Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông tư 36/2009/TT-BCT Quy chế đại lý kinh doanh xăng dầu

Số hiệu: 36/2009/TT-BCT Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Công thương Người ký: Nguyễn Cẩm Tú
Ngày ban hành: 14/12/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG THƯƠNG
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 36/2009/TT-BCT

Hà Nội, ngày 14 tháng 12 năm 2009

 

THÔNG TƯ

BAN HÀNH QUY CHẾ ĐẠI LÝ KINH DOANH XĂNG DẦU

Căn cứ Nghị định số 189/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;
Căn cứ Luật Thương mại ngày 14 tháng 6 năm 2005;
Căn cứ Nghị định số 84/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu;
Thực hiện ý kiến chỉ đạo tại công văn số 7484/VPCP-KTTH ngày 26 tháng 10 năm 2009 của Văn phòng Chính phủ về việc hướng dẫn Nghị định kinh doanh xăng dầu;
Bộ trưởng Bộ Công thương quy định như sau:

Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Quy chế đại lý kinh doanh xăng dầu.

Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 12 năm 2009, là ngày Nghị định số 84/2009/NĐ-CP của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu có hiệu lực thi hành.

Thông tư này thay thế Quyết định số 1505/2003/QĐ-BTM ngày 17 tháng 11 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Thương mại về việc ban hành Quy chế đại lý kinh doanh xăng dầu; Quyết định số 11/2007/QĐ-BTM ngày 22 tháng 5 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Thương mại về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đại lý kinh doanh xăng dầu, ban hành kèm theo Quyết định số 1505/2003/QĐ-BTM ngày 17 tháng 11 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Thương mại.

Điều 3. Các đơn vị có liên quan thuộc Cơ quan Bộ Công thương; Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; tổ chức, cá nhân có liên quan; thương nhân kinh doanh xăng dầu chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này. Các đơn vị thường xuyên báo cáo về Bộ Công thương kết quả tổ chức thực hiện và phản ánh kịp thời các khó khăn, vướng mắc để Bộ Công thương bổ sung, điều chỉnh./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng Trung ương Đảng và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chính phủ;
- Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Bộ Tài chính;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Công báo;
- Website Bộ Công thương;
- Các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu;
- Các Vụ: PC, KH; các Cục QLTT, XTTM, QLCT;
- Lưu: VT, TTTN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Cẩm Tú    

 

QUY CHẾ

ĐẠI LÝ KINH DOANH XĂNG DẦU
(Ban hành kèm theo Thông tư số 36/2009/TT-BCT ngày 14 tháng 12 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Công thương)

Chương 1.

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này hướng dẫn thực hiện các quy định về đại lý kinh doanh xăng dầu tại thị trường Việt Nam.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Quy chế này áp dụng đối với các thương nhân kinh doanh phân phối xăng dầu tại thị trường Việt Nam theo quy định tại Nghị định 84/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu (dưới đây gọi tắt là Nghị định số 84/2009/NĐ-CP).

Điều 3. Giải thích từ ngữ

1. Bên giao đại lý là thương nhân đầu mối hoặc tổng đại lý có hệ thống phân phối theo quy định tại Nghị định số 84/2009/NĐ-CP, giao xăng dầu cho bên đại lý.

2. Bên đại lý là thương nhân đáp ứng đủ điều kiện theo quy định của Nghị định số 84/2009/NĐ-CP, nhận xăng dầu của bên giao đại lý để bán và hưởng thù lao.

Tổng đại lý là bên đại lý khi nhận xăng dầu của thương nhân đầu mối; là bên giao đại lý khi giao xăng dầu cho bên đại lý.

3. Nhãn hiệu là dấu hiệu dùng để phân biệt hàng hóa, dịch vụ của các tổ chức, cá nhân khác nhau.

Điều 4. Quy định về sử dụng nhãn hiệu

1. Việc sử dụng nhãn hiệu của bên giao đại lý do bên giao đại lý và bên đại lý thỏa thuận bằng hợp đồng chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu phù hợp với Luật Sở hữu trí tuệ.

2. Trường hợp cửa hàng bán lẻ xăng dầu của đại lý hoặc của tổng đại lý không sử dụng nhãn hiệu theo quy định tại khoản 1 Điều này, ngoài việc treo biển hiệu theo quy định của pháp luật hiện hành, phải ghi rõ tên thương nhân đầu mối giao xăng dầu cho cửa hàng.

Chương 2.

