Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Văn bản hợp nhất 13/VBHN-BCT 2018 danh mục sản phẩm hàng hóa có khả năng gây mất an toàn

Số hiệu: 13/VBHN-BCT Loại văn bản: Văn bản hợp nhất
Nơi ban hành: Bộ Công thương Người ký: Trần Tuấn Anh
Ngày ban hành: 22/02/2018 Ngày hợp nhất: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 13/VBHN-BCT

Hà Nội, ngày 22 tháng 02 năm 2018

THÔNG TƯ

QUY ĐỊNH DANH MỤC SẢN PHẨM, HÀNG HÓA CÓ KHẢ NĂNG GÂY MẤT AN TOÀN THUỘC TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG

Thông tư số 41/2015/TT-BCT ngày 24 tháng 11 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2016, được sửa đổi, bổ sung bởi:

1. Thông tư số 29/2016/TT-BCT ngày 13 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 41/2015/TT-BCT ngày 24 tháng 11 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 02 năm 2017;

2. Thông tư số 33/2017/TT-BCT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương sửa, đổi, bổ sung mã HS trong Danh mục ban hành kèm theo Thông tư số 29/2016/TT-BCT ngày 13 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2018.

Căn cứ Nghị định số 95/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Căn cứ Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa ngày 21 tháng 11 năm 2007;

Căn cứ Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ,

Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Thông tư quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương1.

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

1. Thông tư này quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương (sau đây gọi tắt là Danh mục sản phẩm, hàng hóa nhóm 2).

Chi tiết Danh mục sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này.

2. Thông tư này không điều chỉnh đối với các sản phẩm, hàng hóa sau đây:

a) Hàng miễn trừ ngoại giao, hàng trong túi lãnh sự, tài sản di chuyển, quà biếu, quà tặng trong các định mức miễn thuế nhập khẩu theo Quyết định số 31/2015/QĐ-TTg ngày 04 tháng 8 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về định mức hành lý, tài sản di chuyển, quà biếu, quà tặng, hàng mẫu được miễn thuế, xét miễn thuế, không chịu thuế;

b) Sản phẩm, hàng hóa tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu, quá cảnh;

c) Sản phẩm, hàng hóa chuyên dùng phục vụ quốc phòng, an ninh.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Thông tư này áp dụng đối với:

1. Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh sản phẩm, hàng hóa thuộc Danh mục sản phẩm, hàng hóa nhóm 2;

2. Tổ chức đánh giá sự phù hợp được chỉ định kiểm tra, kiểm định, thử nghiệm, chứng nhận chất lượng sản phẩm, hàng hóa thuộc Danh mục sản phẩm, hàng hóa nhóm 2.

3. Các cơ quan, tổ chức khác có liên quan.

Điều 3. Quản lý chất lượng

1. Việc quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa thuộc Danh mục sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 nêu tại Phụ lục của Thông tư này được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 48/2011/TT-BCT ngày 30 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định quản lý chất lượng các sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương và các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng.

2. Các sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 chưa có Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, việc quản lý chất lượng thực hiện theo các Tiêu chuẩn quốc gia hoặc các chỉ tiêu kỹ thuật tương ứng nêu tại Cột 3 trong Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này.

3. Việc quản lý chuyên ngành thực hiện theo các văn bản điều chỉnh tại Cột 5 trong Phụ lục của Thông tư này.

Điều 4. Hiệu lực thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 20162.

2. Thông tư này thay thế Thông tư số 08/2012/TT-BCT ngày 09 tháng 4 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc ban hành Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương.

Điều 5. Trách nhiệm thi hành

1. Vụ Khoa học và Công nghệ, Bộ Công Thương chịu trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện Thông tư này; Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan trình Bộ trưởng Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung Danh mục theo yêu cầu quản lý.

2. Trong quá trình thực hiện, trường hợp có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân phản ánh về Bộ Công Thương để nghiên cứu, giải quyết.

3. Trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật, các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật được viện dẫn trong Thông tư này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thì thực hiện theo văn bản mới./.

XÁC THỰC VĂN BẢN HỢP NHẤT

BỘ TRƯỞNG
Trần Tuấn Anh

PHỤ LỤC

DANH MỤC SẢN PHẨM, HÀNG HÓA CÓ KHẢ NĂNG GÂY MẤT AN TOÀN THUỘC TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG 3

STT

Tên sản phẩm, hàng hóa Thông tư số 65(i)

Mã số HS theo Thông tư số 65

Sản phẩm cụ thể theo Thông tư số 29(ii)

Mã số HS theo Thông tư số 29

Ghi chú

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

A

Các sản phẩm kiểm tra trước khi thông quan

I

Hóa chất, vật liệu nổ công nghiệp

1

Tiền chất thuốc nổ (Các hỗn hợp chất có hàm lượng tiền chất thuốc nổ lớn hơn 45%) theo Nghị định số 39/2009/NĐ-CP(iii).

