Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Thông tư 40/2011/TT-BCT khai báo hóa chất

Số hiệu: 40/2011/TT-BCT Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Công thương Người ký: Nguyễn Nam Hải
Ngày ban hành: 14/11/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

Thủ tục khai báo hóa chất qua mạng

Ngày 14/11/2011, Bộ Công Thương ban hành Thông tư 40/2011/TT-BCT quy định rõ quy trình thủ tục khai báo hóa chất cho cả trường hợp khai báo trực tiếp và khai báo qua mạng.


Theo đó, muốn khai báo hóa chất qua mạng người khai báo phải đăng ký sử dụng chữ ký số tại cơ quan NN có thẩm quyền, máy tính phải được kết nối internet. Riêng đối với cá nhân tham gia lần đầu phải đăng ký hồ sơ tham gia Hệ thống với Cục Hóa chất. Hồ sơ khai báo bao gồm: Hóa đơn mua bán hóa chất hoặc hợp đồng mua bán hóa chất, và hóa đơn dự kiến. Đối với hóa chất nguy hiểm phải lập Phiếu an toàn hóa chất.

Tiến hành điền đầy đủ thông tin vào mẫu khai báo hồ sơ đăng tải tại trang chủ của Hệ thống. Sau đó đăng ký file scan từ bản gốc và tiến hành kết nối thiết bị chữ ký số với máy tính để gửi hồ sơ. Giấy xác nhận sẽ được cấp trực tiếp hoặc  nhận qua đường bưu điện trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày nhận đủ thông tin và hồ sơ hợp lệ.

Thông tư này có hiệu lực kể từ 31/12/2011.

BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 40/2011/TT-BCT

Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 2011

THÔNG TƯ

QUY ĐỊNH VỀ KHAI BÁO HÓA CHẤT

Căn cứ Nghị định số 189/2008/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công thương; Nghị định số 44/2011/NĐ-CP ngày 14 tháng 6 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Điều 3 Nghị định số 189/2007/NĐ-CP ;

Căn cứ Luật Hóa chất ngày 21 tháng 11 năm 2007;

Căn cứ Nghị định số 26/2011/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2008/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất;

Bộ trưởng Bộ Công thương quy định khai báo hóa chất như sau:

Chương 1.

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này quy định về biểu mẫu khai báo hóa chất, khai báo hóa chất nhập khẩu trực tiếp và khai báo hóa chất qua mạng internet.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Thông tư này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu hóa chất (kể cả nhập khẩu hóa chất vào khu chế xuất) thuộc Danh mục hóa chất phải khai báo.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

1. Hóa chất phải khai báo là hóa chất được sản xuất, nhập khẩu thuộc Danh mục hóa chất phải khai báo quy định tại Phụ lục V Nghị định số 26/2011/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2008/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất.

2. Giấy Xác nhận khai báo hóa chất sản xuất/nhập khẩu (sau đây gọi tắt là Giấy xác nhận) là văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận việc hoàn thành khai báo hóa chất của tổ chức, cá nhân sản xuất hoặc nhập khẩu hóa chất.

3. Khai báo hóa chất trực tiếp là hình thức khai báo thông qua việc nộp hồ sơ giấy tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

4. Hệ thống cấp Giấy xác nhận khai báo hóa chất nhập khẩu qua mạng internet (sau đây gọi tắt là Hệ thống) là hệ thống quản lý và cấp Giấy xác nhận khai báo hóa chất của Việt Nam có địa chỉ tại: http://cuchoachat.gov.vn.

5. Hóa đơn dự kiến là loại chứng từ dùng để thanh toán lần đầu giữa người bán và người mua, chưa được sử dụng để thanh toán cuối cùng.

Điều 4. Hình thức khai báo hóa chất

1. Khai báo hóa chất gồm khai báo hóa chất sản xuất và khai báo hóa chất nhập khẩu.

2. Khai báo hóa chất nhập khẩu gồm: khai báo trực tiếp hoặc khai báo qua mạng internet. Tổ chức, cá nhân đề nghị cấp Giấy xác nhận có thể lựa chọn một trong hai hình thức khai báo hóa chất này.

Điều 5. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân đề nghị cấp Giấy xác nhận

1. Chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của những nội dung đã khai báo tại Bản Khai báo hóa chất, kể cả trong trường hợp được người nhập khẩu, người sản xuất ủy quyền.

2. Tạo điều kiện để cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy xác nhận kiểm tra tình hình thực tế tại cơ sở sản xuất, nhập khẩu hóa chất.

3. Nộp lệ phí theo quy định của pháp luật.

Điều 6. Trách nhiệm của cơ quan cấp Giấy xác nhận

1. Hướng dẫn tổ chức, cá nhân đề nghị cấp Giấy xác nhận khi được yêu cầu.

2. Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ và cấp Giấy xác nhận cho tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu hóa chất khi hồ sơ đáp ứng các quy định về khai báo hóa chất.