HOẠT ĐỘNG ĐẠI LÝ KINH DOANH XĂNG DẦU

Điều 5. Tổ chức hệ thống đại lý kinh doanh xăng dầu

1. Hệ thống đại lý kinh doanh xăng dầu là một bộ phận của hệ thống phân phối xăng dầu của thương nhân đầu mối, gồm các tổng đại lý và đại lý bán lẻ xăng dầu.

2. Hệ thống đại lý kinh doanh xăng dầu của thương nhân đầu mối được tổ chức như sau:

Thương nhân đầu mối trực tiếp thiết lập hệ thống đại lý bán lẻ xăng dầu; hoặc thiết lập hệ thống đại lý bán lẻ xăng dầu thông qua tổng đại lý.

3. Thương nhân đầu mối:

a) Tổ chức hệ thống phân phối xăng dầu của doanh nghiệp phù hợp với khả năng kinh doanh; đăng ký hệ thống phân phối này với Bộ Công thương trước ngày 31 tháng 01 hàng năm (theo Mẫu số 01 đính kèm); khi có sự thay đổi trong hệ thống phân phối của mình, trong vòng 30 (ba mươi) ngày làm việc phải gửi đăng ký bổ sung về Bộ Công thương;

b) Chỉ được bán xăng dầu dưới hình thức đại lý cho các thương nhân là tổng đại lý, đại lý thuộc hệ thống phân phối của mình theo đúng hợp đồng đại lý đã ký kết;

c) Báo cáo tồn kho xăng dầu (theo Mẫu số 02 đính kèm) về Bộ Công thương (Vụ Thị trường trong nước) theo các kỳ 10 (mười) ngày, tháng, quý, năm. Thời gian gửi báo cáo chậm nhất 02 (hai) ngày sau khi kết thúc kỳ báo cáo;

d) Phối hợp với các cơ quan chức năng của trung ương, địa phương để quản lý các tổng đại lý, các đại lý bán lẻ hoạt động kinh doanh xăng dầu theo đúng các quy định của pháp luật, bảo đảm ổn định thị trường, giá cả; lập kế hoạch phát triển mạng lưới phân phối, cơ sở vật chất kỹ thuật kinh doanh xăng dầu của mình tại các vùng, miền và các tỉnh, thành phố đáp ứng nhu cầu phát triển của thị trường.

4. Tổng đại lý:

a) Thiết lập hệ thống phân phối xăng dầu của mình, bao gồm: cửa hàng bán lẻ trực thuộc và các đại lý bán lẻ theo quy định tại Nghị định số 84/2009/NĐ-CP; đăng ký hệ thống này với thương nhân đầu mối khi ký hợp đồng làm tổng đại lý; chịu trách nhiệm trước pháp luật và thương nhân đầu mối về hoạt động của hệ thống phân phối xăng dầu do mình tổ chức và quản lý;

b) Chỉ được bán xăng dầu dưới hình thức đại lý cho các thương nhân là đại lý thuộc hệ thống phân phối của mình;

c) Tổng đại lý chỉ được ký hợp đồng làm đại lý bán lẻ xăng dầu cho 01 (một) thương nhân đầu mối. Tổng đại lý phải thanh lý hợp đồng đại lý với thương nhân đầu mối hiện tại trước khi ký hợp đồng làm tổng đại lý cho thương nhân đầu mối khác;

c) Trên cơ sở hợp đồng ký kết với thương nhân đầu mối, bảo đảm tổ chức cung ứng xăng dầu liên tục, ổn định đến các đại lý bán lẻ thuộc hệ thống phân phối của mình để đáp ứng nhu cầu của thị trường;

Không được tiếp nhận xăng dầu từ nguồn trôi nổi, không rõ xuất xứ để bán tại các cửa hàng bán lẻ trực thuộc và giao cho các đại lý bán lẻ thuộc hệ thống phân phối của mình;

d) Chịu trách nhiệm về số lượng, chất lượng xăng dầu đã nhận của thương nhân đầu mối theo hợp đồng đã ký. Phải thể hiện rõ trong hợp đồng ký với các đại lý bán lẻ về trách nhiệm của các bên đối với chất lượng xăng dầu; quy định chế độ kiểm soát, giám sát chất lượng xăng dầu và liên đới chịu trách nhiệm về chất lượng, số lượng xăng dầu bán ra của cửa hàng bán lẻ trực thuộc và các đại lý bán lẻ thuộc hệ thống phân phối của mình;

đ) Trước ngày 31 tháng 01 hàng năm, tổng đại lý đăng ký hệ thống phân phối của mình (theo Mẫu số 01 đính kèm) với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền, cụ thể:

Trường hợp tổng đại lý có hệ thống phân phối nằm trên địa bàn 01 (một) tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, phải đăng ký hệ thống phân phối của mình với Sở Công Thương tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi tổng đại lý có trụ sở chính.  

