Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông tư 46/2019/TT-BGTVT sửa đổi Thông tư 25/2019/TT-BGTVT chất lượng sản xuất lắp ráp ô tô

Số hiệu: 46/2019/TT-BGTVT Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Lê Đình Thọ
Ngày ban hành: 12/11/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 46/2019/TT-BGTVT

Hà Nội, ngày 12 tháng 11 năm 2019

 

THÔNG TƯ

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 25/2019/TT-BGTVT NGÀY 05 THÁNG 7 NĂM 2019 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI QUY ĐỊNH VỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG AN TOÀN KỸ THUẬT VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRONG SẢN XUẤT, LẮP RÁP Ô TÔ

Căn cLuật Giao thông đường bộ ngày 13 tháng 11 năm 2008;

Căn cứ Luật Chất lượng sn phẩm, hàng hóa ngày 21 tháng 11 năm 2007;

Căn cNghị đnh số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 ca Chính phquy định chi tiết thi hành một sđiều của Luật Chất ợng sản phẩm, hàng hóa;

Căn cNghị định số 116/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2017 của Chính phquy định điều kiện sản xuất, lắp ráp, nhập khu và kinh doanh dịch vụ bảo hành, bảo dưỡng ô tô;

Căn cNghị định số 12/2017/NĐ-CP ngày 10 tháng 02 năm 2017 của Chính phquy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cu tchức ca Bộ Giao thông vận ti;

Theo đnghị ca Vụ trưởng Vụ Khoa học - Công nghệ và Cục trưởng Cục Đăng kim Việt Nam;

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông tư sửa đổi, bsung một sđiều ca Thông tư s 25/2019/TT-BGTVT ngày 05 tháng 7 m 2019 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về kiểm tra cht lượng an toàn kỹ thuật và bo vệ môi trường trong sản xuất, lắp ráp ô tô.

Điều 1. Điều 21 Thông tư số 25/2019/TT-BGTVT ngày 05 tháng 7 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường trong sản xuất, lắp ráp ô tô được sửa đổi như sau:

Điều 21. Điều khoản chuyển tiếp

1. Giấy chứng nhận chất ợng của các kiểu loại sn phẩm, Giấy chứng nhận thm định thiết kế ô tô và kết quả đánh giá việc đm bảo cht lượng sản phẩm được thực hiện như sau:

a) Đối với Giy chứng nhận thẩm định thiết kế đã cấp trước 25 tháng 08 năm 2019 được tiếp tục sdụng đ hoàn thành thtục cp các Giấy chứng nhận chất lượng kiểu loại sn phẩm, cơ sở thiết kế ch phải lập hồ sơ bổ sung các hạng mục còn thiếu so với quy định tại Thông tư này;

b) Kết quả đánh giá COP đi với sản phẩm linh kiện ở kỳ gần nhất tính từ ngày 17 tháng 10 năm 2017 đến trước ngày 25 tháng 08 năm 2019 được coi là kết quả đánh giá lần đầu;

c) Kết quả đánh giá COP đối với sản phm ô tô đã thực hiện trước ngày 25 tháng 08 năm 2019 có giá trị sử dụng trong 12 tháng kể từ ngày đánh giá đạt yêu cu để làm thtục chng nhận chất lượng. Trường hợp kết qu đánh giá COP này được thực hiện sau khi doanh nghiệp được Bộ Công Thương cấp Giấy chng nhận đủ điều kiện sn xuất, lắp ráp ô tô theo quy định tại Nghị định 116 thì được coi là đánh giá lần đầu;