Chương 2.

BIỂU MẪU KHAI BÁO HÓA CHẤT VÀ KHAI BÁO HÓA CHẤT NHẬP KHẨU

MỤC 1. BIỂU MẪU KHAI BÁO HÓA CHẤT VÀ KHAI BÁO HÓA CHẤT NHẬP KHẨU TRỰC TIẾP

Điều 7. Khai báo hóa chất sản xuất và khai báo hóa chất nhập khẩu

1. Biểu mẫu khai báo hóa chất sản xuất và khai báo hóa chất nhập khẩu được ban hành kèm theo Thông tư này gồm:

a) Mẫu Bản khai báo hóa chất quy định tại Phụ lục 1;

b) Mẫu Giấy xác nhận khai báo hóa chất quy định tại Phụ lục 2;

c) Mẫu Giấy biên nhận quy định tại Phụ lục 3;

d) Mẫu báo cáo tình hình khai báo hóa chất sản xuất trên địa bàn quy định tại Phụ lục 4;

đ) Mẫu báo cáo tình hình nhập khẩu hóa chất quy định tại Phụ lục 5.

2. Trình tự, thủ tục, cơ quan xác nhận khai báo hóa chất

a) Trình tự, thủ tục, cơ quan xác nhận và thời hạn xác nhận khai báo hóa chất sản xuất thực hiện theo quy định tại Khoản 11 Điều 1 Nghị định số 26/2011/NĐ-CP.

b) Trình tự, thủ tục, cơ quan xác nhận và thời hạn xác nhận khai báo hóa chất nhập khẩu trực tiếp thực hiện theo quy định tại Khoản 11 Điều 1 Nghị định số 26/2011/NĐ-CP và các quy định tại Thông tư này.

Điều 8. Một số tài liệu trong hồ sơ đề nghị cấp Giấy xác nhận khai báo hóa chất nhập khẩu trực tiếp quy định tại Khoản 11 Điều 1 Nghị định số 26/2011/NĐ-CP

1. Hóa đơn mua bán hóa chất (invoice) quy định tại Khoản 11 Điều 1 Nghị định số 26/2011/NĐ-CP. Trường hợp tổ chức, cá nhân chưa có hóa đơn mua bán hóa chất thì trong hồ sơ đề nghị cấp Giấy xác nhận có thể nộp hợp đồng mua bán hóa chất và hóa đơn dự kiến. Hóa đơn mua bán hóa chất chính thức có đóng dấu, ký tên của lãnh đạo doanh nghiệp được nộp tại thời điểm đến nhận Giấy xác nhận.

2. Đối với hợp đồng mua bán hóa chất sử dụng cho nhiều lần nhập khẩu, từ lần nhập khẩu lô hàng tiếp theo của hợp đồng, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm nộp hóa đơn mua bán hóa chất chính thức có đóng dấu, ký tên của lãnh đạo doanh nghiệp và bản photo Giấy xác nhận của lô hàng lần đầu có cùng hợp đồng. Việc xác nhận đối với lô hàng nhập khẩu này được thực hiện trong thời gian 03 (ba) ngày làm việc.

3. Đối với hóa chất nguy hiểm quy định tại Phụ lục V Nghị định 26/2011/NĐ-CP phải lập Phiếu an toàn hóa chất. Phiếu an toàn hóa chất phải gửi kèm theo hồ sơ khai báo hóa chất và đóng dấu xác nhận của tổ chức, cá nhân khai báo hóa chất. Mẫu Phiếu an toàn hóa chất quy định tại Phụ lục 17 Thông tư số 28/2010/TT-BCT ngày 28 tháng 6 năm 2010 của Bộ Công thương quy định cụ thể một số điều của Nghị định số 108/2008/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất.

Điều 9. Nộp, tiếp nhận hồ sơ và cấp Giấy xác nhận

1. Cách thức nộp hồ sơ

a) Tổ chức, cá nhân có thể nộp hồ sơ giấy tại Bộ Công thương (Cục Hóa chất) hoặc gửi hồ sơ qua đường bưu điện;

b) Khi nộp hồ sơ, tổ chức, cá nhân điền đầy đủ nội dung theo mẫu của Bản khai báo hóa chất quy định tại Phụ lục 1 Thông tư này.

2. Tiếp nhận hồ sơ

a) Người tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm nhận hồ sơ, vào sổ công văn đến và ghi Giấy biên nhận. Mẫu Giấy biên nhận thực hiện theo quy định tại Phụ lục 3 Thông tư này;

b) Trường hợp tổ chức, cá nhân gửi hồ sơ qua đường bưu điện thì người tiếp nhận hồ sơ phải gửi Giấy biên nhận qua fax. Thời gian trả kết quả thực hiện theo quy định tại Khoản 4 Điều này, kể từ ngày Cục Hóa chất nhận được hồ sơ qua đường bưu điện.

