Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Thông tư 08/2009/TT-BKHCN yêu cầu, trình tự, thủ tục đăng ký lĩnh vực hoạt động đánh giá sự phù hợp

Số hiệu: 08/2009/TT-BKHCN Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệ Người ký: Trần Quốc Thắng
Ngày ban hành: 08/04/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------

Số: 08/2009/TT-BKHCN

Hà Nội, ngày 08 tháng 04 năm 2009

THÔNG TƯ

HƯỚNG DẪN VỀ YÊU CẦU, TRÌNH TỰ, THỦ TỤC ĐĂNG KÝ LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG ĐÁNH GIÁ SỰ PHÙ HỢP

Căn cứ Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa ngày 21 tháng 11 năm 2007;
Căn cứ Nghị định số 28/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ,
Căn cứ Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa;
Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn thống nhất về yêu cầu, trình tự, thủ tục đăng ký lĩnh vực hoạt động đánh giá sự phù hợp như sau:

I. QUY ĐỊNH CHUNG

1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1.1. Thông tư này hướng dẫn về yêu cầu, trình tự, thủ tục đăng ký lĩnh vực hoạt động của tổ chức đánh giá sự phù hợp cung cấp dịch vụ đánh giá sự phù hợp gồm: thử nghiệm, giám định, kiểm định, chứng nhận.

1.2. Thông tư này áp dụng đối với tổ chức cung cấp dịch vụ đánh giá sự phù hợp và các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan đến hoạt động đánh giá sự phù hợp.

1.3. Thông tư này không áp dụng đối với hoạt động sau:

1.3.1. Kiểm định phương tiện đo thuộc danh mục phương tiện đo phải kiểm định theo quy định của pháp luật về đo lường;

1.3.2. Thử nghiệm phục vụ hoạt động trong nội bộ của tổ chức, không cung cấp dịch vụ thử nghiệm ra bên ngoài.

2. Nguyên tắc chung

2.1. Bộ Khoa học và Công nghệ chịu trách nhiệm thống nhất quản lý nhà nước về hoạt động đánh giá sự phù hợp.

2.2. Các Bộ quản lý ngành, lĩnh vực chịu trách nhiệm quản lý hoạt động đánh giá sự phù hợp trong phạm vi được phân công quản lý.

2.3. Thuật ngữ và định nghĩa về thử nghiệm, giám định, kiểm định, chứng nhận được quy định tại Điều 3 của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

2.4. Trong trường hợp các tiêu chuẩn quy định tại Thông tư này có sự sửa đổi, bổ sung hoặc được thay thế thì thực hiện theo văn bản đã được sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới.

II. YÊU CẦU, TRÌNH TỰ, THỦ TỤC ĐĂNG KÝ LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG ĐÁNH GIÁ SỰ PHÙ HỢP

1. Đối với tổ chức chứng nhận

1.1. Yêu cầu chung

Tổ chức chứng nhận phải đáp ứng các yêu cầu sau:

1.1.1. Được thành lập theo quy định của pháp luật, có chức năng hoạt động trong lĩnh vực chứng nhận;

1.1.2. Hệ thống quản lý và năng lực hoạt động của tổ chức chứng nhận phải đáp ứng các yêu cầu quy định trong tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn quốc tế và hướng dẫn quốc tế cho mỗi loại hình tương ứng sau đây:

- Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7457:2004 hoặc tiêu chuẩn quốc tế ISO/IEC Guide 65:1996 và các hướng dẫn liên quan của Diễn đàn Công nhận Quốc tế (IAF) đối với hoạt động chứng nhận sản phẩm, hàng hóa;

- Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO/IEC 17021:2008 hoặc tiêu chuẩn quốc tế ISO/IEC 17021:2006 và các hướng dẫn liên quan của Diễn đàn Công nhận Quốc tế (IAF) đối với hoạt động chứng nhận hệ thống quản lý.

1.1.3. Có ít nhất 05 chuyên gia đánh giá thuộc biên chế chính thức (viên chức hoặc lao động ký hợp đồng có thời hạn từ 12 tháng trở lên hoặc lao động ký hợp đồng không xác định thời hạn) của tổ chức và đáp ứng các yêu cầu sau:

- Có trình độ tốt nghiệp Đại học trở lên và chuyên môn phù hợp với lĩnh vực đăng ký chứng nhận;

- Có năng lực đánh giá đáp ứng quy định trong tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 19011:2003 hoặc tiêu chuẩn quốc tế ISO 19011:2002 – Hướng dẫn đánh giá hệ thống quản lý chất lượng và/hoặc hệ thống quản lý môi trường;

- Được đào tạo về chứng nhận hệ thống quản lý.

1.2. Trình tự, thủ tục đăng ký lĩnh vực hoạt động chứng nhận

1.2.1. Tổ chức chứng nhận đáp ứng các yêu cầu quy định tại điểm 1.1 khoản 1 Mục này, lập hồ đăng ký lĩnh vực hoạt động chứng nhận và gửi về cơ quan đầu mối được quy định tại điểm 1.3 khoản 1 Mục III của Thông tư này.

1.2.2. Hồ sơ đăng ký lĩnh vực hoạt động chứng nhận bao gồm:

1.2.2.1. Giấy đăng ký lĩnh vực hoạt động chứng nhận theo mẫu quy định tại Phụ lục II Thông tư này;

1.2.2.2. Bản sao Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy phép đầu tư;

1.2.2.3. Danh sách chuyên gia đánh giá đáp ứng các yêu cầu quy định tại khoản 1.1.3 Mục này, theo mẫu quy định tại Phụ lục I của Thông tư này kèm theo bản sao chứng chỉ đào tạo tương ứng;

1.2.2.4. Các tài liệu chứng minh năng lực hoạt động chứng nhận đáp ứng các yêu cầu quy định tại điểm 1.1 khoản 1 Mục này, cụ thể như sau:

- Đối với tổ chức chứng nhận đã được tổ chức công nhận hợp pháp của Việt Nam hoặc tổ chức công nhận là thành viên của Diễn đàn Công nhận quốc tế (IAF), Hiệp hội Công nhận Thái Bình Dương (PAC – The Pacific Accreditation Cooperation) đánh giá và cấp chứng chỉ công nhận cho hoạt động chứng nhận tại Việt Nam: Nộp bản sao chứng chỉ công nhận kèm theo phạm vi được công nhận.

- Đối với tổ chức chứng nhận chưa được công nhận: Nộp các tài liệu, quy trình, thủ tục đánh giá và các tài liệu khác liên quan để chứng minh năng lực hoạt động phù hợp với các yêu cầu của tiêu chuẩn tương ứng quy định tại điểm 1.1 khoản 1 Mục này.

