Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Nghị định 143/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 88/2019/NĐ-CP xử phạt hành chính lĩnh vực tiền tệ

Số hiệu: 143/2021/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Lê Minh Khái
Ngày ban hành: 31/12/2021 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 143/2021/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2021

NGHỊ ĐỊNH

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 88/2019/NĐ-CP NGÀY 14 THÁNG 11 NĂM 2019 QUY ĐỊNH VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC TIỀN TỆ VÀ NGÂN HÀNG

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 20 tháng 6 năm 2012; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 13 tháng 11 năm 2020;

Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngày 16 tháng 6 năm 2010;

Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng ngày 16 tháng 6 năm 2010; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng ngày 20 tháng 11 năm 2017;

Căn cứ Luật Phòng, chống rửa tiền ngày 18 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Luật Phòng, chống khủng bố ngày 12 tháng 6 năm 2013;

Theo đề nghị của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 88/2019/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2019 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng.

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 88/2019/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng

1. Sửa đổi, bổ sung điểm m khoản 2 Điều 1 như sau:

“m) Vi phạm quy định về phòng, chống rửa tiền; phòng, chống tài trợ khủng bố; phòng, chống tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt;”.

2. Bổ sung Điều 2a vào sau Điều 2 như sau:

“Điều 2a. Vi phạm hành chính nhiều lần

Tổ chức, cá nhân vi phạm hành chính nhiều lần thì bị xử phạt về từng hành vi vi phạm, trừ các hành vi vi phạm hành chính nhiều lần là tình tiết tăng nặng quy định tại Điều 5; Điều 9; Điều 10; Điều 11; Điều 12; Điều 13; Điều 14; Điều 14a; Điều 15; Điều 16; Điều 17; Điều 18; Điều 19; Điều 20; Điều 21; Điều 22; các khoản 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Điều 23; các khoản 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Điều 24; Điều 25; Điều 26; Điều 27; Điều 28; Điều 28a; Điều 29; Điều 30; Điều 31; Điều 32; Điều 33; khoản 1 Điều 34; Điều 35; Điều 36; Điều 37; Điều 38; Điều 39; Điều 40; Điều 41; Điều 42; Điều 43; Điều 44; Điều 44a; Điều 45; Điều 45a; Điều 46; Điều 47; Điều 50; Điều 51 Nghị định này.”.

3. Bổ sung Điều 2b vào sau Điều 2a như sau:

“Điều 2b. Thời điểm chấm dứt hành vi vi phạm hành chính

Thời điểm chấm dứt hành vi vi phạm để tính thời hiệu xử phạt đối với một số hành vi vi phạm tại Chương II Nghị định này được quy định như sau:

1. Đối với hành vi vi phạm quy định về nhận tiền gửi, cấp tín dụng, nhận ủy thác và ủy thác, mua trái phiếu doanh nghiệp, hoạt động liên ngân hàng tại điểm a khoản 2 Điều 12; điểm b khoản 3, điểm a, b, đ, g khoản 5, điểm b khoản 6, khoản 8 Điều 14; điểm a khoản 1 Điều 15; khoản 3, điểm a, d, đ khoản 4 Điều 16; khoản 5, khoản 6 Điều 17 Nghị định này, thời điểm chấm dứt hành vi vi phạm để tính thời hiệu xử phạt là ngày các bên hoàn thành nghĩa vụ theo thỏa thuận, hợp đồng liên quan đến hành vi vi phạm hành chính.

2. Đối với hành vi vi phạm quy định về công bố, niêm yết công khai thông tin, cung cấp thông tin, tài liệu, báo cáo tại khoản 1 Điều 8; điểm a khoản 1 Điều 12; điểm a khoản 1 Điều 13; điểm c khoản 1 Điều 14; điểm c khoản 4 Điều 17; điểm d khoản 2 Điều 21; điểm a, c khoản 3 Điều 23; điểm a khoản 3 Điều 24; điểm a khoản 1 Điều 30; điểm a khoản 1 Điều 38; điểm a, b, d khoản 1, khoản 2, điểm a, b, c khoản 4, khoản 5, khoản 6 Điều 47 Nghị định này, thời điểm chấm dứt hành vi vi phạm để tính thời hiệu xử phạt là ngày thực hiện công bố, niêm yết công khai, cung cấp thông tin, tài liệu, báo cáo, sửa đổi, bổ sung thông tin, tài liệu, báo cáo.

3. Đối với hành vi vi phạm quy định về đăng ký, thông báo, thực hiện thủ tục hành chính, gửi, ban hành quy định nội bộ, nội quy, phương án tại Điều 7; điểm b khoản 2 Điều 8; khoản d, đ, e, g khoản 3 Điều 23; điểm a khoản 2 Điều 28; điểm a, b, c khoản 3 Điều 30; điểm a khoản 1 Điều 40 Nghị định này, thời điểm chấm dứt hành vi vi phạm để tính thời hiệu xử phạt là ngày thực hiện đăng ký, thông báo, thực hiện thủ tục hành chính, gửi, ban hành, sửa đổi, bổ sung quy định nội bộ, nội quy, phương án.

4. Đối với hành vi vi phạm quy định về tỷ lệ bảo đảm an toàn, phân loại tài sản có, cam kết ngoại bảng, trích lập và sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro tại Điều 35; điểm a, b, c khoản 1 Điều 36 Nghị định này, thời điểm chấm dứt hành vi vi phạm để tính thời hiệu xử phạt là ngày thực hiện đúng tỷ lệ bảo đảm an toàn, phân loại tài sản có, cam kết ngoại bảng, trích lập dự phòng rủi ro, sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro theo quy định của pháp luật.

5. Đối với hành vi vi phạm quy định về những thay đổi phải được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận bằng văn bản tại Điều 5 Nghị định này, thời điểm chấm dứt hành vi vi phạm để tính thời hiệu xử phạt là ngày Ngân hàng Nhà nước chấp thuận bằng văn bản.”.

4. Sửa đổi, bổ sung một số điểm của khoản 4 Điều 3 như sau:

a) Sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 4 như sau:

“a) Buộc nộp vào ngân sách nhà nước số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm; buộc hoàn trả các loại phí đã thu sai cho tổ chức, cá nhân nộp phí; buộc hoàn trả số tiền đã chiếm đoạt cho khách hàng; buộc thu hồi nợ; buộc thu hồi số vốn sử dụng không đúng quy định; buộc thu hồi phần số dư cấp tín dụng vượt mức hạn chế, giới hạn; buộc nộp lại giấy phép đã bị tẩy xóa, sửa chữa;”;

b) Sửa đổi, bổ sung điểm m, n khoản 4 như sau:

“m) Không được ký hợp đồng thanh toán thẻ với các tổ chức thanh toán thẻ khác; không được ký hợp đồng đại lý thanh toán với các bên giao đại lý thanh toán khác;

n) Đề nghị hoặc yêu cầu cấp có thẩm quyền xem xét, áp dụng biện pháp: thu hồi giấy phép; thu hồi giấy chứng nhận đăng ký đại lý đồi ngoại tệ; thu hồi giấy phép mở và sử dụng tài khoản ngoại tệ ở nước ngoài; thu hồi giấy phép thành lập bàn đổi ngoại tệ cá nhân; thu hồi giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng; thu hồi văn bản chấp thuận hoạt động cung ứng dịch vụ thanh toán không qua tài khoản thanh toán của khách hàng; thu hồi giấy phép hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán; đình chỉ hoặc miễn nhiệm chức danh quản trị, điều hành, kiểm soát; không cho đảm nhiệm chức vụ quản trị, điều hành, kiểm soát tại các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với cá nhân vi phạm và/hoặc cá nhân chịu trách nhiệm đối với hành vi vi phạm, yêu cầu tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cách chức và thực hiện các biện pháp xử lý khác theo quy định của pháp luật đối với cá nhân vi phạm thuộc thẩm quyền của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài;”;

c) Bổ sung điểm p, q vào sau điểm o khoản 4 như sau:

“p) Buộc chấm dứt hoạt động đại lý thanh toán; buộc tách biệt tài khoản thanh toán chỉ sử dụng cho hoạt động đại lý thanh toán;

q) Buộc thực hiện các quy định về nhận biết, cập nhật, xác minh thông tin nhận biết khách hàng; buộc ban hành quy định nội bộ đúng quy định pháp luật; buộc thực hiện đúng quy định pháp luật về quan hệ ngân hàng đại lý, các giao dịch liên quan tới công nghệ mới, giám sát đặc biệt một số giao dịch, đánh giá rủi ro.”.

5. Bổ sung Điều 3a vào sau Điều 3 như sau:

“Điều 3a. Thi hành biện pháp khắc phục hậu quả

Việc thi hành một số biện pháp khắc phục hậu quả trong lĩnh vực tiền tệ, ngân hàng như sau:

1. Đối với biện pháp khắc phục hậu quả là đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, áp dụng biện pháp: thu hồi giấy phép; thu hồi giấy chứng nhận đăng ký đại lý đổi ngoại tệ; thu hồi giấy phép mở và sử dụng tài khoản ngoại tệ ở nước ngoài; thu hồi giấy phép thành lập bàn đổi ngoại tệ cá nhân; thu hồi giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng; thu hồi văn bản chấp thuận hoạt động cung ứng dịch vụ thanh toán không qua tài khoản thanh toán của khách hàng; thu hồi giấy phép hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính, người ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính có trách nhiệm gửi văn bản đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả này.

2. Đối với biện pháp khắc phục hậu quả là đề nghị hoặc yêu cầu cấp có thẩm quyền xem xét, áp dụng biện pháp: đình chỉ hoặc miễn nhiệm chức danh quản trị, điều hành, kiểm soát; không cho đảm nhiệm chức vụ quản trị, điều hành, kiểm soát tại các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với cá nhân vi phạm và/hoặc cá nhân chịu trách nhiệm đối với hành vi vi phạm

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính, người ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính có trách nhiệm gửi văn bản đề nghị hoặc yêu cầu cấp có thẩm quyền xem xét, áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả này.

3. Đối với biện pháp khắc phục hậu quả là buộc nộp lại giấy phép bị tẩy xóa, sửa chữa: căn cứ quyết định xử phạt vi phạm hành chính, đối tượng bị xử phạt vi phạm hành chính có trách nhiệm nộp lại giấy phép bị tẩy xóa, sửa chữa tới cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép.”.

6. Sửa đổi, bổ sung khoản 6, khoản 8 Điều 4 như sau:

a) Sửa đổi, bổ sung khoản 6 như sau:

6. Phạt tiền từ 400.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Hoạt động không có giấy phép trừ trường hợp quy định tại điểm c khoản 8 Điều 23, khoản 8 Điều 24, khoản 5 Điều 27 Nghị định này;

b) Vi phạm quy định về sử dụng thuật ngữ liên quan đến hoạt động ngân hàng theo quy định tại Điều 5 Luật Các tổ chức tín dụng.”;

b) Bổ sung điểm d vào sau điểm c khoản 8 như sau:

d) Buộc nộp lại giấy phép bị tẩy xóa, sửa chữa đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm b khoản 3 Điều này.”.

7. Sửa đổi, bổ sung một số điểm của khoản 2, khoản 5 và khoản 6 Điều 5 như sau:

a) Sửa đổi, bổ sung điểm c khoản 2 như sau:

“c) Thành lập chi nhánh, phòng giao dịch ở trong nước; thành lập văn phòng đại diện, đơn vị sự nghiệp ở trong nước; chi nhánh, văn phòng đại diện, ngân hàng 100% vốn ở nước ngoài của tổ chức tín dụng; khai trương hoạt động chi nhánh, phòng giao dịch ở trong nước, phòng giao dịch bưu điện.”;

b) Bổ sung điểm c, d, đ vào sau điểm b khoản 5 như sau:

“c) Thay đổi chi nhánh quản lý phòng giao dịch của tổ chức tín dụng;

d) Tự nguyện chấm dứt hoạt động của chi nhánh, phòng giao dịch của tổ chức tín dụng;

đ) Thực hiện nội dung hoạt động, hoạt động nghiệp vụ ngân hàng.”;

c) Bổ sung điểm đ vào sau điểm d khoản 6 như sau:

“đ) Cung ứng dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt không qua tài khoản thanh toán của khách hàng.”.

8. Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 10 như sau:

“3. Phạt tiền từ 200.000.000 đồng đến 250.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Mua, nắm giữ cổ phiếu của tổ chức tín dụng khác không đúng điều kiện và vượt giới hạn quy định của Ngân hàng Nhà nước;

b) Góp vốn, mua, nhận chuyển nhượng cổ phần của tổ chức tín dụng không đúng quy định tại điểm c khoản 1 Điều 54 Luật Các tổ chức tín dụng.”.

9. Sửa đổi, bổ sung một số điểm, khoản của Điều 14 như sau:

a) Bổ sung các điểm d, đ, e, g vào sau điểm c khoản 1 như sau:

“d) Hành vi tiếp nhận và xử lý khiếu nại của khách hàng không đúng quy định của pháp luật về cho vay tiêu dùng của công ty tài chính;

đ) Không tổ chức tập huấn, đào tạo nghiệp vụ cho nhân viên theo quy định của pháp luật về cho vay tiêu dùng của công ty tài chính;

e) Vi phạm quy định về mức cho vay tiêu dùng tối đa theo quy định của pháp luật về cho vay tiêu dùng của công ty tài chính;

g) Không ban hành khung lãi suất cho vay tiêu dùng trong từng thời kỳ hoặc ban hành khung lãi suất cho vay tiêu dùng không đầy đủ các nội dung theo quy định pháp luật về cho vay tiêu dùng của công ty tài chính.”;

b) Sửa đổi, bổ sung khoản 2 như sau:

“2. Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Không kiểm tra, giám sát việc sử dụng vốn vay và trả nợ của khách hàng theo quy định của pháp luật;

b) Vi phạm quy định về biện pháp đôn đốc, thu hồi nợ theo quy định của pháp luật về cho vay tiêu dùng của công ty tài chính.”;

c) Sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 3 như sau:

“b) Miễn, giảm lãi suất cấp tín dụng khi chưa ban hành quy định nội bộ;”.

10. Bổ sung Điều 14a vào sau Điều 14 như sau:

Điều 14a. Vi phạm quy định về điểm giới thiệu dịch vụ

Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

1. Không ký kết hợp đồng về việc mở điểm giới thiệu dịch vụ.

2. Hợp đồng về việc mở điểm giới thiệu dịch vụ không quy định rõ trách nhiệm, quyền hạn của các bên liên quan và thời hạn hiệu lực hợp đồng.