3. Kiểm tra hồ sơ

Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, người được phân công thụ lý hồ sơ phải thông báo đầy đủ, cụ thể cho tổ chức, cá nhân nhập khẩu hóa chất các nội dung cần bổ sung, chỉnh sửa đối với hồ sơ chưa hợp lệ. Việc thông báo cho tổ chức, cá nhân có thể bằng email, fax hoặc điện thoại. Thời hạn cấp Giấy xác nhận được tính từ ngày hồ sơ được bổ sung đầy đủ, thông tin chính xác.

4. Cấp Giấy xác nhận

Trong thời hạn 07 (bảy) ngày làm việc, kể từ ngày hồ sơ được bổ sung đầy đủ theo quy định tại Khoản 3 Điều này, Cục Hóa chất cấp Giấy xác nhận. Mẫu Giấy xác nhận khai báo hóa chất nhập khẩu thực hiện theo quy định tại Phụ lục 2 Thông tư này.

5. Từ chối cấp Giấy xác nhận

Cơ quan cấp Giấy xác nhận từ chối cấp Giấy xác nhận trong trường hợp bản khai báo hóa chất bị tẩy xóa, mờ không đọc được, không có dấu thể hiện tư cách pháp nhân của tổ chức, cá nhân.

Điều 10. Nhận Giấy xác nhận

Tổ chức, cá nhân có thể nhận trực tiếp Giấy xác nhận tại Cục Hóa chất hoặc nhận qua đường bưu điện.

MỤC 2. KHAI BÁO HÓA CHẤT NHẬP KHẨU QUA MẠNG INTERNET

Điều 11. Điều kiện tham gia khai báo hóa chất qua mạng Internet

1. Máy tính kết nối internet.

2. Đăng ký sử dụng chữ ký số tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Điều 12. Đăng ký hồ sơ tham gia Hệ thống

Tổ chức, cá nhân đề nghị cấp Giấy xác nhận lần đầu phải đăng ký hồ sơ tham gia Hệ thống với Cục Hóa chất. Chi tiết các bước thực hiện xem trong hướng dẫn đăng ký sử dụng tại trang chủ của Hệ thống. Quy trình đăng ký tham gia Hệ thống thực hiện theo quy định tại Điều 13 Thông tư này.

Điều 13. Quy trình đăng ký sử dụng Hệ thống

1. Hồ sơ đăng ký tham gia Hệ thống

a) Đơn đăng ký khai báo hóa chất qua mạng internet theo mẫu tại trang chủ;

b) Bản sao chứng thực của Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; Bản sao chứng thực của Giấy chứng nhận đăng ký mã số thuế.

2. Khai báo thông tin

Tổ chức, cá nhân điền đầy đủ nội dung theo mẫu đơn đăng ký, sau đó gửi hồ sơ đăng ký quy định tại Khoản 1 Điều này theo hình thức: nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến Cục Hóa chất.

3. Thụ lý hồ sơ đăng ký

Trong thời gian 03 (ba) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký quy định tại Khoản 1 Điều này, Cục Hóa chất kiểm tra tính chính xác của hồ sơ đăng ký.

4. Kiểm tra kết quả

Trên cơ sở hồ sơ đăng ký quy định tại Khoản 3 Điều này, Cục Hóa chất thông báo qua địa chỉ email mà tổ chức, cá nhân đã đăng ký trên hệ thống về tính hợp lệ của hồ sơ: đầy đủ hoặc chưa đầy đủ.

Điều 14. Hồ sơ khai báo hóa chất nhập khẩu

1. Hồ sơ khai báo hóa chất nhập khẩu gồm các tài liệu được quy định tại Điều 8 Thông tư này. Tổ chức, cá nhân điền vào mẫu khai báo hồ sơ đăng tải tại trang chủ của Hệ thống.

2. Trường hợp khi nộp hồ sơ chưa có hóa đơn mua bán hóa chất, trong vòng 07 (bảy) ngày làm việc, kể từ ngày nộp hồ sơ hợp lệ, tổ chức, cá nhân phải bổ sung bản scan hóa đơn mua bán hóa chất chính thức cho Cục Hóa chất. Nếu chỉ bổ sung hóa đơn thì ngày trả kết quả không bị cộng thêm.

Điều 15. Thực hiện khai báo hóa chất

Sau khi điền đầy đủ thông tin vào mẫu khai báo hồ sơ đăng tải tại trang chủ của Hệ thống, tổ chức, cá nhân đăng ký file scan từ bản gốc và tiến hành kết nối thiết bị chữ ký số với máy tính để gửi hồ sơ.

Điều 16. Cấp Giấy xác nhận

1. Trong thời gian 03 (ba) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ thông qua dữ liệu internet, Cục Hóa chất xem xét hồ sơ và thông báo cho tổ chức, cá nhân qua Hệ thống trong trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ và hợp lệ.

2. Trong thời hạn 07 (bảy) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ thông tin và hồ sơ hợp lệ quy định tại Điều 14 Thông tư này, Cục Hóa chất cấp Giấy xác nhận cho tổ chức, cá nhân.

