Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông tư 48/2020/TT-BCT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia an toàn trong sản xuất hóa chất nguy hiểm

Số hiệu: 48/2020/TT-BCT Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Công thương Người ký: Trần Tuấn Anh
Ngày ban hành: 21/12/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 48/2020/TT-BCT

Hà Nội, ngày 21 tháng 12 năm 2020

THÔNG TƯ

BAN HÀNH QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ AN TOÀN TRONG SẢN XUẤT, KINH DOANH, SỬ DỤNG, BẢO QUẢN VÀ VẬN CHUYỂN HÓA CHẤT NGUY HIỂM

Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29 tháng 6 năm 2006;

Căn cứ Luật Hóa chất ngày 21 tháng 11 năm 2007;

Căn cứ Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật; Nghị định số 78/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật;

Căn cứ Nghị định số 98/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Hóa chất;

Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong sản xuất, kinh doanh, sử dụng, bảo quản và vận chuyển hóa chất nguy hiểm.

Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong sản xuất, kinh doanh, sử dụng, bảo quản và vận chuyển hóa chất nguy hiểm.

Ký hiệu QCVN 05:2020/BCT.

Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2022.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Cục trưởng Cục Hóa chất có trách nhiệm tổ chức hướng dẫn và triển khai thực hiện Thông tư này.

2. Chánh Văn phòng Bộ; Cục trưởng Cục Hóa chất; Giám đốc Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.

3. Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh vướng mắc, cơ quan, tổ chức, cá nhân kịp thời phản ánh bằng văn bản về Bộ Công Thương để được hướng dẫn hoặc nghiên cứu sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.


Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- Lãnh đạo Bộ Công Thương;
- Các đơn vị thuộc Bộ Công Thương;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Cục Kiểm tra VBQPPL (Bộ Tư pháp);
- Cục Kiểm soát thủ tục hành chính Bộ Tư pháp;
- Công báo;
- Website Chính phủ, Bộ Công Thương;
- Lưu: VT, PC, HC.

BỘ TRƯỞNG
Trần Tuấn Anh

QCVN 05 : 2020/BCT

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ AN TOÀN TRONG SẢN XUẤT, KINH DOANH, SỬ DỤNG, BẢO QUẢN VÀ VẬN CHUYỂN HÓA CHẤT NGUY HIỂM

National technical regulation on safety in production, commerce, use, storage and transportation of hazardous chemicals

Lời nói đầu

QCVN 05 : 2020/BCT do Tổ soạn thảo xây dựng; Cục Hóa chất trình duyệt; Bộ Khoa học và Công nghệ thẩm định; Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành kèm theo Thông tư số: 48/2020/TT-BCT, ngày 21 tháng 12 năm 2020.

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ AN TOÀN TRONG SẢN XUẤT, KINH DOANH, SỬ DỤNG, BẢO QUẢN VÀ VẬN CHUYỂN HÓA CHẤT NGUY HIỂM

National technical regulation on safety in production, commerce, use, storage and transportation of hazardous chemicals

I. Quy định chung

1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chuẩn này quy định các yêu cầu chung về an toàn trong sản xuất kinh doanh, sử dụng, bảo quản và vận chuyển hóa chất nguy hiểm trong lĩnh vực công nghiệp.

2. Đối tượng áp dụng

Quy chuẩn này áp dụng cho các tổ chức, cá nhân có hoạt động sản xuất, kinh doanh, sử dụng, bảo quản và vận chuyển hóa chất nguy hiểm trong lĩnh vực công nghiệp.

3. Giải thích từ ngữ và từ viết tắt

Trong Quy chuẩn này các từ ngữ và từ viết tắt dưới đây được hiểu như sau:

3.1. GHS là tên viết tắt của Hệ thống hài hòa toàn cầu về phân loại và ghi nhãn hóa chất (Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals).

3.2. Hình đồ cảnh báo là hình ảnh cung cấp thông tin về các mối nguy hại vật chất, sức khỏe và môi trường theo GHS của hóa chất và được ký hiệu là GHS01; GHS02; GHS03; GHS04; GHS05; GHS06; GHS07; GHS08; GHS09. Các hình đồ cảnh báo GHS được quy định cụ thể tại Phụ lục A Quy chuẩn này.

3.3. Hóa chất nguy hiểm là hóa chất có một hoặc một số đặc tính nguy hiểm sau đây theo nguyên tắc phân loại của GHS: dễ nổ; ôxy hóa mạnh; ăn mòn mạnh; dễ chảy; độc cấp tính, độc mãn tính; gây kích ứng với con người; gây ung thư hoặc có nguy cơ gây ung thư; gây biến đổi gen; độc đối với sinh sản; tích luỹ sinh học; ô nhiễm hữu cơ khó phân huỷ; độc hại đến môi trường.

3.4. MSDS là viết tt của Phiếu an toàn hóa cht (Material safety data sheet).

3.5. Phương tiện chứa là các loại bao gói, chai, thùng, bồn, bể hoặc côngtenơ dùng để chứa hàng hóa.

II. Quy định kỹ thuật

1. Tài liệu viện dẫn

1.1. QCVN 03: 2019/BYT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia - Giá trị giới hạn tiếp xúc cho phép 50 yếu tố hóa học tại nơi làm việc.

1.2. QCVN 40: 2011/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp.

1.3. QCVN 19: 2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ.

1.4. QCVN 20: 2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với một số chất hữu cơ.

1.5. QCVN 06: 2020/BXD - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn cháy cho nhà và công trình.

1.6. QCVN 26: 2016/BYT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về vi khí hậu - giá trị cho phép vi khí hậu tại nơi làm việc.

1.7. QCVN 22: 2016/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chiếu sáng - Mức cho phép chiếu sáng nơi làm việc.

1.8. TCVN 4604: 2012 - Công trình công nghiệp - Nhà sản xuất - Tiêu chuẩn thiết kế.

1.9. TCVN 2290: 1978 - Thiết bị sản xuất - Yêu cầu chung về an toàn.

1.10. TCVN 3255: 1986 - An toàn nổ - Yêu cầu chung.

1.11. TCVN 6304: 1997 - Chai chứa khí đốt hóa lỏng - Yêu cầu an toàn trong bảo quản, xếp dỡ và vận chuyển.

2. Yêu cầu về tài liệu, bảng, biển báo

Nhà xưởng, kho chứa, khu vực có hoạt động liên quan đến hóa chất nguy hiểm phải có các loại tài liệu, bảng, biển báo sau:

2.1. Bảng nội quy về an toàn hóa chất đặt tại các cửa ra vào ở vị trí dễ thấy, dễ đọc:

2.2. Sơ đồ thể hiện các vị trí lưu trữ, đường ống, băng chuyền vận chuyển hóa chất nguy hiểm, vị trí bố trí trang thiết bị bảo hộ cá nhân và thiết bị ứng phó sự cố hóa chất, vị trí để dụng cụ y tế, đường, lối thoát hiểm (thoát nạn), điểm tập trung khi sơ tán của nhà xưởng, kho chứa, khu vực tại cửa ra vào ở vị trí dễ thấy, dễ đọc;

2.3. Các biển báo phù hợp với mức độ nguy hiểm của hóa chất đặt ở vị trí dễ thấy, dễ đọc tại từng khu vực lưu trữ, thao tác với hóa chất nguy hiểm. Các biển báo phải thể hiện các đặc tính nguy hiểm của hóa chất và có ít nhất các thông tin: hình đồ cảnh báo, từ cảnh báo, cảnh báo nguy cơ. Trường hợp hóa chất có nhiều đặc tính nguy hiểm khác nhau thì các biển báo nguy hiểm phải thể hiện đầy đủ các đặc tính nguy hiểm đó.

Các biển báo nguy hiểm phải được thiết kế đảm bảo dễ nhận biết các hình đồ cảnh báo từ khoảng cách 5 m.

Hình đồ cảnh báo, từ cảnh báo, cảnh báo nguy cơ thực hiện theo quy định tại Thông tư 32/2017/TT-BCT Quy định cụ thể và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật hóa chất và Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật hóa chất hoặc các quy định hiện hành về phân loại, ghi nhãn hóa chất;

2.4. Sơ đồ thoát hiểm phải được đặt tại các khu vực lưu trữ, thao tác với hóa chất nguy hiểm và có nguy cơ xảy ra sự cố cao đảm bảo người lao động có thể đọc được tại vị trí làm việc và trên đường thoát hiểm.

Sơ đồ thoát hiểm thể hiện các thông tin: đường, lối thoát hiểm (thoát nạn) phù hợp, vị trí để các trang thiết bị bảo hộ cá nhân, thiết bị ứng phó sự cố, thiết bị y tế;

2.5. Quy trình ứng phó sự cố hóa chất, danh mục hóa chất và phiếu an toàn hóa chất phải được để nơi dễ thấy và dễ tiếp cận. Danh mục hóa chất phải thể hiện các thông tin về tên hóa chất, tên thương mại, phân loại, hình đồ cảnh báo, số lượng lưu trữ lớn nhất tại một thời điểm, khu vực lưu trữ.

3. Yêu cầu khi làm việc, tiếp xúc với hóa chất nguy hiểm

3.1. Những người làm việc tiếp xúc với các hóa chất nguy hiểm phải được huấn luyện an toàn hóa chất theo quy định của Nghị định 113/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật hóa chất và các quy định hiện hành.

Cơ sở có hóa chất nguy hiểm có trách nhiệm tổ chức huấn luyện an toàn hóa chất, vệ sinh lao động cho cán bộ công nhân viên.

3.2. Có biện pháp kiểm soát người ra, vào nhà xưởng, kho chứa có hóa chất nguy hiểm và cung cấp danh sách những người có mặt tại khu vực cho lực lượng cứu hộ, cứu nạn trong trường hợp xảy ra sự cố hóa chất.

3.3. Cơ sở hóa chất nguy hiểm phải có trách nhiệm phổ biến, hướng dẫn nội quy an toàn, cung cấp phương tiện bảo hộ cá nhân phù hợp cho khách đến làm việc tại cơ sở.

3.4. Cơ sở có hóa chất nguy hiểm phải trang bị đầy đủ cho người lao động phương tiện bảo hộ cá nhân phù hợp với mức độ nguy hại của từng hóa chất và tính chất công việc ở tình trạng hoạt động tốt;

Thực hiện kiểm tra định kỳ tối thiểu 01 lần 01 tháng, đảm bảo các thiết bị bảo hộ cá nhân luôn đầy đủ và trong điều kiện sử dụng. Cơ sở có hóa chất nguy hiểm có trách nhiệm lưu giữ biên bản kiểm tra trong vòng 12 tháng và xuất trình cho cơ quan quản lý có thẩm quyền khi được yêu cầu.

3.5. Cơ sở hóa chất nguy hiểm phải đạt yêu cầu về giá trị giới hạn tiếp xúc cho phép 50 yếu tố hóa học tại nơi làm việc quy định tại QCVN 03:2019/BYT và các quy định hiện hành về an toàn vệ sinh lao động.