1.2.2.5. Mẫu Giấy chứng nhận và Dấu chứng nhận;

1.2.2.6. Kết quả hoạt động chứng nhận đã thực hiện trong lĩnh vực đăng ký của một năm gần nhất (nếu có).

1.2.3. Trong thời hạn bảy ngày làm việc, kể từ khi nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ theo quy định tại điểm 1.2.2 khoản 1 Mục này, cơ quan đầu mối quy định tại điểm 1.3 khoản 1 Mục III của Thông tư này tiến hành xem xét hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận đăng ký lĩnh vực hoạt động chứng nhận theo mẫu quy định tại Phụ lục III Thông tư này cho tổ chức chứng nhận.

Trường hợp từ chối cấp giấy chứng nhận, cơ quan đầu mối phải thông báo lý do từ chối bằng văn bản cho tổ chức chứng nhận đã nộp hồ sơ đăng ký.

1.3. Tổ chức chứng nhận đã đăng ký lĩnh vực hoạt động chứng nhận khi có nhu cầu thay đổi, bổ sung lĩnh vực hoạt động đã đăng ký phải thực hiện việc đăng ký thay đổi, bổ sung theo quy định tại điểm 1.2 khoản 1 Mục này.

Giấy đề nghị thay đổi, bổ sung lĩnh vực hoạt động được quy định tại Phụ lục IV của Thông tư này.

2. Đối với tổ chức thử nghiệm

2.1. Yêu cầu chung

Tổ chức thử nghiệm phải đáp ứng các yêu cầu sau:

2.1.1. Được thành lập theo quy định của pháp luật;

2.1.2. Có năng lực thử nghiệm đáp ứng các yêu cầu quy định trong tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO/IEC 17025:2007 hoặc tiêu chuẩn quốc tế ISO/IEC 17025:2005;

2.1.3. Có ít nhất 01 thử nghiệm viên có trình độ chuyên môn phù hợp với lĩnh vực đăng ký thử nghiệm.

Trong trường hợp có tiêu chuẩn quốc gia hoặc tiêu chuẩn quốc tế về hệ thống quản lý chất lượng đối với tổ chức thử nghiệm chuyên ngành, tổ chức thử nghiệm chuyên ngành phải đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn đó.

2.2. Trình tự, thủ tục đăng ký lĩnh vực hoạt động thử nghiệm

2.2.1. Tổ chức thử nghiệm đáp ứng các yêu cầu quy định tại điểm 2.1 khoản 2 Mục này, lập hồ sơ đăng ký lĩnh vực hoạt động thử nghiệm và gửi về cơ quan đầu mối được quy định tại điểm 1.3 khoản I Mục III của Thông tư này.

2.2.2. Hồ sơ đăng ký lĩnh vực hoạt động thử nghiệm bao gồm:

2.2.2.1. Giấy đăng ký lĩnh vực hoạt động thử nghiệm theo mẫu quy định tại Phụ lục II của Thông tư này;

2.2.2.2. Bản sao Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy phép đầu tư;

2.2.2.3. Danh sách thử nghiệm viên tương ứng với lĩnh vực đăng ký thử nghiệm kèm theo bản sao chứng chỉ đào tạo chuyên môn.

2.2.2.4. Các tài liệu chứng minh năng lực hoạt động thử nghiệm đáp ứng các yêu cầu quy định tại điểm 2.1 khoản 2 Mục này, cụ thể như sau:

- Đối với tổ chức thử nghiệm đã được tổ chức công nhận hợp pháp của Việt Nam hoặc tổ chức công nhận nước ngoài là thành viên tham gia ký thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau của Hiệp hội Công nhận phòng thí nghiệm Quốc tế (ILAC), Hiệp hội Công nhận Phòng thí nghiệm Châu Á – Thái Bình Dương (APLAC-Asian Pacific Laboratory Accreditation Cooperation) đánh giá và cấp chứng chỉ công nhận cho hoạt động thử nghiệm tại Việt Nam: Nộp bản sao chứng chỉ công nhận kèm theo phạm vi được công nhận.

- Đối với tổ chức thử nghiệm chưa được công nhận: Nộp các tài liệu, quy trình, thủ tục đánh giá và các tài liệu khác để chứng minh năng lực hoạt động phù hợp với các yêu cầu của tiêu chuẩn tương ứng quy định tại điểm 2.1 khoản 2 Mục này.

2.2.2.5. Mẫu Phiếu kết quả thử nghiệm;

2.2.2.6. Kết quả hoạt động thử nghiệm đã thực hiện trong lĩnh vực đăng ký của một năm gần nhất (nếu có).

2.2.3. Trong thời hạn bảy ngày làm việc, kể từ khi nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ theo quy định tại điểm 2.2.2 khoản 2 Mục này, cơ quan đầu mối quy định tại điểm 1.3 khoản 1 Mục III của Thông tư này tiến hành xem xét hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận đăng ký lĩnh vực hoạt động thử nghiệm theo mẫu quy định tại Phụ lục III của Thông tư này cho tổ chức thử nghiệm.

Trường hợp từ chối cấp giấy chứng nhận, cơ quan đầu mối phải thông báo lý do từ chối bằng văn bản cho tổ chức thử nghiệm đã nộp hồ sơ đăng ký.

2.2.4. Tổ chức thử nghiệm đã đăng ký lĩnh vực hoạt động thử nghiệm khi có nhu cầu thay đổi, bổ sung lĩnh vực hoạt động đã đăng ký phải thực hiện việc đăng ký thay đổi, bổ sung theo quy định tại điểm 2.2 khoản 2 Mục này.

Giấy đề nghị thay đổi, bổ sung lĩnh vực hoạt động được quy định tại Phụ lục IV của Thông tư này.

3. Đối với tổ chức giám định, tổ chức kiểm định

3.1. Yêu cầu chung

3.1.1. Đối với tổ chức giám định

Tổ chức giám định phải đáp ứng các yêu cầu sau:

3.1.1.1. Được thành lập theo quy định của pháp luật;

3.1.1.2. Có năng lực giám định đáp ứng các yêu cầu quy định trong tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO /IEC 17020: 2001 hoặc tiêu chuẩn quốc tế ISO /IEC 17020:1998;

3.1.1.3. Có giám định viên đủ tiêu chuẩn theo quy định tại Luật Thương mại.

3.1.2. Đối với tổ chức kiểm định

Tổ chức kiểm định phải đáp ứng các yêu cầu sau:

3.1.2.1. Được thành lập theo quy định của pháp luật;

3.1.2.2. Có phòng thử nghiệm đáp ứng các yêu cầu quy định trong tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO/IEC 17025:2007 hoặc tiêu chuẩn quốc tế ISO /IEC 17025:2005;

3.1.2.3. Có ít nhất 01 kiểm định viên có trình độ chuyên môn phù hợp với lĩnh vực đăng ký kiểm định.

3.2. Trình tự, thủ tục đăng ký lĩnh vực hoạt động giám định, kiểm định

3.2.1 Đối với tổ chức giám định

3.2.1.1. Trình tự, thủ tục đăng ký lĩnh vực hoạt động giám định được thực hiện theo quy định tại Luật Thương mại và các văn bản hướng dẫn: Nghị định số 20/2006/NĐ-CP ngày 20/02/2006 của Chính phủ, Thông tư số 06/2006/TT-BTM ngày 11/4/2006 của Bộ Thương mại (nay là Bộ Công Thương).

