Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Thông tư 15/2015/TT-BKHCN đo lường chất lượng trong kinh doanh xăng dầu

Số hiệu: 15/2015/TT-BKHCN Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệ Người ký: Trần Việt Thanh
Ngày ban hành: 25/08/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ KHOA HỌC VÀ
CÔNG NGHỆ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 15/2015/TT-BKHCN

Hà Nội, ngày 25 tháng 8 năm 2015

THÔNG TƯ

QUY ĐỊNH VỀ ĐO LƯỜNG, CHẤT LƯỢNG TRONG KINH DOANH XĂNG DẦU

Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29 tháng 6 năm 2006;

Căn cứ Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa ngày 21 tháng 11 năm 2007;

Căn cứ Luật Đo lường ngày 11 tháng 11 năm 2011;

Căn cứ Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu;

Căn cứ Nghị định số 20/2013/NĐ-CP ngày 26 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ;

Căn cứ Quyết định số 53/2012/QĐ-TTg ngày 22 tháng 11 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống;

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng và Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư quy định về đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu.

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này quy định về đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu và trình tự, thủ tục đăng ký cơ sở pha chế xăng dầu tại Việt Nam.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Thông tư này áp dụng đối với các đối tượng sau đây:

a) Thương nhân kinh doanh xăng dầu;

b) Cơ quan quản lý nhà nước về đo lường, chất lượng và cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

2. Thông tư này không áp dụng đối với:

a) Thương nhân sản xuất, nhập khẩu, pha chế xăng dầu chuyên dùng cho nhu cầu riêng của mình, không đưa ra lưu thông trên thị trường theo đăng ký với Bộ Công Thương;

b) Nhiên liệu bay hàng không.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

Trong Thông tư này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Phép đo là tập hợp những thao tác để xác định lượng xăng dầu cần đo.

2. Phương tiện đo là phương tiện kỹ thuật để thực hiện phép đo.

3. Bên giao xăng dầu là thương nhân kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu, thương nhân sản xuất xăng dầu, thương nhân phân phối xăng dầu, thương nhân làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu thực hiện việc xuất giao xăng dầu theo hợp đồng mua bán xăng dầu đã ký.

4. Bên nhận xăng dầu là thương nhân kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu, thương nhân sản xuất xăng dầu, thương nhân phân phối xăng dầu, thương nhân làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu, thương nhân làm đại lý bán lẻ xăng dầu, thương nhân nhận quyền bán lẻ xăng dầu thực hiện việc nhận xăng dầu từ Bên giao xăng dầu theo hợp đồng mua bán xăng dầu đã ký.

5. Bên vận chuyển xăng dầu là thương nhân kinh doanh xăng dầu thực hiện việc nhận xăng dầu từ Bên giao xăng dầu, vận chuyển và bàn giao xăng dầu cho Bên nhận xăng dầu.

Các từ ngữ khác trong Thông tư này được hiểu theo quy định tại Điều 3 Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu.

Điều 4. Nguyên tắc quản lý đo lường, chất lượng xăng dầu

1. Xăng dầu của thương nhân sản xuất, pha chế, thương nhân nhập khẩu thuộc phạm vi điều chỉnh của quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xăng, nhiên liệu điêzen và nhiên liệu sinh học hiện hành (sau đây viết là quy chuẩn kỹ thuật quốc gia) do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành phải thực hiện việc chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia trước khi đưa ra lưu thông trên thị trường.

2. Đối với xăng dầu không thuộc phạm vi điều chỉnh của quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, thương nhân sản xuất, pha chế, thương nhân nhập khẩu phải công bố tiêu chuẩn áp dụng và bảo đảm chất lượng xăng dầu phù hợp tiêu chuẩn công bố áp dụng khi lưu thông trên thị trường.

3. Trách nhiệm đối với chất lượng xăng dầu khi có khiếu nại, tranh chấp được xác định dựa trên các mẫu lưu tại từng khâu trong quá trình sản xuất, pha chế, nhập khẩu, vận chuyển, lưu thông phân phối xăng dầu.

4. Thương nhân kinh doanh xăng dầu chịu trách nhiệm về đo lường, chất lượng xăng dầu trong hệ thống phân phối thuộc sở hữu của mình và liên đới chịu trách nhiệm đối với các hành vi vi phạm về đo lường, chất lượng của tổng đại lý, đại lý, thương nhân nhận quyền bán lẻ xăng dầu thuộc hệ thống phân phối của thương nhân.

Chương II

QUY ĐỊNH VỀ ĐO LƯỜNG TRONG KINH DOANH XĂNG DẦU

Điều 5. Đối với hoạt động nhập khẩu, sản xuất, pha chế, phân phối, tồn trữ, vận chuyển xăng dầu

Thương nhân nhập khẩu, sản xuất, pha chế, phân phối, tồn trữ, vận chuyển xăng dầu phải thực hiện các quy định về đo lường sau đây:

1. Phương tiện đo được sử dụng để xác định lượng xăng dầu trong mua bán, thanh toán giữa các tổ chức, cá nhân phải bảo đảm các yêu cầu sau đây:

a) Các bộ phận, chi tiết của phương tiện đo phải phù hợp với mẫu đã được phê duyệt theo quy định;

b) Các bộ phận, chi tiết, chức năng có khả năng can thiệp làm thay đổi đặc tính kỹ thuật đo lường cơ bản của phương tiện đo phải được niêm phong hoặc kẹp chì của tổ chức kiểm định;

c) Có phạm vi đo phù hợp với lượng xăng dầu cần đo;

d) Đã được kiểm định theo quy định của pháp luật về đo lường; chứng chỉ kiểm định (dấu kiểm định, tem kiểm định, giấy chứng nhận kiểm định) phải còn thời hạn giá trị.

2. Khi một hoặc một số phương tiện đo quy định tại Khoản 1 Điều này được lắp đặt cùng với các cơ cấu, bộ phận khác tạo thành hệ thống đo dùng để xác định lượng xăng dầu trong mua bán, thanh toán giữa các tổ chức, cá nhân thì hệ thống đo này phải đáp ứng yêu cầu kỹ thuật đo lường theo quy định của pháp luật về đo lường.

3. Tuân thủ yêu cầu sử dụng phương tiện đo, hệ thống đo theo hướng dẫn của cơ sở sản xuất, nhập khẩu và yêu cầu chuyên môn nghiệp vụ về đo lường theo hướng dẫn của cơ quan nhà nước về đo lường có thẩm quyền. Trường hợp phát hiện phương tiện đo, hệ thống đo bị sai hỏng trong quá trình sử dụng, thương nhân sở hữu, sử dụng phương tiện đo, hệ thống đo phải dừng việc sử dụng và thực hiện biện pháp khắc phục để bảo đảm phương tiện đo, hệ thống đo phù hợp yêu cầu quy định.

4. Sai số kết quả đo lượng xăng dầu không được vượt quá 1,5 lần giới hạn sai số cho phép của phương tiện đo nêu tại khoản 1 hoặc của hệ thống đo nêu tại khoản 2 Điều này. Kết quả đo lượng xăng dầu phải được quy đổi về điều kiện cơ sở (nhiệt độ cơ sở là 15°C và áp suất cơ sở là 101325 Pa).

5. Phải xây dựng kế hoạch và định kỳ thực hiện tự kiểm tra phương tiện đo, hệ thống đo, điều kiện thực hiện phép đo để bảo đảm lượng xăng dầu trong mua bán, thanh toán với nhà cung cấp, khách hàng phù hợp với quy định tương ứng tại Khoản 4 Điều này. Hồ sơ thực hiện việc định kỳ tự kiểm tra phải được lưu giữ cho tới khi hoàn thành lần kiểm định tiếp theo của phương tiện đo tại địa điểm thuận lợi cho việc thanh tra, kiểm tra của cơ quan, người có thẩm quyền.

Điều 6. Đối với hoạt động bán lẻ xăng dầu

Thương nhân bán lẻ xăng dầu phải thực hiện các quy định về đo lường sau đây:

1. Cột đo xăng dầu được sử dụng để xác định lượng xăng dầu trong mua bán, thanh toán giữa các tổ chức, cá nhân phải bảo đảm các yêu cầu sau đây:

a) Các bộ phận, chi tiết, chức năng của cột đo xăng dầu phải phù hợp với mẫu đã được phê duyệt; trường hợp kiểm định lần đầu tiên trước khi đưa vào sử dụng, các bộ phận, chi tiết của cột đo xăng dầu phải bảo đảm mới 100 %;

b) Các bộ phận, chi tiết, chức năng có khả năng can thiệp làm thay đổi các đặc tính kỹ thuật đo lường chính của cột đo xăng dầu phải được niêm phong hoặc kẹp chì của tổ chức kiểm định;

c) Các cầu dao, thiết bị đóng ngắt nguồn điện của các cột đo xăng dầu trong cửa hàng bán lẻ xăng dầu phải bảo đảm các quy định về an toàn, phòng chống cháy nổ và chỉ được lắp đặt tại một vị trí. Vị trí lắp đặt này phải thuận tiện cho việc ra vào thực hiện việc đóng ngắt nguồn điện khi cần thiết; không được lắp đặt tại các vị trí kín đáo, khó tiếp cận. Nguồn cung cấp điện cho cột đo xăng dầu không được đóng ngắt bằng các phương tiện, thiết bị điều khiển từ xa;

d) Các công tắc điều khiển liên quan tới mạch điều khiển của cột đo xăng dầu không được lắp đặt ra bên ngoài cột đo (trừ công tắc kết thúc quá trình cấp phát xăng dầu theo thiết kế của nhà sản xuất). Không được phép sử dụng các phương tiện, thiết bị (ví dụ như bộ điều khiển từ xa, điện thoại di động, máy tính,..) có thể tác động làm thay đổi các đặc tính kỹ thuật đo lường chính của cột đo xăng dầu;

đ) Đã được kiểm định theo quy định của pháp luật về đo lường; chứng chỉ kiểm định (dấu kiểm định, tem kiểm định, giấy chứng nhận kiểm định) phải còn thời hạn giá trị.

2. Tuân thủ yêu cầu sử dụng cột đo xăng dầu theo hướng dẫn của cơ sở sản xuất, nhập khẩu.

3. Sai số kết quả đo lượng xăng dầu không được vượt quá 1,5 lần giới hạn dương của sai số cho phép của phương tiện đo được sử dụng để bán xăng dầu. Kết quả đo lượng xăng dầu được xác định tại điều kiện đo thực tế.

4. Có sẵn các ca đong, bình đong có dung tích 1 L, 2 L, 5 L, 10 L và các ống đong chia độ có phạm vi đo phù hợp để tự kiểm tra định kỳ theo quy định tại Khoản 5 Điều này. Các ca đong, bình đong phải được kiểm định ban đầu và không bị móp méo, hư hỏng trong quá trình sử dụng.

5. Xây dựng kế hoạch và định kỳ theo tháng thực hiện tự kiểm tra ít nhất một (01) lần đối với phương tiện đo, điều kiện thực hiện phép đo để bảo đảm lượng xăng dầu trong bán lẻ cho khách hàng phù hợp với quy định tương ứng tại Khoản 3 Điều này. Hồ sơ thực hiện việc định kỳ tự kiểm tra phải được lưu giữ tại cửa hàng bán lẻ xăng dầu cho tới khi hoàn thành lần kiểm định tiếp theo của phương tiện đo.

6. Khi phát hiện kết quả đo lượng xăng dầu không bảo đảm yêu cầu quy định tại Khoản 3 Điều này hoặc trường hợp cột đo xăng dầu bị hư hỏng, phải tiến hành hiệu chỉnh, sửa chữa, thay thế (sau đây viết tắt là sửa chữa) các chi tiết, bộ phận, chức năng (viết tắt là bộ phận) đã được niêm phong hoặc kẹp chì, thương nhân thực hiện biện pháp khắc phục như sau:

a) Dừng việc sử dụng; tuyệt đối không tự ý tháo dỡ niêm phong, kẹp chì của cột đo xăng dầu;

b) Liên hệ và đề nghị bằng văn bản (gửi trực tiếp tại trụ sở hoặc qua đường bưu điện, fax, thư điện tử) tới cơ sở sản xuất, nhập khẩu, cung cấp phương tiện đo hoặc các đơn vị, đại lý có giấy chứng nhận ủy quyền của cơ sở sản xuất, nhập khẩu, cung cấp phương tiện đo (sau đây viết tắt là đơn vị, đại lý được cơ sở ủy quyền) để tiến hành sửa chữa các bộ phận này đồng thời gửi tới Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng và tổ chức đã kiểm định phương tiện đo. Trong thời hạn ba (03) ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị của thương nhân, cơ sở sản xuất, nhập khẩu, cung cấp phương tiện đo phải đáp ứng đề nghị sửa chữa của thương nhân.

Thương nhân có quyền lựa chọn cơ sở khác thực hiện sửa chữa đối với một trong các trường hợp sau:

- Cơ sở sản xuất, nhập khẩu, cung cấp phương tiện đo đã giải thể, phá sản;

- Cơ sở sản xuất, nhập khẩu, cung cấp phương tiện đo có văn bản từ chối thực hiện với lý do chính đáng gửi thương nhân và Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (để báo cáo);

c) Khi kết thúc quá trình sửa chữa, phải tiến hành lập biên bản sửa chữa cột đo xăng dầu giữa thương nhân và cá nhân trực tiếp thực hiện sửa chữa. Biên bản phải có các thông tin cơ bản sau: tên và địa chỉ của cơ sở sửa chữa; tên, địa chỉ và số chứng minh nhân dân (kèm theo bản sao chứng minh nhân dân) của cá nhân trực tiếp thực hiện sửa chữa; thời gian thực hiện; kiểu, ký hiệu, số Serial của cột đo xăng dầu được sửa chữa; nội dung sửa chữa đã thực hiện; cách thức niêm phong hoặc kẹp chì các bộ phận được sửa chữa;

d) Thực hiện việc kiểm định cột đo xăng dầu sau khi sửa chữa để đưa vào sử dụng.

đ) Biên bản sửa chữa quy định tại Điểm c và Giấy chứng nhận kiểm định phương tiện đo sau khi sửa chữa phải được lưu giữ tại địa điểm thuận tiện cho việc thanh tra, kiểm tra trong thời gian ít nhất mười hai (12) tháng sau khi cột đo xăng dầu này được kiểm định đạt yêu cầu theo quy định tại Điểm d Khoản này; bản sao Biên bản sửa chữa và Giấy chứng nhận kiểm định phương tiện đo sau khi sửa chữa phải được gửi cho Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng để báo cáo;

e) Trường hợp quá trình sửa chữa có sự cải tiến, cải tạo làm thay đổi chương trình điều khiển hoặc đặc tính kỹ thuật đo lường chính của cột đo xăng dầu so với mẫu đã được phê duyệt thì phải thực hiện việc phê duyệt mẫu mới theo quy định.

