Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông tư 28/2011/TT-BCT hướng dẫn quản lý kinh doanh xăng dầu

Số hiệu: 28/2011/TT-BCT Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Công thương Người ký: Nguyễn Cẩm Tú
Ngày ban hành: 21/07/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

Quản lý kinh doanh xăng dầu tại khu vực biên giới

Lượng bán xăng dầu cho các phưong tiện vẵng lai nứớc ngoài không quá 50 lít/lần/ngày đối với phương tiện cơ giới và 100 lít/lần/ngày đối với phương tiện thủy và phải đựơc bơm trực tiếp vào bình chứa của phương tiện

Ngày 21/07/2011 Bộ tài chính đã ban hành thông tư số 28/2011/TT-BCT quy định về việc quản lý kinh doanh xăng dầu tại khu vực biên giới, theo thông tư
+ Thời gian bán xăng dầu của các cửa hàng bán lẻ xăng dầu tại khu vực biên giới: từ 06h00 đến 18h00 trong ngày
+ Việc bán xăng dầu có giá trị  200.000 đồng trở lên, cửa hàng bán lẻ xăng dầu phải lập hóa đơn ghi rõ tên, địa chỉ người mua xăng dầu. Nghiêm cấm việc vận chuyển xăng, dầu có tổng giá trị từ 200.000 đồng trở lên mà không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp.
+ Lượng bán xăng dầu cho các phưong tiện vãng lai nứớc ngoài không quá 50 lít/lần/ngày đối với phương tiện cơ giới; 100 lít/lần/ngày đối với phương tiện thủy và phải đựơc bơm trực tiếp vào bình chứa của phương tiện.
Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/09/2011

BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 28/2011/TT-BCT

Hà Nội, ngày 21 tháng 07 năm 2011

 

THÔNG TƯ

HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ KINH DOANH XĂNG DẦU TẠI KHU VỰC BIÊN GIỚI

Căn cứ Nghị định số 189/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Căn cứ Nghị định số 107/2008/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2008 của Chính phủ quy định xử phạt hành chính các hành vi đầu cơ, găm hàng, tăng giá quá mức, đưa tin thất thiệt, buôn lậu và gian lận thương mại;

Căn cứ Nghị định số 84/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu;

Căn cứ Nghị định số 140/2004/NĐ-CP ngày 25 tháng 6 năm 2004 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Biên giới quốc gia;

Căn cứ Nghị định số 34/2000/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2000 của Chính phủ về Quy chế khu vực biên giới đất liền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 161/2003/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ về Quy chế khu vực biên giới biển;

Nhằm bảo đảm an toàn cho công tác quản lý, bảo vệ đường biên, mốc giới và góp phần chống buôn lậu xăng dầu qua biên giới, Bộ Công Thương hướng dẫn thực hiện khoản 3 Điều 5 Nghị định số 84/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu, như sau:

Chương 1.

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này hướng dẫn áp dụng một số biện pháp quản lý đặc thù tại khu vực biên giới nhằm bảo đảm an toàn cho công tác quản lý, bảo vệ đường biên, mốc giới và góp phần chống buôn lậu xăng dầu qua biên giới.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Thông tư này áp dụng đối với:

1. Các cơ quan, tổ chức liên quan đến quản lý kinh doanh xăng dầu, phòng chống buôn lậu khu vực biên giới.

2. Thương nhân kinh doanh xăng dầu có cửa hàng bán lẻ xăng dầu tại khu vực biên giới.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

1. “Khu vực biên giới” bao gồm địa giới hành chính của xã, phường, thị trấn có một phần địa giới hành chính trùng hợp với biên giới quốc gia trên đất liền và xã, phường, thị trấn giáp biển và đảo, quần đảo của Việt Nam theo quy định tại các Nghị định số 140/2004/NĐ-CP ngày 25 tháng 6 năm 2004 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Biên giới quốc gia; Nghị định số 34/2000/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2000 của Chính phủ về Quy chế khu vực biên giới đất liền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Thông tư số 179/2001/TT-BQP ngày 22 tháng 01 năm 2001 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 34/2000/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2000 của Chính phủ về Quy chế khu vực biên giới đất liền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Nghị định số 161/2003/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ về Quy chế khu vực biên giới biển.