3. Tổ chức, cá nhân có thể nhận trực tiếp Giấy xác nhận tại Cục Hóa chất hoặc nhận qua đường bưu điện.

Chương 3.

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 17. Tổ chức thực hiện

1. Cục Hóa chất

a) Chủ trì phối hợp với Sở Công thương và các cơ quan có liên quan phổ biến, hướng dẫn các quy định về khai báo hóa chất tại Nghị định số 26/2011/NĐ-CP và tại Thông tư này;

b) Thực hiện việc cấp Giấy xác nhận khai báo hóa chất nhập khẩu. Chủ trì phối hợp với các cơ quan có liên quan kiểm tra việc thực hiện khai báo hóa chất nhập khẩu của các tổ chức, cá nhân.

2. Các Sở Công thương

a) Thực hiện việc cấp Giấy xác nhận khai báo hóa chất sản xuất trên địa bàn quản lý;

b) Chủ trì phối hợp Cục Hóa chất và các cơ quan có liên quan kiểm tra việc thực hiện khai báo hóa chất sản xuất trên địa bàn quản lý.

Điều 18. Chế độ báo cáo

1. Báo cáo tình hình khai báo hóa chất sản xuất

a) Định kỳ trước ngày 31 tháng 01 hàng năm, các doanh nghiệp sản xuất hóa chất thực hiện chế độ báo cáo của năm trước với Sở Công thương. Trường hợp không sản xuất hóa chất thường xuyên thì năm không sản xuất doanh nghiệp phải có trách nhiệm thông báo bằng văn bản với Sở Công thương;

b) Định kỳ trước ngày 15 tháng 02 hàng năm, Sở Công thương thực hiện chế độ báo cáo tình hình khai báo hóa chất sản xuất trên địa bàn quản lý của năm trước gửi về Bộ Công thương (Cục Hóa chất) để theo dõi. Mẫu báo cáo tình hình khai báo hóa chất sản xuất trên địa bàn theo quy định tại Phụ lục 4 Thông tư này.

2. Báo cáo tình hình hóa chất nhập khẩu

Định kỳ trước ngày 31 tháng 01 hàng năm, các doanh nghiệp nhập khẩu hóa chất theo hình thức khai báo hóa chất trực tiếp thực hiện chế độ báo cáo về tình hình nhập khẩu hóa chất năm trước của đơn vị mình và gửi về Bộ Công thương (Cục Hóa chất) để theo dõi. Mẫu báo cáo tình hình nhập khẩu hóa chất theo quy định tại Phụ lục 5 Thông tư này.

Điều 19. Cập nhật số liệu

1. Sở Công thương cập nhật số liệu cấp Giấy xác nhận đối với hóa chất sản xuất trên địa bàn quản lý.

2. Cục Hóa chất cập nhật số liệu cấp Giấy xác nhận đối với hóa chất nhập khẩu.

Điều 20. Xử lý vi phạm

1. Cán bộ, công chức đặt thêm các thủ tục, điều kiện khai báo hóa chất trái với quy định tại Thông tư này; có hành vi gây khó khăn, phiền hà đối với tổ chức, cá nhân trong khi giải quyết khai báo hóa chất thì bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu hóa chất nằm trong Danh mục hóa chất phải khai báo tùy tính chất, mức độ vi phạm và hậu quả xảy ra, bị xử lý theo một trong các hình thức: Xử phạt theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật khi hành vi vi phạm có đủ yếu tố cấu thành tội phạm; bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật khi hành vi vi phạm gây thiệt hại đến lợi ích của nhà nước và lợi ích của tổ chức, cá nhân.

Điều 21. Hiệu lực thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 31 tháng 12 năm 2011.

2. Trong quá trình thực hiện Thông tư, nếu có vướng mắc các cơ quan, tổ chức, cá nhân kịp thời phản ánh về Bộ Công thương để xem xét, giải quyết./.

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Các Sở Công thương;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Công báo;
- Website Chính phủ;
- Website Bộ Công thương;
- Lưu: VT, HC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Nam Hải

PHỤ LỤC 1

MẪU BẢN KHAI BÁO HÓA CHẤT
(Ban hành kèm theo Thông tư số 40/2011/TT-BCT ngày 14 tháng 11 năm 2011 của Bộ Công thương)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

BẢN KHAI BÁO HÓA CHẤT

Căn cứ Luật Hóa chất;

Căn cứ Nghị định số 26/2011/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2008/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất; Thông tư số /2011/TT-BCT ngày tháng năm 2011 của Bộ Công thương quy định khai báo hóa chất.