7. Từ ngày 01 tháng 7 năm 2018, cột đo xăng dầu phải gắn thiết bị in chứng từ bán hàng để in và cung cấp chứng từ cho khách hàng. Thiết bị in chứng từ bán hàng phải bảo đảm các yêu cầu sau đây:

a) Bảo đảm tình trạng kỹ thuật theo hướng dẫn của nhà sản xuất và hoạt động tốt;

b) Chỉ in được chứng từ khi kết thúc quá trình bơm xăng dầu cho khách hàng (ví dụ: Khi đặt vòi cấp phát vào giá treo trên cột đo xăng dầu);

c) Các thông tin bắt buộc in trên chứng từ bán hàng gồm: Tên cơ sở bán hàng, địa chỉ; kiểu, ký hiệu, số Serial của cột đo xăng dầu; phút, giờ, ngày, tháng, năm bán hàng; loại xăng dầu, số lượng, đơn giá, tổng số tiền xăng, dầu đã bán;

d) Không có cơ cấu, chức năng tác động làm thay đổi thông tin in trên chứng từ bán hàng, thay đổi đặc tính kỹ thuật đo lường của cột đo xăng dầu.

Chương III

QUY ĐỊNH VỀ CHẤT LƯỢNG TRONG KINH DOANH XĂNG DẦU

Mục 1. LẤY MẪU, NIÊM PHONG MẪU, LƯU MẪU VÀ THỬ NGHIỆM MẪU KHI VẬN CHUYỂN HOẶC GIAO NHẬN XĂNG DẦU

Điều 7. Lấy mẫu, niêm phong mẫu, bàn giao mẫu và lưu mẫu xăng dầu phục vụ việc đối chứng khi có tranh chấp về chất lượng

1. Nguyên tắc

a) Việc lấy mẫu, niêm phong mẫu, lưu mẫu và bàn giao mẫu xăng dầu quy định tại Điều này được áp dụng cho thương nhân đầu mối, thương nhân phân phối, thương nhân làm tổng đại lý, thương nhân làm đại lý bán lẻ, thương nhân nhận quyền bán lẻ, cửa hàng bán lẻ xăng dầu, thương nhân kinh doanh dịch vụ xăng dầu để đối chứng khi có tranh chấp về chất lượng;

b) Mẫu lưu còn niêm phong sẽ là mẫu để đối chứng khi có tranh chấp về chất lượng;

c) Việc lấy mẫu, niêm phong mẫu, lưu mẫu và bàn giao mẫu xăng dầu được thực hiện đối với từng lô hàng khi tiến hành vận chuyển hoặc giao nhận.

Trường hợp cần thiết hoặc khi có yêu cầu, phải lấy mẫu riêng cho từng xitec, hầm hàng, ngăn chứa của phương tiện vận chuyển lô hàng.

2. Phương pháp lấy mẫu

Cách thức lấy mẫu xăng dầu được thực hiện theo văn bản kỹ thuật hướng dẫn thực hiện lấy mẫu xăng dầu hiện hành do Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ban hành.

3. Bình chứa mẫu

Bình chứa mẫu phải được làm bằng các vật liệu không gây ảnh hưởng đến chất lượng xăng dầu, không rò rỉ và có nắp kín. Bình chứa mẫu phải được làm sạch, khô và cần được tráng kỹ bằng xăng dầu sẽ chứa trước khi lấy mẫu. Bình chứa mẫu phải có dung tích đủ lớn và bảo đảm an toàn khi chứa xăng dầu.

4. Số mẫu, lượng mẫu, biên bản lấy mẫu và niêm phong mẫu

a) Bên giao xăng dầu phải lấy mẫu xăng dầu đối với mỗi loại xăng dầu trong từng lần giao xăng dầu cho Bên nhận xăng dầu. Mẫu xăng dầu đã lấy phải được niêm phong và được xác nhận bởi đại diện có thẩm quyền của Bên giao xăng dầu và Bên vận chuyển; phải được gửi theo phương tiện vận chuyển đến Bên nhận xăng dầu;

b) Bên nhận xăng dầu phải lấy mẫu xăng dầu đối với mỗi loại xăng dầu trong từng lần tiếp nhận xăng dầu từ Bên giao xăng dầu (lấy tại xitec, hầm hàng, ngăn chứa của phương tiện vận chuyển trước khi nhập hàng). Mẫu xăng dầu đã lấy phải được niêm phong và được xác nhận bởi đại diện có thẩm quyền của Bên vận chuyển và Bên nhận xăng dầu;

c) Lượng thể tích mẫu xăng dầu lấy phải bảo đảm đủ để thử nghiệm các chỉ tiêu theo yêu cầu của quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn công bố áp dụng;

d) Khi lấy mẫu, Bên giao xăng dầu phải lập biên bản (theo Mẫu 1. BBLM-NP-CKCL quy định tại Phụ lục kèm theo Thông tư này); Bên nhận xăng dầu phải lập biên bản (theo Mẫu 2. BBLM-BGM-KTNP quy định tại Phụ lục kèm theo Thông tư này).

5. Bảo quản mẫu và lưu mẫu

a) Bên vận chuyển phải bảo quản mẫu do Bên giao xăng dầu gửi theo phương tiện vận chuyển và bàn giao mẫu của Bên giao cho Bên nhận xăng dầu;

b) Bên nhận xăng dầu phải bảo quản, lưu mẫu đã tiếp nhận của Bên giao và mẫu đã lấy khi nhập xăng dầu cho đến khi nhập xăng dầu cùng loại hai (02) lần kế tiếp. Mẫu xăng dầu phải được bảo quản, lưu trong điều kiện phù hợp bảo đảm không bị biến đổi về chất lượng;

c) Trường hợp có tranh chấp hoặc kiểm tra, thanh tra của cơ quan có thẩm quyền thì mẫu phải lưu theo yêu cầu của cơ quan thanh tra, kiểm tra hoặc của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Điều 8. Lấy mẫu, lưu mẫu và thử nghiệm xăng dầu phục vụ thanh tra, kiểm tra chất lượng

1. Việc lấy mẫu xăng dầu được thực hiện theo văn bản kỹ thuật hướng dẫn thực hiện lấy mẫu xăng dầu hiện hành do Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ban hành.

2. Việc thử nghiệm xăng dầu phải thực hiện tại tổ chức thử nghiệm được chỉ định. Kết quả thử nghiệm của tổ chức thử nghiệm được chỉ định là căn cứ pháp lý để đoàn thanh tra, kiểm tra, cơ quan thanh tra, kiểm tra xử lý vi phạm trong quá trình thanh tra, kiểm tra theo quy định của pháp luật hiện hành.

3. Căn cứ thực tế, đoàn thanh tra, kiểm tra, cơ quan thanh tra, kiểm tra chất lượng xăng dầu xác định và ghi rõ trong biên bản lấy mẫu về thời hạn lưu mẫu tại cơ quan thanh tra, kiểm tra thấp nhất là 30 ngày. Hết thời hạn lưu mẫu mà không có khiếu nại, cơ quan kiểm tra, thanh tra xử lý mẫu lưu theo quy định hiện hành.

Điều 9. Xác định trách nhiệm đối với chất lượng xăng dầu của thương nhân kinh doanh xăng dầu dựa trên mẫu lưu

Khi có tranh chấp, khiếu nại hoặc kiểm tra nhà nước về chất lượng xăng dầu, trách nhiệm về chất lượng xăng dầu của thương nhân kinh doanh xăng dầu được xác định dựa trên nguyên tắc nêu tại Khoản 3 Điều 4, cụ thể như sau:

1. Trường hợp mẫu của Bên giao xăng dầu gửi theo phương tiện vận chuyển và mẫu của Bên nhận xăng dầu lấy khi nhập hàng có kết quả thử nghiệm phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn công bố áp dụng thì trách nhiệm về chất lượng xăng dầu có khiếu nại, tranh chấp hoặc kiểm tra nhà nước do Bên nhận xăng dầu chịu trách nhiệm.

2. Trường hợp mẫu của Bên giao xăng dầu gửi kèm theo phương tiện vận chuyển có kết quả thử nghiệm không phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn công bố áp dụng thì trách nhiệm về chất lượng xăng dầu có khiếu nại, tranh chấp hoặc kiểm tra nhà nước do Bên giao xăng dầu chịu trách nhiệm.

3. Trường hợp mẫu của Bên giao xăng dầu gửi kèm theo chương tiện vận chuyển có kết quả thử nghiệm phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn công bố áp dụng nhưng mẫu của Bên nhận xăng dầu lấy khi nhập hàng có kết quả thử nghiệm không phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn công bố áp dụng thì Thương nhân kinh doanh dịch vụ vận tải xăng dầu chịu trách nhiệm.

4. Thương nhân đầu mối chịu trách nhiệm trước pháp luật về chất lượng xăng dầu do các cơ quan thanh tra, kiểm tra lấy mẫu tại thương nhân đầu mối nếu xăng dầu có chất lượng không phù hợp quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và tiêu chuẩn công bố áp dụng.

Mục 2. QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG XĂNG DẦU NHẬP KHẨU

Điều 10. Quản lý chất lượng xăng dầu của thương nhân nhập khẩu

Thương nhân nhập khẩu xăng dầu phải thực hiện các quy định sau đây:

1. Xây dựng, áp dụng và duy trì hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 : 2008 hoặc hệ thống quản lý chất lượng chuyên ngành dầu khí theo tiêu chuẩn ISO/TS 29001 : 2010.

2. Xây dựng và thực hiện quy chế kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định về chất lượng, đo lường trong hoạt động kinh doanh xăng dầu của tổng đại lý, đại lý, thương nhân nhận quyền bán lẻ xăng dầu trong hệ thống phân phối của thương nhân, bao gồm các nội dung sau:

a) Tần suất kiểm tra, giám sát và lấy mẫu thử nghiệm chất lượng xăng dầu trong hệ thống phân phối;

b) Lưu giữ các hồ sơ kết quả thực hiện quy chế kiểm tra, giám sát.

3. Lấy mẫu, niêm phong và lưu mẫu theo quy định tại Điều 7 Mục 1 Chương III của Thông tư này.

4. Niêm phong đối với xitec, hầm hàng, ngăn chứa và các van xuất nhập trên các phương tiện chứa xăng dầu trước khi vận chuyển cho khách hàng. Niêm phong phải được kiểm tra, xác nhận giữa hai bên (theo Mẫu 1. BBLM-NP-CKCL quy định tại Phụ lục kèm theo Thông tư này) và được thể hiện cụ thể trong hồ sơ giao nhận.

5. Cung cấp cho khách hàng, Bên vận chuyển bản sao tiêu chuẩn công bố áp dụng.

6. Cung cấp cho khách hàng, Bên vận chuyển Biên bản lấy mẫu, niêm phong, bàn giao mẫu và cam kết chất lượng xăng dầu (theo Mẫu 1. BBLM-NP-CKCL quy định tại Phụ lục kèm theo Thông tư này) đối với từng đợt giao hàng.

7. Có quy trình kiểm soát sự phù hợp của hệ thống bể chứa xăng dầu tại các cửa hàng bán lẻ thuộc sở hữu để duy trì chất lượng phù hợp quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn công bố áp dụng, bảo đảm hệ thống bể chứa xăng dầu không bị rò rỉ và chứa đựng lẫn các loại xăng dầu và việc thực hiện kiểm tra bể chứa xăng dầu phải được lưu hồ sơ.

8. Có sẵn bản sao chứng chỉ chất lượng (giấy chứng nhận hợp quy, thông báo tiếp nhận công bố hợp quy đối với xăng dầu sản xuất, pha chế trong nước; giấy chứng nhận hợp quy hoặc thông báo kết quả kiểm tra nhà nước về chất lượng nhập khẩu đối với xăng dầu nhập khẩu thuộc phạm vi điều chỉnh của quy chuẩn kỹ thuật quốc gia) và bản sao tiêu chuẩn công bố áp dụng đối với từng loại xăng dầu.

Điều 11. Đối với xăng dầu thuộc phạm vi điều chỉnh của quy chuẩn kỹ thuật quốc gia

Đối với xăng dầu nhập khẩu thuộc phạm vi điều chỉnh của quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, thương nhân nhập khẩu phải thực hiện các quy định sau đây:

1. Thực hiện các biện pháp quản lý chất lượng theo quy định tại quy chuẩn kỹ thuật quốc gia.

2. Thực hiện việc kiểm tra nhà nước về chất lượng xăng dầu nhập khẩu trước khi làm thủ tục thông quan. Nội dung, trình tự, thủ tục kiểm tra nhà nước về chất lượng xăng dầu nhập khẩu được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 27/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định việc kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Trong quá trình thực hiện kiểm tra nhà nước chất lượng xăng dầu nhập khẩu, nếu phát hiện xăng dầu nhập khẩu có chất lượng không phù hợp quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và tiêu chuẩn công bố áp dụng, cơ quan kiểm tra nhà nước về chất lượng xăng dầu nhập khẩu thực hiện xử lý theo hướng dẫn của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

3. Bảo đảm chất lượng xăng dầu phù hợp quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và tiêu chuẩn công bố áp dụng khi xuất cho khách hàng. Nội dung của tiêu chuẩn công bố áp dụng không trái với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hiện hành.

Điều 12. Đối với xăng dầu không thuộc phạm vi điều chỉnh của quy chuẩn kỹ thuật quốc gia

Xăng dầu nhập khẩu không thuộc phạm vi điều chỉnh của quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, thương nhân nhập khẩu phải thực hiện các quy định sau đây:

1. Công bố tiêu chuẩn áp dụng đối với từng loại sản phẩm theo quy định.

2. Bảo đảm chất lượng xăng dầu phù hợp với tiêu chuẩn đã công bố áp dụng.

Mục 3. QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG XĂNG DẦU SẢN XUẤT, PHA CHẾ TRONG NƯỚC

Điều 13. Quản lý chất lượng xăng dầu của thương nhân sản xuất, pha chế

Thương nhân sản xuất, pha chế xăng dầu phải thực hiện các quy định sau đây:

1. Xây dựng, áp dụng và duy trì hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 : 2008 hoặc hệ thống quản lý chất lượng chuyên ngành dầu khí theo tiêu chuẩn ISO/TS 29001 : 2010.

2. Lấy mẫu, niêm phong và lưu mẫu theo quy định tại Điều 7 Mục 1 Chương III của Thông tư này.

3. Niêm phong đối với xitec, hầm hàng, ngăn chứa và các van xuất nhập trên các phương tiện chứa xăng dầu trước khi vận chuyển cho khách hàng. Niêm phong phải được kiểm tra, xác nhận giữa hai bên (theo Mẫu 1. BBLM-NP-CKCL quy định tại Phụ lục kèm theo Thông tư này) và được thể hiện cụ thể trong hồ sơ giao nhận.

