Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Thông tư 37/2015/TT-BCT mức giới hạn hàm lượng formaldehyt amin thơm từ thuốc nhuộm azo dệt may

Số hiệu: 37/2015/TT-BCT Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Công thương Người ký: Cao Quốc Hưng
Ngày ban hành: 30/10/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết
Thông tư 37/2015/TT-BCT về mức giới hạn và việc kiểm tra hàm lượng formaldehyt và amin thơm chuyển hóa từ thuốc nhuộm azo trong sản phẩm dệt may với các quy định mức giới hạn, phương pháp thử, trình tự, thủ tục kiểm tra hàm lượng formaldehyt và amin thơm được ban hành ngày 30/10/2015.

 

1. Tổ chức tham gia kiểm tra nhà nước đối với hàm lượng Formaldehyl và amin thơm chuyển hóa từ thuốc nhuộm Azo trong sản phẩm dệt may

Thông tư 37 quy định yêu cầu đối với tổ chức tham gia kiểm tra nhà nước hàm lượng formaldehyt và amin thơm từ thuốc nhuộm trong sản phẩm dệt may như sau:

- Bộ Công Thương chỉ định tổ chức thực hiện hoạt động thử nghiệm/ giám định/ chứng nhận kiểm tra hàm lượng formaldehyt đối với hàng vải khi tổ chức đáp ứng các quy định tại Thông tư 48/2011/TT-BCT.

- Bộ Công Thương ủy quyền tổ chức thực hiện kiểm tra nhà nước khi tổ chức giám định/ chứng nhận giới hạn cho phép hàm lượng formaldehyt thuốc nhuộm vải đã được chỉ định theo quy định tại Khoản 1 Điều 4 Thông tư 37/2015 và đáp ứng các yêu cầu sau:

+ Có phòng thử nghiệm kiểm tra hàm lượng formaldehyt đối với hàng vải được chỉ định theo khoản 1 Điều 4 Thông tư 37/2015/BCT;

+ Hoặc ký hợp đồng thuê thầu phụ với tổ chức thử nghiệm đã được chỉ định theo quy định tại Khoản 1 Điều 4 Thông tư 37/2015/TT-BCT;

+ Hoặc ký hợp đồng thuê thầu phụ với tổ chức thử nghiệm nước ngoài không hoạt động tại Việt Nam được Bộ Công Thương thừa nhận kết quả theo quy định tại Điều 6 Thông tư 37 Bộ Tài chính.

2. Mức giới hạn, phương pháp thử, trình tự và thủ tục kiểm tra nhà nước đối với hàm lượng Formaldehyt và amin thơm chuyển hóa từ thuốc nhuộm azo trong sản phẩm dệt may

- Mức giới hạn hàm lượng formaldehyt và amin thơm chuyển hóa từ thuốc nhuộm azo trong sản phẩm dệt may

+ Hàm lượng formaldehyt trong sản phẩm dệt may không được vượt quá giới hạn quy định tại Phụ lục 2 kèm theo Thông tư 37.

+ Hàm lượng mỗi amin thơm chuyển hóa từ thuốc nhuộm azo trong sản phẩm dệt may không được vượt quá 30 mg/kg. Danh mục các amin thơm quy định tại Phụ lục 3 kèm theo Thông tư 37/2015-BCT.

- Trình tự, thủ tục kiểm tra nhà nước đối với sản phẩm dệt may sản xuất trong nước

+ Việc kiểm tra hàm lượng formaldehyt và amin thơm chuyển hóa từ thuốc nhuộm vải trong sản phẩm dệt may sản xuất trong nước thực hiện theo quy định tại Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa; Nghị định 132/2008/NĐ- CP và Thông tư 48/2011/TT-BCT.

+ Trình tự, thủ tục kiểm tra hàm lượng formaldehyt và amin thơm chuyển hóa từ thuốc nhuộm dệt may sản xuất trong nước được thực hiện theo quy định tại Điều 20 Thông tư 48/2011/TT-BCT.

Thông tư 37 còn quy định trình tự, thủ tục chỉ định tổ chức tham gia hoạt động kiểm tra nhà nước hàm lượng formaldehyt thuốc nhuộm trong sản phẩm dệt may; phương pháp thử; kiểm tra nhà nước đối với sản phẩm dệt may nhập khẩu. Thông tư 37/2015 của Bộ Tài chính có hiệu lực từ ngày 15/12/2015.

BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 37/2015/TT-BCT

Hà Nội, ngày 30 tháng 10 năm 2015

 

THÔNG TƯ

QUY ĐỊNH VỀ MỨC GIỚI HẠN VÀ VIỆC KIỂM TRA HÀM LƯỢNG FORMALDEHYT VÀ AMIN THƠM CHUYỂN HÓA TỪ THUỐC NHUỘM AZO TRONG SẢN PHẨM DỆT MAY

Căn cứ Nghị định số 95/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Căn cứ Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa ngày 21 tháng 11 năm 2007;

Căn cứ Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa;

Căn cứ Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài;

Căn cứ Nghị định số 80/2013/NĐ-CP ngày 17 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ,

Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Thông tư quy định về mức giới hạn và việc kiểm tra hàm lượng formaldehyt và amin thơm chuyển hóa từ thuốc nhuộm azo trong sản phẩm dệt may.

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

1. Thông tư này quy định về mức giới hạn và việc kiểm tra hàm lượng formaldehyt và amin thơm chuyển hóa từ thuốc nhuộm azo trong sản phẩm dệt may tiêu thụ trên thị trường Việt Nam. Danh mục sản phẩm dệt may được quy định tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư này.

2. Sản phẩm dệt may không thuộc phạm vi điều chỉnh của Thông tư này gồm:

a) Sợi, vải mộc chưa qua xử lý hoàn tất;

b) Hàng miễn trừ ngoại giao, hàng trong túi lãnh sự, tài sản di chuyển, quà biếu, quà tặng trong định mức miễn thuế nhập khẩu theo quy định tại Quyết định số 31/2015/QĐ-TTg ngày 04 tháng 8 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Thông tư này áp dụng đối với:

1. Tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu sản phẩm dệt may tiêu thụ trên thị trường Việt Nam;

2. Tổ chức được Bộ Công Thương chỉ định và ủy quyền tham gia hoạt động kiểm tra nhà nước đối với hàm lượng formaldehyt và amin thơm chuyển hóa từ thuốc nhuộm azo trong sản phẩm dệt may;

3. Tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

Trong Thông tư này, các từ ngữ được hiểu như sau:

1. Lô hàng hóa nhập khẩu: là tập hợp các mặt hàng có số lượng xác định, thuộc cùng một bộ hồ sơ và được đăng ký kiểm tra trong cùng một lần. Lô hàng hóa có thể có một hoặc nhiều mặt hàng dệt may.

2. Lô hàng hóa sản xuất: là tập hợp sản phẩm được sản xuất trên cùng một dây chuyền công nghệ có cùng thông số kỹ thuật và được sản xuất cùng một đợt, được xác định về số lượng, có cùng nội dung ghi nhãn.

3. Mặt hàng dệt may: gồm các sản phẩm dệt may có cùng tên gọi, nhãn hiệu, cùng kiểu thiết kế và đặc tính kỹ thuật.

4. Sản phẩm dệt may: là sản phẩm có nguồn gốc chủ yếu từ các loại xơ, sợi tự nhiên hoặc nhân tạo, đã qua các công đoạn gia công thành sợi, vải dệt thoi, vải dệt kim, vải không dệt, vải tráng phủ thành phẩm, da tổng hợp hoặc các sản phẩm sản xuất từ sản phẩm nêu trên tùy thuộc vào các mục đích sử dụng.

5. Sản phẩm dệt may cho trẻ em dưới 36 tháng tuổi: là sản phẩm dệt may dành cho trẻ em từ sơ sinh đến dưới 36 tháng tuổi.

6. Sản phẩm dệt may tiếp xúc trực tiếp với da: là sản phẩm khi sử dụng có diện tích bề mặt sản phẩm tiếp xúc trực tiếp với da của con người.

7. Sản phẩm dệt may không tiếp xúc trực tiếp với da: là sản phẩm khi sử dụng có diện tích bề mặt sản phẩm không tiếp xúc trực tiếp với da của con người.

8. Mẫu gồm 02 loại:

a) Mẫu đại diện: là mẫu được lấy ngẫu nhiên từ một mặt hàng đảm bảo đại diện cho mặt hàng đó trong lô sản phẩm, lô hàng hóa.

b) Mẫu xác suất: là mẫu được lấy bất kỳ từ một sản phẩm trong lô sản phẩm/ lô hàng hóa.

9. Kiểm tra thông thường: là hình thức kiểm tra tính phù hợp của hồ sơ với lô hàng, lấy mẫu thử nghiệm, đánh giá kết quả kiểm tra, cấp thông báo kết quả kiểm tra nhà nước.

10. Kiểm tra giảm: là hình thức kiểm tra tính phù hợp của hồ sơ với lô hàng, lấy mẫu thử nghiệm theo phương thức lấy mẫu giảm, đánh giá kết quả kiểm tra, cấp thông báo kết quả kiểm tra nhà nước.

11. Kiểm tra hồ sơ: là hình thức kiểm tra tính phù hợp của hồ sơ với lô hàng, cấp thông báo kết quả kiểm tra nhà nước.

12. Kiểm tra xác suất: là hình thức kiểm tra theo kế hoạch hoặc đột xuất trong năm đối với sản phẩm được áp dụng hình thức kiểm tra hồ sơ. Kết quả kiểm tra được thông báo đến cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

Chương II

TỔ CHỨC THAM GIA KIỂM TRA NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI HÀM LƯỢNG FORMALDEHYT VÀ AMIN THƠM CHUYỂN HÓA TỪ THUỐC NHUỘM AZO TRONG SẢN PHẨM DỆT MAY

Điều 4. Yêu cầu đối với tổ chức tham gia kiểm tra nhà nước

1. Bộ Công Thương chỉ định tổ chức thực hiện hoạt động thử nghiệm/ giám định/ chứng nhận khi tổ chức đáp ứng các quy định tương ứng tại Điều 11, Điều 12, Điều 14 Thông tư số 48/2011/TT-BCT ngày 30 tháng 12 năm 2011 của Bộ Công Thương quy định quản lý chất lượng các sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương (sau đây gọi là Thông tư số 48/2011/TT-BCT).

2. Bộ Công Thương ủy quyền tổ chức thực hiện kiểm tra nhà nước khi tổ chức giám định/ chứng nhận đã được chỉ định theo quy định tại Khoản 1 Điều này và đáp ứng các yêu cầu sau:

a) Có phòng thử nghiệm được chỉ định theo khoản 1 Điều này;

b) Hoặc ký hợp đồng thuê thầu phụ với tổ chức thử nghiệm đã được chỉ định theo quy định tại Khoản 1 Điều này;

c) Hoặc ký hợp đồng thuê thầu phụ với tổ chức thử nghiệm nước ngoài không hoạt động tại Việt Nam được Bộ Công Thương thừa nhận kết quả theo quy định tại Điều 6 Thông tư này.

Điều 5. Trình tự, thủ tục chỉ định tổ chức tham gia hoạt động kiểm tra nhà nước

Tổ chức có nhu cầu tham gia hoạt động kiểm tra nhà nước đối với hàm lượng formaldehyt và amin thơm chuyển hóa từ thuốc nhuộm azo trong sản phẩm dệt may nhập khẩu lập 01 (một) bộ hồ sơ đăng ký và gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện về Vụ Khoa học và Công nghệ, Bộ Công Thương.

1. Hồ sơ đăng ký

a) Giấy đăng ký tham gia hoạt động kiểm tra nhà nước theo quy định tại mẫu 1 Phụ lục 5 ban hành kèm theo Thông tư này;

b) Danh sách thử nghiệm viên/giám định viên/ chuyên gia đánh giá của đơn vị được lập theo quy định tại mẫu 2 Phụ lục 5 ban hành kèm theo Thông tư này;

c) Danh mục các tài liệu kỹ thuật, tiêu chuẩn và quy trình thử nghiệm/ giám định/ chứng nhận đối với hàm lượng formaldehyt và amin thơm chuyển hóa từ thuốc nhuộm azo trong sản phẩm dệt may được lập theo quy định tại mẫu 3 Phụ lục 5 ban hành kèm theo Thông tư này;

d) Bản sao chứng thực (trường hợp nộp hồ sơ qua bưu điện) hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu (trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp): Các Chứng chỉ công nhận đáp ứng các yêu cầu quy định phù hợp với lĩnh vực hoạt động thử nghiệm/ giám định/ chứng nhận (kèm theo Quyết định và phụ lục nếu có) do tổ chức công nhận hợp pháp của Việt Nam hoặc tổ chức công nhận hợp pháp nước ngoài là thành viên của Hiệp hội Công nhận phòng thí nghiệm quốc tế (ILAC), hoặc Hiệp hội Công nhận phòng thí nghiệm Châu Á - Thái Bình Dương (APLAC) (hoạt động thử nghiệm hoặc giám định)/ Diễn đàn công nhận quốc tế (IAF), hoặc Hiệp hội Công nhận Thái Bình Dương (PAC) (nếu có);

đ) Tài liệu về quản lý hệ thống chất lượng tương ứng cho tổ chức thử nghiệm/ giám định/ chứng nhận;

e) Tài liệu hiệu chuẩn phương tiện đo (đối với tổ chức thử nghiệm) theo quy định của pháp luật.

2. Tiếp nhận và xử lý hồ sơ đăng ký

a) Không quá 03 (ba) ngày làm việc, kể từ khi nhận được hồ sơ, Bộ Công Thương tiến hành xem xét hồ sơ đăng ký và có thông báo bằng văn bản nếu hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ;

b) Không quá 05 (năm) ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, Bộ Công Thương thành lập Hội đồng đánh giá năng lực thực tế của tổ chức đăng ký;

c) Không quá 60 (sáu mươi) ngày làm việc kể từ khi thành lập Hội đồng đánh giá, Bộ Công Thương tổ chức thực hiện đánh giá năng lực của tổ chức đăng ký;

d) Không quá 05 (năm) ngày làm việc sau khi đánh giá và căn cứ vào Biên bản đánh giá năng lực thực tế đạt yêu cầu, Bộ Công Thương ban hành Quyết định chỉ định và ủy quyền cho tổ chức tham gia hoạt động kiểm tra nhà nước đồng thời công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử của Bộ Công Thương. Trường hợp từ chối việc chỉ định, Bộ Công Thương thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do;

Thời hạn hiệu lực của Quyết định chỉ định và ủy quyền không quá 03 (ba) năm kể từ ngày ký.

3. Gia hạn thời gian tham gia hoạt động kiểm tra nhà nước 03 (ba) tháng trước khi Quyết định chỉ định hết hiệu lực, tổ chức đã được Bộ Công Thương chỉ định và ủy quyền có nhu cầu gia hạn thời gian tham gia hoạt động kiểm tra nhà nước lập 01 (một) bộ hồ sơ đăng ký gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện về Vụ Khoa học và Công nghệ, Bộ Công Thương. Cụ thể như sau:

a) Trường hợp chỉ gia hạn không thay đổi, bổ sung phạm vi, lĩnh vực hoạt động, tổ chức có văn bản đăng ký tham gia hoạt động kiểm tra nhà nước theo quy định tại mẫu 1 Phụ lục 5 ban hành kèm theo Thông tư này (ghi rõ yêu cầu gia hạn) kèm theo báo cáo hoạt động trong 03 (ba) năm gần nhất gửi Bộ Công Thương;

Trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị, Bộ Công Thương kiểm tra hồ sơ và ban hành Quyết định gia hạn. Trường hợp từ chối, Bộ Công Thương thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do;

Thời hạn hiệu lực của Quyết định gia hạn không quá 03 (ba) năm.

b) Trường hợp có nhu cầu thay đổi, bổ sung phạm vi, lĩnh vực hoạt động

Tổ chức lập 01 (một) bộ hồ sơ đề nghị thay đổi, bổ sung phạm vi, lĩnh vực hoạt động tương ứng với từng hoạt động thử nghiệm/ giám định/ chứng nhận và gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện về Vụ Khoa học và Công nghệ, Bộ Công Thương. Hồ sơ bao gồm:

- Công văn đề nghị thay đổi, bổ sung phạm vi, lĩnh vực kiểm tra nhà nước đối với hàm lượng formaldehyt và amin thơm chuyển hóa từ thuốc nhuộm azo trong sản phẩm dệt may tương ứng với từng hoạt động thử nghiệm/ giám định/ chứng nhận (nội dung tương tự công văn đăng ký tham gia hoạt động kiểm tra nhà nước theo quy định tại mẫu 1 Phụ lục 5 ban hành kèm theo Thông tư này);

- Tài liệu hoặc hồ sơ kèm theo minh chứng cho nội dung đề nghị thay đổi, bổ sung phạm vi, lĩnh vực hoạt động;

Trình tự kiểm tra, đánh giá và ban hành Quyết định chỉ định được tiến hành như quy định tại Khoản 2 Điều này.

Điều 6. Trình tự và thủ tục thừa nhận kết quả thử nghiệm của tổ chức thử nghiệm nước ngoài không hoạt động tại Việt Nam

1. Việc chỉ định tổ chức thử nghiệm nước ngoài không hoạt động tại Việt Nam tham gia hoạt động thử nghiệm đối với hàm lượng formaldehyt và amin thơm chuyển hóa từ thuốc nhuộm azo trong sản phẩm dệt may được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 26/2013/TT-BKHCN ngày 15 tháng 11 năm 2013 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định yêu cầu, trình tự và thủ tục chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp nước ngoài thực hiện đánh giá sự phù hợp của sản phẩm, hàng hóa theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (Sau đây gọi là Thông tư số 26).

2. Tổ chức thử nghiệm nước ngoài không hoạt động tại Việt Nam lập 01 (một) bộ hồ sơ đăng ký theo quy định tại Khoản 2 Điều 8 Thông tư số 26 gửi về Vụ Khoa học và Công nghệ, Bộ Công Thương.