3. Thực hiện các hoạt động tại điểm giới thiệu dịch vụ ngoài phạm vi được phép theo quy định của pháp luật.”.

11. Bổ sung điểm đ vào sau điểm d khoản 4 Điều 16 như sau:

“đ) Chi nhánh ngân hàng nước ngoài mua trái phiếu chuyển đổi.”.

12. Sửa đổi, bổ sung một số điểm, khoản của Điều 17 như sau:

a) Bổ sung điểm d vào sau điểm c khoản 1 như sau:

“d) Thực hiện giao dịch mua, bán giấy tờ có giá bằng đồng tiền không phù hợp với quy định của pháp luật.”;

b) Bổ sung điểm đ vào sau điểm d khoản 2 như sau:

“đ) Mua kỳ phiếu, tín phiếu, chứng chỉ tiền gửi có thời hạn còn lại không đúng quy định của pháp luật.”;

c) Sửa đổi, bổ sung khoản 5 như sau:

“5. Phạt tiền từ 80.000.000 đồng đến 120.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm như sau:

a) Mua, bán có kỳ hạn các loại giấy tờ có giá không được phép mua, bán;

b) Mua, bán giấy tờ có giá của công ty tài chính hoặc công ty cho thuê tài chính phát hành không đúng quy định pháp luật.”.

13. Sửa đổi, bổ sung một số điểm, khoản của Điều 23 như sau:

a) Sửa đổi, bổ sung điểm g khoản 4 như sau:

“g) Thực hiện việc rút vốn, trả nợ đối với các khoản vay nước ngoài; giải ngân, thu hồi nợ đối với các khoản cho vay ra nước ngoài; thực hiện thu hồi nợ bảo lãnh cho người không cư trú; thực hiện chuyển tiền phục vụ hoạt động đầu tư nước ngoài vào Việt Nam, đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài không đúng quy định của pháp luật, trừ trường hợp hành vi vi phạm này là hậu quả của hành vi vi phạm tại điểm d khoản 4 Điều này;”;

b) Bổ sung điểm i vào sau điểm h khoản 5 như sau:

“i) Không thực hiện đúng trách nhiệm của đại lý đổi ngoại tệ theo quy định của pháp luật trong trường hợp tái phạm; làm đại lý đổi ngoại tệ đồng thời cho hai tổ chức tín dụng trở lên không đúng quy định của pháp luật trong trường hợp tái phạm.”;

c) Bổ sung điểm c vào sau điểm b khoản 6 như sau:

“c) Mở, đóng, sử dụng tài khoản ngoại tệ ở nước ngoài không đúng quy định của pháp luật trong trường hợp tái phạm.”;

d) Sửa đổi, bổ sung khoản 10 như sau:

“10. Biện pháp khắc phục hậu quả:

Đề nghị cấp có thẩm quyền thu hồi giấy chứng nhận đăng ký đại lý đổi ngoại tệ, giấy phép mở và sử dụng tài khoản ngoại tệ ở nước ngoài, giấy phép thành lập bàn đổi ngoại tệ cá nhân đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm i khoản 5, điểm c khoản 6 Điều này.”.

14. Sửa đổi, bổ sung khoản 6, khoản 10 Điều 24 như sau:

a) Sửa đổi, bổ sung khoản 6 như sau:

“6. Phạt tiền từ 200.000.000 đồng đến 250.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Sử dụng vàng nguyên liệu nhập khẩu không đúng theo giấy phép nhập khẩu vàng nguyên liệu để sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ;

b) Thực hiện kinh doanh mua, bán vàng miếng thông qua các đại lý ủy nhiệm trong trường hợp tái phạm.”;

b) Sửa đổi, bổ sung khoản 10 như sau:

“10. Biện pháp khắc phục hậu quả:

Đề nghị cơ quan có thẩm quyền thu hồi giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm b khoản 6 Điều này.”.

15. Sửa đổi, bổ sung một số điểm, khoản của Điều 26 như sau:

a) Sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 2 như sau:

“b) Cung cấp không trung thực thông tin có liên quan đến việc sử dụng dịch vụ thanh toán.”;

b) Sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 4 như sau:

“a) Cung cấp không trung thực thông tin có liên quan đến việc cung ứng dịch vụ thanh toán;”;

c) Sửa đổi, bổ sung khoản 5 như sau:

“5. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Thuê, cho thuê, mượn, cho mượn tài khoản thanh toán, mua, bán thông tin tài khoản thanh toán với số lượng từ 01 tài khoản thanh toán đến dưới 10 tài khoản thanh toán mà chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự;

b) Làm giả chứng từ thanh toán khi cung ứng, sử dụng dịch vụ thanh toán mà chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự.”;

d) Sửa đổi, bổ sung khoản 6 như sau:

“6. Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Mở tài khoản thanh toán cho khách hàng, cho phép khách hàng sử dụng tài khoản thanh toán không đúng quy định của pháp luật trong quá trình cung ứng dịch vụ thanh toán;

b) Thuê, cho thuê, mượn, cho mượn tài khoản thanh toán, mua, bán thông tin tài khoản thanh toán với số lượng từ 10 tài khoản thanh toán trở lên mà chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự;

c) Làm giả phương tiện thanh toán, lưu giữ, lưu hành, chuyển nhượng, sử dụng phương tiện thanh toán giả mà chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự;

d) Phát hành, cung ứng, sử dụng các phương tiện thanh toán không hợp pháp mà chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự;

đ) Hoạt động không đúng nội dung chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước về việc cung ứng dịch vụ thanh toán không qua tài khoản thanh toán của khách hàng.”;

đ) Sửa đổi, bổ sung khoản 7 như sau:

“7. Phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 150.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Xâm nhập hoặc tìm cách xâm nhập, đánh cắp dữ liệu, phá hoại, làm thay đổi trái phép chương trình phần mềm, dữ liệu điện tử sử dụng trong thanh toán; lợi dụng lỗi hệ thống mạng máy tính để trục lợi mà chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự;

b) Mở hoặc duy trì tài khoản thanh toán nặc danh, mạo danh;

c) Thực hiện, tổ chức thực hiện hoặc tạo điều kiện thực hiện các hành vi: sử dụng, lợi dụng tài khoản thanh toán, phương tiện thanh toán, dịch vụ thanh toán để đánh bạc, tổ chức đánh bạc, gian lận, lừa đảo, kinh doanh trái pháp luật và thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật khác;

d) Lấy cắp, thông đồng để lấy cắp thông tin tài khoản thanh toán mà chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự.”;

e) Sửa đổi, bổ sung khoản 8 như sau:

8. Phạt tiền từ 150.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng đối với các hành vi vi phạm sau đây:

a) Vi phạm quy định thanh toán bằng tiền mặt;

b) Thực hiện cung ứng dịch vụ thanh toán mà không phải là tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán.”;

g) Sửa đổi, bổ sung khoản 10 như sau:

“10. Biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Buộc nộp vào ngân sách nhà nước số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm quy định tại khoản 1, khoản 4, khoản 5, khoản 6, khoản 7 và khoản 8 Điều này;

b) Không cho mở rộng phạm vi, quy mô và địa bàn hoạt động trong thời gian chưa khắc phục xong vi phạm đối với hành vi vi phạm quy định tại các điểm a, c, d khoản 6, điểm c khoản 7 và điểm a khoản 8 Điều này;

c) Đề nghị cấp có thẩm quyền thu hồi văn bản chấp thuận hoạt động cung ứng dịch vụ thanh toán không qua tài khoản thanh toán của khách hàng đối với hành vi vi phạm tại điểm đ khoản 6 Điều này.”.

16. Sửa đổi, bổ sung một số điểm, khoản của Điều 27 như sau:

a) Sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 1 như sau:

“a) Cung cấp không trung thực thông tin có liên quan đến việc cung ứng hoặc sử dụng dịch vụ trung gian thanh toán;”;

b) Sửa đổi, bổ sung khoản 2 như sau:

“2. Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Cấp tín dụng cho khách hàng sử dụng ví điện tử, trả lãi trên số dư ví điện tử hoặc bất kỳ hành động nào có thể làm gia tăng giá trị tiền tệ trên ví điện tử so với giá trị tiền khách hàng nạp vào ví điện tử;

b) Vi phạm quy định về thực hiện việc nạp tiền vào ví điện tử, rút tiền ra khỏi ví điện tử.”;

c) Sửa đổi, bổ sung khoản 3 như sau:

“3. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Tiết lộ, cung cấp thông tin khách hàng, thông tin về số dư ví điện tử và các giao dịch thanh toán của khách hàng tại tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán không đúng quy định của pháp luật;

b) Thuê, cho thuê, mượn, cho mượn ví điện tử hoặc mua, bán thông tin ví điện tử từ 01 ví điện tử đến dưới 10 ví điện tử;

c) Vi phạm quy định về tài khoản đảm bảo thanh toán.”;

d) Sửa đổi, bổ sung khoản 4 như sau:

“4. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Gian lận các giấy tờ chứng minh đủ điều kiện để được cấp giấy phép hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép mà chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự;

b) Tẩy xóa, thay đổi nội dung ghi trong giấy phép hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán; mua, bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho mượn giấy phép hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán; ủy thác, giao đại lý cho tổ chức, cá nhân khác thực hiện hoạt động được phép theo giấy phép hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán;

c) Hoạt động không đúng nội dung quy định trong giấy phép hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán;

d) Thuê, cho thuê, mượn, cho mượn ví điện tử hoặc mua, bán thông tin ví điện tử từ 10 ví điện tử trở lên;

đ) Làm giả chứng từ khi cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán mà chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự;

e) Thực hiện, tổ chức thực hiện hoặc tạo điều kiện thực hiện các hành vi: sử dụng, lợi dụng dịch vụ trung gian thanh toán để đánh bạc, tổ chức đánh bạc, gian lận, lừa đảo, kinh doanh trái pháp luật và thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật khác;

g) Vi phạm quy định về hạn mức giao dịch qua ví điện tử;

h) Báo cáo không trung thực số dư, số lượng ví điện tử theo quy định của pháp luật;

i) Mở hoặc duy trì ví điện tử nặc danh, mạo danh;

k) Lấy cắp, thông đồng để lấy cắp thông tin ví điện tử;

l) Tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán thực hiện cung ứng dịch vụ hỗ trợ thu hộ, chi hộ, dịch vụ ví điện tử, dịch vụ cổng thanh toán điện tử khi chưa có thỏa thuận hợp tác, hợp đồng cung ứng dịch vụ với ngân hàng, các tổ chức khác phù hợp với nội dung Giấy phép và quy định của pháp luật;

m) Không yêu cầu khách hàng hoàn thành việc liên kết ví điện tử với tài khoản thanh toán hoặc thẻ ghi nợ của khách hàng mở tại ngân hàng liên kết trước khi khách hàng sử dụng ví điện tử.”;

đ) Bổ sung khoản 4a vào sau khoản 4 như sau:

“4a. Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng đối với hành vi báo cáo không trung thực số dư, số lượng ví điện tử theo quy định của pháp luật trong trường hợp tái phạm.”;

e) Sửa đổi, bổ sung khoản 6 như sau:

“6. Hình thức xử phạt bổ sung:

Tịch thu tang vật, phương tiện được sử dụng để thực hiện hành vi vi phạm quy định tại điểm đ khoản 4 Điều này.”;

g) Sửa đổi, bổ sung khoản 7 như sau:

“a) Buộc nộp vào ngân sách nhà nước số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm quy định tại khoản 2, điểm b, c khoản 3, khoản 4, khoản 5 Điều này;

b) Đề nghị cấp có thẩm quyền thu hồi giấy phép hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán đối với hành vi vi phạm tại các điểm a, b, c, e khoản 4; khoản 4a Điều này;

c) Buộc nộp lại giấy phép bị tẩy xóa, sửa chữa đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm b khoản 4 Điều này.”.

17. Sửa đổi, bổ sung một số điểm, khoản của Điều 28 như sau:

a) Sửa đổi, bổ sung điểm d khoản 5 như sau:

“d) Lập hợp đồng phát hành và sử dụng thẻ không đúng theo quy định pháp luật.”;

b) Sửa đổi, bổ sung khoản 6 như sau:

“6. Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Thuê, cho thuê, mua, bán thẻ hoặc thông tin thẻ, mở hộ thẻ (trừ trường hợp thẻ trả trước vô danh) với số lượng từ 10 thẻ trở lên mà chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự;

b) Phát hành thẻ, thanh toán thẻ không đúng quy định của pháp luật;

c) Không từ chối thanh toán thẻ trong các trường hợp sử dụng thẻ để thực hiện các giao dịch thẻ bị cấm theo quy định của pháp luật, thẻ đã được chủ thẻ thông báo bị mất, thẻ hết hạn sử dụng, thẻ bị khóa, sử dụng thẻ không đúng phạm vi đã thỏa thuận tại hợp đồng hoặc thỏa thuận bằng văn bản về phát hành và sử dụng thẻ.”;

c) Sửa đổi, bổ sung khoản 7 như sau:

“7. Phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 150.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Thực hiện, tổ chức thực hiện hoặc tạo điều kiện thực hiện việc sử dụng thẻ trả trước vô danh trên môi trường Internet, chương trình ứng dụng trên thiết bị di động hoặc rút tiền mặt;

b) Chuyển mạch thẻ, bù trừ giao dịch thẻ, quyết toán giao dịch thẻ không đúng theo quy định pháp luật về hoạt động thẻ ngân hàng;

c) Chuyển thiết bị chấp nhận thẻ, QR Code cho bên khác sử dụng; chấp nhận thanh toán thẻ mà không có hợp đồng thanh toán thẻ; sử dụng trái phép các thiết bị chấp nhận thẻ, QR Code;

d) Thực hiện, tổ chức thực hiện hoặc tạo điều kiện để người khác thực hiện các hành vi giao dịch thẻ gian lận, giả mạo; giao dịch thanh toán khống tại đơn vị chấp nhận thẻ (không phát sinh việc mua bán hàng hóa và cung ứng dịch vụ);

đ) Lấy cắp, thông đồng để lấy cắp thông tin thẻ mà chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự.”;

d) Sửa đổi, bổ sung khoản 9 như sau:

“9. Biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Buộc nộp vào ngân sách nhà nước số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm quy định tại điểm b, c khoản 5; điểm a, c khoản 6 và khoản 7 Điều này;

b) Không được ký hợp đồng thanh toán thẻ với các tổ chức thanh toán thẻ khác trong thời gian chưa khắc phục xong vi phạm đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm b khoản 5, điểm a, c, d khoản 7 Điều này.”.