Phần I

THÔNG TIN CHUNG

1. Tên tổ chức, cá nhân sản xuất hoặc nhập khẩu hóa chất:

2. Mã số thuế:

3. Địa chỉ của trụ sở chính:

4. Điện thoại: Fax: Email:

5. Họ và tên người đại diện pháp luật: Chức vụ:

6. Loại hình hoạt động: Sản xuất □ Nhập khẩu □ Sử dụng □

7. Nơi đặt cơ sở sản xuất, sử dụng, bảo quản:

8. Cửa khẩu nhập hóa chất:

9. Các thông tin khác:

- Họ tên người phụ trách khai báo:

- Số điện thoại di động:

- Email:

Phần II

THÔNG TIN VỀ HÓA CHẤT

1. Thông tin hóa chất

STT

Mã HS

Mã CAS

Tên thương mại

Tên IUPAC

Công thức hóa học

Khối lượng

Mục đích sản xuất

Xuất xứ

1

2

3

4

5

2. Thông tin khác:

2.1. Đối với loại hình nhập khẩu

Số Hóa đơn (Invoice):

Công ty xuất khẩu:

Cửa khẩu nhập hóa chất:

Ngày ký hóa đơn (Invoice):

Quốc gia:

2.2. Đối với loại hình sản xuất

Địa chỉ nơi sản xuất:

Tôi cam đoan tất cả các thông tin khai báo trên đây đúng và đầy đủ theo quy định của Nghị định số 26/2011/NĐ-CP và Thông tư số 39/2011/TT-BCT ./.

….., ngày … tháng … năm 20…
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ KHAI BÁO
(ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu)

Ghi chú:

Khối lượng được khai theo tổng số lượng nhập khẩu của hợp đồng, những lần nhập khẩu tiếp theo khai theo chi tiết của hóa đơn (invoice).

PHỤ LỤC 2

MẪU GIẤY XÁC NHẬN KHAI BÁO HÓA CHẤT
(Ban hành kèm theo Thông tư số 40/2011/TT-BCT ngày 14 tháng 11 năm 2011 của Bộ Công thương)

TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN (1)
TÊN CƠ QUAN (2)
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: ……./GXN-…(3)

(4)……, ngày tháng năm …

GIẤY XÁC NHẬN

Khai báo hóa chất … (5)

Mã số khai báo:

…………………………………… (2) xác nhận:

Công ty …..(6), địa chỉ trụ sở chính ….., điện thoại ….., fax … đã hoàn thành khai báo đối với các hóa chất … (5):

1.

2.

3.

(Nếu nhiều hơn có thể lập phụ lục kèm theo).

Chi tiết theo …(7) đính kèm.

(Nếu là sản xuất hóa chất thì không có nội dung này).

Nơi nhận:
- Như trên;
- Chi cục hải quan cửa khẩu (nếu là sx hóa chất thì ghi: Cơ quan quản lý thị trường);
- Lưu: VT, …(8)

QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Ghi chú:

(1) Tên cơ quan chủ quản của cơ quan cấp Giấy xác nhận.

(2) Tên cơ quan cấp Giấy xác nhận.

(3) Chữ viết tắt tên cơ quan cấp Giấy xác nhận.

(4) Địa danh.

(5) Hóa chất sản xuất hoặc nhập khẩu. Nếu là hóa chất sản xuất thì ghi: khai báo hóa chất sản xuất năm cụ thể.

(6) Tên doanh nghiệp đề nghị cấp Giấy xác nhận.

(7) Tên chứng từ mà doanh nghiệp gửi kèm khi khai báo.

(8) Tên viết tắt của phòng nghiệp vụ.

PHỤ LỤC 3

MẪU GIẤY BIÊN NHẬN
(Ban hành kèm theo Thông tư số 40/2011/TT-BCT ngày 14 tháng 11 năm 2011 của Bộ Công thương)

TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN (1)
TÊN CƠ QUAN (2)
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

(3)……, ngày tháng năm …

GIẤY BIÊN NHẬN

Hồ sơ đề nghị cấp Giấy xác nhận khai báo hóa chất nhập khẩu

Họ và tên: ...............................................................................................................................

Chức vụ, đơn vị công tác: ........................................................................................................

Đã tiếp nhận hồ sơ của ông (bà): ..............................................................................................

Đơn vị công tác: ......................................................................................................................

...............................................................................................................................................

Hồ sơ gồm các giấy tờ sau:

1. Bản khai báo hóa chất □

2. Hợp đồng □

3. Hóa đơn mua bán hóa chất □

4. Phiếu an toàn hóa chất (nếu là hóa chất nguy hiểm) □

Thời hạn xác nhận khai báo hóa chất: 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Nếu hồ sơ phải bổ sung thông tin thì thời hạn xác nhận khai báo hóa chất được tính từ ngày hồ sơ đã được bổ sung đầy đủ, thông tin chính xác.