4. Về năng lực thử nghiệm:

a) Có đủ trang thiết bị thử nghiệm để kiểm tra, thử nghiệm các chỉ tiêu chất lượng xăng dầu theo quy chuẩn QCVN 1 : 2009/BKHCN; xây dựng, áp dụng và duy trì hiệu lực hệ thống quản lý chất lượng đối với phòng thử nghiệm xăng dầu theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO/IEC 17025 : 2007 hoặc tiêu chuẩn quốc tế ISO/IEC 17025 : 2005;

b) Đối với thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu có thực hiện pha chế xăng dầu nhưng chưa có phòng thử nghiệm đủ năng lực thử nghiệm tất cả các chỉ tiêu chất lượng theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hiện hành, thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu phải đầu tư thiết bị bảo đảm đủ năng lực kiểm tra chất lượng xăng dầu theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia trong thời hạn một (01) năm kể từ ngày được cấp Giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu.

Trong thời gian đầu tư thiết bị thử nghiệm, thương nhân được phép thuê phòng thử nghiệm đáp ứng các quy định của pháp luật về chất lượng sản phẩm, hàng hóa và có đủ năng lực để kiểm tra, thử nghiệm các chỉ tiêu chất lượng xăng dầu theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia.

Trường hợp quy chuẩn kỹ thuật quốc gia có thay đổi, bổ sung hoặc thay thế, thương nhân sản xuất, pha chế xăng dầu thực hiện đầu tư thiết bị thử nghiệm theo hướng dẫn của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

5. Khi sử dụng phụ gia không thông dụng để sản xuất, pha chế xăng dầu, thương nhân sản xuất, pha chế xăng dầu phải đăng ký sử dụng phụ gia này và được chấp thuận đăng ký theo quy định tại Thông tư số 15/2009/TT-BKHCN ngày 02 tháng 6 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

Nghiêm cấm việc sử dụng phụ gia không thông dụng khi chưa đăng ký và được chấp thuận của Bộ Khoa học và Công nghệ để đưa vào sản xuất, pha chế xăng dầu.

6. Trường hợp có tổ chức hệ thống phân phối xăng dầu trong nước, thương nhân sản xuất xăng dầu phải xây dựng và thực hiện quy chế kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định về chất lượng, đo lường trong hoạt động kinh doanh xăng dầu của tổng đại lý, đại lý, thương nhân nhận quyền bán lẻ, cửa hàng bán lẻ xăng dầu trong hệ thống phân phối của thương nhân bao gồm các nội dung sau:

a) Tần suất kiểm tra, giám sát và lấy mẫu thử nghiệm chất lượng xăng dầu trong hệ thống phân phối;

b) Lưu giữ các hồ sơ kết quả thực hiện quy chế kiểm tra, giám sát.

7. Cung cấp cho khách hàng, Bên vận chuyển bản sao tiêu chuẩn công bố áp dụng.

8. Cung cấp cho khách hàng, Bên vận chuyển Biên bản lấy mẫu, niêm phong, bàn giao mẫu và cam kết chất lượng xăng dầu (theo Mẫu 1. BBLM-NP-CKCL quy định tại Phụ lục kèm theo Thông tư này) đối với từng đợt giao hàng.

9. Có quy trình kiểm soát sự phù hợp của hệ thống bể chứa xăng dầu tại các cửa hàng bán lẻ thuộc sở hữu để duy trì chất lượng phù hợp quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn công bố áp dụng, bảo đảm hệ thống bể chứa xăng dầu không bị rò rỉ và chứa đựng lẫn các loại xăng dầu và việc thực hiện kiểm tra bể chứa xăng dầu phải được lưu hồ sơ.

10. Có sẵn bản sao chứng chỉ chất lượng (giấy chứng nhận hợp quy, thông báo tiếp nhận công bố hợp quy đối với xăng dầu sản xuất, pha chế trong nước; giấy chứng nhận hợp quy hoặc thông báo kết quả kiểm tra nhà nước về chất lượng nhập khẩu đối với xăng dầu nhập khẩu) và bản sao tiêu chuẩn công bố áp dụng đối với từng loại xăng dầu.

Điều 14. Đối với xăng dầu thuộc phạm vi điều chỉnh của quy chuẩn kỹ thuật quốc gia

Xăng dầu được sản xuất, pha chế trong nước thuộc phạm vi điều chỉnh của quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, thương nhân sản xuất, pha chế xăng dầu phải thực hiện các quy định sau đây:

1. Đánh giá chứng nhận sự phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (chứng nhận hợp quy).

2. Công bố hợp quy trên cơ sở kết quả đánh giá chứng nhận hợp quy; công bố tiêu chuẩn áp dụng. Nội dung của tiêu chuẩn công bố áp dụng không được trái với yêu cầu của quy chuẩn kỹ thuật quốc gia.

3. Bảo đảm chất lượng xăng dầu phù hợp quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và tiêu chuẩn công bố áp dụng khi xuất cho khách hàng.

Điều 15. Đối với xăng dầu không thuộc phạm vi điều chỉnh của quy chuẩn kỹ thuật quốc gia

Xăng dầu được sản xuất, pha chế trong nước không thuộc phạm vi điều chỉnh của quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, thương nhân sản xuất, pha chế xăng dầu phải thực hiện các quy định sau đây:

1. Thực hiện kiểm tra thử nghiệm chất lượng đối với từng lô xăng dầu thành phẩm theo tiêu chuẩn đã công bố và chỉ đưa vào lưu thông các lô xăng dầu có chất lượng phù hợp với tiêu chuẩn công bố áp dụng.

2. Lưu giữ kết quả kiểm tra thử nghiệm của từng lô hàng, xuất trình khi có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

Điều 16. Trình tự, thủ tục đăng ký cơ sở pha chế xăng dầu

1. Thương nhân đầu mối thực hiện pha chế xăng dầu lập 01 bộ hồ sơ đăng ký cơ sở pha chế nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện về Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, hồ sơ gồm:

a) Đơn đăng ký cơ sở pha chế xăng dầu (theo Mẫu 3. ĐĐK quy định tại Phụ lục kèm theo Thông tư này);

b) Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (đối với doanh nghiệp sản xuất xăng dầu) hoặc Giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu do Bộ Công Thương cấp (đối với thương nhân kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu);

c) Bản sao Đăng ký kế hoạch pha chế nguyên liệu thành phẩm xăng dầu, nhập khẩu nguyên liệu để pha chế thành phẩm xăng dầu;

d) Bản thuyết minh năng lực của từng cơ sở pha chế xăng dầu gồm các thông tin cơ bản sau:

- Tên xăng dầu thành phẩm; Bản công bố tiêu chuẩn áp dụng và chứng chỉ chất lượng phù hợp với bản công bố của loại xăng dầu thành phẩm được pha chế tại cơ sở;

- Phương pháp pha chế được sử dụng và hệ thống bồn bể, thiết bị tương ứng;

- Bảng kê khai chủng loại, chất lượng và xuất xứ các nguyên liệu, phụ gia dùng trong quá trình pha chế các loại xăng dầu thành phẩm;

- Năng lực phòng thử nghiệm hiện có tại cơ sở pha chế;

- Kế hoạch kiểm soát chất lượng xăng dầu pha chế.

2. Thẩm xét hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận đăng ký cơ sở pha chế xăng dầu:

a) Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ, trong thời hạn ba (03) ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ của thương nhân đầu mối, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng có văn bản yêu cầu thương nhân bổ sung;

b) Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, trong thời hạn bảy (07) ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ của thương nhân đầu mối, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng cấp Giấy chứng nhận đăng ký cơ sở pha chế xăng dầu (theo Mẫu 4. GCN quy định tại Phụ lục kèm theo Thông tư này) cho cơ sở pha chế xăng dầu với thời hạn hiệu lực không quá năm (05) năm kể từ ngày cấp.

Trường hợp hồ sơ chưa đáp ứng yêu cầu, cần phải thẩm định thực tế, trong thời hạn ba mươi (30) ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ đầy đủ, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tiến hành thẩm xét hồ sơ, cử chuyên gia hoặc thành lập đoàn thẩm định thực tế tại thương nhân đầu mối. Chi phí phục vụ hoạt động thẩm định của chuyên gia hoặc đoàn thẩm định do thương nhân đầu mối chi trả theo quy định của pháp luật hiện hành.

Căn cứ hồ sơ đăng ký, biên bản thẩm định thực tế và kết quả thực hiện hành động khắc phục đạt yêu cầu (nếu có), trong thời hạn mười (10) ngày làm việc, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng cấp Giấy chứng nhận đăng ký cơ sở pha chế xăng dầu (theo Mẫu 4. GCN quy định tại Phụ lục kèm theo Thông tư này) cho cơ sở pha chế xăng dầu với thời hạn hiệu lực không quá năm (05) năm kể từ ngày cấp.

Trong trường hợp từ chối cấp giấy chứng nhận, trong thời hạn mười (10) ngày làm việc, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng; thông báo lý do từ chối bằng văn bản cho thương nhân đầu mối;

c) Ba (03) tháng trước khi Giấy chứng nhận hết hiệu lực, nếu tiếp tục pha chế xăng dầu, thương nhân đầu mối làm thủ tục đăng ký lại theo quy định tại Khoản 1 Điều này;

d) Trường hợp điều chỉnh, bổ sung cơ sở pha chế xăng dầu, thương nhân đầu mối nộp hồ sơ theo quy định tại Khoản 1 Điều này.

3. Khi có sự thay đổi dưới đây về cơ sở pha chế xăng dầu, thương nhân đầu mối phải thông báo về Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng để được xem xét, quyết định việc pha chế xăng dầu:

a) Thay đổi địa chỉ nơi pha chế;

b) Thay đổi loại xăng dầu pha chế (bao gồm thay đổi về tiêu chuẩn công bố áp dụng);

c) Thay đổi thiết bị công nghệ pha chế.

Điều 17. Đình chỉ và hủy bỏ hiệu lực của Giấy chứng nhận đăng ký cơ sở pha chế xăng dầu

1. Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng xem xét, thực hiện đình chỉ hiệu lực có thời hạn của Giấy chứng nhận đăng ký cơ sở pha chế xăng dầu đã cấp trong các trường hợp sau:

a) Vi phạm các quy định về đo lường tại cơ sở pha chế;

b) Cơ sở pha chế không thực hiện đầy đủ kế hoạch kiểm soát chất lượng;

c) Phát hiện xăng dầu không bảo đảm chất lượng lưu thông trên thị trường được phân phối từ cơ sở pha chế này;

d) Bị đình chỉ hiệu lực Giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu;

đ) Không được cơ quan có thẩm quyền chứng nhận đăng ký kế hoạch pha chế nguyên liệu thành phẩm xăng dầu, nhập khẩu nguyên liệu để pha chế thành phẩm xăng dầu;

e) Không thông báo cho cơ quan quản lý nhà nước theo quy định tại Khoản 3 Điều 16 Thông tư này.

2. Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng căn cứ mức độ vi phạm, xem xét thực hiện hủy bỏ hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký cơ sở pha chế xăng dầu đã cấp trong các trường hợp sau:

a) Không đáp ứng các điều kiện kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu và điều kiện sản xuất xăng dầu;

b) Giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu của Thương nhân bị cơ quan có thẩm quyền thu hồi;

c) Vi phạm nhiều lần hoặc tái phạm các quy định về đo lường và chất lượng trong kinh doanh xăng dầu.

3. Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng hướng dẫn trình tự, thủ tục đình chỉ, hủy bỏ hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký cơ sở pha chế xăng dầu.

Mục 4. QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG XĂNG DẦU TẠI THƯƠNG NHÂN PHÂN PHỐI, TỔNG ĐẠI LÝ

Điều 18. Quản lý chất lượng xăng dầu tại thương nhân phân phối

Thương nhân phân phối xăng dầu phải thực hiện các quy định sau đây:

1. Xây dựng, áp dụng và duy trì hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 : 2008 hoặc hệ thống quản lý chất lượng chuyên ngành dầu khí theo tiêu chuẩn ISO/TS 29001 : 2010.

2. Lấy mẫu, niêm phong và lưu mẫu theo quy định tại Điều 7 Mục 1 Chương III của Thông tư này.

3. Niêm phong đối với xitec, hầm hàng, ngăn chứa và các van xuất nhập trên các phương tiện chứa xăng dầu trước khi vận chuyển cho khách hàng. Niêm phong phải được kiểm tra, xác nhận giữa hai bên và được thể hiện cụ thể trong hồ sơ giao nhận. Biên bản lấy mẫu, niêm phong, bàn giao mẫu và cam kết chất lượng xăng dầu (theo Mẫu 1. BBLM-NP-CKCL quy định tại Phụ lục kèm theo Thông tư này) phải được lưu giữ và cung cấp cho khách hàng, Bên vận chuyển đối với từng đợt giao hàng.

4. Có đủ trang thiết bị thử nghiệm hoặc thuê phòng thử nghiệm đáp ứng các quy định của pháp luật về chất lượng sản phẩm, hàng hóa và có đủ năng lực để kiểm tra, thử nghiệm các chỉ tiêu chất lượng xăng dầu theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia. Phòng thử nghiệm của thương nhân hoặc phòng thử nghiệm thuê ngoài phải xây dựng, áp dụng và duy trì hiệu lực hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO/IEC 17025 : 2007 hoặc tiêu chuẩn quốc tế ISO/IEC 17025 : 2005 đối với các phép thử xăng dầu.

5. Xây dựng và thực hiện quy chế kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định về chất lượng, đo lường trong hoạt động kinh doanh xăng dầu của đại lý, thương nhân nhận quyền bán lẻ xăng dầu trong hệ thống phân phối của thương nhân, bao gồm các nội dung sau:

a) Tần suất kiểm tra, giám sát và lấy mẫu thử nghiệm chất lượng xăng dầu trong hệ thống phân phối;

b) Lưu giữ các hồ sơ kết quả thực hiện quy chế kiểm tra, giám sát.

6. Bảo đảm chất lượng xăng dầu cung cấp trong hệ thống phân phối phù hợp với tiêu chuẩn công bố áp dụng và quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (đối với xăng dầu thuộc phạm vi điều chỉnh của quy chuẩn kỹ thuật quốc gia); Không được tiếp nhận xăng dầu từ nguồn trôi nổi, không rõ xuất xứ để bán tại các cửa hàng bán lẻ xăng dầu trực thuộc và giao cho các thương nhân nhận làm đại lý bán lẻ, thương nhân nhận quyền bán lẻ.

7. Cung cấp cho khách hàng, Bên vận chuyển bản sao tiêu chuẩn công bố áp dụng.

8. Thông báo cho cơ quan có thẩm quyền để xử lý theo quy định khi phát hiện xăng dầu có chất lượng không phù hợp quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn công bố áp dụng.

9. Có quy trình kiểm soát sự phù hợp của hệ thống bể chứa xăng dầu tại các cửa hàng bán lẻ thuộc sở hữu để duy trì chất lượng phù hợp quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn công bố áp dụng, bảo đảm hệ thống bể chứa xăng dầu không bị rò rỉ và chứa đựng lẫn loại xăng dầu và việc thực hiện kiểm tra bể chứa xăng dầu phải được lưu hồ sơ.

