Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Directive No. 06/2007/CT-NHNN of November 02, 2007, on the assurance of the liquidity and control of the total payment means

Số hiệu: 06/2007/CT-NHNN Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Ngân hàng Nhà nước Người ký: Nguyễn Văn Giàu
Ngày ban hành: 02/11/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
*******

Số: 06/2007/CT-NHNN

Hà Nội, ngày 02 tháng 11 năm 2007

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC ĐẢM BẢO KHẢ NĂNG THANH TOÁN VÀ KIỂM SOÁT TỔNG PHƯƠNG TIỆN THANH TOÁN

Trong mấy tháng gần đây, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 18/2007/CT-TTg ngày 01 tháng 08 năm 2007 về một số biện pháp cấp bách kiềm chế tốc độ tăng giá thị trường và các văn bản hướng dẫn thực hiện Chỉ thị này; Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã điều hành chính sách tiền tệ, tín dụng và tỷ giá chủ động và linh hoạt để rút tiền từ lưu thông về, kiểm soát tốc độ tăng tín dụng và tổng phương tiện thanh toán, không để tăng giá hoặc mất giá quá mức đồng tiền Việt Nam; các tổ chức tín dụng hoạt động kinh doanh có hiệu quả, ủng hộ và thực hiện các giải pháp về tiền tệ, tín dụng và ngoại hối của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Tuy nhiên, lạm phát diễn biến phức tạp, vốn khả dụng của các tổ chức tín dụng có xu hướng giảm, làm cho việc kiểm soát tổng phương tiện thanh toán gặp khó khăn.

Thực hiện Chỉ thị số 23/2007/CT-TTg ngày 31 tháng 10 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện các giải pháp điều hành giá cả, bình ổn thị trường trong những tháng cuối năm 2007 và phục vụ tết Nguyên đán Mậu tý 2008 và để đảm bảo khả năng thanh toán, kiểm soát tổng phương tiện thanh toán, góp phần ổn định giá cả và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trong những tháng cuối năm 2007 và đầu năm 2008; Thống đốc Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các tổ chức tín dụng và đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thực hiện một số biện pháp như sau:

1. Đối với các tổ chức tín dụng:

a) Rà soát tình hình thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh; kết hợp với đánh giá, dự báo về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, thị trường tài chính - tiền tệ ở trong và ngoài nước để thực hiện các giải pháp đảm bảo hoạt động kinh doanh an toàn và hiệu quả.

b) Tăng cường quản lý vốn khả dụng, chủ động cân đối giữa nguồn vốn và sử dụng vốn, bảo đảm khả năng an toàn thanh toán để đáp ứng đầy đủ cho các nhu cầu thanh toán của khách hàng, nhất là chi lương, thưởng vào dịp cuối năm; duy trì các tỷ lệ bảo đảm an toàn, nhất là tỷ lệ về khả năng chi trả tại Quy định về các tỷ lệ đảm bảo an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng ban hành theo Quyết định số 457/2005/QĐ-NHNN ngày 19 tháng 04 năm 2005 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước và Quyết định số 03/2007/QĐ-NHNN ngày 19 tháng 01 năm 2007 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về các tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng ban hành kèm theo Quyết định số 457/2005/QĐ-NHNN.

c) Kiểm soát chặt chẽ tình hình biến động các khoản mục kinh doanh; cân đối vốn để tham gia nghiệp vụ thị trường mở và thực hiện nghiêm túc các giải pháp về tiền tệ, tín dụng và ngoại hối có liên quan theo yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

d) Thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả các giải pháp quy định tại Chỉ thị số 03/2007/CT-NHNN ngày 28 tháng 5 năm 2007 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về kiểm soát qui mô, chất lượng tín dụng và cho vay đầu tư, kinh doanh chứng khoán nhằm kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và các văn bản hướng dẫn thi hành Chỉ thị này; kiểm soát chặt chẽ mức tăng tín dụng phù hợp với mức tăng vốn huy động thực tế và khả năng kiểm soát chất lượng tín dụng; đảm bảo dư nợ vốn cho vay, chiết khấu giấy tờ có giá để đầu tư kinh doanh chứng khoán ở mức dưới 3% tổng dư nợ tín dụng; việc thành lập các chi nhánh, đa dạng hóa các hoạt động kinh doanh phải chấp hành đúng quy định của pháp luật và hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

đ) Thực hiện đúng thời hạn và đảm bảo tính chính xác các thông tin, báo cáo và điện báo theo quy định tại Quyết định số 477/2004/QĐ-NHNN ngày 28 tháng 04 năm 2004 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Chế độ báo cáo thống kê áp dụng đối với các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước và các tổ chức tín dụng và Quyết định số 1747/2005/QĐ-NHNN ngày 01 tháng 12 năm 2005 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Chế độ báo cáo thống kê, Chỉ thị số 02/2007/CT-NHNN ngày 20 tháng 03 năm 2007 về việc tăng cường các biện pháp nâng cao chất lượng báo cáo thống kê trong ngành ngân hàng và các văn bản khác có liên quan.

2. Đối với các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam:

a) Đối với các đơn vị tại Trụ sở chính Ngân hàng Nhà nước, theo chức năng và nhiệm vụ của mình, tham mưu cho Thống đốc Ngân hàng Nhà nước thực hiện các biện pháp:

- Điều hành chính sách tiền tệ, tín dụng và tỷ giá một cách chủ động, linh hoạt và theo nguyên tắc thị trường; tiếp tục rút tiền từ lưu thông về, cơ cấu lại tín phiếu Ngân hàng Nhà nước bán ra có kỳ hạn ngắn, mua ngoại tệ ở mức độ thích hợp nhằm ổn định lãi suất, tỷ giá hối đoái, tăng dự trữ ngoại hối Nhà nước, kiểm soát tốc độ tăng tổng phương tiện thanh toán ở mức hợp lý, không để tăng giá hoặc mất giá quá mức đồng tiền Việt Nam.

