Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 1019/2001/QD-NHNN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Ngân hàng Nhà nước Người ký: Dương Thu Hương
Ngày ban hành: 14/08/2001 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1019/2001/QĐ-NHNN

Hà Nội, ngày 14 tháng 8 năm 2001

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC SỐ 1019/2001/QĐ-NHNN NGÀY 14 THÁNG 8 NĂM 2001 VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUYẾT ĐỊNH SỐ 432/2000/QĐ-NHNN1 NGÀY 3/10/2000 CỦA THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VỀ NGHIỆP VỤ HUY ĐỘNG VÀ SỬ DỤNG VỐN BẰNG VÀNG, BẰNG VND BẢO ĐẢM GIÁ TRỊ THEO GIÁ VÀNG CỦA CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG

THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước số 01/1997/QH10 ngày 12/12/1997 và Luật Các tổ chức tín dụng số 02/1997/QH10 ngày 12/12/1997;
Căn cứ Nghị định Chính phủ số 15/CP ngày 2/3/1993 về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quản lý Nhà nước của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Sửa đổi khoản 4 Điều 9 Quyết định số 432/2000/QĐ-NHNN1 ngày 3/10/2000 về trách nhiệm báo cáo của tổ chức tín dụng như sau:

"Chậm nhất vào ngày 10 tháng sau, báo cáo bằng văn bản về tình hình huy động và sử dụng vốn bằng vàng, bằng VNĐ bảo đảm giá trị theo giá vàng của tháng trước cho Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, thành phố (nơi tổ chức tín dụng đóng trụ sở chính) theo phụ lục số 1 đính kèm".

Điều 2. Sửa đổi khoản 3 Điều 10 Quyết định số 432/2000/QĐ-NHNN1 ngày 3/10/2000 về trách nhiệm của Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, thành phố như sau:

"Chậm nhất vào ngày 15 tháng sau, báo cáo Ngân hàng Nhà nước (Thanh tra Ngân hàng) về tình hình huy động và sử dụng vốn bằng vàng, bằng VND bảo đảm giá trị theo giá vàng tháng trước của các tổ chức tín dụng trên địa bàn theo phụ lục số 2 đính kèm"

Điều 3. Bổ sung vào khoản 4 Điều 11 Quyết định số 432/2000/QĐ-NHNN1 ngày 3/10/2000 về trách nhiệm của Thanh tra ngân hàng như sau:

"Tiếp nhận báo cáo tình hình huy động và sử dụng vốn bằng vàng, bằng VND bảo đảm giá trị theo giá vàng của các TCTD từ các Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, thành phố và sao gửi đến các Vụ liên quan (Vụ chính sách tiền tệ và Vụ Các ngân hàng và tổ chức tín dụng phi ngân hàng)".

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký.

Điều 5. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước; Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc (Giám đốc) tổ chức tín dụng có giấy phép hoạt động ngoại hối chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Dương Thu Hương

(Đã ký)

 

PHỤ LỤC SỐ 1

Tên đơn vị báo cáo...

- Đối tượng áp dụng: Các TCTD thực hiện nghiệp vụ huy động và sử dụng vốn bằng vàng, bằng VND bảo đảm giá trị theo giá vàng.

- Đơn vị nhận báo cáo: Chi nhánh NHNN tỉnh, thành phố (nơi TCTD đóng trụ sở chính).

- Thời gian gửi báo cáo: chậm nhất vào ngày 10 tháng sau.

- Hình thức báo cáo: Gửi bằng văn bản

BÁO CÁO TÌNH HÌNH HUY ĐỘNG VÀ SỬ DỤNG VỐN BẰNG VÀNG, BẰNG VND BẢO ĐẢM GIÁ TRỊ THEO GIÁ VÀNG

Tháng... năm...

Đơn vị: đồng

Chỉ tiêu

Thực hiện

I. Tổng số dư huy động

1. Số dư huy động tiết kiệm bằng VND bảo đảm giá trị theo giá vàng

2. Số dư huy động bằng phát hành chứng chỉ

- Chứng chỉ huy động VND bảo đảm giá trị theo giá vàng

- Chứng chỉ huy động vàng

II. Tổng số dư cho vay

1. Số dư cho vay bằng vàng

- Trong đó: Nợ quá hạn

2. Số dư cho vay bằng VND bảo đảm giá trị theo giá vàng

- Trong đó: Nợ quá hạn

III. Chuyển đổi nguồn vốn huy động bằng vàng thành nguồn vốn bằng tiền

1. Số tiền

2. Tỷ lệ phần trăm so với số dư huy động vốn bằng vàng

 

 

Lập biểu

Kiểm soát

... ngày... tháng... năm...

Thủ trưởng đơn vị

 

 

 

 

 

 

 

HƯỚNG DẪN LẬP BIỂU BÁO CÁO ÁP DỤNG ĐỐI VỚI TỔ CHỨC TÍN DỤNG

TCTD báo cáo bằng văn bản tình hình thực hiện nghiệp vụ huy động và sử dụng vốn bằng vàng, bằng VND bảo đảm giá trị theo giá vàng cho Chi nhánh NHNN tỉnh, thành phố trên địa bàn chậm nhất vào ngày 10 tháng sau

Cách lấy số liệu lập biểu

1. TCTD căn cứ vào số dư các tài khoản tương ứng với các chỉ tiêu báo cáo tại thời điểm cuối ngày làm việc cuối cùng của mỗi tháng để lấy số liệu lập biểu báo cáo.