Để nhận Giấy xác nhận khai báo hóa chất, đề nghị doanh nghiệp tích vào ô dưới đây:

- Nhận trực tiếp tại cơ quan cấp Giấy xác nhận □

- Nhận thông qua hệ thống bưu chính:

+ Chuyển phát nhanh □

+ Không chuyển phát nhanh □

NGƯỜI TIẾP NHẬN
(Ký và ghi đầy đủ họ và tên)

Ghi chú:

(1) Tên cơ quan chủ quản của cơ quan cấp Giấy biên nhận

(2) Tên cơ quan cấp Giấy biên nhận

(3) Địa danh

- Giấy biên nhận phải đóng dấu treo ở đầu trang.

- Khi nhận kết quả phải có CMND (đối với cá nhân) hoặc xuất trình Giấy giới thiệu hay Giấy ủy quyền của DN

PHỤ LỤC 4

MẪU BÁO CÁO TÌNH HÌNH KHAI BÁO HÓA CHẤT SẢN XUẤT
(Ban hành kèm theo Thông tư số 40/2011/TT-BCT ngày 14 tháng 11 năm 2011 của Bộ Công thương)

UBND TỈNH, TP
SỞ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: ……………

……, ngày tháng năm …

BÁO CÁO

Tình hình khai báo hóa chất sản xuất năm …

Kính gửi: Cục Hóa chất - Bộ Công thương

Thực hiện Nghị định số 26/2011/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2008/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất; Thông tư số …/2011/TT-BCT ngày … tháng … năm 2011 của Bộ Công thương quy định về khai báo hóa chất; Sở Công thương báo cáo tình hình khai báo hóa chất sản xuất trên địa bàn tỉnh năm … như sau:

STT

Thông tin chung về doanh nghiệp

Thông tin về hóa chất

Mục đích sản xuất

Tên Công ty

Địa chỉ trụ sở chính

ĐT

Nơi đặt cơ sở sản xuất/sử dụng/cất giữ bảo quản

Tên theo IUPAC

Tên theo thương mại

Công thức hóa học

Khối lượng (tấn/năm)

1

HC1

HC2

2

HC1

HC2

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: …

GIÁM ĐỐC
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

PHỤ LỤC 5

MẪU BÁO CÁO TÌNH HÌNH NHẬP KHẨU HÓA CHẤT
(Ban hành kèm theo Thông tư số 40/2011/TT-BCT ngày 14 tháng 11 năm 2011 của Bộ Công thương)

TÊN DOANH NGHIỆP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: …../… (1)-…(2)

……, ngày … tháng … năm …

BÁO CÁO

Tình hình nhập khẩu hóa chất năm …(3)

Thực hiện Nghị định số 26/2011/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2008/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất; Thông tư số …/2011/TT-BCT ngày … tháng … năm 2011 quy định về khai báo hóa chất,

1. Công ty …(4)

2. Địa chỉ trụ sở chính:

Điện thoại: Fax: Email: Website:

Nơi đặt cơ sở sản xuất/sử dụng/cất giữ và bảo quản:

2. Họ và tên người đại diện:

3. Tình hình khai báo hóa chất nhập khẩu của Công ty (như bảng dưới đây):

STT

Mã số HS

Tên thương mại

Tên theo IUPAC

Công thức hóa học

Khối lượng (…/năm)

Mục đích nhập khẩu

1

2

3

n

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: …

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Ghi chú:

(1) Chữ viết tắt tên doanh nghiệp.

(2) Chữ viết tắt tên phòng, bộ phận của doanh nghiệp.

(3) Ghi rõ năm cụ thể báo cáo.

(4) Tên đầy đủ của doanh nghiệp.

THE MINISTRY OF INDUSTRY AND TRADE
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness
---------

No. 40/2011/TT-BCT

Hanoi, November 14, 2011

 

CIRCULAR

ON CHEMICAL DECLARATION

Pursuant to the Government's Decree No. 189/2007/ND-CP of December 27, 2007, defining the functions, tasks, powers and organizational structure of the Ministry of Industry and Trade; and the Government's Decree No. 44/2011/ND-CP of June 14, 2011, amending and supplementing Article 3 of Decree No. 189/2007/ND-CP;

Pursuant to the November 21, 2007 Chemical Law;

Pursuant to the Government's Decree No. 26/2011/ND-CP of April 8, 2011, amending and supplementing a number of articles of the Government's Decree No. 108/2008/ND-CP of October 7, 2008, detailing and guiding a number of articles of the Chemical Law;

The Minister of Industry and Trade provides chemical declaration as follows:

Chapter I

GENERAL PROVISIONS

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

This Circular provides forms of chemical declaration, direct declaration of imported chemicals and online chemical declaration.

Article 2. Subjects of application

This Circular applies to producers and importers of chemicals (including chemicals imported into export-processing zones) on the list of chemicals subject to declaration.

Article 3. Interpretation of terms

1. Chemical subject to declaration means a produced or imported chemical on the list of chemicals subject to declaration provided in Appendix V to the Government's Decree No. 26/2011/ND-CP of April 8,2011, amending and supplementing a number of articles of the Government's Decree No. 108/2008/ND-CP of October 7,2008, detailing and guiding a number of articles of the Chemical Law.