3. Trình tự, thủ tục tiếp nhận hồ sơ và chỉ định tổ chức thử nghiệm nước ngoài không hoạt động tại Việt Nam của Bộ Công Thương được thực hiện theo quy định tại Điều 9 Thông tư số 26. Thời hạn hiệu lực của quyết định chỉ định không quá 03 (ba) năm.

Chương III

MỨC GIỚI HẠN, PHƯƠNG PHÁP THỬ, TRÌNH TỰ VÀ THỦ TỤC KIỂM TRA NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI HÀM LƯỢNG FORMALDEHYT VÀ AMIN THƠM CHUYỂN HÓA TỪ THUỐC NHUỘM AZO TRONG SẢN PHẨM DỆT MAY

Điều 7. Mức giới hạn hàm lượng formaldehyt và amin thơm chuyển hóa từ thuốc nhuộm azo trong sản phẩm dệt may

1. Hàm lượng formaldehyt trong sản phẩm dệt may không được vượt quá giới hạn quy định tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Thông tư này.

2. Hàm lượng mỗi amin thơm chuyển hóa từ thuốc nhuộm azo trong sản phẩm dệt may không được vượt quá 30 (ba mươi) mg/kg. Danh mục các amin thơm quy định tại Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này.

Điều 8. Phương pháp thử

1. Hàm lượng formaldehyt trong sản phẩm dệt may được xác định theo một trong các tiêu chuẩn phương pháp thử sau:

a) TCVN 7421-1:2013, Vật liệu dệt - Xác định formaldehyt - Phần 1: Formaldehyt tự do và thủy phân (phương pháp chiết trong nước), hoặc;

b) ISO 14184-1:2011, Textiles - Determination of formaldehyde - Part 1: Free and hydrolized formaldehyde (water extraction method).

2. Hàm lượng amin thơm chuyển hóa từ thuốc nhuộm azo trên vật liệu dệt trong sản phẩm dệt may được xác định theo các tiêu chuẩn phương pháp thử sau:

a) ISO 24362-1:2014, Vật liệu dệt - Phương pháp xác định các amin thơm chuyển hóa từ các chất màu azo - Phần 1: Phát hiện việc sử dụng các chất màu azo bằng cách chiết và không cần chiết xơ (Textiles - Methods for determination of certain aromatic amines derived from azo colorants - Part 1: Detection of the use of certain azo colorants accessible with and without extracting the fibres) ISO 24362-3:2014, Vật liệu dệt - Phương pháp xác định các amin thơm chuyển hóa từ các chất màu azo - Phần 3: Phát hiện việc sử dụng một số chất màu azo có thể giải phóng ra 4-aminoazobenzen (Textiles - Methods for determination of certain aromatic amines derived from azo colorants - Part 3: Detection of the use of certain azo colorants, which may release 4-aminoazobenzene), hoặc;

b) EN 14362-1:2012, Vật liệu dệt - Phương pháp xác định các amin thơm chuyển hóa từ các chất màu azo - Phần 1: Phát hiện việc sử dụng các chất màu azo bằng cách chiết và không cần chiết xơ (Textiles - Methods for determination of certain aromatic amines derived from azo colorants - Part 1: Detection of the use of certain azo colorants accessible with and without extracting the fibres) EN 14362-3:2012, Vật liệu dệt - Phương pháp xác định các amin thơm chuyển hóa từ các chất màu azo - phần 3: Phát hiện việc sử dụng một số chất màu azo có thể giải phóng ra 4-aminoazobenzen (Textiles - Methods for determination of certain aromatic amines derived from azo colorants - Part 3: Detection of the use of certain azo colorants, which may release 4-aminoazobenzene).

Điều 9. Lấy mẫu

1. Quy cách lấy mẫu

Mẫu được lấy phục vụ thử nghiệm hàm lượng formaldehyt và amin thơm chuyển hóa từ thuốc nhuộm azo trong sản phẩm dệt may là mẫu không bị dính bẩn (đất, dầu, mỡ...) và được thực hiện như sau:

a) Đối với vải: Chiều dài mẫu là 0,5 (không phẩy năm) m, chiều rộng là cả khổ vải và cách đầu tấm vải ít nhất bằng chu vi của cuộn vải.

b) Đối với sản phẩm là sợi, chỉ may đã qua xử lý hóa học và các nguyên phụ liệu: Khối lượng mẫu ít nhất 50 (năm mươi) gram. Mẫu được lấy sau khi bóc bỏ lớp ngoài cùng đối với mẫu dạng côn, búp hoặc lấy mặt trong của con sợi, chỉ dạng guồng.

c) Đối với sản phẩm may, chi tiết phụ kiện, chi tiết trang trí bằng da tổng hợp trên sản phẩm may và sản phẩm đặc thù có bề mặt bằng vật liệu dệt đã gắn vào sản phẩm như thảm, rèm, đệm giường, đệm sofa, ghế: Lấy mẫu sản phẩm từ lô hàng, hoặc;

Mẫu vật liệu, chi tiết phụ kiện, chi tiết trang trí do nhà sản xuất cung cấp kèm theo văn bản xác nhận (bản chính có đóng dấu và chữ ký của đại diện nhà sản xuất hoặc bên bán hàng) các mẫu được lấy là vật liệu dùng để sản xuất các sản phẩm trên.

2. Bảo quản mẫu

Mẫu lấy xong phải được bao gói trong túi hoặc màng polyetylen có độ bền cao để tránh nhiễm bẩn. Mẫu được niêm phong theo quy định của pháp luật.

3. Số lượng mẫu

a) Phương thức kiểm tra thông thường

- Đối với vải: Mỗi màu/ mỗi loại lấy 01 (một) mẫu.

- Đối với sản phẩm là sợi,chỉ may đã qua xử lý hóa học và các nguyên phụ liệu: Mỗi màu, mỗi kiểu/loại lấy 01(một) mẫu.

- Đối với sản phẩm may, chi tiết phụ kiện, chi tiết trang trí bằng da tổng hợp trên sản phẩm may và sản phẩm đặc thù có bề mặt bằng vật liệu dệt đã gắn vào sản phẩm như thảm, rèm, đệm giường, đệm sofa, ghế: Mỗi màu/ mỗi loại lấy 01 (một) sản phẩm hoặc 01 (một) mẫu vật liệu.

- Đối với các lô hàng hóa là hàng tồn kho, hàng vét (có nhiều loại vải khác nhau, kích thước các cây vải, bao vải, kiện hàng không đồng nhất), tỷ lệ và số lượng mẫu được lấy như sau:

+ Trường hợp lô hàng có số lượng cây vải/ bao/ kiện hàng nhỏ hơn hoặc bằng 500 (năm trăm): lựa chọn ngẫu nhiên 3 (ba) % trong tổng số cây vải/ bao/ kiện hàng có trong lô hàng, lấy một mẫu đại diện từ mỗi cây vải/ bao/ kiện hàng đã lựa chọn;

+ Trường hợp lô hàng có số lượng cây vải/ bao/ kiện hàng lớn hơn 500 (năm trăm): Lựa chọn ngẫu nhiên 15 (mười lăm) trong 500 (năm trăm) cây vải/ bao/ kiện hàng và 2 (hai) % trong số cây vải/ bao/ kiện hàng còn lại (sau khi lấy 500 (năm trăm) cây vải/ bao/ kiện hàng) có trong lô hàng, lấy một mẫu đại diện từ mỗi cây vải/ bao/ kiện hàng đã lựa chọn.

- Đối với lô hàng gồm nhiều mã hàng dệt may, mỗi mã hàng không quá 5 (năm) sản phẩm và tổng lô hàng có không quá 200 (hai trăm) sản phẩm: lấy 01 (một) mẫu đại diện ngẫu nhiên cho mỗi mặt hàng trong lô hàng.

b) Phương thức lấy mẫu giảm (giảm số lượng mẫu)

- Đối với vải: Mỗi màu lấy 01(một) mẫu.

- Đối với sản phẩm là sợi, chỉ may đã qua xử lý hóa học và các nguyên phụ liệu: Mỗi màu lấy 01 (một) mẫu.

- Đối với sản phẩm may, chi tiết phụ kiện, chi tiết trang trí bằng da tổng hợp trên sản phẩm may và sản phẩm đặc thù có bề mặt bằng vật liệu dệt đã gắn vào sản phẩm như thảm, rèm, đệm giường, đệm sofa, ghế: Mỗi màu lấy 01 (một) sản phẩm hoặc 01 (một) mẫu vật liệu.

- Đối với các sản phẩm khác: vải, sợi, chỉ may đã qua xử lý hóa học, nguyên phụ liệu dùng cho sản phẩm may và hàng tồn kho, hàng vét, ... số lượng mẫu lấy từ 30 (ba mươi) % đến không quá 50 (năm mươi) % so với phương án lấy mẫu thông thường.

Điều 10. Trình tự, thủ tục kiểm tra nhà nước đối với sản phẩm dệt may sản xuất trong nước

1. Việc kiểm tra hàm lượng formaldehyt và amin thơm chuyển hóa từ thuốc nhuộm azo trong sản phẩm dệt may sản xuất trong nước thực hiện theo quy định tại Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa; Nghị định số 132/2008/NĐ- CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa và Thông tư số 48/2011/TT-BCT.

2. Trình tự, thủ tục kiểm tra hàm lượng formaldehyt và amin thơm chuyển hóa từ thuốc nhuộm azo trong sản phẩm dệt may sản xuất trong nước được thực hiện theo quy định tại Điều 20 Thông tư số 48/2011/TT-BCT.

Điều 11. Hình thức và hồ sơ đăng ký kiểm tra nhà nước đối với sản phẩm dệt may nhập khẩu

1. Việc kiểm tra hàm lượng formaldehyt và amin thơm chuyển hóa từ thuốc nhuộm azo trong sản phẩm dệt may nhập khẩu được thực hiện với các hình thức: kiểm tra thông thường, kiểm tra giảm, kiểm tra hồ sơ và kiểm tra xác suất.

a) Kiểm tra thông thường

Các trường hợp sau đây áp dụng hình thức kiểm tra thông thường:

- Sản phẩm dệt may nhập khẩu, hoặc;

- Trong quá trình đánh giá chất lượng sản phẩm của các lô hàng nhập khẩu theo chế độ kiểm tra giảm hoặc kiểm tra hồ sơ phát hiện lô hàng không đảm bảo chất lượng thì áp dụng hình thức kiểm tra thông thường.

b) Kiểm tra giảm

Đối với sản phẩm dệt may nhập khẩu cùng một mặt hàng, mã hàng do cùng một nhà sản xuất cung cấp, sau 3 (ba) lần kiểm tra chất lượng liên tiếp tại một tổ chức được ủy quyền, các lô hàng đều đáp ứng yêu cầu chất lượng theo quy định tại Thông tư này, thì được áp dụng hình thức kiểm tra giảm, trừ trường hợp được quy định tại điểm a khoản này.

c) Kiểm tra hồ sơ

Các trường hợp sau đây được áp dụng hình thức kiểm tra hồ sơ:

- Sản phẩm dệt may nhập khẩu phục vụ nghiên cứu khoa học hoặc làm hàng mẫu; hàng tham gia triển lãm, hội chợ; vải nhập khẩu phục vụ gia công, sản xuất hàng hóa xuất khẩu và vải nhập khẩu là nguyên liệu của doanh nghiệp chế xuất sau khi kết thúc hợp đồng và chuyển sang tiêu thụ nội địa: không quá 30 (ba mươi) m/mẫu vải/mầu hoặc 05 (năm) sản phẩm/mẫu;

- Sản phẩm dệt may nhập khẩu phục vụ các mục đích sử dụng đặc biệt cho an ninh, quốc phòng, y tế, nhân đạo, giao thông vận tải, sản xuất công nghiệp, các sự kiện về văn hóa hoặc đối ngoại;

- Sản phẩm dệt may nhập khẩu đã có chứng chỉ và được dán Nhãn sinh thái của nước sản xuất hoặc xuất khẩu theo Danh mục quy định tại Phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông tư này;

- Lô hàng gồm các sản phẩm dệt may hoàn chỉnh, có không quá 03 (ba) loại hàng hóa và 02 (hai) sản phẩm/mỗi loại hàng hóa (lô hàng nhỏ), có tần xuất nhập khẩu không quá 02 (hai) lần/tháng;

- Lô hàng gồm các sản phẩm nhập khẩu đã có kết quả thử nghiệm do tổ chức thử nghiệm nước ngoài (không hoạt động tại Việt Nam) được Bộ Công Thương thừa nhận kết quả đạt yêu cầu theo quy định tại Thông tư này;

- Vải bán thành phẩm và các nguyên phụ liệu nhập khẩu từ 10 (mười) lô hàng hóa trở lên trong thời gian tối đa 06 (sáu) tháng liên tiếp thực hiện kiểm tra nhà nước tại cùng một tổ chức được ủy quyền đều đạt yêu cầu theo quy định tại Thông tư này;

- Các thương hiệu/ hãng/ công ty sản xuất sản phẩm dệt may có hệ thống quản lý hóa chất bị hạn chế sử dụng và quy trình đảm bảo chất lượng liên quan đến việc kiểm soát chuỗi sản xuất toàn cầu, ngoài hồ sơ quy định tại Khoản 2 Điều này bổ sung một số tài liệu sau:

+ Tài liệu liên quan đến hệ thống quản lý hóa chất bị hạn chế sử dụng;

+ Quy trình đảm bảo chất lượng liên quan đến việc kiểm soát chuỗi sản xuất qua các công đoạn: kiểm soát nguyên liệu, bán thành phẩm, thành phẩm, các nhà thầu phụ và hệ thống phân phối toàn cầu;

+ Chứng chỉ công nhận liên quan đến việc công nhận các hệ thống đảm bảo chất lượng của công ty mẹ và các nhà thầu phụ trong chuỗi cung ứng do các tổ chức công nhận được thừa nhận bởi các tổ chức công nhận của khu vực và quốc tế (ví dụ: ILAC/APLAC….) cấp;

+ Một số kết quả đánh giá sự phù hợp điển hình để làm bằng chứng minh họa cho quá trình kiểm soát chất lượng của một vài sản phẩm cụ thể.

d) Kiểm tra xác suất

Việc kiểm tra xác suất được thực hiện đối với các lô hàng trong thời gian áp dụng hình thức kiểm tra hồ sơ với tần suất tối thiểu 06 (sáu) tháng 01 (một) lần với các trường hợp:

- Theo kế hoạch kiểm tra nhà nước hàng năm đã được Bộ Công Thương phê duyệt;

- Theo thông tin phản ánh trên thị trường, cơ quan quản lý nhà nước sẽ có văn bản yêu cầu tổ chức được ủy quyền thực hiện tiến hành kiểm tra nhà nước đối với sản phẩm của tổ chức, cá nhân nhập khẩu mặt hàng tương ứng.

- Kinh phí thực hiện kiểm tra xác suất do tổ chức, cá nhân nhập khẩu được áp dụng hình thức kiểm tra xác suất chi trả theo quy định.

2. Hồ sơ đăng ký kiểm tra

a) Giấy đăng ký kiểm tra hàm lượng formaldehyt và amin thơm chuyển hóa từ thuốc nhuộm azo trong sản phẩm dệt may nhập khẩu quy định tại mẫu 1 Phụ lục 5 ban hành kèm theo Thông tư này;

b) Bản sao có đóng dấu sao y bản chính hoặc xác nhận của tổ chức, cá nhân nhập khẩu các giấy tờ sau: Hóa đơn (Invoice); Danh mục hàng hóa chi tiết kèm theo (Detailed Packing list); Tờ khai hàng hóa nhập khẩu (tổ chức, cá nhân nhập khẩu cung cấp bổ sung Tờ khai cho tổ chức được Bộ Công Thương chỉ định và ủy quyền kiểm tra nhà nước sau khi hoàn thành thủ tục mở Tờ khai hàng hóa nhập khẩu và trước khi tiếp nhận Thông báo kết quả kiểm tra nhà nước);

c) Văn bản hoặc hồ sơ minh chứng cho lô hàng thuộc đối tượng được áp dụng hình thức kiểm tra hồ sơ, kiểm tra giảm (nếu có).

Điều 12. Trình tự, thủ tục kiểm tra

1. Nộp hồ sơ đăng ký kiểm tra và lấy mẫu

a) Tổ chức, cá nhân nhập khẩu sản phẩm dệt may nộp trực tiếp hoặc qua bưu điện 01 (một) bộ hồ sơ đăng ký kiểm tra cho tổ chức kiểm tra nhà nước được ủy quyền;

b) Khi được yêu cầu lấy mẫu, tổ chức, cá nhân nhập khẩu phối hợp với cơ quan Hải quan và tổ chức kiểm tra nhà nước được ủy quyền thực hiện việc lấy mẫu theo quy định tại Điều 9 thông tư này. Biên bản lấy mẫu quy định tại Mẫu 3 Phụ lục 6 ban hành kèm theo Thông tư này.

2. Trình tự kiểm tra

a) Đối với hình thức kiểm tra thông thường và kiểm tra giảm

Không quá 01 (một) ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, cơ quan kiểm tra được ủy quyền thông báo kế hoạch lấy mẫu cho tổ chức, cá nhân nhập khẩu;

Không quá 05 (năm) ngày làm việc kể từ khi nhận được mẫu, cơ quan kiểm tra nhà nước được ủy quyền phải có thông báo bằng văn bản kết quả kiểm tra nhà nước;

Trường hợp kiểm tra giảm, tổ chức cá nhân nhập khẩu thuộc doanh nghiệp được ưu tiên theo quy định tại Điều 8 và Điều 23 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25 tháng 3 năm 2015 quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu (sau đây gọi là Thông tư số 38/2015/TT-BTC) được đưa hàng về kho bảo quản. Khi có kết quả kiểm tra nhà nước sẽ tiến hành làm thủ tục thông quan chính thức.

b) Đối với hình thức kiểm tra hồ sơ

Không quá 01 (một) ngày làm việc kể từ khi nhận được bộ hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, cơ quan kiểm tra nhà nước được ủy quyền phải thông báo kế hoạch kiểm tra xác nhận sự phù hợp của lô hàng với hồ sơ cho tổ chức, cá nhân nhập khẩu;

Không quá 01 (một) ngày làm việc kể từ khi kiểm tra sự phù hợp của hồ sơ đăng ký với lô hàng, cơ quan kiểm tra nhà nước được ủy quyền phải có thông báo bằng văn bản kết quả kiểm tra nhà nước.