4. Yêu cầu về ứng phó sự cố hóa chất và bảo vệ môi trường

4.1. Cơ sở có hóa chất nguy hiểm phải xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch hoặc biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất theo quy định hiện hành.

4.2. Chỉ những người hiểu rõ tính chất nguy hiểm của hóa chất, nắm vững quy trình ứng phó sự cố, phương pháp xử lý và có đủ phương tiện bảo vệ cá nhân mới được tham gia xử lý sự cố.

4.3. Cơ sở hóa chất nguy hiểm phải thực hiện đầy đủ các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường. Nước thải phải được xử lý đạt QCVN 40: 2011/BTNMT, khí thải phải được xử lý đạt QCVN 19: 2009/BTNMT, QCVN 20: 2009/BTNMT.

5. Yêu cầu về nhà xưởng, kho chứa

5.1. Nhà xưởng sản xuất, kho chứa hóa chất nguy hiểm, khi thiết kế xây dựng mới hoặc cải tạo phải thực hiện theo quy định tại QCVN 06: 2020/BXD; TCVN 4604: 2012 và các quy định pháp luật có liên quan, phù hợp với tính chất, quy mô và công nghệ sản xuất, lưu trữ hóa chất.

5.2. Đường, lối thoát nạn của nhà xưởng, kho chứa hóa chất phải được thiết kế, xây dựng theo quy định tại QCVN 06: 2020/BXD và các quy định hiện hành.

5.3. Hệ thống thông gió của nhà xưởng, kho chứa hóa chất nguy hiểm phải được lắp đặt để đảm bảo giá trị cho phép vi khí hậu tại nơi làm việc quy định tại QCVN 26 : 2016/BYT.

5.4. Hệ thống chiếu sáng nhà xưởng sản xuất, kho chứa hóa chất nguy hiểm phải đảm bảo mức cho phép chiếu sáng nơi làm việc theo quy định tại QCVN 22: 2016/BYT.

5.5. Nhà xưởng, kho chứa hóa chất nguy hiểm phải có hệ thống thu lôi chống sét hoặc nằm trong khu vực được chống sét an toàn và được định kỳ kiểm tra theo các quy định hiện hành.

5.6. Nhà xưởng, kho chứa hóa chất nguy hiểm phải được kiểm tra định kỳ hàng năm về an toàn và biện pháp đảm bảo an toàn trước mùa mưa bão. Biên bản kiểm tra phải được lưu giữ đến kỳ kiểm tra tiếp theo.

5.7. Sàn nhà xưởng, kho chứa hóa chất phải chịu được tải trọng, chịu được ăn mòn hóa chất, không trơn trượt.

5.8. Nhà xưởng, kho chứa có hóa chất nguy hiểm phải có ít nhất 2 lối ra, vào. Các lối ra, vào, cửa thoát nạn, lối đi cho người đi bộ không bị cản trở.

5.9. Nhà xưởng, kho chứa hóa chất nguy hiểm phải lắp đặt thiết bị rửa mắt khẩn cấp và tắm khẩn cấp đảm bảo khoảng cách từ khu vực có thao tác tiếp xúc với hóa chất nguy hiểm đến thiết bị rửa mắt, tắm khẩn cấp trong phạm vi bán kính 10 m, nhưng không gần hơn 2 m.

5.10. Kho chứa hóa chất nguy hiểm phải được bố trí, phân chia khu vực sắp xếp theo tính chất của từng loại, nhóm hóa chất.

5.11. Các hóa chất có đặc tính không tương thích phải được bảo quản bằng cách phân lập khu vực theo khoảng cách an toàn hoặc cách ly trong các khu vực riêng biệt bằng tường chắn để đảm bảo không tiếp xúc với nhau kể cả khi xảy ra sự cố. Các hóa chất có đặc tính không tương thích được quy định chi tiết tại Phụ lục B của Quy chuẩn này.

5.12. Khi xếp hóa chất trong kho phải đảm bảo yêu cầu an toàn cho người lao động và hàng hóa như sau:

- Đối với hàng đóng bao phải xếp trên bục hoặc trên giá đỡ, cách tường ít nhất 0.5 m, hóa chất có khả năng phản ứng với nước phải xếp trên bục cao tối thiểu 0,12 m;

- Các thiết bị chứa hóa chất không được xếp sát tràn kho và không cao quá 2 m nếu không có kệ chứa;

- Lối đi chính trong kho rộng tối thiểu 1,5 m:

- Lập kế hoạch kiểm tra giám sát các điểm nguy cơ xảy ra sự cố tại nhà xưởng, kho chứa hóa chất nguy hiểm.

5.13. Sắp xếp hóa chất trên các kệ, giá đỡ, tủ,... chứa hóa chất phải đảm bảo an toàn tải trọng thiết kế và tải trọng cho phép của sàn.

5.14. Xếp chồng các phương tiện chứa hóa chất phải đảm bảo khả năng chịu tải cho phép của pa-lết Không xếp nhiều hơn ba (03) tầng đối với phương tiện chứa dung tích dưới 1.000 I. Không xếp nhiều hơn hai (02) tầng đối với phương tiện chứa dung tích trên 1.000 l.

5.15. Nhà xưởng, kho chứa hóa chất nguy hiểm dạng lỏng phải có hệ thống bờ, rãnh thu gom để đảm bảo; hóa chất không thoát ra môi trường; hóa chất không tiếp xúc với các loại hóa chất có khả năng phản ứng trong trường hợp xảy ra sự cố tràn đổ, rò rỉ hóa chất nguy hiểm khác.

5.16. Khu vực lưu chứa hóa chất tràn đổ, hóa chất thải bỏ, bao bì, thiết bị chứa đã qua sử dụng, các hóa chất hết hạn sử dụng phải tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường và quản lý chất thải nguy hại.

6. Yêu cầu về thiết bị

6.1. Thiết bị sản xuất, bảo quản, vận chuyển, sử dụng hóa chất nguy hiểm phải đảm bảo yêu cầu chung về an toàn theo quy định tại TCVN 2290: 1978

6.2. Khi thay thế, bổ sung các chi tiết của thiết bị làm việc với hóa chất nguy hiểm phải đảm bảo độ bền cơ học, hóa học, độ chịu lửa, chịu nhiệt, độ kín theo đúng chỉ tiêu kỹ thuật quy định.

6.3. Thiết bị vận chuyển hóa chất (băng tải, băng nâng...) phải có hệ thống phát tín hiệu cảnh báo trước khi khởi động.

6.4. Bề mặt nóng của thiết bị và ống dẫn chứa hóa chất có thể gây ra bỏng cho người làm việc phải được che chắn cách ly.

6.5. Khi vận hành, sử dụng các thiết bị chứa hóa chất chịu áp lực phải thực hiện đúng những yêu cầu trong hệ thống quy chuẩn kỹ thuật về các thiết bị chịu áp lực và các quy định hiện hành.

6.6. Hệ thống đo lường, kiểm soát công nghệ của các thiết bị trong các quá trình sản xuất hóa chất nguy hiểm phải được kiểm tra định kỳ, hiệu chuẩn sai số đảm bảo thiết bị vận hành ổn định.

7. Yêu cầu về phương tiện chứa và nhãn hàng hóa

7.1. Phương tiện chứa hóa chất nguy hiểm phải đảm bảo kín và chắc chắn, chịu được những va đập và tác động của thời tiết trong quá trình vận chuyển, chuyển tiếp hàng hoá giữa các phương tiện và xếp dỡ vào nhà xưởng, kho chứa bằng thủ công hoặc thiết bị cơ giới. Mức độ nạp phù hợp với quy định đối với từng loại hóa chất nguy hiểm. Bao bì dùng hết phải bảo quản riêng. Trường hợp sử dụng lại bao bì phải làm sạch, bảo đảm không phản ứng với hóa chất được nạp tiếp theo.

Vật liệu kê, đậy phải được đánh dấu để phân biệt từng loại hoá chất, không được dùng lẫn của nhau.

7.2. Phương tiện chứa hóa chất nguy hiểm phải có nhãn hàng hóa ghi đầy đủ các nội dung theo quy định hiện hành về ghi nhãn hóa chất.

7.3. Nhãn hàng hóa của hóa chất phải đảm bảo rõ, dễ đọc và không bị rách. Trường hợp nhãn bị mất hoặc hư hỏng không thể hiện rõ thông tin xác định hóa chất trong thiết bị chứa, phải tiến hành phân tích, xác định rõ tên và thành phần chính của hóa chất để bổ sung nhãn mới trước khi đưa ra lưu thông hoặc đưa vào sử dụng (kể cả trong trường hợp phải tiêu hủy).

8. Yêu cầu trong sản xuất, kinh doanh, sử dụng, bảo quản hóa chất dễ cháy, nổ

Cơ sở hoạt động sản xuất, kinh doanh, sử dụng, bảo quản hóa chất dễ cháy, nổ phù hợp với tiêu chí ghi nhận tương ứng một trong các hình đồ cảnh báo GHS01, GHS02, GHS03, GHS04 (sau đây gọi tắt là hóa chất dễ cháy, nổ) phải tuân thủ các yêu cầu sau:

8.1. Yêu cầu về bố trí, sắp xếp hóa chất

8.1.1. Kho chứa hóa chất dễ cháy, nổ phải cách ly với lửa và nguồn nhiệt.

8.1.2. Khoảng cách an toàn tối thiểu từ khu vực bảo quản hóa chất dễ cháy đến nguồn phát sinh nhiệt, tia lửa điện theo bảng sau:

Khu vực bảo quản đến khu vực khác

Khong cách an toàn tối thiu (m)

Khu vực lưu chứa chất lỏng dễ cháy bên trong phương tiện chứa đóng kín

3

Khu vực lưu chứa chất lỏng dễ cháy đang san chiết, khuấy trộn

8

Các cơ sở có hóa chất dễ cháy, n có thể duy trì khoảng cách an toàn lớn hơn tùy thuộc vào đánh giá rủi ro công việc phát sinh nhiệt và các biện pháp phòng ngừa sự cố cháy nổ.

8.1.3. Hóa chất dễ cháy, nổ không để cùng với ô xy, các chất có khả năng sinh ra ô xy, các hóa chất nguy hiểm có đặc tính không tương thích, các chất có yêu cầu về phương pháp chữa cháy khác nhau hoặc có khả năng tạo phản ứng nguy hiểm khi tiếp xúc hoặc cháy.