10. Lưu giữ bản sao giấy chứng nhận hợp quy, thông báo tiếp nhận công bố hợp quy, thông báo kết quả kiểm tra nhà nước về chất lượng nhập khẩu đối với xăng dầu nhập khẩu, tiêu chuẩn công bố áp dụng do thương nhân đầu mối cung cấp.

Điều 19. Quản lý chất lượng xăng dầu tại tổng đại lý

Thương nhân là tổng đại lý phải thực hiện các quy định sau đây:

1. Xây dựng, áp dụng và duy trì hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 : 2008 hoặc hệ thống quản lý chất lượng chuyên ngành dầu khí theo tiêu chuẩn ISO/TS 29001 : 2010.

2. Lấy mẫu, niêm phong và lưu mẫu theo quy định tại Điều 7 Mục 1 Chương III của Thông tư này.

3. Niêm phong đối với xitec, hầm hàng, ngăn chứa và các van xuất nhập trên các phương tiện chứa xăng dầu trước khi vận chuyển cho khách hàng. Việc niêm phong phải được kiểm tra, xác nhận giữa hai bên và được thể hiện cụ thể trong hồ sơ giao nhận. Biên bản lấy mẫu, niêm phong, bàn giao mẫu và cam kết chất lượng xăng dầu (theo Mẫu 1. BBLM-NP-CKCL quy định tại Phụ lục kèm theo Thông tư này) phải được lưu giữ và cung cấp cho khách hàng, Bên vận chuyển đối với từng đợt giao hàng.

4. Chỉ được ký hợp đồng làm tổng đại lý xăng dầu cho một thương nhân đầu mối. Nếu thương nhân đầu mối đó không kinh doanh nhiên liệu sinh học, được ký thêm hợp đồng làm tổng đại lý cho một thương nhân đầu mối khác chỉ để kinh doanh nhiên liệu sinh học. Hợp đồng phải quy định rõ về mức chất lượng, chủng loại xăng dầu và trách nhiệm của các bên đối với chất lượng xăng dầu trong quá trình vận chuyển, lưu thông phân phối.

5. Xây dựng và thực hiện quy chế kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định về chất lượng, đo lường trong hoạt động kinh doanh xăng dầu của đại lý, thương nhân nhận quyền bán lẻ xăng dầu trong hệ thống phân phối của thương nhân, bao gồm các nội dung sau:

a) Tần suất kiểm tra, giám sát và lấy mẫu thử nghiệm chất lượng xăng dầu trong hệ thống phân phối;

b) Lưu giữ các hồ sơ kết quả thực hiện quy chế kiểm tra, giám sát.

6. Đối với xăng dầu thuộc phạm vi điều chỉnh của quy chuẩn kỹ thuật quốc gia: Chỉ được phân phối xăng dầu đã thực hiện chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy hoặc có Thông báo kết quả kiểm tra lô hàng nhập khẩu đạt yêu cầu theo quy định tại quy chuẩn kỹ thuật quốc gia; bảo đảm chất lượng xăng dầu phù hợp quy chuẩn kỹ thuật quốc gia khi xuất cho khách hàng.

Đối với xăng dầu không thuộc phạm vi điều chỉnh của quy chuẩn kỹ thuật quốc gia: Chỉ được phân phối xăng dầu phù hợp tiêu chuẩn công bố áp dụng.

7. Cung cấp cho khách hàng, Bên vận chuyển bản sao tiêu chuẩn công bố áp dụng.

8. Cung cấp cho khách hàng, Bên vận chuyển Biên bản lấy mẫu, niêm phong, bàn giao mẫu và cam kết chất lượng xăng dầu (theo Mẫu 1. BBLM-NP-CKCL quy định tại Phụ lục kèm theo Thông tư này) đối với từng đợt giao hàng.

9. Thông báo cho cơ quan có thẩm quyền để xử lý theo quy định khi phát hiện xăng dầu có chất lượng không phù hợp quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hiện hành, tiêu chuẩn công bố áp dụng.

10. Có quy trình kiểm soát sự phù hợp của hệ thống bể chứa xăng dầu tại các cửa hàng bán lẻ thuộc sở hữu để duy trì chất lượng phù hợp quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn công bố áp dụng, bảo đảm hệ thống bể chứa xăng dầu không bị rò rỉ và chứa đựng lẫn các loại xăng dầu và việc thực hiện kiểm tra bể chứa xăng dầu phải được lưu hồ sơ.

11. Lưu giữ hồ sơ chất lượng theo quy định, bao gồm:

a) Bản sao tiêu chuẩn công bố áp dụng do thương nhân đầu mối cung cấp;

b) Hóa đơn hoặc bản sao hóa đơn mua hàng;

c) Hồ sơ khác có liên quan đến chất lượng xăng dầu (nếu có).

Mục 5. QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG XĂNG DẦU TẠI ĐẠI LÝ, THƯƠNG NHÂN NHẬN QUYỀN BÁN LẺ VÀ CỬA HÀNG BÁN LẺ XĂNG DẦU

Điều 20. Quản lý chất Iượng xăng dầu trong phân phối tại đại lý, thương nhân nhận quyền bán lẻ xăng dầu

Đại lý, thương nhân nhận quyền bán lẻ xăng dầu phải thực hiện các quy định sau đây:

1. Xây dựng, áp dụng và duy trì hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 : 2008 hoặc hệ thống quản lý chất lượng chuyên ngành dầu khí theo tiêu chuẩn ISO/TS 29001 : 2010. Phạm vi áp dụng hệ thống quản lý phải bao gồm các cửa hàng bán lẻ xăng dầu thuộc sở hữu hoặc đồng sở hữu của thương nhân.

2. Có quy trình kiểm soát sự phù hợp của hệ thống bể chứa xăng dầu tại các cửa hàng bán lẻ để duy trì chất lượng phù hợp quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn công bố áp dụng, bảo đảm hệ thống bể chứa xăng dầu không bị rò rỉ và chứa đựng lẫn các loại xăng dầu và việc thực hiện kiểm tra bể chứa xăng dầu phải được lưu hồ sơ.

3. Lấy mẫu, niêm phong và lưu mẫu theo quy định tại Điều 7 Mục 1 Chương III của Thông tư này.

4. Kiểm tra niêm phong của xitec, hầm hàng, ngăn chứa và các van xuất nhập trên các phương tiện chứa xăng dầu trước khi nhập hàng và kiểm tra niêm phong của bình chứa mẫu được lấy tại kho của thương nhân đầu mối hoặc tổng đại lý.

5. Được ký hợp đồng với tổng đại lý hoặc thương nhân phân phối xăng dầu hoặc thương nhân đầu mối theo quy định của Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu. Hợp đồng phải quy định rõ về mức chất lượng, chủng loại xăng dầu và trách nhiệm của các bên đối với chất lượng xăng dầu trong quá trình vận chuyển, lưu thông phân phối.

6. Bảo đảm cung cấp cho người tiêu dùng xăng dầu phù hợp quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn công bố áp dụng.

7. Ngừng ngay việc bán xăng dầu và thông báo cho cơ quan có thẩm quyền để xử lý theo quy định khi phát hiện xăng dầu có chất lượng không phù hợp quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn công bố áp dụng.

8. Lưu hồ sơ chất lượng theo quy định đối với từng loại xăng dầu khi nhập vào do thương nhân đầu mối hoặc tổng đại lý cung cấp, bao gồm:

a) Hóa đơn hoặc bản sao hóa đơn mua hàng;

b) Hồ sơ kiểm soát sự phù hợp của hệ thống bể chứa xăng dầu;

c) Hồ sơ khác có liên quan đến chất lượng xăng dầu (nếu có).

Điều 21. Quản lý chất lượng xăng dầu tại cửa hàng bán lẻ xăng dầu

Thương nhân kinh doanh xăng dầu có sở hữu cửa hàng bán lẻ xăng dầu phải thực hiện các quy định sau đây:

1. Thực hiện quy trình kiểm soát hệ thống bể chứa xăng dầu do thương nhân chủ sở hữu cửa hàng xăng dầu ban hành để duy trì chất lượng phù hợp quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn công bố áp dụng; bảo đảm hệ thống bể chứa xăng dầu không bị rò rỉ và chứa đựng lẫn các loại xăng dầu và việc thực hiện kiểm tra bể chứa xăng dầu phải được lưu hồ sơ.

2. Lấy mẫu, niêm phong và lưu mẫu theo quy định tại Điều 7 Mục 1 Chương III của Thông tư này.

3. Kiểm tra niêm phong của xitec, hầm hàng, ngăn chứa và các van xuất nhập trên các phương tiện chứa xăng dầu trước khi nhập hàng và kiểm tra niêm phong của bình chứa mẫu được lấy tại kho của thương nhân đầu mối hoặc tổng đại lý hoặc thương nhân phân phối.

4. Thông báo công khai ở vị trí để nhận biết cho người tiêu dùng các thông tin về: loại xăng dầu kinh doanh theo quy định của quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hiện hành; tiêu chuẩn công bố áp dụng.

5. Lưu hồ sơ chất lượng theo quy định đối với từng loại xăng dầu khi nhập vào, bao gồm:

a) Biên bản lấy mẫu, niêm phong, bàn giao mẫu và cam kết chất lượng xăng dầu của thương nhân đầu mối hoặc tổng đại lý hoặc thương nhân phân phối xăng dầu (theo Mẫu 1. BBLM-NP-CKCL quy định tại Phụ lục kèm theo Thông tư này);

b) Biên bản lấy mẫu, bàn giao mẫu và kiểm tra niêm phong (theo Mẫu 2. BBLM-BGM-KTNP quy định tại Phụ lục kèm theo Thông tư này);

c) Hồ sơ kiểm soát hệ thống bể chứa xăng dầu.

Mục 6. QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG XĂNG DẦU TRONG KINH DOANH DỊCH VỤ VẬN CHUYỂN XĂNG DẦU

Điều 22. Quản lý chất lượng xăng dầu trong kinh doanh dịch vụ vận chuyển

Thương nhân kinh doanh dịch vụ vận chuyển xăng dầu phải thực hiện các quy định sau đây:

1. Xây dựng, áp dụng và duy trì hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 : 2008 hoặc hệ thống quản lý chất lượng chuyên ngành dầu khí theo tiêu chuẩn ISO/TS 29001 : 2010.

2. Bảo đảm chất lượng xăng dầu vận chuyển phù hợp với chất lượng của mẫu lưu gửi kèm theo phương tiện vận chuyển do Bên giao xăng dầu cung cấp; bảo đảm tính nguyên vẹn của các niêm phong tại các xitec, hầm hàng, ngăn chứa của phương tiện vận chuyển và mẫu lưu theo phương tiện trong suốt quá trình vận chuyển; không thực hiện các hành vi làm ảnh hưởng đến chất lượng xăng dầu trong suốt quá trình vận chuyển.

3. Ngừng ngay việc vận chuyển xăng dầu và thông báo cho cơ quan có thẩm quyền để xử lý theo quy định khi phát hiện xăng dầu có chất lượng không phù hợp quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hiện hành, tiêu chuẩn công bố áp dụng.

4. Lưu hồ sơ chất lượng trong quá trình vận chuyển, bao gồm:

a) Biên bản lấy mẫu, niêm phong, bàn giao mẫu và cam kết chất lượng xăng dầu của thương nhân đầu mối hoặc tổng đại lý (theo Mẫu 1. BBLM-NP-CKCL quy định tại Phụ lục kèm theo Thông tư này);

b) Biên bản lấy mẫu, bàn giao mẫu và kiểm tra niêm phong của đại lý, cửa hàng bán lẻ xăng dầu (theo Mẫu 2. BBLM-BGM-KTNP quy định tại Phụ lục kèm theo Thông tư này).

Mục 7. QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG XĂNG DẦU XUẤT KHẨU

Điều 23. Quản lý chất lượng xăng dầu xuất khẩu

1. Thương nhân xuất khẩu xăng dầu phải cung cấp xăng dầu cho thương nhân nước ngoài đúng chất lượng theo hợp đồng đã ký kết.

2. Trường hợp xăng dầu xuất khẩu bị trả lại, thương nhân xuất khẩu xăng dầu phải thực hiện các biện pháp quản lý chất lượng theo quy định của pháp luật trước khi đưa ra lưu thông trên thị trường nội địa.

Chương IV

TRÁCH NHIỆM CỦA THƯƠNG NHÂN KINH DOANH XĂNG DẦU VÀ CƠ QUAN NHÀ NƯỚC, TỔ CHỨC, CÁ NHÂN LIÊN QUAN

Điều 24. Trách nhiệm của thương nhân kinh doanh xăng dầu

1. Thực hiện các yêu cầu về đo lường, chất lượng tương ứng quy định tại Thông tư này.

2. Tuân thủ quy định về sử dụng đơn vị đo; thực hiện đúng nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật về đo lường khi tham gia hoạt động đo lường trong kinh doanh xăng dầu.

3. Chỉ được đưa vào lưu thông trên thị trường các loại xăng dầu đáp ứng các yêu cầu về chất lượng theo quy định tại Thông tư này.

4. Thực hiện các biện pháp theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền để người có trách nhiệm và nghĩa vụ liên quan có thể kiểm tra phương pháp đo, kết quả đo, chất lượng của xăng dầu cung cấp cho khách hàng.

5. Chịu sự thanh tra, kiểm tra về đo lường theo quy định của pháp luật. Tuân thủ yêu cầu của cơ quan, người có thẩm quyền trong quá trình thanh tra, kiểm tra (bao gồm cả kiểm tra đặc thù) theo quy định. Chấp hành quyết định thanh tra, kiểm tra của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

6. Tuân thủ quy chế kiểm tra, giám sát về chất lượng, đo lường trong hoạt động kinh doanh xăng dầu đối với hệ thống phân phối do thương nhân tổ chức. Thông báo bằng văn bản về những vi phạm trong hệ thống phân phối cho cơ quan có thẩm quyền để xử lý theo quy định.

7. Lưu giữ hồ sơ đo lường, chất lượng theo quy định tại Thông tư này.

Điều 25. Trách nhiệm của tổ chức kiểm định phương tiện đo

1. Không thực hiện kiểm định các cột đo xăng dầu được cải tạo, lắp ráp chắp vá không đúng với mẫu đã phê duyệt hoặc các cột đo xăng dầu không đáp ứng đầy đủ các yêu cầu quy định tại các Điểm a, b, c và d Khoản 1 và Khoản 7 Điều 6 của Thông tư này.

2. Khi phát hiện hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật về đo lường, chất lượng phải thông báo ngay và phối hợp với cơ quan nhà nước về đo lường, chất lượng tại địa phương để xử lý theo quy định của pháp luật.

3. Tuân thủ quy định về trách nhiệm của tổ chức kiểm định phương tiện đo tại Thông tư này và các văn bản quy phạm pháp luật khác về đo lường.