3.2.1.2. Về điều kiện, tổ chức giám định phải đáp ứng các yêu cầu quy định tại điểm 3.1.1 khoản 3 Mục này.

3.2.2. Đối với tổ chức kiểm định

3.2.2.1 Trình tự, thủ tục đăng ký lĩnh vực hoạt động kiểm định được thực hiện theo quy định của Bộ quản lý ngành, lĩnh vực đối với các sản phẩm, hàng hóa thuộc phạm vi được phân công quản lý.

3.2.2.2. Về điều kiện, tổ chức kiểm định phải đáp ứng các yêu cầu quy định tại điểm 3.1.2 khoản 3 Mục này.

III. TRÁCH NHIỆM CỦA CƠ QUAN QUẢN LÝ VÀ TỔ CHỨC ĐÁNH GIÁ SỰ PHÙ HỢP

1. Trách nhiệm của Bộ quản lý ngành, lĩnh vực

1.1. Bộ Công Thương chỉ định cơ quan đầu mối chịu trách nhiệm quản lý hoạt động giám định theo quy định của pháp luật về thương mại và thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng để các tổ chức, cá nhân biết, đồng thời thông báo cho Bộ Khoa học và Công nghệ để phối hợp quản lý.

1.2. Bộ quản lý ngành, lĩnh vực chỉ định cơ quan đầu mối chịu trách nhiệm quản lý hoạt động kiểm định chất lượng sản phẩm, hàng hóa thuộc lĩnh vực được phân công quản lý và thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng để các tổ chức, cá nhân biết, đồng thời thông báo cho Bộ Khoa học và Công nghệ để phối hợp quản lý.

1.3. Bộ Khoa học và Công nghệ chỉ định cơ quan sau là cơ quan đầu mối:

1.3.1. Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng là cơ quan đầu mối chịu trách nhiệm quản lý hoạt động chứng nhận hợp chuẩn, thử nghiệm chất lượng sản phẩm, hàng hóa trong phạm vi cả nước và hoạt động đánh giá sự phù hợp đối với các sản phẩm, hàng hóa thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ (trừ sản phẩm liên quan đến an toàn bức xạ hạt nhân).

1.3.2. Cục An toàn Bức xạ và Hạt nhân là cơ quan đầu mối chịu trách nhiệm quản lý hoạt động đánh giá sự phù hợp đối với sản phẩm liên quan đến an toàn bức xạ hạt nhân.

2. Trách nhiệm của cơ quan đầu mối được chỉ định

2.1. Tiếp nhận, xử lý hồ sơ đăng ký và cấp giấy chứng nhận đăng ký lĩnh vực hoạt động đánh giá sự phù hợp cho tổ chức đánh giá sự phù hợp.

2.2. Quản lý và kiểm tra hoạt động đánh giá sự phù hợp của các tổ chức đánh giá sự phù hợp đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký lĩnh vực hoạt động. Áp dụng các biện pháp cảnh cáo, tạm đình chỉ hiệu lực, hủy bỏ Giấy chứng nhận đăng ký lĩnh vực hoạt động khi tổ chức đánh giá sự phù hợp vi phạm các quy định của Thông tư này hoặc quy định Điều 20 của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

2.3. Tổng hợp danh sách các tổ chức đánh giá sự phù hợp đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký lĩnh vực hoạt động kèm theo lĩnh vực đánh giá sự phù hợp và tổ chức đánh giá sự phù hợp được đăng ký lĩnh vực hoạt động nhưng bị cảnh cáo, tạm đình chỉ, hủy bỏ Giấy chứng nhận đăng ký; thông báo công khai trên trang thông tin điện tử của Bộ quản lý ngành, lĩnh vực để các tổ chức, cá nhân biết và thông báo về Bộ Khoa học và Công nghệ (Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng) để tổng hợp chung.

2.4. Định kỳ sáu tháng, đột xuất khi có yêu cầu, các cơ quan đầu mối có trách nhiệm tổng hợp tình hình, kết quả hoạt động của tổ chức đánh giá sự phù hợp đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký lĩnh vực hoạt động, báo cáo Bộ quản lý ngành, lĩnh vực và thông báo về Bộ Khoa học và Công nghệ (Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng) để phối hợp quản lý.

3. Trách nhiệm của tổ chức đánh giá sự phù hợp

3.1. Thực hiện quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Điều 19 và Điều 20 Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa. Trường hợp vi phạm quy định của Thông tư này hoặc quy định tại Điều 20 của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa thì tùy theo tính chất, mức độ sẽ bị cảnh cáo hoặc tạm đình chỉ hiệu lực hoặc hủy bỏ Giấy chứng nhận đăng ký lĩnh vực hoạt động đánh giá sự phù hợp.

3.2. Định kỳ sáu tháng, đột xuất khi có yêu cầu, báo cáo theo mẫu quy định tại Phụ lục V của Thông tư này về kết quả hoạt động đánh giá sự phù hợp đã đăng ký, riêng đối với tổ chức chứng nhận, báo cáo theo mẫu quy định tại phụ lục VI của Thông tư này về kết quả hoạt động chứng nhận; đồng thời thông báo về Bộ Khoa học và Công nghệ (Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng) để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

3.3. Thông báo cho cơ quan đầu mối quy định tại khoản 1 Mục III của Thông tư này về các thay đổi có ảnh hưởng tới năng lực hoạt động đánh giá sự phù hợp đã đăng ký trong thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày có sự thay đổi.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Bộ quản lý ngành, lĩnh vực có trách nhiệm hướng dẫn triển khai thực hiện Thông tư này trong phạm vi được phân công quản lý. Căn cứ hướng dẫn tại Thông tư này, xây dựng yêu cầu, trình tự thủ tục đăng ký lĩnh vực hoạt động cụ thể cho tổ chức kiểm định, giám định trong phạm vi được phân công quản lý.

2. Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc triển khai thực hiện Thông tư này.

3. Thông tư này có hiệu lực sau 45 ngày, kể từ ngày ký ban hành và thay thế quy định về việc đăng ký hoạt động chứng nhận hợp chuẩn quy định tại Điều 8 và Điều 9 của Quy định về chứng nhận hợp chuẩn, chứng nhận hợp quy và công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy ban hành kèm theo Quyết định số 24/2007/QĐ-BKHCN ngày 28/9/2007 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

4. Sau 6 tháng, kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành, các tổ chức chứng nhận hợp chuẩn đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chứng nhận hợp chuẩn theo quy định tại Quyết định số 24/2007/QĐ-BKHCN ngày 28/9/2007 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ phải hoàn thành việc bổ sung các tài liệu, văn bằng chứng chỉ quy định tại khoản 1.2.2 Mục I để được chuyển đổi Giấy chứng nhận đăng ký lĩnh vực hoạt động chứng nhận theo quy định tại Thông tư này.