Điều 13. Kết quả kiểm tra nhà nước

1. Trường hợp kết quả thử nghiệm của mẫu đại diện cho một mặt hàng đáp ứng yêu cầu theo quy định tại Thông tư này thì mặt hàng đó được đánh giá là đạt yêu cầu.

2. Trường hợp kết quả thử nghiệm của tất cả các mặt hàng thuộc lô hàng đáp ứng yêu cầu quy định tại Thông tư này, thì lô hàng được đánh giá là đạt yêu cầu.

3. Trường hợp kết quả thử nghiệm mẫu đại diện cho màu/mặt hàng thuộc lô hàng không đáp ứng yêu cầu theo quy định tại Thông tư này thì đánh giá màu/mặt hàng tương ứng với mẫu đại diện trên không đạt yêu cầu. Màu/mặt hàng không đáp ứng yêu cầu được xử lý theo quy định tại Điều 15 Thông tư này.

4. Trường hợp kết quả thử nghiệm của mẫu đại diện cho lô hàng tồn kho, hàng vét (có nhiều loại vải khác nhau, kích thước các cây vải, bao vải, kiện hàng không đồng nhất) không đáp ứng yêu cầu tại Thông tư này, thì toàn bộ lô hàng được đánh giá là không đạt yêu cầu và được xử lý theo quy định tại Điều 15 Thông tư này.

5. Kết quả kiểm tra xác suất là căn cứ để tiếp tục thực hiện hoặc hủy bỏ việc áp dụng phương thức kiểm tra hồ sơ.

6. Trả kết quả: Kết quả kiểm tra nhà nước được thông báo qua đường bưu điện hoặc trực tiếp cho tổ chức, cá nhân nhập khẩu hoặc cung cấp trực tiếp đến Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan theo quy định tại mục d, Khoản 3 Điều 6 Thông tư số 38/2015/TT-BTC.

Điều 14. Hình thức xử lý vi phạm

1. Đối với hành vi vi phạm quy định về chất lượng sản phẩm, hàng hóa sản xuất trong nước

Các hành vi vi phạm quy định về chất lượng sản phẩm, hàng hóa đối với sản phẩm dệt may sản xuất trong nước, việc xử lý vi phạm thực hiện theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

2. Đối với hành vi vi phạm quy định về chất lượng sản phẩm, hàng hóa nhập khẩu a) Với sản phẩm dệt may áp dụng hình thức kiểm tra thông thường

Thực hiện xử lý hành vi vi phạm theo quy định tại Điều 19 Nghị định số 80/2013/NĐ-CP ngày 19 ngày 7 năm 2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa (Sau đây gọi là Nghị định số 80/2013/NĐ-CP).

b) Với sản phẩm áp dụng các hình thức kiểm tra giảm, kiểm tra hồ sơ không đạt yêu cầu theo quy định tại thông tư này việc xử lý vi phạm thực hiện theo các hình thức sau:

- Thực hiện kiểm tra theo hình thức thông thường;

- Thực hiện xử lý vi phạm theo quy định tại mục a Khoản này.

3. Hành vi vi phạm của tổ chức được ủy quyền thực hiện kiểm tra nhà nước và tổ chức được chỉ định thực hiện hoạt động thử nghiệm được xử lý theo quy định tại Điều 20 Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa; Điều 21 Nghị định số 80/2013/NĐ-CP. Tùy theo tính chất, mức độ vi phạm sẽ phạt cảnh cáo, tạm đình chỉ hoặc hủy bỏ Quyết định chỉ định.

Chương IV

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 15. Trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước

1. Vụ Khoa học và Công nghệ là cơ quan quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm của Bộ Công Thương có trách nhiệm:

a) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan trong việc quản lý chất lượng của sản phẩm dệt may;

b) Chủ trì đánh giá, chỉ định, ủy quyền và quản lý các tổ chức kiểm tra nhà nước được ủy quyền;

c) Chủ trì đánh giá, thừa nhận kết quả thử nghiệm do các phòng thử nghiệm nước ngoài không hoạt động tại Việt Nam thực hiện;

d) Tiếp nhận, tổng hợp và xử lý thông tin từ thông báo hoạt động kiểm tra nhà nước và thông tin thị trường;

đ) Chịu trách nhiệm đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện Thông tư này trong phạm vi cả nước;

e) Xây dựng kế hoạch kiểm tra hàng năm, đột xuất đối với các tổ chức được chỉ định, tổ chức được ủy quyền kiểm tra nhà nước và tổ chức, cá nhân nhập khẩu được áp dụng hình thức kiểm tra hồ sơ;

g) Công bố danh sách các tổ chức kiểm tra nhà nước và tổ chức thử nghiệm nước ngoài được Bộ Công Thương thừa nhận kết quả trên Cổng thông tin điện tử Bộ Công Thương (MOIT), địa chỉ: www.moit.gov.vn.

2. Cục Quản lý thị trường có trách nhiệm:

Xây dựng kế hoạch, tổ chức và chỉ đạo Chi cục Quản lý thị trường các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương kiểm tra, kiểm soát và xử lý hành vi vi phạm quy định đối với hàm lượng formaldehyt và amin thơm chuyển hóa từ thuốc nhuộm azo trong sản phẩm dệt may theo quy định của pháp luật.

3. Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm:

a) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức tuyên truyền, phổ biến và tổ chức hướng dẫn pháp luật, cung cấp thông tin về quy định hàm lượng formaldehyt và amin thơm chuyển hóa từ thuốc nhuộm azo trong sản phẩm dệt may cho tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh và người tiêu dùng trên địa bàn;

b) Thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực được phân công thuộc địa bàn quản lý theo quy định của pháp luật.

Điều 16. Quyền và nghĩa vụ của tổ chức được Bộ Công Thương chỉ định và ủy quyền kiểm tra nhà nước

1. Tổ chức được Bộ Công Thương chỉ định và ủy quyền kiểm tra nhà nước hoạt động tại Việt Nam

a) Thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Điều 19 và Điều 20 của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa;

b) Trong thời hạn hiệu lực của Quyết định chỉ định (03 năm), phải ít nhất 01 (một) lần tham gia chương trình thử nghiệm thành thạo, so sánh liên phòng đối với các chỉ tiêu chất lượng sản phẩm dệt may quy định tại Thông tư này và báo cáo kết quả về Vụ Khoa học và Công nghệ, Bộ Công Thương;

c) Báo cáo Bộ Công Thương về mọi thay đổi có ảnh hưởng tới năng lực hoạt động kiểm tra nhà nước đối với hàm lượng formaldehyt và amin thơm chuyển hóa từ thuốc nhuộm azo trong sản phẩm dệt may đã đăng ký trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày, kể từ ngày có sự thay đổi;

d) Báo cáo ngay kết quả kiểm tra nhà nước đối với lô hàng nhập khẩu không đạt yêu cầu về Vụ Khoa học và Công nghệ, Bộ Công Thương;

đ) Định kỳ 06 (sáu) tháng hoặc đột xuất khi có yêu cầu, báo cáo hoạt động theo Mẫu 1 Phụ lục 6 ban hành kèm theo Thông tư này và gửi về Vụ Khoa học và Công nghệ, Bộ Công Thương.

2. Tổ chức thử nghiệm nước ngoài được thừa nhận không hoạt động tại Việt Nam

- Thực hiện các trách nhiệm quy định tại Điều 15 của Thông tư số 26;

- Gửi thông báo và báo cáo hoạt động theo quy định về Bộ Công Thương (qua Vụ Khoa học và Công nghệ).

Điều 17. Quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân nhập khẩu và sản xuất trong nước

1. Đảm bảo sản phẩm dệt may có mức giới hạn đối với hàm lượng formaldehyt và amin thơm chuyển hóa từ thuốc nhuộm azo đạt yêu cầu quy định tại Thông tư này;

2. Lựa chọn tổ chức được Bộ Công Thương ủy quyền để giám định hoặc chứng nhận chất lượng hàng hóa do mình nhập khẩu;

3. Thu hồi, xử lý đối với hàng hóa không bảo đảm chất lượng;

4. Chấp hành việc kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

Điều 18. Quy định chuyển tiếp

1. Các tổ chức đã được chỉ định kiểm tra hàm lượng formaldehyt, các amin thơm có thể giải phóng ra từ thuốc nhuộm azo trong các điều kiện khử trên sản phẩm dệt may theo quy định tại Thông tư số 32/2009/TT-BCT ngày 05 tháng 11 năm 2009 của Bộ Công Thương về việc quy định tạm thời về giới hạn cho phép đối với hàm lượng formaldehyt, các amin thơm có thể giải phóng ra từ thuốc nhuộm azo trong các điều kiện khử trên sản phẩm dệt may (sau đây gọi là Thông tư 32) tiếp tục tham gia hoạt động giám định đối với hàm lượng formaldehyt và amin thơm chuyển hóa từ thuốc nhuộm azo trong sản phẩm dệt may đến hết thời hạn hiệu lực tại Quyết định chỉ định nhưng không quá ngày 30 tháng 6 năm 2016.

2. Từ ngày 01 tháng 7 năm 2016, cơ quan Hải quan chỉ thông quan khi tổ chức, cá nhân nhập khẩu xuất trình Thông báo kết quả kiểm tra nhà nước đối với hàm lượng formaldehyt và amin thơm chuyển hóa từ thuốc nhuộm azo trong sản phẩm dệt may cho lô hàng nhập khẩu đạt yêu cầu theo quy định tại Thông tư này kèm theo hồ sơ nhập khẩu của lô hàng.

Điều 19. Hiệu lực thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 12 năm 2015

2. Trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật, các tiêu chuẩn phương pháp thử được viện dẫn trong Thông tư này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thì thực hiện theo văn bản mới.

3. Thông tư này thay thế Thông tư số 32/2009/TT-BCT ngày 05 tháng 11 năm 2009 của Bộ Công Thương về việc quy định tạm thời về giới hạn cho phép đối với hàm lượng formaldehyt, các amin thơm có thể giải phóng ra từ thuốc nhuộm azo trong các điều kiện khử trên sản phẩm dệt may

4. Trong quá trình thực hiện, trường hợp có vướng mắc, các cơ quan, tổ chức, cá nhân kịp thời phản ánh về Bộ Công Thương (Vụ Khoa học và Công nghệ) để xem xét, giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ;
- Các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng Tổng bí thư;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chính phủ;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- UBND tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Tổng Cục Hải quan;
- Công báo VPCP;
- Cổng TTĐT: Chính Phủ, Bộ Công Thương;
- Lưu: VT, KHCN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Cao Quốc Hưng

 

PHỤ LỤC 1

DANH MỤC SẢN PHẨM DỆT MAY PHẢI KIỂM TRA HÀM LƯỢNG FORMALDEHYT VÀ AMIN THƠM CHUYỂN HÓA TỪ THUỐC NHUỘM AZO
(Ban hành kèm theo Thông tư số: 37/2015/TT-BCT ngày 30 tháng 10 năm 2015 của Bộ Công Thương)

Mã HS

Mô tả hàng hóa

Ghi chú

4203

 

 

Hàng may mặc và đồ phụ trợ quần áo bằng da thuộc hoặc da tổng hợp nếu có lớp lót bằng vật liệu dệt

 

4303

 

 

Hàng may mặc đồ phụ trợ quần áo bằng da lông nếu có lớp lót bằng vật liệu dệt

 

4304

00

91

Túi thể thao bằng da lông nhân tạo nếu có lớp lót bằng vật liệu dệt

 

5006

 

 

Sợi tơ tằm và sợi tách từ phế liệu tơ tằm, đã đóng gói để bán lẻ

 

5007

 

 

Vải dệt thoi dệt từ tơ tằm hoặc từ phế liệu tơ tằm

 

5109

 

 

Sợi len lông cừu hoặc lông động vật loại mịn, đã đóng gói để bán lẻ

 

5110

 

 

Sợi làm từ lông động vật loại thô hoặc từ lông đuôi hoặc bờm ngựa (kể cả sợi quấn bọc từ lông đuôi hoặc bờm ngựa), đã hoặc chưa đóng gói để bán lẻ.

 

5111

 

 

Vải dệt thoi từ sợi len lông cừu chải thô hoặc sợi từ lông động vật loại mịn chải thô

 

5112

 

 

Vải dệt thoi từ sợi len lông cừu chải kỹ hoặc sợi từ lông động vật loại mịn chải kỹ

 

5113

00

00

Vải dệt thoi từ sợi lông động vật loại thô hoặc sợi lông đuôi hoặc bờm ngựa

 

5204

 

 

Chỉ khâu làm từ bông, đã hoặc chưa đóng gói để bán lẻ

 

5207

 

 

Sợi bông (trừ chỉ khâu) đã đóng gói để bán lẻ

 

5208

 

 

Vải dệt thoi từ sợi bông, có tỷ trọng bông từ 85% trở lên, trọng lượng không quá 200 g/m2

 

5209

 

 

Vải dệt thoi từ sợi bông, có tỷ trọng bông từ 85% trở lên, trọng lượng trên 200g/m2

 

5210

 

 

Vải dệt thoi từ sợi bông, có tỷ trọng bông dưới 85% pha chủ yếu hoặc pha duy nhất với xơ sợi nhân tạo, có trọng lượng không quá 200g/m2

 

5211

 

 

Vải dệt thoi từ sợi bông, có tỷ trọng bông dưới 85% pha chủ yếu hoặc pha duy nhất với xơ sợi nhân tạo, có trọng lượng trên 200g/ m2

 

5212

 

 

Vải dệt thoi khác từ sợi bông

 

5309

 

 

Vải dệt thoi từ sợi lanh

 

5310

 

 

Vải dệt thoi từ sợi đay hoặc từ các loại xơ libe dệt khác thuộc nhóm 53.03

 

5311

 

 

Vải dệt thoi từ các loại sợi dệt gốc thực vật khác; vải dệt thoi từ sợi giấy

 

5401

 

 

Chỉ khâu làm từ sợi filament nhân tạo, đã hoặc chưa đóng gói để bán lẻ

 

5404

 

 

Sợi monofilament tổng hợp có độ mảnh từ 67 decitex trở lên và kích thước mặt cắt ngang không quá 1 mm; dải và dạng tương tự (ví dụ, sợi giả rơm) từ vật liệu dệt tổng hợp có chiều rộng bề mặt không quá 5 mm.

 

5405

00

00

Sợi monofilament tái tạo có độ mảnh từ 67 decitex trở lên và kích thước mặt cắt ngang không quá 1 mm; dải và dạng tương tự (ví dụ, sợi giả rơm) từ vật liệu dệt tái tạo có chiều rộng bề mặt không quá 5 mm.

 

5406

00

00

Sợi filament nhân tạo (trừ chỉ khâu), đã đóng gói để bán lẻ.

 

5407

 

 

Vải dệt thoi bằng sợi filament tổng hợp, kể cả vải dệt thoi từ các loại sợi thuộc nhóm 54.04

Không áp dụng cho vải thuộc các nhóm 5407.10.20, 5407.41

5408

 

 

Vải dệt thoi bằng sợi filament tái tạo, kể cả vải dệt thoi từ các loại nguyên liệu thuộc nhóm 54.05

 

5508

 

 

Chỉ khâu làm từ xơ staple nhân tạo, đã hoặc chưa đóng gói để bán lẻ.

 

5511

 

 

Sợi (trừ chỉ khâu) từ xơ staple nhân tạo, đã đóng gói để bán lẻ

 

5512

 

 

Các loại vải dệt thoi từ xơ staple tổng hợp, có tỷ trọng loại xơ này từ 85% trở lên

 

5513

 

 

Vải dệt thoi bằng xơ staple tổng hợp, có tỷ trọng loại xơ này dưới 85%, pha chủ yếu hoặc pha duy nhất với bông, trọng lượng không quá 170g/m2

 

5514

 

 

Vải dệt thoi bằng xơ staple tổng hợp, có tỷ trọng loại xơ này dưới 85%, pha chủ yếu hoặc pha duy nhất với bông, trọng lượng trên 170 g/m2

 

5515

 

 

Các loại vải dệt thoi khác từ xơ staple tổng hợp

 

5516

 

 

Vải dệt thoi từ xơ staple tái tạo

 

5601

 

 

Mền xơ bằng vật liệu dệt và các sản phẩm của nó

 

5602

 

 

Phớt, nỉ đã hoặc chưa ngâm tẩm, tráng, phủ hoặc ép lớp

 

5603

 

 

Các sản phẩm không dệt đã hoặc chưa ngâm tẩm, tráng, phủ hoặc ép lớp

 

5604

10

00

Chỉ cao su được bọc bằng vật liệu dệt

 

5604

90

10

Chỉ giả catgut, bằng sợi tơ tằm

 

5608

19

20

Túi lưới từ vật liệu dệt nhân tạo

 

5608

90

10

Túi lưới từ vật liệu dệt loại khác

 

5701

 

 

Thảm và các loại hàng dệt trải sàn khác loại thắt gút, đã hoặc chưa hoàn thiện

 

5702

 

 

Thảm và các loại hàng dệt trải sàn khác, dệt thoi, không chần sợi vòng hoặc phủ xơ vụn, đã hoặc chưa hoàn thiện, kể cả thảm “Kelem”, “Schumacks”, “Karamanie” và các loại thảm dệt thủ công tương tự.