Trường hợp tổng đại lý có hệ thống phân phối nằm trên địa bàn từ 02 (hai) tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trở lên, ngoài việc gửi báo cáo hệ thống phân phối về Sở Công Thương nơi tổng đại lý có trụ sở chính, đồng thời phải đăng ký hệ thống phân phối của mình với Bộ Công thương (Vụ Thị trường trong nước).

Khi có sự thay đổi trong hệ thống phân phối của mình, trong vòng 30 (ba mươi) ngày làm việc phải gửi báo cáo bổ sung về Sở Công Thương (nếu hệ thống phân phối nằm trên địa bàn 01 (một) tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương) hoặc về Sở Công Thương và Bộ Công thương (Vụ Thị trường trong nước) nếu hệ thống phân phối nằm trên địa bàn từ 02 (hai) tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trở lên.

5. Đại lý bán lẻ:

a) Thương nhân là đại lý chỉ được ký hợp đồng làm đại lý bán lẻ xăng dầu cho 01 (một) thương nhân đầu mối hoặc cho 01 (một) thương nhân là tổng đại lý. Đại lý phải thanh lý hợp đồng đại lý với tổng đại lý hoặc thương nhân đầu mối hiện tại trước khi ký hợp đồng làm đại lý cho tổng đại lý hoặc thương nhân đầu mối khác;

b) Bảo đảm cung ứng liên tục xăng dầu ra thị trường và không được bán cao hơn giá bán lẻ do thương nhân đầu mối quy định;

c) Chịu trách nhiệm trước pháp luật và bên giao đại lý về số lượng, chất lượng xăng dầu bán ra. Được quyền từ chối tiếp nhận xăng dầu của bên giao đại lý trong trường hợp có cơ sở khẳng định xăng dầu không bảo đảm chất lượng theo đúng tiêu chuẩn quy định;

d) Không tiếp nhận xăng dầu từ nguồn trôi nổi, không rõ xuất xứ để bán tại cửa hàng bán lẻ của mình;

đ) Trước ngày 31 tháng 01 hàng năm, đại lý đăng ký hệ thống phân phối của mình (theo Mẫu số 01 kèm theo) với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền, cụ thể:

Trường hợp đại lý có hệ thống phân phối nằm trên địa bàn 01 (một) tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, phải đăng ký hệ thống phân phối của mình với Sở Công Thương tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi đại lý có trụ sở chính.

Trường hợp đại lý có hệ thống phân phối nằm trên địa bàn từ 02 (hai) tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trở lên, ngoài việc gửi báo cáo hệ thống phân phối về Sở Công Thương nơi đại lý có trụ sở chính, đồng thời phải đăng ký hệ thống phân phối của mình với Bộ Công Thương (Vụ Thị trường trong nước).

Khi có sự thay đổi trong hệ thống phân phối của mình, trong vòng 30 (ba mươi) ngày làm việc phải gửi báo cáo bổ sung về Sở Công Thương (nếu hệ thống phân phối nằm trên địa bàn 01 (một) tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương) hoặc về Sở Công Thương và Bộ Công Thương (Vụ Thị trường trong nước) nếu hệ thống phân phối nằm trên địa bàn từ 02 (hai) tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trở lên.

Điều 6. Ký kết hợp đồng đại lý

1. Hợp đồng đại lý phải được lập thành văn bản, bao gồm các nội dung chủ yếu sau: tên, địa chỉ, mã số thuế của bên đại lý và bên giao đại lý; hình thức đại lý; số lượng, chất lượng, chủng loại xăng dầu, cách thức giao nhận, giá bán, thù lao đại lý; các cam kết khác theo quy định của pháp luật và của Thông tư này.

2. Thời hạn hợp đồng do các bên thỏa thuận, tối thiểu phải là 12 (mười hai) tháng.

3. Quy định rõ trong hợp đồng đại lý về trách nhiệm của các bên đối với chất lượng xăng dầu; chế độ kiểm tra, giám sát chất lượng xăng dầu và liên đới chịu trách nhiệm về số lượng, chất lượng xăng dầu bán ra trong hệ thống đại lý xăng dầu của thương nhân đầu mối.

4. Quy định rõ trong hợp đồng đại lý cam kết thực hiện đúng hợp đồng đã ký; bảo đảm tính hợp pháp của nguồn xăng dầu cung ứng cho các đại lý.