2. “Cửa hàng bán lẻ xăng dầu” là cơ sở bán lẻ xăng, dầu phục vụ tiêu dùng trực tiếp, đáp ứng đủ điều kiện quy định tại Nghị định số 84/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu, đã được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Tổ chức hệ thống cửa hàng bán lẻ xăng dầu tại khu vực biên giới

1. Tổ chức hệ thống cửa hàng bán lẻ xăng dầu tại khu vực biên giới phải tuân thủ các quy định về bảo đảm an toàn cho công tác quản lý, bảo vệ đường biên, mốc giới và chống buôn lậu xăng dầu qua biên giới theo quy định tại Nghị định 84/2009/NĐ-CP ; đảm bảo phục vụ nhu cầu sử dụng xăng dầu tại khu vực biên giới đó.

2. Những cửa hàng bán lẻ xăng dầu xây dựng trái phép, không đáp ứng các điều kiện quy định tại Nghị định số 84/2009/NĐ-CP và Thông tư số 36/2009/TT-BCT ngày 14 tháng 12 năm 2009 của Bộ Công Thương ban hành Quy chế đại lý kinh doanh xăng dầu, phải dỡ bỏ, đình chỉ hoạt động kinh doanh xăng dầu và chịu chế tài xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật.

Điều 5. Điều kiện áp dụng các biện pháp quản lý đặc thù

1. Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) quyết định việc áp dụng một số biện pháp đặc thù theo hướng dẫn tại Thông tư này trong trường hợp giá bán lẻ xăng dầu tại khu vực biên giới thuộc địa bàn tỉnh thấp hơn giá bán lẻ xăng dầu tại khu vực có chung biên giới của nước ngoài từ 10% trở lên hoặc xảy ra tình trạng buôn lậu xăng dầu qua biên giới.

2. Trong trường hợp áp dụng biện pháp đặc thù theo hướng dẫn tại Thông tư này, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phải ra Quyết định áp dụng một số biện pháp đặc thù, trong đó nêu rõ địa bàn và thời hạn áp dụng.

Chương 2.

QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 6. Thời gian bán xăng dầu

1. Thời gian bán xăng dầu của các cửa hàng bán lẻ xăng dầu tại khu vực biên giới: từ 06h00 đến 18h00 trong ngày.

2. Trong trường hợp cần thiết và để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng xăng dầu của cư dân biên giới ngày càng tốt hơn, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh điều chỉnh thời gian bán xăng dầu quy định tại khoản 1 Điều này tại từng địa bàn phù hợp với tình hình thực tế.

Điều 7. Kiểm soát bán lẻ xăng dầu

1. Trường hợp bán xăng dầu cho các đối tượng tiêu dùng có tổng giá trị thanh toán mỗi lần từ 200.000 đồng trở lên, cửa hàng bán lẻ xăng dầu tại khu vực biên giới phải lập hóa đơn ghi rõ tên, địa chỉ người mua xăng dầu quy định tại Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

2. Trường hợp bán xăng dầu cho các đối tượng tiêu dùng có tổng giá trị thanh toán dưới 200.000 đồng mỗi lần, cửa hàng bán lẻ xăng dầu tại khu vực biên giới không phải lập hóa đơn, trừ trường hợp người mua yêu cầu nhận hóa đơn nhưng phải ghi và theo dõi trên bảng kê.

3. Nghiêm cấm việc vận chuyển xăng, dầu có tổng giá trị từ 200.000 đồng trở lên mà không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp.