2. Certificate of produced/imported-chemical declaration (below refeired to as certificate) means a competent state agency's written certification of a chemical producer's or importer's completion of chemical declaration.

3. Direct chemical declaration means declaration by submission of dossiers at a competent state agency.

4. System of online grant of certificates of imported-chemical declaration (below referred to as the System) means the system to manage and grant certificates of chemical declaration of Vietnam at http://cuchoachat.gov.vn.

5. Provisional invoice means a document used for the first payment between a seller and a buyer, not for the final payment.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. Chemical declaration includes declaration of produced chemicals and declaration of imported chemicals.

2. Declaration of imported chemicals can be direct or online. Applicants for certificates may choose either of these modes of declaration.

Article 5. Responsibilities of certificate applicants

1. To take responsibility for the accuracy and truthfulness of the details declared in the written chemical declaration, even when they are authorized by importers or producers to make the declaration.

2. To create conditions for competent certificate-granting agencies to conduct field inspection at establishments of chemical producers or importers.

3. To pay fees under law.

Article 6. Responsibilities of certificate-granting agencies

1. To guide certificate applicants when so requested.

2. To receive and examine dossiers and grant certificates to chemical producers or importers when their dossiers meet chemical declaration requirements.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

FORMS OF CHEMICAL DECLARATION AND IMPORTED-CHEMICAL DECLARATION

Section 1: FORMS OF CHEMICAL DECLARATION AND DIRECT DECLARATION OF IMPORTED CHEMICALS

Article 7. Declaration of produced and imported chemicals

1. Forms of declaration of produced and imported chemicals are promulgated together with this Circular, comprising:

a/ Written chemical declaration, provided in Appendix 1 to this Circular;

b/ Chemical declaration certificate, provided in Appendix 2 to this Circular;

c/ Receipt, provided in Appendix 3 to this Circular;

d/ Report on declaration of chemicals produced in a locality, provided in Appendix 4 to this Circular;

e/ Report on chemical import, provided in Appendix 5 to this Circular.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a/ The order, procedures, agencies and deadline for declaration of produced chemicals comply with Clause 11, Article 1 of Decree No. 26/2011/ND-CP;

b/ The order, procedures, agencies and deadline for direct declaration of imported chemicals comply with Clause 11, Article 1 of Decree No. 26/2011/ND-CP and this Circular.

Article 8. Documents of an application dossier for a certificate of direct declaration of imported chemicals under Clause 11, Article 1 of Decree No. 26/2011/ND-CP

1. An invoice for sale of chemicals under Clause 11, Article 1 of Decree No. 26/2011/ND-CP. In case of unavailability of such invoice, the applicant may submit the chemical trading contract and the provisional invoice. The final invoice bearing the seal and signature of the head of the enterprise shall be submitted at the time of receiving the certificate.

2. For a chemical trading contract used for multiple import, upon the second import of goods under the contract, the applicant shall submit the final invoice for chemical sale bearing the seal and signature of the head of the enterprise and a copy of the certificate for the first import batch under the same contract. This import batch shall be certified within 3 (three) working days.

3. For dangerous chemicals provided in Appendix V to Decree No. 26/2011/ND-CP, a chemical safety sheet bearing the chemical declarant's seal shall be submitted together with the chemical declaration dossier. The chemical safety sheet form is provided in Appendix 17 to the Industry and Trade Ministry's Circular No. 28/2010/TT-BCT of June 28, 2010, specifically providing a number of articles of the Government's Decree No. 108/2008/ND-CP of October 7, 2008, detailing and guiding a number of articles of the Chemical Law.

Article 9. Dossier submission and receipt and certificate grant

1. Modes of dossier submission

a/ Applicants may submit dossiers directly at the Ministry of Industry and Trade (Vietnam Chemicals Agency) or by post;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. Dossier receipt

a/ Recipients of dossiers shall receive dossiers, record them in the incoming correspondence book and write a receipt, the form of which is provided in Appendix 3 to this Circular;

b/ For dossiers submitted by post, recipients shall fax a receipt. The deadline for notifying results complies with Clause 4 of this Article, counting from the date Vietnam Chemicals Agency receives a dossier by post.

3. Dossier examination

Within 3 (three) working days after receiving a dossier, if it is incomplete, the person assigned to process the dossier shall fully and specifically notify the chemical importer of necessary supplements and modifications to the dossier. Such notification may be made via email, fax or telephone. The deadline for granting a certificate is counted from the date a dossier is fully and accurately supplemented.

4. Certificate grant

Within 7 (seven) working days after a dossier is fully supplemented under Clause 3 of this Article, Vietnam Chemicals Agency shall grant a certificate, the form of which is provided in Appendix 2 to this Circular.

5. Refusal of certificate grant

A certificate-granting agency may refuse to grant a certificate when the chemical declaration form is erased or unreadable or has no seal of the applicant.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Applicants may receive certificates directly at Vietnam Chemicals Agency or by post.