 

5703

 

 

Thảm và các loại hàng dệt trải sàn khác, được chần, đã hoặc chưa hoàn thiện.

 

5704

 

 

Thảm và các loại hàng dệt trải sàn khác, từ phớt, không chần hoặc phủ xơ vụn, đã hoặc chưa hoàn thiện.

 

5705

 

 

Các loại thảm khác và các loại hàng dệt trải sàn khác, đã hoặc chưa hoàn thiện

 

5801

 

 

Các loại vải dệt nổi vòng và các loại vải sơnin (chenille), trừ các loại vải thuộc nhóm 58.02 hoặc 58.06

 

5802

 

 

Vải khăn lông và các loại vải dệt thoi tạo vòng lông tương tự, trừ các loại vải khổ hẹp thuộc nhóm 58.06; các loại vải dệt chần sợi nổi vòng, trừ các sản phẩm thuộc nhóm 57.03

 

5803

 

 

Vải dệt quấn, trừ các loại vải khổ hẹp thuộc nhóm 58.06

Trừ

5803.00.91

5803.00.99

5804

 

 

Các loại vải tuyn và các loại vải dệt lưới khác, không bao gồm vải dệt thoi, dệt kim hoặc móc; hàng ren dạng mảnh, dạng dải hoặc dạng mẫu hoa văn, trừ các loại vải thuộc các nhóm từ 60.02 đến 60.06.

 

5805

 

 

Thảm trang trí dệt thủ công theo kiểu Gobelins, Flanders, Aubusson, Beauvais và các kiểu tương tự, và các loại thảm trang trí thêu tay (ví dụ, thêu mũi nhỏ, thêu chữ thập), đã hoặc chưa hoàn thiện.

 

5806

10

 

Vải dệt thoi có tạo vòng lông (kể cả vải khăn lông và vải dệt tạo vòng lông tương tự) và vải dệt từ sợi sơnin

 

5806

20

 

Vải dệt thoi khác, có chứa sợi đàn hồi (elastomeric) hoặc sợi cao su từ 5% trở lên tính theo trọng lượng

 

5806

31

90

Vải dệt thoi khác, từ bông

 

5806

32

90

Vải dệt thoi khác, từ xơ nhân tạo

 

5806

39

10

Vải dệt thoi khác, từ tơ tằm

 

5806

40

00

Các loại vải dệt chỉ có sợi dọc không có sợi ngang liên kết với nhau bằng chất kết dính (bolducs)

 

5810

 

 

Hàng thêu dạng chiếc, dạng dải hoặc dạng theo mẫu hoa văn.

 

5811

 

 

Các sản phẩm dệt đã chần dạng chiếc, bao gồm một hay nhiều lớp vật liệu dệt kết hợp với lớp đệm bằng cách khâu hoặc cách khác, trừ hàng thêu thuộc nhóm 58.10

 

5903

 

 

Vải dệt đã được ngâm tẩm, tráng, phủ hoặc ép với plastic, trừ các loại thuộc nhóm 59.02.

 

5905

 

 

Các loại vải dệt phủ tường.

 

5906

91

00

Vải dệt kim hoặc vải móc

 

6001

 

 

Vải tạo vòng lông, bao gồm cả các loại vải "vòng lông dài" và vải khăn lông, được dệt kim hoặc móc

Không áp dụng cho vải thuộc đối tượng nhóm 6001.92.20

6002

 

 

Vải dệt kim hoặc móc có khổ rộng không quá 30cm, có tỉ trọng sợi đàn hồi hoặc sợi cao su từ 5% trở lên, trừ loại thuộc nhóm 60.01

 

6003

 

 

Vải dệt kim hoặc móc có khổ rộng không quá 30cm, trừ loại thuộc nhóm 60.01 hoặc 60.02

 

6004

 

 

Vải dệt kim hoặc móc có khổ rộng hơn 30cm, có tỉ trọng sợi đàn hồi hoặc sợi cao su từ 5% trở lên

 

6005

 

 

Vải dệt kim sợi dọc (kể cả các loại làm trên máy dệt kim dệt dải trang trí), trừ loại thuộc nhóm 60.01 đến 60.04

 

6006

 

 

Vải dệt kim hoặc móc khác

 

6101

 

 

Áo khoác dài, áo khoác mặc khi đi xe (car-coat), áo khoác không tay, áo choàng không tay, áo khoác có mũ (kể cả áo jacket trượt tuyết), áo gió, áo jacket chống gió và các loại tương tự, dùng cho nam giới hoặc trẻ em trai, dệt kim hoặc móc, trừ các loại thuộc nhóm 61.03

 

6102

 

 

Áo khoác dài, áo khoác mặc khi đi xe (car-coat), áo khoác không tay, áo choàng không tay, áo khoác có mũ trùm (kể cả áo jacket trượt tuyết), áo gió, áo jacket chống gió và các loại tương tự, dùng cho phụ nữ hoặc trẻ em gái, dệt kim hoặc móc, trừ các loại thuộc nhóm 61.04

 

6103

 

 

Bộ com-lê, bộ quần áo đồng bộ, áo jacket, áo khoác thể thao, quần dài, quần yếm có dây đeo, quần ống chẽn, và quần soóc (trừ quần áo bơi), dùng cho nam giới hoặc trẻ em trai, dệt kim hoặc móc

 

6104

 

 

Bộ com-lê, bộ quần áo đồng bộ, áo jacket, áo khoác thể thao, áo váy dài, váy, quần váy, quần dài, quần yếm có dây đeo, quần ống chẽn và quần soóc (trừ quần áo bơi), dùng cho phụ nữ hoặc trẻ em gái, dệt kim hoặc móc

 

6105

 

 

Áo sơ mi nam giới hoặc trẻ em trai, dệt kim hoặc móc

 

6106

 

 

Áo khoác ngắn (blouses), áo sơ mi và áo sơ mi phông kiểu nam dùng cho phụ nữ hoặc trẻ em gái, dệt kim hoặc móc

 

6107

 

 

Quần lót, quần sịp, áo ngủ, bộ py-gia-ma, áo choàng tắm, áo khoác ngoài mặc trong nhà và các loại tương tự, dùng cho nam giới hoặc trẻ em trai, dệt kim hoặc móc

 

6108

 

 

Váy lót có dây đeo, váy lót trong, quần xi líp, quần đùi bó, áo ngủ, bộ py-gia-ma, áo mỏng mặc trong nhà, áo choàng tắm, áo khoác ngoài mặc trong nhà và các loại tương tự dùng cho phụ nữ hoặc trẻ em gái, dệt kim hoặc móc

 

6109

 

 

Áo phông, áo may ô và các loại áo lót khác, dệt kim hoặc móc.

 

6110

 

 

Áo bó, áo chui đầu, áo cài khuy (Cardigans), gi-lê và các mặt hàng tương tự, dệt kim hoặc móc

 

6111

 

 

Quần áo và hàng may mặc phụ trợ dùng cho trẻ em, dệt kim hoặc móc.

 

6112

 

 

Bộ quần áo thể thao, bộ quần áo trượt tuyết và bộ quần áo bơi, dệt kim hoặc móc

 

6113

00

40

Quần áo bảo hộ khác - Quần áo được may từ các loại vải dệt kim hoặc móc thuộc nhóm 59.03, 59.06 hoặc 59.07

 

6114

 

 

Các loại quần áo khác, dệt kim hoặc móc.

 

6115

 

 

Quần tất, quần áo nịt, bít tất dài (trên đầu gối), bít tất ngắn và các loại hàng bít tất dệt kim khác, kể cả nịt chân dùng cho người giãn tĩnh mạch, giày dép không đế, dệt kim hoặc móc

Trừ 6115.10.10

6116

 

 

Găng tay, găng tay hở ngón và găng tay bao, dệt kim hoặc móc

Trừ 6116.10.10; 6116.10.90

6117

 

 

Hàng may mặc phụ trợ đã hoàn chỉnh, dệt kim hoặc móc khác; các chi tiết dệt kim hoặc móc của quần áo hoặc của hàng may mặc phụ trợ

 

6201

 

 

Áo khoác ngoài, áo choàng mặc khi đi xe, áo khoác không tay, áo choàng không tay, áo khoác có mũ trùm (kể cả áo jacket trượt tuyết), áo gió, áo jacket chống gió và các loại tương tự, dùng cho nam giới hoặc trẻ em trai, trừ các loại thuộc nhóm 62.03

 

6202

 

 

Áo khoác ngoài, áo choàng mặc khi đi xe, áo khoác không tay, áo choàng không tay, áo khoác có mũ (kể cả áo jacket trượt tuyết), áo gió, áo jacket chống gió và các loại tương tự, dùng cho phụ nữ hoặc trẻ em gái, trừ loại thuộc nhóm 62.04

 

6203

 

 

Bộ com-lê, bộ quần áo đồng bộ, áo jacket, áo khoác thể thao, quần dài, quần yếm có dây đeo, quần ống chẽn và quần soóc (trừ quần áo bơi), dùng cho nam giới hoặc trẻ em trai

 

6204

 

 

Bộ com-lê, bộ quần áo đồng bộ, áo jacket, áo khoác thể thao, áo váy dài, váy, quần váy, quần dài, quần yếm có dây đeo, quần ống chẽn và quần soóc (trừ quần áo bơi), dùng cho phụ nữ hoặc trẻ em gái

 

6205

 

 

Áo sơ mi nam giới hoặc trẻ em trai

 

6206

 

 

Áo choàng dài, áo sơ mi và áo choàng ngắn dùng cho phụ nữ hoặc trẻ em gái

 

6207

 

 

Áo may ô và các loại áo lót khác, quần lót, quần đùi, quần sịp, áo ngủ, bộ py-gia-ma, áo choàng tắm, áo khoác ngoài mặc trong nhà và các loại tương tự, dùng cho nam giới hoặc trẻ em trai

 

6208

 

 

Áo may ô và các loại áo lót khác, váy lót, quần xi líp, quần đùi bó, áo ngủ, bộ py-gia-ma, áo mỏng mặc trong nhà, áo choàng tắm, áo khoác ngoài mặc trong nhà và các loại tương tự dùng cho phụ nữ hoặc trẻ em gái

 

6209

 

 

Quần áo may sẵn và đồ phụ kiện hàng may cho trẻ em

 

6210

 

 

Quần áo may từ các loại vải thuộc nhóm 56.02, 56.03, 59.03, 59.06 hoặc 59.07

 

6211

 

 

Bộ quần áo thể thao, bộ quần áo trượt tuyết và quần áo bơi; quần áo khác

Trừ

6211.33.20;

6211.33.30;

6211.33.10;

6211.39.10;

6211.39.20;

6211.39.30;

6211.33.90;

6211.42.10

6211.43.30

6211.43.40

6211.43.50

6211.43.90

6211.49.10

6211.49.20

6211.49.90

6212

 

 

Xu chiêng, gen, áo nịt ngực, dây đeo quần, dây móc bít tất, nịt tất, các sản phẩm tương tự và các chi tiết của chúng, được làm hoặc không được làm từ dệt kim hoặc móc

Trừ:

6212.90.11

6212.90.91

6212.90.19

6212.90.99

6213

 

 

Khăn tay và khăn quàng cổ nhỏ hình vuông

 

6214

 

 

Khăn san, khăn choàng vai, khăn quàng cổ, khăn choàng rộng đội đầu và choàng vai, mạng che mặt và các loại tương tự

 

6215

 

 

Nơ thường, nơ con bướm và cà vạt

 

6216

 

 

Găng tay, găng tay hở ngón và găng tay bao

 

6217

 

 

Phụ kiện may mặc làm sẵn khác; các chi tiết của quần áo hoặc của phụ kiện may làm sẵn, trừ các loại thuộc nhóm 62.12

Trừ

6217.10.90

6217.90.00

6301

 

 

Chăn và chăn du lịch

 

6302

 

 

Vỏ ga, gối, đệm trải giường, khăn trải bàn, khăn vệ sinh và khăn nhà bếp

 

6303

 

 

Màn che (kể cả rèm trang trí) và rèm mờ che phía trong; diềm màn che hoặc diềm giường

 

6304

 

 

Các sản phẩm trang trí nội thất khác, trừ các loại thuộc nhóm 94.04

Trừ 6304.91.10

6307

10

 

Khăn lau sàn, khăn lau bát đĩa, khăn lau bụi và các loại khăn lau tương tự

 

6307

90

70

Quạt và màn che kéo bằng tay

 

6307

90

90

Các mặt hàng đã hoàn thiện khác, loại khác

 

6308

 

 

Bộ vải bao gồm vải và chỉ, có hoặc không có phụ kiện dùng để làm chăn, thảm trang trí, khăn trải bàn hoặc khăn ăn đã thêu, hoặc các sản phẩm dệt tương tự đóng gói sẵn để bán lẻ

 

6404

 

 

Giày, dép có đế ngoài bằng cao su, plastic, da thuộc hoặc da tổng hợp và mũ giày bằng vật liệu dệt.

 

6501

00

00

Các loại thân mũ hình nón, hình chuông bằng phớt (nỉ, dạ), chưa dựng theo khuôn, chưa làm vành; thân mũ chóp bằng và thân mũ hình trụ (kể cả thân mũ hình trụ đa giác), bằng phớt (nỉ, dạ).

 

6502

00

00

Các loại thân mũ, được làm bằng cách tết hoặc ghép các dải làm bằng vật liệu bất kỳ, chưa dựng theo khuôn, chưa làm vành, chưa có lót, chưa có trang trí.

 

6504

00

00

Các loại mũ và các vật đội đầu khác, được làm bằng cách tết hoặc ghép các dải làm bằng chất liệu bất kỳ, đã hoặc chưa có lót hoặc trang trí.

 

6505

 

 

Các loại mũ và các vật đội đầu khác, dệt kim hoặc móc hoặc làm từ ren, phớt hoặc vải dệt

 

 

 

 

khác ở dạng mảnh (trừ dạng dải), đã hoặc chưa lót hoặc trang trí; lưới bao tóc bằng vật liệu bất kỳ, đã hoặc chưa có lót hoặc trang trí

 

6506

99

90

Mũ và các vật đội đầu khác, đã hoặc chưa lót hoặc trang trí, bằng vật liệu dệt

 

6703

00

00

Tóc người, đã được chải, chuốt, tẩy hoặc xử lý bằng cách khác; lông cừu hoặc lông động vật khác hoặc loại vật liệu dệt khác, được chế biến để dùng làm tóc giả hoặc sản phẩm tương tự.

 

8715

00

00

Xe đẩy trẻ em và bộ phận của chúng.

 

9404

 

 

Khung đệm; các mặt hàng thuộc bộ đồ giường và các loại tương tự (ví dụ, đệm, chăn bông, chăn nhồi lông, nệm, đệm ghế loại dài và gối) có gắn lò xo hoặc nhồi hoặc lắp bên trong bằng vật liệu bất kỳ hoặc bằng cao su xốp hoặc plastic xốp, có bọc bằng vật liệu dệt.

 

9619

 

 

Băng (miếng) và nút bông vệ sinh, khăn và tã lót cho trẻ và các vật phẩm tương tự, bằng mọi vật liệu.

 

Ghi chú: mã HS và tên gọi theo Thông tư số 103/2015/TT-BTC ngày 01 tháng 7 năm 2015 của Bộ Tài chính ban hành danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.

 

PHỤ LỤC 2

MỨC GIỚI HẠN HÀM LƯỢNG FORMALDEHYT TRONG SẢN PHẨM DỆT MAY
(Ban hành kèm theo Thông tư số: 37/2015/TT-BCT ngày 30 tháng 10 năm 2015 của Bộ Công Thương)

TT

Nhóm sản phẩm dệt may

Mức quy định, tối đa (mg/kg)

1

Sản phẩm dệt may cho trẻ em dưới 36 tháng tuổi

30

2

Sản phẩm dệt may tiếp xúc trực tiếp với da

75

3

Sản phẩm dệt may không tiếp xúc trực tiếp với da

300

 

PHỤ LỤC 3

DANH MỤC AMIN THƠM CHUYỂN HÓA TỪ THUỐC NHUỘM AZO TRONG SẢN PHẨM DỆT MAY
(Ban hành kèm theo Thông tư số:37/2015/TT-BCT ngày 30 tháng 10 năm 2015 của Bộ Công Thương)

Stt

Tên chung tiếng Việt

Tên chung tiếng Anh

Số CAS

1.

Biphenyl-4-ylamin

4-Aminobiphenyl xenylamin

Biphenyl-4-ylamine

4-aminobiphenyl Xenylamine

92-67-1

2.

Benzidin

Benzidine

92-87-5

3.

4- Clo-o- toluidin

4- chloro-o- toluidine

95-69-2

4.

2- Naphtylamin

2- naphthylamine

91-59-8

5.

o- Aminoazotoluen

4- Amino - 2’,3-dimetylazobenzen

4-o-Tolylazo-o-toluiden

o- aminoazotoluene

4-Amino-2’,3-dimethylazobenzene

4-o-tolylazo-o-toluidene

97-56-3

6.

5-Nitro-o-toluidin

5-Nitro-o-toluidine

99-55-8

7.

4-Cloanilin

4-Chloraniline

106-47-8

8.

4-Metoxy-m-phenylendiamin

4-Methoxy-m-phenylenediamine

615-05-4

9.

4,4’-Diaminobiphenylmetan

4,4’- Metylenedianilin

4,4’- Diamino diphenylmethane

4,4’- Methylenedianiline

101-77-9

10.

3,3-Diclorobenzidin

3,3’ Diclorobiphenyl 4,4’-diamin

3,3’- Dichlorobenzidine

3,3’-Dichlorobiphenyl-4,4’- ylenediamine

91-94-1

11.

3,3’- Dimetoxybenzidin

o-Dianisidin

3,3’- Dimethoxybenzidine

o-Dianisidine

119-90-4

12.