Điều 8. Định mức bán lẻ xăng dầu cho phương tiện vãng lai nước ngoài

1. Căn cứ vào điều kiện địa lý, địa bàn hoạt động và loại phương tiện, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định lượng xăng, dầu tối đa mà cửa hàng bán lẻ xăng dầu tại khu vực biên giới được phép bán cho phương tiện vãng lai nước ngoài, bao gồm:

a) Lượng bán xăng, dầu tối đa cho mỗi phương tiện giao thông cơ giới đường bộ gồm xe ôtô; máy kéo; rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc được kéo bởi xe ôtô, máy kéo; xe mô tô hai bánh; xe mô tô ba bánh; xe gắn máy và các loại xe tương tự.

b) Lượng bán xăng, dầu tối đa cho mỗi phương tiện thủy bao gồm tàu, thuyền và các cấu trúc nổi khác có động cơ chuyên hoạt động trên đường thủy.

2. Lượng bán xăng dầu tối đa quy định tại khoản 1 Điều này không được vượt quá định mức 50 lít/lần/ngày cho mỗi phương tiện giao thông cơ giới đường bộ và 100 lít/lần/ngày cho mỗi phương tiện thủy.

3. Trong trường hợp do điều kiện địa lý, cần phải quy định lượng bán xăng, dầu vượt mức quy định tại khoản 2 Điều này, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh được phép điều chỉnh tăng lượng bán xăng, dầu lên nhưng không quá 20% đối với từng loại phương tiện cụ thể và phải thông báo về Bộ Công Thương bằng văn bản.

4. Các quy định tại Điều này không áp dụng cho tàu thuyền chở hàng siêu trường, siêu trọng, tàu thuyền du lịch liên vận quốc tế.

Điều 9. Phương thức bán lẻ xăng dầu cho phương tiện vãng lai nước ngoài

1. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương để quy định phương thức bán lẻ xăng dầu cho phương tiện vãng lai nước ngoài phù hợp, đảm bảo thuận tiện cho khách mua hàng, quản lý được lượng xăng dầu bán ra quy định tại khoản 2 Điều 8 Thông tư này.

2. Việc bán xăng dầu chỉ được bơm trực tiếp vào bình chứa chính của phương tiện vãng lai nước ngoài quy định tại khoản 1 Điều 8; không bán vào các dụng cụ chứa đựng khác, kể cả bình phụ chứa nhiên liệu gắn ở phương tiện.

3. Khi bán xăng dầu, cửa hàng bán lẻ xăng dầu tại khu vực biên giới phải lập hóa đơn, ghi rõ biển kiểm soát của phương tiện.

Điều 10. Cung ứng xăng dầu

Khi cung ứng xăng dầu cho các cửa hàng bán lẻ xăng dầu tại khu vực biên giới, thương nhân kinh doanh xăng dầu có trách nhiệm:

1. Mang theo đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp liên quan đến số lượng xăng dầu đang vận chuyển.

2. Tuân thủ thời gian cung ứng xăng dầu theo quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

3. Đảm bảo cung ứng xăng dầu cho cửa hàng bán lẻ xăng dầu theo đúng số lượng, chủng loại xăng dầu đã đăng ký hoặc theo hợp đồng đã ký.

Điều 11. Báo cáo kinh doanh xăng dầu

1. Thương nhân kinh doanh xăng dầu có cửa hàng bán lẻ xăng dầu tại khu vực biên giới phải lập danh sách báo cáo Sở Công Thương về các cửa hàng bán lẻ xăng dầu tại khu vực biên giới do mình trực tiếp cung ứng xăng dầu theo mẫu quy định tại Phụ lục 1 kèm theo Thông tư này. Trường hợp có sự thay đổi về cửa hàng bán lẻ xăng dầu khu vực biên giới (hình thức sở hữu, nguồn xăng dầu cung ứng, ngừng kinh doanh dài hạn) phải gửi báo cáo bổ sung về Sở Công Thương trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày có sự thay đổi.

