Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 05/CT-NHNN năm 2012 chấn chỉnh thực hiện quy định về huy động, giữ hộ vàng và sử dụng vàng huy động, vàng giữ hộ của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

Số hiệu: 05/CT-NHNN Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Ngân hàng Nhà nước Người ký: Nguyễn Văn Bình
Ngày ban hành: 27/04/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

Phải trả phí khi gửi vàng tại TCTD

Trong thời gian qua, một số TCTD đã trả lãi, lợi tức, phí cho khách hàng khi thực hiện giữ hộ vàng, sử dụng vàng dưới các hình thức như cầm cố, thế chấp, ký quỹ, cho vay và gửi vàng tại TCTD khác, bán vàng có kỳ hạn không phù hợp với quy định với Luật tổ chức tính dụng năm 2010 và Thông tư 11/2011/TT-NHNN.

Vì thế ngày 27/04/2012, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Chỉ thị số 05/CT-NHNN chấn chỉnh thực hiện quy định về huy động, giữ hộ vàng và sử dụng vàng huy động, vàng giữ hộ của TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Thống đốc yêu cầu TCTD thực hiện đúng nguyên tắc về quản lý, bảo quản, giữ hộ tài sản cho khách hàng, bao gồm cả giữ hộ vàng, theo đó, khách hàng phải trả phí cho TCTD thực hiện dịch vụ.

TCTD phải niêm yết công khai phí dịch vụ quản lý, bảo quản, giữ hộ vàng, phải đảm bảo đủ điều kiện cũng như cơ sở vật chất  khi thực hiện nghiệp vụ quản lý, bảo quản, giữ hộ vàng; không trả lãi, lợi tức, phí và các hình thức khác cho khách hàng; hạch toán đúng tính chất tài khoản giữ hộ vàng theo quy định của NHNN.

Cũng theo chỉ thị, TCTD thực hiện đúng các quy định về chấm dứt huy động và cho vay vốn bằng vàng, không sử dụng vàng huy động, vàng giữ hộ để cầm cố, thế chấp, ký quỹ bảo đảm cho nghĩa vụ trả nợ tiền vay tại TCTD khác.

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 05/CT-NHNN

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2012

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC CHẤN CHỈNH VIỆC THỰC HIỆN QUY ĐỊNH VỀ HUY ĐỘNG, GIỮ HỘ VÀNG VÀ SỬ DỤNG VÀNG HUY ĐỘNG, VÀNG GIỮ HỘ CỦA CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG, CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NƯỚC NGOÀI

Trong thời gian qua, một số tổ chức tín dụng đã trả lãi, lợi tức, phí cho khách hàng khi thực hiện giữ hộ vàng, sử dụng vàng, sử dụng vàng dưới các hình thức như cầm cố vàng tại tổ chức tín dụng khác để vay VND và ngoại tệ, cho vay và gửi vàng tại tổ chức tín dụng khác, bán vàng có kỳ hạn không phù hợp với quy định tại Luật các tổ chức tín dụng năm 2010, Thông tư số 11/2011/TT-NHNN ngày 29 tháng 4 năm 2011 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về chấm dứt huy động và cho vay vốn bằng vàng của tổ chức tín dụng, các quy định của pháp luật về bảo đảm tiền vay, tiềm ẩn nguy cơ gây rủi ro cho các tổ chức tín dụng. Để thực hiện đúng các quy định pháp luật hiện hành, đảm bảo an toàn hoạt động cho các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam yêu cầu:

1. Các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài:

a) Đối với các dịch vụ quản lý, bảo quản tài sản (bao gồm giữ hộ vàng) tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải thực hiện đúng nguyên tắc về hoạt động quản lý, bảo quản, giữ hộ, theo đó khách hàng phải trả phí cho tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thực hiện dịch vụ; tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng  nước ngoài phải niêm yết công khai phí dịch vụ quản lý, bảo quản, giữ hộ vàng; phải đảm bảo đủ điều kiện, cơ sở vật chất khi thực hiện nghiệp vụ quản lý, bảo quản, giữ hộ vàng; không trả lãi, lơi tức, phí và các hình thức khác cho khách hàng; hạch toán đúng tính chất tài khoản giữ hộ vàng theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

b) Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thực hiện đúng các quy định về chấm dứt huy động và cho vay vốn bằng vàng; không sử dụng vàng huy động, vàng giữ hộ để cầm cố, thế chấp, ký quỹ bảo đảm cho nghĩa vụ trả nợ tiền vay tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài khác,

c) Đối với các sản phẩm phát sinh về vàng (các hợp đồng kỳ hạn, tương lai, quyền chọn, hoán đổi…), tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải đảm bảo tuân thủ quy định về việc chỉ kinh doanh, cung ứng các sản phẩm này khi được Ngân hàng Nhà nước cho phép.

2. Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng và Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố:

a) Nghiêm chỉnh thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, thanh tra, giám sát hoạt động của các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài theo quy định pháp luật và chỉ đạo của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

b) Kịp thời phát hiện và xử lý theo thẩm quyền hoặc đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý đối với các vi phạm của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài; báo cáo và đề xuất Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam các biện pháp nhằm ổn định thị trường vàng, ngoại hối.

3. Tổ chức thực hiện:

Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng và Thủ trưởng các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng thành viên và Tổng giám đốc (Giám đốc) tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thực hiện Chỉ thị này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Khoản 3;
- Ban Lãnh đạo NHNN;
- Văn phòng Chính phủ;
- Lưu: VP, Vụ PC, Vụ CSTT.

THỐNG ĐỐC
Nguyễn Văn Bình

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 05/CT-NHNN năm 2012 chấn chỉnh thực hiện quy định về huy động, giữ hộ vàng và sử dụng vàng huy động, vàng giữ hộ của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


14.372

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 34.204.185.54