18. Bổ sung Điều 28a vào sau Điều 28 như sau:

“Điều 28a. Vi phạm quy định về hoạt động đại lý thanh toán

1. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Cung cấp không trung thực thông tin có liên quan đến việc cung ứng hoặc sử dụng hoạt động đại lý thanh toán;

b) Tiếp nhận, xử lý tra soát, khiếu nại của khách hàng không đúng quy định của pháp luật;

c) Thu các loại phí ngoài biểu phí do bên giao đại lý quy định và công bố;

d) Không tách biệt tài khoản thanh toán chỉ sử dụng cho hoạt động đại lý thanh toán theo quy định của pháp luật;

đ) Không công bố công khai danh sách các bên đại lý thanh toán đã ký kết hợp đồng trên trang thông tin điện tử và ứng dụng của bên giao đại lý.

2. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Lợi dụng việc làm đại lý thanh toán để thực hiện, tổ chức thực hiện hoặc tạo điều kiện để tổ chức, cá nhân khác thực hiện các hành vi giao dịch gian lận, giả mạo, chiếm đoạt tiền của khách hàng, hành vi giao dịch cho các mục đích rửa tiền, tài trợ khủng bố, tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt và các hành vi vi phạm pháp luật khác;

b) Thực hiện các nghiệp vụ đại lý thanh toán không được bên giao đại lý ký kết trong hợp đồng đại lý thanh toán giữa bên giao đại lý và bên đại lý thanh toán.

3. Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Thực hiện hoạt động giao đại lý, làm đại lý thanh toán không phù hợp với nội dung ghi trong Giấy phép thành lập và hoạt động hoặc Giấy phép thành lập hoặc Quyết định quy định về tổ chức và hoạt động của cấp có thẩm quyền quyết định và văn bản sửa đổi, bổ sung Giấy phép (nếu có);

b) Bên giao đại lý vi phạm quy định về số lượng điểm đại lý thanh toán, hạn mức giao dịch đối với một điểm đại lý thanh toán;

c) Bên đại lý thanh toán là tổ chức không phải là tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thực hiện giao đại lý lại cho bên thứ ba;

d) Thực hiện hoạt động đại lý thanh toán khi chưa ký kết hợp đồng về hoạt động đại lý thanh toán với bên giao đại lý thanh toán;

đ) Bên giao đại lý ký hợp đồng hoạt động đại lý thanh toán với bên đại lý thanh toán không phải là doanh nghiệp thành lập hợp pháp và có dư nợ bị tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phân loại vào nhóm nợ xấu theo quy định của Ngân hàng Nhà nước;

e) Giả mạo, mạo danh bên đại lý thanh toán.

4. Biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Buộc nộp vào ngân sách nhà nước số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm quy định tại điểm b khoản 2, khoản 3 Điều này;

b) Buộc chấm dứt hoạt động đại lý thanh toán đối với các chủ thể vi phạm hành vi vi phạm quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều này;

c) Buộc tách biệt tài khoản thanh toán chỉ sử dụng cho hoạt động đại lý thanh toán đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm d khoản 1 Điều này;

d) Không được ký hợp đồng đại lý thanh toán với các bên giao đại lý thanh toán khác trong thời gian chưa khắc phục xong vi phạm đối với hành vi vi phạm quy định tại các điểm c, d khoản 1 Điều này;

đ) Buộc hoàn trả các loại phí đã thu sai cho tổ chức, cá nhân nộp phí, trường hợp không xác định được đối tượng được hoàn trả thì nộp vào ngân sách nhà nước đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm c khoản 1 Điều này;

e) Buộc hoàn trả số tiền đã chiếm đoạt cho khách hàng đối với hành vi được thực hiện nhằm chiếm đoạt tiền của khách hàng quy định tại điểm a khoản 2 Điều này.”.

19. Sửa đổi, bổ sung một số điểm của khoản 1, khoản 2, khoản 3 Điều 30 như sau:

a) Sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 1 như sau:

“a) Không niêm yết công khai tại nơi giao dịch mẫu tiêu biểu và quy định thu, đổi tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông của Ngân hàng Nhà nước;”;

b) Sửa đổi, bổ sung khoản 2 như sau:

“2. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi không thực hiện đúng quy định về phân loại, đóng gói, giao nhận kim khí quý, đá quý; đóng gói, niêm phong, giao nhận, bảo quản, vận chuyển, kiểm kê tiền mặt, tài sản quý, giấy tờ có giá, trừ trường hợp quy định tại điểm a khoản 3 và các điểm b, c, d, đ khoản 5 Điều này.”;

c) Bổ sung điểm đ vào sau điểm d khoản 3 như sau:

“đ) Từ chối đổi tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông cho khách hàng không đúng quy định của pháp luật.”.

20. Sửa đổi, bổ sung điểm c khoản 1 Điều 31 như sau:

“c) Bố trí người làm công tác thu giữ tiền giả, tạm thu giữ tiền nghi giả chưa qua tập huấn về kỹ năng nhận biết tiền thật, tiền giả hoặc chưa qua bồi dưỡng nghiệp vụ giám định tiền;”.

21. Sửa đổi, bổ sung tên Mục 12 Chương II như sau:

“Mục 12. VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ PHÒNG, CHỐNG RỬA TIỀN; PHÒNG, CHỐNG TÀI TRỢ KHỦNG BỐ; PHÒNG, CHỐNG TÀI TRỢ PHỔ BIẾN VŨ KHÍ HỦY DIỆT HÀNG LOẠT”.

22. Sửa đổi, bổ sung Điều 39 như sau:

“Điều 39. Vi phạm quy định về nhận biết, cập nhật, xác minh thông tin nhận biết khách hàng

1. Phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 150.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Hành vi không nhận biết khách hàng; không cập nhật; không xác minh thông tin nhận biết khách hàng hoặc nhận biết khách hàng; cập nhật; xác minh thông tin nhận biết khách hàng không đúng quy định tại Điều 8, Điều 9, Điều 10, Điều 11 Luật Phòng, chống rửa tiền và Luật Phòng, chống khủng bố;

b) Hành vi không cập nhật danh sách tổ chức, cá nhân có liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng bố; tổ chức, cá nhân bị chỉ định tham gia vào việc phổ biến và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt.

2. Phạt tiền từ 150.000.000 đồng đến 250.000.000 đồng đối với hành vi không bảo đảm bí mật thông tin, tài liệu báo cáo quy định tại Điều 29 Luật Phòng, chống rửa tiền và Luật Phòng, chống khủng bố.

3. Biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Buộc thực hiện các quy định về nhận biết; cập nhật; xác minh thông tin nhận biết khách hàng theo quy định tại Điều 8, Điều 9, Điều 10, Điều 11 Luật Phòng, chống rửa tiền và Luật Phòng, chống khủng bố đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm a khoản 1 Điều này;

b) Đề nghị hoặc yêu cầu cấp có thẩm quyền xem xét, áp dụng biện pháp không cho đảm nhiệm chức vụ quản trị, điều hành, kiểm soát tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với cá nhân vi phạm và/hoặc cá nhân chịu trách nhiệm đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này.

Yêu cầu tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cách chức và thực hiện các biện pháp xử lý khác theo quy định của pháp luật đối với cá nhân vi phạm thuộc thẩm quyền của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.”.

23. Sửa đổi, bổ sung Điều 40 như sau:

“Điều 40. Vi phạm quy định về quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố, tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt

1. Phạt tiền từ 200.000.000 đồng đến 300.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Không ban hành quy định nội bộ hoặc ban hành quy định nội bộ không đúng quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền, phòng, chống tài trợ khủng bố, phòng, chống tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt;

b) Không phân công hoặc không đăng ký phân công hoặc phân công cán bộ, bộ phận chịu trách nhiệm về phòng, chống rửa tiền, phòng, chống tài trợ khủng bố không đúng quy định của pháp luật;

c) Không thực hiện kiểm toán nội bộ hoặc thực hiện kiểm toán nội bộ không đúng quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền, phòng, chống tài trợ khủng bố;

d) Không đào tạo, bồi dưỡng hoặc đào tạo, bồi dưỡng về phòng, chống rửa tiền, phòng, chống tài trợ khủng bố không đúng quy định của pháp luật.

2. Biện pháp khắc phục hậu quả

Buộc ban hành quy định nội bộ đúng quy định pháp luật hoặc hủy bỏ ngay quy định nội bộ có nội dung không đúng quy định của pháp luật đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm a khoản 1 Điều này.”.

24. Sửa đổi, bổ sung Điều 41 như sau:

“Điều 41. Vi phạm quy định về phân loại khách hàng theo mức độ rủi ro

Phạt tiền từ 150.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng đối với hành vi không phân loại khách hàng theo mức độ rủi ro hoặc phân loại khách hàng theo mức độ rủi ro không đúng quy định tại khoản 2, 3, 4 Điều 12 Luật Phòng, chống rửa tiền, Luật Phòng, chống khủng bố và pháp luật về phòng, chống tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt.”.

25. Sửa đổi, bổ sung Điều 42 như sau:

“Điều 42. Vi phạm quy định về việc xác định khách hàng nước ngoài là cá nhân có ảnh hưởng chính trị

Phạt tiền từ 150.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng đối với hành vi không có hệ thống quản lý rủi ro để xác định khách hàng nước ngoài là cá nhân có ảnh hưởng chính trị theo quy định tại các khoản 2, 3 Điều 13 Luật Phòng, chống rửa tiền.”.

26. Sửa đổi, bổ sung Điều 43 như sau:

“Điều 43. Vi phạm quy định về quan hệ ngân hàng đại lý, giao dịch liên quan tới công nghệ mới, giám sát đặc biệt giao dịch

1. Phạt tiền từ 150.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Không áp dụng các biện pháp quy định tại Điều 14 Luật Phòng, chống rửa tiền khi thiết lập quan hệ ngân hàng đại lý với ngân hàng đối tác nước ngoài;

b) Không ban hành quy trình theo quy định tại Điều 15 Luật Phòng, chống rửa tiền.

2. Phạt tiền từ 200.000.000 đồng đến 300.000.000 đồng đối với hành vi không giám sát đặc biệt đối với một số giao dịch theo quy định tại Điều 16 Luật Phòng, chống rửa tiền.

3. Biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Buộc thực hiện các biện pháp quy định tại Điều 14 Luật Phòng, chống rửa tiền đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm a khoản 1 Điều này;

b) Buộc ban hành quy trình theo quy định tại Điều 15 Luật Phòng, chống rửa tiền đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm b khoản 1 Điều này;

c) Buộc giám sát đặc biệt đối với một số giao dịch theo quy định tại Điều 16 Luật Phòng, chống rửa tiền đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm c khoản 1 Điều này;

d) Đề nghị hoặc yêu cầu cấp có thẩm quyền xem xét, áp dụng biện pháp không cho đảm nhiệm chức vụ quản trị, điều hành, kiểm soát tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với cá nhân vi phạm và/hoặc cá nhân chịu trách nhiệm đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này.

Yêu cầu tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cách chức và thực hiện các biện pháp xử lý khác theo quy định của pháp luật đối với cá nhân vi phạm thuộc thẩm quyền của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.”.

27. Sửa đổi, bổ sung Điều 44 như sau:

“Điều 44. Vi phạm quy định về báo cáo giao dịch có giá trị lớn, giao dịch đáng ngờ, giao dịch chuyển tiền điện tử, báo cáo hành vi rửa tiền nhằm tài trợ khủng bố, báo cáo hành vi tài trợ khủng bố, tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt

1. Phạt tiền 80.000.000 đồng đến 120.000.000 đồng đối với hành vi không báo cáo đúng thời hạn theo quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền, phòng, chống tài trợ khủng bố.

2. Phạt tiền từ 150.000.000 đồng đến 250.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Không báo cáo các giao dịch có giá trị lớn;

b) Không báo cáo các giao dịch đáng ngờ liên quan đến rửa tiền, tài trợ khủng bố, tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt;

c) Không báo cáo các giao dịch chuyển tiền điện tử;

d) Không báo cáo hành vi rửa tiền nhằm tài trợ khủng bố quy định tại Điều 30 Luật Phòng, chống rửa tiền, không báo cáo khi có nghi ngờ khách hàng hoặc giao dịch của khách hàng liên quan đến tài trợ khủng bố, tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt hoặc khách hàng nằm trong danh sách đen, danh sách bị chỉ định theo quy định của Luật Phòng, chống khủng bố, pháp luật về phòng, chống tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt.

3. Biện pháp khắc phục hậu quả

a) Buộc phải gửi lại báo cáo đầy đủ, chính xác đối với hành vi vi phạm quy định tại Điều này;

b) Đề nghị hoặc yêu cầu cấp có thẩm quyền xem xét, áp dụng biện pháp đình chỉ hoặc miễn nhiệm chức danh quản trị, điều hành, kiểm soát; không cho đảm nhiệm chức vụ quản trị, điều hành, kiểm soát tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với cá nhân vi phạm và/hoặc cá nhân chịu trách nhiệm đối với hành vi vi phạm quy định tại Điều này.

Yêu cầu tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cách chức và thực hiện các biện pháp xử lý khác theo quy định của pháp luật đối với cá nhân vi phạm thuộc thẩm quyền của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.”.

28. Bổ sung Điều 44a vào sau Điều 44 như sau:

“Điều 44a. Vi phạm quy định về cung cấp thông tin

1. Phạt tiền từ 150.000.000 đồng đến 250.000.000 đồng đối với hành vi không cung cấp thông tin, cung cấp thông tin sai lệch hoặc thông tin không đúng quy định của Luật Phòng, chống rửa tiền, pháp luật về phòng, chống tài trợ khủng bố, pháp luật về phòng, chống tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt mà chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

2. Biện pháp khắc phục hậu quả

a) Buộc thực hiện ngay việc đính chính thông tin sai lệch đối với hành vi vi phạm quy định tại Điều này;

b) Đề nghị hoặc yêu cầu cấp có thẩm quyền xem xét, áp dụng biện pháp đình chỉ hoặc miễn nhiệm chức danh quản trị, điều hành, kiểm soát; không cho đảm nhiệm chức vụ quản trị, điều hành, kiểm soát tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với cá nhân vi phạm và/hoặc cá nhân chịu trách nhiệm đối với hành vi vi phạm quy định tại Điều này.

Yêu cầu tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cách chức và thực hiện các biện pháp xử lý khác theo quy định của pháp luật đối với cá nhân vi phạm thuộc thẩm quyền của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.”.

