Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Decision No. 95/1998/QD-NHNN5 of March 12th, 1998, on amendment of Circular No. 03/TT-NH5 issued on February 9,1996.

Số hiệu: 95/1998/QD-NHNN5 Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Ngân hàng Nhà nước Người ký: Lê Đức Thuý
Ngày ban hành: 12/03/1998 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 95/1998/QĐ-NHNN5

Hà Nội, ngày 12 tháng 3 năm 1998

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI THÔNG TƯ 03/TT-NH5 BAN HÀNH NGÀY 9/2/1996

THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

Căn cứ Pháp lệnh Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Pháp lệnh Ngân hàng, Hợp tác xã tín dụng và Công ty tài chính ngày 24/5/1990;
Căn cứ Nghị định 15/CP ngày 02/3/1993 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quản lý Nhà nước của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định 64/CP ngày 9/10/1995 của Chính phủ ban hành "Quy chế tạm thời về tổ chức và hoạt động của Công ty cho thuê tài chính tại Việt Nam";
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Quản lý ngoại hối, Vụ trưởng Vụ Các định chế tài chính.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi Thông tư 03/TT-NH5 ban hành ngày 9/2/1996 như sau:

Đoạn "Công ty cho thuê tài chính được phép mua ngoại tệ tại Ngân hàng Thương mại được Ngân hàng Nhà nước chỉ định theo quy định hiện hành về quản lý ngoại hối" tại điểm 1.5 mục V Thông tư số 03/TT-NH5 ngày 9/2/1996 được thay thế bằng đoạn "Công ty cho thuê tài chính được mua ngoại tệ tại các Ngân hàng Thương mại được phép kinh doanh ngoại tệ".

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Thống đốc, Vụ trưởng Vụ Quản lý ngoại hối, Vụ trưởng Vụ Các định chế tài chính, Thủ trưởng đơn vị có liên quan trực thuộc Ngân hàng Nhà nước, Tổng Giám đốc (Giám đốc) Ngân hàng Thương mại, Ngân hàng Đầu tư và phát triển, Ngân hàng Liên doanh, chi nhánh Ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam được phép kinh doanh ngoại tệ, Tổng Giám đốc (Giám đốc) Công ty cho thuê tài chính chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Lê Đức Thuý

(Đã ký)

 

STATE BANK OF VIETNAM

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence-Freedom-Happiness

No. 95/1998/QD-NHNN5

Hanoi, March 12th, 1998

 

DECISION

ON AMENDMENT OF CIRCULAR No. 03/TT-NH5 ISSUED ON FEBRUARY 9,1996

GOVERNOR OF THE STATE BANK OF VIETNAM

Pursuant to the Ordinance of State Bank of Vietnam, Ordinance on Banks, Credit Cooperatives and Finance Companies issued on 24 May ,1990;
Pursuant to the Government Decree No.15/CP issued on 2 March ,1993 on a Duties, Powers and Responsibilities on State Management by Ministries and Ministerial-level Organization;
Pursuant to the Government Decree No.64/CP promulgated on October 9,1995 for issuing "Temporary Regulation on Organization and Operation of Finance Leasing Companies in Vietnam".
Upon a proposal by Director of Foreign Exchange Department and Director of Financial Institutions Department.

DECIDES

Article 1.

To amend the paragraph in Circular No.03/TT-NH5 issued on February 9,1996 as follows:

"a finance leasing company is permitted to buy foreign currencies at the commercial bank nominated by the State Bank of Vietnam as provided by the current regulation on foreign exchange management" as stated in item 1.5 of Section V, Circular No. 03/TT-NH5 issued on February 9,1996 shall be replaced by the following paragraph" a finance leasing company shall buy foreign currencies at commercial banks that are permitted to conduct foreign exchange transactions".

Article 2.
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Decision No. 95/1998/QD-NHNN5 of March 12th, 1998, on amendment of Circular No. 03/TT-NH5 issued on February 9,1996.

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.073

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.112.123