hoạt động niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán nước ngoài đối với hành vi vi phạm;

k) Không cho mở rộng phạm vi, quy mô và địa bàn hoạt động trong thời gian chưa khắc phục xong vi phạm;

l) Chưa cho chia cổ tức đối với hành vi vi phạm;

m) Không được ký hợp đồng thanh toán thẻ với các tổ chức thanh toán thẻ khác;

n) Đề nghị hoặc yêu cầu cấp có thẩm quyền xem xét, áp dụng biện pháp: thu hồi giấy phép; thu hồi giấy chứng nhận đăng ký đại lý đối ngoại tệ; thu hồi giấy phép mở và sử dụng tài khoản ngoại tệ ở nước ngoài; thu hồi giấy phép thành lập bàn đổi ngoại tệ cá nhân; thu hồi giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng; đình chỉ hoặc miễn nhiệm chức danh quản trị, điều hành, kiểm soát; không cho đảm nhiệm chức vụ quản trị, điều hành, kiểm soát tại các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với cá nhân vi phạm và/hoặc cá nhân chịu trách nhiệm đối với hành vi vi phạm, yêu cầu tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cách chức và thực hiện các biện pháp xử lý khác theo quy định của pháp luật đối với cá nhân vi phạm thuộc thẩm quyền của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài;

o) Thay thế các đối tượng được bầu, bổ nhiệm hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền ra quyết định miễn nhiệm các đối tượng được bầu, bổ nhiệm vi phạm quy định.

Chương II

HÀNH VI VI PHẠM HÀNH CHÍNH, HÌNH THỨC XỬ PHẠT VÀ MỨC PHẠT TIỀN

Mục 1. VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG GIẤY PHÉP

Điều 4. Vi phạm quy định về giấy phép do Ngân hàng Nhà nước cấp

1. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với hành vi sử dụng tên tổ chức ghi trên các tài liệu, giấy tờ trong hoạt động không đúng tên tổ chức ghi trong giấy phép.

2. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với hành vi không đảm bảo đủ các điều kiện quy định về điều kiện khai trương hoạt động quy định tại khoản 2 Điều 26 Luật Các tổ chức tín dụng.

3. Phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 150.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Cho mượn, cho thuê, mua, bán, chuyển nhượng giấy phép;

b) Tẩy xóa, sửa chữa giấy phép làm thay đổi nội dung giấy phép mà chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự, trừ trường hợp quy định tại điểm b khoản 4 Điều 27 Nghị định này.

4. Phạt tiền từ 150.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Gian lận, giả mạo các giấy tờ chứng minh đủ điều kiện để được cấp giấy phép trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép mà chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 18, điểm a khoản 4 Điều 27 Nghị định này;

b) Hoạt động không đúng nội dung ghi trong giấy phép, trừ trường hợp quy định tại khoản 6 Điều 17, điểm o khoản 4, điểm c khoản 8 Điều 23, điểm c khoản 5, khoản 6 Điều 24, điểm c khoản 4 Điều 27 Nghị định này.

5. Phạt tiền từ 300.000.000 đồng đến 400.000.000 đồng đối với hành vi vẫn tiếp tục hoạt động sau khi đã bị cơ quan có thẩm quyền áp dụng biện pháp hạn chế, đình chỉ, tạm đình chỉ theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 59 Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

6. Phạt tiền từ 400.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng đối với hành vi hoạt động không có giấy phép trừ trường hợp quy định tại điểm c khoản 8 Điều 23, khoản 8 Điều 24, khoản 5 Điều 27 Nghị định này.

7. Hình thức xử phạt bổ sung:

Tịch thu tang vật là giấy phép đã bị tẩy xóa, sửa chữa đối với hành vi quy định tại điểm b khoản 3 Điều này.

8. Biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Buộc nộp vào ngân sách nhà nước số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm quy định tại các khoản 3, 4, 5 và 6 Điều này;

b) Đề nghị cấp có thẩm quyền thu hồi giấy phép đối với hành vi vi phạm tại khoản 4 và khoản 5 Điều này;

c) Đề nghị hoặc yêu cầu cấp có thẩm quyền xem xét, áp dụng biện pháp đình chỉ từ 01 tháng đến 03 tháng hoặc miễn nhiệm chức danh quản trị, điều hành, kiểm soát; không cho đảm nhiệm chức vụ quản trị, điều hành, kiểm soát tại các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với cá nhân vi phạm và/hoặc cá nhân chịu trách nhiệm đối với hành vi vi phạm quy định tại các khoản 3, 4, 5 và 6 Điều này.

Yêu cầu tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cách chức và thực hiện các biện pháp xử lý khác theo quy định của pháp luật đối với cá nhân vi phạm thuộc thẩm quyền của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Điều 5. Vi phạm quy định về những thay đổi phải được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận bằng văn bản

1. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với hành vi thực hiện nội dung hoạt động, hoạt động nghiệp vụ ngân hàng khi chưa được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận bằng văn bản.

2. Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với việc thực hiện một trong các hành vi sau đây khi chưa được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận bằng văn bản:

a) Thay đổi tên của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài;

b) Tạm ngừng hoạt động kinh doanh từ 05 ngày làm việc trở lên, trừ trường hợp tạm ngừng hoạt động do sự kiện bất khả kháng;

c) Thành lập chi nhánh, phòng giao dịch ở trong nước; thành lập văn phòng đại diện, đơn vị sự nghiệp ở trong nước; chi nhánh, văn phòng đại diện, ngân hàng 100% vốn ở nước ngoài của tổ chức tín dụng; khai trương hoạt động chi nhánh, phòng giao dịch ở trong nước.

3. Phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 150.000.000 đồng đối với hành vi mua bán, chuyển nhượng phần vốn góp của chủ sở hữu; mua bán, chuyển nhượng phần vốn góp của thành viên góp vốn; mua bán, chuyển nhượng cổ phần của cổ đông lớn; mua bán, chuyển nhượng cổ phần dẫn đến cổ đông lớn trở thành cổ đông thường và ngược lại khi chưa được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận bằng văn bản.

4. Phạt tiền từ 150.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng đối với hành vi thay đổi mức vốn điều lệ, mức vốn được cấp khi chưa được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận bằng văn bản.

5. Phạt tiền từ 200.000.000 đồng đến 250.000.000 đồng đối với việc thực hiện một trong các hành vi sau đây khi chưa được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận bằng văn bản:

a) Thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính, chi nhánh của tổ chức tín dụng, địa điểm đặt trụ sở của chi nhánh ngân hàng nước ngoài;

b) Niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán nước ngoài.

6. Phạt tiền từ 250.000.000 đồng đến 300.000.000 đồng đối với việc thực hiện một trong các hành vi sau đây khi chưa được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận bằng văn bản:

a) Thành lập, mua lại công ty con, công ty liên kết theo quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 103 và khoản 3 Điều 110 Luật Các tổ chức tín dụng;

b) Góp vốn, mua cổ phần, chuyển nhượng phần vốn góp, mua lại phần vốn góp của tổ chức tín dụng theo quy định tại Điều 71, điểm b khoản 4 Điều 103 Luật Các tổ chức tín dụng;

c) Tham gia hệ thống thanh toán quốc tế;

d) Mua lại cổ phần của cổ đông mà sau khi thanh toán hết số cổ phần mua lại dẫn đến việc giảm vốn điều lệ theo quy định tại Điều 57 Luật Các tổ chức tín dụng.

7. Phạt tiền từ 400.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng đối với hành vi chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi hình thức pháp lý tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài mà chưa được cấp có thẩm quyền chấp thuận bằng văn bản.

8. Biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Chưa cho chia cổ tức đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm d khoản 6 Điều này cho đến khi khôi phục lại vốn điều lệ;

b) Buộc thoái vốn tại công ty con, công ty liên kết đối với hành vi vi phạm quy định tại các điểm a, b khoản 6 Điều này;

c) Buộc thực hiện thủ tục chấp thuận niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán nước ngoài trong thời hạn từ 01 tháng đến 03 tháng hoặc dừng hoạt động niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán nước ngoài đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm b khoản 5 Điều này;

d) Đề nghị hoặc yêu cầu cấp có thẩm quyền xem xét, áp dụng biện pháp đình chỉ từ 01 tháng đến 03 tháng hoặc miễn nhiệm chức danh quản trị, điều hành, kiểm soát; không cho đảm nhiệm chức vụ quản trị, điều hành, kiểm soát tại các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với cá nhân vi phạm và/hoặc cá nhân chịu trách nhiệm đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 3, khoản 5, các điểm b, d khoản 6 Điều này.

Yêu cầu tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cách chức và thực hiện các biện pháp xử lý khác theo quy định của pháp luật đối với cá nhân vi phạm thuộc thẩm quyền của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Mục 2. VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ TỔ CHỨC, QUẢN TRỊ, ĐIỀU HÀNH

Điều 6. Vi phạm quy định về tổ chức, quản trị, điều hành

1. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Vi phạm quy định về Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên, Ban kiểm soát quy định tại Điều 43, Điều 44, Điều 62, khoản 1 Điều 70, Điều 81, Điều 84 Luật Các tổ chức tín dụng;

b) Không duy trì việc đảm bảo đầy đủ các điều kiện, tiêu chuẩn đối với thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc (Giám đốc) theo quy định của Luật Các tổ chức tín dụng;

c) Không tổ chức hoặc tổ chức Đại hội đồng cổ đông, Đại hội thành viên không đúng quy định.

2. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với hành vi bầu, bổ nhiệm những người không được cùng đảm nhiệm chức vụ quy định tại Điều 34 và khoản 3 Điều 83 Luật Các tổ chức tín dụng.

3. Phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 150.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Bầu, bổ nhiệm những người không được đảm nhiệm chức vụ quy định tại các khoản 2, 3 Điều 33 Luật Các tổ chức tín dụng;

b) Bầu, bổ nhiệm những chức danh quy định tại khoản 5 Điều 50, khoản 2 Điều 75 Luật Các tổ chức tín dụng không đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của pháp luật.

4. Phạt tiền từ 150.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng đối với hành vi bầu, bổ nhiệm những chức danh không đủ tiêu chuẩn, điều kiện quy định tại các khoản 1, 2, 3 và 4 Điều 50 Luật Các tổ chức tín dụng.

5. Phạt tiền từ 200.000.000 đồng đến 250.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Bầu, bổ nhiệm những trường hợp không được đảm nhiệm chức vụ quy định tại khoản 1 Điều 33 Luật Các tổ chức tín dụng;

b) Bầu, bổ nhiệm nhân sự không thuộc danh sách nhân sự dự kiến đã được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận.

6. Biện pháp khắc phục hậu quả:

Thay thế các đối tượng được bầu, bổ nhiệm hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền ra quyết định miễn nhiệm các đối tượng được bầu, bổ nhiệm vi phạm quy định tại các khoản 2, 3, 4 và 5 Điều này.

Điều 7. Vi phạm quy định về ban hành điều lệ, quy định nội bộ

1. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Không gửi Ngân hàng Nhà nước một hoặc một số các văn bản quy định nội bộ theo quy định của pháp luật, trừ trường hợp quy định tại Điều 40 Nghị định này;

b) Không gửi Ngân hàng Nhà nước điều lệ, điều lệ được sửa đổi, bổ sung của tổ chức tín dụng theo quy định tại khoản 3 Điều 31 Luật Các tổ chức tín dụng;

c) Ban hành quy định nội bộ có nội dung không đầy đủ theo quy định của pháp luật.

2. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 80.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Không ban hành một hoặc một số các quy định nội bộ theo quy định của pháp luật;

b) Ban hành quy định nội bộ có nội dung không đúng quy định của pháp luật.

3. Biện pháp khắc phục hậu quả:

Buộc hủy bỏ ngay quy định nội bộ không đúng quy định của pháp luật đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm b khoản 2 Điều này.

Điều 8. Vi phạm quy định về hệ thống kiểm soát nội bộ, kiểm toán độc lập

1. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi không báo cáo kết quả kiểm toán nội bộ, kiểm toán độc lập, báo cáo về hệ thống kiểm soát nội bộ theo quy định của pháp luật.

2. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Không lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập theo quy định tại khoản 1 Điều 42 Luật Các tổ chức tín dụng;

b) Không thông báo cho Ngân hàng Nhà nước về tổ chức kiểm toán độc lập được lựa chọn trong thời hạn 30 ngày theo quy định tại khoản 2 Điều 42 Luật Các tổ chức tín dụng.

3. Phạt tiền từ 80.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Kiểm toán nội bộ không thực hiện những nội dung quy định tại khoản 2 Điều 41 Luật Các tổ chức tín dụng và các quy định pháp luật;

b) Không thực hiện kiểm toán độc lập theo quy định tại khoản 1 Điều 42 Luật Các tổ chức tín dụng và quy định pháp luật, không thực hiện kiểm toán độc lập lại trong trường hợp báo cáo kiểm toán có ý kiến ngoại trừ của tổ chức kiểm toán độc lập theo quy định tại khoản 3 Điều 42 Luật Các tổ chức tín dụng và quy định của pháp luật;

c) Không thực hiện giám sát của quản lý cấp cao, kiểm soát nội bộ, quản lý rủi ro, đánh giá nội bộ về mức đủ vốn theo quy định của pháp luật.

4. Phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 150.000.000 đồng đối với hành vi không thành lập kiểm toán nội bộ chuyên trách thuộc Ban kiểm soát.

5. Phạt tiền từ 200.000.000 đồng đến 250.000.000 đồng đối với hành vi không xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 40 Luật Các tổ chức tín dụng.

Mục 3. VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ CỔ PHẦN, CỔ PHIẾU, PHẦN VỐN GÓP

Điều 9. Vi phạm quy định về cổ phần, cổ phiếu và giới hạn góp vốn, chuyển nhượng, hoàn trả phần vốn góp

1. Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Không phát hành cổ phiếu đối với trường hợp cổ phiếu được phát hành dưới hình thức chứng chỉ trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày khai trương hoạt động đối với tổ chức tín dụng thành lập mới hoặc trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày cổ đông thanh toán đủ cổ phần cam kết mua đối với tổ chức tín dụng tăng vốn điều lệ;

b) Cổ đông sáng lập không nắm giữ số cổ phần tối thiểu về tỷ lệ và thời gian quy định tại khoản 5 Điều 55 Luật Các tổ chức tín dụng;

c) Vi phạm quy định về giới hạn góp vốn, tỷ lệ sở hữu vốn góp, chuyển nhượng, hoàn trả phần vốn góp của thành viên góp vốn theo quy định của pháp luật.

2. Phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 150.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Sở hữu cổ phần vượt tỷ lệ quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều 55 Luật Các tổ chức tín dụng;

b) Mua lại cổ phần của cổ đông mà sau khi thanh toán hết số cổ phần mua lại không đảm bảo các tỷ lệ an toàn trong hoạt động ngân hàng quy định tại khoản 1 Điều 130 Luật Các tổ chức tín dụng;

c) Chuyển nhượng cổ phần không đúng quy định tại khoản 4 Điều 56 Luật Các tổ chức tín dụng.

3. Biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Buộc bán số cổ phần vượt tỷ lệ theo quy định trong thời hạn tối đa 06 tháng kể từ ngày quyết định xử phạt vi phạm hành chính có hiệu lực đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm a khoản 2 Điều này;

b) Buộc thực hiện đúng tỷ lệ bảo đảm an toàn trong thời hạn tối đa 06 tháng đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm b khoản 2 Điều này;

c) Chưa cho chia cổ tức đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 2 Điều này cho đến khi khắc phục xong vi phạm;

d) Đề nghị hoặc yêu cầu cấp có thẩm quyền xem xét, áp dụng biện pháp đình chỉ từ 01 tháng đến 03 tháng hoặc miễn nhiệm chức danh quản trị, điều hành, kiểm soát; không cho đảm nhiệm chức vụ quản trị, điều hành, kiểm soát tại các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với cá nhân vi phạm và/hoặc cá nhân chịu trách nhiệm đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 2 Điều này.

Yêu cầu tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cách chức và thực hiện các biện pháp xử lý khác theo quy định của pháp luật đối với cá nhân vi phạm thuộc thẩm quyền của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài;

đ) Buộc chuyển nhượng cổ phần đúng quy định của pháp luật đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm c khoản 2 Điều này.

Điều 10. Vi phạm quy định về góp vốn, mua cổ phần

1. Phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 150.000.000 đồng đối với hành vi dùng nguồn vốn khác ngoài vốn điều lệ và quỹ dự trữ để góp vốn, mua cổ phần không đúng quy định tại khoản 1 Điều 103, khoản 1 Điều 110 Luật Các tổ chức tín dụng.

2. Phạt tiền từ 150.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng đối với hành vi thực hiện hoạt động kinh doanh quy định tại khoản 2 Điều 103 Luật Các tổ chức tín dụng nhưng không thành lập hoặc mua lại công ty con, công ty liên kết.

3. Phạt tiền từ 200.000.000 đồng đến 250.000.000 đồng đối với hành vi mua, nắm giữ cổ phiếu của tổ chức tín dụng khác không đúng điều kiện và vượt giới hạn quy định của Ngân hàng Nhà nước.

4. Phạt tiền từ 250.000.000 đồng đến 300.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Vi phạm về giới hạn góp vốn, mua cổ phần quy định tại Điều 129 Luật Các tổ chức tín dụng;

b) Vi phạm quy định về góp vốn, mua cổ phần quy định tại Điều 135 Luật Các tổ chức tín dụng.

5. Biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Buộc thu hồi số vốn sử dụng không đúng quy định đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 1 Điều này;

b) Buộc chuyển nhượng phần vốn góp, cổ phần không đúng quy định đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 4 Điều này;

c) Chưa cho chia cổ tức đối với hành vi vi phạm quy định tại Điều này cho đến khi khắc phục xong vi phạm;

d) Buộc nộp vào ngân sách nhà nước số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều này;

đ) Không cho mở rộng phạm vi, quy mô và địa bàn hoạt động trong thời gian chưa khắc phục xong vi phạm đối với hành vi vi phạm quy định tại Điều này;

e) Đề nghị hoặc yêu cầu cấp có thẩm quyền xem xét, áp dụng biện pháp đình chỉ từ 01 tháng đến 03 tháng hoặc miễn nhiệm chức danh quản trị, điều hành, kiểm soát; không cho đảm nhiệm chức vụ quản trị, điều hành, kiểm soát tại các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với cá nhân vi phạm và/hoặc cá nhân chịu trách nhiệm đối với hành vi vi phạm quy định tại các khoản 1, 2, 3 và 4 Điều này.

Yêu cầu tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cách chức và thực hiện các biện pháp xử lý khác theo quy định của pháp luật đối với cá nhân vi phạm thuộc thẩm quyền của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Điều 11. Vi phạm quy định về chào bán, chuyển nhượng cổ phần

1. Phạt tiền từ 150.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng đối với hành vi chuyển nhượng cổ phần trong thời gian đảm nhiệm chức vụ quy định tại khoản 1 Điều 56 Luật Các tổ chức tín dụng.

2. Phạt tiền từ 250.000.000 đồng đến 300.000.000 đồng đối với hành vi chuyển nhượng cổ phần trong thời gian xử lý hậu quả theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông hoặc theo quyết định của Ngân hàng Nhà nước do trách nhiệm cá nhân thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc (Giám đốc) trừ một trong các trường hợp quy định tại các điểm a, b và c khoản 2 Điều 56 Luật Các tổ chức tín dụng.

3. Biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Buộc khôi phục lại số cổ phần đã chuyển nhượng quy định tại Điều này trong thời gian tối đa 06 tháng kể từ ngày quyết định xử phạt vi phạm hành chính có hiệu lực;

b) Đề nghị hoặc yêu cầu cấp có thẩm quyền xem xét, áp dụng biện pháp đình chỉ từ 01 tháng đến 03 tháng hoặc miễn nhiệm chức danh quản trị, điều hành, kiểm soát; không cho đảm nhiệm chức vụ quản trị, điều hành, kiểm soát tại các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với cá nhân vi phạm và/hoặc cá nhân chịu trách nhiệm đối với hành vi vi phạm quy định tại Điều này.

Yêu cầu tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cách chức và thực hiện các biện pháp xử lý khác theo quy định của pháp luật đối với cá nhân vi phạm thuộc thẩm quyền của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Mục 4. VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ HUY ĐỘNG VỐN VÀ PHÍ CUNG ỨNG DỊCH VỤ

Điều 12. Vi phạm quy định về nhận tiền gửi

1. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Không công bố hoặc không niêm yết công khai các nội dung phải công bố hoặc niêm yết công khai về nhận tiền gửi và phát hành giấy tờ có giá theo quy định của pháp luật;

b) Thực hiện nhận tiền gửi hoặc phát hành giấy tờ có giá không đúng với nội dung đã công bố hoặc niêm yết công khai;

c) Nhận tiền gửi, chi trả tiền gửi không đúng thủ tục theo quy định của pháp luật.

2. Phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 150.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Nhận tiền gửi, phát hành giấy tờ có giá không đúng đối tượng được gửi tiền, đối tượng mua giấy tờ có giá theo quy định của pháp luật;

b) Nhận tiền gửi, phát hành giấy tờ có giá không đúng quy định của pháp luật, trừ trường hợp quy định tại khoản 1, điểm a khoản 2 Điều này.

Điều 13. Vi phạm quy định về lãi suất huy động vốn, phí cung ứng dịch vụ, kinh doanh, cung ứng sản phẩm phái sinh

1. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Không niêm yết công khai lãi suất huy động vốn, mức phí cung ứng dịch vụ theo quy định;

b) Niêm yết lãi suất huy động vốn, mức phí cung ứng dịch vụ không rõ ràng, gây nhầm lẫn cho khách hàng;

c) Thu các loại phí cung ứng dịch vụ không đúng quy định pháp luật, trừ trường hợp quy định tại điểm a khoản 4 Điều 14, điểm m khoản 4 Điều 23 Nghị định này.

2. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với hành vi áp dụng lãi suất huy động vốn, mức phí cung ứng dịch vụ cao hơn mức đã niêm yết.

3. Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm quy định về lãi suất huy động vốn; kinh doanh, cung ứng sản phẩm phái sinh về lãi suất, tiền tệ, giá cả hàng hóa và tài sản tài chính khác, trừ trường hợp quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này và điểm a khoản 8 Điều 23 Nghị định này.

4. Biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Buộc nộp vào ngân sách nhà nước số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm mức phí cung ứng dịch vụ quy định tại Điều này;

b) Đề nghị hoặc yêu cầu cấp có thẩm quyền xem xét, áp dụng biện pháp đình chỉ từ 01 tháng đến 03 tháng hoặc miễn nhiệm chức danh quản trị, điều hành, kiểm soát; không cho đảm nhiệm chức vụ quản trị, điều hành, kiểm soát tại các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với cá nhân vi phạm và/hoặc cá nhân chịu trách nhiệm đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 3 Điều này.

Yêu cầu tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cách chức và thực hiện các biện pháp xử lý khác theo quy định của pháp luật đối với cá nhân vi phạm thuộc thẩm quyền của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Mục 5. VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ CẤP TÍN DỤNG, NHẬN ỦY THÁC, ỦY THÁC VÀ HOẠT ĐỘNG LIÊN NGÂN HÀNG

Điều 14. Vi phạm quy định về cấp tín dụng

1. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Lưu giữ hồ sơ cấp tín dụng không đúng quy định của pháp luật;

b) Phát hành cam kết bảo lãnh không theo hình thức mẫu do tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thiết kế;

c) Không niêm yết công khai thông tin, không cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu cho khách hàng theo quy định của pháp luật.

2. Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi không kiểm tra, giám sát sử dụng vốn vay và trả nợ của khách hàng theo quy định của pháp luật.

3. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Lập hợp đồng, thỏa thuận cấp tín dụng không đủ các nội dung theo quy định của pháp luật;

b) Miễn, giảm lãi suất cấp tín dụng khi chưa ban hành quy định nội bộ; miễn, giảm lãi suất cấp tín dụng không đúng quy định nội bộ;

c) Chuyển nợ quá hạn, cơ cấu lại thời hạn trả nợ không đúng quy định của pháp luật;

d) Áp dụng lãi suất cấp tín dụng không đúng quy định của pháp luật;

đ) Thu lãi nợ quá hạn không đúng quy định của pháp luật;

e) Thu nợ khoản vay bị quá hạn trả nợ không đúng quy định của pháp luật.

4. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Thu không đúng quy định của pháp luật các loại phí liên quan đến hoạt động cấp tín dụng;

b) Sử dụng phương thức giải ngân không đúng quy định, trừ trường hợp quy định tại điểm g khoản 4 Điều 23 Nghị định này.

5. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Cấp tín dụng không có hợp đồng hoặc thỏa thuận bằng văn bản;

b) Cấp tín dụng đối với tổ chức, cá nhân không đủ điều kiện theo quy định của pháp luật;

c) Cấp tín dụng không có bảo đảm, cấp tín dụng với điều kiện ưu đãi cho các đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 127 Luật Các tổ chức tín dụng;

d) Vi phạm quy định về cấp tín dụng tại khoản 3 Điều 127 Luật Các tổ chức tín dụng;

đ) Cho vay để đáp ứng nhu cầu vốn không được cho vay theo quy định của pháp luật;

e) Ký thỏa thuận cấp bảo lãnh, cam kết bảo lãnh không đúng thẩm quyền theo quy định của pháp luật;

g) Bao thanh toán đối với một hoặc một số trường hợp không được bao thanh toán theo quy định của pháp luật.

6. Phạt tiền từ 80.000.000 đồng đến 120.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Vi phạm giới hạn cấp tín dụng quy định tại các khoản 2, 4 Điều 127, các khoản 1, 2 và 8 Điều 128 Luật Các tổ chức tín dụng;

b) Cấp tín dụng dưới hình thức khác khi chưa được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận;

c) Vi phạm quy định về mức cho vay tối đa của tổ chức tín dụng khi cho vay để đầu tư ra nước ngoài.