5. Quy định rõ trong hợp đồng đại lý về việc cung cấp hóa đơn, chứng từ; trả thù lao; hóa đơn, chứng từ về hàng hóa lưu thông trên đường cho phương tiện vận tải xăng dầu đại lý theo quy định của Bộ Tài chính.

6. Quy định rõ trong hợp đồng đại lý chỉ những phương tiện vận tải xăng dầu hợp pháp, bảo đảm quy định hiện hành về an toàn kỹ thuật, an toàn phòng cháy chữa cháy và vệ sinh môi trường, được cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận kiểm định và còn hiệu lực thi hành mới được tham gia vận chuyển xăng dầu đại lý.

7. Việc lựa chọn phương tiện vận tải xăng dầu đại lý, quy định trách nhiệm bảo hiểm người, phương tiện, bảo đảm an toàn trong khi vận chuyển, trách nhiệm về số lượng, chất lượng xăng dầu, rủi ro tổn thất, quy trình giao nhận, cước phí vận chuyển và các quy định khác do các bên thỏa thuận, cam kết trong hợp đồng đại lý.

Điều 7. Giá xăng dầu

1. Thương nhân đầu mối quy định giá bán cho đại lý và giá bán lẻ áp dụng tại cửa hàng bán lẻ thuộc hệ thống phân phối của mình. Giá bán lẻ là cơ sở xác định giá bán và thù lao cho các đại lý.

2. Giá bán lẻ được thương nhân đầu mối quy định bằng văn bản dưới hình thức quyết định và phải gửi cho các đơn vị trong hệ thống phân phối xăng dầu của mình trước thời điểm giá có hiệu lực thi hành; đồng thời gửi về Sở Công Thương nơi thương nhân đầu mối có hệ thống phân phối để kiểm tra, giám sát.

3. Các cửa hàng bán lẻ xăng dầu không được bán cao hơn giá bán lẻ do thương nhân đầu mối quy định; phải niêm yết mức giá bán lẻ, thời gian bán hàng rõ ràng và ở nơi dễ quan sát; phải bán đúng giá niêm yết (trừ trường hợp theo chương trình khuyến mại của thương nhân đầu mối theo quy định của pháp luật hiện hành).

4. Thương nhân đầu mối tổ chức kiểm tra và liên đới chịu trách nhiệm về việc thực hiện giá bán lẻ xăng dầu trong hệ thống phân phối của mình.

Điều 8. Thù lao đại lý

Thù lao đại lý là khoản tiền do bên giao đại lý trả cho bên đại lý, do các bên thỏa thuận và ghi trong hợp đồng đại lý. Mức thù lao đại lý bảo đảm cho bên giao và bên nhận đại lý bù đắp đủ chi phí, có lợi nhuận hợp lý và làm nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước.

Phương thức thanh toán thù lao đại lý do các bên thỏa thuận, cam kết trong hợp đồng đại lý.

Chương 3.

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 9. Trách nhiệm của Sở Công Thương

Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng địa phương có liên quan, kiểm tra, xử lý việc chấp hành các quy định tại Quy chế này, cụ thể:

1. Tổ chức kiểm tra định kỳ hoặc kiểm tra đột xuất khi cần thiết đối với tất cả các cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn.

2. Kiểm tra và phối hợp với các thương nhân đầu mối để kiểm tra các tổng đại lý, các đại lý bán lẻ xăng dầu trong hệ thống phân phối khi có vụ việc liên quan.

3. Kiểm tra, kiểm soát về điều kiện của tổng đại lý, đại lý và cửa hàng bán lẻ xăng dầu.

4. Xử lý kịp thời theo quy định của pháp luật đối với các hành vi vi phạm được quy định tại khoản 3, khoản 4, khoản 5 Điều 31 Nghị định số 84/2009/NĐ-CP.

Điều 10. Xử lý vi phạm

Thương nhân kinh doanh xăng dầu vi phạm các quy định tại Quy chế này và các quy định của pháp luật có liên quan, tùy theo mức độ vi phạm, bị xử lý hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật hiện hành./.

 

MẪU SỐ 01

(Ban hành kèm theo Thông tư số 36/2009/TT-BCT ngày 14 tháng 12 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)

TÊN DOANH NGHIỆP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------

Số:       /ĐK…
V/v đăng ký/đăng ký bổ sung hệ thống phân phối xăng dầu

….., ngày …. tháng …. năm …

 

Kính gửi:

Bộ Công Thương
(Sở Công Thương tỉnh/thành phố…)

 

Thực hiện quy định tại Điều 5 Quy chế đại lý kinh doanh xăng dầu ban hành kèm theo Thông tư số …./2009/TT-BCT ngày … tháng … năm ... của Bộ trưởng Bộ Công Thương.