1.1

Amoni nitrat, có hoặc không ở trong dung dịch nước

3102.30.00

Amoni nitrat (NH4NO3) dạng tinh thể dùng để sản xuất thuốc nổ nhũ tương

3102.30.00

Amoni nitrat (NH4NO3) dạng hạt xốp dùng để sản xuất thuốc nổ ANFO

B

Các sản phẩm, hàng hóa kiểm tra sau thông quan

2

Vật liệu nổ công nghiệp thực hiện theo Nghị định số 39/2009/NĐ-CP

2.1

Thuốc nổ đã điều chế, trừ bột nổ đẩy

3602.00.00

Thuốc nổ nhũ tương dùng cho mỏ hầm lò, công trình ngầm không có khí và bụi nổ

3602.00.00

Thuốc nổ amonit AD1

Thuốc nổ loại khác (Theo danh mục tại Mục I - Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư số 45/2013/TT-BCT)

2.2

Dây cháy chậm bán thành phẩm; kíp nổ cơ bản;

3603.00.10

Các loại kíp nổ điện dùng trong công nghiệp

3603.00.10

Kíp nổ đốt số 8 dùng trong công nghiệp

2.3

Dây cháy chậm

3603.00.20

Dây cháy chậm công nghiệp

3603.00.20

2.4

Loại khác

3603.00.90

Dây nổ chịu nước dùng trong công nghiệp

3603.00.90

Mồi nổ dùng cho thuốc nổ công nghiệp

II

Máy, thiết bị đặc thù công nghiệp

1

Ống dẫn chịu áp lực cao có khả năng chịu áp lực không nhỏ hơn 42.000 psi

7304.39.20

Đường ống dẫn hơi và nước nóng cấp I, II có đường kính ngoài từ 51 mm trở lên; các đường ống dẫn cấp III, IV có đường kính ngoài từ 76 mm trở lên sử dụng trong công nghiệp

7304.39.20

2

Thiết bị dùng cho giàn giáo, ván khuôn, vật chống hoặc cột trụ chống hầm lò

7308.40.10

Cột chống thủy lực đơn, Giá khung di động và dàn chống tự hành cấu tạo từ các cột chống thủy lực đơn sử dụng trong việc chống giữ lò trong khai thác hầm lò

7308.40.10

7308.40.90

7308.40.90

3

Các loại bình chứa dùng để chứa mọi loại vật liệu

7309.00.11

Bình chịu áp lực có kết cấu không lắp trên các phương tiện giao thông vận tải, áp suất làm việc định mức cao hơn 0,7 bar (không kể áp suất thủy tĩnh) dùng trong công nghiệp

7309.00.11

7309.00.19

7309.00.19

7309.00.91

7309.00.91

7309.00.99

7309.00.99

4

Các loại thùng chứa khí nén hoặc khí hóa lỏng, bằng sắt hoặc thép dạng hình trụ bằng thép đúc liền

4.1

Loại khác, có dung tích không quá 7,3 lít

7311.00.91

Chai chứa LPG

7311.00.93

4.2

Loại khác, có dung tích trên 7,3 lít nhưng dưới 30 lít

7311.00.92

4.3

Loại khác, có dung tích từ 30 lít trở lên nhưng dưới 110 lít

7311.00.94

7311.00.94

4.3

Loại khác

7311.00.99

Bồn chứa LPG có kết cấu không lắp trên các phương tiện giao thông vận tải

7311.00.99

Nội dung Tiêu chuẩn/Quy chuẩn áp dụng thay đổi như sau:

- Bỏ tiêu chuẩn TCVN 8615-1:2010 và TCVN 8615-

2:2010.

- Bổ sung TCVN 6486:2010

5

Nồi hơi nước quá nhiệt tạo ra hơi nước hoặc tạo ra hơi nước khác

5.1

Nồi hơi dạng ống nước với công suất hơi nước trên 45 tấn/giờ

8402.11.10

Nồi hơi có kết cấu không lắp trên các phương tiện giao thông vận tải, áp suất làm việc định mức của hơi trên 0,7 bar dùng trong công nghiệp