Section 2: ONLINE DECLARATION OF IMPORTED CHEMICALS

Article 11. Conditions for online chemical declaration

1. Having Internet-connected computers.

2. Having registered digital signatures at a competent state agency.

Article 12. Registration of dossiers for participation in the System

A first-time certificate applicant shall register a dossier for participation in the System with Vietnam Chemicals Agency. Registration steps are detailed in the instruction for use registration on the home page of the System. The process to register participation in the System is provided in Article 13 of this Circular.

Article 13. Process of registration for use of the System

1. Dossier of registration for participation in the System

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b/ Certified copy of the business registration certificate; certified copy of the tax identification number certificate.

2. Information declaration

Applicants shall fully fill in the registration form and submit directly or by post the registration dossier under Clause 1 of this Article to Vietnam Chemicals Agency.

3. Processing of registration dossiers

Within 3 (three) working days after receiving a registration dossier under Clause 1 of this Article, Vietnam Chemicals Agency shall check the accuracy of the dossier.

4. Examination of results

Based on the registration dossier mentioned in Clause 3 of this Article, Vietnam Chemicals Agency shall notify the applicant of the dossier's completeness or incompleteness through the latter's email address registered on the System.

Article 14. Dossiers of imported-chemical declaration

1. A dossier of imported-chemical declaration comprises the documents specified in Article 8 of this Circular. A declarant shall fill in the dossier declaration form published on the home page of the System.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 15. Chemical declaration

After fully filling in the dossier declaration form published on the home page of the System, a declarant shall attach a file scanned from the original and connect the digital signature device with the computer to send the dossier.

Article 16. Certificate grant

1. Within 3 (three) working days after receiving a dossier via the Internet, Vietnam Chemicals Agency shall consider the dossier and notify the applicant via the System if the dossier is incomplete or invalid.

2. Within 7 (seven) working days after receiving complete information and a valid dossier under Article 14 of this Circular, Vietnam Chemicals Agency shall grant a certificate to the applicant.

3. Applicants may receive certificates directly at Vietnam Chemicals Agency or by post.

Chapter III

IMPLEMENTATION PROVISIONS

Article 17. Organization of implementation

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a/ To assume the prime responsibility for, and coordinate with provincial-level Industry and Trade Departments and related agencies in, disseminating and guiding regulations on chemical declaration under Decree No. 26/ 2011/ND-CP and this Circular;

b/ To grant certificates of imported-chemical declaration. To assume the prime responsibility for, and coordinate with related agencies in, examining organizations and individuals in declaring imported chemicals.

2. Provincial-level Industry and Trade Departments

a/ To grant certificates for chemicals produced in their localities;

b/ To assume the prime responsibility for, and coordinate with Vietnam Chemicals Agency and related agencies in. examining the declaration of chemicals produced in their localities.

Article 18. Reporting regulations

1. Reporting on produced-chemical declaration

a/ Before January 31 every year, chemical producers shall submit reports for the previous year to provincial-level Industry and Trade Departments. An enterprise that does not produce chemicals on a regular basis shall notify in writing the provincial-level Industry and Trade Department of the year it does not produce chemicals;

b/ Before February 15 every year, provincial-level Industry and Trade Departments shall submit reports on the previous year's declaration of chemicals produced in their localities to the Ministry of Industry and Trade (Vietnam Chemicals Agency) for monitoring. The report form is provided in Appendix 4 to this Circular.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Before January 31 every year, chemical importers making direct chemical declaration shall submit reports on their chemical import of the previous year to the Ministry of Industn and Trade (Vietnam Chemicals Agency) for monitoring. The report form is provided in Appendix 5 to this Circular.

Article 19. Statistic updating

1. Provincial-level Industry and Trade Departments shall update statistics on certificates for chemicals produced in their localities.

2. Vietnam Chemicals Agency shall update statistics on certificates for imported chemicals.

Article 20. Handling of violations

1. Cadres and civil servants who impose additional procedures and conditions for chemical declaration in contravention of this Circular; or trouble or harass applicants when settling chemical declaration shall be handled under law.

2. Producers and importers of chemicals on the list of chemicals subject to declaration shall, depending on the nature, severity and consequences of their violations, be fined under the law on handling of administrative violations or be examined for penal liability under law when their violations constitute a crime; and pay damages under law when their violations harm the interests of the State or organizations or individuals.

Article 21. Effect

1. This Circular takes effect on December 31,2011.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

FOR THE MINISTER OF INDUSTRY AND TRADE
DEPUTY MINISTER
Nguyen Nam Hai

 

* Note: All the appendices mentioned above are not printed herein.

 

FILE ATTACHED TO DOCUMENT

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 40/2011/TT-BCT ngày 14/11/2011 quy định về khai báo hóa chất do Bộ Công thương ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


57.754

DMCA.com Protection Status
IP: 44.220.62.183
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!