Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Thông tư 19/2009/TT-NHNN quản lý ngoại hối giao dịch trái phiếu chính phủ bằng ngoại tệ phát hành hướng dẫn Quyết định 211/QĐ-TTg

Số hiệu: 19/2009/TT-NHNN Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Ngân hàng Nhà nước Người ký: Nguyễn Văn Bình
Ngày ban hành: 24/08/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------------

Số: 19/2009/TT-NHNN

Hà Nội, ngày 24 tháng 08 năm 2009

THÔNG TƯ

HƯỚNG DẪN VỀ QUẢN LÝ NGOẠI HỐI ĐỐI VỚI CÁC GIAO DỊCH TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ BẰNG NGOẠI TỆ PHÁT HÀNH THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 211/QĐ-TTG NGÀY 13 THÁNG 2 NĂM 2009 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngày 12 tháng 12 năm 1997 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngày 17 tháng 6 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 96/2008/NĐ-CP ngày 26 tháng 8 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
Căn cứ Pháp lệnh Ngoại hối ngày 13 tháng 12 năm 2005;
Căn cứ Nghị định số 160/2006/NĐ-CP ngày 28 tháng 12 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Ngoại hối;
Căn cứ Quyết định số 211/QĐ-TTg ngày 13 tháng 02 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phát hành trái phiếu Chính phủ bằng ngoại tệ trên thị trường vốn trong nước;
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn thi hành về quản lý ngoại hối đối với các giao dịch trái phiếu Chính phủ bằng ngoại tệ theo Quyết định số 211/QĐ-TTg ngày 13 tháng 02 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ của các tổ chức, cá nhân như sau:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Thông tư này điều chỉnh các giao dịch trái phiếu Chính phủ bằng ngoại tệ phát hành theo Quyết định số 211/QĐ-TTg ngày 13 tháng 02 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ.

2. Đối tượng áp dụng của Thông tư này là các tổ chức, cá nhân là người cư trú hoạt động hợp pháp tại Việt Nam tham gia giao dịch trái phiếu Chính phủ bằng ngoại tệ.

Điều 2. Nguồn ngoại tệ để thực hiện các giao dịch trái phiếu

1. Tổ chức, cá nhân là người cư trú chỉ được sử dụng ngoại tệ có trên tài khoản tiền gửi ngoại tệ mở tại các tổ chức tín dụng được phép hoạt động ngoại hối để thực hiện các giao dịch trái phiếu Chính phủ bằng ngoại tệ.

2. Các tổ chức không được sử dụng nguồn vốn ngân sách hoặc các nguồn vốn hỗ trợ khác của Chính phủ để mua trái phiếu Chính phủ bằng ngoại tệ.

Điều 3. Mở và sử dụng tài khoản tiền gửi ngoại tệ để thực hiện các giao dịch trái phiếu Chính phủ bằng ngoại tệ

1. Trung tâm Lưu ký Chứng khoán và các thành viên lưu ký mở tài khoản tiền gửi ngoại tệ tại ngân hàng chỉ định thanh toán theo các quy định hiện hành về quản lý ngoại hối để thực hiện thanh toán bù trừ trái phiếu Chính phủ bằng ngoại tệ.

2. Tổ chức, cá nhân là người cư trú chỉ được sử dụng tài khoản tiền gửi ngoại tệ tại các tổ chức tín dụng được phép hoạt động ngoại hối theo quy định tại Điều 30 Nghị định số 160/2006/NĐ-CP ngày 28 tháng 12 năm 2006 của Chính phủ để thực hiện các giao dịch trái phiếu Chính phủ bằng ngoại tệ. Liên quan đến các giao dịch trái phiếu Chính phủ bằng ngoại tệ, tài khoản tiền gửi ngoại tệ được sử dụng để thu, chi như sau:

a) Thu trên tài khoản tiền gửi ngoại tệ: Thu ngoại tệ từ bán trái phiếu Chính phủ bằng ngoại tệ; Nhận tiền lãi, thanh toán gốc trái phiếu Chính phủ bằng ngoại tệ khi đến hạn; Thu từ việc nhận ủy thác đấu thầu trái phiếu và các khoản thu khác liên quan đến hoạt động giao dịch trái phiếu Chính phủ bằng ngoại tệ.

b) Chi trên tài khoản tiền gửi ngoại tệ: Chi ngoại tệ để mua trái phiếu Chính phủ bằng ngoại tệ; Thanh toán ủy thác, phí giao dịch trái phiếu Chính phủ bằng ngoại tệ và các khoản chi khác liên quan đến hoạt động giao dịch trái phiếu Chính phủ bằng ngoại tệ.