8.1.4. Cấm để thiết bị, đường ống chứa hóa chất dễ cháy, nổ gần nguồn phát nhiệt. Trường hợp có ánh nắng mặt trời chiếu trực tiếp, phải có biện pháp hạ nhiệt (sơn phản xạ hoặc tưới nước,...);

8.2. Yêu cầu về hệ thống điện, hệ thống thông gió

8.2.1. Hệ thống điện ở những nơi có hóa chất dễ cháy, nổ phải đảm bảo các yêu cầu sau:

- Dụng cụ điện, thiết bị điện, thiết bị chiếu sáng phải là loại an toàn cháy, nổ và có cấp phòng nổ tương ứng với môi trường hơi, khi dễ cháy, nổ;

- Không được đặt dây cáp điện trong cùng một đường rãnh ngầm hoặc nơi có ống dẫn hơi, khí, chất lỏng dễ cháy, nổ;

- Aptomat, ổ cắm điện phải đặt ở ngoài khu vực chứa các hóa chất dễ cháy, nổ;

8.2.2. Hệ thống thông gió của kho chứa hóa chất dễ cháy, nổ phải được thông thoáng tốt đảm bảo nồng độ hơi hóa chất nhỏ hơn 10% giá trị giới hạn nổ dưới bằng các biện pháp thông gió tự nhiên hay cưỡng bức;

8.3. Yêu cầu về thiết bị, dụng cụ, phương tiện chứa

8.3.1. Máy, thiết bị làm việc trong khu vực hóa chất dễ cháy, n phải đảm bảo các yêu cầu chung về an toàn nổ theo quy định tại TCVN 3255 : 1986 . Dụng cụ làm việc trong khu vực hóa chất dễ cháy, nổ phải có biện pháp kỹ thuật đảm bảo không phát sinh tia lửa do ma sát hay va đập

8.3.2. Các dụng cụ, thiết bị điện, thiết bị nâng lắp đặt và sử dụng bên trong kho phải là loại phòng chống cháy, nổ.

- Thiết bị nâng, xe nâng phải đảm bảo các tiêu chuẩn về phòng chống cháy, nổ theo tiêu chuẩn hiện hành. Không tiến hành các hoạt động sửa chữa, tiếp nhiên liệu, sạc điện bên trong kho chứa, nhà xưởng sản xuất, sử dụng hóa chất.

- Dụng cụ mở phương tiện chứa hóa chất dễ cháy, nổ phải làm bằng vật liệu hoặc có biện pháp kỹ thuật đảm bảo không phát sinh tia lửa do ma sát hay va đập.

8.3.3. Phương tiện chứa hóa chất lỏng dễ cháy, nổ phải giữ đúng hệ số đầy quy định tuỳ theo đặc tính hóa lý của chất lỏng đó; phương tiện chứa lớn phải có van xả một chiều, van ngắt lửa kèm bích an toàn phòng nổ; bích an toàn phòng nổ phải làm bằng vật liệu không cháy, nổ; đầu ống dẫn hóa chất dễ cháy, nổ vào phương tiện chứa phải sát mép hoặc sát đáy; phương tiện chứa chịu áp lực phải có van an toàn xả quá áp.

Tình trạng hoạt động của các phương tiện chứa phải được kiểm tra định kỳ ít nhất 01 lần 01 tháng. Cơ sở có hóa chất nguy hiểm có trách nhiệm lưu giữ biên bản kiểm tra đến lần kiểm tra tiếp theo và xuất trình cho cơ quan quản lý có thẩm quyền khi được yêu cầu.

8.3.4. Phương tiện chứa hóa chất dễ cháy, nổ dưới tác dụng của ánh sáng, phải được làm bằng vật liệu có màu cản được ánh sáng hoặc được bọc bằng các vật liệu ngăn ngừa ánh sáng. Các cửa kính của kho chứa phải được sơn cản ánh sáng hoặc dùng kính mờ;

8.4. Yêu cầu khi làm việc tiếp xúc với hóa chất

8.4.1. Không dùng khí nén có ô xy để nén đầy hóa chất dễ cháy, nổ từ thiết bị này sang thiết bị khác. Khi san rót hóa chất dễ cháy, nổ sang thiết bị chứa khác, phải tiếp đất bình chứa và bình rót;

8.4.2. Khi pha dung môi vào khối hóa chất lỏng ở thiết bị hở phải cách xa vùng có lửa ít nhất 10 m. Chỉ được pha dung môi vào khối hóa chất lỏng khi nhiệt độ khối hóa chất lỏng thấp hơn nhiệt độ sôi của dung môi.

8.4.3. Không dùng ngọn lửa trực tiếp soi sáng để tìm chỗ hở các đường ống dẫn, thiết bị chứa các hóa chất dễ cháy, nổ;

8.4.4. Trường hợp hóa chất dễ cháy, nổ, tiếp xúc trực tiếp với các hóa chất khác phải đảm bảo các yêu cầu sau:

- Thực hiện đúng quy trình công nghệ sản xuất, quy trình thao tác an toàn;

- Biết rõ ảnh hưởng của chất thêm vào đối với tính chịu nhiệt, tính dễ cháy, nổ của loại hóa chất dễ cháy, nổ;

- Chất thêm vào không có tạp chất không xác định.

8.4.5. Trước khi hàn thiết bị, ống dẫn trước đã chứa hóa chất dễ cháy, nổ, phải mở hết các nắp thiết bị, mặt bích ống dẫn và làm thoát hết khi dễ cháy, nổ ra ngoài, thau rửa sạch đảm bảo không còn khả năng tạo thành hỗn hợp cháy, nổ.

8.4.6. Trước khi đưa vào đường ống hay thiết bị một chất có khả năng gây cháy, nổ, hoặc trước và sau khi sửa chữa phải thực hiện nghiêm ngặt các quy trình phòng cháy, nổ:

- Thử kín, thử áp (nếu cần);

- Thông rửa bằng môi chất thích hợp hoặc khí trơ;

- Xác định hàm lượng ô xy, không khí hoặc chất cháy, nổ còn lại sao cho không còn khả năng tạo hỗn hợp cháy, nổ.

Kết quả kiểm tra phải được xác nhận của cán bộ phụ trách an toàn trước khi tiến hành sửa chữa;

8.4.7. Khi sơn xì, đặc biệt sơn trong khu vực kín phải đảm bảo hỗn hợp sơn với không khí ở ngoài vùng giới hạn nổ và tránh hiện tượng tĩnh điện gây ra cháy, nổ;

8.4.8. Khi xếp, dỡ hóa chất dễ cháy, nổ:

- Phải xây dựng quy trình an toàn xếp, dỡ hóa chất dễ chảy, nổ;

- Trang bị phương tiện ứng phó sự cố tràn, đổ phù hợp;

- Cấm các phương tiện vận chuyển không có nhiệm vụ hoặc không đáp ứng các quy định về phòng chống cháy, nổ đi vào bên trong khu vực bảo quản hóa chất dễ cháy, nổ.

-Trong quá trình xếp, dỡ hóa chất dễ cháy, nổ, phương tiện vận chuyển phải tắt máy hoàn toàn hoặc có biện pháp phòng chống cháy, nổ phù hợp;

8.4.9. Trường hợp xảy ra sự cố cháy, nổ, mọi người có mặt phải dùng phương tiện bảo vệ cá nhân tham gia cứu chữa người bị nạn và chữa cháy. Những người không có phương tiện bảo vệ cá nhân đảm bảo an toàn không được tham gia chữa cháy. Người gọi điện thoại báo công an phòng cháy chữa cháy và y tế cấp cứu, phải chỉ dẫn địa chỉ rõ ràng và trực tiếp đón dẫn đường nhanh nhất.

8.4.11. Trường hợp xảy ra cháy ở khu vực có thiết bị thông gió đang hoạt động phải lập tức dừng thiết bị thông gió để đám cháy không lan rộng ra những vùng khác, sau đó áp dụng các biện pháp chữa cháy phù hợp.

8 4.12. Phải có quy định chặt chẽ chế độ dùng lửa tại khu vực sản xuất, sử dụng và kho chứa hóa chất dễ cháy, nổ. Khi sửa chữa cơ khí, hàn điện hay hàn hơi phải tuân thủ quy trình làm việc an toàn phòng cháy, nổ, có xác nhận bảo đảm của cán bộ an toàn lao động.

9. Yêu cầu trong sản xuất, kinh doanh sử dụng và bảo quản hóa chất ăn mòn

Cơ sở hoạt động sản xuất, kinh doanh, sử dụng, bảo quản hóa chất ăn mòn phù hợp với tiêu chí ghi nhãn tương ứng hình đồ cảnh báo GHS05 (sau đây gọi tắt là hóa chất ăn mòn) phải tuân thủ các quy định sau:

9.1. Điều kiện về trang thiết bị, nhà xưởng, kho chứa hóa chất ăn mòn

9.1.1. Cơ sở có hóa chất ăn mòn phải có biện pháp ngăn ngừa, hạn chế sự ăn mòn, bảo vệ công trình xây dựng. Nhà xưởng, kho chứa hóa chất ăn mòn ở dạng lỏng phải có hệ thống rãnh thu gom, hệ thống thu hồi xử lý hóa chất.

9.1.2 .Thiết bị, đường ống chứa hóa chất ăn mòn phải được làm bằng vật liệu thích hợp, đảm bảo kín. Các vị trí van và cửa mở phải ở vị trí an toàn cho người thao tác đi lại. Trường hợp chứa trong thiết bị chịu áp lực, định kỳ phải kiểm tra theo quy định.

9.1.3. Đường đi phía trên thiết bị có hóa chất ăn mòn phải có lan can bảo vệ, có tay vịn đảm bảo an toàn trong quá trình thao tác. Thành thiết bị, bể chứa phải cao hơn vị trí người thao tác ít nhất 1,2 m, không được xây bục hoặc kê bất cứ vật gì làm giảm chiều cao nói trên.

9.1.4. Kho chứa hóa chất ăn mòn phải làm bằng các vật liệu không bị chất ăn mòn phá hủy. Nên kho chứa phải bằng phẳng, xung quanh chỗ để phải có gờ cao ít nhất 0,1 m hoặc rải một lớp cát dày 0,2 - 0,3 m;

9.2. Sắp xếp, bảo quản hóa chất ăn mòn

9.2.1 Không để các chất hữu cơ (như rơm, vỏ bào, mùn cưa, giấy), chất ô xy hóa, chất dễ cháy, nổ trong cùng một kho với hóa chất ăn mòn. Hóa chất ăn mòn vô cơ có tính axít, chất ăn mòn có tính kiềm vá các chất ăn mòn khác phải bảo quản ở những khu vực hoặc kho chứa khác nhau; các khu vực chứa phải có lối đi rộng ít nhất là 1 m.

9.2.2. Khi sắp xếp hóa chất ăn mòn phải để đúng chiều quy định.

9.2.3. Bao bì chứa hóa chất ăn mòn phải làm bằng vật liệu không bị hóa chất ăn mòn phá hủy, phải đảm bảo kín; hóa chất ăn mòn dạng lỏng không được nạp quá hệ số đầy theo quy định đối với mỗi loại hóa chất.

9.2.4. Kệ chứa hóa chất ăn mòn phải được thiết kế và lắp đặt đảm bảo không tích tụ hóa chất có đặc tính không tương thích.

9.2.5. Các hóa chất không tương thích hoặc khi tiếp xúc với nhau tạo ra phản ứng nguy hiểm, không để cùng khu vực bảo quản hóa chất ăn mòn:

9.2.5.1 Đối với các chất không tương thích với các chất ăn mòn

Cách ly trong các khu vực riêng biệt, hoặc phân lập khu vực theo khoảng cách cách ly tối thiểu 5 m đối với hóa chất ăn mòn thể lỏng hoặc 3 m đối với hóa chất ăn mòn dạng rắn:

9.2.5.2. Đối với các hóa chất tạo phản ứng nguy hiểm khi tiếp xúc với nhau, áp dụng một trong các giải pháp sau;

- Cách ly trong các khu vực riêng biệt có tường, cửa chắn đảm bảo an toàn.

