Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông tư hướng dẫn thuế suất thuế nhập khẩu thực hiện hiệp định thương mại song phương Việt Nam Lào

Số hiệu: 216/2015/TT-BTC Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Vũ Thị Mai
Ngày ban hành: 31/12/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết
Thông tư 216/2015/TT-BTC hướng dẫn về thuế suất thuế nhập khẩu để thực hiện Hiệp định thương mại song phương giữa Việt Nam – Lào, ban hành Danh mục hàng hoá nhập khẩu được giảm thuế nhập khẩu và Danh mục hàng hoá NK không được giảm thuế nhập khẩu giữa Việt Nam – Lào được ban hành ngày 31/12/2015.

 

1. Danh mục hàng hóa nhập khẩu được giảm thuế nhập khẩu và Danh mục hàng hóa nhập khẩu không được giảm thuế nhập khẩu để thực hiện Hiệp định giữa Việt Nam – Lào

- Thông tư 216 ban hành Phụ lục I - Danh mục hàng hóa có xuất xứ từ CHDCND Lào khi nhập khẩu vào Việt Nam được áp dụng giảm 50% mức thuế suất thuế nhập khẩu ATIGA tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN giai đoạn 2015-2018 theo Thông tư 165/2014/TT-BTC.

Trường hợp hàng hóa tại Phụ lục I Thông tư số 216/2015 của Bộ Tài chính không thuộc Biểu thuế ATIGA thì áp dụng giảm 50% mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi (Biểu thuế MFN).

Trường hợp mức thuế suất tại Biểu thuế ATIGA cao hơn mức thuế suất tại Biểu thuế MFN thì áp dụng giảm 50% theo mức thuế suất tại Biểu thuế MFN.

- Ban hành kèm theo Thông tư 216/2015/TT-BTC Phụ lục II - Danh mục hàng hóa nhập khẩu có xuất xứ từ CHDCND Lào khi nhập khẩu vào Việt Nam không được hưởng ưu đãi thuế nhập khẩu.

2. Hàng hóa được áp dụng mức thuế suất thuế nhập khẩu 0%

Hàng hóa nhập khẩu có xuất xứ từ CHDCND Lào không thuộc 02 Danh mục nêu tại Khoản 1 trên được áp dụng mức thuế suất thuế nhập khẩu 0% nếu đáp ứng các điều kiện tại Khoản 3 dưới đây.

3. Điều kiện để hàng hóa nhập khẩu được hưởng ưu đãi giảm 50% mức thuế suất thuế nhập khẩu và hàng hóa được áp dụng mức thuế suất thuế nhập khẩu 0%

Hàng hóa nhập khẩu để được áp dụng giảm 50% mức thuế suất thuế nhập khẩu theo Khoản 1 Điều 1 và hàng hóa nhập khẩu để được áp dụng mức thuế suất thuế nhập khẩu 0% theo Điều 2 Thông tư số 216 năm 2015 của BTC phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau:

- Có tờ khai hàng hóa nhập khẩu đăng ký với cơ quan hải quan kể từ ngày 03/10/2015.

- Được nhập khẩu và vận chuyển thẳng từ CHDCND Lào vào Việt Nam, đáp ứng các quy định của Thỏa thuận về Quy tắc xuất xứ áp dụng cho hàng hóa được hưởng ưu đãi thuế quan Việt Nam - Lào và phải có Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa mẫu S (C/O form S) do cơ quan có thẩm quyền của nước CHDCND Lào cấp theo quy định.

 

Thông tư 216 có hiệu lực từ ngày 14/02/2016.

BỘ TÀI CHÍNH
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 216/2015/TT-BTC

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2015

 

THÔNG TƯ

HƯỚNG DẪN VỀ THUẾ SUẤT THUẾ NHẬP KHẨU ĐỂ THỰC HIỆN HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI SONG PHƯƠNG GIỮA CHÍNH PHỦ NƯỚC CHXHCN VIỆT NAM VÀ CHÍNH PHỦ NƯỚC CHDCND LÀO

Căn cứ Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu s 45/2005/QH11 ngày 14/6/2005;

Căn cứ Luật ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quc tế s 41/2005/QH11 ngày 14/6/2005;

Căn cứ Hiệp định thương mại song phương giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào ký tại Viêng-chăn ngày 03/3/2015;

Căn cứ Nghị định số 87/2010/NĐ-CP ngày 13/8/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một s điều của Luật Thuế xuất khu, Thuế nhập khu;

Căn cứ Nghị định s 215/2013/NĐ-CP ngày 23/12/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyn hạn và cơ cu tổ chức của Bộ Tài chính;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chính sách Thuế,

Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư hướng dẫn về thuế suất thuế nhập khu đthực hiện Hiệp định thương mại song phương giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ nước CHDCND Lào.