Doanh nghiệp: .....................................................................................................................

Tên giao dịch đối ngoại (nếu có):...........................................................................................

Địa chỉ trụ sở chính:...............................................................................................................

Số điện thoại:....................................... số Fax:....................................................................

Xin kính gửi Bộ Công Thương/Sở Công Thương bản đăng ký/đăng ký bổ sung hệ thống phân phối xăng dầu của doanh nghiệp, đến thời điểm ngày …. tháng …. năm …., như sau:

1. Hệ thống kho xăng dầu (kho đầu mối, kho trung chuyển, kho dự trữ lưu thông) của doanh nghiệp (nếu có):

- Tổng dung tích/sức chứa kho xăng dầu đầu mối: ..................................... m3

- Tổng dung tích/sức chứa kho trung chuyển:.... ........................................ m3

- Tổng dung tích/sức chứa kho dự trữ lưu thông: ....................................... m3

(Chi tiết tại Phụ lục số 01 kèm theo)

2. Cửa hàng bán lẻ xăng dầu trực thuộc doanh nghiệp:

- Tổng số……….cửa hàng bán lẻ xăng dầu.

(Chi tiết tại Phụ lục số 02 kèm theo)

3. Hệ thống đại lý:

3.1. Tổng đại lý (nếu có):

1. Tổng đại lý A trên các địa bàn .........., có ….. đại lý bán lẻ.

2. Tổng đại lý B trên các địa bàn .........., có ….. đại lý bán lẻ.

3. Tổng đại lý C trên các địa bàn ..........., có ….. đại lý bán lẻ.

….

3.2. Đại lý bán lẻ (nếu có):

- Tổng số………. đại lý bán lẻ xăng dầu tại các tỉnh/thành phố.

(Chi tiết tại Phụ lục số 02 kèm theo)

Tôi xin cam đoan nội dung đăng ký trên đây là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc đăng ký hệ thống đại lý kinh doanh xăng dầu này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT,….

Đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

 

PHỤ LỤC SỐ 01

TÊN DOANH NGHIỆP

ĐĂNG KÝ/ĐĂNG KÝ BỔ SUNG

Hệ thống kho xăng dầu của doanh nghiệp

(Gửi kèm theo công văn số…./ĐK-….ngày… tháng ….năm … của ….. về việc đăng ký hệ thống phân phối xăng dầu)

STT

Hệ thống kho xăng dầu

Địa chỉ

Sức chứa (m3, tấn)

I

Kho đầu mối

 

 

1

Kho A

 

 

2

Kho B

 

 

…..

 

 

II

Kho trung chuyển

 

 

1

Kho C

 

 

2

Kho D

 

 

 

…..

 

 

III

Kho dự trữ lưu thông

 

 

1

Kho Đ

 

 

2

Kho E

 

 

 

…..

 

 

 

Tổng cộng

 

 

 

 

Đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

 

Ghi chú: Làm trên chương trình Excel


PHỤ LỤC SỐ 02

TÊN DOANH NGHIỆP

ĐĂNG KÝ/ĐĂNG KÝ BỔ SUNG

Hệ thống phân phối xăng dầu của doanh nghiệp

(Gửi kèm theo công văn số…./ĐK-….ngày… tháng ….năm … của ….. về việc đăng ký hệ thống phân phối xăng dầu)

STT

Loại hình

Địa chỉ

Điện thoại, Fax

Mã số thuế

Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu

Số

Ngày cấp

Nơi cấp

A

Cửa hàng bán lẻ trực thuộc doanh nghiệp

 

 

 

 

 

 

1

Cửa hàng A

Số…phường/xã… quận/huyện… thành phố/tỉnh…

 

 

 

 

 

2

Cửa hàng B

- nt -

 

 

 

 

 

…..

...

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng: … cửa hàng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B

Hệ thống đại lý

 

 

 

 

 

 

I

Tổng đại lý

 

 

 

 

 

 

1

Tên doanh nghiệp là Tổng đại lý

Số…phường/xã… quận/huyện… thành phố/tỉnh…

 

 

 

 

 

 

Trong đó:

 

 

 

 

 

 

1.1

Các cửa hàng bán lẻ thuộc sở hữu hoặc đồng sở hữu của doanh nghiệp

 

 

 

 

 

 

1.1.1

Cửa hàng A

Số…phường/xã… quận/huyện… thành phố/tỉnh…

 

 

 

 

 

1.1.2

Cửa hàng B

- nt -

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

1.2

Các đại lý bán lẻ thuộc hệ thống

 