2. Thương nhân kinh doanh xăng dầu có trách nhiệm báo cáo tình hình kinh doanh xăng dầu đối với từng cửa hàng bán lẻ xăng dầu của mình tại khu vực biên giới về Sở Công Thương tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi đặt cửa hàng đó theo các kỳ 10 (mười) ngày, tháng, quý, năm. Thời gian gửi báo cáo chậm nhất 02 (hai) ngày sau khi kết thúc kỳ báo cáo. Mẫu báo cáo quy định tại Phụ lục 2 của Thông tư này.

Chương 3.

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 12. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có biên giới

1. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có biên giới, căn cứ vào tình hình cụ thể tại địa phương, quyết định áp dụng Thông tư này; phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cấp, từng ngành, phối hợp chặt chẽ để quản lý tốt khu vực đường biên, mốc giới, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, an ninh biên giới, góp phần chống buôn lậu. Trong quá trình áp dụng phải thường xuyên rà soát tình hình thực tế để có sự điều chỉnh phù hợp.

2. Chỉ đạo các lực lượng chức năng của địa phương tăng cường kiểm tra, kiểm soát các cửa hàng bán lẻ xăng dầu tại khu vực biên giới theo đúng các quy định của pháp luật.

3. Thông báo cho Bộ Công Thương khi quyết định áp dụng các biện pháp đặc thù theo quy định của Thông tư này.

Điều 13. Trách nhiệm của Sở Công Thương cấp tỉnh có biên giới

1. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng địa phương có liên quan tổ chức thực hiện, kiểm tra, xử lý việc chấp hành các quy định tại Thông tư này.

2. Chỉ đạo lực lượng Quản lý thị trường định kỳ và đột xuất kiểm tra hoạt động kinh doanh xăng dầu của cửa hàng bán lẻ xăng dầu tại khu vực biên giới.

3. Chỉ đạo lực lượng Quản lý thị trường phối hợp với lực lượng Biên phòng kiểm tra việc bán lẻ xăng dầu cho phương tiện vãng lai nước ngoài.

4. Định kỳ hàng tháng báo cáo Bộ Công Thương về lượng xăng, dầu bán ra của các cửa hàng bán lẻ xăng dầu tại khu vực biên giới, trong đó nêu rõ nguyên nhân làm tăng, giảm lượng xăng, dầu bán ra (nếu có) và đề xuất biện pháp xử lý.

Điều 14. Xử lý vi phạm

Tổ chức, cá nhân vi phạm các quy định tại Thông tư này và các quy định của pháp luật có liên quan, tùy theo mức độ vi phạm, bị xử lý hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

Điều 15. Hiệu lực thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 9 năm 2011.

2. Trong quá trình áp dụng Thông tư này, nếu phát sinh vướng mắc, đề nghị các cơ quan, tổ chức, đơn vị, thương nhân phản ánh kịp thời về Bộ Công Thương để phối hợp giải quyết.

 

 

Nơi nhận:
­­- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các phó Thủ tướng Chính phủ;
- VP Chủ tịch nước, VP Quốc hội, VP Chính phủ;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Ban Chỉ đạo 127/TW;
- Ban Chỉ đạo 127 các tỉnh, thành phố thuộc TƯ;
- Cơ quan TƯ các đoàn thể;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố thuộc TƯ;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Sở Công Thương các tỉnh, thành phố thuộc TƯ;
- Các thương nhân kinh doanh xăng dầu đầu mối;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Công báo;
- Website Bộ Công Thương;
- Lưu VT, TTTN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Cẩm Tú

 


PHỤ LỤC 1

(Ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BCT ngày 21 tháng 7 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)

TÊN DOANH NGHIỆP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:         /…

…….., ngày …  tháng … năm ………..

 

Kính gửi: Sở Công Thương tỉnh/thành phố ……………………….