Điều 26. Trách nhiệm của cơ sở sản xuất, nhập khẩu, cung cấp phương tiện đo

1. Thực hiện biện pháp kiểm soát về đo lường (như phê duyệt mẫu, kiểm định ban đầu) phương tiện đo theo quy định tại Thông tư này và các quy định khác của pháp luật về đo lường.

2. Chịu trách nhiệm về việc sửa chữa cột đo xăng dầu do chính cơ sở hoặc các đơn vị, đại lý được cơ sở ủy quyền thực hiện theo quy định tại Khoản 6 Điều 6 của Thông tư này.

3. Thực hiện các biện pháp ngăn ngừa, phòng chống sự tác động làm thay đổi các đặc trưng kỹ thuật đo lường chính hoặc chương trình điều khiển của phương tiện đo so với mẫu đã phê duyệt trong quá trình sử dụng (ví dụ như: không giao cho các đơn vị, đại lý được cơ sở ủy quyền thực hiện việc nạp chương trình điều khiển cho các IC chương trình cột đo xăng dầu; thực hiện giải pháp kỹ thuật, thiết bị kỹ thuật để nhận dạng chương trình điều khiển, IC chương trình của cột đo xăng dầu do cơ sở sản xuất, nhập khẩu, cung cấp; giải pháp để ngăn ngừa cơ sở khác tự ý tháo lắp, thay thế IC chương trình, nạp lại chương trình điều khiển của cột đo xăng dầu do cơ sở sản xuất, nhập khẩu cung cấp...). Báo cáo kịp thời bằng văn bản việc thực hiện các biện pháp đó tới Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng để thông báo cho Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng các địa phương khi được đề nghị.

4. Tuân thủ quy định về trách nhiệm của cơ sở sản xuất, nhập khẩu, cung cấp phương tiện đo tại Thông tư này và các văn bản quy phạm pháp luật khác về đo lường.

Điều 27. Trách nhiệm của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

1. Ban hành văn bản kỹ thuật hướng dẫn thực hiện lấy mẫu xăng dầu quy định tại Mục 1 Chương III Thông tư này.

2. Phê duyệt mẫu phương tiện đo; cấp giấy chứng nhận đăng ký và chỉ định tổ chức kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường theo quy định của pháp luật về đo lường.

3. Quy định chi tiết về yêu cầu kỹ thuật đo lường đối với phương tiện đo, hệ thống đo; hướng dẫn cụ thể về nghiệp vụ kỹ thuật kiểm tra phép đo, kết quả đo, việc chuyển đổi kết quả đo lượng xăng dầu về điều kiện cơ sở.

4. Chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp có đủ năng lực thực hiện việc đánh giá sự phù hợp xăng dầu theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và theo quy định của Thông tư này.

5. Chủ trì thực hiện kiểm tra nhà nước về chất lượng xăng dầu nhập khẩu; hướng dẫn quy trình xử lý xăng dầu nhập khẩu có chất lượng không phù hợp quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và tiêu chuẩn công bố áp dụng.

6. Hướng dẫn thương nhân kinh doanh xăng dầu thực hiện các biện pháp để người có quyền và nghĩa vụ liên quan có thể kiểm tra phép đo, kết quả đo, chất lượng của xăng dầu cung cấp cho khách hàng.

7. Tổ chức hoạt động thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ về đo lường, chất lượng cho các cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân liên quan trong kinh doanh xăng dầu theo quy định tại Thông tư này.

8. Chủ trì thực hiện thanh tra, kiểm tra hoạt động pha chế xăng dầu của thương nhân đầu mối.

9. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan thực hiện thanh tra, kiểm tra nhà nước về đo lường, chất lượng theo quy định tại Thông tư này và các quy định của pháp luật khác có liên quan.

Điều 28. Trách nhiệm của Sở Khoa học và Công nghệ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

1. Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc trong việc triển khai thực hiện các quy định tại Thông tư này trên địa bàn địa phương.

2. Phê duyệt kế hoạch thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ về đo lường, chất lượng trên cơ sở đề xuất của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng theo quy định tại Thông tư này trên địa bàn địa phương.

3. Chỉ đạo Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện thanh tra, kiểm tra nhà nước về đo lường, chất lượng xăng dầu của tổng đại lý, đại lý, cửa hàng bán lẻ xăng dầu và thương nhân kinh doanh dịch vụ vận chuyển xăng dầu trên địa bàn và các nhiệm vụ khác theo quy định tại Thông tư này và các quy định của pháp luật khác có liên quan.

4. Định kỳ tháng 3 hằng năm hoặc đột xuất khi có yêu cầu, tổng hợp báo cáo Bộ Khoa học và Công nghệ và Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tình hình thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm về đo lường, chất lượng trong hoạt động bán lẻ xăng dầu trên địa bàn địa phương.

Điều 29. Trách nhiệm của Chi cục Tiêu chuẩn Đo Iường Chất lượng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

1. Thực hiện các nhiệm vụ được giao trong Thông tư này.

2. Tổ chức hoạt động thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ về đo lường, chất lượng cho các tổ chức, cá nhân liên quan trong kinh doanh xăng dầu theo kế hoạch đã được Sở Khoa học và Công nghệ phê duyệt.

3. Thực hiện việc kiểm tra nhà nước về đo lường, chất lượng xăng dầu của tổng đại lý, đại lý, thương nhân, nhận quyền bán lẻ xăng dầu, cửa hàng bán lẻ xăng dầu và thương nhân kinh doanh dịch vụ vận chuyển xăng dầu trên địa bàn địa phương theo quy định tại Thông tư này và các quy định của pháp luật khác có liên quan; phối hợp với cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong việc kiểm tra nhà nước về đo lường, chất lượng và các nhiệm vụ khác theo quy định tại Thông tư này và các quy định của pháp luật khác có liên quan.

4. Định kỳ tháng 3 hằng năm hoặc đột xuất khi có yêu cầu, tổng hợp báo cáo Sở Khoa học và Công nghệ tình hình kiểm tra về đo lường, chất lượng trong hoạt động bán lẻ xăng dầu trên địa bàn địa phương.

Chương V

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 30. Hiệu lực thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 4 năm 2016.

2. Thông tư số 11/2010/TT-BKHCN ngày 30 tháng 7 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về quản lý đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu quy định tại Nghị định số 84/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu hết hiệu lực thi hành kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực.

Điều 31. Tổ chức thực hiện

1. Trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia được viện dẫn trong Thông tư này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thì thực hiện theo các văn bản mới.

2. Cơ quan Thanh tra Khoa học và Công nghệ và các cơ quan thanh tra khác trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mình, thực hiện thanh tra về đo lường, chất lượng xăng dầu theo quy định của pháp luật về thanh tra.

3. Trường hợp kết hợp kiểm tra nhà nước về đo lường và kiểm tra nhà nước về chất lượng xăng dầu, cơ quan kiểm tra được thực hiện lấy mẫu theo quy định tại Thông tư này để kết hợp kiểm tra theo quy định.

4. Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng hướng dẫn và tổ chức thực hiện Thông tư này.

5. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân kịp thời phản ánh về Bộ Khoa học và Công nghệ để xem xét, giải quyết.

Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ;
- Các Phó Thủ tướng CP;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Cục Kiểm tra VBQPPL (Bộ Tư pháp);
- Công báo;
- Lưu: VT, PC, TĐC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Việt Thanh

PHỤ LỤC

CÁC BIỂU MẪU
(Ban hành kèm theo Thông tư số 15/2015/TT-BKHCN ngày 25 tháng 8 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

1. Mẫu biên bản lấy mẫu, niêm phong, bàn giao mẫu và cam kết chất lượng:

Mẫu 1. BBLM-NP-CKCL

2. Mẫu biên bản lấy mẫu, bàn giao mẫu và kiểm tra niêm phong:

Mẫu 2. BBLM-BGM-KTNP

3. Mẫu đơn đăng ký cơ sở pha chế xăng dầu:

Mẫu 3. ĐĐK

4. Mẫu Giấy chứng nhận đăng ký cơ sở pha chế xăng dầu:

Mẫu 4. GCN

Mẫu 1. BBLM-NP-CKCL
15/2015/TT-BKHCN

BÊN GIAO XĂNG DẦU
(ghi rõ tên doanh nghiệp)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

…………., ngày …. tháng ….. năm ……..

BIÊN BẢN LẤY MẪU, NIÊM PHONG, BÀN GIAO MẪU
VÀ CAM KẾT CHẤT LƯỢNG

Số: …………………

1. Tên, loại xăng dầu: ………………………………………………………………………….

2. Nguồn hàng (tên kho, bể cấp xăng dầu): …………………………………………………

3. Phương pháp lấy mẫu:

□ lấy mẫu di động □ lấy mẫu cục bộ □ lấy mẫu bằng dụng cụ MMC

□ lấy mẫu tại vị trí cấp phát

4. Tiêu chuẩn công bố áp dụng: ………………………………………………………………

5. Tên khách hàng nhận xăng dầu: …………………………………………………………...

6. Loại phương tiện vận chuyển, biển kiểm soát, tên doanh nghiệp vận chuyển: ………

……………………………………………………………………………………………………..

7. Số niêm phong trên phương tiện vận chuyển: (ghi toàn bộ số niêm phong trên phương tiện vận chuyển) ………………………………………………………………………

8. Số mẫu lấy: 01 mẫu có mã số niêm phong ………………………., giao cho Bên vận chuyển bảo quản và bàn giao cho Bên nhận xăng dầu.

9. Mức chất lượng:

..... (tên thương nhân đầu mối/tổng đại lý) cam kết chất lượng mặt hàng xuất cho khách hàng ..... (kèm theo bình mẫu/chai mẫu có số niêm phong ………………..) phù hợp tiêu chuẩn công bố áp dụng số: ………………………… và yêu cầu kỹ thuật quy định tại quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (đối với xăng dầu thuộc phạm vi điều chỉnh của QCVN).

……… (tên thương nhân đầu mối/tổng đại lý) chịu trách nhiệm trước pháp luật về những nội dung đã cam kết nêu trên.

Biên bản này được lập thành 03 bản, mỗi Bên (Bên giao xăng dầu, Bên vận chuyển và Bên nhận xăng dầu) lưu 01 bản và có giá trị pháp lý như nhau.

Đại diện Bên vận chuyển
(Họ tên, chữ ký)

Đại diện Bên giao xăng dầu
(Họ tên, chữ ký, đóng dấu)

Mẫu 2. BBLM-BGM-KTNP
15/2015/TT-BKHCN

BÊN NHẬN XĂNG DẦU
(ghi rõ tên doanh nghiệp)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

………., ngày …. tháng ….. năm …………

BIÊN BẢN LẤY MẪU, BÀN GIAO MẪU
VÀ KIỂM TRA NIÊM PHONG

Số: ……………………..

1. Tên, loại xăng dầu: …………………………………………………………………………

2. Tên thương nhân xuất hàng: ………………………………………………………………

3. Số lượng xăng dầu nhập: ………………………………………………………………….

4. Tên doanh nghiệp vận chuyển: ……………………………………………………………

5. Loại phương tiện vận chuyển, biển kiểm soát: ………………………………………….

6. Số niêm phong trên phương tiện vận chuyển (ghi toàn bộ số niêm trên phương tiện vận chuyển): ………………………………………………………………………………………………

7. Số mẫu của Bên giao xăng dầu được chuyển theo phương tiện vận chuyển: 01 đơn vị mẫu. Số niêm phong trên bình mẫu (chai mẫu): ……………………………………….

8. Số mẫu lấy trước khi nhập hàng: 01 mẫu (không chia thành đơn vị mẫu). Số niêm phong bình mẫu (chai mẫu): ………………………………………………………………

Sau khi kiểm tra, hai bên thống nhất xác nhận các niêm phong trên phương tiện vận chuyển, bình mẫu (chai mẫu) do Bên giao xăng dầu gửi và bình mẫu (chai mẫu) lấy từ phương tiện vận chuyển trước khi nhập hàng còn nguyên vẹn, đủ niêm phong và các số niêm phong trùng với các số niêm phong được nêu trong Biên bản lấy mẫu, niêm phong, bàn giao mẫu và cam kết chất lượng số:.... ngày …. tháng …. năm …. của ….. (tên Bên giao xăng dầu).

Mẫu lưu tại ………. (tên Bên nhận xăng dầu) là mẫu đại diện trong trường hợp xảy ra tranh chấp về chất lượng.

Biên bản này được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ một bản và có giá trị pháp lý như nhau.

Đại diện Bên vận chuyển
(Họ tên, chữ ký)

Đại diện Bên giao xăng dầu
(Họ tên, chữ ký, đóng dấu)

Mẫu 3. ĐĐK
15/2015/TT-BKHCN

TÊN DOANH NGHIỆP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

………., ngày …. tháng ….. năm …………

ĐĂNG KÝ CƠ SỞ PHA CHẾ XĂNG DẦU

Kính gửi: Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Tên doanh nghiệp: ………………………………………………………………………………

Địa chỉ trụ sở chính: …………………………………………………………………………….

Số điện thoại: ………………………………………… Số fax: ……………………………….

Giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu số ……. do…………… cấp ngày ... tháng ... năm ... (đối với thương nhân xuất, nhập khẩu)

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số ………….. do ……………… cấp ngày ... tháng ... năm ... (đối với thương nhân sản xuất xăng dầu).

Căn cứ Thông tư 15/2015/TT-BKHCN ngày 25 tháng 8 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, (tên doanh nghiệp) đăng ký pha chế xăng dầu tại các cơ sở:

1. Danh sách các cơ sở đăng ký pha chế xăng dầu

STT

Tên cơ sở pha chế

Địa chỉ

Loại xăng dầu pha chế

1

2

2. Văn bản, tài liệu kèm theo bao gồm:

a) Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (đối với doanh nghiệp sản xuất xăng dầu) hoặc Giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu do Bộ Công Thương cấp (đối với thương nhân kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu);

b) Bản sao văn bản đăng ký kế hoạch pha chế nguyên liệu thành phẩm xăng dầu, nhập khẩu nguyên liệu để pha chế thành phẩm xăng dầu;

c) Tài liệu thuyết minh năng lực của từng cơ sở điểm pha chế xăng dầu.

Doanh nghiệp chịu trách nhiệm trước pháp luật về những nội dung kê khai trên đây và cam kết thực hiện đúng quy định tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu và Thông tư số 15/2015/TT-BKHCN ngày 25 tháng 8 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu.