Điều 1. Danh mục hàng hóa nhập khẩu được giảm thuế nhập khẩu và Danh mục hàng hóa nhập khẩu không được giảm thuế nhập khẩu

1. Ban hành kèm theo Thông tư này Phụ lục I - Danh mục hàng hóa có xuất xứ từ CHDCND Lào khi nhập khẩu vào Việt Nam được áp dụng giảm 50% mức thuế suất thuế nhập khẩu ATIGA quy định tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN giai đoạn 2015-2018 (Biểu thuế ATIGA) ban hành kèm theo Thông tư số 165/2014/TT-BTC ngày 14/11/2014. Trường hợp hàng hóa quy định tại Phụ lục I không thuộc Biểu thuế ATIGA thì áp dụng giảm 50% mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi quy định tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi (Biểu thuế MFN) ban hành kèm theo Thông tư số 182/2015/TT-BTC ngày 16/11/2015 (đối với hàng hóa nhập khẩu đăng ký tờ khai hải quan kể từ ngày 03/10/2015 đến ngày 31/12/2015 thì mức thuế suất MFN thực hiện theo Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013). Trường hợp mức thuế suất quy định tại Biểu thuế ATIGA cao hơn mức thuế suất quy định tại Biểu thuế MFN thì áp dụng giảm 50% theo mức thuế suất quy định tại Biểu thuế MFN.

2. Ban hành kèm theo Thông tư này Phụ lục II - Danh mục hàng hóa nhập khẩu có xuất xứ từ CHDCND Lào khi nhập khẩu vào Việt Nam không được hưởng ưu đãi thuế nhập khẩu.

Điều 2. Hàng hóa được áp dụng mức thuế suất thuế nhập khẩu 0%

Hàng hóa nhập khẩu có xuất xứ từ CHDCND Lào không thuộc 02 Danh mục nêu tại Điều 1 Thông tư này được áp dụng mức thuế suất thuế nhập khẩu 0% (không phần trăm) nếu đáp ứng các điều kiện nêu tại Điều 3 Thông tư này.

Điều 3. Điều kiện để hàng hóa nhập khẩu được hưởng ưu đãi giảm 50% mức thuế suất thuế nhập khẩu và hàng hóa được áp dụng mức thuế suất thuế nhập khẩu 0%

Hàng hóa nhập khẩu để được áp dụng giảm 50% mức thuế suất thuế nhập khẩu theo quy định tại khoản 1 Điều 1 và hàng hóa nhập khẩu để được áp dụng mức thuế suất thuế nhập khẩu 0% theo quy định tại Điều 2 Thông tư này phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau:

1. Có tờ khai hàng hóa nhập khẩu đăng ký với cơ quan hải quan kể từ ngày 03/10/2015.

2. Được nhập khẩu và vận chuyển thẳng từ CHDCND Lào vào Việt Nam, đáp ứng các quy định của Thỏa thuận về Quy tắc xuất xứ áp dụng cho hàng hóa được hưởng ưu đãi thuế quan Việt Nam - Lào và phải có Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa mẫu S (C/O form S) do cơ quan có thẩm quyền của nước CHDCND Lào cấp theo quy định.

Điều 4. Hàng hóa áp dụng hạn ngạch thuế quan

1. Ban hành kèm theo Thông tư này Phụ lục III - Danh mục hàng hóa có xuất xứ từ CHDCND Lào khi nhập khẩu vào Việt Nam được áp dụng chế độ hạn ngạch thuế quan 0% hàng năm.

2. Thuế suất thuế nhập khẩu đối với hàng hóa áp dụng hạn ngạch thuế quan:

a) Trường hợp hàng hóa nhập khẩu nằm trong số lượng hạn ngạch thuế quan nêu tại Phụ lục III thì thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Công Thương tại Thông tư quy định việc nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan hàng năm với thuế suất thuế nhập khẩu 0% đối với hàng hóa có xuất xứ từ CHDCND Lào.

b) Trường hợp hàng hóa nhập khẩu vượt số lượng hạn ngạch thuế quan quy định tại Phụ lục III và đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 3 Thông tư này thì phần vượt sẽ áp dụng giảm 50% mức thuế suất như quy định tại khoản 1 Điều 1 Thông tư này đối với các mặt hàng thuộc Phụ lục I.

c) Trường hợp hàng hóa nhập khẩu vượt số lượng hạn ngạch thuế quan quy định tại Phụ lục III và không đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 3 Thông tư này thì phn vượt sẽ áp dụng mức thuế suất quy định tại Biểu thuế ATIGA hoặc mức thuế suất quy định tại Biểu thuế MFN.

d) Đối với mặt hàng lá thuốc lá và phế liệu lá thuốc lá nhập khẩu vượt số lượng hạn ngạch thuế quan quy định tại Phụ lục III thực hiện như sau:

- Trường hợp lượng lá thuốc lá và phế liệu lá thuốc lá nhập khẩu vượt số lượng hạn ngạch thuế quan quy định tại Phụ lục III nhưng vẫn nằm trong tổng lượng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu do Bộ Công Thương công bố và đáp ứng các điều kiện quy định trong các văn bản quy phạm pháp luật của Việt Nam về hạn
ngạch thuế quan thì phần vượt áp dụng mức thuế suất quy định tại Biểu thuế MFN.

- Trường hợp lượng lá thuốc lá và phế liệu lá thuốc lá nhập khẩu vượt số lượng hạn ngạch thuế quan quy định tại Phụ lục III và vượt tổng lượng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu do Bộ Công Thương công bố hoặc không đảm bảo các điều kiện quy định trong các văn bản quy phạm pháp luật của Việt Nam về hạn ngạch thuế quan thì phần vượt áp dụng mức thuế suất ngoài hạn ngạch đối với lá thuốc lá và phế liệu lá thuốc lá quy định tại Thông tư số 80/2014/TT-BTC ngày 23/6/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 111/2012/TT-BTC ngày 04/7/2012 của Bộ Tài chính ban hành Danh mục hàng hóa và thuế suất thuế nhập khẩu để áp dụng hạn ngạch thuế quan.