3,3’-Dimetylbenzidin

4,4’- Bi-o- toluidin

3,3’- Dimethylbenzidine

4,4’- Bio toluidine

119-93-7

13.

4,4’- metylen-bis(2-methylanilin)

4,4’- methylenedi-o-toluidine

838-88-0

14.

6- Metoxy-m-toluidin

p-Cresidin

6- Methoxy-m-toluidine

p-cresidine

120-71-8

15.

4,4’-Metylen-bis-(2-cloanilin)

2,2’-diclo-4,4’-metylen- dianiline

4,4’- Methylene-bis-(2-chloro- aniline)

101-14-4

16.

4,4’-Oxydianilin

4,4’- Oxydianiline

101-80-4

17.

4,4’-Thiodianilin

4,4’- Thiodianiline

139-65-1

18.

o- Toluidin

2-Aminotoluen

o- Toluidine

2-Aminotoluene

95-53-4

19.

4-Metyl-m-phenylendiamin

4-Methyl-m-phenylenediamine

95-80-7

20.

2,4,5-Trimetylamin

2,4,5-Trimethylaniline

137-17-7

21.

o-Anisidin

2-Metoxyanilin

o-Anisidine

2-Methoxyaniline

90-04-0

22.

4- amin azobenzen

4- amino azobenzene

60-09-3

 

PHỤ LỤC 4

DANH MỤC CÁC NHÃN SINH THÁI ĐƯỢC CÔNG NHẬN
(Ban hành kèm theo Thông tư số: 37/2015/TT-BCT ngày 30 tháng 10 năm 2015 của Bộ Công Thương)

1- Eco- lable của Hàn Quốc:

3- ECO- Safe của Ấn Độ:

2- Green lable của Thái Lan:

4- EOKO - Tex 100:

5- EU - lable của Châu Âu:

6 - Green mark của Đài Loan:

7 - Nhãn sinh thái của Trung Quốc:

8 - NORDIC Eco-lable:

9 - Nhãn sản phẩm hữu cơ toàn cầu:

10 - Nhãn sinh thái của Hà Lan:

11 - EcoLiving của Australia:

 

12- Der Blaue Engel, Oeko-Tex® Của Cộng hòa Liên bang Đức:

 

PHỤ LỤC 5

HỒ SƠ ĐĂNG KÝ THAM GIA HOẠT ĐỘNG KIỂM TRA NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI HÀM LƯỢNG FORMALDEHYT VÀ AMIN THƠM CHUYỂN HÓA TỪ THUỐC NHUỘM AZO TRONG SẢN PHẨM DỆT MAY
(Ban hành kèm theo Thông tư số: 37/2015/TT-BCT ngày 30 tháng 10 năm 2015 của Bộ Công Thương)

STT

Mẫu

1

 Mẫu 1: MẪU GIẤY ĐĂNG KÝ THAM GIA HOẠT ĐỘNG KIỂM TRA NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI HÀM LƯỢNG FORMALDEHYT VÀ AMIN THƠM CHUYỂN HÓA TỪ THUỐC NHUỘM AZO TRONG SẢN PHẨM DỆT MAY

2

 Mẫu 2: MẪU DANH SÁCH CÁN BỘ, NHÂN VIÊN/ CHUYÊN GIA ĐÁNH GIÁ CỦA TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ THAM GIA HOẠT ĐỘNG KIỂM TRA NHÀ NƯỚC

3

 Mẫu 3: MẪU DANH MỤC TÀI LIỆU PHỤC VỤ KIỂM TRA NHÀ NƯỚC

 

Mẫu 1

MẪU GIẤY ĐĂNG KÝ THAM GIA HOẠT ĐỘNG KIỂM TRA NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI HÀM LƯỢNG FORMALDEHYT VÀ AMIN THƠM CHUYỂN HÓA TỪ THUỐC NHUỘM AZO TRONG SẢN PHẨM DỆT MAY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

……….., ngày …….tháng…..năm…..

 

GIẤY ĐĂNG KÝ THAM GIA HOẠT ĐỘNG KIỂM TRA NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI HÀM LƯỢNG FORMALDEHYT VÀ AMIN THƠM CHUYỂN HÓA TỪ THUỐC NHUỘM AZO TRONG SẢN PHẨM DỆT MAY

Kính gửi: Bộ Công Thương (qua Vụ Khoa học và Công nghệ)

1. Tên tổ chức:..................................................................................................................

2. Địa chỉ liên lạc: .............................................................................................................

Điện thoại: ....................................... Fax: ............................... E-mail:.............................

3. Quyết định thành lập (nếu có)/Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đầu tư số ………. Cơ quan cấp: ………… cấp ngày …….. tại....................

4. Hồ sơ kèm theo (theo hướng dẫn tại Khoản 1 Điều 5 Thông tư số 37/2015 /TT- BCT ngày 30 tháng 10 năm 2015 của Bộ Công Thương):

- ...............

5. Sau khi nghiên cứu các điều kiện tham gia hoạt động kiểm tra nhà nước quy định tại Thông tư số 37/2015/TT-BCT ngày 30 tháng 10 năm 2015 của Bộ Công Thương quy định về mức giới hạn và việc kiểm tra hàm lượng formaldehyt và amin thơm chuyển hóa từ thuốc nhuộm azo trong sản phẩm dệt may. Chúng tôi nhận thấy có đủ các điều kiện để được chỉ định và ủy quyền thực hiện hoạt động kiểm tra nhà nước đối với hàm lượng formaldehyt và amin thơm chuyển hóa từ thuốc nhuộm azo trong sản phẩm dệt may.

Đề nghị Bộ Công Thương xem xét để chỉ định:

- Tham gia hoạt động thử nghiệm;

- Hoặc ủy quyền (tên tổ chức) thực hiện kiểm tra nhà nước (chứng nhận/ giám định). Chúng tôi cam kết sẽ thực hiện đầy đủ các quy định của Nhà nước trong hoạt động kiểm tra nhà nước được Bộ Công Thương ủy quyền, chỉ định và chịu trách nhiệm về các khai báo nói trên./.

 

 

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
(Họ tên, chữ ký, đóng dấu)

 

Mẫu 2

MẪU DANH SÁCH CÁN BỘ, NHÂN VIÊN/ CHUYÊN GIA ĐÁNH GIÁ CỦA TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ THAM GIA HOẠT ĐỘNG KIỂM TRA NHÀ NƯỚC

TÊN TỔ CHỨC:……………

DANH SÁCH CÁN BỘ, NHÂN VIÊN/CHUYÊN GIA ĐÁNH GIÁ CỦA TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ THAM GIA HOẠT ĐỘNG KIỂM TRA NHÀ NƯỚC

TT

Họ và tên

Chứng chỉ đào tạo chuyên môn

Chứng chỉ đào tạo thử nghiệm/chứng nhận/giám định/

Kinh nghiệm công tác

Loại hợp đồng lao động đã ký

Ghi chú

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……….., ngày …….tháng…..năm…..
ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
(Họ tên, chữ ký, đóng dấu)

 

Mẫu 3

MẪU DANH MỤC TÀI LIỆU PHỤC VỤ KIỂM TRA NHÀ NƯỚC

TÊN TỔ CHỨC:……………

DANH MỤC TÀI LIỆU

TT

Tên tài liệu

Mã số

Hiệu lực từ

Cơ quan ban hành

Ghi chú

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……….., ngày …….tháng…..năm…..
ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
(Họ tên, chữ ký, đóng dấu)

 

PHỤ LỤC 6

HỒ SƠ ĐĂNG KÝ KIỂM TRA NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI HÀM LƯỢNG FORMALDEHYT VÀ AMIN THƠM CHUYỂN HÓA TỪ THUỐC NHUỘM AZO TRONG SẢN PHẨM DỆT MAY NHẬP KHẨU
(Ban hành kèm theo Thông tư số: 37/2015/TT-BCT ngày 30 tháng 10 năm 2015 của Bộ Công Thương)

STT

Mẫu

1

Mẫu 1: MẪU ĐĂNG KÝ KIỂM TRA ĐỐI VỚI HÀM LƯỢNG FORMALDEHYT VÀ AMIN THƠM CHUYỂN HÓA TỪ THUỐC NHUỘM AZO TRONG SẢN PHẨM DỆT MAY

2

Mẫu 2: MẪU PHIẾU TIẾP NHẬN HỒ SƠ

3

Mẫu 3: MẪU BIÊN BẢN LẤY MẪU

 

Mẫu 1

MẪU ĐĂNG KÝ KIỂM TRA ĐỐI VỚI HÀM LƯỢNG FORMALDEHYT VÀ AMIN THƠM CHUYỂN HÓA TỪ THUỐC NHUỘM AZO TRONG SẢN PHẨM DỆT MAY CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

GIẤY ĐĂNG KÝ KIỂM TRA ĐỐI VỚI HÀM LƯỢNG FORMALDEHYT VÀ AMIN THƠM CHUYỂN HÓA TỪ THUỐC NHUỘM AZO TRONG SẢN PHẨM DỆT MAY NHẬP KHẨU

Kính gửi :…………………..………….(Tên Cơ quan kiểm tra)........................................

Tổ chức/ cá nhân đăng ký kiểm tra:...............................................................................

Địa chỉ :..........................................................................................................................

Điện thoại :...........................................Fax: ........................... Email:............................

Đăng ký kiểm tra chất lượng lô hàng hóa sau:

TT

Tên hàng hóa, nhãn hiệu, kiểu loại

Đặc tính kỹ thuật

Xuất xứ, Nhà sản xuất

Khối lượng/ số lượng

Cửa khẩu nhập

Thời gian nhập khẩu

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

 

 

 

 

 

 

 

Hồ sơ kèm theo gồm có các bản sao sau đây:

1. Danh mục hàng hóa (Packing list):........................................ngày..........................

2. Hóa đơn (Invoice) số…………………………………………ngày.........................

3. Tờ khai hàng hóa nhập khẩu số: ……………………………ngày...........................

4. Các loại giấy tờ khác phục vụ kiểm tra giảm, kiểm tra hồ sơ (nếu có)

Chúng tôi xin cam đoan và chịu trách nhiệm lô hàng hóa nhập khẩu phù hợp với quy định kỹ thuật tại Thông tư số 37/2015/TT-BCT ngày 30 tháng 10 năm 2015 của Bộ Công Thương quy định về mức giới hạn và việc kiểm tra hàm lượng formaldehyt và amin thơm chuyển hóa từ thuốc nhuộm azo trong sản phẩm dệt may.

 

 

…...., ngày…. tháng….năm…20…..
(NGƯỜI NHẬP KHẨU)
( ký tên, đóng dấu)

 

Mẫu 2

MẪU PHIẾU TIẾP NHẬN HỒ SƠ ĐĂNG KÝ KIỂM TRA ĐỐI VỚI HÀM LƯỢNG FORMALDEHYT VÀ AMIN THƠM CHUYỂN HÓA TỪ THUỐC NHUỘM AZO TRONG SẢN PHẨM DỆT MAY

(Tên cơ quan chủ quản)
TÊN TỔ CHỨC KIỂM TRA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:     /...

................, ngày ..... tháng .... năm 20…

 

PHIẾU TIẾP NHẬN HỒ SƠ ĐĂNG KÝ KIỂM TRA ĐỐI VỚI HÀM LƯỢNG FORMALDEHYT VÀ AMIN THƠM CHUYỂN HÓA TỪ THUỐC NHUỘM AZO TRONG SẢN PHẨM DỆT MAY NHẬP KHẨU

TT

HẠNG MỤC KIỂM TRA

Có/Không

Ghi chú

1

Giấy đăng ký kiểm tra

 

2

Danh mục hàng hóa (Packing list) kèm theo hợp đồng

 

3

Hóa đơn (Invoice)

 

4

Tờ khai hàng hóa nhập khẩu

 

5

Các loại giấy tờ khác phục vụ kiểm tra giảm, kiểm tra hồ sơ (nếu có)

 

KẾT LUẬN:

Hồ sơ đầy đủ về số lượng: □ tiếp nhận hồ sơ để kiểm tra các bước tiếp theo.

Hồ sơ không đầy đủ về số lượng: □ tiếp nhận hồ sơ nhưng cần bổ sung các mục: ........... trong thời gian .... ngày. Sau khi hồ sơ đầy đủ thì kiểm tra các bước tiếp theo theo quy định.

Đối tượng kiểm tra:

Kiểm tra thông thường:

 

Kiểm tra giảm:

 

Kiểm tra hồ sơ:

 

Người nộp hồ sơ

Người tiếp nhận hồ sơ

 

 

XÁC NHẬN CỦA TỔ CHỨC KIỂM TRA
Ngày…… tháng…… năm 20...
(Đại diện Cơ quan kiểm tra ký tên đóng dấu)

 

Mẫu 3

MẪU BIÊN BẢN LẤY MẪU

(Tên cơ quan chủ quản)
TÊN TỔ CHỨC KIỂM TRA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:       /...

................, ngày ..... tháng .... năm 20…

 

BIÊN BẢN LẤY MẪU

1. Giấy đăng ký / hồ sơ số : ............................ ngày: ..... /..... / ........

2. Doanh nghiệp yêu cầu:

3. Tên hàng hóa theo khai báo:

4. Số lượng khai báo:

5. Địa điểm lấy mẫu kiểm tra:

6. Nhận xét sơ bộ về tình trạng bao gói, điều kiện bảo quản, tình trạng ngoại quan, ký nhãn hiệu: ..........................................................................................................

7. Lấy mẫu:

- Phương pháp lấy mẫu: ..............................................................................................

- Số lượng mẫu đã lấy : …..…. mẫu, cụ thể như sau:

TT

Tên/ Mã hàng hóa

Số lượng/ Kích thước mẫu

Mô tả mẫu

Số hiệu kiện hàng được lấy mẫu

Ghi chú

1.

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

8. Tình trạng mẫu:

Mẫu được niêm phong có sự chứng kiến của đại diện cơ sở lấy mẫu.

Biên bản được lập thành 02 bản có giá trị như nhau, đã được các bên thông qua, mỗi bên giữ 01 bản.

9. Ghi chú khác (nếu có): .................................................................................................

 

Đại diện tổ chức nhập khẩu
(Ký, ghi rõ họ tên)

Người lấy mẫu
(Ký, ghi rõ họ tên)

Đại diện cơ quan Hải quan
(Ký, ghi rõ họ tên)

 

PHỤ LỤC 7

BÁO CÁO CỦA CÁC TỔ CHỨC KIỂM TRA NHÀ NƯỚC ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ban hành kèm theo Thông tư số: 37/2015/TT-BCT ngày 30 tháng 10 năm 2015 của Bộ Công Thương)

STT

Mẫu

1

Mẫu 1: BÁO CÁO TỔNG HỢP TÌNH HÌNH KIỂM TRA ĐỐI VỚI HÀM LƯỢNG FORMALDEHYT VÀ AMIN THƠM CHUYỂN HÓA TỪ THUỐC NHUỘM AZO TRONG SẢN PHẨM DỆT MAY

2

Mẫu 2: MẪU THÔNG BÁO KẾT QUẢ KIỂM TRA

 

Mẫu 1

BÁO CÁO TỔNG HỢP TÌNH HÌNH KIỂM TRA ĐỐI VỚI HÀM LƯỢNG FORMALDEHYT VÀ AMIN THƠM CHUYỂN HÓA TỪ THUỐC NHUỘM AZO TRONG SẢN PHẨM DỆT MAY

(Tên cơ quan chủ quản)
TÊN TỔ CHỨC KIỂM TRA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:     /BC-...

................, ngày ..... tháng .... năm 20…

 

BÁO CÁO TỔNG HỢP TÌNH HÌNH KIỂM TRA ĐỐI VỚI HÀM LƯỢNG FORMALDEHYT VÀ AMIN THƠM CHUYỂN HÓA TỪ THUỐC NHUỘM AZO TRONG SẢN PHẨM DỆT MAY

(số liệu từ tháng .... năm 20..... đến tháng .... năm 20..... )

Kính gửi: Vụ Khoa học và Công nghệ, Bộ Công Thương

1. Tổng số lô hàng đã đăng ký kiểm tra:........................lô, trong đó:

- Số lô đã qua kiểm tra đạt yêu cầu:......................lô (chi tiết xem bảng 1)

Bảng 1. Kết quả kiểm tra chất lượng các lô hàng đạt yêu cầu.

TT

Giấy đăng ký kiểm tra số

Tên cá nhân/tổ chức nhập khẩu/kinh doanh

Địa chỉ ĐT/Fax

Tên & nhóm hàng hóa

Số lượng

Xuất xứ

Ghi chú

..

 

 

 

 

 

 

 

..

 

 

 

 

 

 

 

- Số lô không đạt yêu cầu:.....................................lô (chi tiết xem bảng 2)

Bảng 2. Kết quả kiểm tra chất lượng các lô hàng không đạt yêu cầu (nếu có)

TT

Giấy đăng ký kiểm tra số

Tên cá nhân/ tổ chức nhập khẩu/ kinh doanh

Địa chỉ ĐT/Fax

Tên & nhóm hàng hóa

Số lượng

Xuất xứ

Lý do không đạt

Các biện pháp đã được xử lý

..

 

 

 

 

 

 

 

 

..

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Tình hình khiếu nại: (lô hàng, doanh nghiệp nhập khẩu, tình hình khiếu nại và giải quyết...)

3. Kiến nghị: ................................................................................................................

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT.

ĐẠI DIỆN
Tổ chức kiểm tra
(ký tên đóng dấu)

(Ghi chú: Đề nghị đơn vị gửi file dạng Microsoft Office Word báo cáo trên về Vụ Khoa học và Công nghệ theo địa chỉ email: minht@moit.gov.vn và anhngthi@moit.gov.vn)

 

Mẫu 2

MẪU THÔNG BÁO KẾT QUẢ KIỂM TRA

 (Tên cơ quan chủ quản)
TÊN TỔ CHỨC KIỂM TRA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:    /TB-...