29. Sửa đổi, bổ sung Điều 45 như sau:

“Điều 45. Vi phạm quy định về trì hoãn giao dịch, phong tỏa tài khoản; niêm phong hoặc tạm giữ tài sản

1. Phạt tiền từ 150.000.000 đồng đến 250.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Không báo cáo việc trì hoãn giao dịch khi các bên liên quan tới giao dịch thuộc danh sách đen hoặc có lý do để tin rằng giao dịch được yêu cầu thực hiện có liên quan đến hoạt động phạm tội quy định tại khoản 3 Điều 33 Luật Phòng, chống rửa tiền;

b) Không báo cáo việc thực hiện phong tỏa tài khoản, niêm phong, tạm giữ tài sản khi có quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại Điều 34 Luật Phòng, chống rửa tiền;

c) Không báo cáo ngay khi thực hiện việc tạm ngừng lưu thông, phong tỏa tiền, tài sản liên quan đến tài trợ khủng bố, tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt theo quy định của pháp luật.

2. Phạt tiền từ 250.000.000 đồng đến 350.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Không áp dụng biện pháp trì hoãn giao dịch khi các bên liên quan tới giao dịch thuộc danh sách đen hoặc có lý do để tin rằng giao dịch được yêu cầu thực hiện có liên quan đến hoạt động phạm tội quy định tại khoản 1 Điều 33 Luật Phòng, chống rửa tiền;

b) Không phong tỏa tài khoản, không áp dụng biện pháp niêm phong hoặc tạm giữ tài sản khi có quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại Điều 34 Luật Phòng, chống rửa tiền;

c) Không thực hiện ngay việc tạm ngừng lưu thông, phong tỏa tiền, tài sản liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng bố, tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt theo quy định của pháp luật.

3. Biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Buộc phải gửi lại báo cáo đầy đủ, chính xác đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 1 Điều này;

b) Đề nghị hoặc yêu cầu cấp có thẩm quyền xem xét, áp dụng biện pháp đình chỉ hoặc miễn nhiệm chức danh quản trị, điều hành, kiểm soát; không cho đảm nhiệm chức vụ quản trị, điều hành, kiểm soát tại các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với cá nhân vi phạm và/hoặc cá nhân chịu trách nhiệm đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này.

Yêu cầu tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cách chức và thực hiện các biện pháp xử lý khác theo quy định của pháp luật đối với cá nhân vi phạm thuộc thẩm quyền của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.”.

30. Bổ sung Điều 45a vào sau Điều 45 như sau:

“Điều 45a. Vi phạm quy định về đánh giá rủi ro

1. Phạt tiền từ 150.000.000 đồng đến 250.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Không thực hiện đánh giá, không cập nhật kết quả đánh giá rủi ro rửa tiền và tài trợ khủng bố theo quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền;

b) Không ban hành, không cập nhật các chính sách, quy trình quản lý rủi ro được phát hiện từ báo cáo đánh giá rủi ro về rửa tiền, tài trợ khủng bố theo quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền;

c) Không gửi, không phổ biến, không công khai kết quả đánh giá hoặc cập nhật rủi ro về rửa tiền, tài trợ khủng bố theo quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền.

2. Biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Buộc thực hiện quy định về đánh giá rủi ro về rửa tiền, tài trợ khủng bố theo quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 1 Điều này;

b) Đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, áp dụng biện pháp đình chỉ hoặc miễn nhiệm chức danh quản trị, điều hành, kiểm soát; không cho đảm nhiệm chức vụ quản trị, điều hành, kiểm soát tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với cá nhân vi phạm và/hoặc cá nhân chịu trách nhiệm đối với hành vi vi phạm quy định tại Điều này.

Yêu cầu tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cách chức và thực hiện các biện pháp xử lý khác theo quy định của pháp luật đối với cá nhân vi phạm thuộc thẩm quyền của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.”.

31. Sửa đổi, bổ sung Điều 46 như sau:

“Điều 46. Vi phạm quy định về các hành vi bị cấm trong phòng, chống rửa tiền, phòng, chống tài trợ khủng bố

1. Phạt tiền từ 150.000.000 đồng đến 250.000.000 đồng đối với hành vi cản trở việc cung cấp thông tin phục vụ công tác phòng, chống rửa tiền, phòng, chống tài trợ khủng bố.

2. Phạt tiền từ 300.000.000 đồng đến 400.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Thiết lập hoặc duy trì tài khoản vô danh hoặc tài khoản sử dụng tên giả;

b) Cung cấp trái phép dịch vụ nhận tiền mặt, séc, công cụ tiền tệ khác hoặc công cụ lưu trữ giá trị và thực hiện thanh toán cho người thụ hưởng tại một địa điểm khác.

3. Phạt tiền từ 400.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Tổ chức hoặc tạo điều kiện thực hiện hành vi rửa tiền mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự;

b) Thiết lập và duy trì quan hệ kinh doanh với ngân hàng được thành lập tại một quốc gia hoặc vùng lãnh thổ nhưng không có sự hiện diện hữu hình tại quốc gia hoặc vùng lãnh thổ đó và không chịu sự quản lý, giám sát của cơ quan quản lý có thẩm quyền;

c) Không tố giác hành vi tài trợ khủng bố mà chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự;

d) Lợi dụng việc tạm ngừng lưu thông, phong tỏa, niêm phong, tạm giữ, xử lý tiền, tài sản liên quan đến tài trợ khủng bố để xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân;

đ) Trực tiếp hoặc gián tiếp cung cấp tiền, tài sản, nguồn tài chính, nguồn lực kinh tế, dịch vụ tài chính hoặc dịch vụ khác cho tổ chức, cá nhân liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng bố.

4. Biện pháp khắc phục hậu quả:

Đề nghị hoặc yêu cầu cấp có thẩm quyền xem xét, áp dụng biện pháp đình chỉ hoặc miễn nhiệm chức danh quản trị, điều hành, kiểm soát; không cho đảm nhiệm chức vụ quản trị, điều hành, kiểm soát tại các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với cá nhân vi phạm và/hoặc cá nhân chịu trách nhiệm đối với hành vi vi phạm quy định tại các khoản 2, khoản 3 Điều này.

Yêu cầu tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cách chức và thực hiện các biện pháp xử lý khác theo quy định của pháp luật đối với cá nhân vi phạm thuộc thẩm quyền của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.”.

32. Sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 4, điểm b khoản 7 Điều 47 như sau:

a) Sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 4 như sau:

“a) Báo cáo không trung thực, trừ trường hợp quy định tại điểm h khoản 4 Điều 27 Nghị định này;”;

b) Sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 7 như sau:

“b) Không cho mở rộng phạm vi, quy mô, địa bàn hoạt động và bổ sung nghiệp vụ kinh doanh mới trong thời gian chưa khắc phục xong vi phạm đối với hành vi vi phạm quy định tại các điểm a, b, d khoản 1; khoản 2 và khoản 5 Điều này;”.

33. Sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 5 Điều 48 như sau:

“a) Cung cấp thông tin, tài liệu thiếu trung thực;”.

34. Sửa đổi, bổ sung tên Điều và một số điểm của khoản 1, khoản 2, khoản 3 Điều 53 như sau:

a) Sửa đổi, bổ sung tên Điều như sau:

“Điều 53. Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Thanh tra, giám sát ngành Ngân hàng”;

b) Sửa đổi, bổ sung điểm c khoản 1 như sau:

“c) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá 1.000.000 đồng;”;

c) Sửa đổi, bổ sung điểm c khoản 2 như sau:

“c) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá 100.000.000 đồng;”;

d) Sửa đổi, bổ sung điểm c khoản 3 như sau:

“c) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá 500.000.000 đồng;”.

35. Sửa đổi, bổ sung Điều 54 như sau:

“Điều 54. Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 5.000.000 đồng;

c) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá 10.000.000 đồng.

2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 100.000.000 đồng;

c) Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn;

d) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính;

đ) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả được quy định tại khoản 4 Điều 3 Nghị định này.

3. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 1.000.000.000 đồng;

c) Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn;

d) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính;

đ) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả được quy định tại khoản 4 Điều 3 Nghị định này.”.

36. Bổ sung Điều 54a vào sau Điều 54 như sau:

“Điều 54a. Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Công an nhân dân

1. Chiến sỹ Công an nhân dân đang thi hành công vụ có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 500.000 đồng.

2. Thủ trưởng đơn vị Cảnh sát cơ động cấp đại đội, Trưởng trạm, Đội trưởng của người được quy định tại khoản 1 Điều này có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 1.500.000 đồng.

3. Trưởng Công an cấp xã, Trưởng đồn Công an, Trưởng Trạm Công an cửa khẩu, khu chế xuất, Trưởng Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn cảnh sát cơ động, Thủy đội trưởng có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 2.500.000 đồng;

c) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá 5.000.000 đồng.

4. Trưởng Công an cấp huyện; Trưởng phòng nghiệp vụ thuộc Cục An ninh chính trị nội bộ; Trưởng phòng nghiệp vụ thuộc Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội; Trưởng phòng nghiệp vụ thuộc Cục Cảnh sát giao thông; Trưởng phòng nghiệp vụ thuộc Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; Trưởng phòng nghiệp vụ thuộc Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao; Trưởng phòng nghiệp vụ thuộc Cục Quản lý xuất nhập cảnh; Trưởng phòng Công an cấp tỉnh gồm: Trưởng phòng An ninh chính trị nội bộ, Trưởng phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Trưởng phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt, Trưởng phòng cảnh sát giao thông đường bộ, Trưởng phòng Cảnh sát đường thủy, Trưởng phòng Cảnh sát cơ động, Trưởng phòng Cảnh sát bảo vệ, Trưởng phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp, Trưởng phòng cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường, Trưởng phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Trưởng phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Trưởng phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Trưởng phòng An ninh kinh tế, Trưởng phòng An ninh đối ngoại, Trung đoàn trưởng Trung đoàn Cảnh sát cơ động, Thủy đoàn trưởng có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 25.000.000 đồng;

c) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá 50.000.000 đồng;

d) Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn;

đ) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả được quy định tại điểm e khoản 4 Điều 3 Nghị định này.

5. Giám đốc Công an cấp tỉnh có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 100.000.000 đồng;

c) Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn;

d) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính;

đ) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả được quy định tại các điểm a, e, g, k, n, p khoản 4 Điều 3 Nghị định này.

6. Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ, Cục trưởng Cục An ninh kinh tế, Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông, Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường, Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Cục trưởng Cục An ninh nội địa, Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự tại cộng đồng, Cục trưởng Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Tư lệnh Cảnh sát cơ động có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 1.000.000.000 đồng;

c) Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn;

d) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính;

đ) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả được quy định tại các điểm a, e, g k, n, p khoản 4 Điều 3 Nghị định này.”.

37. Bổ sung Điều 54b vào sau Điều 54a như sau:

“Điều 54b. Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Bộ đội biên phòng

1. Chiến sĩ Bộ đội biên phòng đang thi hành công vụ có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 500.000 đồng.

2. Trạm trưởng, Đội trưởng của người được quy định tại khoản 1 Điều này có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 2.500.000 đồng.

3. Đội trưởng Đội đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm thuộc Đoàn đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 10.000.000 đồng;

c) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá 20.000.000 đồng.

4. Đồn trưởng Đồn biên phòng, Hải đội trưởng Hải đội biên phòng, Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Biên phòng Cửa khẩu cảng có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 25.000.000 đồng;

c) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá 50.000.000 đồng.

5. Đoàn trưởng Đoàn đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm thuộc Cục Phòng chống ma túy và tội phạm thuộc Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 100.000.000 đồng;

c) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá 200.000.000 đồng.

6. Chỉ huy trưởng Bộ đội biên phòng cấp tỉnh; Hải đoàn trưởng Hải đoàn biên phòng, Cục trưởng Cục Phòng chống ma túy và tội phạm trực thuộc Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 1.000.000.000 đồng;

c) Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn;

d) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính.”.

38. Bổ sung Điều 54c vào sau Điều 54b như sau:

“Điều 54c. Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Cảnh sát biển

1. Cảnh sát viên Cảnh sát biển đang thi hành công vụ có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 1.500.000 đồng.

2. Tổ trưởng Tổ nghiệp vụ Cảnh sát biển có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 5.000.000 đồng.

3. Đội trưởng Đội nghiệp vụ Cảnh sát biển, Trạm trưởng trạm Cảnh sát biển có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 10.000.000 đồng;

4. Hải đội trưởng Hải đội Cảnh sát biển có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 25.000.000 đồng;

c) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá 50.000.000 đồng.

5. Hải đoàn trưởng Hải đoàn Cảnh sát biển, Đoàn trưởng Đoàn trinh sát, Đoàn trưởng Đoàn đặc nhiệm phòng, chống tội phạm ma túy thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 50.000.000 đồng;

c) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá 100.000.000 đồng.

6. Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển, Cục trưởng Cục Nghiệp vụ và Pháp luật thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 100.000.000 đồng;

c) Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn;

d) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính.

7. Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 1.000.000.000 đồng;

c) Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn;

d) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính.”.

39. Bổ sung Điều 54d vào sau Điều 54c như sau:

“Điều 54d. Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Quản lý thị trường

1. Kiểm soát viên thị trường đang thi hành công vụ có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 500.000 đồng.

2. Đội trưởng Đội Quản lý thị trường, Trưởng phòng nghiệp vụ thuộc Cục Nghiệp vụ quản lý thị trường có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 25.000.000 đồng;

c) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá 50.000.000 đồng.

3. Cục trưởng Cục Quản lý thị trường cấp tỉnh, Cục trưởng Cục Nghiệp vụ quản lý thị trường trực thuộc Tổng cục Quản lý thị trường có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 50.000.000 đồng;

c) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính;

d) Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn.

4. Tổng Cục trưởng Tổng Cục Quản lý thị trường có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 1.000.000.000 đồng;

c) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính;

d) Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn.”.

40. Bổ sung Điều 54đ vào sau Điều 54d như sau:

“Điều 54đ. Thẩm quyền của Thanh tra chuyên ngành du lịch

1. Thanh tra viên, người được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành đang thi hành công vụ có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 500.000 đồng.

2. Chánh Thanh tra Sở, Trưởng đoàn thanh tra chuyên ngành cấp Sở có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 50.000.000 đồng;

c) Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn;

d) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá 100.000.000 đồng;

đ) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại điểm n khoản 4 Điều 3 Nghị định này.

3. Trưởng đoàn thanh tra chuyên ngành cấp Bộ có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 250.000.000 đồng;

c) Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn;

d) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá 500.000.000 đồng;

đ) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại điểm n khoản 4 Điều 3 Nghị định này.

4. Chánh Thanh tra cấp Bộ có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 1.000.000.000 đồng;

c) Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn;

d) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính;

đ) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại điểm n khoản 4 Điều 3 Nghị định này.”.

41. Bổ sung Điều 54e vào sau Điều 54đ như sau:

“Điều 54e. Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Hải quan

Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan có quyền phạt tiền đến 1.000.000.000 đồng.”.

42. Bổ sung Điều 54g vào sau Điều 54e như sau:

“Điều 54g. Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia

Chủ tịch Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia có quyền:

1. Phạt cảnh cáo.

2. Phạt tiền đến 1.000.000.000 đồng.

3. Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn.

4. Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính.

5. Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại điểm n khoản 4 Điều 3 Nghị định này.”.

43. Sửa đổi, bổ sung Điều 55 như sau:

“Điều 55. Phân định thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng

1. Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp

Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp có thẩm quyền xử phạt đối với hành vi vi phạm hành chính quy định tại Chương II Nghị định này theo thẩm quyền và chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

2. Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của cơ quan Quản lý thị trường

Người có thẩm quyền xử phạt của cơ quan Quản lý thị trường xử phạt đối với hành vi vi phạm hành chính quy định tại khoản 1, khoản 2, các điểm a, b, h, i, k, l khoản 3, các điểm n, o khoản 4, các điểm e, g, h khoản 5, điểm c khoản 8 Điều 23; khoản 1, khoản 2, điểm a khoản 3, điểm a khoản 4, điểm a khoản 6, khoản 7, các điểm a, c khoản 8 Điều 24 Nghị định này.

3. Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Bộ đội biên phòng

Người có thẩm quyền xử phạt của lực lượng Bộ đội biên phòng xử phạt đối với hành vi vi phạm hành chính quy định tại khoản 1, khoản 2, các điểm h, i, k khoản 3, điểm h khoản 4, các điểm e, g, h khoản 5 Điều 23; khoản 1, khoản 2, khoản 4 Điều 24; điểm c khoản 4 Điều 47; khoản 3 Điều 48, điểm a khoản 5 Điều 48 Nghị định này.

4. Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Cảnh sát biển

Người có thẩm quyền xử phạt của lực lượng Cảnh sát biển xử phạt đối với hành vi vi phạm hành chính quy định tại khoản 1, khoản 2, các điểm h, i, k khoản 3, điểm h khoản 4, các điểm e, g, h khoản 5, điểm b khoản 8 Điều 23; khoản 1, khoản 2, các điểm a, b khoản 4, điểm c khoản 5, điểm a khoản 6, các điểm a, b khoản 8 Điều 24 Nghị định này.

5. Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Công an nhân dân

Người có thẩm quyền xử phạt của cơ quan Công an nhân dân xử phạt đối với hành vi vi phạm hành chính quy định tại các khoản 3, 4 và 5 Điều 4; khoản 1, khoản 2, các điểm a, b, c, h, i, k, l khoản 3, các điểm h, n, o khoản 4, các điểm c, e, g, h khoản 5, điểm c khoản 8 Điều 23; khoản 1, khoản 2, khoản 3, khoản 4, các điểm a, c khoản 5, khoản 6, khoản 7, khoản 8 Điều 24; điểm b khoản 2, khoản 5, khoản 6, khoản 7 Điều 26; điểm a khoản 1, các điểm a, b khoản 3, các điểm a, b, c, d, đ, e, i, k khoản 4, khoản 5 Điều 27; các điểm c, d khoản 5, khoản 6, khoản 7 Điều 28; điểm a khoản 1, các điểm a khoản 2, điểm e khoản 3 Điều 28a; điểm c khoản 3, khoản 4 Điều 30; Điều 31; khoản 2 Điều 39; Điều 44; Điều 45; Điều 46; điểm c khoản 4 Điều 47; Điều 48; điểm b khoản 1, điểm c khoản 2 Điều 52 Nghị định này.

6. Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Thanh tra chuyên ngành du lịch

Người có thẩm quyền xử phạt của Thanh tra chuyên ngành du lịch xử phạt đối với những hành vi vi phạm hành chính quy định tại khoản 1, khoản 2, các điểm a, b, c, h, i, k, l khoản 3, điểm b, n, o khoản 4, các điểm e, g, h khoản 5 Điều 23 Nghị định này.

7. Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Hải quan

Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan xử phạt đối với hành vi vi phạm hành chính quy định tại điểm b khoản 8 Điều 23, điểm c khoản 5, điểm b khoản 8 Điều 24 Nghị định này.

8. Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Chủ tịch Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia

Chủ tịch Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia xử phạt đối với hành vi vi phạm hành chính quy định tại khoản 1, khoản 2, các điểm h, i, k khoản 3, các điểm e, g, h khoản 5 Điều 23; khoản 1 Điều 24 Nghị định này.

9. Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Thanh tra, giám sát ngành Ngân hàng

Người có thẩm quyền xử phạt của Thanh tra, giám sát ngành Ngân hàng có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính và áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả đối với hành vi vi phạm hành chính quy định tại Chương II Nghị định này theo thẩm quyền và chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.”.

44. Sửa đổi, bổ sung khoản 1, khoản 2 Điều 56 như sau:

“1. Người có thẩm quyền xử phạt quy định tại Điều 53, Điều 54, Điều 54a, Điều 54b, Điều 54c, Điều 54d, Điều 54đ, Điều 54e, Điều 54g Nghị định này.

2. Người thuộc lực lượng Quân đội nhân dân, Công an nhân dân trong các cơ quan được quy định tại Nghị định này đang thi hành công vụ, nhiệm vụ theo văn bản quy phạm pháp luật hoặc văn bản hành chính do cơ quan, người có thẩm quyền ban hành; người chỉ huy tàu bay, thuyền trưởng, trưởng tàu và những người được chỉ huy tàu bay, thuyền trưởng, trưởng tàu giao nhiệm vụ lập biên bản.”.

Điều 2. Bãi bỏ một số quy định tại Nghị định số 88/2019/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2019 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng

1. Bãi bỏ cụm từ “tịch thu giấy phép đã bị tẩy xóa, sửa chữa” tại điểm c khoản 2 Điều 3.

2. Bãi bỏ khoản 7 Điều 4; khoản 1 Điều 5.

3. Bãi bỏ từ “giả mạo” tại điểm a khoản 4 Điều 4; khoản 2 Điều 18.

Điều 3. Trách nhiệm tổ chức thực hiện

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

Điều 4. Điều khoản thi hành

1. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2022.

2. Điều khoản chuyển tiếp

a) Đối với hành vi vi phạm xảy ra và đã kết thúc trước thời điểm Nghị định này có hiệu lực mà bị phát hiện hoặc đang xem xét ra quyết định xử phạt khi Nghị định này đã có hiệu lực thì áp dụng quy định của Nghị định này nếu Nghị định này không quy định trách nhiệm pháp lý hoặc quy định trách nhiệm pháp lý nhẹ hơn;

b) Đối với quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng đã được ban hành hoặc đã được thi hành xong trước thời điểm Nghị định này có hiệu lực thi hành, mà cá nhân, tổ chức bị xử phạt vi phạm hành chính còn khiếu nại thì áp dụng quy định của Nghị định số 88/2019/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2019 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng để giải quyết.


Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán nhà nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- Ngân hàng Chính sách xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: VT, KTTH (2).

TM. CHÍNH PHỦ
KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Lê Minh Khái

THE GOVERNMENT
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness
---------------

No. 143/2021/ND-CP

Hanoi, December 31, 2021

 

DECREE

AMENDMENTS TO DECREE NO. 88/2019/ND-CP DATED NOVEMER 14, 2019 ON PENALTIES FOR ADMINISTRATIVE VIOLATIONS IN MONETARY AND BANKING SECTOR

Pursuant to the Law on Organization of the Government dated June 19, 2015; the Law on Amendments to the Law on Organization of the Government and the Law on Organization of the Local Government dated November 22, 2019;

Pursuant to the Law on Penalties for Administrative Violations dated June 20, 2012; the Law on Amendments to the Law on Penalties for Administrative Violations dated November 13, 2020;

Pursuant to the Law on the State Bank of Vietnam dated June 16, 2010;

Pursuant to the Law on Credit Institutions dated June 16, 2010; the Law on Amendments to the Law on Credit Institutions dated November 20, 2017;

Pursuant to the Law on Anti-money Laundering dated June 18, 2012;

Pursuant to the Law on Anti-terrorism dated June 12, 2013;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

The Government promulgates the Decree on Amendments to Decree No. 88/2019/ND-CP dated November 14, 2019 on penalties for administrative violations in monetary and banking sector.

Article 1. Amendments to a number of Articles of Decree No. 88/2019/ND-CP dated November 14, 2019 of the Government on penalties for administrative violations in monetary and banking sector

1. Amendments to Point m Clause 2 Article 1 are as follows:

“m) Violations against regulations on anti-money laundering; anti-terrorism financing; combating of the financing and proliferation of weapons of mass destruction;”.

2. Article 2a is added after Article 2 as follows:

 “Article 2a. Repetitive administrative violations

Organizations and individuals that repetitively conduct administrative violations shall receive penalties for each violation, except for repetitive administrative violations considered as aggravating circumstances prescribed in Article 5; Article 9; Article 10; Article 11; Article 12; Article 13; Article 14; Article 14a; Article 15; Article 16; Article 17; Article 18; Article 19; Article 20; Article 21; Article 22; Clauses 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 of Article 23; Clauses 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 of Article 24; Article 25; Article 26; Article 27; Article 28; Article 28a; Article 29; Article 30; Article 31; Article 32; Article 33; Clause 1 of Article 34; Article 35; Article 36; Article 37; Article 38; Article 39; Article 40; Article 41; Article 42; Article 43; Article 44; Article 44a; Article 45; Article 45a; Article 46; Article 47; Article 50; Article 51 of this Decree.”.

3. Article 2b is added after Article 2a as follows:

 “Article 2b. The time when the violation ends

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. Regarding violations of regulations on the reception of deposits, credit extension, offer and acceptance of trusteeship, purchase of corporate bonds, and interbank operations prescribed in Point a Clause 2 Article 12; Point b Clause 3, Points a, b, dd, g Clause 5, Point b Clause 6, Clause 8 of Article 14; Point a Clause 1 Article 15; Clause 3, Points a, b, dd Clause 4 Article 16; Clause 5, Clause 6 Article 17 of this Decree, the time when the violation ends shall be the day parties fulfill their obligations according to the agreement or contract related to administrative violations.

2. Regarding violations of regulations on publishing and posting information and providing information, documents, and reports prescribed in Clause 1 Article 8; Point a Clause 1 Article 12; Point a Clause 1 Article 13; Point c Clause 1 Article 14; Point c Clause 4 Article 17; Point d Clause 2 Article 21; Points a, c Clause 3 Article 23; Point a Clause 3 Article 24; Point a Clause 1 Article 30; Point a Clause 1 Article 38; Points a, b, d Clause 1, Clause 2, Points a, b, c Clause 4, Clause 5, Clause 6 Article 47 of this Decree, the time when the violation ends shall be the day the violator publishes, posts, provides information, documents, reports, amends or supplements information, documents, and reports.

3. Regarding violations of regulations on registering, notifying, and implementing administrative procedures and sending and issuing internal regulations and plans prescribed in Article 7; Point b Clause 2 Article 8; Points d, dd, e, g Clause 3 Article 23; Point a Clause 2 Article 28; Points a, b, c Clause 3 Article 30; Point a Clause 1 Article 40 of this Decree, the time when the violation ends shall be the day the violator registers, notifies, implements administrative procedures, sends, issues, amends, supplements internal regulations or plans.

4. Regarding violations of regulations on prudential ratios, classification of assets, off-balance-sheet (OBS) items, creation and use of provisions for losses prescribed in Article 35; Points a, b, c Clause 1 Article 36 of this Decree, the time when the violation ends shall be the day the violator properly implements the prudential ratios, classification of assets, off-balance-sheet (OBS) items, creation and use of provisions for losses in accordance with regulations of the law.

5. Regarding violations of regulations on changes that must be approved in writing by the State Bank of Vietnam prescribed in Article 5 of this Decree, the time when the violation ends shall be the day the State Bank of Vietnam provides its written approval.".

4. Amendments to Clause 4 Article 3 are as follows:

a) Amendments to Point a Clause 4 are as follows:

“a) Enforced the transfer of profits illegally obtained from the administrative violation to state budget; enforced the return of fees wrongly collected to their payers; enforced the return of the amount appropriated to the customers; enforced debt recovery; enforced the recovery of improperly used funds; enforced the recovery of credit extended beyond the credit extension limits; enforced return of erased or altered licenses;”;

b) Amendments to Points m, n Clause 4 are as follows:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

n) Requesting competent authorities to consider revoking licenses, registration certificates of currency exchange agents, licenses to open and use offshore foreign-currency accounts, licenses for individual currency exchange counters, licenses for gold bullion trading, written approvals of provision of payment services that are not through customers’ checking accounts, and licenses for provision of payment intermediary services; dismissing or prohibiting violating entities and/or persons responsible for the violation from holding management and supervision positions at credit institutions or foreign bank branches; implementing other appropriate measures in accordance with the law against violating entities under the competence of credit institutions or foreign bank branches;”;

c) Points p, q are added after Point o of Clause 4 as follows:

“p) Enforced the termination of operations of paying agents; enforced the separation of checking accounts for operations of paying agents;

q) Enforced implementation of regulations on identifying, updating, and verifying identification information of customers; enforced the issuance of internal regulations in accordance with the law; enforced implementation of regulations of the law on correspondent banking relationships, transactions related to new technologies, special supervision of some transactions, and assessment of risks.".

5. Article 3a is added after Article 3 as follows:

 “Article 3a. Implementation of remedial measures

The implementation of remedial measures in the monetary and banking sector:

1. n) Regarding remedial measures that are: proposed revocation of licenses, registration certificates of currency exchange agents, licenses to open and use offshore foreign-currency accounts, licenses for individual currency exchange counters, licenses for gold bullion trading, written approvals of provision of payment services that are not through customers’ checking accounts, and licenses for provision of payment intermediary services

Within 3 working days from the date of issuance of the decision on penalties of administrative violations, the person who issues such a decision shall send a written request to a competent authority on consideration of applying the proposed remedial measure.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Within 3 working days from the date of issuance of the decision on penalties of administrative violations, the person who issues such a decision shall send a written request to a competent authority on consideration of applying the proposed remedial measure.

3. Regarding the remedial measure which is return of erased or altered licenses: pursuant to the decision on penalties of administrative violations, the license holder shall return the erased or altered license to the licensing agency.".