Điều 5. Điều khoản chuyển tiếp

1. Hàng hóa nhập khẩu có xuất xứ từ CHDCND Lào, đăng ký tờ khai hải quan kể từ ngày 03/10/2015 đến trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành, nếu đáp ứng các điều kiện quy định tại Thông tư này thì được áp dụng ưu đãi thuế suất thuế nhập khẩu theo hướng dẫn tại Thông tư này.

2. Số tiền thuế chênh lệch giữa số thuế đã nộp với số thuế tính theo mức thuế suất thuế nhập khẩu quy định tại Thông tư này sẽ được hoàn trả.

Điều 6. Tổ chức thực hiện

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 14 tháng 02năm 2016 đến ngày 03 tháng 10 năm 2020.

2. Thông tư này thay thế Thông tư số 36/2012/TT-BTC ngày 02/3/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế nhập khẩu đối với các mặt hàng được áp dụng ưu đãi thuế suất thuế nhập khẩu Việt - Lào.

3. Trong quá trình thực hiện, các văn bản liên quan được dẫn chiếu tại Thông tư này mà được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thì thực hiện theo văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ, các Phó TTCP;
- Văn phòng TW và các ban của Đảng;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Toà án nhân dân TC;
- Viện Kiểm sát nhân dân TC;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Văn phòng BCĐTW về phòng chống tham nhũng;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND các tỉnh, thành ph
trực thuộc Trung ương;
- Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Cục Hải quan các tỉnh, thành phố;
- Công báo;
- Website Chính phủ;
- Website Bộ Tài chính;
- Các đ
ơn vị thuộc Bộ Tài chính;
- Lưu: VT, CST (PXNK).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Vũ Thị Mai

 

PHỤ LỤC I

DANH MỤC HÀNG HÓA CÓ XUẤT XỨ TỪ CHDCND LÀO KHI NHẬP KHẨU VÀO VIỆT NAM ĐƯỢC ÁP DỤNG GIẢM 50% MỨC THUẾ SUẤT THUẾ NHẬP KHẨU ATIGA
(Ban hành kèm theo Thông tư số 216/2015/TT-BTC ngày 31/12/2015 của Bộ Tài chính)

Mã hàng

Mô tả hàng hóa

04.07

Trứng chim và trứng gia cầm, nguyên vỏ, sng, đã bảo quản hoặc đã làm chín.

 

- Trứng sng khác:

0407.21.00

- - Của gà thuộc loài Gallus domesticus

0407.29

- - Loi khác:

0407.29.10

- - - Của vịt, ngan

0407.29.90

- - - Loại khác

0407.90

- Loại khác:

0407.90.10

- - Của gà thuộc loài Gallus domesticus

0407.90.20

- - Của vịt, ngan

0407.90.90

- - Loại khác

 

 

10.06

Lúa gạo.

1006.10

- Thóc:

1006.10.90

- - Loại khác

1006.20

- Go lứt:

1006.20.10

- - Go Thai Hom Mali

1006.20.90

- - Loại khác

 

 

17.01

Đường mía hoặc đường củ cải và đường sucroza tinh khiết về mặt hoá học, ở thể rắn.

 

- Đường thô chưa pha thêm hương liệu hoặc cht màu:

1701.13.00

- - Đường mía đã nêu trong Chú giải phân nhóm 2 của Chương này

1701.14.00

- - Các loại đường mía khác

 

- Loại khác:

1701.91.00

- - Đã pha thêm hương liệu hoặc cht màu

1701.99

- - Loại khác:

 

- - - Đường đã tinh luyện:

1701.99.11

- - - - Đường trắng

1701.99.19

- - - - Loại khác

1701.99.90

- - - Loại khác

 

PHỤ LỤC II

DANH MỤC HÀNG HÓA NHẬP KHẨU CÓ XUẤT XỨ TỪ CHDCND LÀO KHI NHẬP KHẨU VÀO VIỆT NAM KHÔNG ĐƯỢC HƯỞNG ƯU ĐÃI THUẾ QUAN
(Ban hành kèm theo Thông tư s
ố 216/2015/TT-BTC ngày 31/12/2015 của Bộ Tài chính)

Mã hàng

Mô tả hàng hóa

12.07

Quả và hạt có dầu khác, đã hoặc chưa vỡ mảnh.

1207.91.00

- - Hạt thuc phiện

 

 

13.02

Nhựa và các chiết xuất từ thực vật; chất pectic, muối của axit pectinic và muối của axit pectic; thạch rau câu (agar-agar) và các chất nhầy và các chất làm đặc, làm dày khác, đã hoặc chưa cải biến, thu được từ các sản phẩm thực vật.

 

- Nha và các chiết xuất từ thc vt:

1302.11

- - Thuc phiện:

1302.11.10

- - - Bột thuc phiện (Pulvis opii)

1302.11.90

- - - Loại khác

 

 

24.01

Lá thuốc lá chưa chế biến; phế liệu lá thuốc lá.