Đại diện doanh nghiệp
(Họ tên, chữ ký, đóng dấu)

Mẫu 4. GCN
15/2015/TT-BKHCN

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN
ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: /GCN-TĐC

Hà Nội, ngày ... tháng ... năm ……

GIẤY CHỨNG NHẬN
ĐĂNG KÝ CƠ SỞ PHA CHẾ XĂNG DẦU

Căn cứ Quyết định số 27/2014/QĐ-TTg ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ;

Căn cứ Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu;

Căn cứ Thông tư số 15/2015/TT-BKHCN ngày 25 tháng 8 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Đánh giá hợp chuẩn và hợp quy, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng chứng nhận:

1. (Tên doanh nghiệp)

Địa chỉ trụ sở chính: ……………………………………………………………………………

Số điện thoại: ……………………………………. Số fax: ……………………………………

Đã đăng ký các cơ sở pha chế xăng dầu:

STT

Tên cơ sở pha chế

Địa chỉ

Loại xăng dầu pha chế

1

2

3

2. (Tên doanh nghiệp) phải bảo đảm chất lượng xăng dầu tại các cơ sở pha chế theo đúng quy định trước khi đưa ra lưu thông trên thị trường.

3. Giấy chứng nhận có hiệu lực ... năm kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, HCHQ.

TỔNG CỤC TRƯỞNG

THE MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
---------------

No.15/2015/TT-BKHCN

Hanoi, August 25, 2015

 

CIRCULAR

STIPULATING METROLOGY AND QUALITY STANDARDS IN PETROLEUM TRADING OPERATIONS

Pursuant to the Law on Technical Regulations and Standards dated June 29, 2006;

Pursuant to the Law on Product and Commodity Quality dated November 21, 2007;

Pursuant to the Law on Metrology dated November 11, 2011;

Pursuant to the Government’s Decree No. 83/2014/ND-CP dated September 3, 2014 on trade in petroleum products;

Pursuant to the Government’s Decree No. 20/2013/ND-CP dated February 26, 2013 on defining the functions, tasks, powers and organizational structure of the Ministry of Science and Technology;

Pursuant to the Prime Minister’s Decision No. 53/2012/QD-TTg dated November 22, 2012 on introducing the roadmap that outlines application of the blend rates of biological fuels to traditional fuels;   

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

The Minister of Science and Technology hereby promulgates this Circular that provides for metrology and quality standards in petroleum trading operations.

Chapter I

GENERAL PROVISIONS

Article 1. Scope of application

This Circular provides for metrology and quality standards in petroleum trading operations, and application process and procedure for grant of registration as petroleum preparation facilities operating in Vietnam.  

Article 2. Applicable entities

1. This Circular shall apply to the following entities:

a) Petroleum traders;

b) State management authorities for metrology and quality standards, and state agencies and other relevant organizations or individuals.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a) Traders who manufacture, import and prepare petroleum products to meet their own particular demands and not to launch them into the market as registered with the Ministry of Industry and Trade.

b) Aviation jet fuels.

Article 3. Definition

For the purposes of this Circular, terms used herein are construed as follows:

1. Measurement refers to a combination of steps to be taken to determine the amount of a petroleum product of which measure is required.

2. Measuring instrument refers to a technical device for performing measurements.

3. Petroleum consignor refers to traders engaged in petroleum export and import business, petroleum production, petroleum distribution, or those authorized as general petroleum trading agencies, that deliver petroleum products under terms and conditions of signed petroleum sale contracts.

4. Petroleum consignee refers to traders engaged in petroleum export and import business, petroleum production, petroleum distribution, and those authorized as general petroleum trading agencies, or those who contractually act as petroleum retailers, or those conceded the right to retail petroleum products, that take delivery of petroleum products under terms and conditions of signed petroleum sale contracts.

5. Petroleum shipper refers to traders engaged in petroleum business activities by taking delivery of petroleum products from the Petroleum Consignor, carrying and transferring petroleum cargos to the Petroleum Consignee.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 4. Principles of metrology and quality administration

1. Petroleum products of petroleum manufacturing, preparation and import traders that fall within the scope of application in the effective national technical regulations on gasoline, diesel fuel and biofuel (hereinafter referred to as national technical regulation) issued by the Minister of Science and Technology must be accredited by certification and declaration of conformity under the national technical regulations before being launched into the market.

2. With respect to petroleum products that do not fall within the scope of application in the national technical regulations, petroleum production, preparation or import traders must declare applicable standards and ensure that petroleum quality is conformable to these prevailing standards before they are allowed for trading in the market. 

3. Responsibilities for petroleum quality, whenever there is any complaint or dispute that may arise, shall be determined by testing stored samples obtained in specific stages of production, preparation, importation, transportation, sale and distribution.

4. Petroleum traders shall be responsible for petroleum metrological and quality management in their own distribution system and assume joint responsibility for acts of violations regarding metrology and quality committed by general agencies, agents and traders conceded the right to retail petroleum products that belong to their own distribution system.

Chapter II

METROLOGY PROVISIONS IN PETROLEUM TRADING OPERATIONS

Article 5. Importation, production, preparation, distribution, storage and carriage of petroleum products

Traders who import, manufacture, prepare, distribute, store and carry petroleum products must comply with the following metrological regulations:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a) Parts or components of such measuring instrument are required to be consistent with samples which have been statutorily approved; 

b) Parts, components or functions which is likely to cause any interference or change in main technical and metrological characteristics of such measuring instrument are subject to security sealing or lead sealing by inspecting organizations;

c) Such measuring instrument is required to have the measurement range relevant to the amount of petroleum products that require to be measured;

d) Such measuring equipment has passed inspections in accordance with metrological laws and regulations; inspection accreditation (certification marks, inspection stamps and inspection certificates) must remain valid.

2. When one or several measuring instrument(s) defined in paragraph 1 of this Article is installed in combination with other parts or components to become a measuring system for the purpose of determining the petroleum amount in trading transactions or payments carried out between organizations or individuals, this measuring system must meet technical and metrological requirements stated in metrological laws and regulations.  

3. Such traders must be subject to requirements under which used measuring instruments and systems are consistent with instructions given by production or importation establishments and professional or specialized metrological requirements under the guidance of competent authorities for metrological operations. In the event that any operational defects or malfunctions of measuring instruments or systems are found, traders who own or use these instruments or systems are forced to stop using them and take any possible remedial measures to ensure that they conform to regulatory requirements.

4. The error in measurements of the petroleum amount is not allowed to exceed 1.5 times the permitted error limit of measuring instruments or measuring systems respectively defined in paragraph 1 or 2 of this Article. The result of measurement of the petroleum amount must be converted to standard conditions (temperature: 15°C and pressure: 101325 Pa).

5. Such traders must design the plan and periodically carry out self inspection of measuring instruments, systems and measurement conditions in order to ensure that the petroleum amount calculated in trading and payment transactions with suppliers and customers is conformable to equivalent regulations laid down in paragraph 4 of this Article.    Documentation about periodic inspections must be preserved until the subsequent inspection of measuring instruments is completed in places convenient for inspections or examinations conducted by relevant competent persons or authorities.

Article 6. Retail trades in petroleum products

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. Fuel dispensers used for determining the amount of petroleum products in trading or payment transactions carried out between organizations or individuals are required to conform to the following requirements:

a) Components, parts and functions of fuel dispensers must correspond to approved samples; in case of the initial inspection occurring before being brought into operation, these components, parts or functions of such fuel dispensers must be 100% brand new;

b) Parts, components or functions which is likely to cause any interference or change in main technical and metrological characteristics of fuel dispensers are subject to security sealing or lead sealing by inspecting organizations;

c) Circuit breakers or power breaking devices of fuel dispensers available in retail fuel stations must ensure compliance with regulations on fire safety and prevention, and are installed in the same position. They must be installed in the position accessible for power breaking activities whenever necessary; must not be installed in an invisible or unreachable position. The power supply to these fuel dispensers should not be interrupted by remote control appliances or devices;

d) Switches connected to controller circuits are not installed outside of these fuel dispensers (except for those that designed by manufacturers to terminate the petroleum dispensing process). Use of equipment or devices (for example, remote control sets, cell phones, computers, etc.) is not allowed as such equipment or devices may change main technical and metrological characteristics of a fuel dispenser;

dd) Such fuel dispensers have passed inspections in accordance with metrological laws and regulations; their inspection accreditation (certification marks, inspection stamps and inspection certificates) must remain valid.

2. These traders must conform to fuel dispenser requirements under the instructions of manufacturing and import establishments. 

3. The error in measurements of the petroleum amount is not allowed to exceed 1.5 times the positive permitted error limit of measuring instruments used for selling petroleum products. The result of measurement of the petroleum amount is obtained under practical measuring conditions.

4. These traders must prepare measuring cups or jugs that have the volume of 1L, 2L, 5L or 10L and graduated cylinders with proper measurement range in order to carry out their periodic self-inspections in accordance with paragraph 5 of this Article.  Measuring cups or jugs must pass an initial inspection and are not deformed or damaged during usage.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

6. If the result of measurement of the petroleum amount is found to fail to ensure requirements set out in paragraph 3 of this Article or if a fuel dispenser is damaged and subject to calibration, repair or replacement (hereinafter referred to as repair) of components, parts or functions (hereinafter referred to as part) which have been sealed or lead-sealed, traders must take the following remedial measures:

a) Stop using these measuring instruments; do not expunge seals or lead seals attached to fuel dispensers at their discretion;

b) Contact and send a written request (directly or by post, fax or emails) to manufacturing, import and supply establishments, or affiliations or agencies holding the certificate of authorization issued by these establishments (hereinafter referred to as authorized entity) in order to have such parts repaired, and simultaneously send this request to the Standard, Metrology and Quality Department and the inspecting organization that conduct its inspection of such instruments.  Within three (03) working days of receipt of the written request filed by traders, these manufacturing, import and supply establishments must respond to this request for repair.

Traders shall be vested with the right to choose another repair service provider to have these instruments fixed under the following circumstances:

- Manufacturing, import and supply establishments have been dissolved or have went bankrupt;

- Manufacturing, import and supply establishments send a rejection response to traders and the Standard, Metrology and Quality Department (for reporting purposes) in which good and sufficient grounds are stated;

c) Upon completion of repair work, they must keep a record of fuel dispenser repair activities signed by traders and persons directly in charge of such repair work. The record should include the following basic information: name and address of the repair service provider; name, address and ID card number (attached ID card copy) of the person directly in charge of repair work; repair time; model, sign, serial number of the fuel dispenser that needs repairing; description of repair activities; method of security sealing or lead sealing affixed to parts which have been repaired;

d) Post-repair inspections should be conducted to ensure the fuel dispenser is in normal working conditions for use.

dd) The repair record stipulated in subparagraph c and the certificate of inspection of measuring instruments issued upon completion of repair work must be preserved at the position which is convenient for inspection or examination activities within at least twelve (12) months when the fuel dispenser has proved its conformity to statutory requirements after inspections in accordance with regulations laid down in subparagraph d of this paragraph; a copy of the repair record and the inspection certificate issued upon completion of repair work must be sent to the Standard, Metrology and Quality Department for reporting purposes;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

7. Since July 1, 2018, fuel dispensers are required to be connected to sales invoice printing devices for the purpose of printing and providing sales invoices to customers.  Sales invoice printing devices must conform to the following requirements:

a) Ensure technical conditions under the instructions of their manufacturers, and be in good working condition;

b) Only allow sales invoices to be printed out after petroleum products are completely dispensed to customers (for example, at the time of hanging the dispensing hose onto the holder at a fuel dispenser);

c) Include required information, such as name and address of the trading establishment; model, sign and serial numbers of the fuel dispenser; dispensing time and date; fuel type, amount, unit price, total sum collected from sold petroleum products;

d) Do not have any malicious structure or function that can change any information provided in sales invoices, or any technical and metrological characteristics of a fuel dispenser.

Chapter III

PROVISIONS ON QUALITY STANDARDS IN PETROLEUM TRADING OPERATIONS

Section 1. SAMPLE COLLECTION, SECURITY SEALING, STORAGE AND TESTING IN THE FUEL TRANSPORTATION AND DELIVERY STAGE

Article 7. Collection, security sealing, handover and storage of petroleum product samples used as evidence for any quality dispute

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a) Regulations on collection, security sealing, storage and handover of petroleum product samples laid down in this Article shall be applicable to wholesalers, distributors and traders who act as general or retailing agencies, or those conceded the right to retail petroleum products, fuel retailing stores, fuel service providers in the event that evidence used for any quality dispute is required;   

b) Samples stored with intact seals are used as evidence presented in case of quality disputes;

c) Each shipment is subject to collection, security sealing, storage and handover of petroleum product samples before transportation or delivery. 

Whenever necessary or upon request, samples of petroleum products carried on each tank, cargo hold and storage compartment of cargo carriers must be collected. 

2. Sampling method

Method of sample collection shall be consistent with applicable technical guides for collection of petroleum products issued by the Directorate for Standards, Metrology and Quality.

3. Sample containers

Sample containers must be made of materials that cause no effect on petroleum quality, prevent spillage and have tight-fitting covers.  Sample containers must be cleaned, dried and rinsed by using a petroleum product to be contained later before sampling. Sample containers must be big enough and ensure safety for containment of petroleum products.

4. Sample quantity, amount, sampling and security sealing record

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) The Petroleum Consignee must collect samples from specific types of petroleum products in each successive receipt of these petroleum products from the Petroleum Consignor (at location of tanks, cargo holds or storage compartments of carriers before receipt of delivered petroleum products). Collected samples must be sealed and certified by the authorized representative of the Petroleum Shipper and the Petroleum Consignee;

c) Volume of a petroleum sample must be adequate for different required tests in conformity with requirements set out in the declared approved national technical regulation and standards;

d) When collecting samples, the Petroleum Consignor must prepare a record (by using the Form No. 1. BBLM-NP-CKCL stipulated in the Annex hereto); the Petroleum Consignee must make a record (by using the Form No. 2. BBLM-BGM-KTNP stipulated in the Annex hereto).

5. Safe custody of samples

a) The Petroleum Shipper must carry out the safekeeping of samples delivered on carriers by the Petroleum Consignor and hand over such samples to the Petroleum Consignee;

b) The Petroleum Consignee must store and secure samples received from the Petroleum Consignor and collected samples upon receipt of petroleum cargoes of the same kind till the two (02) successive receipts. Petroleum samples must be stored and preserved under relevant conditions which ensure no quality change;

c) If there is any dispute, examination or inspection conducted by competent authorities that may occur, such samples must be stored as requested by inspection and examination agencies or other competent authorities.

Article 8. Petroleum sample collection, storage and testing for the purpose of quality inspection and control

1. Petroleum sample collection shall be consistent with applicable technical guides for collection of petroleum products issued by the Directorate for Standards, Metrology and Quality.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3. Based on the actual conditions, the inspection team or quality control authority shall define and write the sample storage duration in the sampling record at this inspection authority which lasts at least 30 days. After the expiry date of such sample storage, if there is none of disputes, inspection authorities shall deal with these samples in accordance with prevailing laws and regulations.

Article 9. Determination of responsibilities for petroleum quality assumed by petroleum traders in reliance on stored samples

Once there is any dispute or complaint or state inspection relating to petroleum quality issues, responsibilities for petroleum quality assumed by petroleum traders shall be determined by adhering to the principles stipulated in paragraph 3 Article 4, including the specific provisions:

1. If samples delivered by the Petroleum Consignor on petroleum product carriers and samples received by the Petroleum Consignee during their goods receiving process have the test result which is consistent with the declared approved national technical regulation and standards, responsibilities for petroleum quality over which any complaint, dispute or state inspection is required shall be assumed by the Petroleum Consignee.   

