Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông tư 26/2011/TT-NHNN thực thi phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính

Số hiệu: 26/2011/TT-NHNN Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Ngân hàng Nhà nước Người ký: Nguyễn Văn Bình
Ngày ban hành: 31/08/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 26/2011/TT-NHNN

Hà Nội, ngày 31 tháng 08 năm 2011

THÔNG TƯ

VỀ VIỆC THỰC THI PHƯƠNG ÁN ĐƠN GIẢN HÓA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG TIỀN TỆ THEO CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA CHÍNH PHỦ VỀ ĐƠN GIẢN HÓA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM

Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 46/2010/QH12 ngày 16 tháng 6 năm 2010;

Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 16 tháng 6 năm 2010;

Căn cứ Nghị định số 96/2008/NĐ-CP ngày 26 tháng 8 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

Căn cứ Nghị quyết số 60/NQ-CP ngày 17 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

Căn cứ Nghị quyết số 64/NQ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngân hàng Chính sách xã hội,

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (sau đây gọi tắt là Ngân hàng Nhà nước) sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ, hủy bỏ các quy định tại các văn bản do Ngân hàng Nhà nước ban hành để thực thi phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính lĩnh vực hoạt động tiền tệ như sau:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế chiết khấu, tái chiết khấu của Ngân hàng Nhà nước đối với các ngân hàng ban hành kèm theo Quyết định số 898/2003/QĐ-NHNN ngày 12 tháng 8 năm 2003 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước để thực thi phương án đơn giản hóa tại khoản 1, 2 mục I Phần A Nghị quyết 60/NQ-CP như sau:

1. Sửa đổi, bổ sung Điều 10 như sau:

“Điều 10. Thủ tục thực hiện nghiệp vụ chiết khấu

1. Các ngân hàng (trụ sở chính) có nhu cầu chiết khấu giấy tờ có giá gửi giấy đề nghị chiết khấu (theo mẫu số 01) cho Ngân hàng Nhà nước (Sở Giao dịch hoặc các chi nhánh Ngân hàng Nhà nước được ủy quyền) vào trước 15 giờ các ngày giao dịch.

Trường hợp thực hiện chiết khấu theo phương thức gián tiếp, các ngân hàng gửi giấy đăng ký tham gia nghiệp vụ chiết khấu (theo mẫu tại phụ lục số 01a.ĐGH kèm theo Thông tư này) qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại Ngân hàng Nhà nước (Sở Giao dịch và Cục Công nghệ tin học) để làm căn cứ cấp mã khóa truy cập, mã chữ ký điện tử và phân quyền trong giao dịch.

Khi có sự thay đổi cán bộ tham gia nghiệp vụ chiết khấu, chậm nhất sau 03 ngày làm việc, kể từ ngày quyết định thay thế cán bộ của ngân hàng có hiệu lực và trước 10 ngày kể từ ngày cán bộ sẽ tham gia giao dịch, ngân hàng phải lập và gửi giấy đề nghị cấp mới mã khóa truy cập chữ ký điện tử (theo mẫu tại phụ lục số 01b.ĐGH kèm theo Thông tư này) qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại Ngân hàng Nhà nước (Sở Giao dịch và Cục Công nghệ tin học) để được cấp mã khóa truy cập, mã chữ ký điện tử và thực hiện phân quyền giao dịch. Đối với trường hợp thu hồi mã khóa truy cập, mã chữ ký điện tử, ngân hàng phải gửi giấy đề nghị ngay cho Ngân hàng Nhà nước (Sở Giao dịch và Cục Công nghệ tin học) qua Fax, nộp trực tiếp hoặc thông báo qua điện thoại để đảm bảo an toàn trong giao dịch.

Trong vòng 02 ngày làm việc tiếp theo, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, Ngân hàng Nhà nước (Sở Giao dịch và Cục Công nghệ tin học) thực hiện việc cấp mới mã khóa truy cập, mã chữ ký điện tử cho các chức danh tham gia nghiệp vụ chiết khấu của tổ chức tín dụng. Trường hợp thu hồi mã khóa truy cập, mã chữ ký điện tử của Ngân hàng Nhà nước sẽ thực hiện thu hồi ngay sau khi nhận được đề nghị của ngân hàng.