2401.10

- Lá thuc lá chưa tước cọng:

2401.10.10

- - Loại Virginia, đã sấy bằng không khí nóng

2401.10.20

- - Loại Virginia, chưa sấy bằng không khí nóng

2401.10.40

- - Loại Burley

2401.10.50

- - Loại khác, được sy bng không khí nóng (flue-cured)

2401.10.90

- - Loại khác

2401.20

- Lá thuc lá, đã tước cọng một phn hoặc toàn bộ:

2401.20.10

- - Loại Virginia, đã sy bng không khí nóng

2401.20.20

- - Loại Virginia, chưa sy bng không khí nóng

2401.20.30

- - Loai Oriental

2401.20.40

- - Loại Burley

2401 20 50

- - Loại khác, đã sy bng không khí nóng

2401.20.90

- - Loại khác

2401.30

- Phế liu lá thuc lá:

2401.30.10

- - Cọng thuc lá

2401.30.90

- - Loại khác

 

 

24.02

Xì gà, xì gà xén hai đầu, xì gà nhỏ và thuốc lá điếu, từ lá thuốc lá hoặc từ các nguyên liệu thay thế lá thuốc lá.

2402.10.00

- Xì gà, xì gà xén hai đu và xì gà nhỏ, có chứa lá thuốc lá

2402.20

- Thuốc lá điếu có chứa lá thuốc lá:

2402.20.10

- - Thuốc lá Bi-đi (Beedies)

2402.20.20

- - Thuốc lá điếu, có chứa thành phần từ đinh hương

2402.20.90

- - Loại khác

2402.90

- Loại khác:

2402.90.10

- - Xì gà, xì gà xén hai đầu và xì gà nhỏ làm từ các nguyên liệu thay thế lá thuốc lá

2402.90.20

- - Thuốc lá điếu làm từ các nguyên liệu thay thế lá thuốc lá

 

 

24.03

Lá thuốc lá đã chế biến và các nguyên liệu thay thế lá thuốc lá đã chế biến khác; thuốc lá thuần nhấthoặc thuốc lá “hoàn nguyên”; chiết xuất và tinh chất lá thuốc lá.

 

- Lá thuốc lá để hút, có hoặc không chứa chất thay thế lá thuốc lá với tỷ lệ bất kỳ:

2403.11.00

- - Thuốc lá sử dụng tu nước đã được chi tiết ở Chú giải phân nhóm 1 của Chương này

2403.19

- - Loại khác:

 

- - - Đã được đóng gói để bán lẻ:

2403.19.11

- - - - Ang Hoon

2403.19.19

- - - - Loại khác

2403.19.20

- - - Lá thuốc lá đã chế biến khác đsản xuất thuốc lá điếu

2403.19.90

- - - Loại khác

 

- Loại khác:

2403.91

- - Thuốc lá “thuần nhất” hoặc “hoàn nguyên” (thuốc lá tấm):

2403.91.10

- - - Đã được đóng gói đbán lẻ

2403.91.90

- - - Loại khác

2403.99

- - Loại khác:

2403.99.10

- - - Chiết xut và tinh cht lá thuốc lá

2403.99.30

- - - Nguyên liệu thay thế lá thuốc lá đã chế biến

2403.99.40

- - - Thuốc lá bột để hít, khô hoặc không khô

2403.99.50

- - - Thuốc lá dạng hút và dạng nhai

2403.99.90

- - - Loại khác

 

 

27.09

Dầu mỏ và các loại dầu thu được từ các khoáng bi-tum, ở dạng thô.

2709.00.20

- Condensate

 

 

27.10

Dầu có nguồn gốc từ dầu mỏ và các loại dầu thu được từ các khoáng bi-tum, trừ dầu thô; các chế phẩm chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác, có chứa hàm lượng từ 70% trở lên là dầu có nguồn gốc từ dầu mỏ hoặc các loại dầu thu được từ các khoáng bi-tum, những loại dầu này là thành phần cơ bản của các chế phẩm đó; dầu thải.

 

- Dầu có nguồn gốc từ dầu mỏ và các loại dầu thu được từ các khoáng bi-tum (trừ dầu thô) và các chế phẩm chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác, có chứa hàm lượng từ 70% trở lên là dầu có nguồn gốc từ dầu mỏ hoặc các loại dầu thu được từ các khoáng bi-tum, những loại dầu này là thành phần cơ bản của các chế phẩm đó, trừ loại chứa dầu diesel sinh học và trừ dầu thải:

2710.12

- - Du nhẹ và các chế phm:

 

- - - Xăng động cơ:

2710.12.11

- - - - RON 97 và cao hơn, có pha chì

2710.12.12

- - - - RON 97 và cao hơn, không pha chì

2710.12.13

- - - - RON 90 và cao hơn, nhưng dưới RON 97 có pha chì

2710.12.14

- - - - RON 90 và cao hơn, nhưng dưới RON 97 không pha chì

2710.12.15

- - - - Loại khác, có pha chì

2710.12.16

- - - - Loại khác, không pha chì

2710.12.20

- - - Xăng máy bay, trừ loại sử dụng làm nhiên liệu máy bay phản lc

2710.12.30

- - - Tetrapropylen

2710.12.40

- - - Dung môi trng (white spirit)

