Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Decision No. 40/1998/QD-NHNN1 of January 17th, 1998, on the adjustment of the refinancing interest rate applied by the State Bank of Vietnam to credit institutions.

Số hiệu: 40/1998/QD-NHNN1 Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Ngân hàng Nhà nước Người ký: Lê Đức Thuý
Ngày ban hành: 17/01/1998 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 40/1998/QĐ-NHNN1

Hà Nội, ngày 17 tháng 1 năm 1998

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH LÃI SUẤT TÁI CẤP VỐN CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG

Căn cứ Pháp lệnh Ngân hàng Nhà nước công bố theo Lệnh số 37/LCT-HĐNN8 ngày 24/5/1990 của Chủ tịch Hội đồng Nhà nước;
Căn cứ Nghị định số 15/CP ngày 02/3/1993 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quản lý Nhà nước của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Nghiên cứu kinh tế,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay điều chỉnh mức lãi suất tái cấp vốn của Ngân hàng Nhà nước đối với các Tổ chức tín dụng là 1,1%/tháng.

Điều 2. Mức lãi suất quy định tại Điều 1 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 21/01/1998 và thay thế quy định lãi suất tái cấp vốn tại Quyết định số 198/QĐ-NH1 ngày 28/6/1997 về điều chỉnh lãi suất tái cấp vốn của Ngân hàng Nhà nước đối với các tổ chức tín dụng, của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước. Số dư nợ vay tái cấp vốn của các Tổ chức tín dụng tại Ngân hàng Nhà nước đến ngày 21/1/1998 chuyển sang vẫn thực hiện theo mức lãi suất ghi trên khế ước, không điều chỉnh theo mức lãi suất quy định tại Điều 1 trên đây.

Điều 3. Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc (Giám đốc) các tổ chức tín dụng, Thủ trưởng đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước Trung ương, Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Lê Đức Thuý

(Đã ký)

 

STATE BANK OF VIETNAM

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom Happiness

No. 40/1998/QD-NHNN1

Hanoi, January 17th, 1998

 

DECISION

ON THE ADJUSTMENT OF THE REFINANCING INTEREST RATE APPLIED BY THE STATE BANK OF VIETNAM TO CREDIT INSTITUTIONS

THE GOVERNOR OF THE STATE BANK

Pursuant to the Ordinance on the State Bank of Vietnam promulgated by Decree No. 37/LCT-HDNN8 dated 23 May, 1990 by the Chairman of the State Council;
Pursuant to Decree No. 15CP dated 02 March, 1989 of the Government stipulating the assignment, authority, responsibility of state management of Ministries and ministry-level agencies;
Upon the proposal of the Director of the Economic Research Department,

DECIDES

Article 1. To adjust the refinancing interest rate applied by the State Bank to credit institutions to 1.1% per month.

Article 2. The interest rate stipulated in Article 1 shall be effective from 21 January, 1998 and replace the provision on refinancing interest rate in the Decision No. 198 QD-NH1 dated 28 June, 1997 by the Governor on the adjustment of the refinancing interest rate applied by the State Bank to credit institutions. The outstanding refinancing credits due to the State Bank by the credit institutions as of 21 January, 1998 shall be subject to the interest rate stated in the credit contract and shall not be adjusted to the interest rate provided for in the Article 1.

Article 3. Chairmen and General Directors (Directors) of credit institutions, Head of Departments of the State Bank Head-office, General Managers of State Bank branches in the province and cities shall be responsible for enforcing this Decision.

 
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Decision No. 40/1998/QD-NHNN1 of January 17th, 1998, on the adjustment of the refinancing interest rate applied by the State Bank of Vietnam to credit institutions.

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


885

DMCA.com Protection Status
IP: 54.236.62.49