5. Sau 6 tháng, kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành, các tổ chức đánh giá sự phù hợp phải thực hiện đăng ký lĩnh vực hoạt động theo quy định tại Thông tư này. Nếu vi phạm, tùy theo tính chất, mức độ vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

6. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, các cơ quan, tổ chức, cá nhân kịp thời phản ánh về Bộ Khoa học và Công nghệ (Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng) để xem xét, giải quyết./.

Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Các Phó Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Các Bộ, CQ ngang Bộ, CQ thuộc CP;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Công báo;
- Lưu VT, TĐC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Quốc Thắng

PHỤ LỤC I

MẪU DANH SÁCH CHUYÊN GIA ĐÁNH GIÁ CỦA TỔ CHỨC ĐÁNH GIÁ SỰ PHÙ HỢP
(Ban hành kèm theo Thông tư số: 08/2009/TT-BKHCN ngày 08 tháng 4 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

TÊN TỔ CHỨC:……………

DANH SÁCH CHUYÊN GIA ĐÁNH GIÁ CỦA TỔ CHỨC ĐÁNH GIÁ SỰ PHÙ HỢP ĐĂNG KÝ LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

STT

Họ và tên

Chứng chỉ đào tạo chuyên môn

Chứng chỉ đào tạo hệ thống quản lý

Đánh giá năng lực của chuyên gia

Trình độ chuyên gia (đánh giá trưởng/đánh giá/kỹ thuật…)

Kinh nghiệm đánh giá

Loại hợp đồng lao động đã ký

Ghi chú

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

…….

……..

……., ngày …..tháng…..năm …….
Đại diện Tổ chức....
(Họ tên, chữ ký, đóng dấu)

PHỤ LỤC II

MẪU GIẤY ĐĂNG KÝ LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG ĐÁNH GIÁ SỰ PHÙ HỢP
(Ban hành kèm theo Thông tư số: 08/2009/TT-BKHCN ngày 08 tháng 4 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------

……….., ngày …….tháng…..năm 200…..

GIẤY ĐĂNG KÝ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG THỬ NGHIỆM/CHỨNG NHẬN

Kính gửi: …..(tên cơ quan đầu mối do Bộ Khoa học và Công nghệ chỉ định)

1. Tên tổ chức:................................................................................................................

2. Địa chỉ liên lạc: ...........................................................................................................

Điện thoại: ........................................... Fax: ............................... E-mail:............................

3. Quyết định thành lập (nếu có)/Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy phép đầu tư số ………., Cơ quan cấp: ……………cấp ngày ……..tại............................................................................................

4. Sau khi nghiên cứu quy định tại Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa, Thông tư số 08/2009/TT-BKHCN ngày 08 tháng 4 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn về yêu cầu, trình tự, thủ tục đăng ký lĩnh vực hoạt động đánh giá sự phù hợp, chúng tôi nhận thấy có đủ các điều kiện hoạt động trong lĩnh vực thử nghiệm/chứng nhận đối với lĩnh vực (tên lĩnh vực chuyên ngành).

5. Mẫu Phiếu kết quả thử nghiệm/Giấy chứng nhận, Dấu chứng nhận được gửi kèm theo.

Đề nghị ………….(tên cơ quan đầu mối do Bộ Khoa học và Công nghệ chỉ định) xem xét và cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thử nghiệm/chứng nhận trong lĩnh vực nêu trên.

Chúng tôi xin cam kết thực hiện đúng các quy định về hoạt động đánh giá sự phù hợp và các quy định có liên quan của pháp luật./.

Đại diện Tổ chức ….
(Họ tên, chữ ký, đóng dấu)

Ghi chú: Đăng ký lĩnh vực hoạt động nào thì ghi tên lĩnh vực đó.

PHỤ LỤC III

MẪU GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG ĐÁNH GIÁ SỰ PHÙ HỢP
(Ban hành kèm theo Thông tư số: 08/2009/TT-BKHCN ngày 08 tháng 4 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

……………………………………
(Tên cơ quan đầu mối do Bộ Khoa học và Công nghệ chỉ định)
-------------
Số: …………………….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------

Hà Nội, ngày …….tháng…..năm 200…..

GIẤY CHỨNG NHẬN

ĐĂNG KÝ LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG THỬ NGHIỆM/CHỨNG NHẬN

Căn cứ Quyết định số ……..quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của ………… (tên cơ quan đầu mối do Bộ Khoa học và Công nghệ chỉ định);

Căn cứ Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa;

Căn cứ Thông tư số 08/2009/TT-BKHCN ngày 08 tháng 4 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn về yêu cầu, trình tự, thủ tục đăng ký lĩnh vực hoạt động đánh giá sự phù hợp;

Xét đề nghị của ………………..(tên đơn vị thuộc cơ quan đầu mối được giao nhiệm vụ thẩm xét hồ sơ) chứng nhận:

1. …………(tên tổ chức đánh giá sự phù hợp)....................................................................

Địa chỉ: ..........................................................................................................................

Điện thoại: ........................................... Fax: ............................... E-mail:............................

Đã đăng ký lĩnh vực hoạt động thử nghiệm/chứng nhận đối với lĩnh vực sau đây:

- ......................................................... (tên lĩnh vực chuyên ngành)....................................

2. Số đăng ký: ...................................................................................................................

3. Giấy chứng nhận được cấp lần: ........ (đầu, thứ hai…)

4. Giấy chứng nhận này có hiệu lực từ ngày ký./.

Nơi nhận:
- Tên tổ chức tại mục 1;
- Bộ KHCN (để b/c);
- Tổng cục TĐC (để biết);
- Lưu VT,…

TÊN CƠ QUAN ĐẦU MỐI
DO BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CHỈ ĐỊNH

Ghi chú: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký lĩnh vực hoạt động nào thì ghi tên lĩnh vực đó.

PHỤ LỤC IV

MẪU GIẤY ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI, BỔ SUNG LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG ĐÁNH GIÁ SỰ PHÙ HỢP
(Ban hành kèm theo Thông tư số: 08/2009/TT-BKHCN ngày 08 tháng 4 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------

……….., ngày …….tháng…..năm 200…..

GIẤY ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI, BỔ SUNG LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG THỬ NGHIỆM/CHỨNG NHẬN

Kính gửi: …..(tên cơ quan đầu mối do Bộ Khoa học và Công nghệ chỉ định)

1. Tên tổ chức:................................................................................................................