2710.12.50

- - - Dung môi có hàm lượng cu tử thơm thp dưới 1% tính theo trọng lượng

2710.12.60

- - - Dung môi nhẹ khác

2710.12.70

- - - Naphtha, reformate và các chế phm khác đ pha chế xăng động cơ

2710.12.80

- - - Alpha olefin khác

2710.12.90

- - - Loại khác

2710.19

- - Loại khác:

2710.19.20

- - - Du thô đã tách phn nhẹ

2710.19.30

- - - Nguyên liệu để sản xuất than đen

 

- - - Du và mỡ bôi trơn:

2710.19.41

- - - - Du khoáng đã tinh chế đsản xut du bôi trơn

2710.19.42

- - - - Du bôi trơn cho động cơ máy bay

2710.19.43

- - - - Du bôi trơn khác

2710.19.44

- - - - Mỡ bôi trơn

2710.19.50

- - - Du dùng trong bộ hãm thuỷ lực (du phanh)

2710.19.60

- - - Dầu biến thế và dầu dùng cho bộ phận ngắt mạch

 

- - - Nhiên liệu diesel; các loại du nhiên liệu:

2710.19.71

- - - - Nhiên liu diesel cho ô tô

2710.19.72

- - - - Nhiên liệu diesel khác

2710.19.79

- - - - Du nhiên liu

2710.19.81

- - - Nhiên liệu động cơ máy bay (nhiên liệu phản lực) có độ chớp cháy từ 23°C trở lên

2710.19.82

- - - Nhiên liệu động cơ máy bay (nhiên liệu phản lực) có độ chớp cháy dưới 23°C

2710.19.83

- - - Các kerosine khác

2710.19.89

- - - Dầu trung khác và các chế phẩm

2710.19.90

- - - Loại khác

2710.20.00

- Dầu mỏ và các loại dầu thu được từ các khoáng bi-tum (trừ dầu thô) và các chế phẩm chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác, có chứa từ 70% trọng lượng trở lên là dầu mỏ hoặc các loại dầu thu được từ các khoáng bi-tum, những loại dầu này là thành phần cơ bản của các chế phẩm đó, có chứa dầu diesel sinh học, trừ dầu thải

 

- Du thải:

2710.91.00

- - Có chứa biphenyl đã polyclo hóa (PCBs), terphenyl đã polyclo hóa (PCTs) hoặc biphenyl đã polybrom hóa (PBBs)

2710.99.00

- - Loại khác

 

 

30.06

Các mặt hàng dược phẩm ghi trong Chú giải 4 của Chương này.

3006.92

- - Phế thải dược phẩm:

3006.92.10

- - - Của thuc điều trị ung thư, HIV/AIDS hoặc các bệnh khó chữa khác

3006.92.90

- - - Loại khác

 

 

36.04

Pháo hoa, pháo hiệu, pháo mưa, pháo hiệu sương mù và các sản phẩm pháo khác.

3604.10.00

- Pháo hoa

3604.90

- Loại khác:

3604.90.20

- - Pháo hoa nhỏ và kíp n dùng làm đ chơi

3604.90.30

- - Pháo hiệu hoặc pháo thăng thiên

3604.90.90

- - Loại khác

 

 

38.25

Các sản phm còn lại của ngành công nghiệp hoá chất hoặc các ngành công nghiệp có liên quan, chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác; rác thải đô thị; bùn cặn của nước thải; các chất thải khác được nêu ở Chú giải 6 của Chương này.

3825.10.00

- Rác thải đô th

3825.20.00

- Bùn cn của nước thải

3825.30

- Rác thải bnh vin:

3825.30.10

- - Bơm tiêm, kim tiêm, ng dn lưu và các loại tương tự

3825.30.90

- - Loại khác

 

- Dung môi hữu cơ thải:

3825.41.00

- - Đã halogen hoá

3825.49.00

- - Loại khác

3825.50.00

- Chất thải từ dung dịch tẩy kim loại, chất lỏng thuỷ lực, dầu phanh và chất lỏng chống đông

 

- Chất thải khác từ ngành công nghiệp hoá chất hoặc các ngành công nghiệp có liên quan:

3825.61.00

- - Chứa chủ yếu các hợp chất hữu cơ

3825.69.00

- - Loại khác

3825.90.00

- Loại khác

 

 

40.12

Lốp bằng cao su loại bơm hơi đã qua sử dụng hoặc đắp lại; lốp đặc hoặc nửa đặc, hoa lốp và lót vành, bằng cao su.