2. Căn cứ vào giấy đề nghị chiết khấu và hạn mức chiết khấu chưa sử dụng của ngân hàng, chậm nhất sau 02 ngày làm việc kể từ khi nhận được giấy đề nghị chiết khấu của ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước xem xét quyết định và thông báo chấp nhận (theo Mẫu số 02) hoặc thông báo không chấp nhận (theo Mẫu số 03).

3. Trường hợp tại thời điểm thông báo hạn mức chiết khấu, số dư chiết khấu của ngân hàng tại Ngân hàng Nhà nước lớn hơn hạn mức chiết khấu được thông báo, các khoản chiết khấu có kỳ hạn đã thực hiện trước đó vẫn được thực hiện theo cam kết. Ngân hàng Nhà nước chỉ tiếp tục thực hiện việc chiết khấu cho ngân hàng khi số dư chiết khấu nhỏ hơn hạn mức chiết khấu được thông báo của ngân hàng.”.

2. Bổ sung Quy chế chiết khấu, tái chiết khấu của Ngân hàng Nhà nước đối với các ngân hàng ban hành kèm theo Quyết định số 898/2003/QĐ-NHNN ngày 12 tháng 8 năm 2003 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước phụ lục số 01a.ĐGH01b.ĐGH kèm theo Thông tư này.

Điều 2. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 27/2008/QĐ-NHNN ngày 30 tháng 9 năm 2008 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế nghiệp vụ thị trường mở ban hành kèm theo Quyết định số 01/2007/QĐ-NHNN ngày 05 tháng 01 năm 2007 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước để thực thi phương án đơn giản hóa tại khoản 3 mục I Phần A Nghị quyết 60/NQ-CP như sau:

1. Khoản 2 Điều 1 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“Điều 5. Công nhận thành viên tham gia nghiệp vụ thị trường mở

1. Các tổ chức tín dụng được công nhận là thành viên tham gia nghiệp vụ thị trường mở khi có đủ các điều kiện sau đây:

1.1. Có tài khoản tiền gửi tại Ngân hàng Nhà nước (Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước hoặc chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, thành phố);

1.2. Có đủ các phương tiện cần thiết để tham gia nghiệp vụ thị trường mở gồm: máy FAX, máy vi tính nối mạng internet;

1.3. Có giấy đăng ký tham gia nghiệp vụ thị trường mở (theo Phụ lục số 01/TTM của Quy chế này);

2. Thủ tục công nhận thành viên tham gia nghiệp vụ thị trường mở:

2.1. Các tổ chức tín dụng có đủ các điều kiện theo quy định Khoản 1 Điều này lập và gửi Giấy đăng ký tham gia nghiệp vụ thị trường mở (theo Phụ lục 02a.ĐGH đính kèm Thông tư này) qua đường bưu điện hoặc gửi trực tiếp đến Ngân hàng Nhà nước (Sở Giao dịch) để được cấp giấy công nhận thành viên nghiệp vụ thị trường mở.

Chậm nhất sau 03 ngày làm việc kể từ khi nhận được Giấy đăng ký tham gia nghiệp vụ thị trường mở hợp lệ của tổ chức tín dụng, Ngân hàng Nhà nước (Sở Giao dịch và Cục Công nghệ tin học) thực hiện việc cấp Giấy công nhận thành viên tham gia thị trường mở và mã số thành viên, mã số giao dịch, mã khóa chữ ký điện tử và phân quyền cho tổ chức tín dụng để giao dịch qua mạng của Ngân hàng Nhà nước.

2.2. Trường hợp có sự thay đổi về nhân sự tham gia giao dịch nghiệp vụ thị trường mở với Ngân hàng Nhà nước, tổ chức tín dụng gửi Giấy đề nghị cấp mới mã khóa truy cập, chữ ký điện tử tham gia nghiệp vụ thị trường mở qua đường bưu điện hoặc gửi trực tiếp đến Ngân hàng Nhà nước (Sở Giao dịch và Cục Công nghệ tin học) (theo Phụ lục 02b.ĐGH đính kèm Thông tư này) để thực hiện các thủ tục cấp mới quyền giao dịch, mã khóa truy cập và mã chữ ký điện tử theo quy định. Đối với trường hợp thu hồi mã khóa truy cập, mã chữ ký điện tử tổ chức tín dụng phải gửi giấy đề nghị ngay cho Ngân hàng Nhà nước (Sở Giao dịch và Cục Công nghệ tin học) qua Fax, gửi trực tiếp hoặc thông báo qua điện thoại để đảm bảo an toàn trong giao dịch.