- Tăng cường thanh tra, giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật đối với các hoạt động kinh doanh của tổ chức tín dụng; chú trọng thanh tra, giám sát việc thực hiện cho vay, chiết khấu giấy tờ có giá để đầu tư, kinh doanh chứng khoán theo Chỉ thị số 03/2007/CT-NHNN ; áp dụng các biện pháp xử lý thích hợp đối với các trường hợp vi phạm quy định của pháp luật.

- Thống kê, giám sát và quản lý có hiệu quả luồng vốn ra, vào từ đầu tư gián tiếp nước ngoài vào Việt Nam, vốn cho vay và chiết khấu giấy tờ có giá để đầu tư, kinh doanh chứng khoán của các tổ chức tín dụng; phối hợp với các đơn vị chức năng của Bộ Tài chính xây dựng và triển khai thực hiện cơ chế quản lý, giám sát và trao đổi thông tin về thị trường chứng khoán.

b) Đối với Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: Thường xuyên theo dõi, kiểm tra, giám sát và thanh tra hoạt động kinh doanh của các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh, thành phố; chủ động báo cáo Thống đốc Ngân hàng Nhà nước các khó khăn, vướng mắc về hoạt động ngân hàng trên địa bàn tỉnh, thành phố và đề xuất giải pháp xử lý. 

3. Tổ chức thực hiện:

a) Chỉ thị này có hiệu lực thi hành sau mười lăm ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

b) Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ và Thủ trưởng các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc (Giám đốc) tổ chức tín dụng chịu trách nhiệm thi hành Chỉ thị này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điểm b mục 3;
- Thủ tướng và
  PTT Nguyễn Sinh Hùng (để báo cáo);
- Ban L
ãnh đạo NHNN;
- Văn phòng Chính phủ (2 bản);
- Bộ Tư pháp (để kiểm tra);
- Lưu: VP, Vụ PC, Vụ CSTT.

THỐNG ĐỐC
Nguyễn Văn Giàu

 

THE STATE BANK OF VIETNAM
------------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence Freedom Happiness
----------

No. 06/2007/CT-NHNN

Hanoi, November 02, 2007

 

DIRECTIVE

ON THE ASSURANCE OF THE LIQUIDITY AND CONTROL OF THE TOTAL PAYMENT MEANS

In the recent months, with a view to implementing the guidance of the Prime Minister at the Directive No.18/2007/CT-TTg dated 01 August 2007 on some urgent measures to restrain the increase in market prices and other documents guiding the implementation of this Directive; the State Bank of Vietnam has managed an active and flexible monetary, credit and exchange rate policy in order to withdraw money from circulation, control the growth rate of credit and total payment means, not to allow the excessive increase or devaluation of Vietnamese dong; credit institutions shall perform an efficient business operation, support and implement monetary, credit and foreign exchange solutions issued by the State Bank of Vietnam. However, the inflation moves complicatedly, available capital of credit institutions is likely to decline which makes it difficult to control the total payment means.

With a view to implementing the Directive No.23/2007/CT-TTg dated 31 October 2007 of the Prime Minister on strengthening the implementation of solutions on the price management, market stabilization in late months of 2007 to serve the Lunar New Year 2008 and to ensure the liquidity, control of the total payment means, making contribution to the stabilization of price and promoting the economic growth in the late months of 2007 and early month of 2008; the Governor of the State Bank would like to request credit institutions and units of the State Bank of Vietnam to implement several measures as follows:

1. For credit institutions:

a. Examining the performance of business targets in combination with making assessment of, forecasting the socio-economic development, domestic and oversea monetary financial markets in order to implement solutions to ensure a prudential and efficient business operation.

b. Intensifying the available capital management, taking initiative of balancing the capital sources and use of capital, ensuring a safe liquidity to fully satisfy customers demand for payment, especially the expense for salary, bonus at the end of the year; maintaining prudential ratios, particularly the liquidity ratio provided for in the Regulation on prudential ratios in the activities of credit institutions issued in conjunction with the Decision No.457/2005/QD-NHNN dated 19 April 2005 of the Governor of the State Bank and the Decision No.03/2007/QD-NHNN dated 19 January 2007 of the Governor of the State Bank on the amendment, supplement of several articles of the Regulation on prudential ratios in the activities of credit institutions issued in conjunction with the Decision No.457/2005/QD-NHNN.

c. Closely controlling the changes in business items; making the balance of capital to engage in the open market operation and seriously implementing related monetary, credit and foreign exchange solutions upon the request of the State Bank of Vietnam.

d. Seriously and efficiently implementing solutions provided for in the Directive No.03/2007/CT-NHNN dated 28 May 2007 of the Governor of the State Bank on the control over credit scale, quality and lending for securities investment, trading for monitoring inflation, enhancement of economic growth and other documents guiding the implementation of this Directive; closely controlling the increase in credit in conformity with the actual increase in mobilized capital and ability to control credit quality; ensuring the outstanding loans, making discount of valuable papers for investing in securities trading at the rate of less than 3% of the total outstanding credit; the establishment branches, diversification of business activities must be in compliance with provisions of applicable laws and guidance of the State Bank of Vietnam.
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Directive No. 06/2007/CT-NHNN of November 02, 2007, on the assurance of the liquidity and control of the total payment means

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.409
DMCA.com Protection Status

IP: 54.209.202.123