Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 1559/KH-UBND năm 2018 thực hiện Đề án đẩy mạnh thanh toán qua ngân hàng đối với dịch vụ công: thuế, điện, nước, học phí, viện phí và chi trả các chương trình an sinh xã hội 2018-2020 do tỉnh Kon Tum ban hành

Số hiệu: 1559/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Kon Tum Người ký: Lê Ngọc Tuấn
Ngày ban hành: 18/06/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1559/KH-UBND

Kon Tum, ngày 18 tháng 6 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN ĐẨY MẠNH THANH TOÁN QUA NGÂN HÀNG ĐỐI VỚI CÁC DỊCH VỤ CÔNG: THUẾ, ĐIỆN, NƯỚC, HỌC PHÍ, VIỆN PHÍ VÀ CHI TRẢ CÁC CHƯƠNG TRÌNH AN SINH XÃ HỘI 2018-2020

Căn cứ Quyết định số 241/QĐ-TTg ngày 23/02/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đẩy mạnh thanh toán qua ngân hàng đối với các dịch vụ công: thuế, điện, nước, học phí, viện phí và chi trả các chương trình an sinh xã hội;

Căn cứ Quyết định số 923/QĐ-NHNN ngày 09/5/2018 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án đẩy mạnh thanh toán qua ngân hàng đối với dịch vụ công và chi trả các chương trình an sinh xã hội;

Xét đề nghị của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Kon Tum tại Văn bản số 162/KTU-THNS&KSNB ngày 25/5/2018 và Văn bản số 178/KTU-THNS&KSNB ngày 08/6/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án đẩy mạnh thanh toán qua ngân hàng đối với các dịch vụ công: thuế, điện, nước, học phí, viện phí và chi trả các chương trình an sinh xã hội như sau:

I. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

Đẩy mạnh thanh toán dịch vụ công và chi trả an sinh xã hội qua ngân hàng, góp phần xây dựng chính quyền điện tử, nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ ngân hàng và phát triển thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn tỉnh.

2. Mục tiêu cụ thể

Phấn đấu đến năm 2020 đạt được các mục tiêu chủ yếu sau:

a) Đối với dịch vụ thu ngân sách: 60-70% giao dịch nộp thuế tại thành phố Kon Tum thực hiện qua ngân hàng; 100% Kho bạc Nhà nước tỉnh, các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh có thiết bị chấp nhận thẻ ngân hàng phục vụ việc thu ngân sách nhà nước;

b) Đối với dịch vụ thanh toán tiền điện: 100% đơn vị điện lực các huyện, thành phố chấp nhận thanh toán hóa đơn tiền điện qua ngân hàng; tại địa bàn thành phố Kon Tum phấn đấu 70% số hóa đơn tiền điện được thanh toán qua ngân hàng;

c) Đối với dịch vụ thanh toán tiền nước: 70% công ty, đơn vị cấp nước chấp nhận thanh toán hóa đơn tiền nước qua ngân hàng; 50% cá nhân, hộ gia đình ở thành phố Kon Tum thực hiện thanh toán tiền nước qua ngân hàng;

d) Đối với dịch vụ thanh toán tiền học phí: 100% các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn chấp nhận thanh toán học phí qua ngân hàng; 80% số sinh viên tại các trường đại học, cao đẳng nộp học phí qua ngân hàng;

d) Đối với dịch vụ thanh toán tiền viện phí: Phấn đấu 40% cơ sở khám chữa bệnh công lập tại thành phố Kon Tum chấp nhận thanh toán viện phí qua ngân hàng;

c) Đối với dịch vụ chi trả an sinh xã hội: Phấn đấu 20% số tiền chi trả an sinh xã hội được thực hiện qua ngân hàng tại địa bàn Thành phố Kon Tum.

II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP

1. Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Kon Tum

- Tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch số 2442/KH-UBND ngày 10/10/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai Đề án nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ ngân hàng cho nền kinh tế của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh; Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt giai đoạn 2016-2020 theo Quyết định số 2545/QĐ-TTg ngày 30/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ; Kế hoạch số 10/KH-NHNN ngày 25/9/2017 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc phát triển thanh toán thẻ ngân hàng qua thiết bị chấp nhận thẻ.

- Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai các văn bản của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có liên quan đến thanh toán không dùng tiền mặt và thanh toán dịch vụ công, chi trả chương trình an sinh xã hội qua ngân hàng; triển khai, lồng ghép các nội dung về phát triển thanh toán qua ngân hàng đối với các dịch vụ công và chi trả an sinh xã hội vào các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hằng năm trên địa bàn tỉnh.

- Đề xuất các biện pháp khuyến khích, ưu đãi phù hợp đối với các cá nhân sử dụng thẻ, phương tiện thanh toán hiện đại trong thanh toán dịch vụ công và đơn vị trường học, bệnh viện, công ty điện lực, công ty cấp nước thực hiện thu phí dịch vụ qua ngân hàng.

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán trên địa bàn, đảm bảo an ninh, an toàn và chất lượng hoạt động, tuân thủ các quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; phối hợp với các cơ quan chức năng thực hiện xử lý các hành vi vi phạm các quy định của nhà nước trong lĩnh vực thanh toán qua ngân hàng đối với dịch vụ công và chi trả an sinh xã hội.