Chậm nhất sau 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được Giấy đề nghị cấp mới và thu hồi mã khóa truy cập, chữ ký điện tử, Ngân hàng Nhà nước (Sở Giao dịch và Cục Công nghệ tin học) thực hiện việc cấp mới quyền giao dịch, mã số khóa và mã số chữ ký điện tử theo quy định. Trường hợp thu hồi mã khóa truy cập, mã chữ ký điện tử, Ngân hàng Nhà nước sẽ hủy quyền giao dịch và thu hồi mã khóa truy cập, mã chữ ký điện tử, ngay sau khi nhận được đề nghị của tổ chức tín dụng.

3. Giấy công nhận là thành viên tham gia nghiệp vụ thị trường mở tự động chấm dứt hiệu lực trong trường hợp các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền có văn bản về việc tổ chức tín dụng bị tổ chức lại, giải thể, phá sản hoặc trong trường hợp có thông báo của Ngân hàng Nhà nước về việc tổ chức tín dụng không đáp ứng đủ điều kiện quy định tại khoản 1 Điều này.

4. Tổ chức tín dụng gửi lại giấy đăng ký tham gia nghiệp vụ thị trường mở theo Phụ lục 02a.ĐGH đến Ngân hàng Nhà nước (Sở Giao dịch) trong trường hợp tổ chức tín dụng đã được tổ chức lại hoặc trường hợp đã đáp ứng đủ điều kiện để được cấp lại giấy công nhận là thành viên tham gia nghiệp vụ thị trường mở.”.

2. Phụ lục 02a.ĐGH, 02b.ĐGH đính kèm Thông tư này thay thế Phụ lục 01/TTM đính kèm Quy chế nghiệp vụ thị trường mở ban hành kèm theo Quyết định số 01/2007/QĐ-NHNN ngày 05 tháng 01 năm 2007 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.

Điều 3. Bãi bỏ điểm b khoản 1 Điều 8 Quy chế đấu thầu trái phiếu Chính phủ tại Ngân hàng Nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 935/2004/QĐ-NHNN ngày 23 tháng 7 năm 2004 của Ngân hàng Nhà nước để thực thi phương án đơn giản hóa tại khoản 4 mục I Phần A Nghị quyết 60/NQ-CP.

Điều 4. Sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 1 Điều 4 Thông tư số 06/2009/TT-NHNN ngày 09 tháng 4 năm 2009 của Ngân hàng Nhà nước quy định chi tiết về chính sách cho vay ưu đãi lãi suất theo Chương trình hỗ trợ các huyện nghèo tại Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ để thực thi phương án đơn giản hóa tại điểm c khoản 7 phần I Nghị quyết 64/NQ-CP như sau:

“b. Chủ hộ hoặc người được ủy quyền là người đại diện cho hộ gia đình trong quan hệ tín dụng với ngân hàng”.

Điều 5. Sửa đổi, bổ sung khoản 5 Điều 1 Thông tư số 16/2009/TT-NHNN ngày 11 tháng 8 năm 2009 của Ngân hàng Nhà nước về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế phát hành giấy tờ có giá trong nước của tổ chức tín dụng ban hành kèm theo Quyết định số 07/2008/QĐ-NHNN ngày 24 tháng 3 năm 2008 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước để thực thi phương án đơn giản hóa tại khoản 84 mục III Phần A của Nghị quyết 60/NQ-CP như sau:

“5. Khoản 1 Điều 40 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“1. Gửi 01 bộ hồ sơ đề nghị phát hành giấy tờ có giá dài hạn; Hồ sơ đề nghị xem xét bổ sung kế hoạch phát hành giấy tờ có giá dài hạn của năm tài chính; Hồ sơ đề nghị phát hành trái phiếu chuyển đổi, trái phiếu kèm chứng quyền; Thông báo phát hành giấy tờ có giá từng đợt qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp đến Ngân hàng Nhà nước (Vụ Chính sách tiền tệ); Nếu phương án tăng vốn điều lệ từ nguồn phát hành trái phiếu chuyển đổi, trái phiếu kèm chứng quyền đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua có sự thay đổi, tổ chức tín dụng phải báo cáo Ngân hàng Nhà nước (Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng) để Thống đốc Ngân hàng Nhà nước xem xét chấp thuận”.”.

