Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 152/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Hà Tĩnh Người ký: Đặng Quốc Khánh
Ngày ban hành: 07/06/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 152/KH-UBND

Hà Tĩnh, ngày 07 tháng 06 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 40-CT/TW NGÀY 22/11/2014 CỦA BAN BÍ THƯ TRUNG ƯƠNG ĐẢNG VỀ TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG ĐỐI VỚI TÍN DỤNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI VÀ QUYẾT ĐỊNH SỐ 401/QĐ-TTG NGÀY 14/3/2016 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Thực hiện Chthị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội; Quyết định số 401/QĐ-TTg ngày 14 tháng 3 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về Ban hành Kế hoạch triển khai Chthị số 40-CT/TW; Văn bản số 210-CV/TU ngày 16/5/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư; UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW trên địa bàn tỉnh, với các nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan về ý nghĩa, tầm quan trọng của tín dụng chính sách xã hội trong việc thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững, Chương trình xây dựng nông thôn mới, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh và thúc đẩy phát triển kinh tế của tỉnh.

- Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền các cấp đối với hoạt động tín dụng chính sách xã hội trong thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về tín dụng chính sách xã hội.

2. Yêu cầu

- Tuyên truyền, phổ biến, quán triệt đầy đủ, kịp thời các nội dung của Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương đến các cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, các tầng lớp nhân dân, nhất là người nghèo và các đối tượng chính sách xã hội khác nhằm nâng cao nhận thức đối với các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về tín dụng chính sách xã hội.

- Xác định vai trò, trách nhiệm của các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp, các tổ chức chính trị xã hội, Ngân hàng Chính sách xã hội và các đơn vị có liên quan trong phối hợp, chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả đối với hoạt động tín dụng chính sách trên địa bàn.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1.Thủ trưởng các sở, ngành: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Lao động -Thương binh và Xã hội, Xây dựng, Hội Nông dân tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh, Tỉnh đoàn, Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã xác định nhiệm vụ chỉ đạo đối với hoạt động tín dụng chính sách xã hội là một trong những nhiệm vụ, chương trình, kế hoạch thường xuyên của đơn vị.

2. Sở Tài chính chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan hàng năm tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh bổ sung nguồn vốn cho Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh để cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn.

3. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thành phố, thị xã thực hiện tốt công tác điều tra, rà soát, xác định hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo làm cơ sở thực hiện chính sách tín dụng đúng mục tiêu, đúng đối tượng.

4. Sở Thông tin và Truyền thông, UBND các huyện, thành phố, thị xã, Báo Hà Tĩnh, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Ngân hàng Chính sách và xã hội các cấp, Hội Nông dân tnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh, Tỉnh đoàn và các cơ quan thông tin đại chúng tăng cường công tác tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về tín dụng chính sách xã hội đến các tầng lớp nhân dân, nhất là hộ nghèo và các đối tượng chính sách.

5. Ủy ban nhân dân các huyện, thành ph, thị xã:

- Hàng năm bố trí tối thiểu 200 triệu đồng từ nguồn Ngân sách địa phương chuyển sang Ngân hàng Chính sách xã hội các huyện, thành phố, thị xã để cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn theo quy định;

- Chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội các cấp, Hội Nông dân tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh, Tỉnh đoàn và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức thu hồi nợ đến hạn, quá hạn và áp dụng các biện pháp, giải pháp thu hồi nợ quá hạn đối với các trường hợp có điều kiện trả nợ nhưng chây ỳ không trả nợ;

- Chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn hỗ trợ Ngân hàng Chính sách xã hội các cấp trên địa bàn trong hoạt động giao dịch định kỳ, xác nhận đúng các đối tượng chính sách đủ điều kiện vay vốn và kịp thời cập nhật danh sách các hộ nghèo, hộ cận nghèo tạo thuận lợi cho Ngân hàng Chính sách xã hội các cấp giải ngân đúng quy định;

6. Ngân hàng Chính sách xã hội các cấp:

- Thường xuyên tham mưu cho chính quyền các cấp kiện toàn, củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội cùng cấp; có giải pháp huy động, quản lý và sử dụng nguồn vốn Ngân sách có hiệu quả. Chú trọng chất lượng tín dụng, chất lượng hoạt động của các Tổ tiết kiệm và vay vốn; nâng cao hiệu quả hoạt động của các điểm giao dịch tại các xã, phường, thị trấn, thực hiện tốt các hoạt động tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn;

- Chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng và các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện tốt việc cho vay để hỗ trợ xây dựng nhà ở đối với hộ nghèo, cho vay nhà ở xã hội;

7. Các s, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã; Ngân hàng Chính sách xã hội các cấp:

- Triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Văn bn số 210-CV/TU ngày 16/5/2016 về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư;

- Thường xuyên quan tâm hỗ trợ Ngân hàng Chính sách xã hội các cấp để nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng chính sách góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững và đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tnh,

8. Hội Nông dân tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh, Tỉnh đoàn thực hiện đầy đủ các nội dung được ủy thác theo Văn bản số 3948/VBTT-NHCS-HPN-HND-HCCB-ĐTNCSHCM ngày 03/12/2014 về việc thực hiện ủy thác cho vay đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác; phối hợp với Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh và chính quyền địa phương trong việc củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng chính sách xã hội

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao tổ chức thực hiện nghiêm túc các nội dung, nhiệm vụ Kế hoạch này.

2. Giao chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh thường xuyên theo dõi, đôn đốc, tổng hợp tình hình thực hiện ca các đơn vị, địa phương báo cáo kịp thời Ủy ban nhân dân tỉnh để có giải pháp chỉ đạo thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Quyết định số 401/QĐ-TTg ngày 14/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Ngân hàng Chính sách xã hội;
- Thường trực Tỉnh ủy, HĐND tnh, UBMTTQ tnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND t
nh;
- Các sở, ban ngành, đo
àn thể cấp tnh;
- UBND các huyện, thành phố, thị x
ã;
- Trưởng BĐD HĐQT NHCSXH các cấp;
- Chánh, các PVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, TH
1.
Gửi:
+ Bản giấy: Các TP không nhận bản ĐT;
+ B
n điện tử: Các thành phần còn li.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
C
HỦ TỊCH
Đặng Quốc Khánh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 152/KH-UBND ngày 07/06/2016 thực hiện Chỉ thị 40-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội và Quyết định 401/QĐ-TTg do Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.583

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 44.200.174.97