Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông tư 14/2001/TT-BTM về việc mua bán hàng hoá qua biên giới trên bộ giữa Việt Nam và Trung Quốc do Bộ Thương mại ban hành

Số hiệu: 14/2001/TT-BTM Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Thương mại Người ký: Mai Văn Dâu
Ngày ban hành: 02/05/2001 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ THƯƠNG MẠI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 14/2001/TT-BTM

Hà Nội, ngày 02 tháng 5 năm 2001

 

THÔNG TƯ

CỦA BỘ THƯƠNG MẠI SỐ 14/2001/TT-BTM NGÀY 02 THÁNG 05 NĂM 2001 HƯỚNG DẪN VIỆC MUA BÁN HÀNG HÓA QUA BIÊN GIỚI TRÊN BỘ GIỮA VIỆT NAM VÀ TRUNG QUỐC

Căn cứ Nghị định số 57/1998/NĐ-CP ngày 31/7/1998 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, gia công và đại lý mua bán hàng hóa với nước ngoài;
Căn cứ Quyết định số 46/2001/QĐ-TTg ngày 04/04/2001 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa thời kỳ 2001 - 2005;
Để thực hiện Hiệp định về mua bán hàng hóa ở vùng biên giới giữa Chính phủ nước Cộng hòa Xã lội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa ký ngày 19/10/1998 tại Bắc Kinh;
Bộ Thương mại hướng dẫn cụ thể một số điểm về việc mua bán hàng hóa qua biên giới trên bộ giữa hai nước để thi hành thống nhất như sau:

1- Chủ thể mua bán hàng hóa qua hiên giới

a) Thương nhân Việt Nam là doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế được thành lập theo quy định của pháp luật;

b) Hộ kinh doanh cá thể theo quy định tại Nghị định số 02/2000/NĐ-CP ngày 03/2/2000 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh, thuộc các tỉnh Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà Giang, Lào Cai, Lai Châu.

2- Hàng hóa mua bán qua biên giới

a) Hàng hóa được mua bán phù hợp với nội dung Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của các chủ thể nêu tại Mục 1 Thông tư này. Riêng hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu và những hàng hóa tạm ngừng xuất khẩu, tạm ngừng nhập khẩu được thực hiện theo quy định của pháp luật.

b) Đối với hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo Giấy phép của Bộ Thương mại hoặc Giấy phép của Bộ quản lý chuyên ngành, thì chỉ có các chủ thể nêu tại khoản a Mục 1 Thông tư này được mua bán với điều kiện phải được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép theo quy định của pháp luật.

3- Chất lượng hàng hóa mua bán qua biên giới

a) Các chủ thể hoạt động mua bán hàng hóa qua biên giới phải tuân thủ các quy định của pháp luật về chất lượng hàng hóa và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về chất lượng hàng hoá mà mình mua bán.

b) Đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thuộc Danh mục hàng hóa phải kiểm tra nhà nước về chất lượng, chủ hàng phải yêu cầu thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định hàng hóa thực hiện việc giám định hàng hóa theo nội dung kiểm tra nhà nước về chất lượng theo quy định tại Nghị định số 20/1999/NĐ-CP ngày 12/4/1999 của Chính phủ về kinh doanh dịch vụ giám định hàng hóa và Thông tư số 33/1999/TT-BTM ngày 18/11/1999 của Bộ Thương mại hướng dẫn thực hiện Nghị định này.

4- Cửa khẩu xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa

Hàng hóa mua bán qua biên giới hai nước được phép xuất khẩu, nhập khẩu qua các cửa khẩu biên giới trên bộ tại 6 tỉnh Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà Giang, Lào Cai, Lai Châu, bao gồm:

a) Các cửa khẩu đã được Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa thỏa thuận nhất trí mở;

b) Các cửa khẩu đã được Chính phủ Việt Nam cho phép mở và các điểm thông quan khác thuộc các Khu vực kinh tế cửa khẩu trên biên giới Việt Nam Trung Quốc theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam.

5- Thanh toán hàng hóa mua bán qua biên giới

a) Đồng tiền thanh toán trong mua bán hàng hóa qua biên giới hai nước là ngoại tệ tự do chuyển đổi, Đồng Việt Nam hoặc Nhân dân tệ Trung Quốc.

b) Phương thức thanh toán do các bên mua bán hàng hoá thỏa thuận phù hợp với các quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc mua bán hàng hóa qua biên giới.

6- Thủ tục hải quan và thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu hàng hoá

Hàng hoá mua bán qua biên giới phải làm thủ tục hải quan và chịu các loại thuế, phí theo quy định của pháp luật Việt Nam.

7- Tổ chức thực hiện

a) Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký và thay thế Thông tư số 05/TMDL-QLTT ngày 07/5/1992 của Bộ Thương mại và Du lịch hướng dẫn thực hiện Chỉ thị số 94/CT ngày 25/3/1992 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng về tổ chức và quản lý thị trường vùng biên giới Việt - Trung trong tình hình mới.

b) Hàng hoá qua biên giới trên bộ giữa Việt Nam và Trung Quốc để mua bán tại các chợ biên giới Việt - Trung không thuộc phạm vi điều chỉnh của Thông tư này.

 

Mai Văn Dâu

(Đã ký)

 

THE MINISTRY OF TRADE
-----

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
-------

No: 14/2001/TT-BTM

Hanoi, May 02, 2001

 

CIRCULAR

GUIDING GOODS SALE AND PURCHASE ACROSS VIETNAM-CHINA LAND BORDER

Pursuant to the Governments Decree No. 57/1998/ND-CP of July 31, 1998 detailing the implementation of the Commercial Law regarding activities of goods import, export, processing and sale/purchase agency with foreign countries;
Pursuant to the Prime Ministers Decision No. 46/2001/QD-TTg of April 4, 2001 on the management of goods export and import in the 2001-2005 period;
In furtherance of the Agreement on goods sale and purchase in the border areas between the Socialist Republic of Vietnam and the Peoples Republic of China, signed on October 19, 1998 in Beijing;
The Ministry of Trade hereby guides in detail a number of points on goods sale and purchase across the land border between the two countries for uniform implementation as follows:

1. Subjects of purchasing and/or selling goods across border:

a) Vietnamese traders being enterprises of various economic sectors, which have been established according to law provisions;

b) Individuals business households as prescribed in the Governments Decree No. 02/2000/ND-CP of February 3, 2000 on business registration, in the provinces of Quang Ninh, Lang Son, Cao Bang, Ha Giang, Lao Cai and Lai Chau.

2. Goods sold and/or purchased across border:

a) The sold and/or purchased goods must be compatible with the contents of the business registration certificates of the subjects mentioned in Section 1 of this Circular. Particularly, goods on the list of those banned from export and/or import and goods subject to export and/or import suspension shall comply with law provisions.

b) For goods on the list of those exported and/or imported under permits of the Trade Ministry or the specialized management ministries, only subjects mentioned in Clause a, Section 1 of this Circular may sell and purchase them, provided that they are granted permits by competent bodies under the provisions of law.
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 14/2001/TT-BTM về việc mua bán hàng hoá qua biên giới trên bộ giữa Việt Nam và Trung Quốc do Bộ Thương mại ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.371
DMCA.com Protection Status

IP: 34.229.194.198