Điều 6. Điều khoản thi hành

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 14 tháng 10 năm 2011.

Điều 7. Tổ chức thực hiện

Chánh Văn phòng, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Ngân hàng Nhà nước, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và Chủ tịch Hội đồng quản trị (Hội đồng thành viên), Tổng Giám đốc (Giám đốc) các tổ chức tín dụng và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan có trách nhiệm thi hành Thông tư này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 7;
- Thủ tướng Chính phủ và các Phó Thủ tướng (để báo cáo);
- Ban Lãnh đạo NHNN;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tư pháp (để kiểm tra);
- Công báo;
- Lưu VP, VP7.

THỐNG ĐỐC
Nguyễn Văn Bình

Phụ lục số 01a.ĐGH

TÊN TỔ CHỨC TÍN DỤNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: …………..

……, ngày tháng năm

GIẤY ĐĂNG KÝ

THAM GIA NGHIỆP VỤ CHIẾT KHẤU

Kính gửi:

- Sở Giao dịch;
- Cục Công nghệ tin học.

Tên đơn vị: ...........................................................................

Địa chỉ: ................................................................................

Điện thoại: ...................... Telex:.................... Fax:.............................

Tài khoản tiền gửi Đồng Việt Nam:.................. Tại ngân hàng:.............................

Chúng tôi xin tham gia nghiệp vụ chiết khấu và giới thiệu danh sách cán bộ có thẩm quyền, kiểm soát và các giao dịch viên có quyền tham gia giao dịch nghiệp vụ chiết khấu với NHNN như sau:

Họ và tên

Chức danh

Chữ ký 1

Chữ ký 2

1. Cán bộ có thẩm quyền ký duyệt

……

2. Cán bộ kiểm soát

……

3. Cán bộ giao dịch

……

Ghi chú:

- Người có thẩm quyền ký duyệt chứng từ phải là người đại diện hợp pháp của ngân hàng trước pháp luật;

- Số điện thoại, Fax của bộ phận thực hiện nghiệp vụ chiết khấu.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu ……

TỔNG GIÁM ĐỐC
(Ký tên, đóng dấu)

Phụ lục số 01b.ĐGH

TÊN TỔ CHỨC TÍN DỤNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: …………..

……, ngày tháng năm

GIẤY ĐỀ NGHỊ

Cấp mới (thu hồi) mã khóa truy cập chữ ký điện tử tham gia nghiệp vụ chiết khấu

Kính gửi:

- Sở Giao dịch;
- Cục Công nghệ tin học.

Tên đơn vị: ...........................................................................

Địa chỉ: ................................................................................

Điện thoại: ...................... Telex:.................... Fax:.............................

Tài khoản tiền gửi Đồng Việt Nam:.................. Tại ngân hàng:.............................

Chúng tôi đề nghị NHNN cấp mới và thu hồi mã khóa truy cập, mã chữ ký điện tử theo quy định của NHNN cho những cán bộ có tên theo danh sách sau:

I. Cấp mới: Đối với những người mới được phân công đảm nhiệm

Họ và tên

Chức danh

Chữ ký 1

Chữ ký 2

1. Cán bộ có thẩm quyền ký duyệt

……

2. Cán bộ kiểm soát

……

3. Cán bộ giao dịch

……

II. Thu hồi: Đối với người miễn nhiệm, không cần giới thiệu chữ ký

1. Cán bộ có thẩm quyền:

2. Cán bộ kiểm soát:

3. Cán bộ giao dịch:

Ghi chú: Trường hợp cấp mới đề nghị ngân hàng làm công văn cử cán bộ tham gia giao dịch trước 10 ngày kể từ ngày cán bộ đó sẽ tham gia giao dịch; Hủy bỏ thì ngân hàng phải thông báo ngay để đảm bảo an toàn trong giao dịch.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu ……

TỔNG GIÁM ĐỐC
(Ký tên, đóng dấu)

Phụ lục số 02a.ĐGH

TÊN TỔ CHỨC TÍN DỤNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: …………..