2. If samples delivered by the Petroleum Consignor on petroleum product carriers and samples received by the Petroleum Consignee during their goods receiving process have the test result which is consistent with the declared approved national technical regulation and standards, responsibilities for petroleum quality over which any complaint, dispute or state inspection is required shall be assumed by the Petroleum Consignor.

3. If samples delivered by the Petroleum Consignor on petroleum product carriers have the test result consistent with the declared approved national technical regulations and standards, but samples received by the Petroleum Consignee during their goods receiving process have the test result which is not consistent with the declared approved national technical regulation and standards, the Petroleum Shipper shall take responsibility for this.

4. Petroleum wholesalers shall be held legally liable for quality of petroleum products of which samples are collected by inspection authorities at the workplace of these petroleum wholesalers if quality of these petroleum products is not consistent with the declared approved national technical regulation and standards.

Section 2. PETROLEUM IMPORT QUALITY ADMINISTRATION

Article 10. Administration of quality of petroleum products performed by importing traders

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. Set up, apply and maintain the quality management system in uniformity with the national standard TCVN ISO 9001 : 2008 or the petroleum quality management system conformable to the standard ISO/TS 29001 : 2010.

2. Set up and implement the system for inspecting and overseeing compliance with quality-related and metrological regulations in petroleum trading operations of general agencies, agents or traders conceded the right to retail petroleum products affiliated to the distribution system of traders, including the following contents:  

a) Frequency of inspection or oversight and collection of testing samples for determination of petroleum quality within this distribution system;

b) Storage of records on results obtained from implementation of this inspection and oversight system.

3. Collect samples, seal and store samples under the provisions of Article 7 Section 1 Chapter III hereof.

4. Seal tanks, cargo holds, storage compartments and petroleum inlet or outlet valves installed on petroleum carriers before transporting petroleum products to customers. Seals must be inspected and confirmed between two parties (according to the Form No. BBLM-NP-CKCL stipulated in the Annex hereto) and specifically expressed in delivery and receipt records.

5. Provide customers, the Petroleum Shipper with duplicate declared approved standards.

6. Provide customers, the Petroleum Shipper with records on sample collection, security sealing and handover, and petroleum quality commitments (according to the Form No. BBLM-NP-CKCL stipulated in the Annex hereto) for each shipment.

7. Have the process for controlling conformity of petroleum storage tanks at their own retail fuel stations in order to maintain quality in conformance to the declared approved national technical regulations and standards, and ensure that petroleum storage tank systems do not cause leakage and contain mixed petroleum products, and inspection of petroleum storage tanks must be stored in recorded documents.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 11. Petroleum products under the scope of application stipulated by the national technical regulations

With respect to imported petroleum products that fall under the scope of application stipulated in the national technical regulations, importing traders must implement the following regulations:

1. Implement quality control measures under the provisions of the national technical regulations.

2. Carry out state inspection regarding petroleum imports before customs clearance. State inspection contents, processes and procedures regarding petroleum import quality shall be consistent with the Circular No. 27/2012/TT-BKHCN dated 12/12/2012 of the Minister of Science and Technology on state inspection relating to imported goods quality under the management of the Ministry of Science and Technology.

In the process of carrying out state inspection relating to imported petroleum product quality, if quality of these imported petroleum products are not conformable to the declared approved national technical regulations and standards, competent authorities for inspection of imported petroleum product quality must resolve this case under the instructions of the Directorate for Standards, Metrology and Quality.

3. Ensure that petroleum product quality is consistent with the declared approved national technical regulations and standards when delivering such products to customers. Contents of the declared approved standards must not be inconsistent with the applicable national technical regulations.

Article 12. Petroleum products that do not fall under the scope of application stipulated by the national technical regulations

With respect to imported petroleum products that do not fall under the scope of application stipulated in the national technical regulations, importing traders must implement the following regulations:

1. Declare standards applied to each product type in accordance with relevant regulations.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Section 3. DOMESTICALLY MANUFACTURED AND PREPARED PETROLEUM QUALITY

Article 13. Petroleum quality management performed by production and preparation traders

Petroleum production and preparation traders must comply with the following regulations:

1. Set up, apply and maintain the quality management system in uniformity with the national standard TCVN ISO 9001 : 2008 or the petroleum quality management system conformable to the standard ISO/TS 29001 : 2010.

2. Collect samples, seal and store samples under the provisions of Article 7 Section 1 Chapter III hereof.

3. Seal tanks, cargo holds, storage compartments and petroleum inlet or outlet valves installed on petroleum carriers before transporting petroleum products to customers. Seals must be inspected and confirmed between two parties (according to the Form No. BBLM-NP-CKCL stipulated in the Annex hereto) and specifically expressed in delivery and receipt records.

4. Testing competency:

a) Have adequate equipment for examination and testing of petroleum quality indicators in uniformity with the regulation QCVN 1 : 2009/BKHCN; set up, apply and maintain the efficacy of the quality management system for petroleum laboratory facilities in conformity with the national standards TCVN ISO/IEC 17025 : 2007 or the international standard ISO/IEC 17025 : 2005; 

b) If petroleum product exporting and importing traders carry out petroleum preparation activities but do not have laboratory facilities which have enough capacity for testing for all of the quality indicators under the applicable national technical regulations, they are required invest in equipment which has enough capacity for examining petroleum product quality in accordance with the national technical regulations within one (01) year from the date of grant of the license for petroleum product export and import business.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Where the national technical regulations have been changed, supplemented or substituted, petroleum production and preparation traders shall invest in testing equipment under the instructions of the Directorate for Standards, Metrology and Quality.

5. When using uncommon additives for manufacturing and preparing petroleum products, petroleum production and preparation traders must register such additives and this registration must be approved in accordance with regulations laid down in the Circular No. 15/2009/TT-BKHCN dated June 2, 2009 of the Minister of Science and Technology.  

Uncommon additives shall be strictly prohibited for petroleum production and preparation if these additives have not been registered with and approved by the Ministry of Science and Technology.

6. If there is any domestic petroleum product distribution system, petroleum production traders must set up and implement the system for inspecting and overseeing compliance with quality-related and metrological regulations in petroleum trading operations of general agencies, agents or traders conceded the right to retail petroleum products affiliated to the distribution system of these traders, including the following contents:

a) Frequency of inspection or oversight and collection of testing samples for determination of petroleum quality within this distribution system;

b) Storage of records on results obtained from implementation of this inspection and oversight system.

7. Provide customers, the Petroleum Shipper with duplicate declared approved standards.

8. Provide customers, the Petroleum Shipper with records on sample collection, security sealing and handover, and petroleum quality commitments (according to the Form No. BBLM-NP-CKCL stipulated in the Annex hereto) for each shipment.

9. Have the process for controlling conformity of petroleum storage tanks at their own retail fuel stations in order to maintain quality in conformance to the declared approved national technical regulations and standards, and ensure that petroleum storage tank systems do not cause leakage and contain mixed petroleum products, and inspection of petroleum storage tanks must be stored in recorded documents.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 14. Petroleum products under the scope of application stipulated by the national technical regulations

With respect to domestically manufactured or prepared petroleum products that fall under the scope of application stipulated in the national technical regulations, petroleum production and preparation traders must implement the following regulations:

1. Evaluate certification of conformity with the national technical regulations (certification of conformity).

2. Declare conformity based on the result of evaluation of certification of conformity; declare applicable standards. Contents of the declared applied standards must not be inconsistent with requirements set out in the national technical regulations.

3. Ensure that petroleum product quality is consistent with the declared approved national technical regulations and standards when delivering such products to customers.

Article 15. Petroleum products that do not fall under the scope of application stipulated by the national technical regulations

With respect to domestically manufactured or prepared petroleum products that do not fall under the scope of application stipulated in the national technical regulations, petroleum production and preparation traders must implement the following regulations:

1. Examine and test for quality of each finished petroleum batch in conformity with declared standards and only approve sale of petroleum batches which have quality conformable to declared applied standards in the market. 

2. Store test results of each petroleum batch, and present them upon the request of competent authorities.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. Petroleum wholesalers performing petroleum preparation activities must prepare 01 set of documents submitted to apply for registration as licensed preparation establishments directly or by post to the Directorate for Standards, Metrology and Quality, including:

a) Application form for registration as a licensed petroleum preparation establishment (according to the Form No. DDK stipulated in the Annex hereto);

b) Duplicate Certificate of Enterprise Registration (applicable to petroleum manufacturing enterprises) or License for petroleum export and import trading issued by the Ministry of Industry and Trade (applicable to petroleum export or import traders);

c) Duplicate Registration of the plan for preparation of finished petroleum materials, importation of materials for preparation of finished petroleum products;

d) Demonstration of the competence of each petroleum preparation establishments, including the following significant information:

- Name of finished petroleum product; declaration of applied standards and accreditation of quality conformity to the conformity declaration of finished petroleum products prepared at the location of establishment;

- Used method of preparation and storage tank system and equivalent equipment;

- Factsheet providing details about type, quality and origin of materials, additives used during the process of preparation of finished petroleum products;

- Capacity of the laboratory facility currently available at the preparation establishment;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. Submitted documentation shall be verified and the Certificate of preparation establishment registration shall be granted:

a) If submitted documents are not adequate or valid, within three (03) working days of receipt of documents submitted by petroleum wholesalers, the Directorate for Standards, Metrology and Quality shall send a written request to these traders for any improvement of documents;

a) If submitted documents are adequate or valid, within seven (037) working days of receipt of documents submitted by petroleum wholesalers, the Directorate for Standards, Metrology and Quality shall confer the Certificate of petroleum preparation establishment registration (according to the Form no. 4.GCN stipulated in the Annex hereto) upon preparation establishments applying for this registration which has the validity of less than five (05) years from the grant date.

If submitted documents do not meet specified requirements and need to be verified to check provided information with real facts or figures, within a permitted duration of thirty (30) working days of receipt of all required documents, the Directorate for Standards, Metrology and Quality shall carry out verification and inspection of submitted documents, authorize a competent expert or establish an inspection team to carry out the physical inspection at the location of petroleum wholesalers. Inspection cost paid to this expert or inspection team shall be covered by petroleum wholesalers in accordance with prevailing laws.

Based on documents submitted to apply for such registration, physical inspection record and result of remedial actions taken which satisfy predetermined requirements (if any), within ten (10) working days, the Directorate for Standards, Metrology and Quality shall confer the Certificate of petroleum preparation establishment registration (according to the Form no. 4.GCN stipulated in the Annex hereto) upon preparation establishments applying for this registration which has the validity of less than five (05) years from the grant date.

If the Directorate for Standards, Metrology and Quality rejects grant of the Certificate, within ten (10) working days, it must notify in writing these petroleum wholesalers of reasons for this rejection;

c) Within three (03) months prior to the expiry date of the Certificate, if petroleum wholesalers continue to perform petroleum preparation operations, they must apply for reregistration under the provisions of paragraph 1 of this Article;

d) In case of any modification or supplementation, petroleum preparation establishments or petroleum wholesalers must submit documents in accordance with regulations laid down in paragraph 1 of this Article.

3. Where there are any of the following changes, petroleum preparation establishments or petroleum wholesalers must notify the Directorate for Standards, Metrology and Quality for consideration and decision on petroleum preparation work:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) Petroleum type to be prepared (including change to declared applied standards);

c) Preparation equipment and technology.

Article 17. Suspension and annulment of the Certificate of petroleum preparation establishment

1. The Directorate for Standards, Metrology and Quality shall consider and carry out the limited suspension of the validity of the Certificate of petroleum preparation establishment which has been already issued under the following circumstances:

a) There is any violation against metrological regulations committed by a preparation establishment;

b) A preparation establishment fails to fully implement the quality control plan;

c) Petroleum products which fail to meet accepted quality standards and are currently available in the market have been manufactured by this petroleum preparation establishment;  

d) The validity of the License for petroleum export and import trading is suspended; 

dd) This establishment is refused the Certificate of registration of the plan for preparation of finished petroleum materials, importation of materials for preparation of finished petroleum products by competent authorities;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. The Directorate for Standards, Metrology and Quality shall, depending on the seriousness of each violation, consider and carry out the cancellation of the validity of the Certificate of petroleum preparation establishment which has been already issued under the following circumstances:

a) Such establishment fails to meet requirements for trade in petroleum export or import and petroleum production;

b) The License for petroleum export and import trading held by a petroleum trader is revoked by competent authorities;

c) There are a lot of violations committed or the recurring violation against petroleum metrological and quality regulations governing petroleum trading operations.

3. The Directorate for Standards, Metrology and Quality shall provide guidance on processes and procedures for suspension or annulment of the validity of the Certificate of petroleum preparation establishment.

Section 4. PETROLEUM QUALITY MANAGEMENT PERFORMED AT THE LOCATION OF PETROLEUM DISTRIBUTION TRADERS, GENERAL AGENCIES

Article 18. Petroleum quality management performed at the location of petroleum distribution traders

Petroleum distribution traders must comply with the following regulations:

1. Set up, apply and maintain the quality management system in uniformity with the national standard TCVN ISO 9001 : 2008 or the petroleum quality management system conformable to the standard ISO/TS 29001 : 2010.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3. Seal tanks, cargo holds, storage compartments and petroleum inlet or outlet valves installed on petroleum carriers before transporting petroleum products to customers. Security seals must be inspected and confirmed between two parties and specifically expressed in delivery and receipt records. Records on sample collection, security sealing and handover, and petroleum quality commitments (according to the Form No. 1. BBLM-NP-CKCL stipulated in the Annex hereto) must be stored and provided for customers, the Petroleum Shipper for each shipment.

4. Have adequate testing equipment or rent laboratory facilities that can meet legal regulations on quality of products, goods and have enough capacity for examining and testing for petroleum quality indicators in accordance with the national technical regulations. These traders are required to set up, apply and maintain the efficacy of the management system in uniformity with the national standard TCVN ISO/IEC 17025 : 2007 or the international standard ISO/IEC 17025 : 2005 for their own or rented laboratory facilities to be capable of performing different petroleum tests.

5. Set up and implement the system for inspecting and overseeing compliance with quality-related and metrological regulations in petroleum trading operations of agents or traders conceded the right to retail petroleum products affiliated to the distribution system of traders, including the following contents:

a) Frequency of inspection or oversight and collection of testing samples for determination of petroleum quality within this distribution system;

b) Storage of records on results obtained from implementation of this inspection and oversight system.

6. Ensure quality of petroleum products supplied in their distribution system in conformance to the declared approved standards and national technical regulations (applicable to petroleum products that fall under the scope of application stipulated in the national technical regulations); avoid accepting unidentified petroleum products or those of unclear origin for sale at their directly affiliated retail fuel stations and for delivery of these products to traders authorized as their agencies, or those conceded the right to retail these products.