2. Đối với những chỉ tiêu báo cáo không có tài khoản cấp III tương ứng trong hệ thống tài khoản kế toán các TCTD hiện hành: TCTD căn cứ vào từng hình thức huy động và sử dụng vốn bằng vàng, bằng VND bảo đảm giá trị theo giá vàng, số vàng chuyển đổi thành tiền... cụ thể để lấy số liệu lập biểu báo cáo.

STATE BANK OF VIETNAM
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom – Happiness
---------

No. 1019/2001/QD-NHNN

Hanoi, August 14th , 2001

 

DECISION

ON THE AMENDMENT, SUPPLEMENT OF THE DECISION NO. 432/2000/QD-NHNN1 DATED 3 OCTOBER, 2000 ON THE MOBILIZATION AND USE OF FUNDS IN GOLD, VIETNAM DONG SECURED BY GOLD VALUE BY CREDIT INSTITUTIONS

THE GOVERNOR OF THE STATE BANK

Pursuant to the Law on the State Bank of Vietnam No. 01/1997/QH10 and the Law on the Credit Institutions No. 02/1997/QH10 dated 12 December, 1997;
Pursuant to the Decree No. 15/CP dated 02 March, 1993 of the Government on the assignment, authority and responsibility for the State management of the ministries and ministry-level agencies;
Upon the proposal of the Director of the Monetary Policy Department,

DECIDES

Article 1.

To amend the paragraph 4 Article 9 of the Decision No. 432/2000/QD-NHNN1 dated 3 October, 2000 on the reporting responsibility of credit institutions as follows:

"To submit, by the 10th of the following month at the latest, written reports to the State Bank branch in province, city (where the Head-office of the credit institution locates) of the performance of the mobilization and use of Gold, Vietnam Dong secured by the Gold price in the previous month in accordance with the attached Appendix No. 01."

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

To amend the paragraph 3 Article 10 of the Decision No. 432/2000/QD-NHNN1 dated 3 October, 2000 on the responsibility of the State Bank branch in province, city as follows:

"To submit, by the 15th of the following month at the latest, reports to the State Bank (The State Bank Inspectorate) of the performance of the mobilization and use of Gold, Vietnam Dong secured by the Gold price in the previous month of credit institutions in area in accordance with the attached Appendix No. 02."

Article 3.

To supplement to the paragraph 4 Article 11 of the Decision No. 432/2000/QD-NHNN1 dated 3 October the responsibility of the State Bank Inspectorate as follows:

"To receive reports of the performance of the mobilization and use of Gold, Vietnam Dong secured by the Gold price of credit institutions from the State Bank branch in province, city and send their copies to related Departments (the Monetary Policy Department and Banks and Non-Bank Credit Institutions Department)".

Article 4.

This Decision shall be effective after 15 days since the date of signing.

Article 5.

Heads of units of the State Bank, General Managers of State Bank branches in provinces, cities under central Government; Chairpersons, General Directors (Directors) of credit institutions licensed to engage in foreign exchange activities shall be responsible for the implementation of this Decision.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

FOR THE GOVERNOR OF THE STATE BANK
DEPUTY GOVERNOR
Duong Thu Huong

 

APPENDIX NO. 01

NAME OF REPORTING UNIT......

- Subjects of application: Credit institutions performing the mobilization and use of Gold, Vietnam Dong secured by the Gold price.

- Receiving unit: the State Bank branch in province, city (where the Head-office of the credit institution locates).

- ReportingTime: by the 10th of the following month at the latest.

- Reporting Form : in writing.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Month....year.....

Unit: VND

Target

Performance

I. TOTAL OF MOBILIZED FUNDS

1. Outstanding savings in VND secured by the Gold price.

2. funds in issuing certificates

- VND funds mobilized by issuing certificates secured by the Gold price.

- Funds mobilized by issuing Gold-denominated certificates.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. Outstanding loans in Gold

- In which: overdue debt

2. Outstanding loans in VND secured by the Gold price.

- In which: overdue debt

III. FUNDS MOBILIZED IN GOLD EXCHANGED INTO VND

1. Amount of VND

2. Its percentage of funds mobilized in Gold.

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

Drawer

Controller

Head of unit

 

The guidance on preparation of reports applicable to credit institutions

Credit institutions shall submit written reports on the performance of the mobilization and use of Gold, Vietnam Dong secured by the Gold price to the State Bank branch in province, city in their location by the 10th of the following month at the latest.

The way to collect data for report preparation

1. Credit institutions shall base on balances on accounts corresponding to reporting targets at the end of the last working day of each month to collect data for the preparation of reports.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Decision No. 1019/2001/QD-NHNN of August 14, 2001, on the amendment, supplement of the Decision No. 432/2000/QD-NHNN1 dated 3 October, 2000 on the mobilization and use of funds in gold, Vietnam Dong secured by gold value by credit institutions

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.506

DMCA.com Protection Status
IP: 44.222.189.51
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!