- Phân lập khu vực theo khoảng cách an toàn tối thiểu 5 m.

- Lưu giữ trong cùng khu vực nhưng sử dụng riêng hệ thống khay thu gom tràn đổ hoặc thoát nước đảm bảo không có khả năng tiếp xúc kể cả trong trường hợp tràn đổ, rò rỉ, rơi vãi;

9.3. Làm việc tiếp xúc với hóa chất ăn mòn

9.3.1. Không được ôm, vác trực tiếp hóa chất ăn mòn. Khi nâng lên cao, đóng rót, di chuyển thiết bị chứa hóa chất ăn mòn phải sử dụng thiết bị chuyên dùng.

9.3.2. Khi vệ sinh, sửa chữa thiết bị, ống dẫn hóa chất ăn mòn phải có phương án làm việc an toàn, được xác nhận của cán bộ phụ trách an toàn.

9.3.3. Tại nơi có hóa chất ăn mòn phải có tủ thuốc cấp cứu, vòi nước, thùng chứa hóa chất trung hoà: dung dịch natri cacbonat ( NaHCO3) nồng độ 0.3%, dung dịch axit (CH3COOH) nồng độ 0,3% hoặc các dung dịch phù hợp khác để phục vụ ứng cứu sự cố hóa chất.

9.3.4 Những người làm việc trong kho phải thường xuyên kiểm tra độ kín của bao bì, thiết bị chứa đựng hóa chất ăn mòn và có biện pháp xử lý kịp thời.

Khi tiếp xúc với hóa chất phải dùng phương tiện bảo vệ cá nhân phù hợp;

10. Yêu cầu trong sản xuất, kinh doanh sử dụng và bảo quản hóa chất độc

Cơ sở hoạt động sản xuất, kinh doanh, sử dụng, bảo quản hóa chất độc phù hợp với tiêu chí ghi nhãn tương ứng một trong các hình đồ cảnh báo GHS06, GHS07, GHS08. GHS09 (sau đây gọi tắt là hóa chất độc) phải tuân thủ các quy định sau:

10.1. Điều kiện về trang thiết bị, nhà xưởng, kho chứa hóa chất độc

10.1.1. Cơ sở phải giám sát quy trình xuất, nhập hóa chất, lập phiếu kiểm soát mua bán hóa chất độc đảm bảo quản lý chính xác về khối lượng hóa chất độc chứa trong kho.

10.1.2. Máy, thiết bị, ống dẫn hóa chất độc phải bảo đảm bền và kín, các ống dẫn khí phải được thiết kế đảm bảo hạn chế tối đa các chỗ nối, chờ, nối dự phòng.

10.1.3. Nơi có hóa chất độc phải có tín hiệu báo động về tình trạng thiếu an toàn của máy, thiết bị, báo hiệu các công đoạn sản xuất đặc biệt.

10.1.4. Nơi có hơi khí độc, bụi độc phải thông gió tự nhiên và kết hợp với các biện pháp thông gió cưỡng bức để đảm bảo nồng độ chất độc trong môi trường làm việc không vượt quá nồng độ giới hạn cho phép theo quy định pháp luật hiện hành.

10.1.5. Thiết bị chứa hóa chất độc dễ bay hơi, dễ sinh bụi phải đảm bảo kín, chỉ được đặt tại các khu vực được quy định theo quy trình sản xuất.

10.1.6. Hóa chất độc phải bảo quản trong kho có tường và nền không thấm nước, không bị ảnh hưởng của lũ lụt, xa nơi đông dân cư, kho phải có khóa bảo đảm, chắc chắn.

10.1.7. Khu vực chứa hóa chất độc phải có hệ thống bờ, rãnh thu gom; hệ thống thu gom có dung tích chứa tối thiểu bằng 110% tổng thể tích hàng hóa;

10.2. Yêu cầu khi làm việc tiếp xúc với hóa chất độc

10.2.1. Khi tiếp xúc với hóa chất độc, phải có mặt nạ phòng độc. Mặt nạ phòng độc phải được lựa chọn theo khuyến cáo của nhà sản xuất hóa chất tại MSDS của hóa chất đó.

10.2.2. Khi tiếp xúc với bụi độc phải được trang bị khẩu trang chống bụi, quần áo bảo vệ chống hơi bụi, giày, găng tay phù hợp. Khi tiếp xúc với chất lỏng độc phải che kín cơ thể.

Phương tiện bảo vệ cá nhân phải để trong tủ kín được kiểm soát chặt chẽ việc sử dụng và định kỳ kiểm tra điều kiện sử dụng.

10.2.3. Trong quá trình sản xuất hóa chất độc, khi lấy mẫu hóa chất độc trong thiết bị áp lực cao, phải dùng máy giảm áp để giảm áp lực. Các thiết bị sản xuất, sử dụng hóa chất độc dạng lỏng phải có thiết bị đo mức hóa chất.

10.2.4. Không được tiếp xúc trực tiếp hóa chất độc. Các dụng cụ cân, đong hóa chất độc sau khi đã dùng phải được vệ sinh sạch sẽ.

10.2.5. Trước khi đưa người vào làm việc ở nơi kín, có hóa chất độc phải kiểm tra nồng độ hóa chất độc trong không khí, khử độc bằng biện pháp phù hợp, đảm bảo nồng độ chất độc còn lại nhỏ hơn nồng độ giới hạn cho phép tiếp xúc hoặc trang bị đầy đủ phương tiện bảo hộ cá nhân phù hợp. Khi làm việc ở những khu vực này, phải có ít nhất 02 người để báo động, cấp cứu kịp thời khi xảy ra sự cố.

10.2.6. Khu vực san chiết, đóng gói lại phương tiện chứa phải thông thoáng, đảm bảo vệ sinh an toàn hoặc có trang bị hệ thống hút hơi khí độc.

10.2.7. Khi sử dụng các phương tiện cân đong hóa chất độc phải đảm bảo không làm rơi vãi hoặc phát tán bụi ra không khí.

11. Yêu cầu an toàn đối với phương tiện chứa hóa chất ngoài trời

11.1. Bồn chứa hóa chất dạng lỏng phải có hệ thống đê hoặc tường bao và nền không thấm nước để đảm bảo hóa chất không thoát ra môi trường khi xảy ra sự cố tràn đổ.

11.2. Dung tích chứa của hệ thống đê hoặc tường bao phải lớn hơn hoặc bằng 110% dung tích bồn chứa hoặc cụm bồn chứa trong hệ thống đê bao.

11.3. Bồn chứa được dán các hình đồ cảnh báo an toàn phù hợp theo Hệ thống hài hòa toàn cầu về phân loại và ghi nhãn hóa chất (GHS). Vị trí dán hình đồ cảnh báo dễ quan sát từ các lối vào khu vực bồn.

11.3.1. Đối với bồn chứa đường kính từ 06 m trở lên: kích thước các cạnh hình đồ cảnh báo không nhỏ hơn 50 cm.

11.3.2. Đối với bồn chứa đường kính nhỏ hơn 06 m: kích thước các cạnh hình đồ cảnh báo không nhỏ hơn 15 cm.

12. Yêu cầu an toàn trong vận chuyển hóa chất nguy hiểm

12.1. Khi vận chuyển hóa chất nguy hiểm phải tuân thủ theo quy định Nghị định 42/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ quy định Danh mục hàng hoá nguy hiểm, vận chuyển hàng hoá nguy hiểm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ và vận chuyển hàng hóa nguy hiểm trên đường thuỷ nội địa và các văn bản pháp luật hiện hành.

12.2. Khi vận chuyển hóa chất nguy hiểm phải đảm bảo các yêu cầu:

12.2.1. Khi vận chuyển các bình khí nén, khi hóa lỏng phải theo các quy định: Yêu cầu an toàn trong vận chuyển của TCVN 6304: 1997.

12.2.2. Không được vận chuyển các bình ô xy cùng với bình khí dễ cháy và các chất dễ cháy khác.

12.2.3. Khi vận chuyển hóa chất nguy hiểm, xe phải có thùng, bồn chứa chuyên dụng hoặc có mui, bạt che tránh mưa, nắng. Bạt che phủ phải kín toàn bộ phần hóa chất được vận chuyển, đảm bảo không tiếp xúc nước mưa, ánh sáng mặt trời trực tiếp và ngăn hóa chất rò rỉ, rơi vãi trên đường.

12.3. Đảm bảo các điều kiện về môi trường bảo quản theo đúng phiếu an toàn hóa chất.

12.4. Cấm vận chuyển hóa chất nguy hiểm chung với người, gia súc và các hàng hóa khác.

13. Yêu cầu an toàn trong quá trình xếp, dỡ hóa chất nguy hiểm

13.1. Trước khi xếp hóa chất nguy hiểm lên phương tiện vận chuyển, người có hàng và người phụ trách phương tiện vận chuyển phải cùng kiểm tra phương tiện vận chuyển đảm bảo an toàn.

13.2. Trước khi tiến hành xếp, dỡ, người phụ trách xếp dỡ phải kiểm tra bao bì, nhãn hiệu và trực tiếp điều khiển hướng dẫn biện pháp làm việc an toàn.

13.3. Cấm xếp các loại hóa chất nguy hiểm có khả năng phản ứng với nhau hoặc có yêu cầu bắt buộc sử dụng các chữa cháy khác nhau trên cùng một phương tiện vận chuyển. Các kiện hàng phải xếp khít với nhau; phải chèn lót tránh lăn đổ, xê dịch.

13.4. Sau khi bốc dỡ một phần hóa chất nguy hiểm trên phương tiện vận chuyển phần còn lại phải chèn buộc cẩn thận đảm bảo không lăn, đổ xê dịch trước khi tiếp tục vận chuyển.

13.5. Trong quá trình xếp dỡ không được kéo lê; quăng vứt, va chạm làm đổ vỡ; các bao bì đặt đúng chiều ký hiệu quy định. Không được ôm vác hóa chất nguy hiểm.

13.6. Phải kiểm tra thiết bị nâng, chuyển bảo đảm an toàn trước khi tiến hành xếp, dỡ hóa chất nguy hiểm.

III. Tổ chức thực hiện

1. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân

1.1. Cục Hóa chất có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với cơ quan, đơn vị có liên quan hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra, giám sát thực hiện Quy chuẩn này.

1.2. Sở Công Thương các tỉnh, thành phố có trách nhiệm phối hợp với cơ quan liên quan hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra việc thực hiện Quy chuẩn này thuộc phạm vi quản lý theo quy định.