6. Amendments to Clause 6, Clause 8 Article 4 are as follows:

a) Amendments to Clause 6 are as follows:

“6. A fine ranging from 400.000.000 VND to 500.000.000 VND for the following violations:

a) Operating without a license, except for cases prescribed in Point c Clause 8 Article 23, Clause 8 Article 24, and Clause 5 Article 27 of this Decree;

b) Violating regulations on using terms related to banking in accordance with regulations prescribed in Article 5 of the Law on Credit Institutions.";

b) Point d is added after Point c of Clause 8 as follows:

d) Enforced the return of erased and altered licenses regarding violations prescribed in Point b Clause 3 of this Article.”.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a) Amendments to Point c Clause 2 are as follows:

“c) Establishing a domestic branch or transaction office; establishing a domestic representative office or administrative unit; establishing an overseas representative office or bank wholly owned by the credit institution; or commencing operations of a domestic branch, transaction office, or transaction post office.”;

b) Points c, d, dd are added after Point b Clause 5 as follows:

“c) Changing the management branch of a transaction office of a credit institution;

d) Voluntarily terminating operations of the branch or transaction office of a credit institution;

dd) Implementing specific banking operations.”;

c) Point dd is added after Point d Clause 6 as follows:

“dd) Providing non-cash payment services that are not through customers’ checking accounts.”.

8. Amendments to Clause 3 Article 10 are as follows:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a) Purchasing or holding shares of another credit institution against the requirements and limits announced by the State Bank of Vietnam;

b) Contributing capital and purchasing or receiving the transfer of shares of a credit institution against the regulations prescribed in Point c Clause 1 Article 54 of the Law on Credit Institutions.”.

9. Amendments to a number of Points and Clauses of Article 14 are as follows:

a) Points d, dd, e, g are added after Point c Clause 1 as follows:

“d) Failing to comply with regulations of the law on consumer loans of financial companies when receiving and handling complaints of customers;

dd) Failing to organize professional training for employees in accordance with regulations on consumer loans of financial companies;

e) Failing to comply with regulations on the maximum rate of consumer loans in accordance with regulations on consumer loans of financial companies;

g) Failing to issue an interest rate bracket of consumer loans for each period or an interest rate bracket of consumer loans with sufficient content as prescribed by the law on consumer loans of financial companies.”;

b) Amendments to Clause 2 are as follows:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a) Failing to inspect the use of borrowed funds and repayment by borrowers as prescribed by law;

b) Failing to comply with regulations on measures to urge and recover debts in accordance with regulations of the law on consumer loans of financial companies.”;

c) Amendments to Point b Clause 3 are as follows:

“b) Granting exemption or reduction of interest rates on credit extensions before promulgating internal regulations;”.

10. Article 14a is added after Article 14 as follows:

 “Article 14a. Violations against regulations on service referral point

A fine ranging from 20.000.000 VND to 40.000.000 VND for the following violations:

1. Failing to conclude contracts for opening points of service referral.

2. Failing to specifically prescribe responsibilities and entitlements of related parties and the contract validity period in the contract for opening points of service referral.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

11. Point dd is added after Point d Clause 4 Article 16 as follows:

“dd) Allowing a branch of a foreign bank to buy convertible bonds.”.

12. Amendments to a number of Points and Clauses of Article 17 are as follows:

a) Point d is added after Point c of Clause 1 as follows:

“d) Purchasing or selling financial instruments with inappropriate currencies in accordance with regulations of the law.”;

b) Point dd is added after Point d Clause 2 as follows:

“dd) Purchasing remaining promissory notes, bills, or certificates of deposits with remaining period against regulations of the law.";

c) Amendments to Clause 5 are as follows:

“5. A fine ranging from 80.000.000 VND to 120.000.000 VND for the following violations:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) Purchasing or selling illegally issued financial instruments of financial companies or financial leasing companies.”.

13. Amendments to a number of Points and Clauses of Article 23 are as follows:

a) Amendments to Point g Clause 4 are as follows:

“g) Carrying out fund withdrawal or repayment of foreign debts; carrying out reimbursement or recovery of offshore loans; recovering guaranteed debts for non-residents; carrying out transfer of funds serving foreign investments in Vietnam or Vietnam’s outward investments against law regulations; except for when this violation is the consequence of violations prescribed in Point d Clause 4 of this Article;";

b) Points i is added after Point h of Clause 5 as follows:

“i) Failing to properly fulfill responsibilities of currency exchange agents as per the law in case the violation is repeated; acting as a currency exchange agents for two or more credit institutions against the regulations of the law in case the violation is repeated.";

c) Points c is added after Point b of Clause 6 as follows:

“c) Opening, closing, and using offshore foreign-currency accounts against the regulations of the law in case the violation is repeated.”;

d) Amendments to Clause 10 are as follows:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Proposed revocation of the certificate of currency exchange agent, license to open and use an offshore foreign-currency account, or license for individual currency exchange counter if the violation prescribed in Point i Clause5 and Point c Clause 6 is committed.".

14. Amendments to Clause 6, Clause 10 Article 24 are as follows:

a) Amendments to Clause 6 are as follows:

“6. A fine ranging from 200.000.000 VND to 250.000.000 VND for the following violations:

a) Using imported gold materials against the license to import gold materials to produce gold jewelry and goldsmiths’ wares.

b) Trading gold bullion through authorized agents in case the violation is repeated;

b) Amendments to Clause 10 are as follows:

“10. Remedial measures:

Proposed revocation of the license for gold bullion trading if the violation prescribed in Point b Clause 6 of this Article is committed.”.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a) Amendments to Point b Clause 2 are as follows:

“b) Failing to provide authentic information related to the use of payment services.”;

b) Amendments to Point a Clause 4 are as follows:

“a) Failing to provide authentic information related to the provision of payment services.”;

c) Amendments to Clause 5 are as follows:

“5. A fine ranging from 40.000.000 VND to 50.000.000 VND for the following violations:

a) Renting, leasing, borrowing, lending checking accounts or purchasing and selling information of 1 - 9 checking accounts, if not liable to criminal prosecution;

b) Forging receipts when providing or using payment services, if not liable to criminal prosecution.";

d) Amendments to Clause 6 are as follows:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a) Opening checking accounts for customers or allowing them to use checking accounts against regulations of the law while providing payment services;

b) Renting, leasing, borrowing, lending checking accounts or purchasing and selling information of checking accounts with a quantity of 10 checking accounts or above, if not liable to criminal prosecution;

c) Forging payment instruments or keeping, circulating, transferring, or using forged payment instruments, if not liable to criminal prosecution;

d) Issuing, providing, or using illegal payment instruments, if not liable to criminal prosecution;

dd) Operating against the approved content of the State Bank of Vietnam on the provision of payment services that are not through customers’ checking accounts.”;

dd) Amendments to Clause 7 are as follows:

“7. A fine ranging from 100.000.000 VND to 150.000.000 VND for the following violations:

a) Infiltrating or attempting to infiltrate or steal data, destroying or making illegal changes to software programs or database used in payment system; taking advantage of computer network errors for profiteering purposes, if not liable to criminal prosecution;

b) Opening or maintaining anonymous or impersonation checking accounts;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

d) Stealing or colluding to steal information of checking accounts, if not liable to criminal prosecution.";

e) Amendments to Clause 8 are as follows:

“8. A fine ranging from 150.000.000 VND to 200.000.000 VND for the following violations:

a) Violating regulations on cash payment;

b) Providing payment services when not licensed to be a provider of payment services.";

g) Amendments to Clause 10 are as follows:

“10. Remedial measures:

a) Enforced the transfer of illegal profits obtained from the administrative violation prescribed in Clauses 1, 4, 5, 6, 7, and 8 of this Article to state budget;

b) Prohibition from expanding of the operating scope, scale and areas until remedial measures against the violation are completed regarding violations prescribed in Points a, c ,d Clause 6, Point c Clause 7, and Point a Clause 8 of this Article;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

16. Amendments to a number of Points and Clauses of Article 27 are as follows:

a) Amendments to Point a Clause 1 are as follows:

“a) Failing to provide authentic information related to the provision or use of payment intermediary services;";

b) Amendments to Clause 2 are as follows:

“2. A fine ranging from 15.000.000 VND to 20.000.000 VND for the following violations:

a) Extending credits to e-wallet users, adding interests to an e-wallet balance, or performing any acts to increase the balance on an e-wallet compared to the amount of money deposited to e-wallet by the customer;

b) Violating regulations on deposit or withdrawal of money into or from e-wallet accounts.”;

c) Amendments to Clause 3 are as follows:

“3. A fine ranging from 20.000.000 VND to 30.000.000 VND for the following violations:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) Renting, leasing, borrowing, lending e-wallets or purchasing or selling information of 1 - 9 e-wallets;

c) Violating regulations on payment assurance accounts.”;

d) Amendments to Clause 4 are as follows:

“4. A fine ranging from 40.000.000 VND to 50.000.000 VND for the following violations:

a) Forging or falsifying documentary evidences of eligibility enclosed with the application for license to provide payment intermediary services, if not liable to criminal prosecution;

b) Illegally editing the content of the license to provide payment intermediary service; purchasing, selling, transferring, leasing, or lending the license provide payment intermediary services; entrusting or authorizing other entities to provide licensed payment intermediary services;

c) Operating against the license to provide payment intermediary services;

d) Renting, leasing, borrowing, lending e-wallets or purchasing or selling information of e-wallets with a quantity of 10 e-wallets or above;

dd) Forging receipts when providing payment intermediary services, if not liable to criminal prosecution;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

g) Violating regulations on transaction limits of e-wallets;

h) Dishonestly reporting the balance and quantity of e-wallets as prescribed by law;

i) Opening or maintaining anonymous or impersonation e-wallet accounts;

k) Stealing or colluding to steal information of e-wallet accounts;

l) Organizing the provision of payment intermediary services while providing support services of paying or collecting on behalf, e-wallet services, electronic payment portal services without any cooperation agreements or service provision contracts with banks or other organizations in accordance with the content of the License and regulations of the law;

m) Not requesting customers to link their e-wallets with their checking accounts or debit cards opened at associate banks before using e-wallets.”;

dd) Clause 4a is added after Clause 4 as follows:

 “4a. A fine ranging from 50.000.000 VND to 60.000.000 VND for dishonestly reporting the balance and quantity of e-wallet accounts as prescribed by the law, if the violation is repeated.";

e) Amendments to Clause 6 are as follows:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

The exhibits and instrumentalities for committing the violation prescribed in Point dd Clause 4 of this Article shall be confiscated.

g) Amendments to Clause 7 are as follows:

“ a) Enforced the transfer of illegal profits obtained from the administrative violation prescribed in Clause 2, Points b, c Clause 3, Clause 4, and Clause 5 of this Article to state budget;

b) Proposed revocation of the license to provide payment intermediary services regarding violations prescribed in Points a, b, c, e Clause 4; Clause 4a of this Article;

c) Enforced return of erased and altered licenses regarding violations prescribed in Point b Clause 4 of this Article.”.

17. Amendments to a number of Points and Clauses of Article 28 are as follows:

a) Amendments to Point d Clause 5 are as follows:

“d) Forming contracts to issue and use cards against regulations of the law.";

b) Amendments to Clause 6 are as follows:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a) Leasing, lending, purchasing, or selling cards or card information or opening cards on behalf of other persons (except anonymous prepaid cards) if the violation involves 10 cards or more but is not serious to cause the violating entity face criminal prosecution;

b) Issuing cards or processing card payment against law regulations;

c) Not rejecting card payment when the card is used for transactions prohibited by law; the card is lost as informed by the cardholder; the card is locked or expired; the card is used for purposes against the agreed scope prescribed in the contract or written agreement on the issuance and use of cards.";

c) Amendments to Clause 7 are as follows:

“7. A fine ranging from 100.000.000 VND to 150.000.000 VND for the following violations:

a) Using, organizing, or facilitating the use of anonymous debit cards on the internet, mobile applications, or in withdrawing cash;

b) Performing card switching services, compensating card transactions, finalizing card transactions against regulations of the law on operations of banking cards;

c) Transferring point-of-sale terminals or QR Codes to other users; accepting card payment without entering into a merchant service agreement; illegally using point-of-sale terminals or QR Codes;

d) Performing, organizing, or facilitating other persons in conducting fraud card transactions or fictitious transactions at merchants (no occurrence of any sale of goods and provision of services).

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

d) Amendments to Clause 9 are as follows:

“9. Remedial measures:

a) Enforced the transfer of illegal profits obtained from the administrative violation prescribed in Points b, c Clause 5; Points a, c Clause 6, and Clause 7 of this Article to state budget;

b) Prohibition from concluding merchant service agreements with other acquirers until remedial measures against violation are completed if the violation prescribed in Point b Clause 5 and Points a, c, d Clause 7 of this Article is committed.".

18. Article 28a is added after Article 28 as follows:

 “Article 28a. Violations against regulations on paying agents

1. A fine ranging from 5.000.000 VND to 10.000.000 VND for the following violations:

a) Failing to provide authentic information related to the provision or use of operations of paying agents;

b) Receiving, handling, and reviewing complaints of customers against regulations of the law;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

d) Not separating the checking account that is exclusive for operations of the paying agent as prescribed by law;

dd) Not publicizing the list of contacted paying agents on the website or application of the assignor.

2. A fine ranging from 40.000.000 VND to 50.000.000 VND for the following violations:

a) Taking advantage of the role of a paying agent to perform, organize, or facilitate other organizations or individuals to conduct fraudulent transactions, forgery, appropriation of customers’ money, transactions for the purposes of money laundering, terrorism financing, financing of the proliferation of weapons of mass destruction, and other acts of law violations;

b) Performing professional operations of paying agents against the signed contract with the assignor.

3. A fine ranging from 50.000.000 VND to 100.000.000 VND for the following violations:

a) Assigning paying agents or performing as paying agents in an inappropriate manner to the content in the License for Establishment and Operation or License for Establishment or Decision on Organization and Operation made by competent authorities or documents amending the License (if any);

b) Violating regulations on the quantity of paying agents and transaction limits for a paying agent (for assignors);

c) Assigning operations to a 3rd party (regarding a paying agent that is not a credit institution or branch of a foreign bank);

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

dd) Signing a contract for operations of paying agents with a paying agent that is not a legally established enterprise or has outstanding loans listed as bad debts by credit institutions or branches of foreign banks in accordance with regulations of the State Bank of Vietnam (for assignors);

e) Impersonating the paying agent.

4. Remedial measures:

a) Enforced the transfer of illegal profits obtained from the administrative violation prescribed in Point b Clause 2 and Clause 3 of this Article to state budget;

b) Enforced the termination of operations of paying agents regarding entities conducting violations prescribed in Clauses 2, 3 of this Article;

c) Enforced the separation of the checking account that is exclusive for operations of the paying agent regarding violations prescribed in Point d Clause 1 of this Article;

d) Prohibition from concluding paying agent contracts with other paying agent assignors until remedial measures against violation are completed if the violation prescribed in Points c, d Clause 1 of this Article is committed;

dd) Enforced the refund of illegally collected fees to entities that paid them or submit it to the state budget in case the subject of the refund is unable to identify regarding violations prescribed in Point c Clause 1 of this Article;

e) Enforced the return of the appropriated amount to customers regarding violations for the purposes of appropriating the money of customers as prescribed in Point a Clause 2 of this Article.".