........... , ngày    tháng    năm 20…

 

THÔNG BÁO KẾT QUẢ KIỂM TRA NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI HÀM LƯỢNG FORMALDEHYT VÀ AMIN THƠM CHUYỂN HÓA TỪ THUỐC NHUỘM AZO TRONG SẢN PHẨM DỆT MAY

1. Tên hàng hóa:..............................................................................................................

2. Nhãn hiệu, kiểu loại : ....................................................................................................

3. Đặc tính kỹ thuật : .........................................................................................................

4. Xuất xứ/ Nhà sản xuất : ................................................................................................

5. Khối lượng/Số lượng:....................................................................................................

6. Cửa khẩu nhập:.............................................................................................................

7. Thời gian nhập khẩu:.....................................................................................................

8.Thuộc lô hàng có các chứng từ sau: .............................................................................

- Danh mục hàng hóa số(Packing List): ...........................................ngày.........................

- Hóa đơn số(Invoice):.......................................................................ngày........................

- Tờ khai hàng nhập khẩu số:...........................................................ngày.........................

9. Cơ quan/Người nhập khẩu: ..........................................................................................

10. Giấy đăng ký kiểm tra số:........................... ngày...........tháng.........năm 20...............

11. Đối tượng kiểm tra:

Kiểm tra thông thường:       □

Kiểm tra giảm:                     □

Kiểm tra hồ sơ:                   □

12. Căn cứ kiểm tra: Quy định kỹ thuật tại Thông tư số 37/2015/TT-BCT ngày 30 tháng 10 năm 2015 của Bộ Công Thương.

13. Kết quả kiểm tra nhà nước sản phẩm dệt may nhập khẩu số:................do tổ chức .............. cấp ngày: ...... /....... / .........tại: .........................................................

KẾT QUẢ KIỂM TRA

Lô hàng (Số lượng / tên, nhãn hiệu, kiểu loại hàng hóa)

Đáp ứng yêu cầu đối với hàm lượng formaldehyt và amin thơm chuyển hóa từ thuốc nhuộm azo trong sản phẩm dệt may nhập khẩu

(hoặc :

Không đáp ứng yêu cầu chất lượng hàng hóa nhập khẩu thì nêu lý do hoặc các yêu cầu khác nếu có)

 

 

Nơi nhận:
- Tổ chức, cá nhân nhập khẩu;
- Hải quan cửa khẩu;
- Vụ KHCN, Bộ Công Thương (trong trường hợp lô hàng không đạt yêu cầu).
- Lưu: CQKT/VT

ĐẠI DIỆN
Tổ chức kiểm tra
(ký tên, đóng dấu)

 

 

 

MINISTRY OF TRADE AND INDUSTRY
--------

 SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
---------------

No. 37/2015/TT-BCT

Hanoi, October 30, 2015

 

CIRCULAR

REGULATIONS ON LIMITS AND INSPECTION OF CONTENT OF FORMALDEHYDE AND AROMATIC AMINES DERIVED FROM AZO COLORANTS IN TEXTILE PRODUCTS

Pursuant to the Government’s Decree No.95/2012/ND-CP on functions, responsibilities, powers and the organizational structure of Ministry of Trade and Industry dated November 12, 2012;

Pursuant to the law on product and goods quality dated November 21, 2007;

Pursuant to the Government’s Decree No. 132/2008/ND-CP detailing the implementation of a number of articles of the Law on product and goods quality dated December 31, 2008;

Pursuant to the Government’s Decree No. 187/2013/ND-CP detailing the implementation of the Law on international commerce of goods sale and purchase, transit and processing enterprises dated November 20, 2013;

Pursuant to the Government’s Decree No. 187/2013/ND-CP on administrative penalties in goods and products quality, standards and measures;

At requests of the Director of the Department of Science and Technology.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Chapter I.

GENERAL PROVISIONS

Article 1. Scope

1. This Circular stipulates limits and inspection of content of formaldehyde and aromatic amines derived from azo colorants in textile products consumed in Vietnam market. The list of textile products is compiled in Annex 1 hereof.

2. Textile products that are not governed by this Circular include:

a) Fibres and greige fabrics before final treatment;

b) Commodities granted diplomatic immunities, commodities in diplomatic bags, personal belongings, and gifts within tax-fee allowance under the Decision No. 31/2015/QD-TTg dated August 04, 2015 of the Prime Minister.

Article 2. Regulated entities

This Circular shall apply to:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. Organizations that are appointed and authorized by the Minister of Trade and Industry to participate in the State inspection of limits of content of formaldehyde and aromatic amines derived from azo colorants in textile products (hereinafter referred to as “appointed inspecting body”);

3. Relevant entities.

Article 3. Interpretation of terms

Terms in this Circular shall be construed as follows:

1. Shipment: a certain amount of commodities in the same application and registered for an inspection. A shipment may contain one or various textile articles.

2. Batch: an amount of products from the same technological line manufactured in one time, have the same specifications label contents.

3. Textile article: textile products which have the same name, brand, design and specifications.

4. Textile product: products mainly made of yarn, woven fabrics, knitted fabrics, non-woven fabrics, coating fabrics, synthetic leathers which are originated from fibres, natural or artificial fibres or products made of from the above-mentioned materials.

5. Textile products for children under 36 months of age: textile products for children under the age of 36 months.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

7. A textile product not in direct contact with skin: a product whose surface does not come into direct contact with human’s skin.

8. 2 types of samples:

a) A representative sample: a sample that is randomly taken from the population of an article and accurately reflects the characteristics and qualities of the shipment or batch.

b) A probability sample: a sample in which every unit in the population has a chance of being selected to be the sample.

9. A standard inspection: a form of inspection of the consistency between the application and the shipment/batch by sampling for inspection, assessing inspection results and issuing the State inspection results.

10. A reduced inspection: a form of inspection of the consistency between the application and the shipment/batch by sampling for inspection, assessing inspection results and issuing the State inspection results.

11. A documentary inspection: a method of inspection of the consistency between the application and the shipment/batch, and the State inspection results shall be issued thereafter.

12. Probability inspection: a method of annual planned or surprise inspection of products under the documentary inspection. Inspection results shall be notified by the competent regulatory authorities.

Chapter II

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 4. Requirements for appointed inspecting bodies

1. The Ministry of Trade and Industry shall appoint an testing/ inspection/certifying body that satisfies regulations in Article 11, Article 12 and Article 14 of the Circular No. 48/2011/TT-BCT on quality management of products and goods in Group 2 under the administration of the Ministry of Trade and Industry dated December 30, 2011 of the Ministry of Trade and Industry (hereinafter referred to as the Circular No. 48/2011/TT-BCT).

2. The Ministry of Trade and Industry shall authorize an appointed inspecting/certifying body to conduct the State inspection as regulated in clause 1 of this Article and when it:

a) Has laboratories available under the clause 1 of this articles; or

b) Has signed a subcontractor agreement with the appointed testing body under the clause 1 of this articles; or

c) Has signed a subcontractor agreement with an overseas testing body which does not operate in Vietnam (hereinafter referred to as “overseas testing body”) whose results are recognized by the Ministry of Trade and Industry under regulations in Article 6 of this Circular.

Article 5. Procedures for appointment of appointed inspecting bodies

Any organization that wishes to participate in the State inspection of content of formaldehyde and aromatic amines derived from azo colorants in textile products shall submit an application to the Department of Science and Technology- Ministry of Trade and Industry directly or by post.

1. Documents requested in the application:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) A list of testers/inspectors/specialists of the organization compiled according to form 02 of Annex 05 hereof;

c) A list of deliverables, standards and procedures for testing/inspecting/ certifying content of formaldehyde and aromatic amines derived from azo colorants in textile products using form 03 of Annex 05 hereof;

d) Certified true copies (if applications are submitted by post) or a copy enclosed with the original copies for comparison (if applications are submitted directly) of the following documents: Certificates of conformity with testing/inspecting/certifying regulations (enclosed with the Decision on issuance of conformity and annex, if any) granted by lawful accreditation organizations of Vietnam or foreign lawful accreditation organizations being members of the International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC), or The Asia Pacific Laboratory Accreditation Cooperation (APLAC) ( for inspection and testing)/ International Accreditation Forum (IAF), or the Asia Pacific Accreditation Cooperation (if any);

dd) Documents about respective quality control of testing/inspecting/certifying bodies;

e) Documents about calibration of measuring instruments (for testing body) under the regulations of laws.

2. Application receipt and processing

a)The Ministry of Trade and Industry shall consider the application and notify the applicant in writing if his/her application is incomplete or invalid within 03 (three) working days from the day of receipt of the application.

b) The Ministry of Trade and Industry shall set up an Evaluation Board to evaluate the actual capacity of the applicant within 05 (five) working days from the date of receipt of the complete and valid application;

c) The Ministry of Trade and Industry shall assess the applicant’s capacity within 60 (sixty) working days from the day on which the Evaluation Board is established;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Effective period of the Decision on appointment and empowerment shall not exceed 03 (three) years from the day on which the Decision is signed.

3. Time extension for the State inspection shall be made 03 (three) months in advance of the date on which the Decision on appointment and empowerment expires. The appointed inspecting body wishes to extend the duration of the Decision on appointment and empowerment shall send a (01) request for extension to the Department of Science and Technology- the Ministry of Trade and Industry directly or by post. To be specific:

a) In case time extension does not affect the operating scope of the appointed inspecting body:
The appointed inspecting body shall submit an application form using form 01 of the Annex 05 in which the request for extension shall be specified together with the 03 operation status reports in the last 03 (three) years to the Ministry of Trade and Industry;

The Ministry of Trade and Industry shall verify the request and issue a Decision on time extension within 10 (ten) working days from the date of receipt of the written request. If the request is rejected, the Ministry of Trade and Industry shall send the appointed inspecting body a written notification in which reasons for rejection shall be specified;

The effective period of the Decision on time extension shall not exceed 03 (three) years from the day on which the Decision is signed.

b) In case of changes in the scope of operation

The appointed inspecting body shall submit an (01) application for changes in the scope of operation corresponding to each testing/inspection/certification activity to the Department of Science and Technology - Ministry of Trade and Industry directly or by post. The application shall include:

- A written request for changes in the scope of the State inspection of content of formaldehyde and aromatic amines derived from azo colorants in textile products corresponding to each testing/inspection/certification activity( the content is similar to that in the application of the State inspection regulated in form No.01, Annex 05 hereof);

- Documents or records necessary for the changes in the scope of operation;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 6. Procedures for acceptance of testing results released by overseas testing bodies

1. The appointment of an overseas testing body to participate in the inspection of content of formaldehyde and aromatic amines derived from azo colorants in textile products shall be conducted in accordance with the Circular no. 26/2013/TT-BKHCN on requirements and procedures for appointment of foreign conformity assessment  bodies to carry out assessment on conformity of product and commodity under the national technical regulations dated November 15, 2013 of the Department of Science and Technology (hereinafter referred to as the Circular No.26).

2. Each overseas testing body shall submit an (01) application to the Department of Science and Technology - Ministry of Trade and Industry under regulations in clause 2, Article 8 of the Circular 26.

3. Procedures for application receipt shall comply with regulations in Article 9 of the Circular 26. The effective period of the Decision shall not exceed 03 (three) years.

Chapter III

LIMITS, TESTING METHODS AND PROCEDURES FOR INSPECTION OF CONTENT OF FORMALDEHYDE AND AROMATIC AMINES DERIVED FROM AZO COLORANTS IN TEXTILE PRODUCTS.

Article 7. Limits of content of formaldehyde and aromatic amines derived from azo colorants in textile products.

1. Formaldehyde content of textile products must not exceed the limits regulated in Annex 2 enclosed with this Circular.

2. Limits of content of each aromatic amine derived from azo colorants in textile products must not exceed 30 (thirty) mg/kg. The list of aromatic amines is presented in Annex 03 hereof.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. Formaldehyde content in textile products shall be determined by the following testing methods:

TCVN 7421-1:2013, Textiles - Determination of formaldehyde - Part 1: Free and hydrolyzed formaldehyde (water extraction method); or

ISO 14184-1:2011, Textiles - Determination of formaldehyde - Part 1: Free and hydrolyzed formaldehyde (water extraction method).

2. The content of aromatic amines derived from azo colorants on textiles of textile products shall be determined in accordance with following testing standards:

a) ISO 24362-1:2014, Textiles - Methods for determination of certain aromatic amines derived from azo colorants - Part 1: Detection of the use of certain azo colorants accessible with and without extracting the fibres; and
 
ISO 24362-3:2014, Textiles - Methods for determination of certain aromatic amines derived from azo colorants - Part 3: Detection of the use of certain azo colorants, which may release 4-aminoazobenzene, or;

b) EN 14362-1:2012, Textiles - Methods for determination of certain aromatic amines derived from azo colorants - Part 1: Detection of the use of certain azo colorants accessible with and without extracting the fibres; and
EN 14362-3:2012, Textiles - Methods for determination of certain aromatic amines derived from azo colorants - Part 3: Detection of the use of certain azo colorants, which may release 4-aminoazobenzene.

Article 9. Sampling

1. Sampling methods:

Samples for determination of content of formaldehyde and aromatic amines derived from azo colorants in textile products shall be clean (free from dust, oil, grease, etc.) and shall be taken as follows:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) For yarn or sewing thread after chemical treatment and other materials and accessories: at least 50 (fifty) gram shall be sampled. Cone-shaped samples or tapered samples shall be taken after removing their coverings or only get the inside of yarn or thread reels taken.

c) For apparel products, accessories or decorative patterns with synthetic leather of apparel products and specialized products which has woven surface such as carpets, curtains, mattresses: the sample shall be taken from the shipment/batch.

Samples of materials, accessories and design patterns are provided by the manufacturer and such samples shall be attached with a certificate (original copy signed and sealed by the representative of the manufacturer or seller) in which states that such samples are used for manufacturing the above-mentioned products.

2. Sample preservation

Samples must be put up in durable polyethylene package. Samples shall be sealed under regulations of laws.

3. Quantity of samples

a) Standard inspections

- For fabrics: 01 (one) sample per color or type of fabrics.

- For yarn or sewing thread after chemical treatment and other materials and accessories: 01 (one) sample per color or design pattern.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- For inventory (comprising diverse types of fabrics, various dimensions of fabric rolls and parcels), the proportion and quantity of samples are as follows:

+ If a batch/shipment contains 500 (five hundred) fabric rolls/bags/parcels or less: 03% (three) of them shall be randomly taken out of the batch/shipment, one representative sample shall be taken from each selected fabric rolls/bags/parcels then;

+ If a shipment/batch contains more than 500 (five hundred) fabric rolls/bags/parcels:15 (fifteen) fabric rolls/bags/parcels out of the total and 02% (two) of the rest of them shall be randomly taken out of the shipment/batch , one representative sample shall be taken from each selected fabric roll/bag/parcel then;

- For a shipment/batch containing no more than 5 (five) products and the total of the shipment/batch not exceeding 200 (two hundred) products: a representative sample shall be randomly taken from each article in the shipment/batch.

b) Reduced sampling (the quantity of samples is reduced)

- For fabrics: 01 (one) sample per color.

- For yarn or sewing thread after chemical treatment and other materials and accessories: 01 (one) sample per color.

- For apparel products, accessories or decorative patterns with synthetic leather of apparel products and specialized products which has woven surface such as carpets, curtains, mattresses: 01 (one) material sample or 01(one) product per color.

- For other products: fabrics, yarn or sewing thread after chemical treatment, materials and accessories for textile products and inventory, etc. 30% (thirty)  to 50% (fifty) of samples taken by common sampling methods.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. The inspection of the content of formaldehyde and aromatic amines derived from azo colorants in domestic textile products shall comply with regulations of the law on product and goods quality; the Government’s Decree No. 132/2008/ND- CP detailing the implementation of a number of articles of the law on product and goods quality dated December 31, 2006 and the Circular No. 48/2011/TT-BCT).

2. The procedures for inspection of the content of formaldehyde and aromatic amines derived from azo colorants in domestic textile products shall comply with regulations in Article 20 of the Circular no. 48/2011/TT-BCT.

Article 11. Forms of registration and application for State inspection of imported textile products

1. The inspection of the content of formaldehyde and aromatic amines derived from azo colorants in domestic textile products shall be conducted in forms of standard inspections, reduced inspection, documentary inspection and probability inspections.

a) Standard inspections

Standard inspections shall apply to following cases:

- Imported textile products; or

- Any shipment with poor quality found during the quality assessment under reduced inspection or documentary inspection shall be subject to a standard inspection.

b) Reduced inspection

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

c) Documentary inspection

Documentary inspection shall apply to the following cases:

- For imported textile products are used for scientific researches or samples; exhibition, trade fairs; imported fabrics for processing and manufacturing to re-export, and imported fabrics being materials of processing export enterprises sold domestically: not exceeding 30 m/ swatch/color or 05 (five) products/pattern;

- Imported textile products serve purposes of security, national defense, healthcare, charity, transport, industrial production or diplomatic and social events;

- Textile products are granted certificates and bear eco-labels of the manufacturing country or exporting country according to the list regulated in Annex 4 of this Circular;

- Any shipment contains finished textiles with no more than 03 (three) types of commodities and 02(two) products/type of commodity (for a small shipment) and the frequency of importation does not exceed 02 (two) times/month;

- Any shipment with imported products tested by an overseas testing body and the satisfactory testing results are recognized by the Ministry of Trade and Industry under regulations of this Circular;

- At least 10 shipments of semi-finished fabrics, materials and accessories imported within 06 consecutive months and inspected by the same appointed inspecting body are satisfactory under provisions of this Circular;

- Besides the documents regulated in clause 2 of this Article, any textile manufacturers/trademarks/firms/companies which have restricted chemical control systems and quality assurance procedures related to the global supply shall submit following documents:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

+Documents about quality assurance procedures related to the global production chain control through the following stages: control of materials, semi-finished and finished products, subcontractors and global distribution channels;

+ Certificates of accreditation of the quality assurance of the holding company and subcontractors of the supply chains granted by an accreditation body which is recognized by regional and international accreditation bodies  e.g. ILAC/APLAC….;

+ Some results of typical conformity assessment as evidence for specific product quality control of some particular products.

d) Probability inspection

A probability inspection shall apply to shipments/batches during the period of documentary inspection at least once every 06 (six) months in the following cases:

- The inspection is part of the annual State inspection plan approved the Ministry of Trade and Industry;

- The State regulatory body shall send a written request to the appointed inspecting body to inspect imported products according to market information.