7. Phạt tiền từ 120.000.000 đồng đến 180.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm về giới hạn và điều kiện cấp tín dụng để đầu tư, kinh doanh cổ phiếu, giới hạn và điều kiện cấp tín dụng để đầu tư, kinh doanh trái phiếu doanh nghiệp của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

8. Phạt tiền từ 250.000.000 đồng đến 300.000.000 đồng đối với hành vi cấp tín dụng đối với tổ chức, cá nhân quy định tại các khoản 1, 3, 4, 5 và 6 Điều 126 Luật Các tổ chức tín dụng.

9. Biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Buộc thu hồi phần số dư cấp tín dụng vượt mức hạn chế, giới hạn trong thời hạn tối đa 06 tháng kể từ ngày quyết định xử phạt vi phạm hành chính có hiệu lực đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm a khoản 6, khoản 7 Điều này;

b) Buộc thu hồi nợ trong thời hạn tối đa 06 tháng kể từ ngày quyết định xử phạt vi phạm hành chính có hiệu lực đối với hành vi vi phạm quy định tại các điểm b, đ khoản 5, điểm b khoản 6, khoản 8 Điều này;

c) Buộc cổ đông lớn, cổ đông sáng lập chuyển nhượng cổ phần, vốn góp theo quy định của pháp luật trong thời hạn tối đa 06 tháng kể từ ngày quyết định xử phạt vi phạm hành chính có hiệu lực đối với hành vi vi phạm quy định tại các điểm b, c, d khoản 5, điểm a khoản 6 Điều này;

d) Đề nghị hoặc yêu cầu cấp có thẩm quyền xem xét, áp dụng biện pháp đình chỉ từ 01 tháng đến 03 tháng hoặc miễn nhiệm chức danh quản trị, điều hành, kiểm soát; không cho đảm nhiệm chức vụ quản trị, điều hành, kiểm soát tại các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với cá nhân vi phạm và/hoặc cá nhân chịu trách nhiệm đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 5, điểm a khoản 6, khoản 7 và khoản 8 Điều này.

Yêu cầu tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cách chức và thực hiện các biện pháp xử lý khác theo quy định của pháp luật đối với cá nhân vi phạm thuộc thẩm quyền, của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Điều 15. Vi phạm quy định về nhận ủy thác và ủy thác

1. Phạt tiền từ 80.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Nhận ủy thác, ủy thác không đúng đối tượng, phạm vi theo quy định của pháp luật;

b) Lập hợp đồng ủy thác không đúng theo quy định của pháp luật.

2. Phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 150.000.000 đồng đối với hành vi nhận ủy thác, ủy thác không tuân thủ các nguyên tắc ủy thác theo quy định của pháp luật.

3. Hình thức xử phạt bổ sung:

Đình chỉ nghiệp vụ ủy thác của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài trong thời hạn từ 01 tháng đến 03 tháng đối với hành vi vi phạm quy định tại Điều này.

4. Biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Buộc hoàn trả/thu hồi tài sản ủy thác cho bên ủy thác đối với hành vi vi phạm quy định tại Điều này;

b) Đề nghị hoặc yêu cầu cấp có thẩm quyền xem xét, áp dụng biện pháp đình chỉ từ 01 tháng đến 03 tháng hoặc miễn nhiệm chức danh quản trị, điều hành, kiểm soát; không cho đảm nhiệm chức vụ quản trị, điều hành, kiểm soát tại các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với cá nhân vi phạm và/hoặc cá nhân chịu trách nhiệm đối với hành vi vi phạm quy định tại Điều này.

Yêu cầu tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cách chức và thực hiện các biện pháp xử lý khác theo quy định của pháp luật đối với cá nhân vi phạm thuộc thẩm quyền của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Điều 16. Vi phạm quy định về mua trái phiếu doanh nghiệp

1. Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi không giám sát việc sử dụng tiền thu từ phát hành trái phiếu của doanh nghiệp.

2. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với hành vi lập hợp đồng mua trái phiếu doanh nghiệp không đủ các nội dung theo quy định của pháp luật.

3. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với hành vi mua trái phiếu doanh nghiệp không có hợp đồng.

4. Phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 150.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Thẩm định, kiểm tra phương án và các điều kiện phát hành trái phiếu của doanh nghiệp để xem xét quyết định mua trái phiếu doanh nghiệp khi chưa có đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật;

b) Không thẩm định, kiểm tra phương án và các điều kiện phát hành trái phiếu của doanh nghiệp;

c) Vi phạm quy định về mua trái phiếu doanh nghiệp chuyển đổi;

d) Mua trái phiếu doanh nghiệp phát hành nhằm mục đích cơ cấu lại các khoản nợ của doanh nghiệp.

5. Biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Buộc thu hồi nợ trong thời hạn tối đa 01 năm kể từ ngày quyết định xử phạt vi phạm hành chính có hiệu lực đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 4 Điều này;

b) Đề nghị hoặc yêu cầu cấp có thẩm quyền xem xét, áp dụng biện pháp đình chỉ từ 01 tháng đến 03 tháng hoặc miễn nhiệm chức danh quản trị, Điều hành, kiểm soát; không cho đảm nhiệm chức vụ quản trị, điều hành, kiểm soát tại các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với cá nhân vi phạm và/hoặc cá nhân chịu trách nhiệm đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 4 Điều này.

Yêu cầu tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cách chức và thực hiện các biện pháp xử lý khác theo quy định của pháp luật đối với cá nhân vi phạm thuộc thẩm quyền của tổ chức tín dụng, chi nhánh, ngân hàng nước ngoài.

Điều 17. Vi phạm quy định trong hoạt động liên ngân hàng

1. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Cập nhật và lưu giữ thông tin giao dịch cho vay, đi vay; mua, bán có kỳ hạn giấy tờ có giá không đúng quy định của pháp luật;

b) Không xác nhận thực hiện giao dịch theo quy định;

c) Lập hợp đồng cho vay, mua lại giấy tờ có giá không đúng hình thức, nội dung theo quy định của pháp luật.

2. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Không thực hiện đúng quy định về thời hạn cho vay, đi vay, gửi tiền, nhận tiền gửi và mua, bán có kỳ hạn giấy tờ có giá;

b) Không thực hiện thanh toán các giao dịch cho vay, đi vay; gửi tiền, nhận tiền gửi; mua, bán có kỳ hạn giấy tờ có giá bằng đồng Việt Nam qua hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng theo quy định của pháp luật;

c) Không thực hiện đúng quy trình mua bán giấy tờ có giá theo quy định;

d) Thực hiện giao dịch cho vay, đi vay, gửi tiền, nhận tiền gửi ngoài phạm vi được ủy quyền.

3. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với hành vi thực hiện giao dịch cho vay, đi vay ngoài trụ sở của chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam.

4. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Không thực hiện đúng quy định về nguyên tắc chung khi thực hiện giao dịch cho vay, đi vay; mua, bán có kỳ hạn giấy tờ có giá giữa các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài; gửi tiền tại tổ chức tín dụng khác không đúng quy định của pháp luật;

b) Không xem xét, đánh giá lại khách hàng theo quy định để xác định lại hạn mức tín dụng đối với từng khách hàng;

c) Không thực hiện đúng quy định về cung cấp thông tin cho bên cho vay để phục vụ cho việc đánh giá khách hàng và xác định hạn mức giao dịch.

5. Phạt tiền từ 80.000.000 đồng đến 120.000.000 đồng đối với hành vi mua, bán có kỳ hạn các loại giấy tờ có giá không được phép mua, bán.

6. Phạt tiền từ 150.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng đối với hành vi thực hiện việc đi vay, cho vay, mua, bán giấy tờ có giá bằng ngoại tệ không đúng phạm vi hoạt động ngoại hối được Ngân hàng Nhà nước cấp phép.

7. Biện pháp khắc phục hậu quả:

Đề nghị hoặc yêu cầu cấp có thẩm quyền xem xét, áp dụng biện pháp đình chỉ từ 01 tháng đến 03 tháng hoặc miễn nhiệm chức danh quản trị, điều hành, kiểm soát; không cho đảm nhiệm chức vụ quản trị, điều hành, kiểm soát tại các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với cá nhân vi phạm và/hoặc cá nhân chịu trách nhiệm đối với hành vi vi phạm quy định tại các khoản 5, khoản 6 Điều này.

Yêu cầu tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cách chức và thực hiện các biện pháp xử lý khác theo quy định của pháp luật đối với cá nhân vi phạm thuộc thẩm quyền của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Mục 6. VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ HOẠT ĐỘNG CUNG ỨNG DỊCH VỤ THÔNG TIN TÍN DỤNG

Điều 18. Vi phạm quy định về nguyên tắc, điều kiện hoạt động cung ứng dịch vụ thông tin tín dụng

1. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Không đảm bảo duy trì đủ một trong các điều kiện để cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động cung ứng dịch vụ thông tin tín dụng;

b) Các thỏa thuận, cam kết trong hoạt động cung ứng dịch vụ thông tin tín dụng không được lập đúng hình thức theo quy định của pháp luật;

c) Không công bố thông tin theo quy định của pháp luật.

2. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng đối với hành vi gian lận, giả mạo các giấy tờ chứng minh đủ điều kiện để được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động cung ứng dịch vụ thông tin tín dụng trong hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận mà chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

3. Phạt tiền từ 200.000.000 đồng đến 250.000.000 đồng đối với hành vi hoạt động cung ứng dịch vụ thông tin tín dụng không có Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động cung ứng dịch vụ thông tin tín dụng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp.

4. Biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Buộc nộp vào ngân sách nhà nước số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm quy định tại các khoản 2, 3 Điều này;

b) Đề nghị cấp có thẩm quyền thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động cung ứng dịch vụ thông tin tín dụng đối với hành vi vi phạm quy định tại các khoản 2, 3 Điều này;

c) Buộc duy trì đủ các điều kiện để cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động cung ứng dịch vụ thông tin tín dụng đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm a khoản 1 Điều này.

Điều 19. Vi phạm quy định về thu thập, xử lý thông tin tín dụng

1. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Thu thập thông tin tín dụng không thuộc phạm vi theo quy định của pháp luật;

b) Thu thập thông tin tín dụng của khách hàng vay khi chưa được sự đồng ý của khách hàng vay, trừ trường hợp thu thập thông tin theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

c) Sử dụng thông tin tiêu cực về khách hàng vay để tạo lập sản phẩm thông tin tín dụng không đúng quy định của pháp luật;

d) Cản trở hoạt động thu thập thông tin tín dụng hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

2. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 80.000.000 đồng đối với hành vi cố ý làm sai lệch nội dung thông tin tín dụng.

3. Phạt tiền từ 80.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với hành vi thu thập trái phép các thông tin thuộc phạm vi, danh mục bí mật của Nhà nước.

4. Hình thức xử phạt bổ sung:

a) Tịch thu phương tiện được sử dụng để thực hiện hành vi vi phạm quy định tại khoản 3 Điều này;

b) Đình chỉ việc thực hiện hoạt động cung ứng dịch vụ thông tin tín dụng trong thời hạn từ 01 tháng đến 03 tháng đối với hành vi vi phạm quy định tại các khoản 2, 3 Điều này.

5. Biện pháp khắc phục hậu quả:

Buộc thực hiện ngay việc đính chính thông tin sai lệch đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 2 Điều này.

Điều 20. Vi phạm quy định về an toàn, lưu giữ thông tin tín dụng

Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

1. Không thực hiện quy định, quy trình bảo mật, an toàn công nghệ thông tin trong hoạt động cung ứng dịch vụ thông tin tín dụng;

2. Không lưu giữ thông tin tín dụng về khách hàng vay trong thời hạn tối thiểu 05 năm kể từ ngày tổ chức hoạt động cung ứng dịch vụ thông tin tín dụng tiếp nhận được;

3. Không thực hiện rà soát, đánh giá quy định nội bộ định kỳ hàng năm về tính thích hợp, tuân thủ quy định của pháp luật.

Điều 21. Vi phạm quy định về khai thác, sử dụng sản phẩm, dịch vụ và trao đổi, cung cấp thông tin tín dụng

1. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Cung cấp, sao chép sản phẩm thông tin tín dụng để cung cấp cho bên thứ ba không đúng quy định của pháp luật;

b) Không khuyến cáo cho người sử dụng về nguyên tắc, phạm vi sử dụng sản phẩm thông tin tín dụng.

2. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Sửa đổi sản phẩm thông tin tín dụng để cung cấp cho bên thứ ba không đúng quy định của pháp luật;

b) Cung cấp, trao đổi thông tin tín dụng, cung cấp sản phẩm thông tin tín dụng khi chưa được sự đồng ý tại thỏa thuận với khách hàng vay, không đúng quy định của pháp luật;

c) Cản trở hoạt động sử dụng thông tin tín dụng hợp pháp của tổ chức, cá nhân;

d) Không niêm yết công khai mức giá cung cấp sản phẩm thông tin tín dụng theo quy định của pháp luật.

3. Hình thức xử phạt bổ sung:

Đình chỉ việc thực hiện hoạt động cung ứng dịch vụ thông tin tín dụng trong thời hạn từ 01 tháng đến 03 tháng đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 2 Điều này.

4. Biện pháp khắc phục hậu quả:

Buộc nộp vào ngân sách nhà nước số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm quy định tại điểm a khoản 1 và khoản 2 Điều này.

Điều 22. Vi phạm quy định về điều chỉnh sai sót đối với thông tin tín dụng của khách hàng vay

Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

1. Không trả lời văn bản đề nghị điều chỉnh sai sót hoặc không thông báo kết quả việc điều chỉnh sai sót theo quy định của pháp luật;

2. Không thực hiện điều chỉnh sai sót hoặc phối hợp điều chỉnh sai sót đối với thông tin tín dụng của khách hàng vay theo quy định của pháp luật.

Mục 7. VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ HOẠT ĐỘNG NGOẠI HỐI VÀ KINH DOANH VÀNG

Điều 23. Vi phạm quy định về hoạt động ngoại hối

1. Phạt cảnh cáo đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Mua, bán ngoại tệ giữa cá nhân với nhau mà ngoại tệ mua, bán có giá trị dưới 1.000 đôla Mỹ (hoặc ngoại tệ khác có giá trị tương đương);

b) Mua, bán ngoại tệ tại tổ chức không được phép thu đổi ngoại tệ mà ngoại tệ mua, bán có giá trị dưới 1.000 đôla Mỹ (hoặc ngoại tệ khác có giá trị tương đương);

c) Thanh toán tiền hàng hóa, dịch vụ bằng ngoại tệ có giá trị dưới 1.000 đôla Mỹ (hoặc ngoại tệ khác có giá trị tương đương) không đúng quy định của pháp luật.

2. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Mua, bán ngoại tệ giữa cá nhân với nhau mà ngoại tệ mua, bán có giá trị từ 1.000 đôla Mỹ đến dưới 10.000 đôla Mỹ (hoặc ngoại tệ khác có giá trị tương đương); mua, bán ngoại tệ giữa cá nhân với nhau mà ngoại tệ mua, bán có giá trị dưới 1.000 đôla Mỹ (hoặc ngoại tệ khác có giá trị tương đương) trong trường hợp tái phạm hoặc vi phạm nhiều lần;

b) Mua, bán ngoại tệ tại tổ chức không được phép thu đổi ngoại tệ mà ngoại tệ mua, bán có giá trị từ 1.000 đôla Mỹ đến dưới 10.000 đôla Mỹ (hoặc ngoại tệ khác có giá trị tương đương); mua, bán ngoại tệ tại tổ chức không được phép thu đổi ngoại tệ mà ngoại tệ mua, bán có giá trị dưới 1.000 đôla Mỹ (hoặc ngoại tệ khác có giá trị tương đương) trong trường hợp tái phạm hoặc vi phạm nhiều lần;

c) Thanh toán tiền hàng hóa, dịch vụ bằng ngoại tệ có giá trị dưới 1.000 đôla Mỹ (hoặc ngoại tệ khác có giá trị tương đương) không đúng quy định của pháp luật trong trường hợp tái phạm hoặc vi phạm nhiều lần; thanh toán tiền hàng hóa, dịch vụ bằng ngoại tệ có giá trị từ 1.000 đôla Mỹ đến dưới 10.000 đôla Mỹ (hoặc ngoại tệ khác có giá trị tương đương) không đúng quy định của pháp luật.

3. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Không niêm yết tỷ giá mua, bán ngoại tệ tại địa điểm giao dịch theo quy định của pháp luật;

b) Niêm yết tỷ giá mua, bán ngoại tệ nhưng hình thức, nội dung niêm yết tỷ giá không rõ ràng, gây nhầm lẫn cho khách hàng;

c) Không niêm yết, thông báo công khai tỷ giá quy đổi giữa đồng Việt Nam, ngoại tệ với đồng tiền quy ước trong hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài, hoạt động kinh doanh casino; niêm yết, thông báo công khai tỷ giá quy đổi giữa mệnh giá đồng tiền quy ước với đồng Việt Nam, ngoại tệ trong hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài, hoạt động kinh doanh casino không đúng quy định của pháp luật;

d) Không thực hiện đúng quy định của pháp luật về việc đăng ký, thông báo với Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố đối với các trường hợp thay đổi liên quan đến hoạt động đại lý đổi ngoại tệ;

đ) Không thực hiện đúng quy định của pháp luật về việc thông báo, làm thủ tục đề nghị Ngân hàng Nhà nước chấp thuận đối với các trường hợp thay đổi, bổ sung, chấm dứt hợp đồng liên quan đến hoạt động cung ứng dịch vụ nhận và chi, trả ngoại tệ;

e) Không thực hiện đúng quy định của pháp luật về việc làm thủ tục đề nghị Ngân hàng Nhà nước chấp thuận điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung giấy phép thu, chi ngoại tệ và hoạt động ngoại hối khác, đối với trường hợp thay đổi tên doanh nghiệp kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài, tên doanh nghiệp kinh doanh casino, tên gọi của tổ chức mở tài khoản ngoại tệ ở nước ngoài;

g) Không thực hiện đúng quy định của pháp luật về thủ tục hành chính đối với: thủ tục chấp nhận chuyển ngoại tệ ra nước ngoài trước đầu tư; việc đăng ký, đăng ký thay đổi khoản vay nước ngoài, khoản phát hành trái phiếu quốc tế; đăng ký, đăng ký thay đổi khoản cho vay ra nước ngoài, khoản thu hồi nợ bảo lãnh cho người không cư trú; đăng ký, đăng ký thay đổi giao dịch ngoại hối liên quan đến hoạt động đầu tư ra nước ngoài; đăng ký chương trình cổ phiếu thưởng phát hành ở nước ngoài; đăng ký hạn mức tự doanh; đăng ký hạn mức tự doanh tạm thời; đăng ký hạn mức nhận ủy thác; đăng ký hạn mức nhận ủy thác tạm thời và các thủ tục hành chính khác liên quan đến giao dịch vốn khác; thủ tục hành chính đối với trường hợp đầu tư gián tiếp ra nước ngoài khác;

h) Mua, bán ngoại tệ giữa cá nhân với nhau mà ngoại tệ mua, bán có giá trị từ 10.000 đôla Mỹ đến dưới 100.000 đôla Mỹ (hoặc ngoại tệ khác có giá trị tương đương);

i) Mua, bán ngoại tệ tại tổ chức không được phép thu đổi ngoại tệ mà ngoại tệ mua, bán có giá trị từ 10.000 đôla Mỹ đến dưới 100.000 đôla Mỹ (hoặc ngoại tệ khác có giá trị tương đương);

k) Thanh toán tiền hàng hóa, dịch vụ bàng ngoại tệ có giá trị từ 10.000 đôla Mỹ đến dưới 100.000 đôla Mỹ (hoặc ngoại tệ khác có giá trị tương đương) không đúng quy định của pháp luật;

l) Mua, bán ngoại tệ không đúng tỷ giá quy định của Ngân hàng Nhà nước, trừ trường hợp quy định tại điểm đ và điểm m khoản 4 Điều này; thu phí giao dịch ngoại tệ không đúng quy định của pháp luật.

4. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Ký hợp đồng đại lý đối ngoại tệ với tổ chức không đủ điều kiện làm đại lý đối ngoại tệ; không hướng dẫn, kiểm tra đại lý đối ngoại tệ theo quy định của pháp luật;

b) Không thực hiện đúng trách nhiệm của đại lý đối ngoại tệ theo quy định của pháp luật; làm đại lý đối ngoại tệ đồng thời cho hai tổ chức tín dụng trở lên không đúng quy định của pháp luật;

c) Thanh toán công cụ chuyển nhượng bằng ngoại tệ không đúng quy định về hoạt động ngoại hối quy định tại Điều 9 Luật Các công cụ chuyển nhượng và các quy định pháp luật có liên quan;

d) Không thực hiện đúng các quy định của pháp luật về việc mở, đóng, sử dụng tài khoản tại Việt Nam để thực hiện một trong các hoạt động: Đầu tư nước ngoài vào Việt Nam; đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài; vay, trả nợ nước ngoài; cho vay, thu hồi nợ nước ngoài, phát hành chứng khoán ở nước ngoài của người cư trú là tổ chức; phát hành chứng khoán tại Việt Nam của người không cư trú là tổ chức và các giao dịch vốn khác;

đ) Quy định tỷ giá, các khoản chi hoa hồng, môi giới bằng tiền, hiện vật và các hình thức chi khuyến mại trong hoạt động mua, bán ngoại tệ dưới bất kỳ hình thức nào dẫn đến tỷ giá mua, bán, quy đổi thực tế vượt biên độ tỷ giá theo quy định của pháp luật;

e) Làm đại lý chi trả ngoại tệ đồng thời cho hai tổ chức kinh tế trở lên không đúng quy định của pháp luật;

g) Thực hiện việc rút vốn, trả nợ đối với các khoản vay nước ngoài; giải ngân, thu hồi nợ đối với các khoản cho vay ra nước ngoài; thực hiện thu hồi nợ bảo lãnh cho người không cư trú; thực hiện chuyển tiền phục vụ hoạt động đầu tư nước ngoài vào Việt Nam, đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài không đúng quy định của pháp luật;

h) Chuyển, mang ngoại tệ, đồng Việt Nam ra nước ngoài, vào Việt Nam không đúng quy định của pháp luật, trừ các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan;

i) Ủy quyền, ủy quyền lại cho tổ chức kinh tế, tổ chức tín dụng làm đại lý chi, trả ngoại tệ không đúng quy định của pháp luật;

k) Không thực hiện đúng quy định của pháp luật về việc mở, đóng, sử dụng tài khoản chuyên dùng ngoại tệ trong hoạt động cung ứng dịch vụ nhận và chi, trả ngoại tệ;

l) Không thực hiện đúng trách nhiệm của tổ chức tín dụng, tổ chức kinh tế làm đại lý chi, trả ngoại tệ, tổ chức kinh tế trực tiếp nhận và chi, trả ngoại tệ trong việc cập nhật sổ sách kế toán, lưu giữ chứng từ phù hợp với quy định của pháp luật;

m) Không thực hiện đúng các quy định của pháp luật về việc thu phí, áp dụng tỷ giá chi trả trong hoạt động cung ứng dịch vụ nhận và chi, trả ngoại tệ;

n) Giao dịch, báo giá, định giá, ghi giá trong hợp đồng, thỏa thuận, niêm yết, quảng cáo giá hàng hóa, dịch vụ, quyền sử dụng đất và các hình thức tương tự khác (bao gồm cả quy đổi hoặc điều chỉnh giá hàng hoá, dịch vụ, giá trị của hợp đồng, thỏa thuận) bằng ngoại tệ không đúng quy định của pháp luật;

o) Không thực hiện đúng các nội dung quy định trong Giấy phép thành lập bàn đổi ngoại tệ cá nhân.

5. Phạt tiền từ 80.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Mở, đóng, sử dụng tài khoản ngoại tệ ở nước ngoài không đúng quy định của pháp luật;

b) Cung ứng dịch vụ thanh toán, chuyển tiền đối với các giao dịch liên quan đến khoản vay nước ngoài, khoản cho vay, thu hồi nợ nước ngoài, bảo lãnh cho người không cư trú, đầu tư nước ngoài vào Việt Nam, đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài và các giao dịch vốn khác không đúng quy định của pháp luật;

c) Quy đổi mệnh giá đồng tiền quy ước không đúng quy định của pháp luật đối với doanh nghiệp kinh doanh trò chơi điện tử có thường dành cho người nước ngoài, doanh nghiệp kinh doanh casino;

d) Không thực hiện đúng quy định của pháp luật về việc mở, đóng, sử dụng tài khoản chuyên dùng ngoại tệ trong hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài, hoạt động kinh doanh casino;

đ) Không nộp số ngoại tệ tiền mặt vượt mức tồn quỹ vào tài khoản chuyên dùng ngoại tệ mở tại ngân hàng được phép trong trường hợp có nguồn thu ngoại tệ tiền mặt từ hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài, hoạt động kinh doanh casino vượt mức tồn quỹ theo quy định của pháp luật;

e) Mua, bán ngoại tệ giữa cá nhân với nhau mà ngoại tệ mua, bán có giá trị từ 100.000 đôla Mỹ trở lên (hoặc ngoại tệ khác có giá trị tương đương);

g) Mua, bán ngoại tệ tại tổ chức không được phép thu đổi ngoại tệ mà ngoại tệ mua, bán có giá trị từ 100.000 đôla Mỹ trở lên (hoặc ngoại tệ khác có giá trị tương đương);

h) Thanh toán tiền hàng hóa, dịch vụ bằng ngoại tệ có giá trị từ 100.000 đôla Mỹ trở lên (hoặc ngoại tệ khác có giá trị tương đương) không đúng quy định của pháp luật.

6. Phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 150.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Cấp tín dụng hoặc trả nợ trong nước bằng ngoại tệ không đúng quy định của pháp luật, trừ trường hợp quy định tại Điều 14 Nghị định này;

b) Không bán ngoại tệ thu được cho tổ chức tín dụng theo quy định của pháp luật, trừ trường hợp quy định tại điểm b khoản 5 Điều này.

7. Phạt tiền từ 150.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Không chấp hành các quy định của pháp luật về vay, trả nợ nước ngoài; cho vay, thu hồi nợ nước ngoài; bảo lãnh cho người không cư trú và các giao dịch vốn khác, trừ trường hợp quy định tại các điểm g khoản 3, điểm d, g khoản 4 và điểm b khoản 5 Điều này;

b) Thực hiện giao dịch ngoại tệ giữa tổ chức tín dụng với nhau, giữa tổ chức tín dụng với khách hàng không đúng quy định của Ngân hàng Nhà nước, trừ trường hợp quy định tại điểm a khoản 8 Điều này;

c) Không tuân thủ trạng thái ngoại tệ theo quy định của pháp luật.