1.3. Cơ sở hóa chất nguy hiểm phải thực hiện các nội dung liên quan quy định tại Quy chuẩn này.

2. Hiệu lực thi hành

2.1. Quy chuẩn này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2021.

2.2. Trong thời hạn 18 tháng kể từ ngày Quy chuẩn này có hiệu lực, các cơ sở hóa chất nguy hiểm phải đáp ứng các yêu cầu theo quy định tại Quy chuẩn này./.


PHỤ LỤC A

CÁC HÌNH ĐỒ CẢNH BÁO THỂ HIỆN CÁC ĐẶC TÍNH NGUY HIỂM CỦA HÓA CHẤT

Hình đồ cảnh báo theo GHS

Hình đồ cảnh báo được phân loại và nhóm loại theo tính chất hóa, lý, hàng hoá nguy hiểm (Nhãn tương đương hình đồ cảnh báo theo GHS)

GHS01

Loại 1. Chất nổ và vật phẩm dễ nổ.

Nhóm 1.1: Chất và vật phẩm có nguy cơ nổ rộng.

Loại 1. Chất nổ và vật phẩm dễ nổ.

Nhóm 1.2: Chất và vật phẩm có nguy cơ bắn tóe nhưng không nổ rộng.

Loại 1. Chất nổ và vật phẩm dễ nổ.

Nhóm 1.3: Chất và vật phẩm có nguy cơ cháy và nguy cơ nổ nhỏ hoặc bắn tóe nhỏ hoặc cả hai, nhưng không nổ rộng.

Loại 1. Chất nổ và vật phẩm dễ nổ.

Nhóm 1.4: Chất và vật phẩm có nguy cơ không đáng kể.

Loại 1. Chất nổ và vật phẩm dễ nổ.

Nhóm 1.5: Chất rất không nhạy nhưng có nguy cơ nổ rộng.

Loại 1. Chất nổ và vật phẩm dễ nổ.

Nhóm 1.6: Vật phẩm đặc biệt không nhạy, không có nguy cơ nổ rộng.

GHS02

Loại 3. Chất lỏng dễ cháy và chất nổ lỏng khử nhạy.

Loại 4

Nhóm 4.1: Chất rắn dễ chảy, chất tự phản ứng và chất nổ rắn được ngâm trong Chất lỏng hoặc bị khử nhạy.

Loại 4.

Nhóm 4.2: Chất có khả năng tự bốc cháy.

Loại 4.

Nhóm 4.3: Chất khi tiếp xúc với nước tạo ra khí dễ cháy.

Loại 2. Khí.

Nhóm 2.1: Khí dễ cháy.

Loại 5.

Nhóm 5.2: Perôxít hữu cơ.

GHS03

Loại 5.

Nhóm 5.1: Chất ô xy hóa

GHS04

Loại 2. Khí.

Nhóm 2.2: Khí không dễ cháy, không độc hại.

Loại 2. Khí.

Nhóm 2.2: Khí không dễ cháy, không độc hại

Loại 2. Khí

Nhóm 2.3: Khí độc hại.

Loại 2. Khí.

Nhóm 2.3: Khí ô xy hóa

GHS05

Loại 8: Cht ăn mòn.

GHS06

Loại 6.

Nhóm 6.1: Cht độc.

Loại 2. Khí.

Nhóm 2.3: Khí độc hại

GHS07

Không có hình đồ tương đương

GHS08

Không có hình đồ tương đương

GHS09

Không có hình đồ tương đương

Không có hình đồ tương đương

Loại 9: Chất và vật phẩm nguy hiểm khác.

Không nằm trong phạm vi yêu cầu về hóa chất nguy hiểm tại nơi làm việc

Loại 6.

Nhóm 6.2: Chất gây nhiễm bệnh.

Loại 7: Cht phóng xạ.


PHỤ LỤC B

DANH MỤC CÁC LOẠI HÓA CHẤT KHÔNG TƯƠNG THÍCH VỚI NHAU

Bảng 1: Các hóa chất không tương thích - tra cứu theo hình đồ cảnh báo

Ghi chú:

Các dấu (X) là dấu hiệu không cho phép được thực hiện

Các dấu (O) là dấu hiệu cho phép được thực hiện

Bảng 2: Các hóa chất không tương thích - tra cứu theo phân loại hàng hóa nguy hiểm

Ký hiệu cách ly

Loại cách ly

TƯƠNG THÍCH: Các hóa chất có mối nguy cơ tương tự thường tương thích. Tuy nhiên, hóa chất có thể có nhiều nguy cơ thông tin chi tiết xem thêm MSDS.

THAM KHẢO MSDS: Có thể cần phải tách các hóa chất này. Tham khảo MSDS để được hướng dẫn thêm.

KHOẢNG CÁCH CÁCH LY TỐI THIỂU BA MÉT (3 m): Nhũng hóa chất này có thể phản ứng nguy hiểm nếu được bảo quản cùng nhau và nên để cách nhau ít nhất ba mét (3 m).

KHOẢNG CÁCH CÁCH LY TỐI THIỂU NĂM MÉT (5 m): Lưu trữ các hóa chất này cùng nhau có nguy cơ khả năng xảy ra hoặc tăng mức độ nghiêm trọng của sự cố. Chúng nên được giữ cách nhau ít nhất năm mét (5m) hoặc trong các khu vực lưu trữ riêng biệt.

CÔ LẬP: Các khu vực lưu trữ hoặc tủ bảo quản chuyên dụng được khuyến nghị cho các hóa chất tự phản ứng và peroxit hữu cơ, cũng như tách biệt với các kho, khu vực hàng hóa nguy hiểm khác.

Bảng 3: Một số hóa chất không tương thích điển hình

STT

Hóa chất

Không đ ln vi

1

Axit Axetic

Axit chromic. Axit nitric, axitpecloric, peroxit, permanganates và các loại chất ôxy hóa khác

2

Acetone

Hỗn hợp axit sunfuric và nitric nồng độ cao và bazơ mạnh

3

Acetylene

Chlorine, bromine, đồng, fluorine, bạc, thủy ngân

4

Các kim loại kiềm

Nước, carbon tetrachloride hoặc các loại hydrocarbons chứa clo khác, CO2, các hợp chất halogen

5

Ammonia, khan

Thủy ngân, chlorine, calcium hypochlorite. i-ốt, các hợp chất brom, axit flohydric

6

Ammonium nitrate

Các loại axít, bột kim loại, dung dịch dễ cháy, chlorates, nitrites, sulfur, các vật liệu hữu cơ rời mịn, các vật liệu dễ cháy

7

Aniline

Nitric acid, hydrogen peroxide

8

Các hợp cht asenic

Bất cứ chất khử nào

9

Azides

Các loại axit

10

Bromine

Giống như chlorine

11

Calciumoxide

c

12

Carbon(hoạt tính)

Calcium hypochlorite, tất cả các chất ô xy hóa khử

13

Carbontetrachloride

Natri

14

Chlorates

Muối amoni, các loại axit, bột kim loại, sulfur, các vật liệu hữu cơ rời mịn, các vật liệu dễ cháy

15

Chromic acid and chromium trioxide

Acetic acid, naphthalene, camphor, glycerol, glycerin, turpentine, các loại cồn, dung dịch dễ cháy

16

Chlorine

Ammonia, acetylene, butadiene, butane, mê tan, propane (hoặc các khí dầu mỏ khác), hyđrô, natri cácbua, turpentine, benzen, bột kim loại rời

17

Chlorine dioxide

Ammonia, mêtan, phosphine, hydrogen sulfide

18

Đồng

Acetylene, hydrogenperoxide

19

Cumene hydroperoxide

Các loại axit, vô cơ hoặc hữu cơ

20

Xyanua

Các loại axít

21

Dung dịch dễ cháy

Ammonium nitrate, axit crômic, hydro peroxide, nitric acid, Natri peroxide, các hợp chất halogen

22

Hydrocarbon

Fluorine, chlorine, bromine, chromic acid, sodium peroxide

23

Hydrocyanic acid

Các loại axít

24

Hydrofluoricacid

Ammonia, dung dịch hoặc khan, bazơ và silicát

25

Hydro peroxide

Đồng, chromium, thép, hầu hết các kim loại hoặc muối của nó, các loại cồn, acetone, các chất hữu cơ, aniline, nitromethane, dung dịch dễ cháy

26

Hydrogen sulfide

Fuming nitric acid, các axít khác, các khí ô xy hóa, acetylene, ammonia (dung dịch hoặc khan), hydrogen

27

Hypochlorite

Các loại axit, cácbon hoạt tính

28

l-t

Acetylene, ammonia(dung dịch hoặc khan), hydro

29

Thy ngân

Acetylene, fulminicacid, ammonia

30

Nitrate

Sulfuric acid

31

Nitric acid (nồng độ cao)

Acetic acid, aniline, chromic acid, hydrocyanic acid, hydrogen sulfide, dung dịch dễ cháy, các khí dễ cháy, đồng, đồng thau, các kim loại nặng khác

32

Nitrites

Các loại axit

33

Nitroparaffins

Bazơ vô cơ, amines

34

Oxalicacid

Bc, thủy ngân

35

Oxygen

Các loại dầu, mỡ, hydro; dung dịch dễ cháy, các chất rắn hoặc các chất khí

36

Perchloric acid

Acetic anhydride, bismuth và các hợp kim của nó, các loại cồn, giấy, gỗ, mỡ và dầu

37

Peroxides, hữu

Các loại axít (hữu cơ hoặc khoáng), tránh ma sát, để lạnh

38

Phosphorus (trng)

Không khí, ô xy, kiềm, các chất khử

39

Kali

Carbontetrachloride, carbondioxide,c

40

Kali chlorate và perchlorate

Sulfuric và các axit khác, các kim loại kiềm, magie và canxi.

41

Kalipermanganate

Glycerin, ethyleneglycol, benzaldehyde, sulfuricacid

42

Selenic

Các chất khử

43

Bạc

Acetylene, oxalic acid, tartaric acid, các hợp cht amoni, fulminic acid

44

Natri

Carbontetrachloride, carbondioxide, nước

45

Natri nitrite

Ammonium nitrate và các muối amoni khác

46

Natri peroxide

Ethyl hoặc cồn metyl, glacial acetic acid, acetic anhydride, benzaldehyde, carbon disulfide, glycerin, ethylene glycol, ethyl acetate, methyl acetate, furfural

47

Sulfide

Các loại axít

48

Axit Sulfuric

Potassium chlorate, potassium perchlorate, potassium permanganate (hoặc các hợp chất với các kim loai nhẹ tương tự, như là natri, lithium...)