- Cost for the probability inspection shall be paid by the importer whose commodities undergo the probability inspection.

2. Application for inspection

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) Certified true copies of invoices, a detailed packing list and declaration of imported commodities
(the importer shall provide the appointed inspecting body with an additional declaration of imported commodities after the completion of declaration of imported commodities and prior to receipt of the notification of the State inspection results);

c)  Documentary evidence that the shipment/batch is eligible for documentary inspection or reduced inspection (if any).

Article 12. Procedures for inspection

1. Submission of an application for inspection and sampling

a) Every textile product importer shall submit an (01) application for inspection to the appointed inspecting body directly or by post;

b) Such importers shall cooperate with customs authorities and the appointed inspecting body to collect samples under Article 9 of this Circular, if requested. The form of record of sampling is presented in form 03, Annex 06 of this Circular.

2. Process of inspection

a) With regard to standard inspection or reduced inspection

The appointed inspecting body shall notify the importer of the sampling plan within 01 (one) working day from the date of receipt of the complete and valid application;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

In case of reduced inspection, prioritized importers under regulations of Article 8 and Article 23 of the Circular No.38/2015/TT-BTC on custom procedures and supervision; import –export tax and tax administration of imported/exported commodities dated March 25, 2015 (hereinafter referred to as the Circular No. 38/2015/TT-BTC) may get their commodities transported to their warehouses. The customs clearance shall be granted after the state inspection results are available.

b) With regard to documentary inspection

The appointed inspecting body shall notify the importer of the plan for verification of consistency between the shipment and the application within 01 (one) working day from the date of receipt of the complete and valid application;

The appointed inspecting body shall send a written notification of the State inspection results to the importer within 01 (one) working day from the day on which the verification of consistency between the shipment/batch and the application is carried out.

Article 13. The State inspection results

1. If the testing results of the representative sample of an article meets the requirements of this Circular, the article shall be recognized.

2. If the testing results of all articles of the shipment/batch meets the requirements of this Circular, the shipment/batch shall be consider satisfactory.

3. If the testing results of the representative sample fails to meet the requirements of this Circular, the corresponding article shall be considered unsatisfactory. Unsatisfactory articles shall be dealt with in accordance with Article 15 of this Circular.

4. If the testing results of the inventory (comprising various types of fabrics and dimension of fabrics rolls and parcels) fails to meet the requirements regulated in this Circular, the whole shipment/batch  shall be considered unsatisfactory and shall be deal with under Article 15 of this Circular.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

6. The State inspection results shall be notified to the importer directly or by post or via the customs electronic data processing system as regulated in item Article, clause 3, Article 6 of the Circular 38/2015/TT-BTC.

Article 14.  Penalties for violations

1. With regard to violations against regulations on domestic product and commodity quality

Violations against regulations on domestic textile products quality shall be dealt with under regulations of the Decree No. 132/2008/ND-CP detailing the implementation of a number of articles of the Law on product and goods quality dated December 31, 2008 of the Government.

2. Violations against regulations on imported product quality a) with regard to textile products under the standard inspection:

a) Such violations shall be dealt with under Article 19 of the Government’s Decree No. 80/2013/ND-CP on administrative penalties for products measurements and quality dated July 19, 2013 (hereinafter referred to as the Decree No. 80/2013/ND-CP).

b) For textile products failing to pass reduced inspection or documentary inspection shall be dealt with as follows:

- Be subjected to a standard inspection;

- Carry penalties regulated in point a of this clause.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Chapter IV

IMPLEMENTATION

Article 15. Responsibilities of the state regulatory bodies

1. The Department of Science and Technology shall:

a) Take charge of and cooperate with relevant bodies to control textile quality;

b) Take charge of, designate, empower and manage appointed inspecting bodies;

c) Take charge of evaluating and recognizing testing results released by overseas testing bodies ;

d) Receive, aggregate and process information of the State inspection notification and market information;

dd) Expedite, instruct and examine the implementation of this Circular nationwide;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

g) Publish a list of inspecting bodies and overseas testing bodies whose testing results are recognized by the Ministry of Trade and Industry on the portal of the Ministry of Trade and Industry, ( www.moit.gov.vn);

2. The Department of Marketing and Management shall:

Develop plans, conduct and direct the Sub-Departments of Marketing and Management of provinces and central-affiliated cities (hereinafter referred to as the Sub-Departments of Marketing and Management of province) to control and dealt with violations against regulations of content of formaldehyde and aromatic amines derived from azo colorants in textile products under regulations of laws.

3. Departments of Trade and Industry of provinces shall:

a)Take charge of and cooperate with relevant bodies to disseminate and guide relevant laws, and provide entities within its province with regulations on the content of formaldehyde and aromatic amines derived from azo colorants in textile products;

b) Inspect, examine and impose administrative penalties in assigned fields within its administration under regulations of laws.

Article 16. Powers and obligations of appointed inspecting bodies

1. Appointed inspecting bodies operating in Vietnam shall:

a) Fulfill obligations and powers under article 19 and 20 of the Law on product and goods quality;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

c)Report changes which affect the capacity of the state inspection of the content of formaldehyde and aromatic amines derived from azo colorants in textile products to the Ministry of Trade and Industry within 15 (fifteen) days from the occurrence of such changes;

d) Report the inspection results of unsatisfactory shipments to the Department of Science and Technology-Ministry of Trade and Industry;

dd) Report the operation status using the form 01, Annex 6 of this Circular to the Department of Science and Technology-Ministry of Trade and Industry every six months or irregularly if requested.

2. Accredited overseas testing bodies shall:

- Fulfill responsibilities regulated in Article 15 of the Circular 26;

- Send a notification and operation status report to the Department of Science and Technology-Ministry of Trade and Industry under regulations of laws.

Article 17. Powers and obligations of domestic importers and manufacturers

1. Ensure that the content of formaldehyde and aromatic amines derived from azo colorants in imported textile products does not exceed the limits specified in this Circular.

2. Appoint an inspecting body to inspect or certify the quality of their imported commodities;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4. Facilitate the inspection of product and commodity quality conducted by competent regulatory bodies.

Article 18. Transitional provisions

1. Appointed inspecting bodies  which takes charge of inspecting content of formaldehyde and aromatic amines derived from azo colorants in textile products under regulations of the Circular 32/2009/TT-BCT on interim content limits of formaldehyde and aromatic amines derived from azo dyes in textile products dated November 05, 2009 of the Ministry of Trade and Industry  (hereinafter referred to as the Circular 32) may keep participating in inspection of formaldehyde and aromatic amines derived from azo colorants in textile products to the expiry date under the Decision of appointment but not after June 30, 2016.

2. As from June 01, 2016, the customs clearance shall only granted when the importer presents the state inspection results of the content of formaldehyde and aromatic amines derived from azo colorants in imported textile products which satisfies regulations of this Circular and the record of the shipment importation.

Article 19. Entry into force

1. This Circular comes into effect from December 15, 2015.

2. If any amendments to legal normative documents or testing method standards referred to this Circular are made, the new one shall prevail.

3. This Circular shall replace the Circular No. 32/2009/TT-BCT on interim content limits of formaldehyde and aromatic amines derived from azo dyes in textile products dated November 05, 2009 of the Ministry of Trade and Industry.

4. Any arising issues or concerns during the implementation of this circular shall be promptly reported to the Ministry of Trade and Industry (the Department of Science and technology). /.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

PP. THE MINISTER
Cao Quoc Hung

 

ANNEX 1

LIST OF TEXTILE PRODUCTS REQUIRED TO UNDERGO INSPECTION OF CONTENT OF FORMALDEHYDE AND AROMATIC AMINES DERIVED FROM AZO COLORANTS IN IMPORTED TEXTILE PRODUCTS
(Issued together with the No.
37/2015/TT-BCT dated October 30, 2015 by the Ministry of Trade and Industry )

CODE

DESCRIPTION OF GOODS

Remarks

4203

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

Articles of apparel and clothing accessories, of leather or of composition leather.

 

4303

 

 

Articles of apparel and clothing accessories or other articles of fur skin with textile linings

 

4304

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

91

Sport bags of artificial fur with textile linings

 

5006

 

 

Silk yarn and yarn spun from silk waste, put up for retail sale

 

5007

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

Woven fabrics of silk or of silk waste

 

5109

 

 

Yarn of wool or of fine animal hair, put up for retail sale.

 

5110

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

Yarn of coarse animal hair or of horsehair (including gimped horsehair yarn), whether or not put up for retail sale.

 

5111

 

 

Woven fabrics of carded wool or of carded fine animal hair.

 

5112

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

Woven fabrics of combed wool or of combed fine animal hair.

 

5113

00

00

Woven fabrics of coarse animal hair or of horsehair.

 

5204

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

Cotton sewing thread, whether or not put up for retail sale

 

5207

 

 

Cotton yarn (other than sewing thread) put up for retail sale

 

5208

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

Woven fabrics of cotton containing 85% or more by weigh of cotton, weighing not more than 200g/m2

 

5209

 

 

Woven fabrics of cotton containing 85% or more by weigh of cotton, weighing more than 200g/m2

 

5210

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

Woven fabrics of cotton, containing less than 85% by weight of cotton, mixed mainly or solely with man-made fibres, weighing not more than 200g/m2

 

5211

 

 

Woven fabrics of cotton, containing less than 85% by weight of cotton, mixed mainly or solely with man-made fibres, weighing more than 200g/m2

 

5212

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

Other woven fabrics of cotton

 

5309

 

 

Other woven fabrics of flax

 

5310

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

Woven fabric of jute or of other textile bast fibres of heading 53.03

 

5311

 

 

Woven fabrics of other vegetable textile fibres; woven fabrics of paper yarn

 

5401

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 Sewing thread of man-made filaments, whether or not put up for retail sale

 

5404

 

 

Synthetic monofilament of 67 decitex or more and of which no cross-sectional dimension exceeds 1mm; strip and the like (for example, artificial straw) of synthetic textile materials of an apparent width not exceeding 5mm.

 

5405

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

00

Artificial monofilament of 67 decitex or more and of which no cross-sectional dimension exceeds 1 mm; strip and the like (for example, artificial straw) of artificial textile materials of an apparent width not exceeding 5 mm..

 

5406

00

00

Man-made filament yarn (other than sewing thread), put up for retail sale.

 

5407

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

Woven fabrics of synthetic filament yarn, including woven fabrics obtained from materials of heading 54.04

Not applicable to materials of heading 5407.10.20 and heading 5407.41

5408

 

 

Woven fabrics of artificial filament yarn, including woven fabrics obtained from materials of heading 54.05

 

5508

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 Sewing thread of man-made staple fibres, whether or not put up for retail sale

 

5511

 

 

Yarn (other than sewing thread) of man-made staple fibres, put up for retail  sale

 

5512

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

Woven fabrics of synthetic staple fibres, containing 85% or more by weigh of synthetic staple fibres

 

5513

 

 

Woven fabrics of synthetic staple fibres, containing less than 85% by weight of such fibres, mixed mainly or solely with cotton, of a weight not exceeding 170 g/ m2

 

5514

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

Woven fabrics of synthetic staple fibres, containing less than 85% by weight of such fibres, mixed mainly or solely with cotton, of a weight exceeding 170 g/ m2

 

5515

 

 

Other woven fabrics of synthetic staple fibres

 

5516

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 Woven fabrics of artificial staple fibres

 

5601

 

 

Wadding of textile materials and articles thereof.

 

5602

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

Felt, whether or not impregnated, coated, covered or laminated.

 

5603

 

 

Nonwovens, whether or not impregnated, coated, covered or laminated.

 

5604

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

00

Rubber thread and cord, textile covered

 

5604

90

10

Imitation catgut, of silk yarn.

 

5608

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

20

Net bags of man-made textile materials

 

5608

90

10

Net bags of other textile materials

 

5701

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

Carpets and other textile floor coverings, knotted, whether or not made up

 

5702

 

 

Carpets and other textile floor coverings, woven, not tufted or flocked, whether or not made up including “Kelem”, “Schumacks”, “Karamanie” and similar hand-woven rugs.

 

5703

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

Carpets and other textile floor coverings, tufted, whether or not made up

 

5704

 

 

Carpets and other textile floor coverings, of felt, not tufted or flocked, whether or not made up

 

5705

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

Other carpets and other textile floor coverings, whether or not made up

 

5801

 

 

Woven pile fabrics and chenille fabrics, other than fabrics of heading 58.02 or 58.06

 

5802

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

Terry toweling and similar woven terry fabrics, other than narrow fabrics of heading 58.06; tufted textile fabrics, other than products of heading 57.03

 

5803

 

 

Gauze, other than narrow fabrics of heading 58.06

Other than those of  headings

5803.00.91

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5804

 

 

Tulles and other net fabrics, not including woven, knitted or crocheted fabrics; lace in the piece, in strips or in motifs, other than fabrics of headings 60.02 to 60.06

 

5805

 

 

Hand-woven tapestries of the types Gobelins, Flanders, Aubusson, Beauvais and the like, and needle-worked tapestries (for example, petit point, cross-stitch) whether or not made up.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5806

10

 

Narrow pile fabrics ( including terry toweling and similar terry fabrics) and chenille fabrics

 

5806

20

 

Other woven fabrics, containing by weight 5% or more of elastomeric yarn or rubber thread

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5806

31

90

Other woven fabrics, of cotton

 

5806

32

90

Other woven fabrics, of man-made fibres

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5806

39

10

Other woven fabrics, of silk

 

5806

40

00

Fabrics consisting of wrap without weft assembled by means of an adhesive (bolducs)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5810

 

 

Embroidery in the piece, in strips or in motifs.

 

5811

 

 

Quilted textile products in the piece, composed of one or more layers of textile materials assembled with padding by stitching or otherwise, other than embroidery of heading 58.10

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5903

 

 

Textile fabrics impregnated, coated, covered or laminated with plastics, other than those of heading 59.02

 

5905

 

 

Textile wall coverings.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5906

91

00

Knitted or crocheted

 

6001

 

 

Pile fabrics, including “long pile” fabrics and terry fabrics, knitted or crocheted.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

6002

 

 

Knitted or crocheted fabrics of a width not exceeding 30 cm, containing by weight 5% or more of elastomeric yarn or rubber thread, other than those of heading 60.01

 

6003

 

 

Knitted or crocheted fabrics of a width not exceeding 30 cm, other than those of headings 60.01 or 60.02

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

6004

 

 

Knitted or crocheted fabrics of a width exceeding 30 cm, containing by weight of 5% or more of elastomeric yarn or rubber thread

 

6005

 

 

Warp knit fabrics (including those made on galloon knitting machines), other than those of headings 60.01 to 60.04

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

6006

 

 

Other knitted or crocheted fabrics

 

6101

 

 

Men’s or boys’ overcoats, car-coats, capes, cloaks, anoraks (including ski-jackets), wind-cheaters, wind-jackets and similar articles, knitted or crocheted, other than those of heading 61.03

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

6102

 

 

Women’s or girls’ overcoats, car-coats, capes, cloaks, anoraks (including ski-jackets), wind-cheaters, wind-jackets and similar articles, knitted or crocheted, other than those of heading 61.04

 

6103

 

 

Men’s or boy’s suits, ensembles, jackets, blazers, trousers, bib and brace overalls, breeches and shorts ( other than swimwear), knitted or crocheted.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

6104

 

 

Women’s or girls’ suits, ensembles, jackets, blazers, trousers, skirts, divided skirts, bib and brace overalls, breeches and shorts ( other than swimwear), knitted or crocheted.

 

6105

 

 

Men’s or boys’ shirts, knitted or crocheted

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

6106

 

 

Women’s or girls' blouses, shirts and shirt-blouses, knitted or crocheted

 

6107

 

 

Men’s or boys’ underpants, briefs, nightshirts, pyjamas, bathrobes, dressing gowns and similar articles, knitted or crocheted

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

6108

 

 

Women’s or girls’ slips, petticoats, briefs, panties, nightdresses, pyjamas, néglies, bathrobes, dressing gowns and similar articles, knitted or crocheted

 

6109

 

 

T-shirts, singlets and other vests, knitted or crocheted.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

6110

 

 

Jerseys, pullovers, cardigans, waistcoats and similar articles, knitted or crocheted

 

6111

 

 

Babies’ garments and clothing accessories, knitted or crocheted.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

6112

 

 

Track suits, ski suits and swimwear, knitted or crocheted

 

6113

00

40

Other protective work garments, made up of knitted or crocheted fabrics of headings 59.03, 59.06 or 59.07

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

6114

 

 

Other garments, knitted or crocheted.

 

6115

 

 

Panty hose, tights, stockings, socks and other hosiery, including graduated compression hosiery (for example, stockings for varicose veins) and footwear without applied soles, knitted or crocheted.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

6116

 

 

Gloves, mittens and mitts, knitted or crocheted.

Other than those of headings 6116.10.10 and 6116.10.90

6117

 

 

Other made up clothing accessories, knitted or crocheted; knitted or crocheted parts of garments or of clothing accessories.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

6201

 

 

Men’s or boys’ overcoats, car-coats, capes, cloaks, anoraks (including ski-jackets), wind-cheaters, wind-jackets and similar articles, other than those of heading 62.03.