2. Địa chỉ liên lạc: ...........................................................................................................

Điện thoại: ........................................... Fax: ............................... E-mail:............................

3. Lĩnh vực hoạt động thử nghiệm/chứng nhận đã đăng ký theo Giấy chứng nhận đăng ký số ………..ngày …../…../200….do (tên cơ quan đầu mối do Bộ Khoa học và Công nghệ chỉ định) cấp.

4. Lĩnh vực hoạt động thử nghiệm / chứng nhận đề nghị thay đổi, bổ sung:.................................

............................................................................................................................................

Đề nghị ................................ (tên cơ quan đầu mối do Bộ Khoa học và Công nghệ chỉ định) xem xét và cấp đăng ký thay đổi, bổ sung lĩnh vực hoạt động thử nghiệm/chứng nhận nêu trên.

Chúng tôi xin cam kết thực hiện đúng các quy định về hoạt động đánh giá sự phù hợp trong lĩnh vực đăng ký thay đổi, bổ sung./.

Đại diện Tổ chức ….
(Họ tên, chữ ký, đóng dấu)

Ghi chú: Bổ sung đăng ký lĩnh vực hoạt động nào thì ghi tên lĩnh vực đó.

PHỤ LỤC V

MẪU BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG ĐÁNH GIÁ SỰ PHÙ HỢP
(Ban hành kèm theo Thông tư số: 08/2009/TT-BKHCN ngày 08 tháng 4 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

(Tên cơ quan chủ quản)
(Tên tổ chức đánh giá sự phù hợp)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------

Ngày …….tháng…..năm 200…..

BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG THỬ NGHIỆM/GIÁM ĐỊNH/KIỂM ĐỊNH

(Từ ngày...../…./200… đến ngày ……/…./200….)

Kính gửi:

- …….(tên cơ quan đầu mối do Bộ quản lý ngành, lĩnh vực chỉ định)
- Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (Bộ Khoa học và Công nghệ)

1. Tên tổ chức đánh giá sự phù hợp:.................................................................................

2. Địa chỉ: ......................................................................................................................

3. Điện thoại: ....................................... Fax: ............................... E-mail:............................

4. Tình hình hoạt động

…………..(tên tổ chức đánh giá sự phù hợp) báo cáo tình hình hoạt động đánh giá sự phù hợp từ ngày ...../…./200… đến ngày ……/…./200….như sau:

- Tên lĩnh vực chuyên ngành

- Số lượng, nội dung công việc đã tiến hành đánh giá sự phù hợp

5. Các kiến nghị, đề xuất

a) Những vấn đề nảy sinh trong quá trình đánh giá sự phù hợp

......................................................................................................................................... .

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

b) Đề xuất, kiến nghị đối với cơ quan nhà nước có thẩm quyền để nâng cao hoạt động đánh giá sự phù hợp

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

………(tên tổ chức đánh giá sự phù hợp) báo cáo để …..(tên cơ quan đầu mối thuộc Bộ quản lý ngành, lĩnh vực) và Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng biết./.

Tổ chức đánh giá sự phù hợp
(Đại diện có thẩm quyền ký tên, đóng dấu)

Ghi chú: Báo cáo lĩnh vực hoạt động nào thì ghi tên lĩnh vực đó.

PHỤ LỤC VI

MẪU BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CHỨNG NHẬN
(Ban hành kèm theo Thông tư số: 08/2009/TT-BKHCN ngày 08 tháng 4 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

(Tên cơ quan chủ quản)
(Tên tổ chức đánh giá sự phù hợp)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------

Ngày …….tháng…..năm 200…..

BÁO CÁO

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CHỨNG NHẬN

(Từ ngày...../…./200… đến ngày ……/…./200….)

Kính gửi:

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
(Bộ Khoa học và Công nghệ)

1. Tên tổ chức đánh giá sự phù hợp:.................................................................................

2. Địa chỉ: ......................................................................................................................

3. Điện thoại: ....................................... Fax: ............................... E-mail:............................

4. Tình hình hoạt động

…………..(tên tổ chức đánh giá sự phù hợp) báo cáo tình hình hoạt động đánh giá sự phù hợp từ ngày ...../…./200… đến ngày ……/…./200….như sau:

a) Đơn vị được chứng nhận trong kỳ báo cáo

TT

Tên đơn vị

Địa chỉ (ghi địa danh tỉnh/thành phố)

Lĩnh vực/đối tượng

Tiêu chuẩn áp dụng

Thời gian/hiệu lực của chứng chỉ chứng nhận (ghi năm hết hiệu lực)

Ghi chú

b) Đơn vị có chứng chỉ đã bị thu hồi hoặc hết hạn (nếu có) trong kỳ báo cáo

TT

Tên đơn vị

Địa chỉ (ghi địa danh tỉnh/thành phố)

Lĩnh vực/đối tượng

Tiêu chuẩn áp dụng

Thời gian/hiệu lực của chứng chỉ chứng nhận (ghi năm hết hiệu lực)

Ghi chú

5. Các kiến nghị, đề xuất (nếu có)

………(tên tổ chức chứng nhận sự phù hợp) báo cáo để Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng biết./.

Tổ chức chứng nhận
(Đại diện có thẩm quyền ký tên, đóng dấu)

THE MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY
---------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
-------------------

No.: 08/2009/TT-BKHCN

Hanoi, April 08, 2009

 

CIRCULAR

GUIDANCE ON THE REQUIREMENTS AND ORDER AND PROCEDURES FOR REGISTRATION OF FIELD OF CONFORMITY ASSESSMENT OPERATION

Pursuant to the Law on Quality of Products, Goods date November 21, 2007;

Pursuant to the Decree No.28/2008/ND-CP dated March 14, 2008 of the Government defining function, tasks, powers and organizational structure of the Ministry of Science and Technology;

Pursuant to the Decree No.132/2008/ND-CP dated December 31, 2008 of the Government detailing the implementation of a number of Articles of the Law on Quality of Products, Goods;

Ministry of Science and Technology guides generally on the requirements and order and procedures for registration of field of conformity assessment operation as follows:

I. GENERAL PROVISIONS

1. Scope of governing and subjects of application

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1.2. This Circular applies to organizations providing conformity assessment services and the state management agencies related to activities of conformity assessment.

1.3. This Circular does not apply to the following activities:

1.3.1. Expertise of the measuring device on the list of measuring means subject to list of measuring means required to calibrate under the provisions of law on measurement;

1.3.2. Testing for internal operations of organizations; not providing the testing services to the outside.

2. General principles

2.1. Ministry of Science and Technology is responsible for the unified State management on the operation of conformity assessment.

2.2. The ministries of managing branches, sectors are responsible for managing the operation of the conformity assessment within its scope of management.

2.3. Terms and definitions of testing, expertise, calibration, and certification are prescribed in Article 3 of the Law on Quality of Products and Goods.