7. Provide customers, the Petroleum Shipper with duplicate declared approved standards.

8. Report to competent authorities to seek any measure to be taken in accordance with regulations when detecting any petroleum products which have quality inconsistent with the declared approved national technical regulations and standards.  

9. Have the process for controlling conformity of petroleum storage tanks at their own retail fuel stations in order to maintain quality in conformance to the declared approved national technical regulations and standards, and ensure that petroleum storage tank systems do not cause leakage and contain mixed petroleum products, and inspection of petroleum storage tanks should be stored in document files.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 19. Petroleum quality management performed at general agencies

Traders authorized as general agencies must comply with the following regulations:

1. Set up, apply and maintain the quality management system in uniformity with the national standard TCVN ISO 9001 : 2008 or the petroleum quality management system conformable to the standard ISO/TS 29001 : 2010.

2. Collect samples, seal and store samples under the provisions of Article 7 Section 1 Chapter III hereof.

3. Seal tanks, cargo holds, storage compartments and petroleum inlet or outlet valves installed on petroleum carriers before transporting petroleum products to customers. Security seals must be inspected and confirmed between two parties and specifically expressed in delivery and receipt records. Records on sample collection, security sealing and handover, and petroleum quality commitments (according to the Form No. 1. BBLM-NP-CKCL stipulated in the Annex hereto) must be stored and provided for customers, the Petroleum Shipper for each shipment.

4. Only sign the contract to become a general agency for one petroleum wholesaler. If such petroleum wholesaler does not trade biofuel products, they are able to sign another contract to become a general agency for another petroleum wholesaler to only trade biofuel products. This contract must have definite terms and conditions relating to quality level, petroleum product type and liabilities of each party for petroleum quality during the process of petroleum product transportation and launch in the market.

5. Set up and implement the system for inspecting and overseeing compliance with quality-related and metrological regulations in petroleum trading operations of agents or traders conceded the right to retail petroleum products affiliated to the distribution system of traders, including the following contents:

a) Frequency of inspection or oversight and collection of testing samples for determination of petroleum quality within this distribution system;

b) Storage of records on results obtained from implementation of this inspection and oversight system.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

With respect to petroleum products that do not fall under the scope of application stipulated by the national technical regulations, they shall only be allowed to distribute petroleum products conformable to the declared applied standards.

7. Provide customers, the Petroleum Shipper with duplicate declared approved standards.

8. Provide customers, the Petroleum Shipper with records on sample collection, security sealing and handover, and undertake to ensure the petroleum quality (according to the Form No. BBLM-NP-CKCL stipulated in the Annex hereto) for each shipment.

9. Report to competent authorities to seek any measure to be taken in accordance with relevant regulations when detecting any petroleum products which have quality inconsistent with the applicable national technical regulations and declared approved standards. 

10. Have the process for controlling conformity of petroleum storage tanks at their own retail fuel stations in order to maintain quality in conformance to the declared approved national technical regulations and standards, and ensure that petroleum storage tank systems do not cause leakage and contain mixed petroleum products, and inspection of petroleum storage tanks must be stored in recorded documents.

11. Retain statutory quality dossiers, including:

a) Copy of the declared approved standards provided by petroleum wholesalers;

b) Purchase invoice or copy of purchase invoice;

c) Other petroleum quality-related documents (if applicable).

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 20. Petroleum quality management during distribution performed at the location of agents, traders conceded the right to retail petroleum products 

Petroleum agents or traders conceded the right to retail petroleum products must implement the following regulations:

1. Set up, apply and maintain the quality management system in uniformity with the national standard TCVN ISO 9001 : 2008 or the petroleum quality management system for petroleum specialty conformable to the standard ISO/TS 29001 : 2010. The scope of application prescribed in these quality management systems must include traders’ own or co-owned retail fuel stations.

2. Have the process for controlling conformity of petroleum storage tanks at their retail fuel stations in order to maintain petroleum quality in conformance to the declared approved national technical regulations and standards, and ensure that petroleum storage tank systems do not cause leakage and contain mixed petroleum products, and inspection of petroleum storage tanks must be stored in recorded documents.

3. Collect samples, seal and store samples under the provisions of Article 7 Section 1 Chapter III hereof.

4. Check security seal affixed to tanks, cargo holds, storage compartments and petroleum inlet or outlet valves installed on petroleum carriers before receipt of petroleum products, and also check the security seal affixed to containers used for storing samples collected from warehouses of petroleum wholesalers or general agencies.

5. Be entitled to sign the contract with general agencies, petroleum distribution traders or petroleum wholesalers under the provisions of the Decree No. 83/2014/ND-CP dated 03/9/2014 of the Government on trade in petroleum products.  This contract must have definite terms and conditions pertaining to quality level, petroleum product type and liabilities of each party for petroleum quality during the process of petroleum product transportation and launch in the market.

6. Ensure that petroleum products supplied to customers have quality consistent with the declared approved national technical regulations and standards.

7. Immediately cease selling petroleum products and report to competent authorities to seek any measure to be taken in accordance with regulations when detecting any petroleum products which have quality inconsistent with the declared approved national technical regulations and standards. 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a) Purchase invoice or copy of purchase invoice;

b) Conformity control dossiers for petroleum storage tanks;

c) Other petroleum quality-related documents (if applicable).

Article 21. Petroleum quality management performed at the location of retail fuel stations

Petroleum traders who own retail fuel stations must implement the following regulations:

1. Implement the process for controlling petroleum storage tanks introduced by traders who own retail fuel stations in order to maintain quality in conformance to the declared approved national technical regulations and standards; ensure that petroleum storage tank systems do not cause leakage and contain mixed petroleum products, and inspection of petroleum storage tanks should be stored in document files.

2. Collect samples, seal and store samples under the provisions of Article 7 Section 1 Chapter III hereof.

3. Check security seal affixed to tanks, cargo holds, storage compartments and petroleum inlet or outlet valves installed on petroleum carriers before receipt of petroleum products, and also check the security seal affixed to containers used for storing samples collected from warehouses of petroleum wholesalers, general agencies or distribution traders.

4. Enhance customers’ access to notice of the following information, such as type of petroleum products for sale in accordance with regulations set forth in the declared approved national technical regulations and standards.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a) Record on sample collection, security sealing and handover, and petroleum quality commitment of petroleum wholesalers, general agencies or traders (according to the Form No. 1. BBLM-NP-CKCL stipulated in the Annex hereto);

b) Record on sample collection, handover and seal inspection (according to the Form No. 2. BBLM-BGM-KTNP stipulated in the Annex hereto);

c) Conformity control dossiers for petroleum storage tanks.

Section 6. PETROLEUM QUALITY MANAGEMENT IN PETROLEUM TRANSPORT BUSINESS

Article 22. Petroleum quality management in petroleum transport service

Petroleum transport traders must comply with the following regulations:

1. Set up, apply and maintain the quality management system in uniformity with the national standard TCVN ISO 9001 : 2008 or the petroleum quality management system conformable to the standard ISO/TS 29001 : 2010.

2. Ensure that quality of transported petroleum products is consistent with quality of stored samples on petroleum carriers provided by the Petroleum Consignor; ensure the intactness of security seal affixed to tanks, cargo holds or storage compartments installed on petroleum carriers and stored samples carried on petroleum carriers during the transportation process; avoid carrying out actions that may cause any impact on petroleum quality during such transportation process.

3. Promptly cease transporting petroleum products and report to competent authorities to seek any measure to be taken in accordance with relevant regulations when detecting any petroleum products which have quality inconsistent with the applicable national technical regulations and declared approved standards.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a) Record on sample collection, security sealing and handover, and petroleum quality commitment of petroleum wholesalers or general agencies (according to the Form No. 1. BBLM-NP-CKCL stipulated in the Annex hereto);

b) Record on sample collection, handover and security seal inspection of petroleum agents or retail fuel stations (according to the Form No. 2. BBLM-BGM-KTNP stipulated in the Annex hereto).

Section 7. PETROLEUM EXPORT QUALITY ADMINISTRATION

Article 23. Petroleum export quality administration

1. Petroleum export traders must supply petroleum products to alien traders in conformity with quality agreed upon in the signed contract.

2. If petroleum exports are returned, petroleum export traders must implement quality control measures in accordance with laws before allowing them to be launched in the domestic market.

Chapter IV

RESPONSIBILITIES OF PETROLEUM TRADERS, REGULATORY BODIES, AND RELATED ORGANIZATIONS OR INDIVIDUALS

Article 24. Responsibilities of petroleum traders

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. Comply with regulations on use of measurement units; fulfill obligations of organizations or individuals in accordance with laws on metrology when participating in metrological activities during the petroleum trading process.

3. Market only allowed petroleum products which meet quality requirements set out in this Circular.

4. Implement measures upon the request of competent authorities so that persons who assume relevant responsibilities and obligations can examine measurement method, result and quality of petroleum products supplied to customers.

5. Be subject to metrological inspection and examination as per legal regulations. Comply with requirements set out by competent authorities and persons during the inspection and examination process (even including certain particular inspection) in accordance with stated regulations. Comply with inspection and examination decisions issued by competent authorities.

6. Observe regulations on quality and metrological inspection and oversight in petroleum trading operations with respect to the distribution system organized by traders.  Notify in writing competent authorities of any violation that may arise in the distribution system to seek their measures to deal with such violation in accordance with regulations.

7. Retain statutory metrological and quality dossiers in accordance with regulations laid down in this Circular.

Article 25. Responsibilities of measuring instrument inspection organization

1. Refuse to carry out inspection of fuel dispensers which have been renovated or wrongly assembled in comparison with approved samples, or those that do not fully meet requirements stipulated in subparagraph a, b, c and d paragraph 1 and 7 of Article 6 hereof.

2. Whenever discovering any alleged violation against laws on metrology and quality, promptly notify and cooperate with local competent authorities for metrology and quality in dealing with such violation in accordance with laws and regulations.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 26. Responsibilities of measuring instrument manufacturing, import and supply establishments

1. Implement metrological control measures such as approval of samples and initial inspection of measuring instruments under the provisions of this Circular and other relevant metrological laws.

2. Take responsibility for repair of fuel dispensers carried out by themselves or their authorized agencies or agents as prescribed in paragraph 6 Article 6 hereof.

3. Take measures to prevent and respond to impacts that may change main technical and metrological characteristics or control programs of measuring instruments in comparison with approved samples during the operational process (for instance, they shall not allow their authorized affiliations and agents to reinstall control programs in fuel dispenser ICs; take technical solutions and provide technical equipment to identify any control program and fuel dispenser ICs manufactured, imported or supplied by these establishments; have proper solutions to preventing others to unilaterally install, dismantle or replace ICs or reinstall control programs in fuel dispensers supplied by manufacturing or import establishments, etc.).     Make written review reports on implementation of such measures or solutions in a timely manner to the Directorate for Standards, Metrology and Quality in order to notify local Standard, Metrology and Quality Departments on request. 

4. Comply with regulations on responsibilities of measuring instrument manufacturing, import and supply establishments laid down in this Circular and other relevant legislative documents on metrology.

Article 27. Responsibilities of the Directorate for Standards, Metrology and Quality

1. Issue technical guides for collection of petroleum samples as referred to in Section 1 Chapter III hereof.

2. Approve samples of measuring instruments; issue registration certificates and designate organizations which have expertise in inspection, calibration, testing of measuring instruments and metrological standards in accordance with laws and regulations on metrology.

3. Specify technical metrological requirements for measuring instruments and measurement system; provide specific guidance on technical operations to examine measurements, measurement results and conversion of results of measurement of petroleum amounts in terms of standard conditions.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5. Take charge of carrying out state inspection relating to imported petroleum product quality; provide guidance on the process for dealing with petroleum imports inconsistent with the declared approved national technical regulations and standards.

6. Guide petroleum traders to take necessary measures to enable persons who have relevant rights and obligations to examine measurements, measurement results and quality of petroleum products supplied to customers.

7. Organize communication, dissemination and professional instruction activities relating to petroleum metrology and quality for state bodies, organizations or individuals engaging in petroleum trading operations in accordance with regulations laid down in this Circular.

8. Take charge of carrying out inspection and examination of petroleum preparation activities of petroleum wholesalers.

9. Take charge of and cooperate with relevant agencies or organizations in state inspection and examination pertaining to petroleum metrology and quality under the provisions of this Circular and other relevant laws and regulations.

Article 28. Responsibilities of Departments of Science and Technology of centrally-affiliated cities and provinces

1. Direct directly affiliated units to organize proper activities to implement regulations laid down in this Circular within areas under their management.

2. Ratify the plan for communication, dissemination and professional guidance activities relating to petroleum metrology and quality at the proposal of the Standard, Metrology and Quality Department as stipulated by this Circular within areas under their management.  

3. Direct the Standard, Metrology and Quality Department, and the Inspectorate of the Department of Science and Technology, within their assumed responsibilities and delegated powers, to take charge of and collaborate with relevant agencies or affiliations in state inspection and examination pertaining to metrology and quality of petroleum products of general agencies, agents, retail fuel stations and traders doing business in petroleum shipping service within areas under their management, and perform other duties as defined in this Circular and other relevant laws and regulations.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 29. Responsibilities of Standard, Metrology and Quality Departments of centrally-affiliated cities and provinces

1. Comply with assigned duties defined in this Circular.

2. Organize communication, dissemination and professional instruction activities relating to petroleum metrology and quality for organizations or individuals engaging in petroleum trading operations in accordance with the plan approved by Departments of Science and Technology.

3. Carry out state inspection over petroleum metrology and quality control activities of general agencies, agents, traders and traders conceded the right to retail petroleum products, retail fuel stations and traders doing business in petroleum shipping service within local areas in accordance with regulations laid down in this Circular and other relevant laws and regulations; collaborate with competent authorities in carrying out state metrological and quality inspection and performing other duties defined in this Circular and other relevant laws and regulations. 

4. Every March each year or on request, synthesize reports sent to the Department of Science and Technology on review of metrological and quality inspection in fuel retailing operations within local areas.

Chapter V

IMPLEMENTATION PROVISIONS

Article 30. Effect

1. This Circular shall enter into force from April 1, 2016.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 31. Conduct of Implementation

1. Where legislative documents or national technical regulations referred to in this Circular are subject to modification or replacement, new documents shall prevail.

2. The Inspectorate of science and technology and other inspecting organs, within the scope of their functions, duties and powers, conduct petroleum metrological and quality inspection in accordance with laws on inspection.

3. Where state metrological inspections are combined with state petroleum quality inspections, inspecting agencies shall be entitled to collect samples as stipulated by this Circular for the purpose of this combination.

4. The Directorate for Standards, Metrology and Quality shall provide guidance on and conduct implementation of this Circular.

5. In the course of implementation, if there is any difficulty that may arise, agencies, organizations or individuals concerned should send timely feedbacks to the Ministry of Science and Technology for review and solution./.

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 15/2015/TT-BKHCN ngày 25/08/2015 quy định về đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


45.754

DMCA.com Protection Status
IP: 3.227.240.72
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!