- Chỉ đạo các ngân hàng thương mại (NHTM) trên địa bàn kiểm tra, rà soát hệ thống máy giao dịch tự động (ATM) và thiết bị chấp nhận thẻ tại điểm bán (POS); tăng cường hệ thống bảo đảm an toàn, bảo mật cho các giao dịch ATM, POS và các giải pháp xác thực khách hàng để phòng, chống các hành vi gian lận; thực hiện công tác tuyên truyền, quảng bá, tăng cường phối hợp với các đơn vị cung ứng dịch vụ công triển khai thanh toán qua ngân hàng đối với các dịch vụ công, chi trả an sinh xã hội.

2. Các Sở, ban ngành, đơn vị thuộc tỉnh, tổ chức chính trị - xã hội tỉnh và các tổ chức cung ứng dịch vụ công trên địa bàn tỉnh

2.1. Các Sở, ban ngành, đơn vị thuộc tỉnh, tổ chức chính trị - xã hội tỉnh và các tổ chức cung ứng dịch vụ công trên địa bàn tỉnh triển khai đẩy mạnh thanh toán dịch vụ công và chi trả an sinh xã hội qua ngân hàng; phối hợp với Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Kon Tum triển khai, lồng ghép nhiệm vụ của Đề án vào các chương trình, kế hoạch phát triển của tỉnh như: Phát triển kinh tế - xã hội, phát triển dịch vụ, cung ứng dịch vụ cơ sở hạ tầng có liên quan đến thiết bị thanh toán chấp nhận thẻ (ATM, POS, mPOS...); phối hợp với các ngân hàng, đơn vị truyền thông để khuyến khích từ hơn 70% hộ dân trở lên mở thẻ tại các ngân hàng, đồng thời xây dựng và lồng ghép các nội dung về dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt trong các chương trình phổ biến kiến thức, giáo dục tài chính cho người dân (đặc biệt là ở vùng sâu, vùng xa, khu vực nông thôn); chỉ đạo các đơn vị trực thuộc và vận động khuyến khích 100% cán bộ, công chức thực hiện thanh toán qua ngân hàng đối với dịch vụ công.

2.2. Sở Y tế chỉ đạo các cơ sở y tế tích cực hợp tác với Ngành ngân hàng triển khai thanh toán viện phí qua ngân hàng; tăng cường lắp đặt các thiết bị chấp nhận thẻ tại các cơ sở y tế phục vụ việc thanh toán viện phí được nhanh chóng, tiết kiệm thời gian khám chữa bệnh.

2.3. Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các trường Đại học, Cao đẳng chỉ đạo các cơ sở giáo dục (trong phạm vi được giao quản lý) tích cực phối hợp với Ngành ngân hàng triển khai thanh toán học phí qua ngân hàng; tăng cường tuyên truyền, vận động, khuyến khích học sinh, sinh viên thực hiện thanh toán học phí qua ngân hàng.

2.4. Sở Thông tin và truyền thông chỉ đạo cơ quan báo, đài địa phương phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan đẩy mạnh các hoạt động thông tin, tuyên truyền về thanh toán các dịch vụ công và chi trả an sinh xã hội qua ngân hàng như: các sản phẩm, dịch vụ và quy trình, thủ tục thanh toán không dùng tiền mặt; những lợi ích và hiệu quả của việc sử dụng các dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt khi thực hiện nộp thuế, trả tiền điện, nước, học phí, viện phí và chi trả an sinh xã hội.

2.5. Bảo hiểm xã hội tỉnh phối hợp với Ngành ngân hàng trên địa bàn trong việc thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp xã hội cho các đối tượng thụ hưởng, phù hợp với điều kiện và nhu cầu của người thụ hưởng.

2.6. Công ty Điện lực tỉnh Kon Tum mở rộng triển khai mô hình thanh toán tiền điện qua ngân hàng; nghiên cứu chuẩn hóa thông tin dữ liệu khách hàng, tạo thuận lợi cho việc truy xuất thông tin để thực hiện thanh toán.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các cơ quan liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao triển khai thực hiện tốt Kế hoạch này; định kỳ trước ngày 05/12 hàng năm báo cáo kết quả thực hiện về Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Kon Tum.

2. Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Kon Tum chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức triển khai, theo dõi, đôn đốc thực hiện Kế hoạch này; định kỳ trước ngày 10/12 hàng năm tổng hợp, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo kết quả thực hiện về Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và tổng kết việc thực hiện vào cuối năm 2020.

3. Trong quá trình thực hiện, trường hợp phát sinh khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị phản ánh về Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Kon Tum để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, chỉ đạo./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ (b/c);
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở, ban ngành, đơn vị thuộc tỉnh;
- Các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh tỉnh Kon Tum;
- Điện lực Kon Tum; Bảo hiểm xã hội tỉnh;
- VP UBND tỉnh: CVP, PVP (KT);
- Lưu; VT, KT7.

TM. ỦY BAN NHÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Ngọc Tuấn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 1559/KH-UBND năm 2018 thực hiện Đề án đẩy mạnh thanh toán qua ngân hàng đối với dịch vụ công: thuế, điện, nước, học phí, viện phí và chi trả các chương trình an sinh xã hội 2018-2020 do tỉnh Kon Tum ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


432

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.179.79