8. Phạt tiền từ 200.000.000 đồng đến 250.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Kinh doanh, cung ứng sản phẩm phái sinh tỷ giá, ngoại hối không đúng quy định của pháp luật;

b) Xuất khẩu, nhập khẩu ngoại tệ tiền mặt, đồng Việt Nam tiền mặt không đúng quy định của pháp luật;

c) Hoạt động ngoại hối khi không được cấp có thẩm quyền cấp giấy phép hoặc giấy phép hoạt động ngoại hối đã hết thời hạn hoặc bị tước hoặc không đúng nội dung đã quy định trong giấy phép, trừ trường hợp quy định tại các điểm d, o khoản 4, các điểm a, d khoản 5 Điều này.

9. Hình thức xử phạt bổ sung:

a) Tịch thu số ngoại tệ, đồng Việt Nam đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 2, các điểm h, i, k khoản 3, điểm h khoản 4, các điểm e, g, h khoản 5, điểm b khoản 6 Điều này;

b) Tước quyền sử dụng giấy chứng nhận đăng ký đại lý đối ngoại tệ trong thời hạn từ 01 tháng đến 03 tháng đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm b khoản 4 Điều này;

c) Tước quyền sử dụng giấy phép thu, chi ngoại tệ và hoạt động ngoại hối khác đối với hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài, hoạt động kinh doanh casino trong thời hạn từ 03 đến 06 tháng đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm d, đ khoản 4 Điều này (đối với nội dung không thực hiện việc điều chỉnh giấy phép);

d) Tước quyền sử dụng giấy phép thành lập bàn đổi ngoại tệ cá nhân trong thời hạn 01 đến 06 tháng đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm o khoản 4 Điều này;

đ) Đình chỉ hoạt động ngoại hối trong thời hạn 03 tháng đến 06 tháng đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài có hành vi vi phạm quy định tại điểm c khoản 8 Điều này.

10. Biện pháp khắc phục hậu quả:

Đề nghị cơ quan có thẩm quyền thu hồi giấy chứng nhận đăng ký đại lý đổi ngoại tệ, giấy phép mở và sử dụng tài khoản ngoại tệ ở nước ngoài, giấy phép thành lập bàn đổi ngoại tệ cá nhân trong trường hợp tái phạm đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm b khoản 4, điểm a khoản 5 Điều này.

Điều 24. Vi phạm quy định về hoạt động kinh doanh vàng

1. Phạt cảnh cáo đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Mua, bán vàng miếng với tổ chức tín dụng hoặc doanh nghiệp không có Giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng;

b) Sử dụng vàng làm phương tiện thanh toán.

2. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Mua, bán vàng miếng với tổ chức tín dụng hoặc doanh nghiệp không có Giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng trong trường hợp tái phạm hoặc vi phạm nhiều lần;

b) Sử dụng vàng làm phương tiện thanh toán trong trường hợp tái phạm hoặc vi phạm nhiều lần.

3. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Không niêm yết công khai giá mua, giá bán vàng miếng tại địa điểm giao dịch theo quy định của pháp luật;

b) Vi phạm trách nhiệm của tổ chức tín dụng, doanh nghiệp hoạt động kinh doanh mua, bán vàng miếng khi có thay đổi về mạng lưới chi nhánh, địa điểm kinh doanh mua, bán vàng miếng theo quy định của pháp luật.

4. Phạt tiền từ 80.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Kinh doanh mua, bán vàng miếng không đúng quy định của pháp luật, trừ trường hợp quy định tại điểm a khoản 8 Điều này;

b) Mang theo vàng khi xuất cảnh, nhập cảnh không đúng quy định của pháp luật, trừ các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan.

5. Phạt tiền từ 140.000.000 đồng đến 180.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Thực hiện kinh doanh mua, bán vàng miếng thông qua các đại lý ủy nhiệm;

b) Không thực hiện đúng quy định của pháp luật về trạng thái vàng;

c) Xuất khẩu, nhập khẩu vàng trang sức, mỹ nghệ; vàng nguyên liệu dưới dạng bột, dung dịch, vẩy hàn, muối vàng và các loại vàng trang sức dưới dạng bán thành phẩm mà không đúng theo nội dung ngành nghề đã đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật.

6. Phạt tiền từ 200.000.000 đồng đến 250.000.000 đồng đối với hành vi sử dụng vàng nguyên liệu nhập khẩu không đúng theo giấy phép nhập khẩu vàng nguyên liệu để sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ.

7. Phạt tiền từ 250.000.000 đồng đến 300.000.000 đồng đối với hành vi hoạt động sản xuất vàng miếng không đúng quy định của pháp luật.

8. Phạt tiền từ 300.000.000 đồng đến 400.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Kinh doanh mua, bán vàng miếng nhưng không có giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng;

b) Thực hiện xuất khẩu hoặc nhập khẩu vàng nguyên liệu không có giấy phép do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp theo quy định của pháp luật;

c) Hoạt động kinh doanh vàng khác khi chưa được cấp có thẩm quyền cấp giấy phép theo quy định của pháp luật.

9. Hình thức xử phạt bổ sung:

a) Tịch thu số vàng đối với hành vi vi phạm quy định tại các điểm a, c khoản 8 Điều này;

b) Tước quyền sử dụng giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng trong thời hạn từ 06 tháng đến 09 tháng đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm a khoản 5 Điều này.

10. Biện pháp khắc phục hậu quả:

Đề nghị cơ quan có thẩm quyền thu hồi Giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng trong trường hợp tái phạm đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm a khoản 5 Điều này.

Mục 8. VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ THANH TOÁN, QUẢN LÝ TIỀN TỆ VÀ KHO QUỸ

Điều 25. Vi phạm quy định về thanh toán liên ngân hàng

1. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Không chấp hành đúng quy định về tổ chức thanh toán bù trừ, thanh toán bù trừ, thanh toán liên ngân hàng;

b) Không trả lại các bộ chứng từ thanh toán bị sai trong ngày làm việc, trừ trường hợp bất khả kháng;

c) Trả tiền vào tài khoản người nhận sau thời gian quy định;

d) Gửi chứng từ ký quỹ không đúng quy định về thời gian.

2. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Không trả lại ngay Lệnh chuyển Có đã bị từ chối hợp lệ; từ chối Lệnh chuyển Nợ có ủy quyền hợp lệ;

b) Giao cho người không được ủy quyền khởi tạo, truyền các giao dịch qua hệ thống thanh toán bù trừ, thanh toán liên ngân hàng.

3. Phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 150.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Cản trở việc vận hành hệ thống thanh toán bù trừ, thanh toán liên ngân hàng;

b) Để lộ hoặc tiết lộ ra ngoài các thông tin không được phép tiết lộ liên quan đến hệ thống thanh toán liên ngân hàng.

Điều 26. Vi phạm quy định về hoạt động thanh toán

1. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi sửa chữa, tẩy xóa không đúng quy định trên các phương tiện thanh toán, chứng từ thanh toán mà chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

2. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Tiếp nhận, xử lý tra soát, khiếu nại của khách hàng không đúng quy định của pháp luật;

b) Cung cấp thông tin không trung thực trong quá trình sử dụng dịch vụ thanh toán.

3. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Không thực hiện đúng quy định của pháp luật về thời gian trong thanh toán, chuyển tiền, trừ các trường hợp thanh toán giữa tổ chức tín dụng với Ngân hàng Nhà nước;

b) Vi phạm quy định về thông báo, niêm yết biểu phí dịch vụ thanh toán, biểu phí dịch vụ thẻ.

4. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Cung cấp thông tin không trung thực trong quá trình cung ứng dịch vụ thanh toán;

b) Ký duyệt lệnh thanh toán không đúng thẩm quyền hoặc sử dụng chữ ký điện tử của người khác;

c) Mở, sử dụng và ủy quyền sử dụng tài khoản thanh toán không đúng quy định của pháp luật trong quá trình sử dụng dịch vụ thanh toán.

5. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Cho thuê, cho mượn từ 01 tài khoản thanh toán đến dưới 10 tài khoản thanh toán;

b) Làm giả chứng từ khi cung ứng, sử dụng dịch vụ thanh toán mà chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

6. Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Mở tài khoản thanh toán cho khách hàng, cho phép khách hàng sử dụng tài khoản thanh toán không đúng quy định của pháp luật trong quá trình cung ứng dịch vụ thanh toán;

b) Cho thuê, cho mượn từ 10 tài khoản thanh toán trở lên;

c) Làm giả phương tiện thanh toán, lưu giữ, chuyển nhượng, sử dụng phương tiện thanh toán giả mà chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự;

d) Phát hành, cung ứng, sử dụng các phương tiện thanh toán không hợp pháp mà chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

7. Phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 150.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Xâm nhập hoặc tìm cách xâm nhập, đánh cắp dữ liệu, phá hoại, làm thay đổi trái phép chương trình phần mềm, cơ sở dữ liệu điện tử sử dụng trong thanh toán; lợi dụng lỗi hệ thống mạng máy tính để trục lợi mà chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự;

b) Mở hoặc duy trì tài khoản thanh toán nặc danh, mạo danh;

c) Sử dụng tài khoản thanh toán để thực hiện các giao dịch cho các mục đích lừa đảo, gian lận.

8. Phạt tiền từ 150.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm quy định thanh toán bằng tiền mặt.

9. Hình thức xử phạt bổ sung:

Tịch thu tang vật, phương tiện được sử dụng để thực hiện hành vi vi phạm quy định tại khoản 1, điểm b khoản 5 và điểm c, d khoản 6 Điều này.

10. Biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Buộc nộp vào ngân sách nhà nước số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm quy định tại khoản 1, khoản 4, khoản 5, khoản 6, khoản 7 và khoản 8 Điều này;

b) Không cho mở rộng phạm vi, quy mô và địa bàn hoạt động trong thời gian chưa khắc phục xong vi phạm đối với hành vi vi phạm quy định tại các điểm a, c, d khoản 6 và khoản 8 Điều này.

Điều 27. Vi phạm quy định về trung gian thanh toán

1. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Cung cấp thông tin không trung thực trong quá trình sử dụng dịch vụ trung gian thanh toán, quá trình cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán;

b) Tiếp nhận, xử lý tra soát, khiếu nại của khách hàng không đúng quy định của pháp luật;

c) Vi phạm quy định về công cụ để Ngân hàng Nhà nước giám sát hoạt động cung ứng dịch vụ ví điện tử.

2. Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Vi phạm quy định về tài khoản đảm bảo thanh toán;

b) Cấp tín dụng cho khách hàng sử dụng ví điện tử, trả lãi trên số dư ví điện tử hoặc bất kỳ hành động nào có thể làm gia tăng giá trị tiền tệ trên ví điện tử so với giá trị tiền khách hàng nạp vào ví điện tử;

c) Vi phạm quy định về thực hiện việc nạp tiền vào ví điện tử, rút tiền ra khỏi ví điện tử;

d) Không thực hiện trách nhiệm yêu cầu khách hàng phải có tài khoản thanh toán mở tại ngân hàng trước khi sử dụng dịch vụ ví điện tử.

3. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Cung cấp, tiết lộ thông tin khách hàng tại tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán không đúng quy định của pháp luật;

b) Thuê, cho thuê, mượn, cho mượn ví điện tử hoặc mua, bán thông tin ví điện tử tử 01 ví điện tử đến dưới 10 ví điện tử.

4. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Gian lận, giả mạo các giấy tờ chứng minh đủ điều kiện để được cấp giấy phép hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép mà chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự;

b) Làm giả, tẩy xóa, sửa chữa làm thay đổi nội dung ghi trong giấy phép mà chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự; chuyển nhượng, cho thuê, cho mượn giấy phép hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán; ủy thác, giao đại lý cho tổ chức, cá nhân khác thực hiện hoạt động được phép theo giấy phép hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán;

c) Hoạt động không đúng nội dung quy định trong giấy phép hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán;

d) Thuê, cho thuê, mượn, cho mượn ví điện tử hoặc mua, bán thông tin ví điện tử từ 10 ví điện tử trở lên;

đ) Làm giả chứng từ khi cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán mà chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

5. Phạt tiền từ 150.000.000 đồng đến 250.000.000 đồng đối với hành vi cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán không có giấy phép.

6. Hình thức xử phạt bổ sung:

Tịch thu tang vật, phương tiện được sử dụng để thực hiện hành vi quy định tại điểm b và điểm đ khoản 4 Điều này.

7. Biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Buộc nộp vào ngân sách nhà nước số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm quy định tại khoản 2, điểm b khoản 3, khoản 4, khoản 5 Điều này;

b) Đề nghị cấp có thẩm quyền thu hồi giấy phép đối với hành vi vi phạm tại các điểm a, b, c khoản 4 Điều này.

Điều 28. Vi phạm quy định về hoạt động thẻ ngân hàng

1. Phạt cảnh cáo đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Không thực hiện việc kiểm tra, bảo trì, bảo dưỡng máy giao dịch tự động;

b) Không cập nhật thông tin về việc triển khai lắp đặt, thay đổi địa điểm, thay đổi thời gian hoạt động, chấm dứt hoạt động máy giao dịch tự động trên hệ thống quản lý máy giao dịch tự động và trang thông tin điện tử chính thức của tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán.

2. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Không thông báo việc triển khai lắp đặt, thay đổi địa điểm, thay đổi thời gian hoạt động, chấm dứt hoạt động của máy giao dịch tự động theo quy định của pháp luật;

b) Không đảm bảo thời gian phục vụ khách hàng của hệ thống máy giao dịch tự động theo quy định của pháp luật;

c) Không duy trì hoạt động của bộ phận hỗ trợ khách hàng để khách hàng liên hệ được bất cứ lúc nào;

d) Không giám sát mức tồn quỹ tại máy giao dịch tự động, không đảm bảo máy giao dịch tự động phải có tiền để đáp ứng nhu cầu rút tiền của khách hàng theo quy định; không đảm bảo yêu cầu về hạn mức cho một lần rút tiền tại máy giao dịch tự động theo quy định của pháp luật;

đ) Không đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật về phần mềm, đường truyền cho máy giao dịch tự động theo quy định của pháp luật.

3. Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi không đảm bảo yêu cầu về nhật ký giao dịch của máy giao dịch tự động theo quy định của pháp luật.

4. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi không thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn, bảo mật hoạt động của máy giao dịch tự động.

5. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Vi phạm đồng tiền thanh toán trên thẻ;

b) Thu phụ phí hoặc phân biệt giá khi chủ thẻ thanh toán tiền hàng hóa, dịch vụ bằng thẻ;

c) Thuê, cho thuê, mua, bán thẻ hoặc thông tin thẻ, mở hộ thẻ (trừ trường hợp thẻ trả trước vô danh) với số lượng từ 01 thẻ đến dưới 10 thẻ;

d) Lấy cắp, thông đồng để lấy cắp thông tin thẻ với số lượng từ 01 thẻ đến dưới 10 thẻ.

6. Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Thuê, cho thuê, mua, bán thẻ hoặc thông tin thẻ, mở hộ thẻ (trừ trường hợp thẻ trả trước vô danh) với số lượng từ 10 thẻ trở lên mà chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự;

b) Lấy cắp, thông đồng để lấy cắp thông tin thẻ với số lượng từ 10 thẻ trở lên mà chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự;

c) Phát hành thẻ, thanh toán thẻ không đúng quy định của pháp luật;

d) Không từ chối thanh toán thẻ trong các trường hợp sử dụng thẻ để thực hiện các giao dịch thẻ bị cấm theo quy định của pháp luật, thẻ đã được chủ thẻ thông báo bị mất, thẻ hết hạn sử dụng, thẻ bị khóa.

7. Phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 150.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Sử dụng thẻ để thực hiện các giao dịch cho các mục đích lừa đảo, gian lận;

b) Thanh toán bù trừ giao dịch thẻ không đúng quy định của pháp luật;

c) Chuyển thiết bị chấp nhận thẻ, QR Code cho bên khác sử dụng; chấp nhận thanh toán thẻ mà không có hợp đồng thanh toán thẻ; sử dụng trái phép các thiết bị chấp nhận thẻ, QR Code;

d) Thực hiện, tổ chức thực hiện hoặc tạo điều kiện để người khác thực hiện các hành vi giao dịch thẻ gian lận, giả mạo; giao dịch thanh toán không tại đơn vị chấp nhận thẻ (không phát sinh việc mua bán hàng hóa và cung ứng dịch vụ).

8. Hình thức xử phạt bổ sung:

Tịch thu tang vật, phương tiện được sử dụng để thực hiện các hành vi quy định tại điểm c khoản 5, điểm a khoản 6, các điểm a, c và d khoản 7 Điều này.

9. Biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Buộc nộp vào ngân sách nhà nước số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm quy định tại các điểm c, đ khoản 5, các điểm a, b khoản 6 và khoản 7 Điều này;

b) Không được ký hợp đồng thanh toán thẻ với các tổ chức thanh toán thẻ khác trong thời gian chưa khắc phục xong vi phạm đối với hành vi vi phạm điểm b khoản 5 Điều này.

Điều 29. Vi phạm quy định về công cụ chuyển nhượng

1. Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi ký vào công cụ chuyển nhượng không đúng thẩm quyền.

2. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Thực hiện không đúng quy định về nghĩa vụ của người chấp nhận quy định tại Điều 22 Luật Các công cụ chuyển nhượng;

b) Nhờ thu qua người thu hộ không đúng quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều 39 Luật Các công cụ chuyển nhượng.

3. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Chuyển nhượng công cụ chuyển nhượng khi đã biết công cụ chuyển nhượng này quá hạn thanh toán hoặc đã bị từ chối chấp nhận, bị từ chối thanh toán hoặc đã được thông báo bị mất quy định tại khoản 4 Điều 15 Luật Các công cụ chuyển nhượng;

b) Ký phát séc khi không đủ khả năng thanh toán.

4. Phạt tiền từ 60.000.000 đồng đến 120.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Giả mạo chữ ký trên công cụ chuyển nhượng;

b) Không thực hiện đúng quy định về in, giao nhận và quản lý séc trắng quy định tại các khoản 2, 3 Điều 64 Luật Các công cụ chuyển nhượng.

5. Hình thức xử phạt bổ sung:

Tịch thu tang vật, phương tiện được sử dụng để thực hiện hành vi vi phạm quy định tại khoản 4 Điều này.

6. Biện pháp khắc phục hậu quả:

Buộc nộp vào ngân sách nhà nước số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm quy định tại điểm b khoản 3 và khoản 4 Điều này.

Điều 30. Vi phạm quy định về quản lý tiền tệ và kho quỹ

1. Phạt cảnh cáo đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Không niêm yết công khai tại nơi giao dịch quy định thu, đổi tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông của Ngân hàng Nhà nước;

b) Đối tượng được cấp làm mất tiền mẫu; không thực hiện cấp cho các đối tượng được cấp tiền mẫu; không thu hồi tiền mẫu khi có thông báo đình chỉ lưu hành hoặc khi có yêu cầu;

c) Không mở, không ghi chép đầy đủ các loại sổ sách liên quan đến hoạt động an toàn kho quỹ theo quy định của pháp luật.

2. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Từ chối đổi tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông cho khách hàng;

b) Không thực hiện đúng quy định về phân loại, đóng gói, giao nhận kim khí quý, đá quý; đóng gói, niêm phong, giao nhận, bảo quản, vận chuyển, kiểm kê tiền mặt, tài sản quý, giấy tờ có giá, trừ trường hợp quy định tại điểm a khoản 3 và các điểm b, c, d và đ khoản 5 Điều này.

3. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Không ban hành, niêm yết nội quy vào, ra kho tiền, quầy giao dịch tiền mặt; không ban hành quy trình giao dịch tiền mặt nội bộ và giao dịch tiền mặt đối với khách hàng;

b) Không có phương án canh gác, bảo vệ kho tiền;

c) Không có nội quy, phương án phòng cháy, chữa cháy đối với kho tiền;

d) Không thực hiện việc tuyển chọn, phân loại tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông.

4. Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi không lắp đặt các thiết bị an toàn kho tiền, phòng cháy, chữa cháy đối với kho tiền theo quy định của pháp luật.

5. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Thực hiện đổi tiền không đúng quy định của pháp luật;

b) Không bảo quản tiền mặt, tài sản quý, giấy tờ có giá trong thời gian nghỉ buổi trưa theo quy định của pháp luật;

c) Sử dụng và bảo quản chìa khóa cửa kho tiền, gian kho, két sắt, chìa khóa thùng đựng tiền trên xe chuyên dùng không theo quy định của pháp luật;

d) Vận chuyển tiền mặt, tài sản quý, giấy tờ có giá không sử dụng xe chuyên dùng nhưng không có văn bản quy định về quy trình vận chuyển, bảo vệ, các biện pháp đảm bảo an toàn tài sản của cấp có thẩm quyền;

đ) Không quy định bằng văn bản điều kiện, quy trình nhận, giao trả tài sản cho khách hàng, trách nhiệm của các bộ phận có liên quan trong việc đảm bảo an toàn tài sản khi làm dịch vụ quản lý, bảo quản tài sản, cho thuê tủ, két an toàn và các dịch vụ ngân quỹ khác.

6. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Sử dụng kho tiền không đúng kết cấu và tiêu chuẩn kỹ thuật theo quy định của pháp luật;

b) Sử dụng cửa kho tiền không đúng tiêu chuẩn kỹ thuật theo quy định của pháp luật.

Điều 31. Vi phạm quy định về bảo vệ tiền Việt Nam

1. Phạt cảnh cáo đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Không thông báo kịp thời cho cơ quan có thẩm quyền khi phát hiện tiền giả loại mới;

b) Không thông báo kịp thời cho cơ quan có thẩm quyền khi phát hiện có dấu hiệu tàng trữ, lưu hành, vận chuyển tiền giả;

c) Bố trí cán bộ làm công tác kiểm ngân, thủ quỹ hoặc giao dịch viên chưa qua đào tạo, tập huấn về kỹ năng nhận biết tiền thật, tiền giả;

d) Không giao nộp tiền giả theo quy định của pháp luật.

2. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Phát hiện tiền giả nhưng không thu giữ;

b) Phát hiện tiền nghi giả nhưng không tạm giữ;

c) Không lập biên bản hoặc thu giữ tiền giả, không đóng dấu, bấm lỗ theo quy định của Ngân hàng Nhà nước về xử lý tiền giả, tiền nghi giả khi thu giữ tiền giả hoặc tạm giữ tiền nghi giả.

3. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với hành vi phá hoại, hủy hoại tiền Việt Nam trái pháp luật.

4. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với hành vi sao chụp, in ấn, sử dụng bố cục, một phần hoặc toàn bộ hình ảnh, chi tiết, hoa văn của tiền Việt Nam không đúng quy định của pháp luật

5. Hình thức xử phạt bổ sung:

Tịch thu toàn bộ tang vật, phương tiện thực hiện hành vi vi phạm tại các khoản 2, 3 và 4 Điều này, giao cơ quan có thẩm quyền xử lý.

6. Biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Buộc đóng dấu, bấm lỗ tiền giả theo đúng quy định của Ngân hàng Nhà nước về xử lý tiền giả, tiền nghi giả đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm c khoản 2 Điều này;

b) Buộc tiêu hủy toàn bộ tang vật, phương tiện được sử dụng để thực hiện hành vi vi phạm quy định tại khoản 4 Điều này;

c) Buộc nộp vào ngân sách nhà nước số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm quy định tại khoản 4 Điều này.

Mục 9. VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ MUA, ĐẦU TƯ VÀO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÀ KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN CỦA TỔ CHỨC TÍN DỤNG, CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NƯỚC NGOÀI

Điều 32. Vi phạm quy định về mua, đầu tư vào tài sản cố định

1. Phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 150.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm về mua, đầu tư vào tài sản cố định phục vụ trực tiếp cho hoạt động quá 50% vốn điều lệ và quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ đối với tổ chức tín dụng hoặc quá 50% vốn được cấp và quỹ dự trữ bổ sung vốn được cấp đối với chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

2. Biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Buộc duy trì tỷ lệ giá trị tài sản cố định phục vụ trực tiếp cho hoạt động so với vốn điều lệ, vốn được cấp và quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ, vốn được cấp theo đúng quy định tại Điều 140 Luật Các tổ chức tín dụng đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 1 Điều này trong thời hạn tối đa 06 tháng kể từ ngày quyết định xử phạt vi phạm hành chính có hiệu lực;

b) Buộc nộp vào ngân sách nhà nước số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm quy định tại khoản 1 Điều này.

Điều 33. Vi phạm quy định về kinh doanh bất động sản

1. Phạt tiền từ 200.000.000 đồng đến 250.000.000 đồng đối với hành vi kinh doanh bất động sản, trừ trường hợp quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều 132 Luật Các tổ chức tín dụng.

2. Biện pháp khắc phục hậu quả:

Buộc nộp vào ngân sách nhà nước số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm quy định tại khoản 1 Điều này.

Mục 10. VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ BẢO ĐẢM AN TOÀN HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ CHỨC TÍN DỤNG, CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NƯỚC NGOÀI

Điều 34. Vi phạm quy định về duy trì dự trữ bắt buộc, mua tín phiếu Ngân hàng Nhà nước bắt buộc

1. Phạt cảnh cáo đối với một trong các hành vi vi phạm sau:

a) Không duy trì đủ dự trữ bắt buộc theo quy định của pháp luật;

b) Không tuân thủ quy định mua tín phiếu Ngân hàng Nhà nước bắt buộc.

2. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi không duy trì đủ dự trữ bắt buộc theo quy định của pháp luật trong trường hợp tái phạm hoặc vi phạm nhiều lần.

3. Biện pháp khắc phục hậu quả:

Đề nghị hoặc yêu cầu cấp có thẩm quyền xem xét, áp dụng biện pháp đình chỉ từ 01 tháng đến 03 tháng hoặc miễn nhiệm chức danh quản trị, điều hành, kiểm soát; không cho đảm nhiệm chức vụ quản trị, điều hành, kiểm soát tại các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với cá nhân vi phạm và/hoặc cá nhân chịu trách nhiệm đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 2 Điều này.

