Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 20-CP Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Võ Văn Kiệt
Ngày ban hành: 01/03/1995 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 20-CP

Hà Nội, ngày 01 tháng 3 năm 1995

 

NGHỊ ĐỊNH

SỐ 20 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ TỔ CHỨC BỘ MÁY CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM 

CHÍNH PHỦ 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Để Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thực hiện được nhiệm vụ của mình theo quy định tại Pháp lệnh Ngân hàng ngày 32 tháng 5 năm 1990, Pháp lệnh Ngân hàng, Hợp tác xã tín dụng và Công ty tài chính ngày 23 tháng 5 năm 1990, và nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quản lý Nhà nước của Bộ, cơ quan ngang Bộ quy định tại Nghị định 15/CP ngày 02 tháng 3 năm 1993 của Chính phủ;
Theo đề nghị của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, và Bộ trưởng, Trưởng ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ,

NGHỊ ĐỊNH: 

Điều 1.- Nay quy định bộ máy Ngân hàng Nhà nước như sau:

1/ Các đơn vị giúp Thống đốc Ngân hàng Nhà nước thực hiện chức năng quản lý Nhà nước và Ngân hàng Trung ương của các Ngân hàng:

1- Vụ Nghiên cứu kinh tế,

2- Vụ Quan hệ quốc tế,

3- Vụ Quản lý ngoại hối,

4- Vụ các định chế tài chính,

5- Vụ Quản lý các tổ chức tín dụng nhân dân,

6- Vụ Kế toán - Tài chính,

7- Vụ Tín dụng,

8- Sở Giao dịch,

9- Vụ Tổ chức cán bộ và đào tạo,

10- Vụ Phát hành - kho quỹ,

11- Vụ Tổng kiểm soát,

12- Vụ Thông tin kinh tế nghiệp vụ ngân hàng,

13- Văn phòng Thống đốc,

14- Vụ Pháp chế,

15- Thanh tra Ngân hàng,

16- Cục Quản trị,

17- Trung tâm tin học ngân hàng.

2/ Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương là cơ quan đại diện của Thống đốc Ngân hàng để thực hiện chức năng quản lý Nhà nước và Ngân hàng Trung ương của các Ngân hàng trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

3/ Các Văn phòng đại diện của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ở nước ngoài (thực hiện theo Quy định của Chính phủ).

4/ Trung tâm đào tạo và nghiên cứu khoa học ngân hàng (là đơn vị sự nghiệp)

5/ các xí nghiệp, Công ty chuyên ngành.

Nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy, biên chế cụ thể của các đơn vị nói trên do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quyết định theo quy định chung của Chính phủ.

Điều 2.- Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày ban hành. Bãi bỏ nghị định số 138/HĐBT ngày 8 tháng 5 năm 1990 của Hội đồng Bộ trưởng về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy Ngân hàng Nhà nước và những quy định khác trước đây về tổ chức bộ máy Ngân hàng trái với Nghị định này.

Điều 3.- Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, các Bộ trưởng, Thủ trưởng các cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

 

 

Võ Văn Kiệt

(Đã ký)

 

THE GOVERNMENT
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness
--------

No: 20-CP

Hanoi, March 01, 1995

 

DECREE

ON THE ORGANIZATION OF THE VIETNAM STATE BANK

THE GOVERNMENT

Pursuant to the Law on Organization of the Government on the 30th of September, 1992;
To enable the State Bank to perform its tasks as stipulated in the Banking Ordinance on the 23rd of May, 1990, and the Ordinance on Banks, Credit Cooperatives and Financial Companies on the 23rd of May, 1990, and the tasks, powers and responsibilities of a Ministry or ministerial-level agency in State management as stipulated in Decree No.15-CP on the 2nd of March, 1993 of the Government;
At the proposal of the Governor of the State Bank, and the Minister-Chairman of the Government Commission on Organization and Personnel,

DECREES:

Article 1.- To stipulate the apparatus of the State Bank as follows:

1.- The units assisting the Governor of the State Bank in exercising the function of State and Central Bank management of the Banks:

1. The Economic Research Department,

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.3. The Foreign Currencies Management Department,

4. The Financial Regulations Department,

5. The Department for Management of People's Credit Organizations.

6. The Accounting-Finance Department,

7. The Credit Department,

8. The Exchange Service,

9. The Personnel Organization and Training Department,

10. The Issue - Storage - Fund Department,

11. The General Control Department,

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.13. The Governor's Office,

14. The Legislation Department,

15. The Bank Inspectorate,

16. The Management Department,

17. The Banking Informatic Center.

2.- The branches of the State Bank in the provinces and cities directly under the Central Government are the representatives of the Governor of the State Bank in exercising the State and Central Bank managerial function of the Banks in the provinces and cities under the Central Government.

3.- The Representative Offices of the Vietnam State Bank in foreign countries (operating as stipulated by the Government).

4.- The Banking Training and Research Center (which is a public service unit).

5.- Specialized enterprises and companies.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Article 2.- This Decree takes effect from the date of its promulgation. Decree No.138-HDBT on the 8th of May 1990 of the Council of Ministers on the function, tasks and organization on the State Bank, and other stipulations made earlier on the organization of banks which are contrary to this Decree are now annulled.

Article 3.- The Governor of the State Bank, the Ministers, the Heads of the ministerial-level agencies, the Heads of the agencies attached to the Government, and the Presidents of the People's Committees of the provinces and cities directly under the Central Government shall have to implement this Decree.

 

 

ON BEHALF OF THE GOVERNMENT
PRIME MINISTER
Vo Van Kiet

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị định 20-CP ngày 01/03/1995 về tổ chức bộ máy Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


7.554

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.167.149