8402.11.10

8402.11.20

8402.11.20

5.2

Nồi hơi dạng ống nước với công suất hơi nước không quá 45 tấn/giờ

8402.12.11

8402.12.11

8402.12.19

8402.12.19

8402.12.21

8402.12.21

8402.12.29

8402.12.29

5.3

Nồi hơi tạo ra hơi khác, kể cả loại nồi hơi kiểu lai ghép

8402.19.11

8402.19.11

8402.19.19

8402.19.19

8402.19.21

8402.19.21

8402.19.29

8402.19.29

5.4

Nồi hơi nước quá nhiệt

8402.20.10

Nồi hơi nhà máy điện

8402.20.10

Nội dung Tiêu chuẩn/Quy chuẩn áp dụng: bổ sung các tiêu chuẩn TCVN 7704:2007 TCVN 6008:2010

8402.20.20

8402.20.20

6

Nồi hơi nước sưởi trung tâm trừ các loại thuộc nhóm 84.02

8403.10.00

Nồi đun nước nóng có nhiệt độ môi chất trên 115oC dùng trong công nghiệp

8403.10.00

Nội dung Tiêu chuẩn/Quy chuẩn áp dụng: bỏ tiêu chuẩn TCVN 7704:2007

7

Tời ngang; tời dọc loại chạy bằng động cơ điện

8425.31.00

Tời, trục tải có tải trọng từ 10.000 N trở lên và góc nâng từ 25o đến 90o dùng trong công nghiệp

8425.31.00

Nội dung Tiêu chuẩn/Quy chuẩn áp dụng: bổ sung QCVN 02:2016/BCT

8

Máy và thiết bị cơ khí khác

8479.89.39

Trạm nạp LPG cho chai, xe bồn, xe ô tô

8479.89.30

8479.89.40

8479.89.39

Trạm cấp LPG

8479.89.40

9

Động cơ điện

8501.10.29

Động cơ điện phòng nổ

8501.10.29

8501.10.49

8501.10.49

8501.10.59

8501.10.59

8501.10.99

8501.10.99

8501.20.19

8501.20.19

8501.20.29

8501.20.29

8501.31.40

8501.31.40

8501.32.22

8501.32.12

8501.32.32

8501.32.92

8501.33.00

8501.33.00

8501.34.00

8501.34.00

8501.40.19

8501.40.19

8501.40.29

8501.40.29

8501.51.19

8501.51.19

8501.52.19

8501.52.19

8501.52.29

8501.52.29

8501.52.39

8501.52.39

8501.53.00

8501.53.00

10

Máy phát điện

8502.11.00

Máy phát điện phòng nổ

8502.11.00

8502.12.10

8502.12.10

8502.12.20

8502.12.20

8502.13.20

8502.13.10

8502.13.90

8502.13.90

8502.20.10

8502.20.10

8502.20.20

8502.20.20

8502.20.30

8502.20.30

8502.20.42

8502.20.41

8502.20.49

8502.20.49

8502.39.10

8502.39.10

8502.39.20

8502.39.20

8502.39.32

8502.39.31

8502.39.39

8502.39.39

11

Máy biến áp phòng nổ

8504.33.11

Máy biến áp phòng nổ

9817.30.10

8504.34.11

8504.34.14

8504.34.22

8504.34.25

8504.33.19

9817.30.90

8504.34.12

8504.34.13

8504.34.15

8504.34.16

8504.34.23

8504.34.24

8504.34.26

8504.34.29

12

Máy biến đổi tĩnh điện

8504.40.90

Biến tần phòng nổ

8504.40.90

13

Thiết bị thông tin

13.1

Bộ điện thoại, kể cả điện thoại cho mạng di động tế bào hoặc mạng không dây khác

8517.11.00

Thiết bị thông tin phòng nổ (Điện thoại, Máy đàm thoại, Còi điện, chuông điện)

8517.11.00

8517.12.00

8517.12.00

8517.18.00

8517.18.00

13.2

Thiết bị trạm gốc

8517.61.00

8517.61.00

13.3

Thiết bị mạng nội bộ không dây

8517.62.51

8517.62.51

13.4

Thiết bị báo hiệu bằng âm thanh hoặc hình ảnh

8531.10.20

8531.10.20

8531.10.30

8531.10.30

8531.10.90

8531.10.90

8531.80.10

8531.80.11

8531.80.19

14

Thiết bị điện để đóng ngắt mạch hay bảo vệ mạch điện

14.1

Bộ ngắt mạch tự động, dùng cho điện áp trên 1.000 V

8535.21.10

Thiết bị phân phối, đóng cắt phòng nổ (Khởi động từ, Khởi động mềm, Atomat, Máy cắt điện tự động, Rơ le dòng điện dò)