 

 

 

 

 

1.2.1

Đại lý A

Số…phường/xã… quận/huyện… thành phố/tỉnh…

 

 

 

 

 

1.2.2

Đại lý B

- nt -

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

2

Tên doanh nghiệp là Tổng đại lý

Số…phường/xã… quận/huyện… thành phố/tỉnh…

 

 

 

 

 

 

Trong đó:

 

 

 

 

 

 

2.1

Các cửa hàng bán lẻ thuộc sở hữu hoặc đồng sở hữu của doanh nghiệp

 

 

 

 

 

 

2.1.1

Cửa hàng A

Số…phường/xã… quận/huyện… thành phố/tỉnh…..

 

 

 

 

 

2.1.2

Cửa hàng B

- nt -

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

2.2

Các đại lý bán lẻ thuộc hệ thống

 

 

 

 

 

 

2.2.1

Đại lý A

Số…phường/xã… quận/huyện… thành phố/tỉnh…..

 

 

 

 

 

2.2.2

Đại lý B

- nt -

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

II

Đại lý ký hợp đồng trực tiếp

 

 

 

 

 

 

1

Đại lý A

Số…phường/xã… quận/huyện… thành phố/tỉnh…..

 

 

 

 

 

2

Đại lý B

- nt -

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng:

… Tổng đại lý

… Đại lý

 

 

 

 

 

 

 

 

Đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

 

Ghi chú: Làm trên chương trình Excel

MẪU SỐ 02

(Ban hành kèm theo Thông tư số 36/2009/TT-BCT ngày 14 tháng 12 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)

TÊN DOANH NGHIỆP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------

Số:       /BCTK-….

 

 

Kính gửi: Vụ Thị trường trong nước – Bộ Công Thương

BÁO CÁO TỒN KHO XĂNG DẦU

(Thời điểm ngày ... tháng ... năm ...)

STT

Mặt hàng

Tồn đầu kỳ (ngày … tháng … năm)

Nhập trong kỳ

Xuất trong kỳ

Tồn cuối kỳ (ngày … tháng … năm)

Dự kiến nhập khẩu kỳ tới

Nhập khẩu để tiêu thụ nội địa

Nhập khác

Xuất bán nội địa

Xuất khác

1

Xăng không chì các loại

 

 

 

 

 

 

 

2

Dầu điêzen các loại

 

 

 

 

 

 

 

3

Dầu hỏa

 

 

 

 

 

 

 

4

Dầu madút

 

 

 

 

 

 

 

5

Nhiên liệu bay

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

 

Ghi chú: Làm trên chương trình Excel

THE MINISTRY OF INDUSTRY AND TRADE
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
----------

No. 36/2009/TT-BCT

Hanoi, December 14, 2009

 

CIRCULAR

PROMULGATING THE REGULATION ON PETROL AND OIL AGENTS

THE MINISTRY OF INDUSTRY AND TRADE

Pursuant to the Government's Decree No. 189/2007/ND-CP of December 27, 2007, defining the functions, tasks, powers and organizational structure of the Ministry of Industry and Trade;
Pursuant to the June 14, 2005 Commercial Law;
Pursuant to the Government's Decree No. 84/2009/ND-CP of October 15, 2009, on petrol and oil trading;
In furtherance of directing opinions in the Government Office's Official Letter No. 7484/VPCP-KTTH of October 26, 2009, guiding the Decree on petrol and oil trading,
The Minister of Industry and Trade stipulates as follows:

Article 1. To promulgate together with this Circular the Regulation on petrol and oil agents.

Article 2. This Circular takes effect on December 15, 2009, the effective date of the Government's Decree No. 84/2009/ND-CP on petrol and oil trading.

This Circular replaces the Trade Minister's Decision No. 1505/2003/QD-BTM of November 17, 2003, promulgating the Regulation on petrol and oil agents, and Decision No. 11/2007/QD-BTM of May 22, 2007, amending and supplementing a number of articles of the Regulation on petrol and oil agents issued together with the Trade Minister's Decision No. 1505/2003/QD-BTM of November 17, 2003.

