Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 22/2015/CT-UBND thực hiện chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp nông thôn Nghệ An

Số hiệu: 22/2015/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Nghệ An Người ký: Lê Xuân Đại
Ngày ban hành: 31/12/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 22/2015/CT-UBND

Nghệ An, ngày 31 tháng 12 năm 2015

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TỔ CHỨC THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 55/2015/NĐ-CP NGÀY 09/6/2015 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ CHÍNH SÁCH TÍN DỤNG PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN

Để triển khai thực hiện tốt Nghị định 55/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn (thay thế Nghị định số 41/2010/NĐ-CP ngày 12/4/2010 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn), nhằm góp phần thúc đy chuyn dịch cơ cấu kinh tế trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, tăng cường đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới và từng bước nâng cao đời sống của nhân dân trên địa bàn tỉnh,

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Giám đốc các sở, Thủ trưng các Ban, Ngành cấp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã; Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh tỉnh Nghệ An, Thtrưởng các tổ chức tín dụng, Chi nhánh tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện tốt một số nội dung sau:

1. Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Nghệ An:

a) Tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị định số 55/2015/NĐ-CP và Thông tư số 10/2015/TT-NHNN ngày 22/7/2015 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 55/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn;

b) Chỉ đạo các tổ chức tín dụng trên địa bàn tập trung vốn ưu tiên cho vay đối với lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn theo quy định tại Nghị định 55/2015/NĐ-CP ;

c) Thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát đối với các tổ chức tín dụng trên địa bàn trong việc cho vay phát triển nông nghiệp, nông thôn. Thường xuyên theo dõi, phản ánh kịp thời khó khăn, vướng mắc, đồng thời tham mưu, đề xuất các biện pháp giải quyết với UBND tỉnh trong quá trình thực hiện Nghị định 55/2015/NĐ-CP nhằm thực hiện tốt chính sách tín dụng phục vụ nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Nghệ An;

d) Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổng hợp báo cáo UBND tỉnh khi xảy ra các rủi ro trên diện rộng do các nguyên nhân khách quan, bất khả kháng theo quy định tại Nghị định 55/2015/NĐ-CP và tham mưu UBND tỉnh báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ tài chính cơ chế xử lý. Định kỳ 6 tháng và 1 năm báo cáo UBND tỉnh về tình hình kết quả thực hiện cho vay phát triển nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

2. Các tổ chức tín dụng, chi nhánh tổ chức tín dụng trên địa bàn (bao gồm các ngân hàng thương mại, ngân hàng hợp tác xã, các quỹ tín dụng nhân dân và các tổ chức tài chính vi mô):

a) Tổ chức triển khai thực hiện cho vay theo Nghị định 55/2015/NĐ-CP và Thông tư số 10/2015/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; xây dựng quy trình, thủ tục cho vay theo hướng rõ ràng, minh bạch, đơn giản, hướng dẫn cụ thể về thủ tục cho vay, điều kiện vay vốn phù hợp với từng đối tượng khách hàng, tạo điều kiện tối đa để các khách hàng tiếp cận vay vốn một cách thuận lợi. Thực hiện tốt chính sách miễn giảm lãi suất đối với khách hàng có mua bảo hiểm rủi ro trong nông nghiệp thuộc đối tượng vay tại đơn vị;

b) Phối hợp khách hàng lập hồ sơ đề nghị khoanh nợ; tập hợp hồ sơ và chịu trách nhiệm rà soát, kiểm tra đảm bảo tính hợp lệ, hợp pháp của hồ sơ, số liệu chi tiết đề nghị khoanh nợ, xóa nợ theo quy định;

c) Chủ động phối hợp với các cấp chính quyền, các tổ chức chính trị xã hội tại địa bàn để tuyên truyền chính sách, cho vay, thu hồi nợ vay và giám sát quá trình sử dụng vốn của khách hàng, đảm bảo sử dụng vốn vay đúng mục đích và có hiệu quả;

d) Xây dựng kế hoạch ưu tiên mở rộng mạng lưới hoạt động trên địa bàn nông thôn nhất là vùng sâu, vùng xa, và vùng đặc biệt khó khăn của tỉnh;

e) Thực hiện tốt chính sách lãi suất theo chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong từng thời kỳ. Đẩy mạnh công tác huy động vốn, ưu tiên tập trung vốn cho đầu tư phát triển kinh tế địa phương.

3. Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn:

a) Rà soát, bổ sung quy hoạch tổng thể phát triển nông nghiệp, nông thôn, trong đó có quy hoạch chi tiết về phát triển cây trồng, vật nuôi, ngành nghề trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn;

b) Chỉ đạo các địa phương thực hiện tốt công tác khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư và nghề muối; hướng dẫn các hộ gia đình, hợp tác xã, chủ trang trại và các đối tượng khác xây dựng dự án, phương án sản xuất nông nghiệp hiệu quả, làm cơ sở cho các tổ chức tín dụng cho vay;

c) Hỗ trợ nông dân về khoa học kỹ thuật, giống, bảo quản sau thu hoạch để phục vụ cho tiêu thụ sản phẩm trong nông nghiệp;

d) Phối hợp chặt chẽ với các ngành có liên quan trong việc hoàn thiện các thủ tục pháp lý và hướng dẫn việc thực hiện cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại đối với chủ trang trại, tạo điều kiện cho các đối tượng này đủ điều kiện vay vốn tại các tổ chức tín dụng;

đ) Phối hợp với các ngành chức năng thông báo kịp thời, cụ thể về thiên tai, dịch bệnh gây thiệt hại trên diện rộng đối với vật nuôi, cây trồng để các đơn vị có liên quan biết, đồng thời triển khai các biện pháp ngăn chặn, dập tắt dịch bệnh và làm cơ sở xác định thiệt hại mà cư dân trên địa bàn tỉnh phải gánh chịu, trong đó có thiệt hại từ nguồn vốn vay các tổ chức tín dụng để các đơn vị liên quan thực hiện các biện pháp hỗ trợ;

e) Chủ trì phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Nghệ An tham mưu UBND tỉnh báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Bộ tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam khi rủi ro phát sinh trên phạm vi rộng do các nguyên nhân khách quan, bất khả kháng, để có cơ sở thực hiện chính sách khoanh nợ theo quy định tại Nghị định số 55/2015/NĐ-CP .