8535.21.10

8535.21.20

8535.21.90

8535.21.90

8535.29.10

8535.29.00

8535.29.90

14.2

Cầu dao cách ly và thiết bị đóng - ngắt điện, dùng cho điện áp từ 66 kV trở lên

8535.30.20

8535.30.20

14.3

Bộ ngắt mạch tự động, dùng cho điện áp không quá 1.000 V

8536.20.11

8536.20.11

8536.20.12

8536.20.12

8536.20.19

8536.20.19

14.4

Thiết bị bảo vệ mạch điện khác, dùng cho điện áp không quá 1.000 V

8536.30.90

8536.30.90

14.5

Rơ le dùng cho điện áp không quá 60 V

8536.41.10

8536.41.10

8536.41.20

8536.41.20

8536.41.30

8536.41.30

8536.41.40

8536.41.40

8536.41.90

8536.41.90

14.6

Rơ le loại khác

8536.49.10

8536.49.10

8536.49.90

8536.49.90

15

Thiết bị điều khiển phòng nổ

15.1

Thiết bị đóng ngắt mạch điện khác

8536.50.99

Thiết bị điều khiển phòng nổ (Bảng điều khiển, Hộp nút nhấn)

8536.50.99

15.2

Bảng điều khiển dùng cho điện áp không quá 1.000 V

8537.10.11

8537.10.11

8537.10.19

8537.10.19

8537.10.92

8537.10.92

8537.10.99

8537.10.99

8537.20.21

8537.20.21

8537.20.29

8537.10.29

16

Máy và thiết bị điện có chức năng riêng

8543.70.90

Máy nổ mìn điện

8543.70.90

17

Dây điện, cáp điện

8544.20.11

Cáp điện phòng nổ

8544.20.11

8544.20.19

8544.20.19

8544.20.21

8544.20.21

8544.20.29

8544.20.29

8544.20.31

8544.20.31

8544.20.39

8544.20.39

8544.42.94

8544.42.91

8544.42.95

8544.42.96

8544.42.97

8544.42.92

8544.42.98

8544.42.99

8544.42.99

8544.49.22

8544.49.22

8544.49.23

8544.49.23

8544.49.29

8544.49.29

8544.49.41

8544.49.41

8544.49.49

8544.49.49

8544.60.11

8544.60.11

8544.60.19

8544.60.19

8544.60.21

8544.60.21

8544.60.29

8544.60.29

18

Bộ đèn chùm và đèn điện trần hoặc đèn điện tường khác

9405.10.91

Đèn chiếu sáng phòng nổ

9405.10.30

9405.10.92

9405.10.40

9405.10.99

9405.10.90

9405.40.20

9405.40.20

9405.40.40

9405.40.40

9405.40.60

9405.40.60

9405.40.99

9405.40.99

9405.60.90

9405.60.90

Các văn bản tham chiếu:

i Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27 tháng 6 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

ii Thông tư số 29/2016/TT-BCT ngày 13 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 41/2015/TT-BCT ngày 24 tháng 11 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương;

iii Nghị định số 39/2009/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2009 của Chính phủ về vật liệu nổ công nghiệp;1 Thông tư số 29/2016/TT-BCT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 41/2015/TT-BCT ngày 24 tháng 11 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương, có căn cứ ban hành như sau:

“Căn cứ Nghị định số 95/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Căn cứ Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa ngày 21 tháng 11 năm 2007;

Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29 tháng 6 năm 2006;

Căn cứ Luật An toàn, vệ sinh lao động ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa;

Căn cứ Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật;

Căn cứ Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ,

Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 41/2015/TT- BCT ngày 24 tháng 11 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương.”

Thông tư số 33/2017/TT-BCT sửa đổi, bổ sung mã HS trong Danh mục ban hành kèm theo Thông tư số 29/2016/TT-BCT ngày 13 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương, có căn cứ ban hành như sau:

Căn cứ Nghị định số 98/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Căn cứ Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa ngày 21 tháng 11 năm 2007;

Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29 tháng 6 năm 2006;

Căn cứ Luật An toàn, vệ sinh lao động ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa;

Căn cứ Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật;

Căn cứ Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động;

Căn cứ Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27 tháng 6 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc Ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam hài hòa trong khối ASEAN (AHTN);

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ,

Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung mã số HS trong Danh mục ban hành kèm theo Thông tư số 29/2016/TT-BCT ngày 13 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương.”

2 Điều 2 Thông tư số 29/2016/TT-BCT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 41/2015/TT-BCT ngày 24 tháng 11 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương, quy định như sau: “Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 02 năm 2017”;

Điều 2 Thông tư số 33/2017/TT-BCT sửa đổi, bổ sung mã HS trong Danh mục ban hành kèm theo Thông tư số 29/2016/TT-BCT ngày 13 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương, quy định như sau: “Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2018”.