49

Tellurides

Các cht khử

50

Bột kẽm

Lưu huỳnh

MINISTRY OF INDUSTRY AND TRADE
-------

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
---------------

No. 48/2020/TT-BCT

Hanoi, December 21, 2020

 

CIRCULAR

PROMULGATION OF NATIONAL TECHNICAL REGULATION ON SAFETY IN PRODUCTION, COMMERCE, USE, STORAGE AND TRANSPORTATION OF HAZARDOUS CHEMICALS

Pursuant to the Law on Technical Regulations and Standards dated June 29, 2006;

Pursuant to the Law on Chemicals dated November 21, 2007;

Pursuant to the Government's Decree No. 127/2007/ND-CP dated August 01, 2007 on elaboration of some Articles of the Law on Technical Regulations and Standards; Government’s Decree No. 78/2018/ND-CP dated May 16, 2018 on amendments to the Government's Decree No. 127/2007/ND-CP dated August 01, 2007 on elaboration of some Articles of the Law on Technical Regulations and Standards;

Pursuant to the Government’s Decree No. 98/2017/ND-CP defining the functions, tasks, powers and organizational structure of the Ministry of Industry and Trade;

At the request of the Director of the Vietnam Chemicals Agency;

The Minister of Industry and Trade hereby promulgates a Circular on promulgation of National technical regulation on safety in production, commerce, use, storage and transportation of hazardous chemicals.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Code: QCVN 05:2020/BCT.

Article 2. This Circular comes into force from January 01, 2022.

Article 3. Implementation

1. The Director of the Vietnam Chemicals Agency shall organize and provide guidelines for the implementation of this Circular.

2. The Chief of the Ministry Office; the Director of the Vietnam Chemicals Agency; Directors of Departments of Industry and Trade of provinces and central-affiliated cities; heads of agencies, organizations and individuals concerned are responsible for the implementation of this Circular.

3. Difficulties that arise during the implementation of this Circular should be promptly reported in writing to the Ministry of Industry and Trade for consideration./.

 THE MINISTER
Tran Tuan Anh

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

QCVN 05 : 2020/BCT

NATIONAL TECHNICAL REGULATION ON SAFETY IN PRODUCTION, COMMERCE, USE, STORAGE AND TRANSPORTATION OF HAZARDOUS CHEMICALS

 

Foreword

QCVN 05 : 2020/BCT is developed by the Drafting Team; submitted by the Vietnam Chemicals Agency for approval; appraised by the Ministry of Science and Technology; promulgated together with the Circular No. 48/2020/TT-BCT dated December 21, 2020 by the Minister of Industry and Trade.

 

NATIONAL TECHNICAL REGULATION ON SAFETY IN PRODUCTION, COMMERCE, USE, STORAGE AND TRANSPORTATION OF HAZARDOUS CHEMICALS

I. General

1. Scope

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. Regulated entities

This Regulation applies to organizations and individuals that produce, trade, use, store and transport hazardous chemicals in the field of industry.

3. Definitions and abbreviations

For the purposes of this Regulation, the terms and abbreviations below shall be construed as follows:

3.1. “GHS” means the Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals.

3.2. “pictogram” means a graphical composition that conveys information about physical, health and environmental hazards according to the GHS and is indicated by GHS01; GHS02; GHS03; GHS04; GHS05; GHS06; GHS07; GHS08; GHS09. GHS pictograms are specified in the Annex A of this Regulation.

3.3. “hazardous chemical” means a chemical that has one or more of the following hazardous properties based on GHS Hazard Classification: explosivity; strong oxidation; strong corrosion; flammability; acute toxicity, chronic toxicity; irritation; carcinogenicity or potential carcinogenicity; causing genetic defects; reproductive toxicity; bioaccumulation; persistent organic pollution; toxic to the environment.

3.4. “MSDS” means the Material safety data sheet.

3.5. “containers” include packages, bottles, tanks or containers used to store goods.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. Normative references

1.1. QCVN 03: 2019/BYT- National Technical Regulation on Permissible Exposure Limit Value of 50 chemicals at the Workplace.

1.2. QCVN 40: 2011/BTNMT - National Technical Regulation on Industrial Wastewater.

1.3. QCVN 19: 2009/BTNMT - National Technical Regulation on Industrial Emission of Inorganic Substances and Dusts.

1.4. QCVN 20: 2009/BTNMT - National Technical Regulation on Industrial Emission of Organic Substances.

1.5. QCVN 06: 2020/BXD - National Technical Regulation on Fire Safety of Buildings and Constructions.

1.6. QCVN 0326: 2016/BYT - National Technical Regulation on Microclimate - Permissible Value of Microclimate in the Workplace.

1.7. QCVN 22: 2016/BYT - NATIONAL TECHNICAL REGULATION on Lighting - Permissible Levels of Lighting in the Workplace.

1.8. TCVN 4604: 2012 - Industrial enterprises - Production building - Design standard.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1.10. TCVN 3255: 1986 - Explosion safety- General requirements.

1.11. TCVN 6304: 1997 - Liquefied petroleum gas cylinders - Safety requirements in storage, handling and transportation.

2. Requirements concerning documents, boards and signs

Factories, warehouses and areas with activities related to hazardous chemicals must have the following documents, boards and signs:

2.1. Chemical safety rule boards, which should be placed at entrance doors in noticeable positions.

2.2. Diagrams indicating locations of storage locations, pipes, belt conveyers transporting hazardous chemicals, locations of personal protective equipment (PPE) and chemical incident response kits and medical devices, escape routes, evacuation assembly points of factories, warehouses and areas, which should be placed at the entrance doors in noticeable positions;

2.3. Signs suitable for the degree of hazard of chemicals, which should be put up in noticeable positions in every hazardous chemical storage area and handling area. Signs must indicate hazardous properties of chemicals and contain at least the following information: pictograms, signal words and hazard statements. In case chemicals have different hazardous properties, hazard signs must fully show these hazardous properties.

Hazard signs must be designed in such a way that pictograms thereon are easily recognizable from a distance of 5 m.

Pictograms, signal words and hazard statements shall comply with the Circular No. 32/2017/TT-BCT on elaboration of certain Articles of the Law on Chemicals and the Government’s Decree No. 113/2017/ND-CP dated October 09, 2017 on elaboration of certain Articles of the Law on Chemicals or applicable regulations on classification and labeling of chemicals;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

An escape plan must show the following information: appropriate escape routes, locations of personal protective equipment, incident response kits and medical devices;

2.5. Chemical incident response procedures and lists of chemicals and MSDSs, which should be placed in noticeable and accessible positions. A list of chemicals must contain information about chemicals’ names and trade names, classification, pictograms, maximum quantities stored at a time and storage areas.

3. Requirements when working and coming into contact with hazardous chemicals

3.1. Persons who work and come into contact with hazardous chemicals must be trained in chemical safety in compliance with regulations of the Government’s Decree No. 113/2017/ND-CP dated October 09, 2017 on elaboration of certain Articles of the Law on Chemicals, and applicable regulations.

Facilities that have hazardous chemicals shall provide training in chemical safety and occupational hygiene to their employees.

3.2. Measures should be in place to control entry and exit to factories and warehouses containing hazardous chemicals and a list of persons present in areas should be provided to the rescue force in the event of a chemical incident.

3.3. Hazardous chemical facilities must disseminate and provide guidance on safety rules, and supply appropriate PPE to visitors to the facilities.

3.4. Every hazardous chemical facility must fully provide its workers with PPE appropriate to the degree of hazard of each chemical and to the nature of their work. Such PPE must be kept in good condition;

It is required to inspect PPE at least once a month to ensure that there is an adequate supply of PPE that should be readily available. The inspection record shall be retained within 12 months and presented to the competent authority upon request.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4. Requirements for chemical incident response and environmental protection

4.1. Every hazardous chemical facility must formulate and implement a plan or measure to prevent and respond to chemical incidents in accordance with applicable regulations.

4.2. Only those who have a good understanding of the hazards of chemicals, the incident response procedures, the response method methods, and are provided with adequate PPE are allowed to participate in the incident handling.

4.3. Hazardous chemical facilities must fully comply with regulations of law on environmental protection. Waste must be treated in accordance with QCVN 40: 2011/BTNMT and emissions must be treated in accordance with QCVN 19: 2009/BTNMT and QCVN 20: 2009/BTNMT.

5. Requirements concerning factories and warehouses

5.1. The design, construction and renovation of factories and warehouses containing hazardous chemicals (hereinafter referred to as “factories and warehouse”) shall comply with the regulations set out in QCVN 06: 2020/BXD and TCVN 4604: 2012, and other relevant regulations of law, and shall be suitable for the nature, scale and technologies for manufacturing and storing chemicals.

5.2. Escape routes of factories and warehouses must be designed and constructed in accordance the regulations laid down in QCVN 06: 2020/BXD and applicable regulations.

5.3. Air ventilation systems of factories and warehouses must be installed in such a manner as to ensure that the permissible value of microclimate in the workplace specified in QCVN 26: 2016/BYT is not exceeded.

5.4. Lighting systems of factories and warehouses must be built in such a manner as to maintain the permissible levels of lighting in the workplace specified in QCVN 22: 2016/BYT.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5.6. Factories and warehouses must undergo annual inspections of safety and safety assurance measures before the rainy season. The inspection record must be retained until the next inspection.

5.7. Floors of factories and warehouses must withstand loads and chemical corrosion, and be non-slip.

5.8. Factories and warehouses must have at least 2 entrances and exits. Entrances, exits, emergency exits and walkways should not be obstructed.

5.9. Factories and warehouses must install emergency eyewash and shower equipment which should be placed with 10 m (but not closer than 2 m) to hazardous chemical handling area.

5.10. Warehouses must be divided into each specific area by the properties of each chemical type and group.

5.11. Incompatible chemicals must be stored in an area at a safe distance or segregated in areas separated by a physical wall to ensure that they cannot come into contact with one another even if an incident occurs. The incompatible chemicals are provided in the Annex B of this Regulation.

5.12. Chemicals must be so arranged in the warehouse that safety of workers and goods is ensured. To be specific:

- Regarding bagged goods, they must be placed on pedestals or racks, at least 0.5 m from the wall, water reactive chemicals must be placed on pedestals at a height of at least 0.12 m;

- Equipment containing chemicals should not be placed too close to the warehouse’s ceiling and at a height of more than 2 m if stacks are not available;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- A plan should be in place to inspect and supervise areas where there is a risk of an incident occurring in every factory and warehouse.

5.13. When placing chemicals on stacks, racks, cabinets, etc. containing chemicals, ensure that the permissible design load and permissible load of the floor are not exceeded.

5.14. Chemical containers must be stacked in such a manner as to ensure that the permissible load capacity of a pallet is not exceeded. Containers with a capacity of less than 1,000 liters and over 1,000 liters must not be stacked more than three (03) and two (02) tiers high respectively.

5.15. Factories and warehouses containing liquid hazardous chemicals must have a system of absorption banks and trenches to ensure that: chemicals do not escape to the environment; chemicals do not come into contact with reactive chemicals in the event of spills or leaks of other hazardous chemicals.

5.16. Areas storing spilled chemicals, discarded chemicals, used packages and storage equipment, and expired chemicals must comply with regulations on environmental protection and hazardous waste management.

6. Requirements concerning equipment

6.1. Equipment for production, storage, transport and use of hazardous chemicals must comply with general safety requirements specified in QCVN 2290: 1978.

6.2. When replacing or adding parts of the abovementioned equipment, it is required to ensure mechanical resistance, chemical resistance, fire resistance, thermal resistance and tightness according to the prescribed specifications.