Yêu cầu tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cách chức và thực hiện các biện pháp xử lý khác theo quy định của pháp luật đối với cá nhân vi phạm thuộc thẩm quyền của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Điều 35. Vi phạm quy định về tỷ lệ bảo đảm an toàn

1. Phạt tiền từ 200.000.000 đồng đến 220.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm quy định của pháp luật về một trong các tỷ lệ bảo đảm an toàn sau:

a) Tỷ lệ tối đa của nguồn vốn ngắn hạn được sử dụng để cho vay trung hạn và dài hạn;

b) Tỷ lệ dư nợ cho vay so với tổng tiền gửi;

c) Tỷ lệ mua, đầu tư trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh.

2. Phạt tiền từ 250.000.000 đồng đến 300.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm quy định của pháp luật về tỷ lệ khả năng chi trả.

3. Phạt tiền từ 300.000.000 đồng đến 350.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu theo quy định của pháp luật.

4. Biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Buộc thực hiện đúng tỷ lệ bảo đảm an toàn theo quy định trong thời hạn tối đa 06 tháng kể từ ngày quyết định xử phạt vi phạm hành chính có hiệu lực đối với hành vi vi phạm quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều này;

b) Không cho mở rộng phạm vi, quy mô và địa bàn hoạt động và bổ sung nghiệp vụ kinh doanh mới trong thời gian chưa khắc phục xong vi phạm đối với hành vi vi phạm quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều này;

c) Đề nghị hoặc yêu cầu cấp có thẩm quyền xem xét, áp dụng biện pháp đình chỉ từ 01 tháng đến 03 tháng hoặc miễn nhiệm chức danh quản trị, điều hành, kiểm soát; không cho đảm nhiệm chức vụ quản trị, điều hành, kiểm soát tại các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với cá nhân vi phạm và/hoặc cá nhân chịu trách nhiệm đối với hành vi vi phạm quy định tại các khoản 2, 3 Điều này.

Yêu cầu tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cách chức và thực hiện các biện pháp xử lý khác theo quy định của pháp luật đối với cá nhân vi phạm thuộc thẩm quyền của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Điều 36. Vi phạm quy định về phân loại tài sản có, cam kết ngoại bảng, trích lập và sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro

1. Phạt tiền từ 150.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Thực hiện phân loại tài sản có, cam kết ngoại bảng không đúng quy định của pháp luật;

b) Trích lập dự phòng rủi ro không đúng quy định của pháp luật, trừ trường hợp việc trích lập dự phòng rủi ro không đúng quy định của pháp luật là hậu quả của hành vi vi phạm tại điểm a khoản 1 Điều này;

c) Sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro không đúng quy định của pháp luật;

d) Không có biện pháp thu hồi nợ đầy đủ, triệt để đối với khoản nợ đã được sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro.

2. Biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Buộc phân loại tài sản có, trích lập dự phòng rủi ro; hoàn nhập số tiền dự phòng rủi ro đã sử dụng không đúng quy định, chuyển khoản nợ đã xử lý bằng dự phòng rủi ro hạch toán nội bảng theo quy định của pháp luật trong thời hạn tối đa 01 tháng kể từ ngày quyết định xử phạt vi phạm hành chính có hiệu lực đối với hành vi vi phạm tại khoản 1 Điều này;

b) Đề nghị hoặc yêu cầu cấp có thẩm quyền xem xét, áp dụng biện pháp đình chỉ từ 01 tháng đến 03 tháng hoặc miễn nhiệm chức danh quản trị, điều hành, kiểm soát; không cho đảm nhiệm chức vụ quản trị, điều hành, kiểm soát tại các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với cá nhân vi phạm và/hoặc cá nhân chịu trách nhiệm đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 1 Điều này.

Yêu cầu tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cách chức và thực hiện các biện pháp xử lý khác theo quy định của pháp luật đối với cá nhân vi phạm thuộc thẩm quyền của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Điều 37. Vi phạm quy định về trích lập và sử dụng các quỹ

1. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với hành vi trích lập hoặc sử dụng các quỹ không đúng quy định của pháp luật.

2. Biện pháp khắc phục hậu quả:

Buộc trích lập các quỹ đúng quy định của pháp luật trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày quyết định xử phạt vi phạm hành chính có hiệu lực đối với hành vi vi phạm tại khoản 1 Điều này.

Mục 11. VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ BẢO HIỂM TIỀN GỬI

Điều 38. Vi phạm quy định về bảo hiểm tiền gửi

1. Phạt cảnh cáo đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Không niêm yết công khai bản sao chứng nhận tham gia bảo hiểm tiền gửi tại tất cả các điểm giao dịch có nhận tiền gửi;

b) Nộp phí bảo hiểm tiền gửi không đầy đủ hoặc không đúng thời hạn theo quy định của pháp luật;

c) Vi phạm thời hạn nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận tham gia bảo hiểm tiền gửi theo quy định tại khoản 1 Điều 14 Luật Bảo hiểm tiền gửi.

2. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với hành vi không nộp phí bảo hiểm tiền gửi theo quy định của pháp luật.

3. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng đối với hành vi trả tiền bảo hiểm cho người được bảo hiểm tiền gửi không đúng thời hạn quy định tại Điều 23 Luật Bảo hiểm tiền gửi.

4. Phạt tiền từ 60.000.000 đồng đến 80.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Nhận bảo hiểm đối với tiền gửi không được bảo hiểm quy định tại Điều 19 Luật Bảo hiểm tiền gửi;

b) Gian lận, giả mạo hồ sơ, tài liệu, giấy tờ về bảo hiểm tiền gửi mà chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

5. Phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 150.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Không chi trả hoặc chi trả không đầy đủ tiền bảo hiểm;

b) Cản trở, gây khó khăn, làm thiệt hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức bảo hiểm tiền gửi, tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi, người được bảo hiểm tiền gửi và cơ quan, tổ chức có liên quan đến bảo hiểm tiền gửi;

c) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn làm trái quy định của pháp luật về bảo hiểm tiền gửi.

6. Biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Buộc niêm yết công khai ngay bản sao chứng nhận tham gia bảo hiểm tiền gửi đối với hành vi vi phạm được quy định tại điểm a khoản 1 Điều này;

b) Buộc nộp ngay số phí bảo hiểm bị thiếu đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm b khoản 1 Điều này và phải chịu phạt mỗi ngày nộp chậm bằng 0,05% số tiền nộp chậm theo quy định tại khoản 1 Điều 21 Luật Bảo hiểm tiền gửi;

c) Buộc hoàn trả ngay số phí bảo hiểm đã thu, thu hồi ngay số tiền bảo hiểm đã trả do thực hiện hành vi vi phạm quy định tại khoản 4 Điều này;

d) Đề nghị hoặc yêu cầu cấp có thẩm quyền xem xét, áp dụng biện pháp đình chỉ từ 01 tháng đến 03 tháng hoặc miễn nhiệm chức danh quản trị, điều hành, kiểm soát; không cho đảm nhiệm chức vụ quản trị, điều hành, kiểm soát tại các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với cá nhân vi phạm và/hoặc cá nhân chịu trách nhiệm đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm b khoản 4 và các điểm a, c khoản 5 Điều này.

Yêu cầu tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cách chức và thực hiện các biện pháp xử lý khác theo quy định của pháp luật đối với cá nhân vi phạm thuộc thẩm quyền của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Mục 12. VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ PHÒNG, CHỐNG RỬA TIỀN; PHÒNG, CHỐNG TÀI TRỢ KHỦNG BỐ

Điều 39. Vi phạm quy định về nhận biết và cập nhật thông tin khách hàng

1. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi không cập nhật thông tin nhận biết khách hàng theo quy định tại Điều 8, Điều 10 Luật Phòng, chống rửa tiền và Luật Phòng, chống khủng bố.

2. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với hành vi không bảo đảm bí mật thông tin, tài liệu báo cáo quy định tại Điều 29 Luật Phòng, chống rửa tiền và Luật Phòng, chống khủng bố.

Điều 40. Vi phạm quy định về quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền

Phạt tiền từ 60.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

1. Không ban hành quy trình quản lý rủi ro các giao dịch liên quan tới công nghệ mới theo quy định tại Điều 15 Luật Phòng, chống rửa tiền;

2. Không xây dựng quy định về phân loại khách hàng trên cơ sở rủi ro theo quy định tại khoản 1 Điều 12 Luật Phòng, chống rửa tiền;

3. Không ban hành quy định nội bộ hoặc ban hành quy định nội bộ thiếu một hoặc một số nội dung quy định tại Điều 20 Luật Phòng, chống rửa tiền.

Điều 41. Vi phạm quy định về nhận biết, phân loại khách hàng theo mức độ rủi ro

1. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với hành vi không áp dụng các biện pháp nhận biết khách hàng, biện pháp đánh giá tăng cường quy định tại các khoản 2, 3 và 4 Điều 12 Luật Phòng, chống rửa tiền, Điều 34 Luật Phòng, chống khủng bố.

2. Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với hành vi không phân loại khách hàng theo mức độ rủi ro về rửa tiền và tài trợ khủng bố theo quy định của pháp luật.

Điều 42. Vi phạm quy định về việc xác định khách hàng nước ngoài là cá nhân có ảnh hưởng chính trị

Phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 150.000.000 đồng đối với hành vi không có hệ thống quản lý rủi ro để xác định khách hàng nước ngoài là cá nhân có ảnh hưởng chính trị theo quy định tại các khoản 2, 3 Điều 13 Luật Phòng, chống rửa tiền.

Điều 43. Vi phạm quy định về kiểm toán nội bộ trong phòng, chống rửa tiền, rà soát khách hàng và giao dịch, quan hệ ngân hàng đại lý

1. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với hành vi không rà soát khách hàng và các bên liên quan theo các danh sách cảnh báo trước khi thiết lập mối quan hệ hoặc cung cấp các dịch vụ ngân hàng cho khách hàng.

2. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 80.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Không áp dụng các biện pháp quy định tại Điều 14 Luật Phòng, chống rửa tiền khi thiết lập quan hệ ngân hàng đại lý với ngân hàng đối tác nước ngoài;

b) Không báo cáo cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật khi có khách hàng và bên có liên quan nằm trong các danh sách cảnh báo;

c) Không thực hiện kiểm toán nội bộ về phòng, chống rửa tiền theo quy định của pháp luật.

Điều 44. Vi phạm quy định về báo cáo giao dịch có giá trị lớn, giao dịch đáng ngờ, giao dịch chuyển tiền điện tử, báo cáo hành vi rửa tiền nhằm tài trợ khủng bố, báo cáo hành vi tài trợ khủng bố

1. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi không báo cáo đúng thời hạn theo quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền, phòng, chống tài trợ khủng bố.

2. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Không báo cáo các giao dịch có giá trị lớn;

b) Không báo cáo các giao dịch đáng ngờ;

c) Không báo cáo các giao dịch chuyển tiền điện tử.

3. Phạt tiền từ 80.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với hành vi không báo cáo hành vi rửa tiền nhằm tài trợ khủng bố quy định tại Điều 30 Luật Phòng, chống rửa tiền, không báo cáo khi có nghi ngờ khách hàng hoặc giao dịch của khách hàng liên quan đến tài trợ khủng bố hoặc khách hàng nằm trong danh sách đen theo quy định của Luật Phòng, chống khủng bố.

4. Phạt tiền từ 150.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng đối với hành vi không giám sát đặc biệt đối với các giao dịch có giá trị lớn bất thường hoặc phức tạp; giao dịch với tổ chức, cá nhân tại quốc gia, vùng lãnh thổ nằm trong danh sách do Lực lượng đặc nhiệm tài chính công bố nhằm chống rửa tiền hoặc danh sách cảnh báo theo quy định tại Điều 16 Luật Phòng, chống rửa tiền, không thường xuyên kiểm tra, làm rõ ngay khi có nghi ngờ giao dịch của khách hàng có liên quan đến tài trợ khủng bố.

Điều 45. Vi phạm quy định về trì hoãn giao dịch, phong tỏa tài khoản; niêm phong hoặc tạm giữ tài sản

1. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 80.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Không báo cáo việc trì hoãn giao dịch khi các bên liên quan tới giao dịch thuộc danh sách đen hoặc có lý do để tin rằng giao dịch được yêu cầu thực hiện có liên quan đến hoạt động phạm tội quy định tại khoản 3 Điều 33 Luật Phòng, chống rửa tiền;

b) Không báo cáo việc thực hiện phong tỏa tài khoản, niêm phong, tạm giữ tài sản khi có quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại Điều 34 Luật Phòng, chống rửa tiền;

c) Không báo cáo ngay khi thực hiện việc tạm ngừng lưu thông, phong tỏa toàn bộ tiền, tài sản liên quan đến tài trợ khủng bố.

2. Phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 150.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Không áp dụng biện pháp trì hoãn giao dịch khi các bên liên quan tới giao dịch thuộc danh sách đen hoặc có lý do để tin rằng giao dịch được yêu cầu thực hiện có liên quan đến hoạt động phạm tội quy định tại khoản 1 Điều 33 Luật Phòng, chống rửa tiền;

b) Không phong tỏa tài khoản, không áp dụng biện pháp niêm phong hoặc tạm giữ tài sản khi có quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại Điều 34 Luật Phòng, chống rửa tiền;

c) Không thực hiện ngay việc tạm ngừng lưu thông, phong tỏa toàn bộ tiền, tài sản liên quan đến tài trợ khủng bố.

Điều 46. Vi phạm quy định về các hành vi bị cấm trong phòng, chống rửa tiền, phòng, chống tài trợ khủng bố

1. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng đối với hành vi cản trở việc cung cấp thông tin phục vụ công tác phòng, chống rửa tiền, phòng, chống tài trợ khủng bố.

2. Phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 150.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Thiết lập hoặc duy trì tài khoản vô danh hoặc tài khoản sử dụng tên giả;

b) Cung cấp trái phép dịch vụ nhận tiền mặt, séc, công cụ tiền tệ khác hoặc công cụ lưu trữ giá trị và thực hiện thanh toán cho người thụ hưởng tại một địa điểm khác.

3. Phạt tiền từ 200.000.000 đồng đến 250.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Tổ chức hoặc tạo điều kiện thực hiện hành vi rửa tiền mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự;

b) Thiết lập và duy trì quan hệ kinh doanh với ngân hàng được thành lập tại một quốc gia hoặc vùng lãnh thổ nhưng không có sự hiện diện hữu hình tại quốc gia hoặc vùng lãnh thổ đó và không chịu sự quản lý, giám sát của cơ quan quản lý có thẩm quyền;

c) Không tố giác hành vi tài trợ khủng bố;

d) Lợi dụng việc tạm ngừng lưu thông, phong tỏa, niêm phong, tạm giữ, xử lý tiền, tài sản liên quan đến tài trợ khủng bố để xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

4. Biện pháp khắc phục hậu quả:

Đề nghị hoặc yêu cầu cấp có thẩm quyền xem xét, áp dụng biện pháp đình chỉ từ 01 tháng đến 03 tháng hoặc miễn nhiệm chức danh quản trị, điều hành, kiểm soát; không cho đảm nhiệm chức vụ quản trị, điều hành, kiểm soát tại các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với cá nhân vi phạm và/hoặc cá nhân chịu trách nhiệm đối với hành vi vi phạm quy định tại các khoản 2, khoản 3 Điều này.

Yêu cầu tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cách chức và thực hiện các biện pháp xử lý khác theo quy định của pháp luật đối với cá nhân vi phạm thuộc thẩm quyền của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Mục 13. VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ CHẾ ĐỘ THÔNG TIN, BÁO CÁO

Điều 47. Vi phạm quy định về chế độ báo cáo, quản lý và cung cấp thông tin

1. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Vi phạm quy định về thời hạn, yêu cầu đầy đủ, chính xác từ lần thứ hai trở lên trong năm tài chính của các báo cáo thống kê có định kỳ dưới 01 tháng;

b) Gửi báo cáo không đúng thời hạn theo quy định của pháp luật, trừ trường hợp quy định tại điểm a khoản này, điểm a, điểm c khoản 5 Điều này và khoản 1 Điều 44 Nghị định này;

c) Không lưu giữ, bảo quản hồ sơ, tài liệu đúng thời hạn theo quy định của pháp luật, trừ trường hợp quy định tại điểm a khoản 1 Điều 14 Nghị định này;

d) Số liệu báo cáo gửi không chính xác từ 02 lần trở lên trong năm tài chính, trừ trường hợp quy định tại điểm b khoản 5 Điều này.

2. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với hành vi không gửi đủ báo cáo hoặc báo cáo không đủ nội dung theo quy định của pháp luật, trừ trường hợp quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 44, khoản 1 Điều 45 Nghị định này.

3. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Không đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền về những thay đổi theo quy định tại điểm b khoản 4 Điều 29 Luật Các tổ chức tín dụng;

b) Không công bố nội dung thay đổi quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 1 Điều 29 Luật Các tổ chức tín dụng trên các phương tiện thông tin của Ngân hàng Nhà nước và một tờ báo viết hàng ngày trong 03 số liên tiếp hoặc báo điện tử của Việt Nam trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận.

4. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Báo cáo không trung thực;

b) Cung cấp những thông tin có liên quan đến hoạt động của Ngân hàng Nhà nước, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, thông tin khách hàng của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài không đúng quy định của pháp luật;

c) Không cung cấp thông tin, hồ sơ, tài liệu theo quy định của pháp luật;

d) Làm lộ, sử dụng thông tin khách hàng của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài không đúng mục đích theo quy định của pháp luật.

5. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Gửi báo cáo về các chỉ tiêu thông tin tín dụng không đúng thời hạn cho Ngân hàng Nhà nước;

b) Báo cáo các chỉ tiêu thông tin tín dụng không chính xác, không kịp thời, không đầy đủ hoặc không đúng yêu cầu kỹ thuật cho Ngân hàng Nhà nước;

c) Không báo cáo thông tin tín dụng cho Ngân hàng Nhà nước theo quy định về hoạt động thông tin tín dụng của Ngân hàng Nhà nước;

d) Không báo cáo thống kê các giao dịch chuyển tiền thanh toán quốc tế ra, vào theo quy định của pháp luật.

6. Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Không báo cáo ngay cấp có thẩm quyền về nguy cơ mất khả năng chi trả;

b) Không thực hiện cung cấp thông tin theo yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định tại khoản 4 Điều 18 Luật Phòng, chống rửa tiền.

7. Biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Buộc phải gửi lại báo cáo đầy đủ, chính xác đối với hành vi vi phạm quy định tại các điểm a, b, d khoản 1, khoản 2 và khoản 5 Điều này;

b) Không cho mở rộng phạm vi, quy mô, địa bàn hoạt động và bổ sung nghiệp vụ kinh doanh mới trong thời gian chưa khắc phục xong vi phạm đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm a khoản 5, điểm a khoản 7 Điều này;

c) Đề nghị hoặc yêu cầu cấp có thẩm quyền xem xét, áp dụng biện pháp đình chỉ từ 01 tháng đến 03 tháng hoặc miễn nhiệm chức danh quản trị, điều hành, kiểm soát; không cho đảm nhiệm chức vụ quản trị, điều hành, kiểm soát tại các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với cá nhân vi phạm và/hoặc cá nhân chịu trách nhiệm đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm a khoản 6 Điều này.

Yêu cầu tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cách chức và thực hiện các biện pháp xử lý khác theo quy định của pháp luật đối với cá nhân vi phạm thuộc thẩm quyền của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Mục 14. VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ CẢN TRỞ VIỆC THANH TRA, KHÔNG THỰC HIỆN YÊU CẦU CỦA NGƯỜI CÓ THẨM QUYỀN

Điều 48. Vi phạm quy định về cản trở việc thanh tra, không thực hiện yêu cầu của người có thẩm quyền

1. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với hành vi cản trở, gây khó khăn việc thanh tra, kiểm tra của người có thẩm quyền.

2. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi trốn tránh việc thanh tra, kiểm tra của người có thẩm quyền.

3. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi từ chối cung cấp thông tin, tài liệu, dữ liệu điện tử cho Đoàn thanh tra, kiểm tra hoặc người có thẩm quyền.

4. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Không cung cấp đủ tài liệu, chứng từ, số liệu theo yêu cầu của Đoàn thanh tra;

b) Tự ý tháo bỏ, di chuyển hoặc có hành vi khác làm thay đổi hiện trạng niêm phong gồm: Kho, quỹ, két bạc, sổ sách, chứng từ kế toán, hồ sơ cấp tín dụng hoặc các tang vật đang bị niêm phong, tạm giữ;

c) Không phong tỏa tài khoản, không hủy bỏ phong tỏa tài khoản theo yêu cầu của người có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

5. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Cung cấp tài liệu, số liệu sai sự thật;

b) Can thiệp trái pháp luật vào việc xử lý của cấp có thẩm quyền và Thanh tra, giám sát ngành Ngân hàng;

c) Che giấu, sửa chữa chứng từ, sổ sách hoặc thay đổi tang vật trong khi đang bị thanh tra.

6. Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Chuyển vốn, tài sản ra nước ngoài sau khi đã bị phong tỏa;

b) Không thực hiện gửi vốn, tài sản vào Ngân hàng Nhà nước hoặc tổ chức tín dụng do Ngân hàng Nhà nước yêu cầu sau khi đã bị phong tỏa;

c) Không thực hiện phong tỏa vốn và tài sản của chi nhánh ngân hàng nước ngoài theo yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước.

Điều 49. Vi phạm quy định về nghĩa vụ của đối tượng thanh tra, giám sát ngân hàng

1. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Không cung cấp kịp thời, đầy đủ, chính xác thông tin, tài liệu theo yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước;

b) Không thực hiện khuyến nghị, cảnh báo rủi ro và an toàn hoạt động của Ngân hàng Nhà nước;

c) Không báo cáo, giải trình đối với khuyến nghị, cảnh báo rủi ro và an toàn hoạt động của Ngân hàng Nhà nước.

2. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với hành vi không chấp hành kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra.

3. Biện pháp khắc phục hậu quả:

Đề nghị hoặc yêu cầu cấp có thẩm quyền xem xét, áp dụng biện pháp đình chỉ từ 01 tháng đến 03 tháng hoặc miễn nhiệm chức danh quản trị, điều hành, kiểm soát; không cho đảm nhiệm chức vụ quản trị, điều hành, kiểm soát tại các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với cá nhân vi phạm và/hoặc cá nhân chịu trách nhiệm đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 2 Điều này.

Yêu cầu tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cách chức và thực hiện các biện pháp xử lý khác theo quy định của pháp luật đối với cá nhân vi phạm thuộc thẩm quyền của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Mục 15. VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ MUA, BÁN VÀ XỬ LÝ NỢ

Điều 50. Vi phạm quy định về mua, bán nợ của tổ chức tín dụng

1. Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 80.000.000 đồng đối với hành vi không thành lập Hội đồng mua, bán nợ khi thực hiện mua, bán nợ.

2. Phạt tiền từ 80.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau:

a) Bán khoản nợ đã được sử dụng để bảo đảm nghĩa vụ dân sự khác, trừ trường hợp bên nhận bảo đảm đồng ý bằng văn bản về việc bán nợ;

b) Bên bán nợ mua lại các khoản nợ đã bán, trừ trường hợp quy định tại Điều 148đ Luật Các tổ chức tín dụng đã được sửa đổi, bổ sung năm 2017.

3. Hình thức xử phạt bổ sung:

Đình chỉ hoạt động mua, bán nợ trong thời hạn 03 tháng đến 06 tháng đối với vi phạm tại khoản 1 Điều này.

4. Biện pháp khắc phục hậu quả:

Buộc khôi phục nguyên trạng khoản nợ về trước thời điểm thực hiện hoạt động mua, bán nợ đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 2 Điều này.

Điều 51. Vi phạm quy định về mua, bán và xử lý nợ xấu của Công ty Quản lý tài sản của tổ chức tín dụng Việt Nam

1. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Quản lý khoản nợ xấu đã mua và kiểm tra, giám sát tài sản bảo đảm có liên quan đến khoản nợ xấu không đúng quy định của pháp luật;

b) Ủy quyền cho tổ chức tín dụng và kiểm tra, giám sát việc thực hiện các hoạt động được ủy quyền không đúng quy định của pháp luật;

c) Thực hiện các biện pháp cơ cấu lại nợ, hỗ trợ tài chính cho khách hàng vay không đúng quy định của pháp luật;

d) Góp vốn, mua cổ phần không đúng quy định của pháp luật;

đ) Trích lập và sử dụng dự phòng rủi ro đối với các khoản nợ xấu đã mua theo giá trị thị trường không đúng quy định của pháp luật.

2. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Mua, bán nợ xấu không đúng quy định của pháp luật;

b) Xử lý tài sản bảo đảm của các khoản nợ xấu đã mua không đúng quy định của pháp luật.

3. Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm thực hiện các hoạt động được Công ty Quản lý tài sản của tổ chức tín dụng Việt Nam ủy quyền sau khi bán nợ không đúng quy định của pháp luật.

Mục 16. VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ AN TOÀN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG

Điều 52. Vi phạm quy định về an toàn công nghệ thông tin trong hoạt động ngân hàng

1. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Không đánh giá rủi ro công nghệ thông tin, rủi ro hoạt động trước khi sử dụng dịch vụ công nghệ thông tin của bên thứ ba theo đúng quy định của pháp luật;

b) Không thực hiện đánh giá an ninh bảo mật hệ thống thông tin cung cấp dịch vụ giao dịch trực tuyến cho khách hàng trước khi đưa vào vận hành chính thức.

2. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Không phổ biến, cập nhật các quy định về an toàn thông tin của tổ chức cho tất cả cá nhân trong tổ chức tối thiểu mỗi năm một lần;

b) Không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ việc sao lưu dự phòng bảo đảm an toàn dữ liệu theo quy định của pháp luật;

c) Không triển khai các giải pháp an ninh mạng để kiểm soát các kết nối mạng, phát hiện phòng chống tấn công xâm nhập mạng cho các hệ thống thông tin cung cấp dịch vụ giao dịch trực tuyến cho khách hàng;

d) Không thực hiện xác thực khách hàng truy cập dịch vụ khi cung ứng dịch vụ ngân hàng trên Internet theo đúng quy định của pháp luật;

đ) Không hướng dẫn khách hàng thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn, bảo mật thông tin khi sử dụng dịch vụ ngân hàng trên Internet;

e) Không lưu trữ nhật ký về hoạt động của hệ thống thông tin và người sử dụng, các lỗi phát sinh, các sự cố an toàn thông tin theo quy định của pháp luật.

3. Hình thức xử phạt bổ sung:

Đình chỉ việc sử dụng dịch vụ công nghệ thông tin của bên thứ ba trong thời hạn 01 tháng đến 03 tháng đối với các vi phạm tại điểm a khoản 1 Điều này.

4. Biện pháp khắc phục hậu quả:

Buộc thực hiện đúng quy định của pháp luật về an toàn công nghệ thông tin trong hoạt động ngân hàng.

Chương III

THẨM QUYỀN XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH VÀ THẨM QUYỀN LẬP BIÊN BẢN VI PHẠM HÀNH CHÍNH

Điều 53. Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính

1. Thanh tra viên ngân hàng đang thi hành công vụ có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 500.000 đồng;

c) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị đến 500.000 đồng.

2. Chánh Thanh tra, giám sát Ngân hàng Nhà nước chi nhánh có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 50.000.000 đồng;

c) Tịch thu tang vật vi phạm hành chính, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị đến 50.000.000 đồng;

d) Áp dụng các hình thức xử phạt bổ sung, biện pháp khắc phục hậu quả được quy định tại khoản 2, khoản 4 Điều 3 Nghị định này.

3. Cục trưởng Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 250.000.000 đồng;

c) Tịch thu tang vật vi phạm hành chính, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị đến 250.000.000 đồng;

d) Áp dụng các hình thức xử phạt bổ sung, biện pháp khắc phục hậu quả được quy định tại khoản 2, khoản 4 Điều 3 Nghị định này.

4. Chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 1.000.000.000 đồng;

c) Áp dụng các hình thức xử phạt bổ sung, biện pháp khắc phục hậu quả được quy định tại khoản 2, khoản 4 Điều 3 Nghị định này.

5. Trưởng đoàn thanh tra do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, Chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng ra quyết định có thẩm quyền xử phạt theo quy định tại khoản 3 Điều này.

Trưởng đoàn thanh tra do Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Cục trưởng Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng, Chánh Thanh tra, giám sát Ngân hàng Nhà nước chi nhánh ra quyết định có thẩm quyền xử phạt theo quy định tại khoản 2 Điều này.

Điều 54. Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng của các chức danh khác

1. Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính, áp dụng các hình thức xử phạt bổ sung và biện pháp khắc phục hậu quả của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thực hiện theo quy định tại Điều 38 Luật Xử lý vi phạm hành chính.

2. Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính, áp dụng các hình thức xử phạt bổ sung và biện pháp khắc phục hậu quả của Công an nhân dân thực hiện theo quy định tại Điều 39 Luật Xử lý vi phạm hành chính.

3. Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính, áp dụng các hình thức xử phạt bổ sung và biện pháp khắc phục hậu quả của Bộ đội biên phòng thực hiện theo quy định tại Điều 40 Luật Xử lý vi phạm hành chính.

4. Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính, áp dụng các hình thức xử phạt bổ sung và biện pháp khắc phục hậu quả của Cảnh sát biển thực hiện theo quy định tại Điều 41 Luật Xử lý vi phạm hành chính.

5. Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính, áp dụng các hình thức xử phạt bổ sung và biện pháp khắc phục hậu quả của Quản lý thị trường thực hiện theo quy định tại Điều 45 Luật Xử lý vi phạm hành chính.

6. Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính, áp dụng các hình thức xử phạt bổ sung và biện pháp khắc phục hậu quả của Thanh tra chuyên ngành du lịch thực hiện theo quy định tại Điều 46 Luật Xử lý vi phạm hành chính.

7. Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính, áp dụng các hình thức xử phạt bổ sung và biện pháp khắc phục hậu quả của hải quan thực hiện theo quy định tại Điều 42 Luật Xử lý vi phạm hành chính.

Điều 55. Phân định thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng

1. Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp

a) Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã xử phạt đối với những hành vi vi phạm hành chính quy định tại khoản 1 Điều 23 và khoản 1 Điều 24 Nghị định này;

b) Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện xử phạt đối với những hành vi vi phạm hành chính quy định tại các khoản 1, 2, các điểm a, b, c, h, i, k, l khoản 3, các điểm h, o và n khoản 4 Điều 23khoản 1, khoản 2, khoản 3 Điều 24 Nghị định này;

c) Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xử phạt đối với những hành vi vi phạm hành chính quy định tại khoản 1, khoản 2, các điểm a, b, c, h, i, k, l khoản 3, các điểm h, o và n khoản 4, các điểm c, e, g, h khoản 5, điểm c khoản 8 Điều 23, khoản 1, khoản 2, khoản 3, khoản 4, các điểm a, c khoản 5, khoản 6, khoản 7, khoản 8 Điều 24, điểm c khoản 7 Điều 28 Nghị định này.

2. Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của cơ quan Quản lý thị trường

a) Kiểm soát viên thị trường xử phạt đối với những hành vi vi phạm hành chính quy định tại khoản 1 Điều 23 và khoản 1 Điều 24 Nghị định này;

b) Đội trưởng Đội Quản lý thị trường xử phạt đối với những hành vi vi phạm hành chính quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 23 và khoản 1, khoản 2 Điều 24 Nghị định này;

c) Cục trưởng Cục Quản lý thị trường cấp tỉnh, Cục trưởng Cục nghiệp vụ quản lý thị trường trực thuộc Tổng cục Quản lý thị trường xử phạt đối với những hành vi vi phạm hành chính quy định tại khoản 1, khoản 2, các điểm a, b, h, i, k, l khoản 3, các điểm n, o khoản 4 Điều 23khoản 1, khoản 2, điểm a khoản 3 Điều 24 Nghị định này;

d) Tổng Cục trưởng Cục Quản lý thị trường xử phạt đối với những hành vi vi phạm hành chính quy định tại khoản 1, khoản 2, các điểm a, b, h, i, k, l khoản 3, các điểm n, o khoản 4, các điểm e, g, h khoản 5, điểm c khoản 8 Điều 23, khoản 1, khoản 2, điểm a khoản 3, điểm a khoản 4, khoản 6, khoản 7, các điểm a, c khoản 8 Điều 24 Nghị định này.

3. Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Bộ đội biên phòng

a) Chiến sĩ Bộ đội biên phòng, Trạm trưởng, Đội trưởng của Chiến sĩ Bộ đội biên phòng xử phạt đối với những hành vi vi phạm hành chính quy định tại khoản 1 Điều 23 và khoản 1 Điều 24 Nghị định này;

b) Đồn trưởng Đồn biên phòng, Hải đội trưởng Hải đội biên phòng, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Biên phòng Cửa khẩu cảng xử phạt đối với những hành vi vi phạm hành chính quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 23khoản 1, khoản 2 Điều 24 Nghị định này;

c) Chỉ huy trưởng Bộ đội biên phòng cấp tỉnh, Hải đoàn trưởng Hải đoàn Biên phòng trực thuộc Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng xử phạt đối với những hành vi vi phạm hành chính quy định tại khoản 1, khoản 2, các điểm h, i, k khoản 3, điểm h khoản 4, các điểm e, g, h khoản 5 Điều 23, khoản 1, khoản 2, khoản 4 Điều 24 Nghị định này.

4. Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Cảnh sát biển

a) Cảnh sát viên Cảnh sát biển, Tổ trưởng Tổ nghiệp vụ Cảnh sát biển xử phạt đối với những hành vi vi phạm hành chính quy định tại khoản 1 Điều 23 và khoản 1 Điều 24 Nghị định này;

b) Đội trưởng Đội nghiệp vụ Cảnh sát biển, Trạm trưởng Trạm Cảnh sát biển xử phạt đối với những hành vi vi phạm hành chính quy định tại khoản 1 Điều 23 và khoản 1 Điều 24 Nghị định này;

c) Hải đội trưởng Hải đội Cảnh sát biển xử phạt đối với những hành vi vi phạm hành chính quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 23khoản 1, khoản 2 Điều 24 Nghị định này;

d) Hải đoàn trưởng Hải đoàn Cảnh sát biển xử phạt đối với những hành vi vi phạm hành chính quy định tại khoản 1, khoản 2, các điểm h, i, k khoản 3 Điều 23, khoản 1, khoản 2 Điều 24 Nghị định này;

đ) Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển xử phạt đối với những hành vi vi phạm hành chính quy định tại khoản 1, khoản 2, các điểm h, i, k khoản 3 Điều 23, khoản 1, khoản 2 Điều 24 Nghị định này;

e) Tư lệnh Cảnh sát biển xử phạt đối với những hành vi vi phạm hành chính quy định tại khoản 1, khoản 2, các điểm h, i, k khoản 3, điểm h khoản 4, các điểm e, g, h khoản 5 Điều 23, khoản 1, khoản 2, điểm a khoản 4 Điều 24 Nghị định này.

5. Người có thẩm quyền xử phạt của cơ quan Công an xử phạt đối với hành vi vi phạm hành chính quy định tại khoản 1, khoản 2, các điểm a, b, c, h, i, k, l khoản 3, các điểm h, n, o khoản 4, các điểm c, e, g, h khoản 5, điểm c khoản 8 Điều 23; khoản 1, khoản 2, khoản 3, khoản 4, các điểm a, c khoản 5, khoản 6, khoản 7, khoản 8 Điều 24; điểm b khoản 2, khoản 5, khoản 6, khoản 7 Điều 26; điểm a khoản 1, các khoản 3, 4, 5 Điều 27; các điểm c, d khoản 5, khoản 6, khoản 7 Điều 28; Điều 31; Điều 46, Điều 48 Nghị định này.

6. Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Thanh tra chuyên ngành du lịch

a) Thanh tra viên, người được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành đang thi hành công vụ xử phạt đối với những hành vi vi phạm hành chính quy định tại khoản 1 Điều 23 Nghị định này;

b) Chánh Thanh tra Sở, Trưởng đoàn thanh tra chuyên ngành cấp Sở xử phạt đối với những hành vi vi phạm hành chính quy định tại khoản 1, khoản 2, các điểm a, b, c, h, i, k, l khoản 3, điểm b, n, o khoản 4 Điều 23 Nghị định này;

c) Trưởng đoàn thanh tra chuyên ngành cấp Bộ, Chánh Thanh tra cấp Bộ xử phạt đối với những hành vi vi phạm hành chính quy định tại khoản 1, khoản 2, các điểm a, b, c, h, i, k, l khoản 3, điểm b, n, o khoản 4, các điểm e, g, h khoản 5 Điều 23 Nghị định này.

7. Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của hải quan

Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan xử phạt đối với những hành vi vi phạm hành chính quy định tại điểm b khoản 8 Điều 23, điểm c khoản 5, điểm b khoản 8 Điều 24 Nghị định này.

8. Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Thanh tra, giám sát ngành Ngân hàng

Người có thẩm quyền xử phạt của Thanh tra, giám sát ngành Ngân hàng có thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính, xử phạt vi phạm hành chính và áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả đối với hành vi vi phạm hành chính quy định tại Chương II Nghị định này theo thẩm quyền và chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

Điều 56.Thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính

Những người sau đây có thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính:

1. Người có thẩm quyền xử phạt quy định tại Điều 53, Điều 54 Nghị định này;

2. Người thuộc lực lượng Quân đội nhân dân, Công an nhân dân trong các cơ quan được quy định tại Điều 54 Nghị định này đang thi hành công vụ, nhiệm vụ theo văn bản quy phạm pháp luật hoặc văn bản hành chính do cơ quan, người có thẩm quyền ban hành; người chỉ huy tàu bay, thuyền trưởng, trưởng tàu và những người được chỉ huy tàu bay, thuyền trưởng, trưởng tàu giao nhiệm vụ lập biên bản;

3. Công chức ngành Ngân hàng đang thi hành công vụ, nhiệm vụ được giao tại văn bản quy phạm pháp luật hoặc văn bản hành chính do cơ quan, người có thẩm quyền ban hành.

Chương IV

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 57. Hiệu lực thi hành

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 31 tháng 12 năm 2019 và thay thế Nghị định số 96/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2014 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng.

Điều 58. Điều khoản chuyển tiếp

1. Đối với hành vi vi phạm hành chính về tiền tệ và ngân hàng xảy ra trước thời điểm Nghị định này có hiệu lực mà sau đó mới bị phát hiện nhưng còn thời hiệu xử phạt hoặc đang trong quá trình xem xét, giải quyết thì áp dụng các quy định có lợi cho tổ chức, cá nhân vi phạm.

2. Đối với quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng đã được ban hành hoặc đã được thi hành xong trước thời điểm Nghị định này có hiệu lực thi hành, mà cá nhân, tổ chức bị xử phạt vi phạm hành chính còn khiếu nại thì áp dụng quy định của Nghị định số 96/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2014 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng để giải quyết.

Điều 59. Trách nhiệm thi hành

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.


Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- Ngân hàng Chính sách xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: VT, KTTH (2).

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG
Nguyễn Xuân Phúc

THE GOVERNMENT
-------

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness
---------------

No.: 88/2019/ND-CP

Hanoi, November 14, 2019

 

DECREE

PENALTIES FOR ADMINISTRATIVE VIOLATIONS IN MONETARY AND BANKING SECTOR

Pursuant to the Law on Organization of the Government dated June 19, 2015;

Pursuant to the Law on Penalties for administrative violations dated June 20, 2012;

Pursuant to the Law on State Bank of Vietnam dated June 16, 2010;

Pursuant to the Law on Credit Institutions dated June 16, 2010, and the Law on amendments to the Law on Credit Institutions dated November 20, 2017;

Pursuant to the Law on deposit insurance dated June 18, 2012;

Pursuant to the Law on anti-money laundering dated June 18, 2012;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Pursuant to the Law on negotiable instruments dated November 29, 2005;

Pursuant to the Ordinance on foreign exchange dated December 13, 2005 and the Ordinance on amendments to the Ordinance on foreign exchange dated March 18, 2013;

At the request of the Governor of the State Bank of Vietnam (“SBV”);

The Government promulgates a Decree providing for penalties for administrative violations in monetary and banking sector.

Chapter I

GENERAL PROVISIONS

Article 1. Scope

1. This Decree deals with violations, penalties, fines, remedial measures, and the power to impose penalties and to make records of administrative violations in monetary and banking sector.

2. Administrative violations in monetary and banking sector include:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) Violations against regulations on organization and management;

c) Violations against regulations on shares and stakes;

d) Violations against regulations on capital mobilization and service charges;

dd) Violations against regulations on credit extension, offer and acceptance of trusteeship, and interbank operations;

e) Violations against regulations on provision of credit information services;

g) Violations against regulations on foreign exchange operations and gold trading;

h) Violations against regulations on payment, cash and vault management;

i) Violations against regulations on purchase and investment in fixed assets and trading in real estate by credit institutions and foreign bank branches;

k) Violations against regulations on guarantee of safe operation of credit institutions and foreign bank branches;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

m) Violations against regulations on anti-money laundering and combating the financing of terrorism;

n) Violations against regulations on information provision and reporting;

o) Obstruction of investigation and failure to comply with requests of competent officials;

p) Violations against regulations on sale, purchase and settlement of debts;

q) Violations against regulations on information system security in banking operations.

Article 2. Regulated entities

1. This Decree applies to any organizations or individuals that commit administrative violations in the monetary and banking sector.

2. The organizations mentioned in Clause 1 of this Article include:

a) Credit institutions and their affiliates (including domestic branches, transaction offices, representative offices and administrative units, overseas branches and representative offices, and their wholly owned banks in foreign countries), foreign bank branches, representative offices of foreign credit institutions and other foreign organizations performing banking operations;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

c) Co-operatives, cooperative unions, and their affiliates (including branches and representative offices);

d) Other organizations duly established and operating in Vietnam.

Article 3. Penalties, fines, power to impose penalties and remedial measures

1. Primary penalties:

a) Warnings;

b) Fines.

2. Additional penalties:

a) Suspension of licenses for a fixed period. To be specific: the certificate of registration of currency exchange agent shall be suspended for 01 – 03 months; the license for foreign currency receipt and payment and other foreign currency transactions in the business of providing prize-winning electronic games for foreigners and in the casino business shall be suspended for 03 – 06 months; the license for an individual currency exchange counter shall be suspended for 01 - 06 months; the license for gold bullion trading shall be suspended for 06 – 09 months;

b) Suspension of foreign exchange operations for 03 – 06 months, or trusteeship operations for 01 – 03 months, or debt sale and purchase for 03 – 06 months, or provision of credit information services for 01 – 03 months, or the use of information technology services rendered by a third party for 01 – 03 months;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3. Fines and power to impose fines:

a) The maximum fine for an administrative violation in the monetary and banking sector imposed on an organization is VND 2,000,000,000 and that imposed on an individual is VND 1,000,000,000;

b) The fine for every administrative violation prescribed in Chapter II hereof is imposed on an individual. The fine imposed on an organization is twice as much as the one imposed on an individual for the same administrative violation;

c) The fine imposed for an administrative violation committed by a person working at a people’s credit fund or a microfinance institution shall be 10% of the corresponding fine prescribed in Chapter II hereof; The fine imposed on the people’s credit fund or the microfinance institution or their affiliate shall be twice as much as the fine imposed on the person working there;

d) The fines imposed by each competent person prescribed in Chapter III hereof are incurred by individuals. The fines each competent person may impose upon organizations are twice as much as the fines incurred by individuals.

4. Remedial measures:

Depending on the nature and severity of each administrative violation in the monetary and banking sector, the violating entity may be liable to one or some of the following remedial measures as prescribed in Chapter II hereof:

a) Enforced transfer of profits illegally obtained from the administrative violation to state budget; enforced debt recovery; enforced recovery of improperly used funds; enforced recovery of the amount of credit extended beyond the credit extension limits;

b) Enforced divestment of a subsidiary or associate company; enforced sale of shares exceeding the prescribed limits; enforced transfer of shares/stakes; enforced retrieval of transferred shares;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

d) Enforced return/recovery of trust assets for trustors; enforced reimbursement of collected insurance premiums, and recovery of delivered insurance payouts; enforced reversal of the sale of debts;

dd) Enforced correction of false information; enforced submission of adequate and accurate reports; enforced full payment of insurance premiums;

e) Enforced sealing and punching of counterfeit money;

g) Enforced destruction of the exhibits and instrumentalities used for committing administrative violations;

h) Enforced maintenance of prescribed ratios of the value of fixed assets directly used to serve operations to sum of the charter capital or assigned capital and the fund for charter capital increase or the fund for assigned capital increase in accordance with regulations;

i) Enforced posting of the copy of certificate of deposit insurance; enforced completion of procedures for approval for listing of shares on a foreign securities market or suspension of the listing of shares on a foreign securities market;

k) Prohibition of expansion of operating scope, scale and regions until remedial measures agaisnt the violation are completed;

l) Suspension of division of dividends;

m) Prohibition of conclusion of merchant service agreements with other acquirers;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

o) Replacement or proposed dismissal of elected or appointed persons who commit administrative violations.

Chapter II

ADMINISTRATIVE VIOLATIONS, PENALTIES AND FINES

Section 1. VIOLATIONS AGAINST REGULATIONS ON MANAGEMENT AND USE OF LICENSES

Article 4. Violations against regulations on licenses granted by SBV

1. A fine ranging from VND 20,000,000 to VND 40,000,000 shall be imposed for the case where the name specified in documents used by an organization during its operation is different from the one specified in its license.

2. A fine ranging from VND 40,000,000 to VND 50,000,000 shall be imposed for failure to meet all conditions for commencement of operations as prescribed in Clause 2 Article 26 of the Law on Credit Institutions.

3. A fine ranging from VND 100,000,000 to VND 150,000,000 shall be imposed for committing one of the following violations:

a) Lending, leasing, trading or transferring the license;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4. A fine ranging from VND 150,000,000 to VND 200,000,000 shall be imposed for committing one of the following violations:

a) Falsifying documents proving the satisfaction of eligibility requirements enclosed with the application for the license, if not liable to criminal prosecution, except for the case prescribed in Clause 2 Article 18, Point a Clause 4 Article 27 hereof;

b) Conducting operations against the license, except for the cases prescribed in Clause 6 Article 17, Point o Clause 4, Point c Clause 8 Article 23, Point c Clause 5, Clause 6 Article 24, and Point c Clause 4 Article 27 hereof.

5. A fine ranging from VND 300,000,000 to VND 400,000,000 shall be imposed for continuing operations after a competent authority has issued a decision on restriction, suspension or termination of operations according to Point c Clause 2 Article 59 of the Law on the State Bank of Vietnam.

6. A fine ranging from VND 400,000,000 to VND 500,000,000 shall be imposed for conducting operations without a license, except for the cases prescribed in Point c Clause 8 Article 23, Clause 8 Article 24, Clause 5 Article 27 hereof.

7. Additional penalties:

The exhibit which is the license with erased or altered contents shall be confiscated if the violation prescribed in Point b Clause 3 of this Article is committed.

8. Remedial measures:

a) Enforced transfer of benefits illegally obtained from the administrative violation prescribed in Clause 3, 4, 5 or 6 this Article to state budget;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

c) Proposed suspension of violating entities and/or persons responsible for the violation from holding the management or supervision position for 01 – 03 months, proposed dismissal or prohibition from holding the management or supervision position at a credit institution or foreign bank branch if the violation prescribed in Clause 3, 4, 5 or 6 of this Article is committed;

Proposed dismissal and implementation of other appropriate measures against violating entities within the competence of a credit institution or foreign bank branch.

Article 5. Violations against regulations on changes requiring written approval from SBV

1. A fine ranging from VND 20,000,000 to VND 40,000,000 shall be imposed for conducting banking operations without the written approval from SBV.

2. A fine ranging from VND 50,000,000 to VND 100,000,000 shall be imposed for failure to obtain written approval from SBV when:

a) changing name of a credit institution or foreign bank branch;

b) suspending business for 05 business days or more, except for the business suspension due to force majeure events; or

c) establishing a domestic branch or transaction office; establishing a domestic representative office or administrative unit; establishing an overseas representative office or bank wholly owned by the credit institution; or commencing operations of a domestic branch or transaction office.

3. A fine ranging from VND 100,000,000 to VND 150,000,000 shall be imposed for failure to obtain the written approval from SBV when trading or transferring the stake of the owner or a capital-contributing member, trading or transferring shares of a majority shareholder, or carrying out the trading or transfer of shares which turns a majority shareholder into a minority shareholder and vice versa.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5. A fine ranging from VND 200,000,000 to VND 250,000,000 shall be imposed for failure to obtain the written approval from SBV when:

a) relocating the headquarters or branch of a credit institution, or relocating the foreign bank branch; or

b) listing shares on a foreign securities market.

6. A fine ranging from VND 250,000,000 to VND 300,000,000 shall be imposed for failure to obtain the written approval from SBV when:

a) establishing or acquiring a subsidiary or associate company as prescribed in Clause 2, Clause 3 Article 103 and Clause 3 Article 110 of the Law on Credit Institutions;

b) making capital contribution, buying shares, transferring or purchasing stake of a credit institution according to Article 71, Point b Clause 4 Article 103 of the Law on Credit Institutions;

c) participating in the international payment system; or

d) carrying out the repurchase of shares resulting in reduction of charter capital as prescribed in Article 57 of the Law on Credit Institutions.

7. A fine ranging from VND 400,000,000 to VND 500,000,000 shall be imposed for failure to obtain the written approval from a competent authority when carrying out full or partial division, consolidation, merger or conversion of a credit institution or foreign bank branch.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a) Suspension of division of dividends until the initial charter capital is met if the violation prescribed in Point d Clause 6 of this Article is committed.

b) Enforced divestment of the subsidiary or associate company if the violation prescribed in Point a or b Clause 6 of this Article is committed;

c) Enforced obtainment of an approval for listing of shares on the foreign securities market within a maximum duration of 01 - 03 months or enforced suspension of such listing of shares on the foreign securities market if the violation prescribed in Point b Clause 5 of this Article is committed;

d) Proposed suspension of violating entities and/or persons responsible for the violation from holding the management or supervision position for 01 – 03 months, proposed dismissal or prohibition from holding the management or supervision position at a credit institution or foreign bank branch if the violation prescribed in Clause 3 or 5, or Point b or d Clause 6 of this Article is committed.

Proposed dismissal and implementation of other appropriate measures against violating entities within the competence of a credit institution or foreign bank branch.

Section 2. VIOLATIONS AGAINST REGULATIONS ON ORGANIZATION AND MANAGEMENT

Article 6. Violations against regulations on organization and management

1. A fine ranging from VND 20,000,000 to VND 30,000,000 shall be imposed for committing one of the following violations:

a) committing violations against regulations on Board of Directors, Board of Members or Board of Controllers as prescribed in Article 43, Article 44, Article 62, Clause 1 Article 70, Article 81 and Article 84 of the Law on Credit Institutions;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

c) failing to convene or convening General Meeting of Shareholders or General Meeting of Members against regulations.

2. A fine ranging from VND 30,000,000 to VND 50,000,000 shall be imposed for electing or appointing persons who are not allowed to concurrently hold more than one position as prescribed in Article 34 and Clause 3 Article 83 of the Law on Credit Institutions.

3. A fine ranging from VND 100,000,000 to VND 150,000,000 shall be imposed for committing one of the following violations:

a) electing or appointing persons who are prohibited from holding positions as prescribed in Clauses 2, 3 Article 33 of the Law on Credit Institutions; or

b) electing or appointing unqualified persons to hold the positions prescribed in Clause 5 Article 50 or Clause 2 Article 75 of the Law on Credit Institutions.

4. A fine ranging from VND 150,000,000 to VND 200,000,000 shall be imposed for electing or appointing unqualified persons to hold the positions prescribed in Clauses 1, 2, 3 and 4 Article 50 of the Law on Credit Institutions.