……, ngày tháng năm

GIẤY ĐĂNG KÝ

THAM GIA NGHIỆP VỤ THỊ TRƯỜNG MỞ

Kính gửi: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
(Sở Giao dịch)

Tên tổ chức tín dụng: ............................................................

Địa chỉ: ................................................................................

Điện thoại: .................................. Fax:......................................

SWIFT CODE:..........................................................................

Tài khoản tiền gửi VND:................................. tại:..............................................

Xin đăng ký tham gia thực hiện nghiệp vụ thị trường mở tại Ngân hàng Nhà nước và cam kết chấp hành đầy đủ các quy định tại Quy chế nghiệp vụ thị trường mở.

Chúng tôi xin giới thiệu chữ ký và xin cấp khóa ký chữ ký điện tử cho những người có tên sau đây tham gia nghiệp vụ thị trường mở:

Chức vụ

Chữ ký 1

Chữ ký 2

Người có thẩm quyền:

- Người thứ nhất:

- Người thứ hai:

Người kiểm soát:

- Người thứ nhất:

- Người thứ hai:

Người giao dịch (người lập biểu):

- Người thứ nhất:

- Người thứ hai:

TỔNG GIÁM ĐỐC (GIÁM ĐỐC)
(Ký tên, đóng dấu)

Phụ lục số 02b.ĐGH

TÊN TỔ CHỨC TÍN DỤNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: …………..

……, ngày tháng năm

GIẤY ĐỀ NGHỊ

Cấp mới và thu hồi mã khóa truy cập, chữ ký điện tử tham gia nghiệp vụ thị trường mở

Kính gửi:

- Sở Giao dịch NHNN;
- Cục Công nghệ tin học.

Tên Tổ chức tín dụng: ...........................................................

Địa chỉ: ................................................................................

Điện thoại: .................................. Fax:......................................

SWIFT CODE:..........................................................................

Tài khoản tiền gửi VNĐ:................................. tại:..............................................

Chúng tôi đề nghị Ngân hàng Nhà nước cấp mới và thu hồi mã khóa truy cập, mã chữ ký điện tử theo quy định cho những cán bộ có tên theo danh sách dưới đây:

I. Cấp mới: (Đối với những cán bộ mới)

Họ và tên

Chức vụ

Chữ ký 1

Chữ ký 2

1. Cán bộ ký duyệt

……

2. Cán bộ kiểm soát

……

3. Cán bộ giao dịch (Người lập biểu)

……

II. Thu hồi: (Không cần giới thiệu chữ ký):

1. Cán bộ có thẩm quyền:

2. Cán bộ kiểm soát:

3. Cán bộ giao dịch:

Ghi chú:

- Người ký duyệt phải là người đại diện hoặc được ủy quyền đại diện hợp pháp của Tổ chức tín dụng trước pháp luật;

- Số điện thoại, Fax của bộ phận trực tiếp thực hiện nghiệp vụ thị trường mở.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu ……

TỔNG GIÁM ĐỐC
(Ký tên, đóng dấu)

STATE BANK OF VIETNAM
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness
---------

No. 26/2011/TT-NHNN

Hanoi, August 31, 2011

 

CIRCULAR

ON IMPLEMENTING THE SCHEME OF ADMINISTRATIVE PROCEDURE SIMPLIFICATION IN MONETARY ACTIVITY UNDER THE RESOLUTION OF THE GOVERNMENT ON THE SIMPLIFICATION OF ADMINISTRATIVE PROCEDURES WITHIN THE JURISDICTION OF THE STATE BANK OF VIETNAM

- Pursuant to the Law on the State Bank of Vietnam No. 46/2010/QH12 dated 16 June 2010;

- Pursuant to the Law on Credit Institutions No. 47/2010/QH12 dated 16 June 2010;

- Pursuant to the Decree No. 96/2008/ND-CP dated 26 August 2008 of the Government providing for the functions, duties, authorities and organizational structure of the State Bank of Vietnam;

- Pursuant to the Resolution No. 60/NQ-CP dated 17 December 2010 of the Government on the simplification of administrative procedures within the jurisdiction of the State Bank of Vietnam,