2.4. Where the standards prescribed in this Circular are amended, supplemented, or replaced, it shall comply with the documents which are amended, supplemented, or promulgated newly.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. For the certification organizations

1.1. General requirements

Certification organizations must meet the following requirements:

1.1.1. Established under the provisions of law, functioning in the field of certification;

1.1.2. System of management and operational capacity of the certification organizations must meet the requirements specified in national standards, international standards, and international guidelines for each following respective type:

- National standards TCVN 7457:2004 or international standards ISO/IEC Guide 65:1996 and the relevant guidelines of the International Accreditation Forum (IAF) for the certification operation of products and goods;

- National Standards TCVN ISO/IEC International Standard 17021:2008 or international standards ISO/IEC 17021:2006 and the relevant guidelines of the International Accreditation Forum (IAF) for certification operation of management system.

1.1.3. It must have at least 05 experts of assessment of the official personnel (public employees or employees signing contract with a period of 12 months or more or the labor contract of indefinite term) of the organizations and meet the following requirements:

- Having graduated from university or more and professional skill consistent with the field of certification registration;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Being trained on certification of management system.

1.2. The order and procedures for registration of certification operation

1.2.1. The certification organizations meeting the requirements specified in point 1.1 clause 1 of this Item, formulate the registration dossier of the field of certification operation and send to the contact-point agency stipulated in point 1.3 clause 1, Item III of this Circular.

1.2.2. Dossier for registration of the field of certification operation includes:

1.2.2.1. Registration paper of the field of certification operation in the form prescribed in Appendix II of this Circular;

1.2.2.2. A copy of the establishment decision, or the certificate of business registration, or the investment license;

1.2.2.3. List of experts of assessment meeting the requirements specified in clause 1.1.3 of this Item, in the form prescribed in Appendix I of this Circular together with the copy of respective training certificate;

1.2.2.4. The documents proving the capacity of the certification operation meeting requirements specified in point 1.1 clause 1 of this Item, specifically as follows:

- For the certification organizations that have been assessed and granted certificates for certification operation in Vietnam by the lawful accreditation organizations of Vietnam or accreditation organizations as a member of the International Accreditation Forum (IAF), The Pacific Accreditation Cooperation (PAC): Submit a copy of the certificate attached to the scope of accreditation.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1.2.2.5. Form of certificate paper and seal of certification;

1.2.2.6. Results of certification operation carried out in the field of registration of a latest year (if any).

1.2.3. Within seven working days after receiving complete and valid dossiers under the provisions in point 1.2.2, clause 1 of this Item, the contact-point agency stipulated in point 1.3 clause 1, Item III of this Circular conducts a review of dossiers and the grant of certificate of registration of certification operation field in the form prescribed in Appendix III to this Circular for the certification organizations.

In case of refusal to grant a certificate, the contact-point agency must send written reply of the reasons therefore to the certification organization applied for registration.

1.3. When the certification organizations signed up the certification operation field have the needs of change, supplementation of operation fields which have been registered, they must perform the registration of changes and supplementation as prescribed in point 1.2, clause 1 of this Item.

Written request for change, supplementation of operation fields specified in Appendix IV of this Circular.

2. For the testing organizations

2.1. General requirements

Testing organizations must meet the following requirements:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2.1.2. Having capacity of testing meeting requirements specified in national standards TCVN ISO/IEC 17025:2007 or international standards ISO/IEC 17025:2005;

2.1.3. It must have at least 01 qualified tester in accordance with the field of testing registration.

In the case of having national standards or international standards on quality management system for the specialized testing organization, the specialized testing organization must meet the requirements of such standards.

2.2. The order and procedures for registration of testing operation

2.2.1. Testing organizations meeting the requirements specified in point 2.1 clause 2 of this Item, make dossier for registration of field of testing operation and submit to the contact-point agency as specified in point 1.3, clause I Item III of this Circular.

2.2.2. Registration dossier for testing operation field includes:

2.2.2.1. Written registration for testing operation field in the form is prescribed in Appendix II of this Circular;

2.2.2.2. A copy of the establishment decision or certificate of business registration or investment license;

2.2.2.3. List of testers corresponding to the registration field for testing attached to a copy of the certificate of professional training.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- For the testing organizations that have been assessed and granted accreditation certificates for testing operation in Vietnam by the lawful accreditation organizations of Vietnam or foreign accreditation organizations as a member participating in signing Agreement on mutual recognition of the Association of International Laboratory Accreditation (ILAC), Association of Laboratory Accreditation in Asia - Pacific (APLAC-Asian Pacific Laboratory Accreditation Cooperation): Submit a copy of the accreditation certificate attached to the accredited scope.

- For the testing organizations that have not been accredited: Submit documents, procedures, assessment procedures and other concerned documents to demonstrate the operational capacity in accordance with the requirements of respective standards specified in point 2.1, clause 2 of this Item.

2.2.2.5. Form of the testing results;

2.2.2.6. The testing results conducted in the field of registration of a latest year (if any).

2.2.3. Within seven working days after receiving complete and valid dossiers under the provisions in point 2.2.2, clause 2 of this Item, the contact-point agency stipulated in point 1.3 clause 1, Item III of this Circular conducts a review of dossiers and the grant of certificate of registration of testing operation field in the form prescribed in Appendix III to this Circular for the testing organizations.

In case of refusal to grant a certificate, the contact-point agency must send written reply of the reasons therefore to the testing organization applied for registration.

2.2.4. When the testing organizations signed up the testing operation field have the needs of change, supplementation of operation fields which have been registered, they must perform the registration of changes and supplementation as prescribed in point 2.2, clause 2 of this Item.

Written request for change, supplementation of operation fields is specified in Appendix IV of this Circular.

3. For expertise organizations, calibration organizations

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3.1.1. For expertise organizations

Expertise organizations must meet the following requirements:

3.1.1.1. Established in accordance with law regulations;

3.1.1.2. It must have capacity of appraisal meeting requirements specified in national standards TCVN ISO/IEC 17020: 2001 or International Standard ISO/IEC 17020:1998;

3.1.1.3. It must have qualified expertise experts under the provisions of the Commercial Law.

3.1.2. For calibration organizations

Calibration organizations must meet the following requirements:

3.1.2.1. Established in accordance with law regulations;

3.1.2.2. It must have laboratories meeting requirements specified in national standards TCVN ISO/IEC 17025:2007 or international standard ISO/IE 17025:2005;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3.2. The order and procedures for registration of operation fields of expertise, calibration

3.2.1 For the expertise organizations

3.2.1.1. The order and procedures for registration of the expertise operation field are made under the provisions of the Commercial Law and other guiding documents: the Decree No.20/2006/ND-CP dated 20/02/2006 of the Government, Circular No.06/2006/TT-BTM dated 11/04/2006 of Ministry of Commerce (now the Ministry of Industry and Trade).