6.3. Equipment for transporting chemicals (belt conveyors, lifting conveyors, etc.) must have a pre-start warning system.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

6.5. When operating and using chemical-containing equipment under pressure, it is required to comply with the requirements laid down in technical regulations on pressure equipment and applicable regulations.

6.6. The system for measuring and controlling equipment during the production of hazardous chemicals must undergo periodic inspection and calibration to ensure their stable operation.

7. Requirements concerning containers and goods labels

7.1. Hazardous chemical containers must be tight and sturdy, and withstand shocks and weather impacts during the transportation and movement of goods between vehicles and loading and unloading of goods onto factories and warehouses by manual means or by machine. The loading levels must be conformable with regulations applicable to each type of hazardous chemical. Used packages must be separately stored. Used packages must be cleaned before being reused to ensure no reaction with the next chemicals to be loaded.

Covers must be marked to distinguish one chemical from the others.

7.2. Hazardous chemical containers must bear labels showing sufficient information in accordance with applicable regulations on chemical labeling.

7.3. A chemical label must be easily legible and tear resistant. If the label is lost or damaged resulting in it not clearly indicating the chemical in the container, it an analysis shall be carried out to identify the name and primary contents of the chemical to attach a new label before it is sold or used (even in the case of compulsory destruction).

8. Requirements for production, commerce, use, storage and transportation of flammable and explosive chemicals

Any facility that produces, trades, uses or stores flammable and explosive chemicals satisfying the labeling criteria corresponding to any of the pictograms GHS01, GHS02, GHS03, GHS04 (hereinafter referred to as “flammable and explosive chemicals”) must comply with the following requirements:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

8.1.1. Warehouses of flammable and explosive chemicals must be isolated from fire and heat sources.

8.1.2. The minimum safe distance from a flammable chemical storage area to a source of heat or ignition is specified in the table below:

From storage area to another area

Minimum safe distance (m)

Area for storage of flammable liquids inside closed containers

3

Area for storage of flammable liquids being decanted and stirred

8

Facilities having flammable and explosive chemicals may maintain a greater safety distance depending on heat generation risk assessment and fire incident precautions.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

8.1.4. Equipment and pipes containing flammable or explosive chemicals must not be placed near heat sources. In the case of exposure to direct sunlight, measures should be adopted to reduce heat (coating reflective paint or spraying water, etc.);

8.2. Requirements concerning electric power systems and air ventilation systems

8.2.1. An electric power system in areas where flammable and explosive chemicals exist must satisfy the following requirements:

- Power tools, electrical equipment and lighting equipment must be fire and explosion safe and the explosion-proof level of which must be relevant to the environment of flammable or explosive vapor or gas;

- Power cables must not be laid in the same underground trench or location where pipes conveying flammable and explosive vapors, gases and liquids exist;

- Circuit breakers and outlets must be located outside areas where flammable or explosive chemicals exist;

8.2.2. Air ventilation systems of warehouses of flammable and explosive chemicals must provide adequate ventilation in such a way that the chemical vapor concentration is less than 10% of the lower explosive limit either by natural or mechanical means;

8.3. Requirements concerning equipment, tools and containers

8.3.1. Machinery and equipment in areas where flammable chemicals exist must satisfy fire safety requirements under TCVN 3255: 1986. Technical measures should be taken to ensure that tools working in areas where flammable and explosive chemicals exist do not produce any friction or impact spark.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Lifting equipment and forklifts must satisfy applicable fire safety standards. Repair, refueling and charging are prohibited in chemical warehouses and factories producing and using chemicals.

- Tools used to open flammable and explosive chemical containers must be made of materials that do not produce any friction or impact spark or technical measures should be taken to avoid producing friction or impact sparks.

8.3.3. Containers of flammable and explosive liquids must maintain the prescribed filling factor depending on the physico-chemical properties of such liquids; large containers must be equipped with an one-way relief valve or flame failure device with an explosion-proof flange; the explosion-proof flange must be made of non-flammable and explosive materials; the end of a pipe conveying flammable and explosive chemicals to a container must be close to the edge or to the bottom; Pressure vessels must have overpressure relief valves.

Containers must be inspected at least once a month. The inspection record must be retained until the next inspection and presented to the competent authority upon request.

8.3.4. Flammable and explosive containers which are exposed to sunlight must be made of light-blocking materials or covered with light-blocking materials. Glass doors of warehouses must be painted to block light or use frosted glass;

8.4. Requirements when working and coming into contact with chemicals

8.4.1. Compressed air that contains oxygen must not be used to propel flammable or explosive chemicals from one device to another. When decanting flammable or explosive chemicals from one bottle to another, both bottles must be grounded;

8.4.2. A solvent and a liquid chemical in open equipment must be mixed at a distance of at least 10 m away from the fire. Only mix a solvent with a liquid chemical when the temperature of the liquid chemical is lower than the boiling point of the solvent.

8.4.3. A flame must not be used as source of light to find the leaks of pipes or equipment containing flammable or explosive chemicals;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- The technology process and safe operating procedure are strictly followed;

- The effects of additional substances on the thermotolerance, flammability or explosivity of flammable or explosive chemicals are known;

- No unidentified impurities are present in the additional substances.

8.4.5. Before welding equipment and pipes that are previously used to contain flammable or explosive chemicals, it is required to open all equipment covers and pipe flanges to completely release flammable or explosive vapors and clean them in such a manner as to ensure that no flammable or explosive mixture is formed.

8.4.6. Before introducing a flammable or explosive substance into a pipe or equipment or before and after repair, the fire safety procedure must be strictly followed:

- Conduct a leak test or pressure test (if necessary);

- Use a suitable solvent or inert gases to clean;

- Determine the remaining content of oxygen, air or combustible/explosive substance so that a flammable/explosive mixture cannot be formed.

The inspection result must be certified by a safety officer before carrying out repair;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

8.4.8. When loading and unloading flammable or explosive chemicals, it is required to:

- Establish a procedure for safe loading and unloading of flammable or explosive chemicals;

- Equip appropriate facilities for spill response;

- Prohibit unauthorized transport vehicles or transport vehicles that fail to satisfy fire safety regulations from entering flammable and explosive chemical storage areas.

- During the loading and unloading of flammable and explosive chemicals, transport vehicles must be completely turned off or take appropriate fire safety measures;

8.4.9. In the event of a fire or explosion incident, every person that is present must use PPE to participate in the rescue and fire fighting. Persons who do not have appropriate PPE are not permitted to participate in fire fighting. The person who calls the fire department and ambulance services must provide specific address and directly lead the way.

8.4.11. When a fire occurs in the area where a ventilator is operating, the ventilator must be stopped to avoid spreading the fire, then take appropriate extinguishing measures.

8.4.12. There must be stringent regulations on the use of fire shall be imposed where explosive or flammable chemicals are produced, used or stored. When carrying out mechanical repair, arc welding or oxy-fuel welding, the fire safety procedures must be followed with certification by an occupational health and safety officer.

9. Requirements for production, commerce, use, storage and transportation of corrosive chemicals

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

9.1. Requirements concerning equipment, factories and warehouses containing corrosive chemicals

9.1.1. The facilities having corrosive chemicals must take measures for preventing the corrosion and protecting construction works. Factories and warehouses containing liquid corrosive chemicals must set up systems for draining, collecting and treating chemicals.

9.1.2. Materials of the equipment and pipes that contain corrosive chemicals must be suitable and ensure tightness. The valves and hatches must be safe for the operators’ movements. Pressurized equipment that contains corrosive chemicals must be checked periodically.

9.1.3. The path above the equipment that contains corrosive chemicals must have guardrails and railings to ensure safety during operation. The wall of equipment or reservoir must be at least 1.2 m higher than the position of the operator. No pedestal or any item that reduces such height shall be placed.

9.1.4. Every warehouse of corrosive chemicals must be made of materials that are not damaged by corrosive substances. The floor of the warehouse must be flat and surrounded by an edge protruding at least 0.1 m from the ground or a layer of sand that is 0.2 - 0.3 m thick;

9.2. Placing and storing corrosive chemicals

9.2.1. Organic substances (such as straw, shavings, sawdust and paper), oxidizing substances, explosive or flammable chemicals must not be stored in the same warehouse with corrosive chemicals. Acidic inorganic corrosive chemicals, alkaline corrosive substances, and other corrosive substances shall be stored in separate areas or warehouses; the aisle of storage areas must be at least 1 m wide.

9.2.2. Corrosive chemicals must be placed in the correct direction.

9.2.3. The materials of packages of corrosive chemicals must be tight and not be damaged by corrosive substances; the liquid corrosive chemicals must not be filled in a package in excess of the permissible filling factor.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

9.2.5. Chemicals that are incompatible or come into contact with each other triggering hazardous reactions must not be placed in the same corrosive chemical storage area.

9.2.5.1. Regarding substances that are incompatible with corrosive substances

They must be segregated in separate areas or in the same area at a minimum distance of 5 m for liquid corrosive chemicals or 3 m for solid corrosive chemicals.

9.2.5.2. Regarding chemicals that trigger hazardous reactions when coming into contact with each other, one of the following measures should be adopted:

- Segregate them in separate areas with walls and doors to ensure safety.

- Segregate them in the same area at a minimum distance of 5 m.

- Keep them in the same area but they must not share bunding or drainage systems to ensure no contact even in the case of spills or leaks;

9.3. Working and coming into contact with corrosive chemicals

9.3.1. Corrosive chemicals must not be carried by hand. Specialized equipment shall be used when lifting, decanting or moving equipment containing corrosive chemicals.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

9.3.3. First aid kits, taps and containers of neutralizing chemicals: NaHCO3 0.3 %, CH3COOH 0.3 % or other appropriate ones must be available where corrosive chemicals are stored in case of chemical incidents.

9.3.4. Workers in the warehouse must regularly check the tightness of the packages and containers of corrosive chemicals, and promptly take appropriate measures.

PPE must be used when coming into contact with chemicals.

10. Requirements for production, commerce, use, storage of toxic chemicals

Any facility that produces, trades, uses or stores toxic chemicals satisfying the labeling criteria corresponding to any of the pictograms GHS06, GHS07, GHS08 and GHS09 (hereinafter referred to as “toxic chemicals”) must comply with the following regulations:

10.1. Requirements concerning equipment, factories and warehouses containing toxic chemicals

10.1.1. The facility must supervise the delivery and receipt of chemicals and make a toxic chemical sales record which must indicate accurate quantity of toxic chemicals stored in the warehouse.

10.1.2. Machinery, equipment and pipes that contain toxic chemicals must be durable and tight. Air pipes must be so designed that the number of connections is minimum.

10.1.3. The danger of machinery, equipment, and special stages of manufacture must be warned using the signs.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

10.1.5. The equipment containing toxic chemicals that are likely to vaporize or produce dust must be very tight and only placed in the positions required by the manufacturing process.

10.1.6. Toxic chemicals must be stored in warehouses that has watertight walls and floor, are not affected by flooding, are located far away from residential areas and firmly locked.