d) Giấy chứng nhận chất lượng kiu loại linh kiện đã được cấp lần đu từ ngày 17 tháng 10 năm 2017 đến trước ngày 25 tháng 08 năm 2019 cho kiu loại linh kiện trên cơ s kết quả kiểm tra, thnghiệm theo các quy chuẩn tương ứng tại Việt Nam nếu doanh nghiệp có nhu cu tiếp tục sn xuất hoặc nhập khu để sdụng cho sản xuất, lp ráp ô tô thì lập hồ sơ bổ sung các hạng mục hồ sơ còn thiếu theo quy định tại khoản 1 Điều 7 ca Thông tư này, nộp trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính hoặc qua Cổng thông tin điện tử hoặc qua hình thức khác đến cơ quan QLCL. Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận đy đủ hồ sơ theo quy định, cơ quan QLCL cấp đổi Giấy chứng nhận cho doanh nghiệp, trường hp không cp phải có văn bản trlời nêu rõ lý do. Hiệu lực của Giấy chng nhận cp đổi là 36 tháng ktừ ngày cấp Giấy chng nhận lần đầu hoặc cho đến thời điểm theo lộ trình áp dụng quy chuẩn kthuật quốc gia tương ứng mới ban hành hoặc sa đi b sung tùy theo điều kiện nào đến trước. Giấy chng nhận này được phép sử dụng đthực hiện hoàn thiện các thủ tục kim tra, thử nghiệm, chứng nhn kiểu loại xe ô tô và sản xuất, lp ráp hoặc nhập khẩu. Trường hợp linh kiện sdụng đsản xuất, lắp ráp cho kiểu loại xe đã được chng nhận chưa đáp ng quy định tại khoản 1 Điều 6 của Nghị định 116 thì ch thnghiệm và chứng nhận chất lượng cho linh kiện đó theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng tại Việt Nam;

đ) Giấy chứng nhận chất lượng kiểu loại ô tô đã được cp lần đầu từ ngày 17 tháng 10 năm 2017 đến trưc ngày 25 tháng 8 năm 2019, nếu cơ ssản xuất có nhu cu tiếp tục sn xut, lắp ráp kiu loại xe đó thì lập hồ sơ bsung các hạng mục hồ sơ còn thiếu theo quy định tại khoản 2 Điều 7 ca Thông tư này, nộp trực tiếp hoặc qua hệ thng bưu chính hoặc qua Cổng thông tin điện tử hoặc qua hình thức khác đến cơ quan QLCL, trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận đầy đủ hồ sơ theo quy định cơ quan QLCL cp đi Giy chng nhận cho doanh nghiệp, trường hợp không cp phải có văn bản trả lời nêu lý do. Hiệu lực của Giấy chứng nhận cấp đổi là 36 tháng ktừ ngày cp Giy chứng nhận lần đầu.

2. Phiếu xuất xưởng đã cấp cho các xe ô tô trước ngày Thông tư này có hiệu lực và Phiếu xut xưởng cấp cho các xe ô tô theo khoản 1 Điều này vn có giá trị sử dụng để giải quyết các việc có liên quan.”.

Điều 2. Hiệu lực thi hành và tổ chức thực hiện

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 27 tháng 12 năm 2019.

2. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Cục trưng Cục Đăng kim Vit Nam, Th trưng các cơ quan, tchức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ, Cơ quan ngan
g Bộ;
- C
ơ quan thuộc Chính ph;
- Bộ trưởng (đ
b/c);
-
UBND các tnh, TP trực thuộc TW;
- Cục Kiểm tra v
ăn bn (Bộ Tư pháp);
- Công
báo;
- C
ng TTĐT Chính ph:
- C
ng TTĐT Bộ GTVT;
- B
áo Giao thông, Tạp chí GTVT;
- Lưu: VT, KHCN
.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Đình Thọ

 

MINISTRY OF TRANSPORT
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness
----------------

No. 46/2019/TT-BGTVT

Hanoi, November 12, 2019

 

CIRCULAR

AMENDMENTS TO A NUMBER OF ARTICLES OF CIRCULAR NO. 25/2019/TT-BGTVT DATED JULY 05, 2019 OF MINISTER OF TRANSPORT ON TECHNICAL SAFETY AND ENVIRONMENTAL SAFETY INSPECTION IN AUTOMOBILE PRODUCTION AND ASSEMBLY

Pursuant to the Law on Road traffic dated November 13, 2008;