4012.19

- - Loại khác:

4012.19.20

- - - Loại dùng cho xe đạp

4012.19.30

- - - Loại dùng cho máy thuộc nhóm 84.29 hoặc 84.30

4012.19.40

- - - Loại dùng cho các xe khác thuộc Chương 87

4012.19.90

- - - Loại khác

4012.20

- Lp loại bơm hơi đã qua sử dụng:

4012.20.10

- - Loại sử dụng cho ô tô con (motor car) (kcả loại ô tô chở người có khoang chở hành lý chung (station wagons) và ô tô đua)

 

- - Loại dùng cho ô tô buýt hoặc ô tô vận tải:

4012.20.21

- - - Chiều rộng không quá 450 mm

4012.20.29

- - - Loại khác

4012.20.30

- - Loại sử dụng cho phương tiện bay

4012.20.40

- - Loại dùng cho xe môtô

4012.20.50

- - Loại dùng cho xe đạp

4012.20.60

- - Loại dùng cho máy thuộc nhóm 84.29 hoặc 84.30

4012.20.70

- - Loại dùng cho các xe khác thuộc Chương 87

 

- - Loại khác:

4012.20.91

- - - Lp trơn

4012.20.99

- - - Loại khác

4012.90

- Loại khác:

 

- - Lp đặc:

4012.90.14

- - - Lốp đặc có đường kính ngoài trên 250 mm, chiều rộng không quá 450 mm

4012.90.15

- - - Lp đặc có đường kính ngoài trên 250 mm, chiu rộng trên 450 mm, dùng cho xe thuộc nhóm 87.09

4012.90.16

- - - Lp đặc khác có đường kính ngoài trên 250 mm, chiu rộng trên 450 mm

4012.90.19

- - - Loại khác

 

- - Lp nửa đặc:

4012.90.21

- - - Có chiều rộng không quá 450 mm

4012.90.22

- - - Có chiu rộng trên 450 mm

4012.90.70

- - Lốp có thđắp lại hoa lốp chiều rộng không quá 450 mm

4012.90.80

- - Lót vành

4012.90.90

- - Loại khác

 

 

87.02

Ô tô chở 10 người trở lên, kcả lái xe.

8702.10

- Loại động cơ đốt trong kiểu piston đốt cháy bằng sức nén (diesel hoặc bán diesel):

 

- - Loại khác:

 

- - - Ô tô khách (motor coaches, buses hoặc minibuses) khác:

8702.10.81

- - - - Khối lượng toàn bộ theo thiết kế từ 6 tấn nhưng không quá 18 tấn

8702.10.89

- - - - Loại khác

8702.10.90

- - - Loại khác

8702.90

- Loại khác:

 

- - Loại khác:

8702.90.92

- - - Ô tô (bao gm cả xe limousine kéo dài nhưng không bao gm ô tô khách (coaches, buses, minibuses) hoặc xe van)

 

- - - Xe chở người từ 30 chtrở lên:

8702.90.94

- - - - Loại khác

8702.90.95

- - - Ô tô khách (motor coaches, buses hoặc minibuses) khác

8702.90.99

- - - Loại khác

 

 

87.03

Ô tô và các loại xe khác có động cơ được thiết kế chủ yếu để chở người (trừ các loại thuộc nhóm 87.02), kể cả xe chở người có khoang hành lý chung (station wagons) và ô tô đua.

 

- Xe khác, loại có động cơ đt trong kiu piston đt cháy bng tia lửa đin:

8703.21

- - Loại dung tích xi lanh không quá 1.000 cc:

 

- - - Ô tô (kcả xe chở người có khoang chở hành lý chung (station wagons), SUVs và xe thể thao, nhưng không kể xe van):

 

- - - - Loại khác:

8703.21.24

- - - - - Loại bn bánh chủ động

8703.21.29

- - - - - Loại khác

 

- - - Loại khác:

8703.21.91

- - - - Xe cứu thương

8703.21.92

- - - - Ô tô nhà ở lưu động (có nội thất được thiết kế như căn hộ) (Motor-homes)

8703.21.99

- - - - Loại khác

8703.22

- - Loại dung tích xi lanh trên 1.000 cc nhưng không quá 1.500 cc:

 

- - - Ô tô (kcả xe chở người có khoang chở hành lý chung (station wagons), SUVs và xe thể thao, nhưng không kể xe van):

8703.22.19

- - - - Loại khác

 

- - - Loại khác:

8703.22.91

- - - - Xe cứu thương

8703.23

- - Dung tích xilanh trên 1.500 cc nhưng không quá 3.000 cc:

8703.23.40

- - - Ô tô nhà ở lưu động (có nội thất được thiết kế như căn hộ) (Motor-homes)

 

- - - Ô tô (kcả xe chở người có khoang chở hành lý chung (station wagons), SUVs và xe thể thao, nhưng không kể xe van), loại khác:

8703.23.61

- - - - Dung tích xi lanh không quá 1.800 cc

8703.23.62

- - - - Dung tích xi lanh trên 1.800 cc nhưng không quá 2.000 cc

8703.23.63

- - - - Dung tích xi lanh trên 2.000 cc nhưng không quá 2.500 cc

8703.23.64

- - - - Dung tích xi lanh trên 2.500 cc

 

- - - Loại khác:

8703.23.91

- - - - Dung tích xi lanh không quá 1.800 cc

8703.23.92

- - - - Dung tích xi lanh trên 1.800 cc nhưng không quá 2.000 cc

8703.23.93

- - - - Dung tích xi lanh trên 2.000 cc nhưng không quá 2.500 cc

8703.23.94

- - - - Dung tích xi lanh trên 2.500 cc

 

- Xe ô tô khác, loại có động cơ đt trong kiu piston đt cháy bng sức nén (diesel hoặc bán diesel):

8703.31

- - Dung tích xi lanh không quá 1.500 cc:

 

- - - Ô tô (kcả xe chở người có khoang chở hành lý chung (station wagons), SUVs và xe thể thao, nhưng không kể xe van), dạng CKD:

8703.31.19

- - - - Loại khác

8703.31.50

- - - Ô tô nhà ở lưu động (có nội tht được thiết kế như căn hộ) (Motor-homes)

 

- - - Loại khác:

8703.31.91

- - - - Xe bn bánh chủ động

8703.31.99

- - - - Loại khác

8703.32

- - Dung tích xi lanh trên 1.500 cc nhưng không quá 2.500 cc:

 

- - - Ô tô (kcả xe chở người có khoang chở hành lý chung (station wagons), SUVs và xe thể thao, nhưng không k xe van), loại khác:

 

- - - - Loại dung tích xi lanh không quá 2.000 cc:

8703.32.52

- - - - - Xe bn bánh chủ động

8703.32.53

- - - - - Loại khác

 

- - - - Loại khác:

8703.32.54

- - - - - Xe bn bánh chủ động

8703.32.59

- - - - - Loại khác

8703.32.60

- - - Ô tô nhà ở lưu động (có nội tht được thiết kế như căn hộ) (Motor-homes)

 

- - - Loại khác:

 

- - - - Loại dung tích xilanh không quá 2.000 cc:

8703.32.92

- - - - - Xe bn bánh chủ động

8703.32.93

- - - - - Loại khác

 

- - - - Loại khác:

8703.32.94

- - - - - Xe bn bánh chủ động

8703.32.99

- - - - - Loại khác

 

- Loại khác:

8703.90

- - Xe hoạt động bng điện:

8703.90.70

- - - Ô tô (kể cả xe chở người có khoang chở hành lý chung (station wagons), SUVs và xe thể thao, nhưng không kể xe van), loại khác

8703.90.90

- - - Loại khác

 

 

8710.00.00

Xe tăng và các loại xe chiến đấu bọc thép khác, loại cơ gii, có hoặc không lắp kèm vũ khí, và bộ phận của các loại xe này.

 

 

87.11

Mô tô (kể cả xe gắn máy có bàn đạp (moped)) và xe đạp có gắn động cơ phụ trợ, có hoặc không có thùng xe bên cạnh; mô tô thùng.

8711.10

- Có động cơ đốt trong kiu piston với dung tích xi lanh không quá 50 cc:

 

- - Dạng CKD:

8711.10.12

- - - Xe gn máy có bàn đạp (moped) và xe đạp có động cơ

8711.10.13

- - - Xe mô tô khác và xe scooter

8711.10.19

- - - Loại khác

 

- - Loại khác:

8711.10.92

- - - Xe gn máy có bàn đạp (moped) và xe đạp có động cơ

8711.10.93

- - - Xe mô tô khác và xe scooter

8711.10.99

- - - Loại khác

8711.20

- Có động cơ đốt trong kiu piston với dung tích xi lanh trên 50 cc nhưng không quá 250 cc:

8711.20.10

- - Xe mô tô đa hình

8711.20.20

- - Xe gn máy có bàn đạp (moped) và xe đạp có động cơ

 

- - Loại khác, dạng CKD:

 

- - - Mô tô (có hoặc không có thùng xe bên cạnh), bao gm cả xe scooter:

8711.20.39

- - - - Loại khác

 

- - - Loại khác:

8711.20.49

- - - - Loại khác

 

- - Loại khác:

 

- - - Mô tô (có hoặc không có thùng xe bên cạnh), bao gm cả xe scooter:

8711.20.51

- - - - Loại dung tích xi lanh trên 150 cc nhưng không quá 200 cc

8711.20.52

- - - - Loại dung tích xi lanh trên 200 cc nhưng không quá 250 cc

8711.20.59

- - - - Loại khác

8711.20.90

- - - Loại khác

8711.90

- Loại khác:

 

- - Loại khác, dạng CKD:

8711.90.51

- - - Xe mô tô đin

8711.90.52

- - - Loại khác, có dung tích xi lanh không quá 200cc

8711.90.53

- - - Loại khác, có dung tích xi lanh trên 200cc nhưng không quá 500cc

8711.90.54

- - - Loại khác, có dung tích xi lanh trên 500cc

 

- - Loại khác:

8711.90.91

- - - Xe mô tô điện

8711.90.99

- - - Loại khác

 

 

93.01

Vũ khí quân sự, trừ súng lục ổ quay, súng lục và các loại vũ khí thuc nhóm 93.07.

9301.10.00

- Vũ khí pháo binh (ví dụ, súng, súng ci và súng moóc trê)

9301.20.00

- Bệ phóng tên lửa; súng phun lửa; súng phóng lựu đạn; ng phóng ngư lôi và các loại súng phóng tương tự

9301.90.00

- Loại khác

 

 

9302.00.00

Súng lục quay và súng lục, trừ các loại thuộc nhóm 93.03 hoc 93.04.

 

 

93.03

Súng cầm tay (firearm) khác và các loại tương tự hoạt động bằng cách đốt cháy lượng thuốc nổ đã nạp (ví dụ, súng shotgun thể thao và súng trường thể thao, súng cầm tay nạp đạn phía nòng, súng ngắn và các loại khác được thiết kế chỉ để phóng pháo hiệu, súng lục và súng lục ổ quay để bắn đạn giả, súng bắn gia súc giết mổ, súng phóng dây).