10.1.7. Areas where toxic chemicals are stored must have a system of collection banks and trenches; the minimum storage capacity of the collection system must be 110% of the total volume of goods;

10.2. Requirements when working and coming into contact with toxic chemicals

10.2.1. Gas masks must be used when coming into contact with toxic chemicals. Gas masks must be selected according to the chemical manufacturer's recommendations in the MSDS indicating the chemical.

10.2.2. Appropriate dust-proof face masks, dust-proof clothes, boots and gloves shall be used when being in contact with toxic dusts. The body must be tightly covered when being in contact with toxic liquids.

PPE must be placed in an airtight cabinet, have its use strictly controlled and undergo periodic inspections.

10.2.3. Pressure regulators shall be used when collecting samples under high pressure during the manufacture of toxic chemicals. Chemical-measuring devices must be attached to the equipment for manufacturing liquid toxic chemicals.

10.2.4. It is prohibited to come into direct contact with toxic chemicals. The instruments for measuring toxic chemicals must be carefully cleaned after use.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

10.2.6. Decanting and repackaging areas must be airy, hygienic and safe or have a toxic gas removal system.

10.2.7. While using chemical-measuring devices, ensure that toxic chemicals are not leaked or spilled or dust is released to the air.

11. Safety requirements applicable to outdoor chemical containers

11.1. Liquid chemical storage tanks must have a bunding system and watertight floor to ensure that chemicals do not escape to the environment in the event of spills.

11.2. The storage capacity of the bunding system must be greater than or equal to 110% of the capacity of the storage tank or group of storage tanks in the dike system.

11.3. Storage tanks must be labeled with GHS pictograms. Pictograms must be visible from the entrances to the tank area.

11.3.1. For a storage tank with a diameter of 06 m or more, the edges of a pictogram must not be less than 50 cm.

11.3.2. For a storage tank with a diameter of less than 06 m, the edges of a pictogram must not be less than 15 cm.

12. Safety requirements during transportation of hazardous chemicals

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

12.2. When transporting hazardous chemicals, the following requirements must be satisfied:

12.2.1. TCVN 6304:1997 shall be complied with when moving bottles of compressed air and liquefied gases.

12.2.2. Oxygen bottles must not be transported together with bottles of flammable gases or other flammable substances.

12.2.3. When transporting hazardous chemicals, vehicles must have specialized storage tanks and must be roofed or covered. Canvas must cover all chemicals being transported to prevent exposure to rainwater and direct sunlight, and chemical leaks or spills.

12.3. Environmental conditions for storage shall be satisfied according to the MSDS.

12.4. Hazardous chemicals must not be transported together with humans, animals and other goods.

13. Safety requirements during loading and unloading of hazardous chemicals

13.1. Before hazardous chemicals are loaded onto the vehicle, the owner and the vehicle operator must check the safety of the vehicle.

13.2. Before loading or unloading, the loader must check the packages, labels, and directly provide guidance on work safety.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

13.4. After unloading part of hazardous chemicals on the vehicle, the chemicals that remain on the vehicle must be carefully choked to ensure they cannot move or collapse before carrying on the transit.

13.5. While loading or unloading, it is not permitted to drag, throw or damage goods; packages must be placed in correct direction. Hazardous chemicals must not be moved by hand.

13.6. The safety of lifting and moving instruments must be checked before loading or unloading hazardous chemicals.

III. Implementation

1. Responsibilities of organizations and individuals

The Vietnam Chemicals Agency shall preside over and cooperate with authorities and units concerned in providing guidelines for, inspecting and supervising the implementation of this Regulation.

1.2. Departments of Industry and Trade of provinces and cities shall cooperate with authorities concerned in providing guidelines for and inspecting the implementation of this Regulation.

1.3. Hazardous chemical facilities must comply with the relevant regulations set forth in this Regulation.

2. Effect

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2.2. Within 18 months from the effective date of this Regulation, hazardous chemical facilities must satisfy the requirements laid down in this Regulation./.

ANNEX A

PICTOGRAMS INDICATING HAZARDS OF CHEMICALS

Pictogram under GHS

Pictograms classified and grouped based on chemical and physical properties and dangerous goods (the label is equivalent to a pictogram under GHS).

GHS01

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

Category 1. Explosives and explosive articles

Division 1.1: Substances and articles which have a mass explosion hazard.

Category 1. Explosives and explosive articles.

Division 1.2: Substances and articles which have a projection hazard but not a mass explosion hazard.

Category 1. Explosives and explosive articles.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Category 1. Explosives and explosive articles.

Division 1.4: Substances and articles which present no significant hazard.

Category 1. Explosives and explosive articles.

Division 1.5: Very insensitive substances which have a mass explosion hazard

Category 1. Explosives and explosive articles.

Division 1.6: Extremely articles which do not have a mass explosion hazard

GHS02

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

Class 3. Flammable liquids and liquid desensitized explosives.

Class 4

Division 4.1: Flammable solids, self-reactive substances and solid explosives immersed in liquids or desensitized.

Class 4.

Division 4.2.: Substances liable to spontaneous combustion

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Division 4.3: Substances which in contact with water emit flammable gases.

 

 

 

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Division 2.1: Flammable gases.

Class 5.

Division 5.2: Organic peroxides

 

 

 

 

GHS03

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

 

Class 5.

Division 5.1: Oxidizing substances

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

GHS04

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Class 2. Gases.

Division 2.2: Non-flammable non-toxic gases.

Class 2. Gases.

Division 2.2: Non-flammable non-toxic gases.

Class 2. Gases.

Division 2.3: Toxic gases.

Class 2. Gases.

Division 2.3: Oxidizing gases

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

GHS05

 

 

 

 

 

Class 8: Corrosive substances.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

GHS06

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

Class 6.

Division 6.1: Toxic substances.

Class 2. Gases.

Division 2.3: Toxic gases.

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

GHS07

Not having an equivalent pictogram

 

 

 

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

GHS08

Not having an equivalent

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

 

 

 

GHS09

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

 

Not having an equivalent pictogram

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

Class 9: Miscellaneous dangerous substances and articles.

 

 

 

 

 

Not covered by the requirements concerning hazardous chemicals in the workplace

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

Class 6.

Division 6.2: Infectious substances.

Class 7: Radioactive material.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

ANNEX B

LIST OF INCOMPATIBLE CHEMICALS

Table 1: Incompatible chemicals – by pictograms

Notes:

(X) – Not compatible

(X) – Maybe compatible

Table 2: Incompatible chemicals – based on classification of dangerous goods

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

Segregation key

Segregation type

 

COMPATIBLE: Chemicals with similar hazards are usually compatible. However chemicals may have more than one hazard and the MSDS should be still checked.

REFER TO MSDS: Separation of these chemicals may be necessary. Consult the MSDS for further guidance.

MINIMUM THREE METRE (3 m) SEPERATION: These chemicals may react dangerously if stored together may and should be kept at least three metres (3 m) apart.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

ISOLATE: Dedicated storage areas or storage cabinets are recommended for self-reactive chemicals and organic peroxides, as is separation from other buildings and property boundaries.

Table 3: Common chemical incompatibles

No.

Chemical

Keep out of contact with

1

Acetic Acid

Chromic acid, Nitric acid, perchloric acid, peroxides, permanganates and other oxidizers

2

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Concentrated nitric and sulfuric acid mixtures, and strong bases

3

Acetylene

Chlorine, bromine, copper, fluorine, silver, mercury

4

Alkali metals

Water, carbon tetrachloride or other chlorinated hydrocarbons, carbon dioxide, the halogens

5

Ammonia, anhydrous

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

6

Ammonium nitrate

Acids, metal powders, flammable liquids, chlorates, nitrites, sulfur, finely divided organic or combustible materials

7

Aniline

Nitric acid, hydrogen peroxide

8

Arsenic materials

Any reducing agent

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Azides

Acids

10

Bromine

Same as chlorine

11

Calcium oxide

Water

12

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Calcium hypochlorite, all oxidizing agents

13

Carbon tetrachloride

Sodium

14

Chlorates

Ammonium salts, acids, metal powders, sulfur, finely divided organic or combustible materials

15

Chromic acid and chromium trioxide

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

16

Chlorine

Ammonia, acetylene, butadiene, butane, methane, propane (or other petroleum gases), hydrogen, sodium carbide, turpentine, benzene, finely divided metals

17

Chlorine dioxide

Ammonia, methane, phosphine, hydrogen sulfide

18

Copper

Acetylene, hydrogen peroxide

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Cumene hydroperoxide

Acids, organic or inorganic

20

Cyanides

Acids

21

Flammable liquids

Ammonium nitrate, chromic acid, hydrogen peroxide, nitric acid, sodium peroxide, halogens

22

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Fluorine, chlorine, bromine, chromic acid, sodium peroxide

23

Hydrocyanic acid

Acids

24

Hydrofluoric acid

Ammonia, aqueous or anhydrous, bases and silica

25

Hydrogen peroxide

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

26

Hydrogen sulfide

Fuming nitric acid, other acids, oxidizinggases, acetylene, ammonia (aqueous or anhydrous), hydrogen

27

Hypochlorites

Acids, activated carbon

28

Iodine

Acetylene, ammonia (aqueous or anhydrous), hydrogen

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Mercury

Acetylene, fulminic acid, ammonia

30

Nitrate

Sulfuric acid

31

Nitric acid (concentrated)

Acetic acid, aniline, chromic acid, hydrocyanic acid, hydrogen sulfide, flammable liquids, flammable gases, copper, brass, any heavy metals

32

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Acids

33

Nitroparaffins

Inorganic bases, amines

34

Oxalic acid

Silver, mercury

35

Oxygen

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

36

Perchloric acid

Acetic anhydride, bismuth and its alloys, alcohol, paper, wood, grease, and oils

37

Peroxides, organic

Acids (organic or mineral), avoid friction, store cold

38

Phosphorus (white)

Air, oxygen, alkalis, reducing agents

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Potassium

Carbon tetrachloride, carbon dioxide, water

40

Potassium chlorate and perchlorate

Sulfuric and other acids, alkali metals, magnesium and calcium.

41

Potassium permanganate

Glycerin, ethylene glycol, benzaldehyde, sulfuric acid

42

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Reducing agents

43

Silver

Acetylene, oxalic acid, tartaric acid, ammonium compounds, fulminic acid

44

Sodium

Carbon tetrachloride, carbon dioxide, water

45

Sodium nitrite

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

46

Sodium peroxide

Ethyl or methyl alcohol, glacial acetic acid, acetic anhydride, benzaldehyde, carbon disulfide, glycerin, ethylene glycol, ethyl acetate, methyl acetate, furfural

47

Sulfides

Acids

48

Sulfuric acid

Potassium chlorate, potassium perchlorate, potassium permanganate (or compounds with similar light metals, such as sodium, lithium, etc.)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Tellurides

Reducing agents

50

Zinc powder

Sulphur

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 48/2020/TT-BCT ngày 21/12/2020 về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong sản xuất, kinh doanh, sử dụng, bảo quản và vận chuyển hóa chất nguy hiểm do Bộ Công thương ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


33.805

DMCA.com Protection Status
IP: 18.206.13.203
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!