3 Danh mục này đã được thay thế tại Điều 1 Thông tư số 29/2016/TT-BCT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 41/2015/TT-BCT ngày 24 tháng 11 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 02 năm 2017;

Mã HS được thay đổi tại Điều 1 Thông tư số 33/2017/TT-BCT sửa đổi, bổ sung mã HS trong Danh mục ban hành kèm theo Thông tư số 29/2016/TT-BCT ngày 13 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2018.

MINISTRY OF INDUSTRY AND TRADE
----------

 SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness
--------------

No.: 13/VBHN-BCT

Hanoi, February 22, 2018

 

CIRCULAR

LIST OF POTENTIALLY UNSAFE PRODUCTS AND GOODS WITHIN AUTHORITY OF MINISTRY OF INDUSTRY AND TRADE

The Circular No. 41/2015/TT-BCT dated November 24, 2015 by the Minister of Industry and Trade on the List of potentially unsafe products and goods within the authority of the Ministry of Industry and Trade comes into force from January 01, 2016 and is amended and supplemented by:

1. The Circular No. 29/2016/TT-BCT dated December 13, 2016 by the Minister of Industry and Trade on amendments to the Circular No. 41/2015/TT-BCT dated November 24, 2015 by the Minister of Industry and Trade on the List of potentially unsafe products and goods within the authority of the Ministry of Industry and Trade, coming into force from February 01, 2017; and

2. The Circular No. 33/2017/TT-BCT dated December 28, 2017 by the Minister of Industry and Trade amending and supplementing HS codes on the List enclosed with the Circular No. 29/2016/TT-BCT dated December 13, 2016 by the Minister of Industry and Trade on the List of potentially unsafe products and goods within the authority of the Ministry of Industry and Trade, coming into force from January 01, 2018.

Pursuant to the Government’s Decree No. 95/2012/ND-CP dated November 12, 2012 defining functions, tasks, powers and organizational structure of the Ministry of Industry and Trade;

Pursuant to the Law on quality of goods and products dated November 21, 2007;

Pursuant to the Government’s Decree No. 132/2008/ND-CP dated December 31, 2008 on detailing the implementation of a number of articles of the Law on products and goods quality;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

The Minister of Industry and Trade promulgates a Circular providing the List of potentially unsafe products and goods within authority of Ministry of Industry and Trade1.

Article 1. Scope

1. This Circular provides the List of potentially unsafe products and goods within authority of Ministry of Industry and Trade (hereinafter referred to as the “List of group-2 products and goods”).

The List of group-2 products and goods is provided in the Appendix enclosed herewith.

2. The following products and goods are not governed by this Circular:

a) Goods covered by diplomatic immunity, items contained in consular bags, movables, donations and gifts eligible for import duty relief according to the Prime Minister’s Decision No. 31/2015/QD-TTg dated August 04, 2015 on allowance of baggage, movables, donations, gifts and sample products eligible for imposition or consideration of tax relief or for non-taxable status;

b) Products and goods temporarily imported for re-exportation or in transit;

c) Products and goods specialized for national defense and security purposes.

Article 2. Regulated entities

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. Organizations and individuals producing and/or trading products and goods as stated in the List of group-2 products and goods;

2. Conformity assessment service providers that are designated to inspect, test and certify the quality of products and goods in the List of group-2 products and goods.

3. Other authorities and organizations concerned.

Article 3. Quality management

1. The quality of products and goods in the List of group-2 products and goods as enclosed to this Circular shall be managed according to relevant national technical regulations and the Circular No. 48/2011/TT-BTC dated December 30, 2011 by the Minister of Industry and Trade on quality management for group-2 products and goods within the authority of the Ministry of Industry and Trade.

2. The quality of group-2 products and goods to which no national technical regulation applies shall be managed according to national standards or equivalent technical norms as defined in the Column 3 in the Appendix of this Circular.

3. Specialized management shall be governed by documents specified in Column 5 in the Appendix of this Circular.

Article 4. Effect

1. This Circular comes into force as from January 01, 20162.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 5. Implementation

1. The Department of Science and Technology affiliated to the Ministry of Industry and Trade shall be responsible for guiding and inspecting the implementation of this Circular; lead and cooperate with relevant authorities to present amendments to the said list to the Minister of Industry and Trade for purposes of management.

2. Difficulties that arise during the implementation of this Circular should be reported to the Ministry of Industry and Trade for consideration.

3. If legislative documents, standards and technical regulations named in this Circular are amended or replaced, new documents shall prevail./.

 

 

CERTIFICATION OF CONSOLIDATED DOCUMENT
MINISTER
Tran Tuan Anh

 

APPENDIX

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

No.