- Pursuant to the Resolution No. 64/NQ-CP dated 21 December 2010 of the Government on the simplification of administrative procedures within the jurisdiction of Vietnam Bank for Social Policies;

The State Bank of Vietnam (hereinafter shortly referred to as the State Bank) hereby announces to amend, supplement, replace or abolish some provisions at legal documents issued by the State Bank for the implementation of the scheme of administrative procedure simplification in payment activity and other areas as follows:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. To amend, supplement Article 10 as follows:

"Article 10. Procedures of performing the discount operation

1. Banks (head offices) that have a demand for discounting valuable papers shall send an application for discount (Form No. 01) to the State Bank (Banking Operation Department or an authorized branch of the State Bank) before 3.00pm of business days.

In case where the discount is indirectly performed, the banks shall send an application for participating in the discount operation (in line with the form in Appendix 01a.DGH enclosed to this Circular) via post office or directly to the State Bank (Banking Operation Department and Informatics Technology Department) as a basis for granting login key, electronic signature code and transaction assignment.

Upon arising any change in the personnel involving in the discount operation, after 03 working days, at the latest, since the effective date of the decision on personnel change of the bank and in 10 days before the date where the personnel shall participate in the transaction, the bank shall prepare and send an application for the new grant of login key and electronic signature code (in line with the form in the Appendix No. 01b.DGH enclosed to this Circular) via post office or directly to the State Bank (Banking Operation Department and Informatics Technology Department) for being granted with login key, electronic signature code and for performing the transaction assignment. For the case of withdrawing login key, electronic signature code, the bank shall immediately send an application to the State Bank (Banking Operation Department and Informatics Technology Department), via fax, directly or notifying via telephone for the purpose of security in transactions.

Within the next 02 working days since the receipt of full documents in accordance with applicable provisions, the State Bank (Banking Operation Department and Informatics Technology Department) shall proceed with new grant of login key, electronic signature code to the personnel participating in the discount operation of the credit institution. For the case of withdrawing login key, electronic signature code, the State Bank shall proceed with the withdrawal immediately after receiving a request from the bank.

2. Based on the application for discount and the unused discount limit of the bank, after 02 working days since the receipt of the application from the bank at the latest, the State Bank shall make a decision and notify the approval (Form No.02) or disapproval (Form No. 03).

3. In case where at the time of the notice on the discount limit, the discount balance of the bank at the State Bank is higher than the notified discount limit, term discounts that were performed previously shall still be performed as committed. The State Bank shall only proceed with the discount for the bank when the discount balance is less than the notified discount limit of the bank.".

2. To supplement the Regulation on discount, rediscount of the State Bank to banks issued in conjunction with the Decision No. 898/2003/QD-NHNN dated 12 August 2003 of the Governor of the State Bank with the Appendix No. 01a.DGH and 01b.DGH enclosed with this Circular.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. Paragraph 2 Article 1 shall be amended, supplemented as follows:

"Article 5. Recognizing members participating in the open market operation

1. Credit institutions shall be recognized as members participating in the open market operation upon fully satisfying following conditions:

1.1. To have a deposit account maintained at the State Bank (Banking Operation Department or State Bank's branch in province, city);

1.2. To have adequate necessary facilities to participate in the open market operation, including fax machine, internet connected computer;

1.3. To have a written application for participating in the open market operation (in line with the Appendix No. 01/TTM of this Regulation).

2. Procedures of recognizing members participating in the open market operation:

2.1. Credit institutions that fully satisfy conditions as stipulated in Paragraph 1 of this Article shall prepare and send a Registration for participating in open market operation

(in line with Form No. 02a.DGH enclosed to this Circular), via post office or directly to the State Bank (Banking Operation Department) for being issued with a written recognition member participating in the open market operation.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2.2. Upon arising any change in personnel participating in the open market operation with the State Bank, the credit institution shall prepare and send an application for the new grant of login key and electronic signature code for participating in the open market operation via post office or directly to the State Bank (Banking Operation Department and Informatics Technology Department) (in line with the form in the Appendix No.02b.DGH enclosed to this Circular) for performing procedures of granting new transaction entitlement, login key and electronic signature code in accordance with applicable provisions. For the case of withdrawing login key, electronic signature code, the credit institution shall immediately send an application to the State Bank (Banking Operation Department and Informatics Technology Department) via fax, directly or notifying via telephone for the purpose of security in transactions.