5. A fine ranging from VND 200,000,000 to VND 250,000,000 shall be imposed for committing one of the following violations:

a) electing or appointing persons who are prohibited from holding positions as prescribed in Clause 1 Article 33 of the Law on Credit Institutions; or

b) electing or appointing persons whose names are not specified in the list of planned personnel approved by SBV.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Replacement or proposed dismissal of elected or appointed persons if the violation prescribed in Clause 2, 3, 4 or 5 of this Article is committed.

Article 7. Violations against regulations on promulgation of charter/internal rules

1. A fine ranging from VND 10,000,000 to VND 20,000,000 shall be imposed for committing one of the following violations:

a) failing to submit one or more of documents indicating internal rules to SBV as prescribed by law, except for the case prescribed in Article 40 hereof;

b) failing to submit the charter or amended charter of the credit institution to SBV as prescribed in Clause 3 Article 31 of the Law on Credit Institutions;

c) failing to promulgate sufficient internal rules in accordance with law regulations.

2. A fine ranging from VND 40,000,000 to VND 80,000,000 shall be imposed for committing one of the following violations:

a) failing to promulgate one or some of internal rules as prescribed by law;

b) promulgating internal rules inconsistently with law regulations.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Enforced invalidation of internal rules that are not consistent with law regulations if the violation prescribed in Point b Clause 2 of this Article.

Article 8. Violations against regulations on internal control system and independent audit

1. A fine ranging from VND 20,000,000 to VND 30,000,000 shall be imposed for failing to submit reports on internal or independent audit results or reports on internal control system as prescribed by law.

2. A fine ranging from VND 30,000,000 to VND 50,000,000 shall be imposed for committing one of the following violations:

a) failing to select independent audit organization as prescribed in Clause 1 Article 42 of the Law on Credit Institutions;

b) failing to notify the SBV of the selected independent audit organization within 30 days as prescribed in Clause 2 Article 42 of the Law on Credit Institutions.

3. A fine ranging from VND 80,000,000 to VND 100,000,000 shall be imposed for committing one of the following violations:

a) The internal audit department fails to fulfill its duties defined in Clause 2 Article 41 of the Law on Credit Institutions and relevant laws;

b) Failing to carry out the independent audit as prescribed in Clause 1 Article 42 of the Law on Credit Institutions and relevant laws or failing to re-carry out the independent audit in case the audit report contains qualified opinions given by the independent audit organization as prescribed in Clause 3 Article 42 of the Law on Credit Institutions and relevant laws;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4. A fine ranging from VND 100,000,000 to VND 150,000,000 shall be imposed for failing to establish an internal audit department affiliated to the Board of Controllers.

5. A fine ranging from VND 200,000,000 to VND 250,000,000 shall be imposed for failing to build an internal control system as prescribed in Clause 1 and Clause 2 Article 40 of the Law on Credit Institutions.

Section 3. VIOLATIONS AGAINST REGULATIONS ON SHARES AND STAKES

Article 9. Violations against regulations on shares, limit on capital contribution, transfer and return of stakes

1. A fine ranging from VND 50,000,000 to VND 100,000,000 shall be imposed for committing one of the following violations:

a) failing to issue physical share certificates within 30 days from the date of commencement of operations of a new credit institution or within 30 days from the date on which the shareholder makes full payment for shares to be purchased as promised in case a credit institution increases its charter capital;

b) failing to meet the requirement on the percentage and duration for holding shares by founding shareholders as prescribed in Clause 5 Article 55 of the Law on Credit Institutions;

c) committing violations against law regulations on limit on capital contribution, capital contribution percentage, transfer and return of stakes to capital-contributing members.

2. A fine ranging from VND 100,000,000 to VND 150,000,000 shall be imposed for committing one of the following violations:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) carrying out the repurchase of shares from shareholders resulting in failure to achieve the prudential ratios for banks as prescribed in Clause 1 Article 130 of the Law on Credit Institutions;

c) transferring shares inconsistently with Clause 4 Article 56 of the Law on Credit Institutions.

3. Remedial measures:

a) Enforced completion of the sale of shares exceeding the prescribed limits within a maximum duration of 06 months from the effective date of the decision on administrative penalty imposition if the violation prescribed in Point a Clause 2 of this Article is committed;

b) Enforced maintenance of prudential ratios within a maximum duration of 06 months if the violation prescribed in Point b Clause 2 of this Article is committed;

c) Suspension of division of dividends until remedial measures against the violation are completed if the violation prescribed in Clause 2 of this Article is committed;

d) Proposed suspension of violating entities and/or individuals responsible for the violation from holding the management or supervision position for 01 – 03 months, proposed dismissal or prohibition from holding the management or supervision position at a credit institution or foreign bank branch if the violation prescribed in Clause 2 of this Article is committed.

Proposed dismissal and implementation of other appropriate measures against violating entities within the competence of a credit institution or foreign bank branch;

dd) Enforced adherence to law regulations on transfer of shares if the violation prescribed in Point c Clause 2 of this Article is committed.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. A fine ranging from VND 100,000,000 to VND 150,000,000 shall be imposed for making capital contribution or purchasing shares with funds other than the charter capital and reserve fund, which is inconsistent with Clause 1 Article 103 and Clause 1 Article 110 of the Law on Credit Institutions.

2. A fine ranging from VND 150,000,000 to VND 200,000,000 shall be imposed for failing to establish or acquire a subsidiary or associate company when conducting business operations prescribed in Clause 2 Article 103 of the Law on Credit Institutions.

3. A fine ranging from VND 200,000,000 to VND 250,000,000 shall be imposed for failing to comply with requirements and limits announced by SBV when purchasing or holding shares of another credit institution.

4. A fine ranging from VND 250,000,000 to VND 300,000,000 shall be imposed for committing one of the following violations:

a) committing violations against regulations on limits on capital contribution and share purchase in Article 129 of the Law on Credit Institutions;

b) committing violations against regulations on limits on capital contribution and share purchase in Article 135 of the Law on Credit Institutions.

5. Remedial measures:

a) Enforced recovery of improperly used funds if the violation prescribed in Clause 1 of this Article is committed;

b) Enforced transfer of stakes or shares acquired inconsistently with law regulations if the violation prescribed in Clause 4 of this Article is committed;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

d) Enforced transfer of benefits illegally obtained from the administrative violation prescribed in Clause 1, 2 or 3 of this Article to state budget;

dd) Prohibition of expansion of operating scope, scale and regions until remedial measures against the violation are completed if any of the violations prescribed in this Article is committed;

e) Proposed suspension of violating entities and/or individuals responsible for the violation from holding the management or supervision position for 01 – 03 months, proposed dismissal or prohibition from holding the management or supervision position at a credit institution or foreign bank branch if the violation prescribed in Clause 1, 2, 3 or 4 of this Article is committed.

Proposed dismissal and implementation of other appropriate measures against violating entities within the competence of a credit institution or foreign bank branch.

Article 11. Violations against regulations on offering and transfer of shares

1. A fine ranging from VND 150,000,000 to VND 200,000,000 shall be imposed for transferring shares while holding a position as prescribed in Clause 1 Article 56 of the Law on Credit Institutions.

2. A fine ranging from VND 250,000,000 to VND 300,000,000 shall be imposed for transferring shares while implementing remedial measures according to a resolution of the General Meeting of Shareholders or SBV's decision due to personal responsibility of a member of Board of Directors or Board of Controllers, or General Director (Director), except the cases prescribed in Points a, b and c Clause 2 Article 56 of the Law on Credit Institutions.

3. Remedial measures:

a) Enforced retrieval of shares transferred as prescribed in this Article within a maximum duration of 06 months from the effective date of the decision on administrative penalty imposition;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Proposed dismissal and implementation of other appropriate measures against violating entities within the competence of a credit institution or foreign bank branch.

Section 4. VIOLATIONS AGAINST REGULATIONS ON CAPITAL MOBILIZATION AND SERVICE CHARGES

Article 12. Violations against regulations on taking of deposits

1. A fine ranging from VND 20,000,000 to VND 40.000.000 shall be imposed for committing one of the following violations:

a) failing to publish or post information about taking of deposits and issuance of financial instruments, which must be published or posted as prescribed by law;

b) taking deposits or issuing financial instruments against openly published or posted information;

c) failing to follow procedures for taking and paying out deposits.

2. A fine ranging from VND 100,000,000 to VND 150,000,000 shall be imposed for committing one of the following violations:

a) taking deposits from or issuing financial instruments to entities that do not meet relevant eligibility requirements set by law;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 13. Violations against regulations on deposit interest rates, service charges, trading and provision of derivatives

1. A fine ranging from VND 10,000,000 to VND 20,000,000 shall be imposed for committing one of the following violations:

a) failing to openly post deposit interest rates and/or service charges as regulated;

b) posting deposit interest rates and/or service charges which are unclear and mislead customers;

c) collecting service charges against law regulations, except for the cases prescribed in Point a Clause 4 Article 14, Point m Clause 4 Article 23 hereof.

2. A fine ranging from VND 20,000,000 to VND 40,000,000 shall be imposed for applying deposit interest rates and/or service charges higher than the posted ones.

3. A fine ranging from VND 50,000,000 to VND 100,000,000 shall be imposed for committing any violations against regulations on deposit interest rates or regulations on trading and provision of interest-rate derivatives, currency derivatives, commodity derivatives and other derivatives, except for the cases prescribed in Clause 1 or Clause 2 of this Article and Point a Clause 8 Article 23 hereof.

4. Remedial measures:

a) Enforced transfer of benefits illegally obtained from the violation relating to service charges as prescribed in this Article to state budget;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Proposed dismissal and implementation of other appropriate measures against violating entities within the competence of a credit institution or foreign bank branch.

Section 5. VIOLATIONS AGAINST REGULATIONS ON CREDIT EXTENSION, OFFER AND ACCEPTANCE OF TRUSTEESHIP, AND INTERBANK OPERATIONS

Article 14. Violations against regulations on credit extension

1. A fine ranging from VND 10,000,000 to VND 15,000,000 shall be imposed for committing one of the following violations:

a) failing to comply with regulations on retention of credit extension-related documents;

b) failing to issue guarantee commitments according to the form designed by the credit institution or foreign bank branch; or

c) failing to publish or provide adequate information and documents to customers as prescribed by law.

2. A fine ranging from VND 15,000,000 to VND 20,000,000 shall be imposed for failing to inspect the use of borrowed funds and repayment by borrowers as prescribed by law.

3. A fine ranging from VND 20,000,000 to VND 30,000,000 shall be imposed for committing one of the following violations:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) granting exemption or reduction of interest rates on credit extensions before promulgating internal rules or inconsistently with promulgated internal rules;

c) approving debt rescheduling or delinquency against law regulations;

d) imposing interests on extensions of credit against law regulations;

dd) collecting interests on delinquent debts against law regulations; or

e) collecting overdue loan debts against law regulations.

4. A fine ranging from VND 30,000,000 to VND 40,000,000 shall be imposed for committing one of the following violations:

a) collecting extension of credit-related fees against law regulations; or

b) employing disbursement methods against law regulations, except for the case prescribed in Point g Clause 4 Article 23 hereof.

5. A fine ranging from VND 40,000,000 to VND 50,000,000 shall be imposed for committing one of the following violations:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) extending credits to entities ineligible for credit extension as prescribed by law;

c) extending credits without guarantee or extending credits with preferential conditions to entities prescribed in Clause 1 Article 127 of the Law on Credit Institutions;

d) committing any violations against regulations on credit extension in Clause 3 Article 127 of the Law on Credit Institutions;

dd) granting loans to meet loan demands which must be rejected as prescribed by law;

e) signing agreements or commitments on issuance of guarantee beyond the power prescribed by law; or

g) providing factoring for one or some cases in which factoring is not allowed as prescribed by law.

6. A fine ranging from VND 80,000,000 to VND 120,000,000 shall be imposed for committing one of the following violations:

a) committing violations against regulations on limits of credit in Clauses 2, 4 Article 127, Clauses 1, 2 and 8 Article 128 of the Law on Credit Institutions;

b) extending credits in other forms without obtaining the written approval from SBV; or

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

7. A fine ranging from VND 120,000,000 to VND 180,000,000 shall be imposed for committing violations against limits on and conditions for extension of credits for investment or trading in shares or corporate bonds by credit institutions and foreign bank branches.

8. A fine ranging from VND 250,000,000 to VND 300,000,000 shall be imposed for extending credits to the entities prescribed in Clauses 1, 3, 4, 5 and 6 Article 126 of the Law on Credit Institutions.

9. Remedial measures:

a) Enforced recovery of the amounts of credit extended beyond the prescribed limits within a maximum duration of 06 months from the effective date of the decision on administrative penalty imposition if the violation prescribed in Point a Clause 6, Clause 7 of this Article is committed;

b) Enforced recovery of debts within a maximum duration of 06 months from the effective date of the decision on administrative penalty imposition if the violation prescribed in Points b, dd Clause 5, Point b Clause 6, Clause 8 of this Article is committed;

c) Enforced transfer of shares/stakes by majority shareholders or founding shareholders in accordance with law regulations within a maximum duration of 06 months from the effective date of the decision on administrative penalty imposition if the violation prescribed in Points b, c, d Clause 5, Point a Clause 6 of this Article is committed;

d) Proposed suspension of violating entities and/or individuals responsible for the violation from holding the management or supervision position for 01 – 03 months, proposed dismissal or prohibition from holding the management or supervision position at a credit institution or foreign bank branch if any of the violations prescribed in Clause 5, Point a Clause 6, Clause 7 and Clause 8 of this Article is committed.

Proposed dismissal and implementation of other appropriate measures against violating entities within the competence of a credit institution or foreign bank branch.

Article 15. Violations against regulations on offer and acceptance of trusteeship

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a) offering/accepting trusteeship to/from ineligible trust beneficiaries or beyond the scope prescribed by law;

b) entering into trust agreements which are made inconsistently with law regulations.

2. A fine ranging from VND 100,000,000 to VND 150,000,000 shall be imposed for failing to comply with trust principles when offering or accepting trusteeship.

3. Additional penalties:

Trust operations of the violating credit institution or foreign bank branch shall be suspended for 01 – 03 months if the violation prescribed in this Article is committed.

4. Remedial measures:

a) Enforced return/recovery of trust assets for trustors if the violation prescribed in this Article is committed;

b) Proposed suspension of violating entities and/or individuals responsible for the violation from holding the management or supervision position for 01 – 03 months, proposed dismissal or prohibition from holding the management or supervision position at a credit institution or foreign bank branch if the violation prescribed in this Article is committed.

Proposed dismissal and implementation of other appropriate measures against violating entities within the competence of a credit institution or foreign bank branch.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. A fine ranging from VND 15,000,000 to VND 30,000,000 shall be imposed for failing to inspect the use of proceeds from issuance of corporate bonds.

2. A fine ranging from VND 30,000,000 to VND 40,000,000 shall be imposed for making a corporate bond purchase agreement which does not contain sufficient information as required by law.

3. A fine ranging from VND 40,000,000 to VND 50,000,000 shall be imposed for purchasing corporate bonds without entering into a bond purchase agreement as regulated.

4. A fine ranging from VND 100,000,000 to VND 150,000,000 shall be imposed for committing one of the following violations:

a) deciding to purchase corporate bonds when bond purchase conditions are not met upon the appraisal of the plan and fulfillment of requirements for bond issuance by the enterprise;

b) failing to appraise the plan and fulfillment of requirements for bond issuance by the enterprise;

c) committing any violations against regulations on purchase of convertible corporate bonds;

d) purchasing bonds issued by an enterprise for the purpose of restructuring debts of that enterprise.

5. Remedial measures:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) Proposed suspension of violating entities and/or individuals responsible for the violation from holding the management or supervision position for 01 – 03 months, proposed dismissal or prohibition from holding the management or supervision position at a credit institution or foreign bank branch if the violation prescribed in Clause 4 of this Article is committed.

Proposed dismissal and implementation of other appropriate measures against violating entities within the competence of a credit institution or foreign bank branch.

Article 17. Violations against regulations on interbank operations

1. A fine ranging from VND 10,000,000 to VND 20,000,000 shall be imposed for committing one of the following violations:

a) updating and keeping information relating to lending/borrowing transactions, and buying/selling forward of financial instruments against law regulations;

b) failing to confirm transactions as regulated;

c) failing to follow the prescribed format/contents of lending agreements or agreements for repurchase of financial instruments.

2. A fine ranging from VND 20,000,000 to VND 30,000,000 shall be imposed for committing one of the following violations:

a) failing to comply with regulations on terms of lending, borrowing, making/taking deposits and buying/selling forward of financial instruments;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

c) failing to comply with procedures for buying/selling of financial instruments as prescribed;

d) lending, borrowing, making or taking deposits beyond the authorized scope.

3. A fine ranging from VND 30,000,000 to VND 40,000,000 shall be imposed for conducting lending/borrowing transactions outside the office of a foreign bank branch in Vietnam.

4. A fine ranging from VND 40,000,000 to VND 50,000,000 shall be imposed for committing one of the following violations:

a) failing to comply with general rules for conducting lending/borrowing transactions; buying/selling forward of financial instruments between credit institutions/foreign bank branches; making deposits at other credit institutions inconsistently with law regulations;

b) failing to carry out re-assessment of customers for re-determine credit limit for each customer as prescribed by law;

c) failing to comply with regulations on provision of information for borrowers to serve their re-assessment of customers and determination of transaction limits.

5. A fine ranging from VND 80,000,000 to VND 120,000,000 shall be imposed for buying/selling forward of financial instruments which are banned from trading.

6. A fine ranging from VND 150,000,000 to VND 200,000,000 shall be imposed for lending, borrowing or trading foreign-currency financial instruments beyond the scope of foreign exchange operations licensed by SBV.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Proposed suspension of violating entities and/or individuals responsible for the violation from holding the management or supervision position for 01 – 03 months, proposed dismissal or prohibition from holding the management or supervision position at a credit institution or foreign bank branch if the violation prescribed in Clause 5 or Clause 6 of this Article is committed.

Proposed dismissal and implementation of other appropriate measures against violating entities within the competence of a credit institution or foreign bank branch.

Section 6. VIOLATIONS AGAINST REGULATIONS ON PROVISION OF CREDIT INFORMATION SERVICES

Article 18. Violations against principles and conditions for provision of credit information services

1. A fine ranging from VND 20,000,000 to VND 40,000,000 shall be imposed for committing one of the following violations:

a) failing to maintain the fulfillment of all eligibility requirements for the Certificate of eligibility to provide credit information services;

b) failing to enter into agreements or commitments on provision of credit information services according to the form prescribed by law; or

c) failing to publish information as prescribed by law.

2. A fine ranging from VND 40,000,000 to VND 60,000,000 shall be imposed for falsifying documentary evidences of eligibility enclosed with the application for the Certificate of eligibility to provide credit information services, if not liable to criminal prosecution.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4. Remedial measures:

a) Enforced transfer of benefits illegally obtained from the administrative violation prescribed in Clause 2 or 3 of this Article to state budget;

b) Proposed revocation of Certificate of eligibility to provide credit information services if the violation prescribed in Clause 2 or 3 of this Article is committed;

c) Enforced maintenance of the satisfaction of eligibility requirements for the Certificate of eligibility to provide credit information services if the violation prescribed in Point a Clause 1 of this Article is committed.

Article 19. Violations against regulations on credit information collection and processing

1. A fine ranging from VND 20,000,000 to VND 40,000,000 shall be imposed for committing one of the following violations:

a) collecting credit information beyond the authorized scope as prescribed by law;

b) collecting credit information on borrowers without their consent, unless such credit information is collected at the request of a competent authority;

c) using negative information on borrowers to create credit information products against law regulations;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. A fine ranging from VND 40,000,000 to VND 80,000,000 shall be imposed for intentionally falsifying credit information.

3. A fine ranging from VND 80,000,000 to VND 100,000,000 shall be imposed for illegally collecting information classified as state secrets.

4. Additional penalties:

a) The instrumentalities for committing the violation prescribed in Clause 3 of this Article shall be confiscated;

b) The provision of credit information services shall be suspended for 01 – 03 months if the violation prescribed in Clause 2 or 3 of this Article is committed.

5. Remedial measures:

Enforced correction of false information if the violation prescribed in Clause 2 of this Article is committed.

Article 20. Violations against regulations on credit information security and retention

A fine ranging from VND 20,000,000 to VND 40,000,000 shall be imposed for committing one of the following violations:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. Failing to retain credit information on borrowers for at least 05 years from the date on which the provider of credit information services receives such information;

3. Failing to carry out annual review and assessment of the conformity and compliance of internal rules with law regulations.

Article 21. Violations against regulations on use of credit information products/services and sharing/provision of credit information

1. A fine ranging from VND 10,000,000 to VND 20,000,000 shall be imposed for committing one of the following violations:

a) providing or duplicating credit information products and providing them for a third party inconsistently with law;

b) failing to provide users with warnings about principles and scope of using credit information products.

2. A fine ranging from VND 20,000,000 to VND 40,000,000 shall be imposed for committing one of the following violations:

a) modifying/changing credit information products and providing them for a third party inconsistently with law;

b) providing or sharing credit information or providing credit information products without the borrower’s written consent or inconsistently with law regulations;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

d) failing to openly post the prices of credit information products as prescribed by law.

3. Additional penalties:

The provision of credit information services shall be suspended for 01 – 03 months if the violation prescribed in Clause 2 of this Article is committed.

4. Remedial measures:

Enforced transfer of benefits illegally obtained from the administrative violation prescribed in Point a Clause 1 or Clause 2 of this Article to state budget.

Article 22. Violations against regulations on correction of false credit information on borrowers

A fine ranging from VND 10,000,000 to VND 15,000,000 shall be imposed for committing one of the following violations:

1. Failing to give written response to a request for correction of false information or failing to notify information correction results as prescribed by law;

2. Failing to make correction or cooperate in correcting false information on borrowers as prescribed by law.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 23. Violations against regulations on foreign exchange operations

1. A warning shall be issued for committing one of the following violations:

a) selling and buying foreign currency between individuals if the value of foreign currency sold or bought is less than USD 1,000 (or equivalent value in another foreign currency);

b) selling or buying foreign currency at unlicensed currency exchange entities if the value of foreign currency sold or bought is less than USD 1,000 (or equivalent value in another foreign currency);

c) failing to comply with law regulations when making payment for goods or services in foreign currency with total payment of less than USD 1,000 (or equivalent value in another foreign currency).

2. A fine ranging from VND 10,000,000 to VND 20,000,000 shall be imposed for committing one of the following violations:

a) selling and buying foreign currency between individuals if the value of foreign currency sold or bought is from USD 1,000 to under USD 10,000 (or equivalent value in another foreign currency); selling and buying foreign currency between individuals if the value of foreign currency sold or bought is less than USD 1,000 to (or equivalent value in another foreign currency) in case of any repeat or serial violation;

b) selling and buying foreign currency at an unlicensed currency exchange entity if the value of foreign currency sold or bought is from USD 1,000 to under USD 10,000 (or equivalent value in another foreign currency); selling and buying foreign currency at an unlicensed currency exchange entity if the value of foreign currency sold or bought is less than USD 1,000 to (or equivalent value in another foreign currency) in case of any repeat or serial violation;

c) failing to comply with law regulations when making payment for goods or services in foreign currency with total payment of less than USD 1,000 (or equivalent value in another foreign currency) in case of any repeat or serial violation; failing to comply with law regulations when making payment for goods or services in foreign currency with total payment of from USD 1,000 to under USD 10,000 (or equivalent value in another foreign currency).

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a) failing to post buying/selling rates at transaction offices as prescribed by law;

b) posting buying/selling rates in an unclear manner which causes misleading to customers;

c) failing to openly post or publish the exchange rate between VND or foreign currency and token used in prize-winning electronic games for foreigners or casino business; posting or publishing the exchange rate between token and VND or foreign currency used in prize-winning electronic games for foreigners or casino business against law regulations;

d) failing to comply with law regulations on registration and notification of the relevant provincial branch of SBV in case of changes relating to a currency exchange agent;

dd) failing to comply with law regulations on notification and application for SBV’s approval for modification or termination of contract for provision of foreign currency receipt and payment services;

e) failing to comply with law regulations on application for SBV's approval for modification of the license for foreign currency receipt and payment and other foreign currency transactions in case of change of the name of the provider of prize-winning electronic games for foreigners, or the casino enterprise, or the entity opening an offshore foreign-currency account;

g) failing to comply with law regulations on administrative procedures for pre-investment transfer of foreign currency abroad; registration or registration of changes in foreign loans or international bond issues; registration or registration of changes in offshore loans and collection of guaranteed debts for non-residents; registration or registration of changes in foreign exchange transactions in respect of outward investment; registration of program for issuance of bonus shares abroad; registration of proprietary trading limit; registration of temporary proprietary trading limit; registration of trust limit; registration of temporary trust limit and other administrative procedures for other funding transactions; administrative procedures for other cases of outward portfolio investment;

h) selling and buying foreign currency between individuals if the value of foreign currency sold or bought is from USD 10,000 to under USD 100,000 (or equivalent value in another foreign currency);

i) selling or buying foreign currency at an unlicensed currency exchange entity if the value of foreign currency sold or bought is from USD 10,000 to under USD 100,000 (or equivalent value in another foreign currency);

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

l) failing to comply with buying/selling rates announced by SBV, except for the cases prescribed in Point dd and Point m Clause 4 of this Article; collecting foreign currency transaction fees against law regulations.