9303.10.00

- Súng cm tay nạp đạn phía nòng

9303.20.00

- Súng shotgun ththao, súng shotgun săn hoặc súng shotgun bn bia khác, kể cả súng trường - shotgun kết hợp (combination shotgun-rifles)

9303.30.00

- Súng trường ththao, súng trường săn hoặc súng trường bn bia khác

9303.90.00

- Loại khác

 

 

93.04

Vũ khí khác (ví dụ, súng và súng lục sử dụng lò xo, hơi hoặc khí ga, dùi cui), trừ các loại thuộc nhóm 93.07.

9304.00.10

- Súng hơi, hoạt động với áp suất dưới 7 kgf/cm2

9304.00.90

- Loại khác

 

 

93.05

Bộ phận và phụ kiện của các loại vũ khí thuộc các nhóm từ 93.01 đến 93.04.

9305.10.00

- Của súng lục quay hoặc súng lục

9305.20.00

- Của súng shotgun hoặc súng trường thuộc nhóm 93.03

 

- Loại khác:

9305.91

- - Của vũ khí quân sự thuộc nhóm 93.01:

9305.91.10

- - - Bng da thuộc hoặc vật liệu dệt

9305.91.90

- - - Loại khác

 

- Loại khác:

9305.99

- - Loại khác:

 

- - - Của hàng hóa thuộc phân nhóm 9304.00.90:

9305.99.11

- - - - Bằng da thuộc hoặc vật liệu dệt

9305.99.19

- - - - Loại khác

 

- - - Loại khác:

9305.99.91

- - - - Bng da thuộc hoặc vật liệu dệt

9305.99.99

- - - - Loại khác

 

 

93.06

Bom, lựu đạn, ngư lôi, mìn, tên lửa và các loại đạn dược tương tự và bộ phận của chúng; đạn cát tút (cartridge) và các loại đn khác và đầu đn và các bphận của chúng, kể cả nùi đạn gém và nùi đạn cát tút (cartridge).

 

- Đạn cát tút (cartridge) cho súng shotgun và các bộ phận của chúng; đạn viên cho súng hơi:

9306.21.00

- - Đạn cát tút (cartridge)

9306.29.00

- - Loại khác

9306.30

- Đạn cát tút (cartridge) khác và các bộ phận của chúng:

 

- - Dùng cho súng lục quay và súng lục của nhóm 93.02:

9306.30.11

- - - Đn cỡ .22

9306.30.19

- - - Loại khác

9306.30.20

- - Đạn dùng cho dụng cụ tán đinh hoặc dụng cụ tương tự hoặc cho súng bắn gia súc giết mổ và các bộ phận của chúng

 

- - Loại khác:

9306.30.91

- - - Đn cỡ .22

9306.30.99

- - - Loại khác

9306.90.00

- Loại khác

 

 

9307.00.00

Kiếm, đoản kiếm, lưỡi lê, giáo và các loi vũ khí tương tự và bộ phận của chúng, vỏ và bao của chúng.

 

PHỤ LỤC III

DANH MỤC HÀNG HÓA CÓ XUẤT XỨ TỪ CHDCND LÀO KHI NHẬP KHẨU VÀO VIỆT NAM ĐƯỢC ÁP DỤNG CHẾ ĐỘ HẠN NGẠCH THUẾ QUAN 0% HÀNG NĂM
(Ban hành kèm theo Thông tư số 216/2015/TT-BTC ngày 31/12/2015 của Bộ Tài chính)

1. Hạn ngạch nhập khẩu lá thuốc lá là 3.000 tấn, bao gồm:

STT

Mã HS

Mô tả

 

24.01

Lá thuốc lá chưa chế biến; phế liệu lá thuốc lá.

 

2401.10

- Lá thuốc lá chưa tước cọng:

1

2401.10.10

- - Loại Virginia, đã sy bng không khí nóng

2

2401.10.20

- - Loại Virginia, chưa sy bng không khí nóng

3

2401.10.40

- - Loại Burley

4

2401.10.50

- - Loại khác, được sy bng không khí nóng (flue- cured)

5

2401.10.90

- - Loại khác

 

2401.20

- Lá thuốc lá, đã tước cọng một phn hoặc toàn bộ:

6

2401.20.10

- - Loại Virginia, đã sy bng không khí nóng

7

2401.20.20

- - Loại Virginia, chưa sy bng không khí nóng

8

2401 20.30

- - Loai Oriental

9

2401.20.40

- - Loại Burley

10

2401.20.50

- - Loại khác, đã sy bng không khí nóng

11

2401.20.90

- - Loại khác

 

2401.30

- Phế liu lá thuốc lá:

12

2401.30.10

- - Cọng thuốc lá

13

2401.30.90

- - Loại khác

2. Hạn ngạch nhập khẩu gạo là 70.000 tấn, bao gồm:

STT

Mã HS

Mô tả

 

10.06

Lúa gạo.

 

1006.10

- Thóc:

1

1006.10.90

- - Loại khác

 

1006.20

- Go lứt:

2

1006.20.10

- - Go Thai Hom Mali

3

1006 20 90

- - Loại khác

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 216/2015/TT-BTC ngày 31/12/2015 hướng dẫn về thuế suất thuế nhập khẩu để thực hiện Hiệp định thương mại song phương giữa Việt Nam - Lào do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


8.758

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.25.113