3.2.1.2. On the conditions, expertise organizations must meet the requirements specified in point 3.1.1 clause 3 of this Item.

3.2.2. For calibration organizations

3.2.2.1 The order and procedures for registration of calibration operation shall comply with the provisions of the ministries of managing branches, sectors for products and goods of its scope of management.

3.2.2.2. On the conditions, calibration organizations must meet the requirements specified in point 3.1.2 clause 3 of this Item.

III. RESPONSIBILITY OF MANAGEMENT AGENCIES AND ORGANIZATIONS OF CONFORMITY ASSESSMENT

1. The responsibilities of the ministries of managing branches, sectors

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1.2. The ministries of managing branches, sectors appoint the contact-point agency to take responsibility for quality expertise operation management of products and goods of the field assigned management and inform on the mass media to the organizations, individuals, and inform the Ministry of Science and Technology for coordinating the management.

1.3. Ministry of Science and Technology appoints the following agencies as the contact-point agencies:

1.3.1. Directorate for Standards, Metrology and Quality is the contact-point agency to take responsibility for management of conformity certification operation, testing of quality of products and goods in the whole country and operation of conformity assessment for products and goods on the management responsibilities of the Ministry of Science and Technology (except for products related to safety of nuclear radiation).

1.3.2. Department of Radiation Safety and Nuclear is the contact-point agency to take responsibility for management of the conformity assessment operation for products related to nuclear radiation.

2. Responsibilities of the contact-point agencies appointed

 2.1. To receive, process registration documents and grant registration certificates of fields of conformity assessment operation for organizations of conformity assessment.

2.2. Manage and inspect operations of conformity assessment of the conformity assessment organizations that have been granted certificates of registration of operation fields. Take measures of warning, temporary suspension of validity or cancellation of the certificate of registration of operation fields as organizations of conformity assessment violate the provisions of this Circular or the provisions of Article 20 of the Law on Quality of products and goods.

2.3. To sum up the list of organizations of conformity assessment that have been granted certificates of registration of operation fields together with the field of conformity assessment and organizations of conformity assessment registered operation fields but have been warned, temporarily suspended or cancelled certificates of registration; notify publicly on the website of the Ministry of managing branches, sectors to the organizations and individuals and inform the Ministry of Science and Technology (Directorate for Standards, Metrology and Quality) for general synthesis.

2.4. Every six months and irregularly when required, the contact-point agencies shall review the situation, the operation results of organizations of conformity assessment that have been granted certificates of registration of operation fields, report to Ministry of managing branches, sectors and inform the Ministry of Science and Technology (Directorate for Standards, Metrology and Quality) for coordinating the management.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3.1. Exercise the rights and perform obligations as stipulated in Article 19 and Article 20 of the Law on Quality of Products and goods. In case of violation of the provisions of this Circular or the provisions of Article 20 of the Law on Quality of Products, Goods, depending on the nature, extent, it shall be warned or temporarily suspended its validity or cancelled certificates of registration of operation fields of conformity assessment.

3.2. Every six months and irregularly when required, report according to the prescribed form in Appendix V of this Circular on the results of the assessment operation of conformity signed up, particularly for the certification organizations, it is reported by prescribed form in Appendix VI of this Circular on the results of certification operation; and also notify the Ministry of Science and Technology (Directorate for Standards, Metrology and Quality) for synthesis and report to the Prime Minister.

3.3. Notify the contact-point agencies specified in clause 1, Item III of this Circular on the changes that affect the operational capacity of conformity assessment signed up within fifteen days from the date of the change.

IV. ORGANIZATION OF IMPLEMENTATION

1. The ministries managing fields, sectors are responsible for guiding the implementation of this Circular within its scope of management. Based on the guidance in this Circular, building requirements; order, procedures of registration for specific operation field for the calibration, expertise organizations within its scope of management.

2. Directorate for Standards, Metrology and Quality is responsible for monitoring and urging the implementation of this Circular.

3. This Circular takes effect 45 days from the date of its signing and replaces the regulations on the registration of standards conformity certification operation specified in Article 8 and Article 9 of the Regulation on standards conformity certification, rules conformity certification and publication of standards conformity, rules conformity, issued together with Decision No.24/2007/QĐ-BKHCN dated 28/09/2007 of the Minister of Science and Technology.

4. After 6 months from the effective date of this Circular, the standards conformity certification organizations that have been granted certificates of registration of standards conformity certification operation in accordance with provisions in the Decision No.24/2007/QD-BKHCN dated 28/09/2007 of the Minister of Science and Technology must complete the additional documents, diplomas and certificates prescribed in clause 1.2.2 of Item I to be converted the certificates of registration of certification operation field in accordance with provisions of this Circular.

5. After 6 months from the effective date of this Circular, the organizations of conformity assessment must register the operation fields as specified in this Circular. If it violates, depending on the nature and seriousness of the violation, it will be handled according to the law regulations.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

FOR MINISTER
DEPUTY MINISTER
Tran Quoc Thang  

 

APPENDIX I

FORM OF LIST OF ASSESSMENT EXPERTS OF ORGANIZATIONS OF CONFORMITY ASSESSMENT
(Issued together with Circular No.08/2009/TT-BKHCN dated April 08, 2009 by the Minister of Science and Technology)

ORGANIZATION’S NAME:……………

LIST OF ASSESSMENT EXPERTS OF ORGANIZATIONS OF CONFORMITY ASSESSMENT REGISTERING THE OPERATION FIELDS

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Full name

Professional certificate

Certificate training management system

Assessment of capability of experts

Levels of experts (assessment head /assessment/ technician…)

Assessment experience

Types of labor contract signed

Note

1

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

 

 

 

2

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

 

 

3

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

 

4

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

5

 

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

6

 

 

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

7

 

 

 

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

8

 

 

 

 

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

9

 

 

 

 

 

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

 

 

 

 

…….

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

 

 

 

……..

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

 

 

 

 

……., Date …..month…..year …….
Organization’s representative....
(Full name, Signature, seal)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

APPENDIX II

REGISTRATION PAPER FORM OF OPERATION FIELDS OF CONFORMITY ASSESSMENT
(Issued together with Circular No.08/2009/TT-BKHCN dated April 08, 2009 by the Minister of Science and Technology)

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
-------------------

……….., Date …..month…..2000…….

 

REGISTRATION PAPER

FIELD OF TESTING/ CERTIFICATION OPERATIONS

To: …..(Name of the contact-point agency appointed by the Ministry of Science and Technology)

1. Organization’s name:.....................................................................................................

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Tel: ........................................... Fax: ............................... E-mail:......................................

3. Establishment decision (if any) / Certificate of business registration/investment license No. ... ... ...., Issued by: ... ... ... ... ... issued on ... ... .. at.......................................

