Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Decision No. 1004/2001/QD-NHNN of August 8, 2001, on the amendment of point a, Item 2.2 Section ii of Circular No. 02/2001/TT-NHNN5 dated April 4, 2001 of the Governor of the State Bank providing guidance on the implementation of Decree No. 70/2000/ND-CP dated 21 November 2000 of the Government on the maintenance of the confidentiality, keeping and provision of information relating to deposits and assets pledged by customers

Số hiệu: 1004/2001/QD-NHNN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Ngân hàng Nhà nước Người ký: Trần Minh Tuấn
Ngày ban hành: 08/08/2001 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1004/2001/QĐ-NHNN

Hà Nội, ngày 08 tháng 8 năm 2001

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC SỐ 1004/2001/QĐ-NHNN NGÀY 08 THÁNG 8 NĂM 2001 VỀ VIỆC SỬA ĐỔI TIẾT A ĐIỂM 2.2 MỤC II THÔNG TƯ SỐ 02/2001/TT-NHNN NGÀY 4/4/2001 CỦA THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VỀ VIỆC HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH 70/2000/NĐ-CP NGÀY 21/11/2000 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC GIỮ BÍ MẬT, LƯU TRỮ VÀ CUNG CẤP THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN TIỀN GỬI VÀ TÀI SẢN GỬI CỦA KHÁCH HÀNG

THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Luật các tổ chức tín dụng ngày 12/12/1997;
Căn cứ Nghị định số 15 /CP ngày 02/03/1993 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quản lý Nhà nước của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Các Ngân hàng và tổ chức tín dụng phi ngân hàng,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Sửa đổi tiết a điểm 2.2 Mục II thông tư số 02/2001/TT-NHNN ngày 4 tháng 4 năm 2001 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định 70/2000/NĐ-CP ngày 21/11/2000 của Chính phủ về giữ bí mật, lưu trữ và cung cấp thông tin liên quan đến tiền gửi và tài sản gửi của khách hàng như sau:

"a. Việc cung cấp thông tin liên quan đến tiền gửi và tài sản gửi của khách hàng theo yêu cầu của khách hàng được thực hiện theo hướng dẫn của từng tổ chức nhận tiền gửi và tài sản gửi của khách hàng hoặc theo thoả thuận bằng văn bản giữa tổ chức nhận tiền gửi, tài sản gửi và khách hàng".

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3: Thủ trưởng các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Giám đốc chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng giám đốc (Giám đốc) các Tổ chức tín dụng và các tổ chức không phải là tổ chức tín dụng có hoạt động ngân hàng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Trần Minh Tuấn

(Đã ký)

 

STATE BANK OF VIETNAM
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom – Happiness
---------

No. 1004/2001/QD-NHNN

Hanoi, August 8th , 2001

 

DECISION

ON THE AMENDMENT OF POINT A, ITEM 2.2 SECTION II OF CIRCULAR NO. 02/2001/TT-NHNN5 DATED APRIL 4, 2001 OF THE GOVERNOR OF THE STATE BANK PROVIDING GUIDANCE ON THE IMPLEMENTATION OF DECREE NO. 70/2000/ND-CP DATED 21 NOVEMBER 2000 OF THE GOVERNMENT ON THE MAINTENANCE OF THE CONFIDENTIALITY, KEEPING AND PROVISION OF INFORMATION RELATING TO DEPOSITS AND ASSETS PLEDGED BY CUSTOMERS

THE GOVERNOR OF THE STATE BANK OF VIETNAM

Pursuant to the Law on the State Bank of Vietnam and the Law on Credit Institutions dated 12 December 1997;
Pursuant to Decree No. 15-CP dated March 2, 1993 of the Government on the assignment, authority and responsibility for the State management of the ministries, ministry-level agencies;
Upon the proposal of the Director of Banks and Non-Bank Credit Institutions Department,

DECIDES

Article 1.To amend point a Item 2.2 Section II of Circular No. 02/2001/TT-NHNN dated April 4, 2001 of the Governor of the State Bank providing guidance on the implementation of Decree No. 70/2000/ND-CP dated 21 November 2000 of the Government on the maintenance of the confidentiality, keeping and provision of information relating to deposits and assets pledged by customers as follows:

The provision of information relating to deposits and assets pledged by customers at request by customers shall be made in accordance with the guidance provided by each organization which accepts deposits and assets of customers or in accordance with the written agreement between the organization which accepts deposits, assets and customers.

Article 2. This Decision shall be effective after 15 days from the date of signing.

Article 3. Heads of relevant units of the State Bank, Head-office, General Managers of the State Bank branches in provinces, cities under the central government management, the Chairman of the Board of Directors, the General Director (Director) of credit institutions, organizations which are not a credit institution but permitted to perform some banking activities shall be responsible for the implementation of this Decision.
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Decision No. 1004/2001/QD-NHNN ngày 08/08/2001 of August 8, 2001, on the amendment of point a, Item 2.2 Section ii of Circular No. 02/2001/TT-NHNN5 dated April 4, 2001 of the Governor of the State Bank providing guidance on the implementation of Decree No. 70/2000/ND-CP dated 21 November 2000 of the Government on the maintenance of the confidentiality, keeping and provision of information relating to deposits and assets pledged by customers

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.309

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 35.175.107.77
server250