Name of product/ good as stated in the Circular No. 65(i)

HS code as stated in the Circular No. 65

Specific product as stated in the Circular No. 29(ii)

HS code as stated in the Circular No. 29

Notes

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

 

 

 

A

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 I

Chemicals and industrial explosives

 

 

 

1

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

1.1

Ammonium nitrate, whether or not in aqueous solution

3102.30.00

Ammonium nitrate (NH4NO3) in crystalline form for production of emulsion explosive

3102.30.00

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

Ammonium nitrate (NH4NO3) in porous prills for production of ANFO explosive

 

 

 

 

B

Products and good subject to post-clearance inspection

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

2

Industrial explosives as per the Decree No. 39/2009/ND-CP

 

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Prepared explosives, other than propellent powders

3602.00.00

Emulsion explosives for blasting in underground mines without detonation gas and dust

3602.00.00

 

 

 

 

Ammonite Explosive AD1

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

Other types of explosive (As per Section I - Appendix 1 enclosed to the Circular No. 45/2013/TT-BCT)

 

 

 

 

2.2

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3603.00.10

Electrical detonators for industrial use

3603.00.10

 

 

 

 

Plain detonator No. 8 for industrial use

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

2.3

Safety fuses

3603.00.20

Industrial safety fuses

3603.00.20

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

2.4

Other

3603.00.90

Water-resistant detonating cord for industrial use

3603.00.90

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Primer for industrial explosives

 

 

 

 

II

Industrial machinery and equipment

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

1

High-pressure pipe capable of withstanding a pressure of not less than 42,000 psi

7304.39.20

First-level or second-level pipeline for steam and hot water with minimum external diameter of 51 mm; third-level and fourth-level pipelines with minimum external diameter of 76 mm for industrial use

7304.39.20

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2

Equipment for scaffolding, shuttering, propping or pit-propping

7308.40.10

Single hydraulic prop, mobile bracket and self-propelled platform composed of single hydraulic props for mine supporting

7308.40.10

 

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

7308.40.90

 

 

 

3

Containers for any material

7309.00.11

Pressure vessels of a structure not used on vehicles, with intended working pressure above 0.7 bar (not including hydrostatic pressure) for industrial use

7309.00.11

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

7309.00.19

7309.00.19

 

 

 

7309.00.91

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

7309.00.99

7309.00.99

 

 

 

4

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

4.1

Other, of a capacity of not exceeding 7.3 l

7311.00.91

LPG containers

7311.00.93

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

4.2

Other, of a capacity of more than 7.3 l but less than 30 l

7311.00.92

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Other, of a capacity of 30 l or more, but less than 110 l

7311.00.94

 

7311.00.94

 

 

 

 

4.3

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

7311.00.99

LPG tanks of a structure not used on vehicles

7311.00.99

Changes in applicable Regulations/ Standards:

- TCVN 8615-1:2010 and TCVN 8615-2:2010 are abrogated.

- TCVN 6486:2010 is added

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Super-heated water boilers generating steam or other vapour

 

 

 

5.1

Watertube boilers with a steam production exceeding 45 t per hour

8402.11.10

Boilers of a structure not used on vehicles, with intended working pressure of vapour above 0.7 bar for industrial use

8402.11.10

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

8402.11.20

8402.11.20

 

 

 

5.2

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

8402.12.11

8402.12.11

 

 

 

 

8402.12.19

8402.12.19

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

8402.12.21

8402.12.21

 

 

 

8402.12.29

8402.12.29

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

5.3

Other vapour generating boilers, including hybrid boilers

8402.19.11

8402.19.11

 

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

8402.19.19

 

 

 

8402.19.21

8402.19.21

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

8402.19.29

 

 

 

5.4

Super-heated water boilers

8402.20.10

Boilers used in power plants

8402.20.10

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

8402.20.20

8402.20.20

 

 

 

6

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

8403.10.00

Water heaters with a boiling temperature exceeding 115oC for industrial use

8403.10.00

Applicable Regulations/ Standards: TCVN 7704:2007 is abrogated

 

 

 

7

Winches; capstans powered by electric motor

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Hoists and windlasses with minimum working load of 10,000 N and lifting angles ranging from 25o to 90o for industrial use

8425.31.00

Applicable Regulations/ Standards: QCVN 02:2016/BCT is supplemented

 

 

 

8

Other machines and mechanical appliances

8479.89.39

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

8479.89.30

 

 

 

 

8479.89.40

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

LPG supply station

 

 

 

8479.89.40

 

 

 

9

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

8501.10.29

Explosion-proof electric motors

8501.10.29

 

 

 

 

8501.10.49

8501.10.49

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

8501.10.59

8501.10.59

 

 

 

8501.10.99

8501.10.99

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

8501.20.19

8501.20.19

 

 

 

8501.20.29

8501.20.29

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

8501.31.40

8501.31.40

 

 

 

8501.32.22

8501.32.12

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

8501.32.32

8501.32.92

 