DANH SÁCH CỬA HÀNG BÁN LẺ XĂNG DẦU TẠI KHU VỰC BIÊN GIỚI
(Thời điểm ngày … tháng … năm …)

STT

Loại hình

Địa chỉ

Điện thoại, Fax

Mã số thuế

Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu

Số

Ngày cấp

Nơi cấp

 

Cửa hàng bán lẻ trực thuộc doanh nghiệp

 

 

 

 

 

 

1

Cửa hàng A

số … phường/xã… quận/huyện … thành phố/tỉnh …

 

 

 

 

 

2

Cửa hàng B

-nt-

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng: … cửa hàng

 

 

 

 

 

 

 

 

Đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

 

PHỤ LỤC 2

(Ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BCT ngày 21 tháng 7 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)

TÊN DOANH NGHIỆP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:         /BCTK-…

…….., ngày …  tháng … năm ………..

 

Kính gửi: Sở Công Thương tỉnh/thành phố ……………………….

BÁO CÁO KINH DOANH XĂNG DẦU CỬA HÀNG BÁN LẺ XĂNG DẦU
(Thời điểm ngày … tháng … năm …)

I. Cửa hàng bán lẻ xăng dầu

1. Cửa hàng bán lẻ xăng dầu …

Địa chỉ: ……

Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu số …

STT

Mặt hàng

ĐVT

Tồn đầu kỳ (ngày … tháng … năm …)

Nhập trong kỳ

Xuất trong kỳ

Tồn cuối kỳ (ngày … tháng … năm …)

Dự kiến nhập kỳ tới

Xuất bán nội địa

Xuất bán vãng lai

1

Xăng không chì các loại

Lít

 

 

 

 

 

 

2

Dầu điêzen các loại

Lít

 

 

 

 

 

 

3

Dầu hỏa

Lít

 

 

 

 

 

 

4

Dầu madút

Kg

 

 

 

 

 

 

TỔNG CỘNG

 

 

 

 

 

 

 

2. Cửa hàng bán lẻ xăng dầu …

Địa chỉ: ……

Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu số …

STT

Mặt hàng

ĐVT

Tồn đầu kỳ (ngày … tháng … năm …)

Nhập trong kỳ

Xuất trong kỳ

Tồn cuối kỳ (ngày … tháng … năm …)

Dự kiến nhập kỳ tới

Xuất bán nội địa

Xuất bán vãng lai

1

Xăng không chì các loại

Lít

 

 

 

 

 

 

2

Dầu điêzen các loại

Lít

 

 

 

 

 

 

3

Dầu hỏa

Lít

 

 

 

 

 

 

4

Dầu madút

Kg

 

 

 

 

 

 

TỔNG CỘNG

 

 

 

 

 

 

 

...…

II. Tổng cộng lượng xăng dầu của các cửa hàng bán lẻ xăng dầu

STT

Mặt hàng

ĐVT

Tồn đầu kỳ (ngày … tháng … năm …)

Nhập trong kỳ

Xuất trong kỳ

Tồn cuối kỳ (ngày … tháng … năm …)

Dự kiến nhập kỳ tới

Xuất bán nội địa

Xuất bán vãng lai

1

Xăng không chì các loại

Lít

 

 

 

 

 

 

2

Dầu điêzen các loại

Lít

 

 

 

 

 

 

3

Dầu hỏa

Lít

 

 

 

 

 

 

4

Dầu madút

Kg

 

 

 

 

 

 

TỔNG CỘNG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

 

THE MINISTRY OF INDUSTRY AND TRADE
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

---------------

No. 28/2011/TT-BCT

Hanoi, July 21st 2011

 

CIRCULAR

GUIDING THE MANAGEMENT OF GASOLINE TRADING AT THE BORDER AREA

Pursuant to the Government's Decree No. 189/2007/NĐ-CP dated December 27th  2007 on defining the functions, tasks, powers and organizational structure of the Ministry of Industry and Trade;

Pursuant to the Government's Decree No. 107/2008/NĐ-CP dated September 22nd 2008 on the administrative penalties for illegal speculation, excessive price increase, rumor spreading, and trade frauds;

Pursuant to the Government's Decree No. 84/2009/NĐ-CP dated October 15th 2009 on gasoline trading;

Pursuant to the Government's Decree No. 140/2004/NĐ-CP dated June 25th 2004, detailing some articles of the Law on the National border;

Pursuant to the Government's Decree No. 34/2000/NĐ-CP dated August 18th 2000, on the Regulation of the land border area of the Socialist Republic of Vietnam;

Pursuant to the Government's Decree No. 161/2003/NĐ-CP dated August 18th 2000, on the Regulation of the maritime border area;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Chapter 1.