4. After studying the provisions of Decree No.132/2008/ND-CP of December 31, 2008 of the Government detailing the implementation of some Articles of the Law on Quality of Products and Goods, Circular No.08/2009/TT-BKHCN April 08, 2009 by the Minister of Science and Technology guiding on the requirements, order, procedures for registration of operation field of conformity assessment, we found that we may meet the operating conditions in the testing/certification for the field (name of specialized domain).

5. Form of testing results/certificates, certification seal attached.

Request ... ... ... ....(Name of the contact-point agency appointed by the Ministry of Science and Technology) to consider and grant certificates of registration of testing/certification operation in the field as listed above.

We commit to comply with the regulations on conformity assessment operation and the relevant provisions of law./.

 

 

Organization’s representative....
(Full name, Signature, seal)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Note: Registration for a certain field of operation, then state name of such field.

 

APPENDIX III

CERTIFICATE FORM OF REGISTRATION OF FIELD OF CONFORMITY ASSESSMENT
(Issued together with Circular No.08/2009/TT-BKHCN dated April 08, 2009 by the Minister of Science and Technology)

……………………………………
(Name of the contact-point agency appointed by the Ministry of Science and Technology)
-------------
No.: …………………….

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
-------------------

Hanoi, date …….month….. 200…..

 

CERTIFICATE OF

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Pursuant to Decision No.... .....defining functions, tasks, powers and organizational structure of the ... ... ... ... (name of the contact-point agency appointed by the Ministry of Science and Technology);

Pursuant to Decree No.132/2008/ND-CP of December 31, 2008 of the Government detailing the implementation of some Articles of the Law on Quality of Products and Goods;

Pursuant to Circular No.08/2009/TT-BKHCN dated April 08, 2009 by the Minister of Science and Technology guiding the requirements, order, procedures for registration of operation of conformity assessment;

At the proposal of ... ... ... ... ... ... .. (Name of units of the contact-point agency tasked dossier calibration), it is certified that:

1. …………( Name of the conformity assessment organization).....................................

Address: ..........................................................................................................................

Phone: ........................................... Fax: ............................... E-mail:............................

Already registered operation fields of testing/certification for the following areas:

- .........................................................  (name of specialized field)....................................

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3. Certificate is granted for: ........ (first, second …)

4. This certificate is valid from the signing date./.

 

 

Recipients:
- Name of the organization in Item 1;
- Minitry of Science and Technology (report);
- Directorate for Standards, Metrology and Quality (for knowing);
- Archiving,…

NAME OF THE CONTACT-POINT AGENCY APPOINTED BY THE MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

 

Note: Issuance for registration certificate for a certain field of operation, then state name of such field.

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

FORM OF REGISTRATION PAPER FOR AMENDMENT, SUPPLEMENTATION OF FIELD OF CONFORMITY ASSESSMENT
(Issued together with Circular No.08/2009/TT-BKHCN dated April 08, 2009 by the Minister of Science and Technology)

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
-------------------

……….., date …….month….. 200…..

 

REGISTRATION CERTIFICATE FOR AMENDMENT, SUPPLEMENTATION OF FIELD OF TESTING/CERTIFICATION

To: …..(Name of the contact-point agency appointed by the Ministry of Science and Technology)

1. Name of organization:.................................................................................................

2. Address: .....................................................................................................................

Phone: ........................................... Fax: ............................... E-mail:.............................

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4. Field of testing/certification operation proposed for changes and supplements:............

Request ................................ (Name of the contact-point agency appointed by the Ministry of Science and Technology) to review and grant registration of changes, supplements of field of testing/certification operation mentioned above.

It is committed by us to comply with the regulations on conformity assessment in the field of registration of changes and supplements./.

 

 

Organization’s representative....
(Full name, Signature, seal)

 

Note: Additional registration for a certain field of operation, then state name of such field.

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

REPORT FORM ON OPERATION SITUATION OF CONFORMITY ASSESSMENT
(Issued together with Circular No.08/2009/TT-BKHCN dated April 08, 2009 by the Minister of Science and Technology)

(Name of the governing agency)
(Name of the organization of conformity assessment)

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
-------------------

Date …….month….. 200…..

 

REPORT ON OPERATION SITUATION OF TESTING/EXPERTISE/CALIBRATION

(From...../…./200… to ……/…./200….)

To:

- …….( Name of the contact-point agency appointed by the Ministry of managing Branch)
- Directorate for Standards, Metrology and Quality (Ministry of Science and Technology)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. Name of Organization of conformity assessment:.....................................................

2. Address: ......................................................................................................................

3. Phone: ....................................... Fax: ............................... E-mail:............................

4. Operation situation

…………..(Name of Organization of the conformity assessment) report on the operation situation of conformity assessment from...../…./200… to ……/…./200….as follows:

- Name of the specialized field

- The quantity and content of work assessed the conformity

5. Proposals and recommendations

a) The problems arising in the process of conformity assessment

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

b) Recommendations and proposals for competent state agencies to improve the conformity assessment operation

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

………( Name of Organization of the conformity assessment) report for …..(name of the contact-point agency of Ministry of managing branch, sector) and Directorate for Standards, Metrology and Quality./.

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

Note: Report for a certain field of operation, then state name of such field.

 

APPENDIX VI

REPORT FORM ON OPERATION SITUATION OF CERTIFICATION
(Issued together with Circular No.08/2009/TT-BKHCN dated April 08, 2009 by the Minister of Science and Technology)

(Name of the governing agency)
(Name of the organization of conformity assessment)

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
-------------------

Date …….month….. 200…..

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

ON THE SITUATION OF CERTIFICATION OPERATION

(From...../…./200… to ……/…./200….)

To:

Directorate for Standards, Metrology and Quality (Ministry of Science and Technology)

 

1. Name of Organization of conformity assessment:......................................... .............
2. Address:
3. Phone: ....................................... Fax: ............................... E-mail :............................
4. Operation situation
... ... ... ... .. (Name of Organization of the conformity assessment) report on the activities of conformity assessment from...../ ... ./200 ... ... to... / ... ./200 ... . as follows:
a) Units that are certified in the report period

No.

Unit’s name

Address (stating place name of province/city)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Applicable standards

Time/Validity of Certificate of certification (stating the year of expiry)

Note

 

 

 

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) Units had certificates but are revoked or expired (if any) during the report period

No.

Unit’s name

Address (stating place name of province/city)

Field/object

Applicable standards

Time/Validity of Certificate of certification (stating the year of expiry)

Note

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

 

5. Proposals and recommendations (if any)

... ... ... (Name of organization of conformity certification) report to Directorate for Standards, Metrology and Quality./.

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 08/2009/TT-BKHCN ngày 08/04/2009 hướng dẫn về yêu cầu, trình tự, thủ tục đăng ký lĩnh vực hoạt động đánh giá sự phù hợp do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


19.686

DMCA.com Protection Status
IP: 44.220.44.148
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!