4. A fine ranging from VND 30,000,000 to VND 50,000,000 shall be imposed for committing one of the following violations:

a) entering into a currency exchange agent contract with an ineligible entity; failing to provide instructions for or inspect the currency exchange agent as prescribed by law;

b) failing to fulfill responsibilities of a currency exchange agent as prescribed by law; concurrently acting as a currency exchange agent for two or more credit institutions;

c) making payment for negotiable instruments in foreign currency against regulations on foreign exchange operations in Article 9 of the Law on negotiable instruments and relevant laws;

d) failing to comply with law regulations on opening, closing and use of accounts in Vietnam for conducting one of the following operations: Foreign investments in Vietnam; Vietnam's outward investments; foreign borrowing and foreign debt repayment; offshore lending and recovery of offshore debts, overseas issuance of securities by institutional residents; issuance of securities in Vietnam by institutional non-residents and other funding transactions;

dd) making the actual buying, selling or exchange rate exceed the prescribed exchange rate margin by means of setting exchange rates, commissions or brokerage fees in cash or in kinds and other promotions for buying/selling foreign currency in any forms;

e) concurrently acting as a foreign currency paying agent for two or more business entities inconsistently with law regulations;

g) carrying out fund withdrawal or repayment of foreign debts; carrying out reimbursement or recovery of offshore loans; recovering guaranteed debts for non-residents; carrying out transfer of funds serving foreign investments in Vietnam or Vietnam’s outward investments against law regulations;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

i) authorizing or re-authorizing a business entity or credit institution to act as a foreign currency paying agent against law regulations;

k) failing to comply with law regulations on opening, closing and use of foreign currency accounts dedicated to foreign currency receipt and payment services;

l) failing to fulfill the responsibility of the credit institution or the business entity acting as a foreign currency paying agent, or the business entity directly receiving and making payments in foreign currency, to make updates to accounting records and archive documents in accordance with law regulations;

m) failing to comply with law regulations on service charges or exchange rates applied when providing foreign currency receipt and payment services;

n) carrying out transaction, quotation or determination of contract prices, or posting or publishing prices of goods, services or land use rights, or performing other similar acts (including converting or adjusting prices of goods or services or contract prices) in foreign currency inconsistently with law regulations;

o) failing to comply with the License for an individual currency exchange counter.

5. A fine ranging from VND 80,000,000 to VND 100,000,000 shall be imposed for committing one of the following violations:

a) opening, closing or using an offshore foreign-currency account against law regulations;

b) providing payment or money transfer transactions relating to foreign loans, offshore loans, offshore debt recovery, recovery of guaranteed debts for non-residents, foreign investments in Vietnam, Vietnam’s outward investments and other funding transactions against law regulations;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

d) failing to comply with law regulations on opening, closing and using of foreign currency accounts dedicated to prize-winning electronic games for foreigners and casino business;

dd) failing to transfer the foreign currency amounts exceeding the prescribed limit of foreign currency cash on hand into the foreign currency account opened at a licensed bank in case the revenue in foreign currency cash earned from the provision of prize-winning electronic games for foreigners or casino business exceeds the limit of foreign currency cash on hand prescribed by law;

e) selling and buying foreign currency between individuals if the value of foreign currency sold or bought is equal to or greater than USD 100,000 (or equivalent value in another foreign currency);

g) selling or buying foreign currency at an unlicensed currency exchange entity if the value of foreign currency sold or bought is equal to or greater than USD 100,000 (or equivalent value in another foreign currency);

h) failing to comply with law regulations when making payment for goods or services in foreign currency with total payment of USD 100,000 or greater (or equivalent value in another foreign currency).

6. A fine ranging from VND 100,000,000 to VND 150,000,000 shall be imposed for committing one of the following violations:

a) extending credit or making domestic debt repayments in foreign currency against law regulations, except for the cases prescribed in Article 14 hereof;

b) failing to sell earned foreign currency to credit institutions as prescribed by law, except for the case prescribed in Point b Clause 5 of this Article.

7. A fine ranging from VND 150,000,000 to VND 200,000,000 shall be imposed for committing one of the following violations:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) failing to comply with SBV’s regulations when carrying out foreign currency transactions between credit institutions, or between credit institutions and their customers, except for the case prescribed in Point a Clause 8 of this Article;

c) failing to maintain foreign currency positions as prescribed by law.

8. A fine ranging from VND 200,000,000 to VND 250,000,000 shall be imposed for committing one of the following violations:

a) trading or providing foreign exchange or foreign currency derivatives against law regulations;

b) exporting or importing foreign currency or VND cash against law regulations;

c) carrying out foreign exchange operations without a license granted by a competent authority, or with an expired or revoked license, or against the license, except for the cases prescribed in Points d, o Clause 4, Points a, d Clause 5 of this Article.

9. Additional penalties:

a) Foreign currency or VND cash shall be confiscated if any of the violations prescribed in Clause 2, Points h, i, k Clause 3, Point h Clause 4, Points e, g, h Clause 5, Point b Clause 6 of this Article is committed;

b) The certificate of currency exchange agent shall be suspended for 01 - 03 months if the violation prescribed in Point b Clause 4 of this Article is committed;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

d) The license for an individual currency exchange agent shall be suspended for 01 - 06 months if the violation prescribed in Point o Clause 4 of this Article is committed;

dd) Foreign exchange operations of the credit institution or foreign bank branch that commits the violation prescribed in Point c Clause 8 of this Article shall be suspended for 03 – 06 months.

10. Remedial measures:

Proposed revocation of certificate of currency exchange agent, license to open and use an offshore foreign-currency account, or license for individual currency exchange counter if the violation prescribed in Point b Clause 4 or Point a Clause 5 of this Article is repeated.

Article 24. Violations against regulations on gold trading

1. A warning shall be issued for committing one of the following violations:

a) trading gold bullion with a credit institution or enterprise that does not hold a valid license for gold bullion trading;

b) using gold as a method of payment.

2. A fine ranging from VND 10,000,000 to VND 20,000,000 shall be imposed for committing one of the following violations:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) using gold as a method of payment in case of repeated or serial violation.

3. A fine ranging from VND 30,000,000 to VND 50,000,000 shall be imposed for committing one of the following violations:

a) failing to post gold bullion buying and selling prices at transaction offices as prescribed by law;

b) failing to fulfill responsibility of the credit institution or enterprise engaging in gold bullion trading in case of changes to its branches or business locations as prescribed by law.

4. A fine ranging from VND 80,000,000 to VND 100,000,000 shall be imposed for committing one of the following violations:

a) trading in gold bullion against law regulations, except for the case prescribed in Point a Clause 8 of this Article;

b) carrying gold when exiting or entering Vietnam against law regulations, except for administrative violations in customs sector.

5. A fine ranging from VND 140,000,000 to VND 180,000,000 shall be imposed for committing one of the following violations:

a) trading gold bullion through authorized agents;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

c) importing or exporting gold jewelry or goldsmiths’ wares; gold materials in the form of powder, solution, solder or salt, and semi-finished gold jewelry products which are different from registered business lines as prescribed by law.

6. A fine ranging from VND 200,000,000 to VND 250,000,000 shall be imposed for using imported gold materials against the license to import gold materials for production of gold jewelry and goldsmiths’ wares.

7. A fine ranging from VND 250,000,000 to VND 300,000,000 shall be imposed for producing gold bullion against law regulations.

8. A fine ranging from VND 300,000,000 to VND 400,000,000 shall be imposed for committing one of the following violations:

a) trading gold bullion without obtaining a license for gold bullion trading as prescribed;

b) importing or exporting gold materials without obtaining a license from a competent authority as prescribed by law;

c) carrying out other gold trading transactions without obtaining license from a competent authority as prescribed by law.

9. Additional penalties:

a) Gold shall be confiscated if the violation prescribed in Point a or c Clause 8 of this Article is committed;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

10. Remedial measures:

Proposed revocation of the license for gold bullion trading if the violation prescribed in Point a Clause 5 of this Article is repeated.

Section 8. VIOLATIONS AGAINST REGULATIONS ON PAYMENT, CASH AND TREASURY MANAGEMENT

Article 25. Violations against regulations on interbank payment

1. A fine ranging from VND 10,000,000 to VND 20,000,000 shall be imposed for committing one of the following violations:

a) failing to comply with regulations on organization of clearing houses, clearing payments, and interbank payments;

b) failing to return false payment documents within the business day, except for force majeure events;

c) transferring money to beneficiaries’ accounts after prescribed time-limits;

d) failing to provide deposit-related documents within the prescribed time limit.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a) failing to immediately return the Credit order when it is legally rejected; rejecting a Debit order with lawful authorization;

b) assigning an unauthorized person to create and send transaction orders through a clearing house or interbank payment system.

3. A fine ranging from VND 100,000,000 to VND 150,000,000 shall be imposed for committing one of the following violations:

a) obstructing the operation of a clearing house or interbank payment system;

b) intentionally or accidentally revealing any confidential information relating to the interbank payment system.

Article 26. Violations against regulations on payments

1. A fine ranging from VND 3,000,000 to VND 5,000,000 shall be imposed for making erasures or alterations on payment instruments or payment documents against law regulations, if not liable to criminal prosecution.

2. A fine ranging from VND 5,000,000 to VND 10,000,000 shall be imposed for committing one of the following violations:

a) receiving and processing customers’ requests for information check or complaints against law regulations;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3. A fine ranging from VND 10,000,000 to VND 15,000,000 shall be imposed for committing one of the following violations:

a) failing to comply with law regulations on time limits for making payments or money remittance, except for payments made between credit institutions and SBV;

b) committing any violations against regulations on announcement or posting of schedules of payment service charges and card service charges.

4. A fine ranging from VND 20,000,000 to VND 30,000,000 shall be imposed for committing one of the following violations:

a) failing to provide authentic and accurate information while rending payment services;

b) signing payment orders ultra vires or using electronic signatures of others;

c) opening, using or granting authorization to use checking accounts against law regulations while using payment services.

5. A fine ranging from VND 40,000,000 to VND 50,000,000 shall be imposed for committing one of the following violations:

a) lending from 01 to under 10 checking accounts with or without charges;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

6. A fine ranging from VND 50,000,000 to VND 100,000,000 shall be imposed for committing one of the following violations:

a) opening checking accounts for customers or allowing them to use checking accounts against law regulations while providing payment services;

b) lending 10 checking accounts or more with or without charges;

c) forging payment instruments or keeping, transferring or using forged payment instruments, if not liable to criminal prosecution;

d) issuing, providing or using illegal payment instruments, if not liable to criminal prosecution.

7. A fine ranging from VND 100,000,000 to VND 150,000,000 shall be imposed for committing one of the following violations:

a) infiltrating or attempting to infiltrate or steal data, destroying or making illegal changes to software programs or database used in payment system; taking advantage of computer network errors for profiteering purposes, if not liable to criminal prosecution;

b) opening or maintaining anonymous or impersonation checking accounts;

c) using checking accounts for conducting fraudulent transactions.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

9. Additional penalties:

The exhibits and instrumentalities used for committing the administrative violation prescribed in Clause 1, or Point b Clause 5 or Point c or d Clause 6 of this Article shall be confiscated.

10. Remedial measures:

a) Enforced transfer of benefits illegally obtained from any of the administrative violations prescribed in Clauses 1, 4, 5, 6, 7 and 8 of this Article to state budget;

b) Prohibition of expansion of operating scope, scale and regions until remedial measures against the violation are completed if any of the violations prescribed in Points a, c, d Clause 6 and Clause 8 of this Article is committed.

Article 27. Violations against regulations on payment intermediary services

1. A fine ranging from VND 5,000,000 to VND 10,000,000 shall be imposed for committing one of the following violations:

a) failing to provide authentic and accurate information while using or providing payment intermediary services;

b) receiving and processing customers’ requests for information check or complaints against law regulations;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. A fine ranging from VND 15,000,000 to VND 20,000,000 shall be imposed for committing one of the following violations:

a) committing violations against regulations on payment guarantee accounts;

b) extending credits to e-wallet users, adding interests to an e-wallet balance or performing any acts to increase the balance on an e-wallet compared to the amount of money deposited to e-wallet by the customer;

c) committing any violations against regulations on deposit or withdrawal of money into or from e-wallet accounts;

d) failing to request customers to open checking accounts at banks before using e-wallet services.

3. A fine ranging from VND 20,000,000 to VND 30,000,000 shall be imposed for committing one of the following violations:

a) providing or revealing information on customers kept at payment intermediary service providers against law regulations;

b) leasing, lending or borrowing from 01 to under 10 e-wallets or buying/selling information relating to 01 to under 10 e-wallets.

4. A fine ranging from VND 40,000,000 to VND 50,000,000 shall be imposed for committing one of the following violations:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) forging, erasing or altering contents of the license to provide payment intermediary services, if not liable to criminal prosecution; transferring, lending or leasing the license to provide payment intermediary services; entrusting or authorizing other entities to provided licensed payment intermediary services;

c) carrying out operations against the license to provide payment intermediary services;

d) leasing, lending or borrowing 10 e-wallets or more, or buying/selling information relating to 10 e-wallets or more;

dd) forging documents when providing payment intermediary services, if not liable to criminal prosecution.

5. A fine ranging from VND 150,000,000 to VND 250,000,000 shall be imposed for providing payment intermediary services without the license.

6. Additional penalties:

The exhibits and instrumentalities for committing the violation prescribed in Point b or Point dd Clause 4 of this Article shall be confiscated.

7. Remedial measures:

a) Enforced transfer of benefits illegally obtained from any of the administrative violations prescribed in Clause 2, Point b Clause 3, Clause 4, and Clause 5 of this Article to state budget;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 28. Violations against regulations on bank card operations

1. A warning shall be issued for committing one of the following violations:

a) failing to carry out inspection and maintenance of automated teller machines (ATMs);

b) failing to update the installation, relocation, retiming and shutdown of ATMs on the ATM management system and official website of the payment service provider.

2. A fine ranging from VND 10,000,000 to VND 15,000,000 shall be imposed for committing one of the following violations:

a) failing to give notification of the installation, relocation, retiming and shutdown of ATMs as prescribed by law;

b) failing to ensure the availability of ATM system as prescribed by law;

c) failing to maintain 24/7 operation of customer service department;

d) failing to monitor cash funds in ATMs or failing to ensure that ATMs will hold enough cash to serve customers’ cash withdrawals as prescribed; failing to comply with regulations on the cash limit per withdrawal at ATMs;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3. A fine ranging from VND 15,000,000 to VND 20,000,000 shall be imposed for failing to meet requirements on ATMs’ transaction logs as prescribed by law.

4. A fine ranging from VND 20,000,000 to VND 30,000,000 shall be imposed for failing to adopt measures for ensuring safe operation and confidentiality of ATMs.

5. A fine ranging from VND 30,000,000 to VND 50,000,000 shall be imposed for committing one of the following violations:

a) committing violations against regulations on currency of payment with cards;

b) collecting card surcharges or practicing price discrimination against payments for goods/services with cards;

c) leasing, lending, buying or selling cards or card information or opening cards on behalf of other persons (except anonymous prepaid cards) if the violation involves from 01 to under 10 cards;

d) stealing or colluding with others to steal card information if the violation involves from 01 to under 10 cards.

6. A fine ranging from VND 50,000,000 to VND 100,000,000 shall be imposed for committing one of the following violations:

a) leasing, lending, buying or selling cards or card information or opening cards on behalf of other persons (except anonymous prepaid cards) if the violation involves 10 cards or more but is not serious to cause the violating entity face criminal prosecution;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

c) issuing cards or processing card payment against law regulations;

d) failing to reject card payment in case the card is used for conducting card transactions prohibited by law, or the card is lost as informed by the cardholder, or an expired or locked card is used.

7. A fine ranging from VND 100,000,000 to VND 150,000,000 shall be imposed for committing one of the following violations:

a) using bank cards for conducting fraudulent transactions;

b) carrying out clearing for card transactions against law regulations;

c) transferring point-of-sale terminals or QR Codes to other users; accepting card payment without entering into a merchant service agreement; illegally using point-of-sale terminals or QR Codes;

d) Directly conducting or facilitating other persons in conducting fraud card transactions or fictitious transactions at merchants (no occurrence of any sale of goods and provision of services).

8. Additional penalties:

The exhibits and instrumentalities used for committing any of the administrative violations prescribed in Point c Clause 5, Point a Clause 6, Points a, c and d Clause 7 of this Article shall be confiscated.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a) Enforced transfer of benefits illegally obtained from any of the administrative violations prescribed in Points c, dd Clause 5, Points a, b Clause 6 and Clause 7 of this Article to state budget;

b) Prohibition of conclusion of merchant service agreements with other acquirers until remedial measures against violation are completed if the violation prescribed in Point b Clause 5 of this Article is committed.

Article 29. Violations against regulations on negotiable instruments

1. A fine ranging from VND 15,000,000 to VND 20,000,000 shall be imposed for signing any negotiable instruments ultra vires.

2. A fine ranging from VND 20,000,000 to VND 30,000,000 shall be imposed for committing one of the following violations:

a) failing to fulfill acceptor's duties as defined in Article 22 of the Law on negotiable instruments;

b) sending collection orders to collectors against regulations in Clauses 1, 2 and 3 Article 39 of the Law on negotiable instruments.

3. A fine ranging from VND 30,000,000 to VND 50,000,000 shall be imposed for committing one of the following violations:

a) transferring a negotiable instrument whose prescribed time limit for presentment has expired, which has been not accepted or rejected for payment or lost as informed by holder as prescribed in Clause 4 Article 15 of the Law on negotiable instruments;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4. A fine ranging from VND 60,000,000 to VND 120,000,000 shall be imposed for committing one of the following violations:

a) forging signatures affixed to negotiable instruments;

b) failing to comply with regulations on printing, delivery and management of blank cheques in Clause 2, 3 Article 64 of the Law on negotiable instruments.

5. Additional penalties:

The exhibits and instrumentalities used for committing any of the administrative violations prescribed in Clause 4 of this Article shall be confiscated.

6. Remedial measures:

Enforced transfer of benefits illegally obtained from any of the administrative violations prescribed in Point b Clause 3 and Clause 4 of this Article to state budget.

Article 30. Violations against regulations on cash and vault management

1. A warning shall be issued for committing one of the following violations:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) making loss of provided specimen cash; failing to provide specimen cash to eligible entities; failing to collect specimen cash upon notification of suspension of circulation thereof or at the request of a competent authority;

c) failing to open or failing to sufficiently keep records of vault safety-related activities in accordance with law regulations.

2. A fine ranging from VND 5,000,000 to VND 10,000,000 shall be imposed for committing one of the following violations:

a) refusing to exchange cash unfit for circulation for customers;

b) failing to comply with regulations on classification, packing and delivery of precious metals and precious stones; packing, sealing, delivery, preservation, transport and inventory of cash, precious property and financial instruments, except the cases prescribed in Point a Clause 3 and Points b, c, d and dd Clause 5 of this Article.

3. A fine ranging from VND 10,000,000 to VND 15,000,000 shall be imposed for committing one of the following violations:

a) failing to promulgate or post internal rules for accessing the vault and cash transaction counter; failing to promulgate procedures for internal cash transactions and cash transactions made with customers;

b) failing to develop vault protection and security plans;

c) failing to promulgate internal rules or plans for fire safety for the vault;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4. A fine ranging from VND 15,000,000 to VND 20,000,000 shall be imposed for failing to install security equipment or fire protection equipment for the vault as prescribed by law.

5. A fine ranging from VND 20,000,000 to VND 40,000,000 shall be imposed for committing one of the following violations:

a) performing cash exchange transactions against law;

b) failing to manage cash, precious assets and financial instruments during lunch break as prescribed by law;

c) using and managing keys of the vault lock, its inner compartments, safe or cash boxes used in specialized vehicles against law regulations;

d) failing to adopt written procedures for transport and protection of assets as well as safety measures of competent authorities when transporting cash, precious assets and financial instruments without using specialized vehicles;

dd) failing to document conditions and procedures for receipt and return of assets to customers, responsibility of relevant departments to ensure asset safety while rendering asset custody services, leasing safe deposit boxes and other cash-related services.

6. A fine ranging from VND 40,000,000 to VND 50,000,000 shall be imposed for committing one of the following violations:

a) using a vault that does not meet design requirements and technical standards regulated by law;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 31. Violations against regulations on protection of Vietnam’s cash

1. A warning shall be issued for committing one of the following violations:

a) failing to promptly report a competent authority when detecting counterfeit money of a new type;

a) failing to promptly report a competent authority when detecting signs of storing, using and/or transporting counterfeit money;

c) arranging or appointing persons who are not yet trained in skills of distinguishing between the real and counterfeit money to perform tasks of a treasury officer or cashier;

d) failing to turn over counterfeit money to competent authorities as prescribed by law.

2. A fine ranging from VND 5,000,000 to VND 10,000,000 shall be imposed for committing one of the following violations:

a) failing to confiscate detected counterfeit money;

b) failing to impound money which is suspected of being counterfeit money;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3. A fine ranging from VND 10,000,000 to VND 15,000,000 shall be imposed for sabotaging or destroying Vietnam's cash against law regulations.

4. A fine ranging from VND 40,000,000 to VND 50,000,000 shall be imposed for photocopying, printing or using design, a part of or all images, elements or patterns on Vietnam's cash against law regulations.

5. Additional penalties:

All exhibits and instrumentalities used for committing any of the administrative violations prescribed in Clauses 2, 3 and 4 of this Article shall be confiscated and turned over to competent authorities.

6. Remedial measures:

a) Enforced sealing and punching of counterfeit money according to SBV’s regulations on handling of counterfeit money and suspected counterfeit money if the violation prescribed in Point c Clause 2 of this Article is committed

b) Enforced destruction of all exhibits and instrumentalities used for committing any of the violations prescribed in Clause 4 of this Article;

c) Enforced transfer of benefits illegally obtained from any of the violations prescribed in Clause 4 of this Article to state budget.

Section 9. VIOLATIONS AGAINST REGULATIONS ON PURCHASE OF AND INVESTMENT IN FIXED ASSETS AND TRADING IN REAL ESTATE BY CREDIT INSTITUTIONS AND FOREIGN BANK BRANCHES

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. A fine ranging from VND 100,000,000 to VND 150,000,000 shall be imposed for the purchase of or investment in fixed assets directly used to serve operations resulting in the value of such assets exceeding 50% of the charter capital and fund for charter capital increase of a credit institution or 50% of the assigned capital and fund for assigned capital increase of a foreign bank branch.

2. Remedial measures:

a) Enforced maintenance of the ratio of the value of fixed assets directly used to serve operations to sum of the charter capital or assigned capital and fund for charter capital increase or the fund for assigned capital increase as prescribed in Article 140 of the Law on credit institutions for a maximum period of 06 months from the effective date of the decision on administrative penalty imposition if the violation prescribed in Clause 1 of this Article is committed;

b) Enforced transfer of benefits illegally obtained from the violation prescribed in Clause 1 of this Article to state budget.

Article 33. Violations against regulations on real estate trading

1. A fine ranging from VND 200,000,000 to VND 250,000,000 shall be imposed for trading in real estate, except the cases prescribed in Clauses 1, 2 and 3 Article 132 of the Law on credit institutions.

2. Remedial measures:

Enforced transfer of benefits illegally obtained from the violation prescribed in Clause 1 of this Article to state budget.

Section 10. VIOLATIONS AGAINST REGULATIONS ON GUARANTEE OF SAFE OPERATION OF CREDIT INSTITUTIONS AND FOREIGN BANK BRANCHES

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. A warning shall be issued for committing one of the following violations:

a) failing to maintain the reserve requirements as prescribed by law;

b) failing to comply with regulations on compulsory purchase of SBV bills.

2. A fine ranging from VND 10,000,000 to VND 20,000,000 shall be imposed for failing to maintain reserve requirements as prescribed by law in case of repeat or serial violation.

3. Remedial measures:

Proposed suspension of violating entities and/or individuals responsible for the violation from holding the management or supervision position for 01 – 03 months, proposed dismissal or prohibition from holding the management or supervision position at a credit institution or foreign bank branch if the violation prescribed in Clause 2 of this Article is committed.

Proposed dismissal and implementation of other appropriate measures against violating entities within the competence of a credit institution or foreign bank branch.

Article 35. Violations against regulations on prudential ratios

1. A fine ranging from VND 200,000,000 to VND 220,000,000 shall be imposed for committing violations against law regulations on one of the following prudential ratios:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) Loan-to-deposit ratio;

c) Ratio of investment in Government bonds and government-guaranteed bonds.

2. A fine ranging from VND 250,000,000 to VND 300,000,000 shall be imposed for committing violations against law regulations on solvency ratio.

3. A fine ranging from VND 300,000,000 to VND 350,000,000 shall be imposed for committing violations against law regulations on capital adequacy ratio.

4. Remedial measures:

a) Enforced maintenance of prudential ratios as regulated within a maximum period of 06 months from the effective date of the decision on administrative penalty imposition if any of the violations prescribed in Clauses 1, 2 and 3 of this Article is committed;

b) Prohibition of expansion of operating scope, scale and regions or addition of business lines until remedial measures against the violation are completed if any of the violations prescribed in Point d Clauses 1, 2 and 3 of this Article is committed;

c) Proposed suspension of violating entities and/or individuals responsible for the violation from holding the management or supervision position for 01 – 03 months, proposed dismissal or prohibition from holding the management or supervision position at a credit institution or foreign bank branch if the violation prescribed in Clause 2 or Clause 3 of this Article is committed.

Proposed dismissal and implementation of other appropriate measures against violating entities within the competence of a credit institution or foreign bank branch.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. A fine ranging from VND 150,000,000 to VND 200,000,000 shall be imposed for committing one of the following violations:

a) classifying assets and OSB items against law regulations;

b) setting aside provisions for losses against law regulations, unless the creation of provisions for losses against law regulations is the consequence of the violation prescribed in Point a Clause 1 of this Article;

c) using provisions for handling losses against law regulations;

d) failing to have measures for recovering debts which have been settled by using provisions.

2. Remedial measures:

a) Enforced classification of assets and creation of provisions for losses; enforced reversal of improperly used provisions for losses, and recording of debts settled by using provisions for losses on the balance sheet as regulated within a maximum duration of 01 month from the effective date of the decision on administrative penalty imposition if any of the violations prescribed in Clause 1 of this Article is committed;

b) Proposed suspension of violating entities and/or individuals responsible for the violation from holding the management or supervision position for 01 – 03 months, proposed dismissal or prohibition from holding the management or supervision position at a credit institution or foreign bank branch if any of the violations prescribed in Clause 1 of this Article is committed.

Proposed dismissal and implementation of other appropriate measures against violating entities within the competence of a credit institution or foreign bank branch.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. A fine ranging from VND 20,000,000 to VND 40,000,000 shall be imposed for setting aside or using funds against law regulations.

2. Remedial measures:

Enforced setting aside of funds as prescribed by law within 15 days from the effective date of the decision on administrative penalty imposition if the violation prescribed in Clause 1 of this Article is committed.