 

 

8501.33.00

8501.33.00

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

8501.34.00

8501.34.00

 

 

 

8501.40.19

8501.40.19

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

8501.40.29

8501.40.29

 

 

 

8501.51.19

8501.51.19

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

8501.52.19

8501.52.19

 

 

 

8501.52.29

8501.52.29

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

8501.52.39

8501.52.39

 

 

 

8501.53.00

8501.53.00

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

10

Electric generators

8502.11.00

Explosion-proof electric generators

8502.11.00

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

8502.12.10

8502.12.10

 

 

 

8502.12.20

8502.12.20

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

8502.13.20

8502.13.10

 

 

 

8502.13.90

8502.13.90

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

8502.20.10

8502.20.10

 

 

 

8502.20.20

8502.20.20

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

8502.20.30

8502.20.30

 

 

 

8502.20.42

8502.20.41

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

8502.20.49

8502.20.49

 

 

 

8502.39.10

8502.39.10

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

8502.39.20

8502.39.20

 

 

 

8502.39.32

8502.39.31

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

8502.39.39

8502.39.39

 

 

 

11

Explosion-proof transformers

8504.33.11

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

9817.30.10

 

 

 

 

8504.34.11

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

8504.34.22

 

 

 

8504.34.25

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

8504.33.19

9817.30.90

 

 

 

8504.34.12

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

8504.34.13

 

 

 

8504.34.15

 

 

 

8504.34.16

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

8504.34.23

 

 

 

8504.34.24

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

8504.34.26

 

 

 

8504.34.29

 

 

 

12

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

8504.40.90

Explosion-proof frequency converters

8504.40.90

 

 

 

 

13

Communication equipment

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

13.1

Telephone sets, including telephones for cellular networks or for other wireless networks

8517.11.00

Explosion-proof communication equipment (telephones, walkie-talkies, electric horns, electric belts)

8517.11.00

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

8517.12.00

8517.12.00

 

 

 

8517.18.00

8517.18.00

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

13.2

Base stations

8517.61.00

8517.61.00

 

 

 

13.3

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

8517.62.51

8517.62.51

 

 

 

13.4

Electric sound or visual signalling apparatus

8531.10.20

8531.10.20

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

8531.10.30

8531.10.30

 

 

 

8531.10.90

8531.10.90

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

8531.80.10

8531.80.11

 

 

 

8531.80.19

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

14

Electrical apparatus for switching or protecting electrical circuits

 

 

 

14.1

Automatic circuit breakers, for a voltage exceeding 1,000 V

8535.21.10

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

8535.21.10

 

 

 

 

8535.21.20

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

8535.21.90

 

 

 

8535.29.10

8535.29.00

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

14.2

Isolating switches and make-and-break switches, for a voltage of 66 kV or more

8535.30.20

8535.30.20

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

14.3

Automatic circuit breakers, for a voltage not exceeding 1,000 V

8536.20.11

8536.20.11

 

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

8536.20.12

 

 

 

8536.20.19

8536.20.19

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Other apparatus for protecting electrical circuits, for a voltage not exceeding 1,000 V

8536.30.90

8536.30.90

 

 

 

 

14.5

Relays for a voltage not exceeding 60 V

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

8536.41.10

 

 

 

 

8536.41.20

8536.41.20

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

8536.41.30

8536.41.30

 

 

 

8536.41.40

8536.41.40

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

8536.41.90

8536.41.90

 

 

 

14.6

Other relays

8536.49.10

8536.49.10

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

8536.49.90

8536.49.90

 

 

 

15

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

15.1

Other apparatus for switching electrical circuits

8536.50.99

Explosion-proof control apparatus (control panels, push button boxes)

8536.50.99

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

15.2

Control panels for a voltage not exceeding 1,000 V

8537.10.11

8537.10.11

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

8537.10.19

 

 

 

8537.10.92

8537.10.92

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

8537.10.99

8537.10.99

 

 

 

 

8537.20.21

8537.20.21

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

8537.20.29

8537.10.29

 

 

 

 

16

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

8543.70.90

Electrical Blasting Machine

8543.70.90

 

 

 

 

17

Electric wires and cables

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Explosion-proof cables

8544.20.11

 

 

 

 

8544.20.19

8544.20.19

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

8544.20.21

8544.20.21

 

 

 

8544.20.29

8544.20.29

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

8544.20.31

8544.20.31

 

 

 

8544.20.39

8544.20.39

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

8544.42.94

8544.42.91

 

 

 

8544.42.95

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

8544.42.96

 

 

 

8544.42.97

8544.42.92

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

8544.42.99

8544.42.99

 

 

 

8544.49.22

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

8544.49.23

8544.49.23

 