Điều 4. Cầm cố trái phiếu

Tổ chức, cá nhân là người cư trú sở hữu trái phiếu Chính phủ bằng ngoại tệ được cầm cố trái phiếu Chính phủ bằng ngoại tệ để vay vốn tại các tổ chức tín dụng được phép hoạt động ngoại hối theo các quy định hiện hành của pháp luật.

Điều 5. Tổ chức thực hiện

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 11 năm 2009.

2. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Quản lý Ngoại hối, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc (Giám đốc) các tổ chức tín dụng được phép hoạt động ngoại hối chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Văn phòng đại diện tại TPHCM;
- Ban Lãnh đạo NHNN (để b/c);
- Bộ Tài chính (để phối hợp);
- Công báo;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tư pháp (để kiểm tra);
- Lưu: VP, Vụ QLNH, Vụ PC.

KT. THỐNG ĐỐC
PHÓ THỐNG ĐỐC
Nguyễn Văn Bình

STATE BANK OF VIET NAM
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness
---------

No. 19/2009/TT-NHNN

Hanoi, August 24, 2009

 

CIRCULAR

GUIDING FOREIGN EXCHANGE CONTROL APPLICABLE TO TRADING GOVERNMENT BONDS DENOMINATED IN FOREIGN CURRENCY ISSUED PURSUANT TO DECISION 211-QD-TTg OF THE PRIME MINISTER OF THE GOVERNMENT DATED 13 FEBRUARY 2009

Pursuant to the 1997 Law on State Bank of Viet Nam and the 2003 Law on Amendments to the Law on State Bank of Viet Nam;
Pursuant to Decree 96-2008-ND-CP of the Government dated 26 August 2008 on functions, duties, powers and organizational structure of the State Bank of Viet Nam;
Pursuant to the Ordinance on Foreign Exchange dated 13 December 2005;
Pursuant to Decree 160-2006-ND-CP of the Government dated 28 December 2006 providing regulations for implementation of the Ordinance on Foreign Exchange Control ["Decree 160"];
Pursuant to Decision 211-QD-TTg of the Prime Minister of the Government dated 13 February 2009 on issuance of Government bonds denominated in foreign currency on the domestic capital market ["Decision211"];

The State Bank of Viet Nam hereby provides the following guidelines on foreign exchange control applicable to trading Government bonds denominated in foreign currency issued pursuant to Decision 211:

Article 1 Governing scope and applicable entities

1. This Circular regulates foreign exchange control applicable to trading Government bonds denominated in foreign currency issued pursuant to Decision 2111.

2. This Circular applies to resident organizations and resident individuals legally operating in Viet Nam and participating in trading FC Bonds.

Article 2 Foreign currency sources permitted to be used to trade bonds

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. Organizations shall not be permitted to use State budget capital or other sources of Government assistance capital in order to purchase FC Bonds.

Article 3 Opening and using a foreign currency savings account in order to trade FC Bonds

1. Viet Nam Securities Depository2 and depository members shall open a foreign currency savings account at a designated payment bank in accordance with current regulations on foreign exchange control, in order to settle FC Bonds [transactions].

2. A resident individual or resident organization shall only be permitted to use its foreign currency savings account opened at a credit institution licensed to conduct foreign exchange activities as stipulated in article 30 of Decree 160. A foreign currency savings account shall be used in order to implement the following revenue and disbursement transactions relating to trading FC Bonds:

(a) Revenue into the account:

To collect foreign currency proceeds from the sale of FC Bonds; to receive payment being repayment of principal and interest when the bonds mature; and to collect proceeds being receipt in one's capacity as trustee engaged in bidding for bonds, and other items of revenue relating to trading FC Bonds.

(b) Disbursements from the account:

To disburse foreign currency in order to purchase FC Bonds; to disburse payments out as

trustee, including fees for trading bonds and other disbursements relating to trading FC Bonds.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Resident organizations and resident individuals who are bondholders shall be permitted to pledge their FC

Bonds in order to borrow capital at credit institutions licensed to conduct foreign exchange activities, in accordance with current regulations.

Article 5 Organization of implementation

1. This Circular shall be of full force and effect on 1 November 2009.

2. The Chief of Office, the Chief Inspector of the Banking Inspection and Supervisory body, heads of entities under the State Bank, Directors of State Bank branches of provinces and cities under central authority, and chairmen of boards of management and general directors (directors) of credit institutions licensed to conduct foreign exchange activities shall be responsible for implementation of this Circular.

 

 

GOVERNOR OF THE STATE BANK
Nguyen Van Binh

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Circular No. 19/2009/TT-NHNN of August 24, 2009, guiding foreign exchange control applicable to trading Government bonds denominated in foreign currency issued pursuant to decision 211-QD-TTg of the Prime Minister of the Government Dated 13 February 2009

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.908

DMCA.com Protection Status
IP: 3.233.232.160
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!