Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Thông tư 23/2016/TT-BCT bãi bỏ 37/2015/TT-BCT mức giới hạn formaldehyt amin thơm thuốc nhuộm azo

Số hiệu: 23/2016/TT-BCT Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Công thương Người ký: Trần Tuấn Anh
Ngày ban hành: 12/10/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

Prominent regulations in force in late November 2016

Following the article on "accounting and banking regulations in effect as of November 28, 2016", THƯ VIỆN PHÁP LUẬT introduces 04 new regulations that come in force in late November (from the 21st to 30th November 2016):

1. More beneficiaries of title-based allowance under military judiciary and inspectorate

Decision No. 42/2016/QD-TTg, in effect as of November 25, 2016, amends Section 1, Article 1 of the Decision No. 72/2007/QD-TTg on the special allowance for certain titles under military judiciary and inspectorate.

The following beneficiaries of the allowance are added:

- The 15% allowance for enforcers under the sentence enforcement unit of the General Staff

- The 10% allowance for investigators and enforcement secretaries under the sentence enforcement units of naval military zones and arms under the General Staff.

Criminal sentence enforcement assistants under military courts shall no longer be eligible for the 10% allowance upon the effect of the Circular No. 42.

2. Abrogation of the Circular No. 37 on formaldehyde content inspection

Circular No. 23/2016/TT-BCT, in effect as of November 26, 2016, nullifies the Circular No. 37/2015/TT-BCT on the limits and inspection of content of formaldehyde and aromatic amines derived from azo colorants in textile products.

Such effort of the Ministry of Industry and Trade is to resolve the matters against which enterprises have reported for 7 years from the year of 2009 when the Circular No. 32/2009/TT-BCT was promulgated and followed by the Circular No. 37.

Enterprises regard such effort highly as it supports textile companies to overcome current difficulties in production and exportation.

3. Public disclosure of information on national target programs

On October 10, 2016, Prime Minister promulgated the Decision No. 41/2016/QD-TTg on the management, operation and execution of national target programs.

The following information on national target programs shall be publicized:

- Legislative documents on the management, operation and execution of national target programs;

- Investment decisions on national target programs from time to time;

- Norms for apportionment of budget for national target programs;

- Five-year and annual objectives and plans for program execution at various levels;

- Regulated reports on the result of national target programs and financial statements;

- People’s opinions and relevant processing result.

Decision No. 41/2016/QD-TTg takes effect as of November 25, 2016.

4. National technical regulation on maritime vessel

Ministry of Transport promulgated the Circular No. 11/2016/TT-BGTVT on national technical regulations on the classification and construction of sea-going steel ships, wooden ships and high-speed crafts and safety equipment of sea-going ships.

Enclosed to the Circular are 04 national technical regulations:

- QCVN 21:2015/BGTVT: Classification and construction of sea-going steel ships;

- QCVN 54:2015/BGTVT: Classification and construction of sea-going high speed crafts;

- QCVN 42:2015/BGTVT: Safety equipment of sea-going ships;

- QCVN 92:2015/BGTVT: Inspection and construction of sea-going wooden ships.

Circular No. 11/2016/TT-BGTVT comes into force as of November 28, 2016.

BỘ CÔNG THƯƠNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 23/2016/TT-BCT

Hà Nội, ngày 12 tháng 10 năm 2016

THÔNG TƯ

BÃI BỎ THÔNG TƯ SỐ 37/2015/TT-BCT NGÀY 30 THÁNG 10 NĂM 2015 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG QUY ĐỊNH VỀ MỨC GIỚI HẠN VÀ VIỆC KIỂM TRA HÀM LƯỢNG FORMALDEHYT VÀ AMIN THƠM CHUYỂN HÓA TỪ THUỐC NHUỘM AZO TRONG SẢN PHẨM DỆT MAY

Căn cứ Nghị định số 95/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ,

Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Thông tư bãi bỏ Thông tư số 37/2015/TT-BCT ngày 30 tháng 10 năm 2015 quy định về mức giới hạn và việc kiểm tra hàm lượng formaldehyt và amin thơm chuyển hóa từ thuốc nhuộm azo trong sản phẩm dệt may.

Điều 1. Bãi bỏ Thông tư số 37/2015/TT-BCT ngày 30 tháng 10 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về mức giới hạn và việc kiểm tra hàm lượng formaldehyt và amin thơm chuyển hóa từ thuốc nhuộm azo trong sản phẩm dệt may.

Điều 2. Hiệu lực thi hành

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26 tháng 11 năm 2016.

Nơi nhận:
- Thủ tướng và các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng TW và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Viện kiểm sát NDTC, Tòa án NDTC;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- UBND tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Cục Hải quan tỉnh, thành phố;
- Công báo;
- Website: Chính phủ, BCT;
- Lưu: VT, Vụ KHCN.

BỘ TRƯỞNG
Tr
ần Tuấn Anh

MINISTRY OF INDUSTRY AND TRADE
---------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
--------------

No:23/2016/TT-BCT

Hanoi, October 12, 2016

 

CIRCULAR

ABOLITION OF CIRCULAR NO.37/2015/TT-BCT ON REGULATION OF LIMITS AND INSPECTION OF CONTENT OF FORMALDEHYDE AND AROMATIC AMINES DERIVED FROM AZO COLORANTS IN TEXTILE PRODUCTS DATED OCTOBER 30, 2015 BY MINISTER OF INDUSTRY AND TRADE

Pursuant to the Government's Decree No. 95/2012/ND-CP dated November 12, 2012, defining the functions, rights, obligation and organizational structure of the Ministry of Industry and Trade;

Pursuant to the Law on Promulgation of Legislative Documents dated June 22, 2015;

Pursuant to the Government’s Decree No.34/2016/ND-CP dated May 14, 2016 detailing a number of Articles and guiding implementation of the Law on Promulgation of Legislative Documents;

Upon request by the Directors of Divisions of Science and Technology,

The Minister of Industry and Trade hereby issues this Circular on abolition of the Circular No.37/2015/TT-BCT dated October 30, 2015 specifying regulation on limits and inspection of content of formaldehyde and aromatic amines derived from azo colorants in textile products.

Article 1. The Circular No. 37/2015/TT-BCT dated October 30, 2015 on regulation on limits and inspection of content of formaldehyde and aromatic amines derived from azo colorants in textile products is abolished.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

This Circular enters into force from November 26, 2016.

 

 

 

MINISTER
Tran Tuan Anh

 

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 23/2016/TT-BCT ngày 12/10/2016 bãi bỏ Thông tư 37/2015/TT-BCT quy định về mức giới hạn và việc kiểm tra hàm lượng formaldehyt và amin thơm chuyển hóa từ thuốc nhuộm azo trong sản phẩm dệt may do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


14.145

DMCA.com Protection Status
IP: 44.211.31.134
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!