 

 

8544.49.29

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

8544.49.41

8544.49.41

 

 

 

8544.49.49

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

8544.60.11

8544.60.11

 

 

 

8544.60.19

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

8544.60.21

8544.60.21

 

 

 

8544.60.29

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

18

Chandeliers and other electric ceiling or wall lighting fittings

9405.10.91

Explosion-proof lamps

9405.10.30

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

9405.10.92

9405.10.40

 

 

 

9405.10.99

9405.10.90

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

9405.40.20

9405.40.20

 

 

 

9405.40.40

9405.40.40

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

9405.40.60

9405.40.60

 

 

 

9405.40.99

9405.40.99

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

9405.60.90

9405.60.90

 

 

 

Referenced documents:

i The Circular No. 65/2017/TT-BTC dated June 27, 2017 by the Minister of Finance on Vietnam’s Nomenclature of Exports and Imports;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

iii The Government’s Decree No. 39/2009/ND-CP dated April 23, 2009 on industrial explosives;

 

1 The Circular No. 29/2016/TT-BCT on amendments to the Circular No. 41/2015/TT-BCT dated November 24, 2015 by the Minister of Industry and Trade on the List of potentially unsafe products and goods within the authority of the Ministry of Industry and Trade is promulgated pursuant to:

“The Government’s Decree No.95/2012/ND-CP dated November 12, 2012, defining the functions, tasks, powers and organizational structure of the Ministry of Industry and Trade;

The Law on quality of goods and products dated November 21, 2007;

The Law on technical regulations and standards dated June 29, 2006;

The Law on occupational safety and sanitation dated June 25, 2015;

The Government’s Decree No. 132/2008/ND-CP dated December 31, 2008 on detailing the implementation of a number of articles of the Law on products and goods quality;

The Government's Decree No. 127/2007/ND-CP dated August 01, 2007 detailing the implementation of a number of articles of the Law on technical regulations and standards;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

The request of the Director of Department of Science and Technology.”

The Circular No. 33/2017/TT-BCT amending and supplementing HS codes on the List enclosed with the Circular No. 29/2016/TT-BCT dated December 13, 2016 by the Minister of Industry and Trade on the List of potentially unsafe products and goods within the authority of the Ministry of Industry and Trade is promulgated pursuant to:

“The Government’s Decree No.98/2017/ND-CP dated August 18, 2017, defining the functions, tasks, powers and organizational structure of the Ministry of Industry and Trade;

The Law on quality of goods and products dated November 21, 2007;

The Law on technical regulations and standards dated June 29, 2006;

The Law on occupational safety and sanitation dated June 25, 2015;

The Government’s Decree No. 132/2008/ND-CP dated December 31, 2008 on detailing the implementation of a number of articles of the Law on products and goods quality;

The Government's Decree No. 127/2007/ND-CP dated August 01, 2007 detailing the implementation of a number of articles of the Law on technical regulations and standards;

The Government's Decree No. 44/2016/ND-CP dated May 15, 2016 elaborating certain articles of the Law on occupational safety and sanitation with respect of technical inspection of occupational safety, occupational safety and sanitation training, and workplace monitoring;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

The request of the Director of Department of Science and Technology.”

2 Article 2 of the Circular No. 29/2016/TT-BCT on amendments to the Circular No. 41/2015/TT-BCT dated November 24, 2015 by the Minister of Industry and Trade on the List of potentially unsafe products and goods within the authority of the Ministry of Industry and Trade stipulates that: “This Circular comes into force from February 01, 2017”;

Article 2 of the Circular No. 33/2017/TT-BCT amending and supplementing HS codes on the List enclosed with the Circular No. 29/2016/TT-BCT dated December 13, 2016 by the Minister of Industry and Trade on the List of potentially unsafe products and goods within the authority of the Ministry of Industry and Trade stipulates that: “This Circular comes into force from January 01, 2018”.

3 This list is superseded by Article 1 of the Circular No. 29/2016/TT-BCT on amendments to the Circular No. 41/2015/TT-BCT dated November 24, 2015 by the Minister of Industry and Trade on the List of potentially unsafe products and goods within the authority of the Ministry of Industry and Trade, coming into force from February 01, 2017;

HS codes are changed according to Article 1 of the Circular No. 33/2017/TT-BCT amending and supplementing HS codes on the List enclosed with the Circular No. 29/2016/TT-BCT dated December 13, 2016 by the Minister of Industry and Trade on the List of potentially unsafe products and goods within the authority of the Ministry of Industry and Trade, coming into force from January 01, 2018.

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Văn bản hợp nhất 13/VBHN-BCT ngày 22/02/2018 về quy định danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


19.906

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.145.108
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!