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a) Amendments to Point a Clause 1 are as follows:

“a) Failing to publicly post the SBV's regulations on the tariff of charges and receipt and exchange of cash unfit for circulation at transaction locations;";

b) Amendments to Clause 2 are as follows:

“2. A fine ranging from 5.000.000 VND to 10.000.000 VND for failing to comply with regulations on classification, packing and delivery of precious metals and precious stones; packing, sealing, delivery, preservation, transport and inventory of cash, precious property and financial instruments, except for cases prescribed in Point a Clause 3 and Points b, c, d, and dd Clause 5 of this Article.”;

c) Point dd is added after Point d Clause 3 as follows:

“dd) Declining the exchange of money unfit for circulation for customers against the regulations of the law.”.

20. Amendments to Point c Clause 1 Article 31 are as follows:

“c) Arranging persons who have yet to train in skills of distinguishing between the real and counterfeit money or in professional money assessment to seize counterfeit money or temporarily seize suspected counterfeit money;”.

21. Amendment to the name of Section 12 of Chapter II is as follows:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

22. Amendments to Article 39 are as follows:

“Article 39. Violations against regulations on identifying, updating, and verifying identification information of customers

1. A fine ranging from 100.000.000 VND to 150.000.000 VND for the following violations:

a) Failing to identify customers; failing to update or verify the identification information of customers; failing to properly update or verify the identification information of customers as prescribed in Articles 8, 9, 10, 11 of the Law on Anti-money Laundering and Law on Anti-terrorism;

b) Failing to update the list of entities related to terrorism or terrorism financing or entities assigned to participate in the proliferation and financing of weapons of mass destruction.

2. A fine ranging from 150.000.000 VND to 250.000.000 VND for failing to ensure the confidentiality of information and reports as prescribed in Article 29 of the Law on Anti-money Laundering and Law on Anti-terrorism.

3. Remedial measures:

a) Enforced implementation of regulations on identifying, updating, and verifying identification information of customers in accordance with regulations prescribed in Articles 8, 9, 10, 11 of the Law on Anti-money Laundering and Law on Anti-terrorism regarding violations prescribed in Point a Clause 1 of this Article;

b) Request competent authorities to consider prohibiting violating entities and/or persons responsible for the violation prescribed in Clauses 1, 2 of this Article from holding management and supervision positions at credit institutions or foreign bank branches.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

23. Amendments to Article 40 are as follows:

“Article 40. Violations against internal regulations on anti-money laundering, anti-terrorism financing, and combating of the financing and proliferation of weapons of mass destruction

1. A fine ranging from 200.000.000 VND to 300.000.000 VND for the following violations:

a) Failing to issue internal regulations or issuing internal regulations against regulations on the law on anti-money laundering, anti-terrorism financing, and combating of the financing and proliferation of weapons of mass destruction;

b) Failing to assign or registering the assignment or assigning managers or departments responsible for the anti-money laundering and anti-terrorism financing against the regulations of the law;

c) Failing to perform internal audits or performing internal audits against regulations of the law on anti-money laundering and anti-terrorism financing;

d) Failing to provide training and advanced training or providing training and advanced training in anti-money laundering and anti-terrorism financing against regulations of the law.

2. Remedial measures:

Enforced compliance with regulations of the law when issuing internal regulations or the termination of internal regulations with content against the regulations of the law regarding violations prescribed in Point a Clause 1 of this Article.”.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

“Article 41. Violations against regulations on risk-based customer classification

A fine ranging from 150.000.000 VND to 200.000.000 VND for failing to perform the risk-based customer classification or performing the risk-based customer classification against regulations prescribed in Clauses 2, 3, 4 Article 12 of the Law on Anti-money Laundering, Law on Anti-terrorism, and Law on Combating of the Financing and Proliferation of Weapons of Mass Destruction.".

25. Amendments to Article 42 are as follows:

“Article 42. Violations against regulations on identifying foreign customers who are politically exposed persons (PEPs)

A fine ranging from 150.000.000 to 200.000.000 for not having a risk management system to identify foreign guests who are PEPs in accordance with regulations prescribed in Clauses 2, 3 Article 13 of the Law on Anti-money Laundering.".

26. Amendments to Article 43 are as follows:

“Article 43. Violations regulations on correspondent banking relationships, transactions related to new technologies, and special supervision of transactions

1. A fine ranging from 150.000.000 VND to 200.000.000 VND for the following violations:

a) Failing to apply measures prescribed in Article 14 of the Law on Anti-money Laundering when establishing a correspondent banking relationship with a foreign partner bank;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. A fine ranging from 200.000.000 VND to 300.000.000 VND for failing to perform the special supervision for some transactions as prescribed in Article 16 of the Law on Anti-money Laundering.

3. Remedial measures:

a) Enforced the implementation of measures prescribed in Article 14 of the Law on Anti-money Laundering regarding violations prescribed in Point a Clause 1 of this Article;

b) Enforced the issuance of procedures in accordance with regulations prescribed in Article 15 of the Law on Anti-money Laundering regarding violations prescribed in Point b Clause 1 of this Article;

c) Enforced the special supervision for some transactions in accordance with regulations prescribed in Article 16 of the Law on Anti-money Laundering regarding violations prescribed in Point c Clause 1 of this Article;

d) Request competent authorities to consider prohibiting violating entities and/or persons responsible for the violation prescribed in Clauses 1, 2 of this Article from holding management and supervision positions at credit institutions or foreign bank branches.

Request credit institutions or foreign bank branches to dismiss and implement other handling measures in accordance with the law regarding violating individuals under their management.".

27. Amendments to Article 44 are as follows:

“Article 44. Violations against regulations on reporting on high-value transactions, suspicious transactions, electronic money transfer, money laundering for terrorism financing purposes, financing terrorism, and proliferation of weapons of mass destruction

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. A fine ranging from 150.000.000 VND to 250.000.000 VND for the following violations:

a) Failing to report on high-value transactions;

b) Failing to report on suspicious transactions related to money laundering, terrorism financing, and weapons of mass destruction financing and proliferation;

c) Failing to report on electronic money transfers;

d) Failing to report on money laundering activities for terrorism financing purposes as prescribed in Article 30 of the Law on Anti-money Laundering; failing to report on customers’ transactions suspected of being related to terrorism financing or weapons of mass destruction financing and proliferation; failing to report on customers on the blacklist or the designated list as prescribed in the Law on Anti-terrorism and Law on Combating of the Financing and Proliferation of Weapons of Mass Destruction.

3. Remedial measures:

a) Enforced the submission of sufficient and accurate reports regarding violations prescribed in this Article;

b) Request competent authorities to consider prohibiting violating entities and/or persons responsible for the violation prescribed in this Article from holding management and supervision positions at credit institutions or foreign bank branches.

Request credit institutions or foreign bank branches to dismiss and implement other handling measures in accordance with the law regarding violating individuals under their management.".

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 Article 44a. Violations against regulations on information provision

1. A fine ranging from 150.000.000 VND to 200.000.000 VND for failing to provide information or providing false information or information against regulations of the Law on Anti-money Laundering, Law on Anti-terrorism Financing, Law on Combating of the Financing and Proliferation of Weapons of Mass Destruction, if not liable to criminal prosecution.

2. Remedial measures:

a) Enforced the correction of false information regarding violations prescribed in this Article;

b) Request competent authorities to consider prohibiting violating entities and/or persons responsible for the violation prescribed in this Article from holding management and supervision positions at credit institutions or foreign bank branches.

Request credit institutions or foreign bank branches to dismiss and implement other handling measures in accordance with the law regarding violating individuals under their management.".

29. Amendments to Article 45 are as follows:

“Article 45. Violations against regulations on transaction delay, account freeze, and asset sealing or impoundment

1. A fine ranging from 150.000.000 VND to 250.000.000 VND for the following violations:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) Failing to report on account freeze or sealing or impoundment of assets according to a decision of a competent authority as prescribed in Article 34 of the Law on Anti-money Laundering;

c) Failing to immediately report on the suspension of circulation or freeze of money and assets related to terrorism financing or financing and proliferation of weapons of mass destruction.

2. A fine ranging from 250.000.000 VND to 350.000.000 VND for the following violations:

a) Failing to delay transactions when finding that related parties of the transaction are on the blacklist or when having reasonable grounds to suspect that the transaction is related to an offence as prescribed in Clause 1 Article 33 of the Law on Anti-money Laundering;

b) Failing to freeze accounts, seal, or impound assets according to a decision of a competent authority as prescribed in Article 34 of the Law on Anti-money Laundering;

c) Failing to immediately suspend the circulation or freeze all money and assets related to terrorism financing or financing and proliferation of weapons of mass destruction in accordance with the law.

3. Remedial measures:

a) Enforced the submission of sufficient and accurate reports regarding violations prescribed in this Clause 1 of this Article;

b) Request competent authorities to consider prohibiting violating entities and/or persons responsible for the violation prescribed in Clauses 1, 2 of this Article from holding management and supervision positions at credit institutions or foreign bank branches.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

30. Article 45a is added after Article 45 as follows:

 “Article 45a. Violations against regulations on risk assessment

1. A fine ranging from 150.000.000 VND to 250.000.000 VND for the following violations:

a) Failing to assess or update results of the assessment of risks of money laundering and terrorism financing in accordance with the Law on Anti-money Laundering;

a) Failing to issue, update policies or procedures for managing risks detected from reports on the management of risks of money laundering and terrorism financing in accordance with the Law on Anti-money Laundering;

c) Failing to send, disseminate, or publicize results of the assessment or update on risks of money laundering and terrorism financing in accordance with the Law on Anti-money Laundering.

2. Remedial measures:

a) Enforced implementation of regulations on the assessment of risks of money laundering and terrorism financing in accordance with the Law on Anti-money Laundering regarding violations prescribed in Clause 1 of this Article;

b) Request competent authorities to consider prohibiting violating entities and/or persons responsible for the violation prescribed in this Article from holding management and supervision positions at credit institutions or foreign bank branches

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

31. Amendments to Article 46 are as follows:

“Article 46. Violations against regulations on prohibited acts in anti-money laundering anti-terrorism financing

1. A fine ranging from 150.000.000 VND to 250.000.000 VND for obstructing the provision of information serving the performance of anti-money laundering and anti-terrorism financing tasks.

2. A fine ranging from 300.000.000 VND to 400.000.000 VND for the following violations:

a) Creating or maintaining anonymous accounts or accounts with fake names;

b) Illegally providing services of receipt of cash, cheques, or other monetary instruments or stores of value and making payments to beneficiaries at another location.

3. A fine ranging from 400.000.000 VND to 500.000.000 VND for the following violations:

a) Organizing or facilitating money laundering activities if not liable to criminal prosecution;

b) Establishing and maintaining business relationship with a bank that is established in a country or territory but neither exists in that country or territory nor bears the management or supervision of any competent authority;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

d) Taking advantage of the suspension, freeze, sealing, impoundment or handling of money and assets related to terrorism financing to harm the Government's interests or legitimate rights and benefits of regulatory authorities, organizations and/or individuals;

dd) Directly or indirectly providing money, assets, financial resources, economic resources, financial services, or other services for entities related to terrorism or terrorism financing.

4. Remedial measures:

Request competent authorities to consider prohibiting violating entities and/or persons responsible for the violation prescribed in Clauses 2, 3 of this Article from holding management and supervision positions at credit institutions or foreign bank branches.

Request credit institutions or foreign bank branches to dismiss and implement other handling measures in accordance with the law regarding violating individuals under their management.".

32. Amendments to Point a Clause 4 and Point b Clause 7 of Article 47 are as follows:

a) Amendments to Point a Clause 4 are as follows:

“a) Reporting in a dishonest manner, except for cases prescribed in Point h Clause 4 Article 27 of this Decree;”;

b) Amendments to Point b Clause 7 are as follows:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

33. Amendments to Point a Clause 5 Article 48 are as follows:

“a) Providing information and documents in a dishonest manner;".

34. Amendments to the title and a number of Points of Clauses 1, 2, and 3 of Article 53 are as follows:

a) Amendments to the title of the Article are as follows:

“Article 53. Power to impose administrative penalties of Banking Inspectors or Supervisors";

b) Amendments to Point c Clause 1 are as follows:

“c) Confiscate the exhibits and instrumentalities used for committing administrative violations provided their value does not exceed 1.000.000 VND;”;

c) Amendments to Point c Clause 2 are as follows:

“c) Confiscate the exhibits and instrumentalities used for committing administrative violations provided their value does not exceed 100.000.000 VND;”;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

“c) Confiscate the exhibits and instrumentalities used for committing administrative violations provided their value does not exceed 500.000.000 VND;”;

35. Amendments to Article 54 are as follows:

“Article 54. Power to impose administrative penalties of Chairmen of People’s Committees at various levels

1. Chairmen of Commune-level People’s Committees shall have the right to:

a) Impose warning;

b) Impose a fine up to 5.000.000 VND;

c) Confiscate the exhibits and instrumentalities used for committing administrative violations provided their value does not exceed 10.000.000 VND.

2. Chairmen of District-level People’s Committees shall have the right to:

a) Impose warning;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

c) Suspend licenses, professional practice certificates or operation for a fixed period of time;

c) Confiscate the exhibits and instrumentalities used for committing administrative violations;

dd) Apply remedial measures prescribed in Clause 4 Article 3 of this Decree.

3. Chairmen of Province-level People’s Committees shall have the right to:

a) Impose warning;

b) Impose a fine up to 1.000.000.000 VND;

c) Suspend licenses, professional practice certificates or operation for a fixed period of time;

c) Confiscate the exhibits and instrumentalities used for committing administrative violations;

dd) Apply remedial measures prescribed in Clause 4 Article 3 of this Decree.”.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 “Article 54a. Power to impose administrative penalties of the People’s Public Security

1. An officer of the People’s Public Security on duty shall have the right to:

a) Impose warning;

b) Impose a fine up to 500.000 VND;

2. Head of the Mobile Police Unit at the company level, Station Head, or Team Head of the person prescribed in Clause 1 of this Article shall have the right to:

a) Impose warning;

b) Impose a fine up to 1.500.000 VND;

3. Commune-level Police Chiefs, Heads of Police Stations, Heads of Border Police Stations or manufacturing areas, Border Police Chiefs of International Airports, Battalion Commanders of Mobile Police Battalions, and Marine Captains shall have the right to:

a) Impose warning;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

c) Confiscate the exhibits and instrumentalities used for committing administrative violations provided their value does not exceed 5.000.000 VND.

