Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Circular No. 10/2000/TT-NHNN1 of August 31st, 2000 guiding the implementation by credit institutions of measures of loan security in accordance with the Resolution No. 11/2000/NQ-CP dated 31 July, 2000 of the Government

Số hiệu: 10/2000/TT-NHNN1 Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Ngân hàng Nhà nước Người ký: Dương Thu Hương
Ngày ban hành: 31/08/2000 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 10/2000/TT-NHNN1

Hà Nội, ngày 31 tháng 08 năm 2000 

 

THÔNG TƯ

CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM SỐ 10/2000/TT-NHNN1 NGÀY 31 THÁNG 8 NĂM 2000  HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN GIẢI PHÁP VỀ BẢO ĐẢM TIỀN VAY CỦA CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG THEO NGHỊ QUYẾT SỐ 11/2000/NQ-CP CỦA CHÍNH PHỦ NGÀY 31/7/2000

Căn cứ điểm 6 và 7 Mục III Nghị quyết số 11/2000/NQ-CP ngày 31-7-2000 của Chính phủ về một số giải pháp điều hành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trong 6 tháng cuối năm 2000, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn thực hiện các giải pháp về bảo đảm tiền vay của các tổ chức tín dụng quy định tại Nghị quyết này như sau:

I- CÁC GIẢI PHÁP VỀ BẢO ĐẢM TIỀN VAY CỦA CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG

1- Về đăng ký giao dịch bảo đảm:

1.1. Đối với đăng ký giao dịch bảo đảm tài sản là bất động sản, động sản (trừ tàu bay, tàu biển), các tổ chức tín dụng và khách hàng vay chưa thực hiện việc đăng ký giao dịch bảo đảm cho đến khi các Bộ, ngành liên quan, các Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành lập cơ quan đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm và ban hành các văn bản hướng dẫn cụ thể quy trình, thủ tục, lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm.

1.2. Đối với đăng ký giao dịch bảo đảm tài sản là tàu bay và tàu biển, các tổ chức tín dụng và khách hàng vay thực hiện đăng ký giao dịch bảo đảm tại Cục Hàng không dân dụng Việt Nam, Cơ quan Đăng ký tàu biển và thuyền viên khu vực theo quy định hiện hành của Chính phủ, Bộ Giao thông vận tải và Cục Hàng không dân dụng Việt Nam.

2- Về cho vay không có bảo đảm bằng tài sản đối với doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài:

2.1. Đối với doanh nghiệp nhà nước chưa đáp ứng được điều kiện "có kết quả sản xuất, kinh doanh có lãi 2 năm liền kề với thời điểm xem xét cho vay" nhưng không thuộc diện yếu kém theo phương án sắp xếp (cổ phần hoá, giao, bán, khoán kinh doanh và cho thuê...) của Chính phủ, của các Bộ, ngành và địa phương, có dự án đầu tư, phương án sản xuất, kinh doanh có hiệu quả, khắc phục được lỗ trong thời hạn nhất định và có khả năng trả nợ vay, thì được các tổ chức tín dụng xem xét cho vay không có bảo đảm bằng tài sản phù hợp với các quy định khác tại Mục 1 Chương IV Nghị định số 178/1999/NĐ-CP của Chính phủ ngày 29/12/1999 và Mục 1 Chương IV Thông tư số 06/2000/TT-NHNN1 ngày 04/4/2000 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn thực hiện Nghị định này.

2.2. Đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài lỗ theo kế hoạch do mới đi vào hoạt động tại Việt Nam chưa quá 3 năm nhưng xét thấy có khả năng thực hiện đúng kế hoạch lỗ dự kiến trong dự án đầu tư đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, thì các tổ chức tín dụng xem xét cho vay không có bảo đảm bằng tài sản phù hợp với các quy định khác tại Mục 1 Chương IV Nghị định số 178/1999/NĐ-CP của Chính phủ ngày 29/12/1999 và Mục I Chương IV Thông tư số 06/2000/TT-NHNN1 ngày 04/4/2000 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn thực hiện Nghị định này.