After 03 working days, at the latest, since the receipt of the Application for new grant and withdrawal of login key, electronic signature code, the State Bank (Banking Operation Department and Informatics Technology Department) shall proceed with granting new transaction entitlement, login key and electronic signature code in accordance with applicable provisions. For the case of withdrawing the login key, electronic signature code, the State Bank shall cancel the transaction entitlement and withdraw the login key, electronic signature code immediately after receiving the request from the credit institution.

3. The written recognition of member of the open market operation shall automatically expire in the event where competent State agencies have a document stating that the credit institution is reorganized, dissolved, bankrupt or where the State Bank announces that the credit institution fails to fully satisfy conditions as provided for in Paragraph 1 of this Article.

4. The credit institution shall re-submit an application for participating in the open market operation in line with the Appendix No. 02a.DGH to the State Bank (Banking Operation Department) in case where it has already been reorganized or where it has fully satisfied the required conditions for being re-issued with a written recognition of member of the open market operation.".

2. The Appendixes 02a.DGH, 02b.DGH enclosed with this Circular shall replace the Appendix No. 01/TTM enclosed to the Regulation on open market operation issued in conjunction with the Decision No. 01/2007/QD-NHNN dated 05 January 2007 of the Governor of the State Bank.

Article 3. To abolish point b Paragraph 1 Article 8 of the Regulation on the auction of Government Bonds at the State Bank issued in conjunction with the Decision No.935/2004/QD-NHNN dated 23 July 2004 of the State Bank for implementing the scheme of simplification as mentioned in Paragraph 4 Section I Part A of the Resolution No.60/NQ-CP.

Article 4. To amend, supplement point b Paragraph 1 Article 4 of the Circular No.06/2009/TT-NHNN dated 09 April 2009 of the State Bank providing in details for the policy on lending with preferable interest rate under the Program of assistant to poor districts at the Resolution No. 30a/2008/NQ-CP dated 27 December 2008 of the Government for implementing the scheme of simplification as mentioned in point c Paragraph 7 Part I of the Resolution No. 64/NQ-CP as follows:

"b. The householder or an authorized person who is the representative of the householder in the credit relationship with the bank."

Article 5. To amend, supplement Paragraph 5 Article 1 of the Circular No.16/2009/TT-NHNN dated 11 August 2009 of the State Bank on the amendment of, supplement to several articles of the Regulation on issuance of domestic valuable papers of the credit institutions issued in conjunction with the Decision No.07/2008/QD-NHNN dated 24 March 2008 of the Governor of the State Bank for implementing the scheme of simplification as mentioned in Paragraph 84 Section III Part A of the Resolution No. 60/NQ-CP as follows:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

"1. To submit 01 application file for the issuance of long-term valuable papers; an Application file for supplement to the plan of issuance of long-term valuable papers of the fiscal year; an Application file for the issuance of convertible bonds, warrant-linked bonds; Notice of issuance of valuable papers by each issue, via post office or directly to the State Bank (Monetary Policy Department); If there is any change in plan of charter capital increase from the issuance of convertible bonds, warrant-linked bonds which has been approved by the Shareholders’ General Meeting, credit institutions shall send a report to the State Bank (Banking Inspection and Supervision Department) for the consideration and acceptance by the Governor of the State Bank.”.

Article 6. Implementation provisions

This Circular shall be effective from 14 October 2011.

Article 7. Implementation organization

Director of Administrative Department, Head of related units of the State Bank, General Managers of State Bank’s branches in provinces, cities under the central Government’s management and Chairman of Board of Directors (Board of Members), General Director (Director) of credit institutions and other related organizations, individuals shall be responsible for organizing the implementation of this Circular.

 

 

GOVERNOR OF THE STATE BANK
Nguyen Van Binh

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

NAME OF CREDIT INSTITUTION
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness
---------

No. ……………

…, date ……

 

APPLICATION

FOR PARTICIPATING IN THE DISCOUNT OPERATION

 To:

- Banking Operation Department;
- Informatics Technology Department

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Address:

Telephone:        Telex:               Fax: VND deposit account:                     Opened at:

We would like to participate in the discount operation and introduce the list of personnel, controllers and tellers who are competent to participate in the discount operation with the SBV as follows:

Full name

Title

First signature

Second signature

1. Officer competent to approve

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

2. Controller

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

3. Teller

 

 

 

….