4. Commune-level Police Chiefs; Heads of Professional Bureaus of Departments of Internal Political Security; Heads of Professional Bureaus of Police Departments for Social Order Administration; Heads of Professional Bureaus of Police Departments of Traffic; Heads of Professional Bureaus of Departments of Fire-fighting and Rescue; Heads of Professional Bureaus of Departments of Cyber Security and Hi-Tech Crime Prevention and Control; Heads of Professional Bureaus of Departments of Exit and Entry Management; Provincial-level Police Chiefs include: Heads of Internal Political Security Bureaus, Heads of Police Bureaus for Social Order Administration, Heads of Police Bureaus investigating crimes related to social order, Heads of Police Bureaus investigating crimes related to corruption, economy, and smuggling, Heads of Police Bureaus investigating crimes related to drugs, Heads of Traffic Police Bureaus, Heads of Police Bureaus of Road and Rail, Heads of Road Police Bureaus, Heads of Police Bureaus of Waterways, Heads of Mobile Police Bureaus, Heads of Security Police Bureaus, Heads of Police Bureaus of Criminal Judgment Execution and Judicial Assistance, Heads of Police Bureaus for Prevention and Combat of Environmental Crimes, Heads of Police Bureaus for Fire-Fighting and Rescue, Heads of Bureaus of Cyber Security and Hi-Tech Crime Prevention and Control, Heads of Bureaus of Exit and Entry Management, Heads of Bureaus of Economic Security, Heads of Bureaus of Diplomatic Security, Regiment Commanders of Mobile Police Regiments, and Marine Captains shall have the right to:

a) Impose warning;

b) Impose a fine up to 25.000.000 VND;

c) Confiscate the exhibits and instrumentalities used for committing administrative violations provided their value does not exceed 50.000.000 VND.

d) Suspend licenses, professional practice certificates or operation for a fixed period of time;

dd) Apply remedial measures prescribed in Point e Clause 4 Article 3 of this Decree.

5. Directors of the provincial-level Police Departments shall have the right to:

a) Impose warning;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

c) Suspend licenses, professional practice certificates or operation for a fixed period of time;

d) Confiscate the exhibits and instrumentalities used for committing administrative violations;

dd) Apply remedial measures prescribed in Points a, e, g, k, n, p Clause 4 Article 3 of this Decree.

6. Directors of Internal Political Security Departments; Directors of Economic Security Departments; Directors of Police Departments for Social Order Administration; Directors of Investigation Police Departments for Social Order Crimes; Directors of Investigation Police Departments for Corruption, Economic and Smuggling Crimes; Directors of Investigation Police Departments for Drug Crimes; Directors of Traffic Police Departments; Directors of Fire-fighting and Rescue Police Departments; Directors of Police Departments for Prevention and Control of Environmental Crimes; Directors of Cyber Security, Hi-tech Crimes Prevention and Control Departments; Directors of Internal Security Departments; Directors of Police Departments for Management of Retention and Execution of Criminal Judgments at Community, Directors of Departments of Exit and Entry Management, and Commanders of the Mobile Police shall have the right to:

a) Impose warning;

b) Impose a fine up to 1.000.000.000 VND;

c) Suspend licenses, professional practice certificates or operation for a fixed period of time;

d) Confiscate the exhibits and instrumentalities used for committing administrative violations;

dd) Apply remedial measures prescribed in Points a, e, g, k, n, p Clause 4 Article 3 of this Decree.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 “Article 54b. Power to impose administrative penalties of the Border Guard

1. A soldier of the Border Guard on duty shall have the right to:

a) Impose warning;

b) Impose a fine up to 500.000 VND;

2. The Station Head or Team Head of the person prescribed in Clause 1 of this Article shall have the right to:

a) Impose warning;

b) Impose a fine up to 2.500.000 VND;

3. Leaders of Task Force Teams for drug and crime prevention and control under the management of Task Force Commissions shall have the right to:

a) Impose warning;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

c) Confiscate the exhibits and instrumentalities used for committing administrative violations provided their value does not exceed 20.000.000 VND.

4. Commanding Officers of Border Guard Posts, Captains of Naval Border Guard Flotillas, and Commanders of the Border Guard Commands at port border gates shall have the right to:

a) Impose warning;

b) Impose a fine up to 25.000.000 VND;

c) Confiscate the exhibits and instrumentalities used for committing administrative violations provided their value does not exceed 50.000.000 VND.

5. Leaders of Task Force Commissions for Drug and Crime Prevention and Control as an affiliate of the Department of Drug and Crime Prevention and Control under the management of the Command of Border Guards shall have the right to:

a) Impose warning;

b) Impose a fine up to 100.000.000 VND;

c) Confiscate the exhibits and instrumentalities used for committing administrative violations provided their value does not exceed 200.000.000 VND.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a) Impose warning;

b) Impose a fine up to 1.000.000.000 VND;

c) Suspend licenses, professional practice certificates or operation for a fixed period of time;

d) Confiscate the exhibits and instrumentalities used for committing administrative violations.”.

38. Article 54c is added after Article 54b as follows:

 “Article 54a. Power to impose administrative penalties of the Naval Border Guard

1. An officer of the Naval Border Guard on duty shall have the right to:

a) Impose warning;

b) Impose a fine up to 1.500.000 VND.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a) Impose warning;

b) Impose a fine up to 5.000.000 VND.

3. Heads of Professional Teams of Naval Border Guards shall have the right to:

a) Impose warning;

b) Impose a fine up to 10.000.000 VND;

4. Captains of Naval Guard Flotillas shall have the right to:

a) Impose warning;

b) Impose a fine up to 25.000.000 VND;

c) Confiscate the exhibits and instrumentalities used for committing administrative violations provided their value does not exceed 50.000.000 VND.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a) Impose warning;

b) Impose a fine up to 50.000.000 VND;

c) Confiscate the exhibits and instrumentalities used for committing administrative violations provided their value does not exceed 100.000.000 VND.

6. Regional Commands of Naval Guard and Directors of the Department of Operations and Legislation under the control of the Command of Naval Guard of Vietnam shall have the right to:

a) Impose warning;

b) Impose a fine up to 100.000.000 VND;

c) Suspend licenses, professional practice certificates for a fixed period of time;

d) Confiscate the exhibits and instrumentalities used for committing administrative violations.

7. The Commander of Naval Guard of Vietnam shall have the right to:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) Impose a fine up to 1.000.000.000 VND;

c) Suspend licenses, professional practice certificates or operation for a fixed period of time;

d) Confiscate the exhibits and instrumentalities used for committing administrative violations.”.

39. Article 54d is added after Article 54c as follows:

 “Article 54d. Power to impose administrative penalties of the Market Surveillance

1. A market controller on duty shall have the right to:

a) Impose warning;

b) Impose a fine up to 500.000 VND;

2. Leaders of Market Surveillance Teams and Heads of Professional Divisions under the control of the Departments of Market Surveillance shall have the right to:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) Impose a fine up to 25.000.000 VND;

c) Confiscate the exhibits and instrumentalities used for committing administrative violations provided their value does not exceed 50.000.000 VND.

3. Directors of provincial-level Market Management Departments and Directors of Departments affiliated to Vietnam Directorate of Market Surveillance shall have the right to:

a) Impose warning;

b) Impose a fine up to 50.000.000 VND;

c) Confiscate the exhibits and instrumentalities used for committing administrative violations;

d) Suspend licenses, professional practice certificates or operation for a fixed period of time.

4. The General Director of Vietnam Directorate of Market Surveillance shall have the right to:

a) Impose warning;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

c) Confiscate the exhibits and instrumentalities used for committing administrative violations;

d) Suspend licenses, professional practice certificates or operation for a fixed period of time.”.

40. Article 54dd is added after Article 54d as follows:

 “Article 54dd. Power to impose administrative penalties of Professional Tourism Inspectors

1. An inspector or an assignee performing his/her professional tasks shall have the right to:

a) Impose warning;

b) Impose a fine up to 500.000 VND.

2. Chief Inspectors of Departments and Heads of Inspector Delegations of Departments shall have the right to:

a) Impose warning;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

c) Suspend licenses, professional practice certificates or operation for a fixed period of time;

d) Confiscate the exhibits and instrumentalities used for committing administrative violations provided their value does not exceed 100.000.000 VND.

dd) Apply remedial measures prescribed in Point n Clause 4 Article 3 of this Decree.

3. Heads of Inspector Delegations of Ministries shall have the right to:

a) Impose warning;

b) Impose a fine up to 250.000.000 VND;

c) Suspend licenses, professional practice certificates or operation for a fixed period of time;

d) Confiscate the exhibits and instrumentalities used for committing administrative violations provided their value does not exceed 500.000.000 VND;

dd) Apply remedial measures prescribed in Point n Clause 4 Article 3 of this Decree.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a) Impose warning;

b) Impose a fine up to 1.000.000.000 VND;

c) Suspend licenses, professional practice certificates or operation for a fixed period of time;

d) Confiscate the exhibits and instrumentalities used for committing administrative violations;

dd) Apply remedial measures prescribed in Point n Clause 4 Article 3 of this Decree.”.

41. Article 54e is added after Article 54dd as follows:

 “Article 54e. Power to impose administrative penalties of Customs Authorities

The General Director of the General Department of Customs shall have the right to impose a fine up to 1.000.000.000 VND.”.

42. Article 54g is added after Article 54e as follows:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

The Chairman of the National Competition Committee shall have the right to:

1. Impose warning;

2. Impose a fine up to 1.000.000.000 VND.

3. Suspend licenses, professional practice certificates or operation for a fixed period of time.

4. Confiscate the exhibits and instrumentalities used for committing administrative violations.

5. Apply remedial measures prescribed in Point n Clause 4 Article 3 of this Decree.”.

43. Amendments to Article 55 are as follows:

“Article 55. Determination of power to impose penalties for administrative violations in monetary and banking sector

1. Power to impose administrative penalties of Chairmen of People’s Committee at various levels

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. Power to impose administrative penalties of Market Surveillance Agencies

Persons competent to impose penalties of Market Surveillance Agencies shall impose penalties for administrative violations prescribed in Clause 1, Clause 2, Points a, b, h, i, k, l Clause 3, Points m, n Clause 4, Points e, g, h Clause 5, Point c Clause 8 Article 23; Clause 1, Clause 2, Point a Clause 3, Point a Clause 4, Point a Clause 6, Clause 7, Points a, c Clause 8 Article 24 of this Decree.

3. Power to impose administrative penalties of the Border Guard

Persons competent to impose penalties of the Border Guard shall impose penalties for administrative violations prescribed in Clause 1, Clause 2, Points h, i, k Clause 3, Point h Clause 4, Points e, g, h Clause 5 Article 23; Clause 1, Clause 2, Clause 4 Article 24; Point c Clause 4 Article 47; Clause 3 Article 48; Point a Clause 5 Article 48 of this Decree.

4. Power to impose administrative penalties of the Naval Border Guard

Persons competent to impose penalties of the Naval Border Guard shall impose penalties for administrative violations prescribed in Clause 1, Clause 2, Points h, i, k Clause 3, Point h Clause 4, Points e, g, h Clause 5, Point b Clause 8 Article 23; Clause 1, Clause 2, Points a, b Clause 4, Point c Clause 5, Point a Clause 6, Points a, b Clause 8 Article 24 of this Decree.

5. Power to impose administrative penalties of the People’s Public Security

Persons competent to impose penalties of the People’s Public Security shall impose penalties for administrative violations prescribed in Clauses 3, 4, and 5 Article 4; Clause 1, Clause 2, Points a, b, c, h, i, k, l Clause 3, Points h, n, o Clause 4, Points c, e, g, h Clause 5, Point c Clause 8 Article 23; Clause 1, Clause 2, Clause 3, Clause 4, Points a, c Clause 5, Clause 6, Clause 7, Clause 8 Article 24; Point b Clause 2, Clause 5, Clause 6, Clause 7 Article 26; Point a Clause 1, Points a, b Clause 3, Points a, b, c, d, dd, e, i, k Clause 4, Clause 5 Article 27; Points c, d Clause 5, Clause 6, Clause 7 Article 28; Point a Clause 1, Point a Clause 2, Point e Clause 3 Article 28a; Point c Clause 3, Clause 4 Article 30; Article 31; Clause 2 Article 39; Article 44; Article 45; Article 46; Point c Clause 4 Article 47; Article 48; Point b Clause 1, Point c Clause 2 Article 52 of this Decree.

6. Power to impose administrative penalties of Professional Tourism Inspectors

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

7. Power to impose administrative penalties of Customs Authorities

The General Director of the General Department of Customs shall impose penalties for administrative violations prescribed in Point b Clause 8 Article 23, Point c Clause 5, Point b Clause 8 Article 24 of this Decree.

8. Power to impose administrative penalties of the Chairman of the National Competition Committee

The Chairman of the National Competition Committee shall impose penalties for administrative violations prescribed in Clause 1, Clause 2, Points h, i, k Clause 3, Points e, g, h Clause 5 Article 23; Clause 1 Article 24 of this Decree.

9. Power to impose administrative penalties of Banking Inspectors or Supervisors

Persons competent to impose penalties of the Banking Inspector or Supervisor Force shall impose penalties for administrative violations and apply remedial measures for administrative violations prescribed in Chapter II of this Decree according to their competence and assigned functions, tasks, and entitlements.".

44. Amendments to Clause 1, Clause 2 Article 56 are as follows:

“1. Persons that have the power to impose administrative penalties prescribed in Articles 53, 54, 54a, 54b, 54c, 54d, 54dd, 54e, and 54g of this Decree.

2. Persons of People’s Army or People’s Public Security Force performing their duties at the authorities prescribed in this Decree according to legislative documents or administrative documents promulgated by competent authorities or officers; pilots in command, ship captains, train masters and persons that they assign to record violations.”.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. Annul the phrase “tịch tu giấy phép đã bị tẩy xóa, sửa chữa" (confiscation of erased and altered licenses) in Point c Clause 2 Article 3.

2. Annul Clause 7 Article 4 and Clause 1 Article 5.

3. Annul the word “giả mạo” (forging) in Point a Clause 4 Article 4; Clause 2 Article 18.

Article 3. Implementation responsibilities

Governor of the State Bank of Vietnam, Ministers, Heads of Ministerial-level Agencies, Heads of Governmental Agencies, Chairmen of People’s Committees of provinces and centrally affiliated cities, and related agencies shall implement this Decree.

Article 4. Implementation provision

1. This Decree comes into force as of January 1, 2022.

2. Transitional provision

a) Regarding violations that happened and ended before this Decree comes into force and discovered afterward or are currently being considered for penalties when this Decree comes into force, apply regulations of this Decree if this Decree does not stipulate liability or provide for lighter liability;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

ON BEHALF OF THE GOVERNMENT
PP. PRIME MINISTER
DEPUTY PRIME MINISTER
Le Minh Khai

 

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị định 143/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 sửa đổi Nghị định 88/2019/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


41.446

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.83.14
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!