3. Về điều kiện mức vốn tự có tham gia vào dự án đầu tư và giá trị tài sản bảo đảm tiền vay bằng các biện pháp cầm cố, thế chấp, bảo lãnh bằng tài sản của bên thứ ba theo quy định tại Điểm 1.4 Mục 2 Chương III Thông tư số 06/2000/TT-NHNN1 ngày 04/4/2000 của Thống đốc Ngân hàng được thực hiện như sau:

3.1. Có mức vốn tự có tham gia vào dự án đầu tư tối thiểu bằng 30% tổng mức vốn đầu tư của dự án; hoặc

3.2. Có mức vốn tự có tham gia vào dự án đầu tư cộng với giá trị tài sản bảo đảm tiền vay bằng các biện pháp cầm cố, thế chấp, bảo lãnh bằng tài sản của bên thứ ba tối thiểu bằng 30% tổng mức vốn đầu tư của dự án; hoặc

3.3. Có giá trị tài sản bảo đảm tiền vay bằng một trong các biện pháp cầm cố, thế chấp, bảo lãnh bằng tài sản của bên thứ ba hoặc các biện pháp cầm cố thế chấp, bảo lãnh bằng tài sản của bên thứ ba tối thiểu bằng 30% tổng mức vốn đầu tư của dự án.

4. Cho vay không có bảo đảm bằng tài sản đối với hộ nông dân, chủ trang trại.

Đối với hộ nông dân, chủ trang trại sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản mang tính sản xuất hàng hoá, có phương án sản xuất hiệu quả, có khả năng trả nợ vay, thì tổ chức tín dụng xem xét cho vay đến 20 triệu đồng không phải thực hiện biện pháp bảo đảm tiền vay bằng tài sản, chỉ nộp bản chính giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc xác nhận của Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn về diện tích đất đang sử dụng không có tranh chấp kèm theo giấy đề nghị vay vốn.

II- TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

2. Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc (Giám đốc) các tổ chức tín dụng chịu trách nhiệm thực hiện Thông tư này.

3. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước, Giám đốc chi nhánh Ngân hàng Nhà nước các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm kiểm tra thực hiện Thông tư này.

 

 

KT. THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
PHÓ THỐNG ĐỐC
 Dương Thu Hương

 

STATE BANK OF VIETNAM
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence-freedom-happiness
---------

No. 10/2000/TT-NHNN1

Hanoi, August 31st , 2000

 

CIRCULAR

GUIDING THE IMPLEMENTATION BY CREDIT INSTITUTIONS OF MEASURES OF LOAN SECURITY IN ACCORDANCE WITH THE RESOLUTION NO. 11/2000/NQ-CP DATED 31 JULY, 2000 OF THE GOVERNMENT

Based on point 6 and 7 Section III of the Resolution No. 11/2000/NQ-CP dated 31 July, 2000 of the Government on several measures to conduct the plan of socio-economic development in the last 6 months of 2000, the Governor of the State Bank provides guidance on the implementation by credit institutions of measures of loan security provided for in this Resolution as follows:

I. MEASURES OF LOAN SECURITY OF CREDIT INSTITUTIONS

1. Registration of secured transaction

1.1 For the registration of secured transactions where the security assets are immovable assets, movable assets (except for air planes, ships), credit institutions and borrowing customers shall not carry out the registration of secured transactions until related ministries, agencies, people committees of provinces, cities under the central management establish the National Registration Office for secured transactions and provide detailed guidelines on the sequence, procedure, registration fee for secured transactions.

1.2 For the registration of secured transactions where the security assets are ships, air planes, credit institutions and borrowing customers shall carry out the registration of secured transactions at the Department for civil aviation of Vietnam, the Registration office for regional ships and crew in accordance with current provisions of the Government, the Ministry of Transport and the Department for civil aviation of Vietnam.

2. Lending without asset security to Stated-owned enterprises and enterprises with foreign invested capital:

2.1. For stated-owned enterprises which do not satisfy the condition: "Having profitable production, business performance in the last 2 years preceding to the time of lending consideration", but do not fall under the "Bad" category of the restructuring plan (equitisation, assignment, sale, contracting-out and lease...) of the Government, Ministries, industrial branches and localities, and have an effective investment project, efficient production, business plan to overcome the loss within a certain period of time and are capable of repayment, credit institutions shall consider to lend without asset security in accordance with other provisions stated in Section I Chapter IV of the Decree No. 178/1999/ND-CP dated 29 December, 1999 of the Government and Section I, Chapter IV of Circular No. 06/2000/TT-NHNN1 dated 04 April, 2000 of the Governor of the State Bank guiding the implementation of this Decree.
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Circular No. 10/2000/TT-NHNN1 ngày 31/08/2000 of August 31st, 2000 guiding the implementation by credit institutions of measures of loan security in accordance with the Resolution No. 11/2000/NQ-CP dated 31 July, 2000 of the Government

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.144

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.80.3.192
server250