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

Note:

- The person who is competent to approve documents shall be the legal representative of the bank to the law;

- Telephone, fax numbers of the division in charge of discount operation.

 

 

GENERAL DIRECTOR
(Signature, seal)

 

APPENDIX NO. 01B.DGH

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness
---------

No. ……………

…, date ……

 

APPLICATION

FOR NEW GRANT (WITHDRAWAL) OF LOGIN KEY AND ELECTRONIC SIGNATURE CODE FOR PARTICIPATING IN THE DISCOUNT OPERATION

 To:

- Banking Operation Department;
- Informatics Technology Department

Name of the unit:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Telephone:        Telex:               Fax: VND deposit account:                     Opened at:

We hereby kindly request the SBV to newly grant and withdraw login key, electronic signature code in accordance the SBV's regulations to personnel whose names are listed in the following table:

I. New grant: For newly assigned persons

Full name

Title

First signature

Second signature

1. Officer competent to approve

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

2. Controller

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

3. Teller

 

 

 

….

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

II. Withdrawal: For persons who are relieved from duty and introduction of their signatures are not required

1. Competent officer:

2. Controller:

3. Teller:

Note: For the case of new grant, the bank is kindly requested to prepare a written appointment of personnel participating in the transactions in 10 days before the date where that personnel will take part in the transactions; in case of cancellation, the bank is required to immediately notify for the purpose of security in transactions.

 

 

GENERAL DIRECTOR
(Signature, seal)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

APPENDIX NO. 02A.DGH

NAME OF CREDIT INSTITUTION
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness
---------

No. ……………

…, date ……

 

APPLICATION

FOR PARTICIPATING IN THE OPEN MARKET OPERATION

To: The State Bank of Vietnam (Banking Operation Department) Name of the unit:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Telephone:        Telex:   Fax: SWIFT CODE:

VND deposit account:    Opened at:

We would like to register for participating in the open market operation at the State Bank and undertake to fully implement provisions at the Regulation on open market operation.

We hereby introduce signatures and kindly request for grant of electronic signature code for the hereunder signatories for participating in the open market operation:

Full name

Title

First signature

Second signature

1. Competent officers

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

- First person

 

 

 

- Second person

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. Controllers

 

 

 

- First person

 

 

 

- Second person

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

3. Teller

 

 

 

- First person

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Second person

 

 

 

 

 

GENERAL DIRECTOR (DIRECTOR)
(Signature, seal)

 

APPENDIX NO. 02B.DGH

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness
---------

No. ……………

…, date ……

 

APPLICATION

FOR NEW GRANT AND WITHDRAWAL OF LOGIN KEY AND ELECTRONIC SIGNATURE CODE FOR PARTICIPATING IN THE OPEN MARKET OPERATION

 To:

- Banking Operation Department of the SBV;
- Informatics Technology Department

Name of the unit:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Telephone:        Telex:   Fax: SWIFT CODE:

VND deposit account:    Opened at:

We hereby kindly request the State Bank to newly grant and withdraw login key, electronic signature code in accordance applicable regulations to personnel whose names are listed in the following table:

I. New grant: For newly assigned persons

Full name

Title

First signature

Second signature

1. Approver

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

 

2. Controller

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

3. Teller (Drawer)

 

 

 

….

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

II. Withdrawal: (Introduction of their signatures are not required)

1. Competent officer:

2. Controller:

3. Teller:

Note:

- The approver shall be the legal representative or legally authorized person of the Credit institution to the law;

- Telephone, fax numbers of the division directly in charge of the open market operation.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

GENERAL DIRECTOR
(Signature, seal)

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Circular No. 26/2011/TT-NHNN of August 31, 2011, on implementing the scheme of administrative procedure simplification in monetary activity under the resolution of the government on the simplification of administrative procedures within the jurisdiction of the State Bank of Vietnam

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.082

DMCA.com Protection Status
IP: 3.214.184.223
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!