GENERAL PROVISIONS

Article 1. Scope of regulation

This Circular guides the application of some special managerial measures at the border area for the purpose of ensuring the safety of the management and protection of the border, contributing to the prevention of gasoline smuggling through the border.

Article 2. Subjects of application

This Circular is applicable to:

1. The agencies and organizations relevant to the management of gasoline trading, and the smuggling prevention at the border area.

2. The gasoline traders that have gasoline retail outlets at the border area.

Article 3. Interpretation of terms

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. “Gasoline retail outlets” are premises that sell retail gasoline serving the direct consumption, satisfy the requirements in the Government's Decree No. 84/2009/NĐ-CP dated October 15th 2009 on gasoline trading; and have been issued with the Certificate of fulfillment of the conditions for trading gasoline as prescribed by law.

Article 4. Organizing the system of gasoline retail outlets at the border area

1. The system of gasoline retail outlets in the border area must comply with the regulations on ensuring the safety for the management and protection of the border, and the prevention of gasoline smuggling through the border as prescribed in the Decree No. 84/2009/NĐ-CP; satisfy the demand for gasoline at such border area.

2. The gasoline retail outlets illegally built that do not satisfy the condition in Decree No. 84/2009/NĐ-CP  and the Circular No. 36/2009/TT-BCT dated December 14th 2009 of the Ministry of Industry and Trade, promulgating the Regulation on gasoline agents shall be dismantled, shut down, and liable to the disciplinary actions as prescribed by law.

Article 5. The conditions for taking special managerial measures

1. People’s Committees of central-affiliated cities and provinces (hereinafter referred to as provincial People’s Committees) shall decide the implementation of special measures as guided in this Circular when the gasoline retail price within the border area of the province is at least 10% lower than that in the area of the other country that share the same border, or there is gasoline smuggling through the border.

2. When taking the special measures guided in this Circular, provincial People’s Committees must issue the Decision on taking some special measures, specifying the location and period of application.

Chapter 2.

SPECIFIC PROVISIONS

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. The gasoline retail outlets at the border area may sell gasoline from 06:00 to 18:00 every day.

2. If necessary, the provincial People’s Committees shall adjust the time for selling gasoline prescribed in Clause 1 this Article to satisfy the demand for gasoline of the residents in the border area.

Article 7. Controlling the gasoline retail

1. When a single sale reaches 200,000 VND or more, the gasoline retail outlet at the border area must issue an invoice specifying the name and address of the buyer as prescribed in the Government's Decree No. 51/2010/NĐ-CP dated May 14th 2010 on the invoices of goods sale and services provision.

2. When a single sale does not reach 200,000 VND, the gasoline retail outlet at the border area may not issue an invoice, unless the buyer requests it, but each sale must be recorded in the statement.

3. It is prohibited to transport gasoline valued at 200,000 VND or more without legal invoices.

Article 8. The limits of selling gasoline retail to foreign nonresident vehicles

1. Depending on the geographical conditions, the location, and the vehicles, the provincial People’s Committees shall set the maximum amount of gasoline that the gasoline retail outlets in the border area may sell to foreign nonresident vehicles, including:

a) The maximum amount of gasoline being sold to each road motor vehicles, including cars, tractors, trailers or semi-trailers being pulled by cars or tractors; motorbikes, two-wheelers and three-wheelers; and the likes.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. The maximum amount of gasoline being sold prescribed in Article 1 this Article must not exceed 50 liter/time/day for each road motor vehicle, and 100 liters/time/day for each watercraft.