Section 11. VIOLATIONS AGAINST REGULATIONS ON DEPOSIT INSURANCE

Article 38. Violations against regulations on deposit insurance

1. A warning shall be issued for committing one of the following violations:

a) failing to publicly post the copy of the certificate of deposit insurance at all transaction locations that take deposits;

b) making insufficient or late payment of deposit insurance premiums;

c) failing to comply with the time limit for application for certificate of deposit insurance as prescribed in Clause 1 Article 14 of the Law on deposit insurance.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3. A fine ranging from VND 40,000,000 to VND 60,000,000 shall be imposed for failing to make deposit insurance payout to insured depositors within the time limit prescribed in Article 23 of the Law on deposit insurance.

4. A fine ranging from VND 60,000,000 to VND 80,000,000 shall be imposed for committing one of the following violations:

a) offering insurance for uninsured deposits prescribed in Article 19 of the Law on deposit insurance;

b) forging documents concerning deposit insurance if not liable to criminal prosecution.

5. A fine ranging from VND 100,000,000 to VND 150,000,000 shall be imposed for committing one of the following violations:

a) failing to make or making insufficient insurance payouts;

b) obstructing, hinder or damaging legitimate rights and benefits of deposit insurers, deposit insurance policyholders, insured depositors and other authorities and organizations involved in the deposit insurance;

c) abusing positions and powers to act against regulations of the Law on deposit insurance.

6. Remedial measures:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) Enforced payment of insurance premiums in full if the violation prescribed in Point b Clause 1 of this Article and payment of late payment interest that is equal to 0.05% of the unpaid premiums for each day of late payment as prescribed in Clause 1 Article 21 of the Law on deposit insurance;

c) Enforced reimbursement of collected insurance premiums or recovery of delivered insurance payouts if any of the violations prescribed in Clause 4 of this Article is committed;

d) Proposed suspension of violating entities and/or individuals responsible for the violation from holding the management or supervision position for 01 – 03 months, proposed dismissal or prohibition from holding the management or supervision position at a credit institution or foreign bank branch if any of the violations prescribed in Point b Clause 4 and Points a, c Clause 5 of this Article is committed.

Proposed dismissal and implementation of other appropriate measures against violating entities within the competence of a credit institution or foreign bank branch.

Section 12. VIOLATIONS AGAINST REGULATIONS ON ANTI-MONEY LAUNDERING AND COMBATING THE FINANCING OF TERRORISM

Article 39. Violations against regulations on customer identification and customer information update

1. A fine ranging from VND 20,000,000 to VND 30,000,000 shall be imposed for failing to update customer information as prescribed in Article 8, Article 10 of the Law on anti-money laundering and the Law on combating the financing of terrorism.

2. A fine ranging from VND 30,000,000 to VND 40,000,000 shall be imposed for failing to ensure the confidentiality of information and reports as prescribed in Article 29 of the Law on anti-money laundering and the Law on combating the financing of terrorism.

Article 40. Violations against internal regulations on anti-money laundering

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. failing to promulgate procedures for managing risks of transactions relating to new technologies as prescribed in Article 15 of the Law on anti-money laundering;

2. failing to formulate regulations on classification of customers by adopting risk-based approach as prescribed in Clause 1 Article 12 of the Law on anti-money laundering;

3. failing to promulgate internal regulations or applying internal regulations that lack one or some compulsory contents prescribed in Article 20 of the Law on anti-money laundering.

Article 41. Violations against regulations on customer identification and risk-based customer classification

1. A fine ranging from VND 30,000,000 to VND 50,000,000 shall be imposed for failing to adopt customer identification methods or enhanced due diligence approach prescribed in Clauses 2, 3 and 4 Article 12 of the Law on anti-money laundering and Article 34 of the Law on combating the financing of terrorism.

2. A fine ranging from VND 50,000,000 to VND 100,000,000 shall be imposed for failing to classify customers under categories of money laundering and terrorist financing risk as prescribed by law.

Article 42. Violations against regulations on identification of foreign customers that are politically exposed persons (PEPs)

A fine ranging from VND 100,000,000 to VND 150,000,000 shall be imposed for failing to adopt risk management system for identifying foreign customers that are PEPs as prescribed in Clauses 2, 3 Article 13 of the Law on anti-money laundering.

Article 43. Violations against regulations on internal audit in anti-money laundering (AML) and review of customers and transactions, correspondent banking relationship

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. A fine ranging from VND 40,000,000 to VND 80,000,000 shall be imposed for committing one of the following violations:

a) failing to adopt the measures prescribed in Article 14 of the Law on anti-money laundering when establishing a correspondent banking relationship with a foreign bank;

b) failing to report customers and related parties on alert lists to competent authorities as prescribed by law;

c) failing to carry out AML internal audit as prescribed by law.

Article 44. Violations against regulations on reporting on high-value transactions, suspicious transactions, electronic funds transfer, money laundering for terrorism financing purpose, and terrorism financing-related activities

1. A fine ranging from VND 20,000,000 to VND 30,000,000 shall be imposed for failing to submit reports on schedule as prescribed in the Law on anti-money laundering and the Law on combating the financing of terrorism.

2. A fine ranging from VND 30,000,000 to VND 50,000,000 shall be imposed for committing one of the following violations:

a) failing to report on high-value transactions;

b) failing to report on suspicious transactions;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3. A fine ranging from VND 80,000,000 to VND 100,000,000 shall be imposed for failing to report on money laundering activities for terrorism financing purpose as prescribed in Article 30 of the Law on combating the financing of terrorism, failing to report on customers or their transactions suspected of being related to terrorism financing, or failing to report on customers on the blacklist as prescribed in the Law on combating the financing of terrorism.

4. A fine ranging from VND 150,000,000 to VND 200,000,000 shall be imposed for failing to carry out special supervision of unusual or complex high-value transactions or transactions made with organizations or individuals in countries or territories on the list announced by the Financial Action Task Force (FATF) for the anti-money laundering purpose or the alert list prescribed in Article 16 of the Law on anti-money laundering, or failing to regularly examine and clarify transactions which are suspected of being related to terrorism financing.

Article 45. Violations against regulations on transaction delay, account blockade, and asset sealing or impoundment

1. A fine ranging from VND 40,000,000 to VND 80,000,000 shall be imposed for committing one of the following violations:

a) failing to report on delay of transaction of which related parties are on the blacklist or when having reasonable grounds to suspect that the transaction is related to an offence as prescribed in Clause 3 Article 33 of the Law on anti-money laundering;

b) failing to report on account blockade or sealing or impoundment of assets according to a decision of a competent authority as prescribed in Article 34 of the Law on anti-money laundering;

c) failing to immediately report on the suspension of circulation or blockade of all money and assets related to the terrorism financing.

2. A fine ranging from VND 100,000,000 to VND 150,000,000 shall be imposed for committing one of the following violations:

a) failing to delay transaction when finding that related parties of the transaction are on the blacklist or when having reasonable grounds to suspect that the transaction is related to an offence as prescribed in Clause 1 Article 33 of the Law on anti-money laundering;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

c) failing to immediately suspend the circulation or blockade all money and assets related to the terrorism financing.

Article 46. Violations against regulations on prohibited acts in anti-money laundering and combating the financing of terrorism

1. A fine ranging from VND 30,000,000 to VND 60,000,000 shall be imposed for obstructing the provision of information serving the performance of anti-money laundering and combating the financing of terrorism tasks.

2. A fine ranging from VND 100,000,000 to VND 150,000,000 shall be imposed for committing one of the following violations:

a) creating or maintaining anonymous accounts or accounts with fake names;

b) illegally providing services of receipt of cash, cheques, other monetary instruments or stores of value and making payments to beneficiaries at another location.

3. A fine ranging from VND 200,000,000 to VND 250,000,000 shall be imposed for committing one of the following violations:

a) organizing or facilitating money laundering activities if not liable to criminal prosecution;

b) establishing and maintaining business relationship with a bank that is established in a country or territory but neither exists in that country or territory nor bears the management or supervision of any competent authority;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

d) misusing the suspension, blockade, sealing, impoundment or handling of money and assets related to terrorism financing for harming the Government's interests or legitimate rights and benefits of regulatory authorities, organizations and/or individuals.

4. Remedial measures:

Proposed suspension of violating entities and/or individuals responsible for the violation from holding the management or supervision position for 01 – 03 months, proposed dismissal or prohibition from holding the management or supervision position at a credit institution or foreign bank branch if any of the violations prescribed in Clause 2 and Clause 3 of this Article is committed.

Proposed dismissal and implementation of other appropriate measures against violating entities within the competence of a credit institution or foreign bank branch.

Section 13. VIOLATIONS AGAINST REGULATIONS ON INFORMATION PROVISION AND REPORTING

Article 47. Violations against regulations on reporting, and information management and provision

1. A fine ranging from VND 5,000,000 to VND 10,000,000 shall be imposed for committing one of the following violations:

a) failing to meet deadlines and documentation requirements for statistical reports covering a period of less than 01 month if the violation is recommitted within a fiscal year;

b) failing to submit required reports within the time limits prescribed by law, except the cases prescribed in Point a of this Clause, Points a, c Clause 5 of this Clause and Clause 1 Article 44 hereof;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

d) submitting a report containing inaccurate figures if the violation is recommitted within a fiscal year, except the case prescribed in Point b Clause 5 of this Article.

2. A fine ranging from VND 10,000,000 to VND 15,000,000 shall be imposed for failing to submit all required reports or submitting a report which does not contain sufficient contents as prescribed by law, except the cases prescribed in Clauses 2, 3 Article 44, Clause 1 Article 45 hereof.

3. A fine ranging from VND 20,000,000 to VND 30,000,000 shall be imposed for committing one of the following violations:

a) failing to carry out registration of changes with competent authorities as prescribed in Point b Clause 4 Article 29 of the Law on Credit Institutions;

b) failing to publish the changes prescribed in Points a, b, c and d Clause 1 Article 29 of the Law on Credit Institutions on SBV’s means of mass media and 03 consecutive issues of a daily printed newspaper or an online newspaper of Vietnam within 07 business days from the date on which the SBV gives approval for such changes.

4. A fine ranging from VND 30,000,000 to VND 40,000,000 shall be imposed for committing one of the following violations:

a) reporting in a dishonest manner;

b) providing information about operations of the SBV, credit institutions or foreign bank branches or information about their customers against law regulations;

c) failing to provide information and/or documents as prescribed by law;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5. A fine ranging from VND 40,000,000 to VND 50,000,000 shall be imposed for committing one of the following violations:

a) failing to send reports on credit information to the SBV within the prescribed time limit;

b) sending reports on credit information which contain inaccurate or insufficient information or do not meet technical requirements or failing to submit such reports on a timely manner to the SBV;

c) failing to submit reports on credit information to the SBV in accordance with SBV’s regulations on credit information services;

d) failing to submit statistical reports on incoming and outcoming international money transfer as prescribed by law.

6. A fine ranging from VND 50,000,000 to VND 100,000,000 shall be imposed for committing one of the following violations:

a) failing to immediately report on insolvency risk to competent authorities;

b) failing to provide information at the request of the SBV and competent authorities as prescribed in Clause 4 Article 18 of the Law on anti-money laundering;

7. Remedial measures:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) Prohibition of expansion of operating scope, scale and regions or addition of business lines until remedial measures against the violation are completed if any of the violations prescribed in Point a Clause 5, Point a Clause 7 of this Article is committed;

c) Proposed suspension of violating entities and/or individuals responsible for the violation from holding the management or supervision position for 01 – 03 months, proposed dismissal or prohibition from holding the management or supervision position at a credit institution or foreign bank branch if the violation prescribed in Point a Clause 6 of this Article is committed.

Proposed dismissal and implementation of other appropriate measures against violating entities within the competence of a credit institution or foreign bank branch.

Section 14. OBSTRUCTION OF INVESTIGATION AND FAILURE TO COMPLY WITH REQUESTS OF COMPETENT OFFICIALS

Article 48. Obstruction of investigation and failure to comply with requests of competent officials

1. A fine ranging from VND 2,000,000 to VND 3,000,000 shall be imposed for obstructing or hindering competent officials from carrying out inspections.

2. A fine ranging from VND 5,000,000 to VND 10,000,000 shall be imposed for evading the inspection by competent officials.

3. A fine ranging from VND 10,000,000 to VND 20,000,000 shall be imposed for refusing to provide information and/or documents to inspection teams or competent officials.

4. A fine ranging from VND 20,000,000 to VND 30,000,000 shall be imposed for committing one of the following violations:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) deliberately removing or moving or performing other acts to change the existing status of the seals on vaults, safe, accounting books/vouchers, credit extension dossiers or other exhibits which are sealed and impounded;

c) failing to blockade accounts or remove blockade of accounts at the request of a competent official as prescribed by law.

5. A fine ranging from VND 30,000,000 to VND 50,000,000 shall be imposed for committing one of the following violations:

a) providing false documents and/or figures;

b) making unlawful intervention in actions taken by competent authorities and banking supervision agencies;

c) hiding or altering documents/records or changing exhibits during the inspection period.

6. A fine ranging from VND 50,000,000 to VND 100,000,000 shall be imposed for committing one of the following violations:

a) transferring funds or assets abroad after they are blocked;

b) failing to deposit funds or assets to the SBV or a credit institution at the request of the SBV after they are blocked;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 49. Violations against regulations on obligations of entities subject to banking inspection

1. A fine ranging from VND 5,000,000 to VND 10,000,000 shall be imposed for committing one of the following violations:

a) failing to provide sufficient and accurate information and/or documents in a timely manner at the request of the SBV;

b) failing to comply with the SBV’s risk warnings and recommendations for safe operations;

c) failing to provide reports or explanations about the SBV’s risk warnings and recommendations for safe operations.

2. A fine ranging from VND 40,000,000 to VND 50,000,000 shall be imposed for failing to comply with conclusions, recommendations or decisions on inspection.

3. Remedial measures:

Proposed suspension of violating entities and/or individuals responsible for the violation from holding the management or supervision position for 01 – 03 months, proposed dismissal or prohibition from holding the management or supervision position at a credit institution or foreign bank branch if the violation prescribed in Clause 2 of this Article is committed.

Proposed dismissal and implementation of other appropriate measures against violating entities within the competence of a credit institution or foreign bank branch.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 50. Violations against regulations on debt sale and purchase by credit institutions

1. A fine ranging from VND 50,000,000 to VND 80,000,000 shall be imposed for failing to establish a debt sale and purchase council when buying and selling debts.

2. A fine ranging from VND 80,000,000 to VND 100,000,000 shall be imposed for committing one of the following violations:

a) selling a debt which is used as a guarantee for other civil obligations, unless the obligee gives a written consent to the debt sale;

b) the debt seller repurchase its sold debts, except the case prescribed in Article 148dd of the Law on Credit Institutions as amended in 2017.

3. Additional penalties:

The debt sale and purchase operations shall be suspended for 03 – 06 months if the violation prescribed in Clause 1 of this Article is committed.

4. Remedial measures:

Enforced reversal of the sale of debts if the violation prescribed in Clause 2 of this Article is committed.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. A fine ranging from VND 5,000,000 to VND 10,000,000 shall be imposed for committing one of the following violations:

a) managing purchased bad debts and inspecting collaterals for bad debts against law regulations;

b) authorizing credit institutions and inspecting their performance of authorized contents against law regulations;

c) implementing measures for debt restructuring and giving financial support to borrowers against law regulations;

d) making capital contributions or purchasing shares against law regulations;

dd) setting aside and using provisions to eliminate risks to the bad debts purchased at the market value against law regulations.

2. A fine ranging from VND 10,000,000 to VND 15,000,000 shall be imposed for committing one of the following violations:

a) buying and selling bad debts against law regulations;

b) settling collaterals for purchased bad debts against law regulations.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Section 16. VIOLATIONS AGAINST REGULATIONS ON INFORMATION SYSTEM SECURITY IN BANKING OPERATIONS

Article 52. Violations against regulations on information system security in banking operations

1. A fine ranging from VND 10,000,000 to VND 20,000,000 shall be imposed for committing one of the following violations:

a) failing to carry out assessment of information technology (IT) risks and operational risks before using IT services rendered by a third party as prescribed by law.

b) failing to carry out assessment of security level of the information system providing online transaction services for customers before it is put into official operation.

2. A fine ranging from VND 20,000,000 to VND 30,000,000 shall be imposed for committing one of the following violations:

a) failing to disseminate or provide updated regulations on information security to all staff members at least once every year;

b) failing to take data backup or insufficiently backing up data to ensure data security as prescribed by law;

c) failing to implement network security solutions for controlling network connection as well as detecting and preventing attacks and illegal access to information systems providing online transaction services for customers;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

dd) failing to provide instructions to customers on measures for ensuring security and confidentiality of information when using banking services on the Internet;

e) failing to keep logbooks of operations of information systems and users, errors and information security incidents as prescribed by law.

3. Additional penalties:

The use of IT services by a third party shall be suspended for 01 – 03 months if the violation prescribed in Point a Clause 1 of this Article is committed.

4. Remedial measures:

Enforced compliance with regulations on information system security in banking operations.

Chapter III

POWER TO IMPOSE PENALTIES AND RECORD ADMINISTRATIVE VIOLATIONS

Article 53. Power to impose administrative penalties

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a) Issue warning;

b) Impose a fine up to VND 500,000;

c) Confiscate the exhibits and instrumentalities used for committing administrative violations provided their value does not exceed VND 500,000;

2. Chief inspectors of SBV's provincial branches shall have the power to:

a) Issue warning;

b) Impose a fine up to VND 50,000,000;

c) Confiscate the exhibits and instrumentalities used for committing administrative violations provided their value does not exceed VND 50,000,000;

d) Impose additional penalties and enforce remedial measures prescribed in Clause 2, Clause 4 Article 3 hereof.

3. Directors of Banking Supervision Departments shall have the power to:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) Impose a fine up to VND 250,000,000;

c) Confiscate the exhibits and instrumentalities used for committing administrative violations provided their value does not exceed VND 250,000,000;

d) Impose additional penalties and enforce remedial measures prescribed in Clause 2, Clause 4 Article 3 hereof.

4. Head of the Banking Supervision Agency shall have the power to:

a) Issue warning;

b) Impose a fine up to VND 1,000,000,000;

c) Impose additional penalties and enforce remedial measures prescribed in Clause 2, Clause 4 Article 3 hereof.

5. Heads of inspection teams established according to decisions of the SBV’s Governor or head of the Banking Supervision Agency shall have the power to impose administrative penalties as prescribed in Clause 3 of this Article.

Heads of inspection teams established according to decisions of Directors of SBV’s provincial branches, Directors of Banking Supervision Departments or Chief Inspectors of SBV’s provincial branches shall have the power to impose administrative penalties as prescribed in Clause 2 of this Article.

Article 54. Power to penalties for administrative violations in monetary and banking sector of other title holders

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. People’s public security force shall have the power to impose administrative penalties, additional penalties and enforce remedial measures in accordance with Article 39 of the Law on penalties for administrative violations.

3. Border guard force shall have the power to impose administrative penalties, additional penalties and enforce remedial measures in accordance with Article 40 of the Law on penalties for administrative violations.

4. Coast guard force shall have the power to impose administrative penalties, additional penalties and enforce remedial measures in accordance with Article 41 of the Law on penalties for administrative violations.

5. Market surveillance force shall have the power to impose administrative penalties, additional penalties and enforce remedial measures in accordance with Article 45 of the Law on penalties for administrative violations.

6. Tourism inspection force shall have the power to impose administrative penalties, additional penalties and enforce remedial measures in accordance with Article 46 of the Law on penalties for administrative violations.

7. Customs authorities shall have the power to impose administrative penalties, additional penalties and enforce remedial measures in accordance with Article 42 of the Law on penalties for administrative violations.

Article 55. Determination of power to impose penalties for administrative violations in monetary and banking sector

1. Power to impose administrative penalties of Chairpersons of people’s committees at all levels

a) Chairpersons of communal-level people’s committees shall have the power to impose penalties for the administrative violations prescribed in Clause 1 Article 23 and Clause 1 Article 24 hereof;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

c) Chairpersons of provincial-level people’s committees shall have the power to impose penalties for the administrative violations prescribed in Clauses 1, 2, Points a, b, c, h, i, k, l Clause 3, Points h, o and n Clause 4, Points c, e, g, h Clause 5, Point c Clause 8 Article 23, Clauses 1, 2, 3, 4, Points a, c Clause 5, Clause 6, Clause 7 and Clause 8 Article 24, Point c Clause 7 Article 28 hereof.

2. Power to impose administrative penalties of market surveillance force:

a) Market controllers shall have the power to impose penalties for the administrative violations prescribed in clause 1 Article 23 and Clause 1 Article 24 hereof;

b) Heads of market surveillance teams shall have the power to impose penalties for the administrative violations prescribed in Clauses 1, 2 Article 23 and Clauses 1, 2 Article 24 hereof;

c) Directors of Provincial Market Surveillance Departments and the Director of Market Surveillance Operations Department affiliated to Vietnam Directorate of Market Surveillance shall have the power to impose penalties for the administrative violations prescribed in Clauses 1, 2, Points a, b, h, i, k, l Clause 3, Points n, o Clause 4 Article 23 and Clauses 1, 2, Point a Clause 3 Article 24 hereof;

d) Director General of Vietnam Directorate of Market Surveillance shall have the power to impose penalties for the administrative violations prescribed in Clauses 1, 2, Points a, b, h, i, k, l Clause 3, Points n, o Clause 4, Points e, g, h Clause 5, Point c Clause 8 Article 23, Clauses 1, 2, Point a Clause 3, Point a Clause 4, Clause 6, Clause 7 and Points a, c Clause 8 Article 24 hereof.

3. Power to impose administrative penalties of border guard force:

a) Border guard soldiers, heads of border guard stations, and leaders of border guard soldiers shall have the power to impose penalties for the administrative violations prescribed in Clause 1 Article 23 and Clause 1 Article 24 hereof;

b) Heads of border guard posts, commanders of border-guard flotillas and commanders of port border guards shall have the power to impose penalties for the administrative violations prescribed in Clauses 1, 2 Article 23 and Clauses 1, 2 Article 24 hereof;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4. Power to impose administrative penalties of coast guard force:

a) Coast guard officers and coastguard team leaders shall have the power to impose penalties for the administrative violations prescribed in Clause 1 Article 23 and Clause 1 Article 24 hereof;

b) Coastguard squad leaders and captains of coastguard stations shall have the power to impose penalties for the administrative violations prescribed in Clause 1 Article 23 and Clause 1 Article 24 hereof;

c) Commanders of coastguard platoons shall have the power to impose penalties for the administrative violations prescribed in Clauses 1, 2 Article 23 and Clauses 1, 2 Article 24 hereof;

d) Commanders in chief of coastguard squadrons shall have the power to impose penalties for the administrative violations prescribed in Clauses 1, 2, Points h, i, k Clause 3 Article 23 and Clauses 1, 2 Article 24 hereof;

dd) Commanders of Regional Coast Guards shall have the power to impose penalties for the administrative violations prescribed in Clauses 1, 2, Points h, i, k Clause 3 Article 23 and Clauses 1, 2 Article 24 hereof;

e) Commanders of Coastguard Headquarters shall have the power to impose penalties for the administrative violations prescribed in Clauses 1, 2, Points h, i, k Clause 3, Point h Clause 4, Points e, g, h Clause 5 Article 23 and Clauses 1, 2, Point a Clause 4 Article 24 hereof.

5. Persons competent to impose penalties of people's public security force shall have the power to impose penalties for the administrative violations prescribed in Clauses 1, 2, Points a, b, c, h, i, k, l Clause 3, Points h, n, o Clause 4, Points c, e, g, h Clause 5, Point c Clause 8 Article 23; Clauses 1, 2, 3, 4, Points a, c Clause 5, Clause 6, Clause 7 and Clause 8 Article 24; Point b Clause 2, Clause 5, Clause 6, Clause 7 Article 26; Point a Clause 1, Clauses 3, 4, 5 Article 27; Points c, d Clause 5, Clause 6, Clause 7 Article 28; Article 31; Article 46; Article 48 hereof.

6. Power to impose administrative penalties of tourism inspection force

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) Chief inspectors of provincial departments and heads of provincial-level inspection teams shall have the power to impose penalties for the administrative violations prescribed in Clauses 1, 2, Points a, b, c, h, i, k, l Clause 3, Points b, n, o Clause 4 Article 23 hereof;

c) Heads of ministerial-level inspection teams and Chief Inspectors of Ministries shall have the power to impose penalties for the administrative violations prescribed in Clauses 1, 2, Points a, b, c, h, i, k, l Clause 3, Points b, n, o Clause 4, Points e, g, h Clause 5 Article 23 hereof.

7. Power to impose administrative penalties of customs authorities:

Director General of General Department of Customs shall have the power to impose penalties for the administrative violations prescribed in Point b Clause 8 Article 23, Point c Clause 5, Point b Clause 8 Article 24 hereof.

8. Power to impose administrative penalties of Banking Supervision Agency:

Persons competent to impose penalties of Banking Supervision Agency shall have the power to record administrative violations, impose penalties and remedial measures against administrative violations prescribed in Chapter II hereof within the ambit of their assigned functions, duties and powers.

Article 56. Power to record administrative violations

The following persons shall have the power to record administrative violations:

1. The persons that have the power to impose administrative penalties prescribed in Article 53 and Article 54 hereof;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3. Officials in banking sector who are performing their duties according to legislative documents or administrative documents promulgated by competent authorities or officers.

Chapter IV

IMPLEMENTATION PROVISIONS

Article 57. Effect

This Decree comes into force from December 31, 2019 and supersedes the Government’s Decree No. 96/2014/ND-CP dated October 17, 2014.

Article 58. Transition

1. Administrative violations in monetary and banking sector committed before this Decree comes into force and discovered afterwards but the prescriptive period does not expire or under consideration shall be handled in accordance with regulations that are advantageous to the violating organizations and individuals.

2. In case there is a complaint filed against a decision on imposition of administrative penalty in monetary and banking sector which has been issued or implemented before this Decree comes into force, the complaint shall be solved in accordance with the Government’s Decree No. 96/2014/ND-CP dated October 17, 2014.

Article 59. Responsibility for implementation

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

ON BEHALF OF THE GOVERNMENT
THE PRIME MINISTER
Nguyen Xuan Phuc

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị định 88/2019/NĐ-CP ngày 14/11/2019 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


207.246

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.121.7
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!