 

6202

 

 

Women’s or girls’ overcoats, car-coats, capes, cloaks, anoraks (including ski-jackets), wind-cheaters, wind-jackets and similar articles, other than those of heading 62.04.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

6203

 

 

Men’s or boy’s suits, ensembles, jackets, blazers, trousers, bib and brace overalls, breeches and shorts ( other than swimwear).

 

6204

 

 

Women’s or girls’ suits, ensembles, jackets, blazers, trousers, skirts, divided skirts, bib and brace overalls, breeches and shorts ( other than swimwear)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

6205

 

 

Men’s or boys’ shirts

 

6206

 

 

Women’s and girls' blouses, shirts and shirt-blouses

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

6207

 

 

Men’s or boys’ singlets and other vests, underpants, briefs, nightshirts, pyjamas, bathrobes, dressing gowns and similar articles.

 

6208

 

 

Women’s or girls’ singlets and other vests, slips, petticoats, briefs, panties, nightdresses, pyjamas, néglies, bathrobes, dressing gowns and similar articles.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

6209

 

 

Babies’ garments and clothing accessories.

 

6210

 

 

Garments, made up of fabrics of heading 56.02, 56.03, 59.03, 59.06  or 59.07

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

6211

 

 

Track suits, ski suits, swimwear and other garments

Other than those of headings

6211.33.20;

6211.33.30;

6211.33.10;

6211.39.10;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

6211.39.30;

6211.33.90;

6211.42.10

6211.43.30

6211.43.40

6211.43.50

6211.43.90

6211.49.10

6211.49.20

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

6212

 

 

Braassières, girdles, corsets, braces, suspenders, garters and similar articles and parts thereof, whether or not knitted or crocheted

Other than those of headings

6212.90.11

6212.90.91

6212.90.19

6212.90.99

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

Handkerchiefs

 

6214

 

 

Shawls, scarves, mufflers, mantillas, veils and the like

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

Ties, bow ties and cravats

 

6216

 

 

Gloves, mittens and mitts.

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

Other made up clothing accessories; parts of garments or clothing accessories other than those of heading 62.12

Other than those of headings

6217.10.90

6217.90.00

6301

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

6302

 

 

Bed linen, table linen, toilet linen and kitchen linen

 

6303

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

6304

 

 

Other furnishing articles, excluding those of heading 94.04

Other than  those of heading 6304.91.10

6307

10

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

6307

90

70

Fans and handscreens

 

6307

90

90

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

6308

 

 

Sets consisting of woven fabric and yarn, whether or not with accessories, for making up into rugs, tapestries, embroidered tablecloths or serviettes, or similar textile articles, put up in packings for retail sale.

 

6404

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

6501

00

00

Hat-forms, hat bodies and hoods of felt, neither blocked to shape nor with made brims, plateau and manchons (including slit manchons), of felt.

 

6502

00

00

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

6504

00

00

Hats and other headgear, plaited or made by assembling strips of any material, whether or not lined or trimmed.

 

6505

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

6506

99

90

Other headgear, whether or not lined or trimmed

 

6703

00

00

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

8715

00

00

Baby carriages and parts thereof.

 

9404

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

9619

 

 

Sanitary towels (pads) and tampons, napkins and napkin liners for babies and similar articles, of any material.

 

Note: The Code and name are under the circular No. 103/2015/TT-BCT on compilation of imported –exported commodity dated July 01, 2015 of the Ministry of Finance.

 

ANNEX 2

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

No.

Group of textiles

Maximum content (mg/kg)

1

Textile products for children under 36 months of age

30

2

Textile products in direct contact with human’s skin

75

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Textile products not in direct contact with human's skin

300

 

ANNEX 3

LIST OF AROMATIC AMINES DERIVED FROM AZO COLORANTS IN TEXTILE PRODUCTS
(Issued together with Circular No.
37/2015/TT-BCT dated October 30, 2015 by the Ministry of Industry and Trade)

No.

Vietnamese name

English name

CAS No.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Biphenyl-4-ylamin

4-Aminobiphenyl xenylamin

Biphenyl-4-ylamine

4-aminobiphenyl Xenylamine

92-67-1

2.

Benzidin

Benzidine

92-87-5

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4- Clo-o- toluidin

4- chloro-o- toluidine

95-69-2

4.

2- Naphtylamin

2- naphthylamine

91-59-8

5.

o- Aminoazotoluen

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4-o-Tolylazo-o-toluiden

o- aminoazotoluene

4-Amino-2’,3-dimethylazobenzene

4-o-tolylazo-o-toluidene

97-56-3

6.

5-Nitro-o-toluidin

5-Nitro-o-toluidine

99-55-8

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4-Cloanilin

4-Chloraniline

106-47-8

8.

4-Metoxy-m-phenylendiamin

4-Methoxy-m-phenylenediamine

615-05-4

9.

4,4’-Diaminobiphenylmetan

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4,4’- Diamino diphenylmethane

4,4’- Methylenedianiline

101-77-9

10.

3,3-Diclorobenzidin

3,3’ Diclorobiphenyl 4,4’-diamin

3,3’- Dichlorobenzidine

3,3’-Dichlorobiphenyl-4,4’- ylenediamine

91-94-1

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3,3’- Dimetoxybenzidin

o-Dianisidin

3,3’- Dimethoxybenzidine

o-Dianisidine

119-90-4

12.

3,3’-Dimetylbenzidin

4,4’- Bi-o- toluidin

3,3’- Dimethylbenzidine

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

119-93-7

13.

4,4’- metylen-bis(2-methylanilin)

4,4’- methylenedi-o-toluidine

838-88-0

14.

6- Metoxy-m-toluidin

p-Cresidin

6- Methoxy-m-toluidine

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

120-71-8

15.

4,4’-Metylen-bis-(2-cloanilin)

2,2’-diclo-4,4’-metylen- dianiline

4,4’- Methylene-bis-(2-chloro- aniline)

101-14-4

16.

4,4’-Oxydianilin

4,4’- Oxydianiline

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

17.

4,4’-Thiodianilin

4,4’- Thiodianiline

139-65-1

18.

o- Toluidin

2-Aminotoluen

o- Toluidine

2-Aminotoluene

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

19.

4-Metyl-m-phenylendiamin

4-Methyl-m-phenylenediamine

95-80-7

20.

2,4,5-Trimetylamin

2,4,5-Trimethylaniline

137-17-7

21.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2-Metoxyanilin

o-Anisidine

2-Methoxyaniline

90-04-0

22.

4- amin azobenzen

4- amino azobenzene

60-09-3

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

LIST OF RECOGNIZED ECOLABELS
(Issued together with Circular No. 37/2015/TT-BCT dated October 30, 2015 by the Ministry of Industry and Trade)

Korea eco-label:

Indian Eco-Safe

2- Thailand Green label

4- EOKO - Tex 100:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

6-Taiwan Green mark

7-Chinese Eco-label

8 - NORDIC Eco-label:

6- Global organic products eco-label

10-Holand eco-label :

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

11- Australia eco-label for living

 

 

 

12-Der Blaue Engel and Oeko-Tex® of Federal Republic of Germany

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

ANNEX 5

APPLICATION FORMS FOR STATE INSPECTION OF CONTENT OF FORMALDEHYDE AND AROMATIC AMINES DERIVED FROM AZO COLORANTS IN TEXTILE PRODUCTS
(Issued together with Circular No. 37/2015/TT-BCT dated October 30, 2015 by the Ministry of Industry and Trade)

No.

Forms

1

 Form 1: APPLICATION FORMS FOR STATE INSPECTION OF CONTENT OF FORMALDEHYDE AND AROMATIC AMINES DERIVED FROM AZO COLORANTS IN TEXTILE PRODUCTS

2

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3

 Form 3: LIST OF DOCUMENTS FOR STATE INSPECTIONS

 

Form 1

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
-------------------

…………………[Location and date]………….

APPLICATION FORMS FOR STATE INSPECTION OF CONTENT OF FORMALDEHYDE AND AROMATIC AMINES DERIVED FROM AZO COLORANTS IN TEXTILE PRODUCTS

To: The Department of Science and Technology - Ministry of Industry and Trade

1. Name of organization: ....................................................................................................

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Tel: : .......................................Fax: : .......................................Email: : ..............................

3. Establishment Decision (if any)/ Enterprise Registration Certificate/Investment Certificate No. ………. Issuer: …………Date of issue: …………Place of issue…………

4. Attached documents ( specified in clause 1, Article 5 of the Circular No. 37/2015 /TT- BCT dated October 30, 2015 by the Ministry of Industry and Trade).

- ...............

5. We, after studying requirements for participating in the State inspection prescribed in the Circular No. 37/2015/TT-BCT on  the inspection of limits and content of formaldehyde  and aromatic amines derived from azo colorants in textile products dated October 30, 2015 by the Ministry of Industry and Trade, do believe that we are qualified for being authorized as the body carrying  out the State inspection of content of formaldehyde  and aromatic amines derived from azo colorants in textile products.

Therefore, we hereby request the Ministry of Industry and Trade to consider:

- Appointing us as a testing agency; or

- Authorizing (name of organization) to carry out the State inspection (certifying/inspecting). We hereby commit ourselves to completely comply with State regulations on the State inspection that is authorized by the Ministry of Industry and Trade, and shall be responsible for our declaration./.

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

REPRESENTATIVE
(Full name, signature and seal)

 

Form 2

NAME OF ORGANIZATION: ……………

LIST OF TESTORS/INSPECTORS/SPECIALISTS OF ORGANIZATIONS APPLYING FOR PARTICIPATION IN STATE MANAGEMENT

No.

Full name

Certificates/ degrees in professional training

Certificates of training in testing, inspection and certification

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Type of employment contracts signed

Remarks

1

 

 

 

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

 

 

3

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

4

 

 

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5

 

 

 

 

 

 

6

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

7

 

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

8

 

 

 

 

 

 

9

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

 

10

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

 

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

 

 

 

 

……………[Location and date]………….
REPRESENTATIVE
(Full name, signature and seal)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Form 3

NAME OF ORGANIZATION: ……………

LIST OF DOCUMENTS

 

No.

Name of documents

Code

Effective date

Issuer

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1

 

 

 

 

 

2

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

3

 

 

 

 

 

4

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

5

 

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

6

 

 

 

 

 

7

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

8

 

 

 

 

 

9

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

10

 

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

……………[Location and date]………….
REPRESENTATAVE
(Full name, signature and seal)

 

ANNEX 6

APPLICATION FORMS FOR STATE INSPECTION OF CONTENT OF FORMALDEHYDE AND AROMATIC AMINES DERIVED FROM AZO COLORANTS IN IMPORTED TEXTILE PRODUCTS
(Issued together with Circular No. 37/2015/TT-BCT dated October 30, 2015 by the Ministry of Industry and Trade)

No.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1

Form 1: APPLICATION FORMS FOR STATE INSPECTION OF CONTENT OF FORMALDEHYDE AND AROMATIC AMINES DERIVED FROM AZO COLORANTS IN TEXTILE PRODUCTS

2

Form 2: DOCUMENT RECEIPT FORM

3

Form 3:SAMPLING RECORD

 

Form 1

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
-------------------

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

APPLICATION FORMS FOR STATE INSPECTION OF CONTENT OF FORMALDEHYDE AND AROMATIC AMINES DERIVED FROM AZO COLORANTS IN IMPORTED TEXTILE PRODUCTS

 

To :……………………………………..(name of inspecting authority)……………………..

Applicant: .........................................................................................................................

Address: ...........................................................................................................................

Tel: ...........................................Fax: ........................... Email:..........................................

Register to inspect the quality of the following shipments:

No.

Product name, brand and design

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Origin, Manufacturer

Weight/

quantity

Checkpoint of import

Time of import

(1)

(2)

(3)

(4)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

(6)

(7)

 

 

 

 

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. Packing list: .......................................................................dated..........................

2. Invoice No. …………………………………………................dated.........................

3. Import declaration  No. …………………………………………dated........................

4. Other documents demonstrating the eligibility for reduced inspections and documentary inspections (if any).

We, hereby commit ourselves and take responsibilities for the observance of specifications prescribed in Circular No.. 37/2015/TT-BCT on limits and inspection of content of formaldehyde  and aromatic amines derived from azo colorants in textile products dated October 30, 2015 by the Ministry of Industry and Trade.

 

 

…………[Location and date]………….
IMPORTER
(sign and seal)

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

(Name of governing body)
NAME OF INSPECTING AUTHORITY

---------

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
-------------------

No: /...

................……….location and date……

 

ACKNOWLEGMENT OF DOCUMENT RECEIPT (FOR STATE INSPECTIONS OF CONTENT OF FORMALDEHYDE AND AROMATIC AMINES DERIVED FROM AZO COLORANTS IN IMPORTED TEXTILE PRODUCTS)

 

INSPECTED ITEMS

Yes/No

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1

Inspection Registration Certificate

 

2

Packing list enclosed with  contracts

 

3

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

4

Import declarations

 

5

Other documents demonstrating the eligibility for reduced inspections and documentary inspections (if any).

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

CONCLUSION:

 Complete  application: □ receive and  proceed to next steps.

 Incomplete application: □ receive but shall have it completed by adding….. within….. days After the application is complete: □ proceed to next steps.

Types of inspection:

Standard inspection:

 

Reduced inspection

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

documentary inspection

 

Applicant

Recipient

 

 

Certified by inspecting authority
[date]………
(signed and sealed  by the representative of  the inspecting authority )

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Form 3

(Name of governing body)
NAME OF INSPECTING AUTHORITY

----------

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
-------------------

No: /...

................……….location and date……

 

SAMPLING RECORD

1. Application/registry No: ............................ dated…………………..

2. Sampled enterprise”

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4. Declared product quantity:

5. Location of sampling:

6. Brief on conditions of packages, preservation , visual appearances and, brand name: ...................................................................................................

7. Sampling:

- Sampling techniques: ..............................................................................................

- Sample quantity:……..samples. To be specified:

No.

Product name/code

Sample quantity/size

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Sampled parcel No

Remarks

1.

 

 

 

 

 

2.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

8. Sample status:

Sample(s) is sealed under the witness of representatives of the sampled organization.

This record is made in 02 copies, adopted by both parties, with the same effect, each party shall keep one copy.

9. Notes: (if any)

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Sample taker
(Full name and signature)

Representative of customs authority
(Full name and signature)

 

ANNEX 7

(issued together with the Circular No. 37/2015/TT-BCT dated October 30, 2015 by the Ministry of Industry and Trade)

No.

Forms

1

Form 1: AGREEGATE STATUS REPORT ON INSPECTION OF CONTENT OF FORMALDEHYDE AND AROMATIC AMINES DERIVED FROM AZO COLORANTS IN TEXTILE PRODUCTS

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Form 2: NOTIFICATION OF INSPECTION RESULTS

 

Form 1

(Name of governing body)
NAME OF INSPECTING AUTHORITY

----------

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
-------------------

No: /BC-...

................……….location and date……

 

AGREEGATE STATUS REPORT ON INSPECTION OF CONTENT OF FORMALDEHYDE AND AROMATIC AMINES DERIVED FROM AZO COLORANTS IN TEXTILE PRODUCTS
(According to statistics dated…………………….)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

To: The Department of Science and Technology - Ministry of Industry and Trade

1. The number of shipments registered for inspection:………….., where:

- The number of satisfactory shipments …………( refer to table 1)

 

Table 1.Inspection results of satisfactory shipments/batches

No.

Inspection Registration Certificate No.

Name of inspected entity

Address/ Tel/Fax

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Quantity

Origin

Remarks

..

 

 

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

..

 

 

 

 

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

Table 2.Inspection results of unsatisfactory shipments/batches

No.

Inspection Registration Certificate No.

Name of inspected entity

Address/ Tel/Fax

Product name & group

Quantity

Origin

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Applied penalties

..

 

 

 

 

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

..

 

 

 

 

 

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3. Proposals: ................................................................................................................

 

 

 

REPRESENTATIVE
INSPECTING AUTHORITY
(Sign and seal)

 

(Notes: Reports shall be made in Word format and submitted to the Department of Science and Technology via emails: minht@moit.gov.vn and anhngthi@moit.gov.vn)

 

Form 2

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
-------------------

No: /BC-...

........... ……….location and date……

 

NOTIFICATION OF RESULTS OF INSPECTION OF CONTENT OF FORMALDEHYDE AND AROMATIC AMINES DERIVED FROM AZO COLORANTS IN TEXTILE PRODUCTS

 

1. Name of products: .......................................................................................................

2. Brand/design: ..............................................................................................................

3. Specifications: .............................................................................................................

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5. Weight/ quantity:..........................................................................................................

6.  Checkpoint of import: .................................................................................................

7. Date of import: :............................................................................................................

8.Shipment documents: : .................................................................................................

- Packing list: ...........................................................................dated...............................

- Invoice: .................................................................................dated................................

- Import declaration No: ...........................................................dated...............................

9. Importer: ......................................................................................................................

10. Inspection Registration Certificate No: ........................... ...dated…………................

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Standard inspection:

Reduced inspection

Documentary inspection

12. Basis of inspection: Specifications prescribed in the Circular No. 37/2015 /TT- BCT dated October 30, 2015 by the Ministry of Industry and Trade.

13. Inspection result No:……………….issued on…………..at………………….by………

INSPECTION RESULTS

Shipment ( quantity/name, brand, design)

Satisfies  the requirements for the content of formaldehyde and aromatic amines derived from azo colorants in textile products; or

Fails to satisfy the requirements for the content of formaldehyde and aromatic amines derived from azo colorants in imported textile products (specify reasons, if any)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

REPRESENTATIVE
INSPECTING AUTHORITY
(Sign and seal)

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 37/2015/TT-BCT ngày 30/10/2015 quy định về mức giới hạn và việc kiểm tra hàm lượng formaldehyt và amin thơm chuyển hóa từ thuốc nhuộm azo trong sản phẩm dệt may do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


31.095

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.235.248
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!