Article 3. Concerned units under the Ministry of Industry and Trade, provincial-level Industry and Trade Departments, concerned organizations and individuals and petrol and oil traders shall implement this Circular. Units should regularly report on the results of implementation of this Circular and arising difficulties and problems to the Ministry of Industry and Trade for supplementation and adjustment.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

FOR THE MINISTER OF INDUSTRY AND TRADE
DEPUTY MINISTER
Nguyen Cam Tu

 

REGULATION

 ON PETROL AND OIL AGENTS
(Promulgated together with the Industry and Trade Minister's Circular No. 36/2009/TT-BCT of December 14, 2009)

Chapter I

GENERAL PROVISIONS

Article 1. Scope of regulation

This Regulation guides the implementation of provisions on petrol and oil agents in the Vietnamese market.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

This Regulation applies to traders that distribute petrol and oil in the Vietnamese market under the Government's Decree No. 84/2009/ND-CP of October 15, 2009, on petrol and oil trading (below referred to as Decree No. 84/2009/ ND-CP).

Article 3. Interpretation of terms

1. Principal means a wholesale trader or a general agent that has a distribution network as prescribed in Decree No. 84/2009/ND-CP and delivers petrol and oil to agents.

2. Agent means a trader that satisfies all conditions prescribed in Decree No. 84/2009/ND-CP, and receives petrol and oil from the principal for sale on commission.

A general agent shall act as an agent when receiving petrol and oil from the wholesale trader and as principal when delivering petrol and oil to agents.

3. Trademark means are a sign used to distinguish goods and services of different organizations and individuals.

Article 4. Provisions on the use of trademarks

1. The use of a principals trademark shall be agreed between the principal and an agent in the trademark license contract in conformity with the Law on Intellectual Property.

2. Petrol and oil retail shops of an agent or a general agent which does not use the trademark under Clause 1 of this Article shall, apart from hanging signboards under current law, be required to display the name of the wholesale trader that delivers petrol and oil to them.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

OPERATIONS OF PETROL AND OIL AGENTS

Article 5. Organization of the system of petrol and oil agents

1. The system of petrol and oil agents constitutes part of the petrol and oil distribution network of the wholesale trader, including general agents and retail agents.

2. The system of petrol and oil agents of a wholesale trader is organized as follows:

The wholesale trader shall directly set up a system of petrol and oil retail agents or set up a system of petrol and oil retail agents through general agents.

3. The wholesale trader shall:

a/ Organize its petrol and oil distribution network in conformity with its business capacity; register this distribution network with the Ministry of Industry and Trade before January 31 every year (according to Form No. 01 attached to this Circular - not printed herein): and. upon changes in the distribution network, send an additional registration to the Ministry of Industry and Trade within 30 (thirty) working days:

b/ Sell petrol and oil in the form of agency only to traders being general agents or agents within its distribution network under signed agency contracts;

c/ Send reports on petrol and oil left in stock (made according to form No. 02 attached to this Circular - not printed herein) to the Ministry of Industry and Trade (the Domestic Market Department) once every 10 days and on a monthly, quarterly and annual basis. Reports must be sent within 2 days after the end of a reporting period;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4. The general agent shall:

a/ Set up its own petrol and oil distribution network, including attached retail shops and retail agents as prescribed in Decree No. 84/2009/ND-CP; register this network with the wholesale trader when signing the contract to act as the latter's general agent; take responsibility before law and the wholesale trader for the operation of its petrol and oil distribution network;

b/ Sell petrol and oil in the form of agency only to traders being agents within its distribution network;

c/ Sign a contract to act as general agent for only one wholesale trader. The general agent shall liquidate the agency contract signed with the present wholesale trader before signing the contract to act as general agent for another wholesale trader;

d/ On the basis of the contract signed with the wholesale trader, continuously and stably supply petrol and oil to retail agents within its distribution network to meet market demands;

Refrain from receiving petrol and oil of unclear origin for sale at attached retail shops and delivery to retail agents within its distribution network;

e/ Take responsibility for the quantity and quality of petrol and oil received from the wholesale trader according to the signed contract. Clearly state in a contract signed with a retail agent responsibilities of involved parties for the quality of petrol and oil; provide for the control and supervision of petrol and oil quality and take joint liability for the quality and quantity of petrol and oil sold at its attached retail shops and retail agents within its distribution network;

f/ Before January 31 every year, register its distribution network (made according to form No. 01 attached to this Circular - not printed herein) with competent state management agencies. Specifically:

In case its distribution network is located within one province or centrally run city, register the registration with the Industry and Trade Department of the province or centrally run city where it is headquartered.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Upon changes in its distribution network, within 30 (thirty) working days, send an additional report thereon to the provincial-level Industry and Trade Department, if the distribution network is located within one province or centrally run city, or to the concerned provincial-level Industry and Trade Department and the Ministry of Industry and Trade (the Domestic Market Department), if the distribution network is located within two or more provinces or centrally run cities.