Pursuant to Law on Products and Goods Quality of November 21, 2007;

Pursuant to Decree No. 132/2008/ND-CP dated December 31, 2008 by the Government elaborating a number of Articles of the Law on Products and Goods Quality;

Pursuant to Decree No. 116/2017/ND-CP dated October 17, 2017 of the Government on the conditions for manufacture, assembly, import and trade of automobile warranty and maintenance services;

Pursuant to Decree No. 12/2017/ND-CP dated February 10, 2017 of Government on functions, tasks, powers, and organizational structure of Ministry of Transport;

At the request of the Head of the Service of Science and Technology and Head of Vietnam Register;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 1. Amendments to Article 21 of Circular No. 25/2019/TT-BGTVT dated July 05, 2019 of Minister of Transport on technical safety and environmental safety inspection in automobile production and assembly

“Article 21. Transition clauses

1. With respect to the Type approval certificate, Design appraisal certificate and results of quality maintenance assessment:

a) Design appraisal certificates issued before August 25, 2019 used in order to satisfy procedures for issuance of Type approval certificates, designing facilities shall prepare dossiers only to add missing items relative to this Circular;

b) COP assessment results of components of the latest assessement session conducted between October 17, 2017 and August 25, 2019 exclusively shall be considered to be first-time assessment results;

c) COP assessment results of automobile products of assessment sessions conducted before August 25, 2019 shall be effective for 12 months from the date of assessment results deemed satisfactory to follow procedures of type approval. In case COP assessment are conducted after an enterprise is issued with the Certificate of eligibility to manufacture or assemble automobiles by Ministry of Industry and Trade as specified in Decree No. 116, results of the COP assessment shall be considered as first-time assessment results;

d) With respect to Type approval certificate for components issued for the first time between October 17, 2017 and August 25, 2019 exclusively on the basis of examination and testing against corresponding criteria in Vietnam, if an enterprise wishes to continue manufacturing or importing for automobile manufacture or assemble, prepares dossiers to add missing items as specified in Clause 1 Article 7 of this Circular and submits in person, postal services, website or other forms to quality control agencies. Within 02 working days from the date on which a complete dossier is received as per the law, quality control agencies shall issue a revised certificate to the enterprise, or explain in written form in case of rejection. The revised certificate shall be effective for 36 months from the date of issue of the first certificate or until effective date of newly issued or revised respective national technical regulations, whichever comes first. This certificate shall be used to complete procedures for examining, testing and certifying automobile types and manufacturing, assembling or importing. In case a component is used to manufacture or assemble an automobile type certified as unqualified as specified in Clause 1 Article 6 of Decree 116, test and certify type approval for that component according to corresponding national technical regulations in Vietnam;

dd) With respect to a Type approval certificate of automobile issued for the first time between October 17, 2017 and August 25, 2019 exclusively, if a manufacturing facility wishes to continue manufacturing or assembling that automobile type, prepares dossiers to add missing items as specified in Clause 2 Article 7 of this Circular and submits in person, postal services, website or other forms to quality control agencies. Within 02 working days from the date on which a complete dossier is received as per the law, the quality control agencies shall issue a revised certificate to the enterprise, or explain in written form in case of rejection. The revised certificate shall be effective for 36 months from the date of issue of the first certificate.

2. The Release record issued for automobiles before this Circulare comes into force and the Release record issued for automobiles as specified in Clause 1 of this Article are still valid for dealing with relevant issues.”.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. This Circular comes into force from December 27, 2019.

2. The Chief of the Ministry Office, the ministerial Chief Inspectors, the directors, the directors of the Vietnam Register, heads of agencies, relevant organizations and individuals are responsible for the implementation of this Circular./.

 

 

PP. MINISTER
DEPUTY MINISTER
Le Dinh Tho

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 46/2019/TT-BGTVT ngày 12/11/2019 sửa đổi Thông tư 25/2019/TT-BGTVT quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường trong sản xuất, lắp ráp ô tô do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.319

DMCA.com Protection Status
IP: 3.225.221.130