4. Sở Tài chính:

Phối hợp với Ngân hàng Nhà nước tỉnh, các tổ chức tín dụng và đơn vị có liên quan báo cáo UBND tỉnh trong việc xử lý các khoản nợ gốc, lãi của tổ chức, cá nhân bị thiệt hại do nguyên nhân khách quan bất khả kháng được quy định tại các Điều 12, 14 và 15 Nghị định 55/2015/NĐ-CP .

5. Sở Kế hoạch và Đầu tư:

a) Cung cấp thông tin về đăng ký kinh doanh của các loại hình doanh nghiệp sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn cho ngành ngân hàng thông qua Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh; cung cấp thông tin, đàm phán, thu hút vốn nước ngoài tài trợ trong việc phát triển nông nghiệp, nông thôn;

b) Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính trong việc tham mưu UBND tỉnh trong việc bố trí các nguồn vốn ngân sách được cấp để xử lý các khoản nợ gốc, lãi và cấp tương ứng với số lãi tổ chức tín dụng đã khoanh cho khách hàng theo quy định tại Nghị định 55/2015/NĐ-CP .

6. Sở Công thương chủ trì phối hợp với Sở Nông nghiệp phát triển nông thôn, các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ nông dân về thông tin thị trường và xúc tiến thương mại và phát triển hệ thống phân phối trong khâu tiêu thụ đối với sản phẩm nông nghiệp.

7. Sở Tư pháp phối hợp với Sở Tài chính, Sở Tài nguyên môi trường và các đơn vị có liên quan hướng dẫn thực hiện không thu lệ phí chứng thực hợp đồng thế chấp tài sản và lệ phí đăng ký giao dịch đảm bảo đối với các cá nhân, hộ gia đình vay vốn tại các tổ chức tín dụng, và tham mưu UBND tỉnh trong việc đảm bảo cho người dân được hưởng các quyền lợi của mình theo quy định tại Nghị định 55/2015/NĐ-CP .

8. Sở Tài nguyên và môi trường chỉ đạo với UBND các huyện, thành phố, thị xã đẩy nhanh việc thực hiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền tài sản gắn liền với đất, tạo điều kiện cho các hộ gia đình, cá nhân, chủ trang trại... có đủ điều kiện vay vốn tại các tổ chức tín dụng để sản xuất kinh doanh.

9. UBND các huyện, thành phố, thị xã:

a) Thực hiện công tác quy hoạch phát triển sản xuất các sản phẩm nông nghiệp và quy hoạch cơ sở hạ tầng nông thôn trên địa bàn, đề xuất các chính sách hỗ trợ nông dân áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư; thông tin thị trường, chế biến và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp;

b) Chỉ đạo các phòng, ban thuộc UBND cấp huyện và UBND cấp xã trong việc hỗ trợ các tổ chức tín dụng thẩm định, cho vay, thu hồi nợ theo quy định của pháp luật;

c) Chỉ đạo UBND cấp xã thực hiện chứng thực hợp đồng thế chấp tài sản là quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất; giấy xác nhận chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và đất không có tranh chấp để vay vốn tại tổ chức tín dụng;

d) Rà soát và cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại cho các trang trại đủ tiêu chí theo quy định của pháp luật.

10. Các sở, ngành có liên quan, UBND các cấp tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh, xây dựng hạ tầng trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn; đồng thời có trách nhiệm phối hợp và hỗ trợ các tổ chức tín dụng trên địa bàn trong việc thẩm định, cho vay, thu hồi nợ theo đúng quy định của pháp luật.

11. Báo Nghệ An, Đài phát thanh và truyền hình tỉnh đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước và của ngành ngân hàng về tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn để nhân dân hiểu rõ và thực hiện.

Nhận được Chỉ thị này, yêu cầu Giám đốc các Sở, Thủ trưng các Ban, Ngành cấp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã; Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Nghệ An, Thủ trưởng các tổ chức tín dụng, Chi nhánh tổ chức tín dụng trên địa bàn tnh tchức quán triệt và thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này./.

 

 

Nơi nhận:
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (để b/c);
-
Cục kim tra văn bản - Bộ tư pháp (để b/c);
-
TT Tnh ủy, TT HĐND tỉnh (để b/c);
-
Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
-
Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
-
Chánh VP, phó VP UBND tỉnh;
-
Các sở, ban, ngành có liên quan;
-
UBND các huyện, TP, Thị xã;
-
Các Tchức tín dụng và Chi nhánh tổ chức tín dụng trên địa bàn tnh;
-
Trung tâm Công báo tnh;
-
Lưu: VT, TM.UB.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Xuân Đại

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 22/2015/CT-UBND ngày 31/12/2015 về tổ chức thực hiện Nghị định 55/2015/NĐ-CP về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn do tỉnh Nghệ An ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.138

DMCA.com Protection Status
IP: 44.201.68.86