5. The retail agent shall:

a/ Sign a contract to act as petrol and oil retail agent for only one wholesale trader or general agent. Liquidate the contract signed with the present general agent or wholesale trader before signing a contract to act as agent for another general agent or wholesale trader;

b/ Ensure the continuous supply of petrol and oil to the market and refrain from selling petrol and oil at prices higher than retail prices set by the wholesale trader;

c/ Take responsibility before law and the principal for the quantity and quality of sold petrol and oil. Refuse to receive petrol and oil from the principal if having grounds to believe that petrol and oil are not up to quality standards:

d/ Refrain from receiving petrol and oil of unclear origin for sale at its retail shops;

e/ Before January 31 every year, register its distribution network (made according to form No. 01 attached to this Circular - not printed herein) with competent state management agencies. Specifically:

In case its distribution network is located within one province or centrally run city, register the distribution network with the Industry and Trade Department of the province or centrally run city where it is headquartered.

In case its distribution network is located within 2 or more provinces or centrally run cities, apart from sending a report on the distribution network to the Industry and Trade of the province or centrally run city where it is headquartered, register the distribution network with the Ministry of Industry and Trade (the Domestic Market Department).

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 6. Signing of agency contracts

1. An agency contract must be made in writing, covering the following principal details: the names, addresses and tax identification numbers of the agent and the principal; the form of agency; the quantity, quality and categories of petrol and oil. the method of delivery, sale prices and commission; and other commitments as provided by law and this Circular.

2. The term of an agency contract shall be agreed upon by involved parties but must be at least 12 (twelve) months.

3. An agency contract must clearly identify responsibilities of involved parties for the quality of petrol and oil; the inspection and supervision of petrol and oil quality and the wholesale trader's joint liability for the quantity and quality of petrol and oil sold by its petrol and oil agents.

4. An agency contract must contain commitments to comply with the contract and assure the lawfulness of petrol and oil supplied to agents.

5. An agency contract must stipulate the issuance of invoices and vouchers; payment of commission; and invoices and vouchers on goods in circulation to be issued to petrol- and oil-carrying vehicles according to the Finance Ministry's regulations.

6. An agency contract must stipulate that only lawful petrol- and oil-carrying vehicles which satisfy current regulations on technical safety, fire prevention and fighting and environmental hygiene and have a valid inspection certificate issued by a competent state management agency may be used for petrol and oil transport.

7. The selection of petrol- and oil-carrying vehicles, liability for human and vehicle insurance, safety assurance during transportation, responsibilities for the quantity and quality of petrol and oil, risks and loss, process for petrol and oil delivery and receipt, freights and other contractual terms will be agreed upon and committed by involved parties in the agency contract.

Article 7. Petrol and oil prices

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. Retail prices are set in the wholesale trader's decision which must be sent to all units within the wholesale trader's distribution network before these prices are applied and, at the same time, to the Industry and Trade Department of the province or centrally run city where the distribution network is located, for inspection and supervision.

3. Petrol and oil retail shops may not sell petrol and oil at prices higher than retail prices set by the wholesale trader and shall post up retail prices and working hours at noticeable places, sell petrol and oil at posted prices (except for cases of selling petrol and oil under sales promotion programs of the wholesale trader according to current regulations).

4. The wholesale trader shall inspect and take joint liability for retail prices applicable within its distribution network.

Article 8. Commission

Commission means the sum of money paid by the principal to an agent as agreed upon in the agency contract. Commission must be sufficient for the principal and the agent to cover expenses, earn reasonable profits and perform obligations towards the state budget.

The mode of payment of commission will be agreed upon and committed by involved parties in the agency contract.

Chapter III

ORGANIZATION OF IMPLEMENTATION

Article 9. Responsibilities of provincial-level Industry and Trade Departments

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. To organize periodical or irregular inspections, when necessary, at all petrol and oil retail shops in localities.

2. To inspect and coordinate with wholesale traders to inspect petrol and oil general agents and retail agents within the latter's distribution networks upon occurrence of related events.

3. To inspect and control the satisfaction of conditions of petrol and oil general agents, retail agents and retail shops.

4. To promptly handle violations specified in Clauses 3,4 and 5, Article 31 of Decree No. 84/2009/ND-CP according to law.

Article 10. Handling of violations

Petrol and oil traders who violate this Regulation and relevant laws shall, depending on the severity of their violations, be administratively handled or examined for penal liability in accordance with current law.-

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 36/2009/TT-BCT ngày 14/12/2009 ban hành Quy chế đại lý kinh doanh xăng dầu do Bộ Công thương ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


13.231

DMCA.com Protection Status
IP: 34.228.52.21
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!