3. If the amount of gasoline being sold must exceed the limits prescribed in Clause 2 this Article, the provincial People’s Committees may raise the limit, but must not exceed 20%, and send written reports to the Ministry of Industry and Trade.

4. This Article is not applicable to high, heavy and NCC cargo ships and international cruise ships.

Article 9. The method of selling gasoline retail to foreign nonresident vehicles

1. Depending on the situation, the provincial People’s Committees shall provide the method of selling gasoline retail to foreign nonresident vehicles so as to ensure the convenience of the customers, and control the amount of gasoline being sold as prescribed in Clause 2 Article 8 of this Circular.

2. Gasoline may only be sold retail by directly pumping into the primary fuel tanks of the foreign nonresident vehicles prescribed in Clause 1 Article 8; not in other storage instruments, even the secondary fuel tanks on such vehicles.

3. When selling gasoline, the gasoline retail outlets at the border area must issue invoices and write the license numbers of the vehicles.

Article 10. Gasoline supply

When supplying gasoline to gasoline retail outlets at the border area, the gasoline traders must:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. Comply with the time for supplying gasoline prescribed by the provincial People’s Committees.

3. Ensure the sufficient amount and correct kind of gasoline supplied for the gasoline retail outlets according to the registration or signed contracts.

Article 11. Gasoline sale reports

1. Gasoline traders having gasoline retail outlets in the border area must make and send a list of gasoline retail outlets in the border area which they supply gasoline for, using the form in Annex 1 promulgated together with this Circular, to the Service of Industry and Trade. Any change of the gasoline retail outlets in the border area (the form of ownership, the gasoline sources, long-term suspension) must be reported to Services of Industry and Trade within 05 working days as from the change occurs.

2. Gasoline traders must periodically report the gasoline sales of their retail outlets to the Service of Industry and Trade of the central-affiliated city or province where such outlets are situated every 10 days, every month, every quarter, and every year.   The deadline for sending reports is 02 days after the end of the reporting period. The report form is provided in Annex 2 of this Circular.

Chapter 3.

IMPLEMENTATION ORGANIZATION

Article 12. Responsibility of the People’s Committee of the bordering provinces

1. The People’s Committees of the bordering provinces, depending on the local conditions, shall decide the application of this Circular; allocate tasks to each level, each sector, cooperate tightly to effectively manage the border, ensure the social security, and contribute to the smuggling prevention. The application must be continuous and adjusted based on the actual situation.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3. Notifying the Ministry of Industry and Trade when taking the special measures prescribed in this Circular.

Article 13. Responsibility of the Services of Industry and Trade of the bordering provinces

1. Directing and cooperating with local functional agencies in organizing and inspecting the implementation of this Circular.

2. Directing the Market management agency to carry out periodic and irregular inspection of the gasoline retail outlets in the border area.

3. Directing the Market management agency to cooperate with the Border guard in inspecting the retail of gasoline to foreign nonresident vehicles.

4. Periodically sending reports to the Ministry of Industry and Trade on the sales of gasoline of gasoline retail outlets in the border area, specifying the reasons for the increase or decrease of the amount of gasoline sold (if any) and appropriate measures.

Article 14. Handling violations

The organizations and individuals that violate the Circular and relevant law, depending on the seriousness of the violations, shall be liable to administrative penalties or criminal prosecution as prescribed by law.

Article 15. Effects

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. While applying this Circular, the organizations and traders are recommended to report the difficulties to the Ministry of Industry and Trade for settlement in cooperation.

 

 

FOR THE MINISTER
DEPUTY MINISTER
Nguyen Cam Tu

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 28/2011/TT-BCT ngày 21/07/2011 hướng dẫn quản lý kinh doanh xăng dầu tại khu vực biên giới do Bộ Công thương ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


9.032

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.204.167