Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông tư 05/2001/TT-BTM hướng dẫn việc cấm nhập khẩu xe và phương tiện sử dụng xăng pha chì theo Chỉ thị 24/2000/CT-TTg về việc triển khai sử dụng xăng không pha chì tại Việt Nam do Bộ Thương mại ban hành

Số hiệu: 05/2001/TT-BTM Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Thương mại Người ký: Hồ Huấn Nghiêm
Ngày ban hành: 23/02/2001 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ THƯƠNG MẠI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 05/2001/TT-BTM

Hà Nội, ngày 23 tháng 2 năm 2001

 

THÔNG TƯ

CỦA BỘ THƯƠNG MẠI SỐ 05 /2000/TT-BTM NGÀY 23 THÁNG 2 NĂM 2001 HƯỚNG DẪN VIỆC CẤM NHẬP KHẨU XE VÀ PHƯƠNG TIỆN SỬ DỤNG XĂNG PHA CHÌ THEO CHỈ THỊ SỐ 24/2000/CT-TTG NGÀY 23/11/2000 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC TRIỂN KHAI SỬ DỤNG XĂNG KHÔNG PHA CHÌ TẠI VIỆT NAM

Thi hành Chỉ thị số 24/2000/CT-TTg ngày 23/11/2000 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai sử dụng xăng không pha chì tại Việt nam;

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 223/VPCP-KG ngày 15.1.2001 của Văn phòng Chính phủ;

Sau khi tham khảo ý kiến các Bộ, ngành hữu quan;

Bộ Thương mại hướng dẫn việc cấm nhập khẩu xe và phương tiện sử dụng xăng pha chì như sau:

I. QUY ĐỊNH CHUNG:

1. Kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực, các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân không được ký hợp đồng nhập khẩu các loại xe và phương tiện có động cơ chỉ sử dụng được xăng pha chì (trừ các loại xe và phương tiện nhập khẩu theo phương án của Bộ Quốc phòng và Bộ Công an).

2. Hợp đồng nhập khẩu xe và phương tiện ký sau ngày Thông tư này có hiệu lực phải ghi rõ xe và/hoặc phương tiện là loại sử dụng được xăng không pha chì, đồng thời quy định người bán có trách nhiệm cung cấp catalogue, hoặc hồ sơ kỹ thuật, hoặc văn bản của nhà sản xuất xác nhận xe và/hoặc phương tiện là loại sử dụng được xăng không pha chì.

3. Xác nhận nêu tại khoản I.2 trên đây được sử dụng để chứng minh với cơ quan nhận đăng ký xe và phương tiện về việc xe và/hoặc phương tiện là loại sử dụng được xăng không pha chì.

4. Hợp đồng ký trước ngày Thông tư này có hiệu lực, nếu chưa có các điều khoản như quy định tại khoản I.2, cần được bổ sung hoặc sửa đổi cho phù hợp để thực hiện quy định nêu tại khoản I.3.

II. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH:

Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký.

 

Hồ Huấn Nghiêm

(Đã ký)

 

THE MINISTRY OF TRADE
----------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
------------

No: 05/2001/TT-BTM

Hanoi, February 23, 2001

 

CIRCULAR

GUIDING THE BAN ON IMPORTATION OF VEHICLES AND MEANS USING LEAD PETROL ACCORDING TO THE PRIME MINISTER’S DIRECTIVE No. 24/2000/CT-TTg OF NOVEMBER 23, 2000 ON THE USE OF NON-LEAD PETROL IN VIETNAM

In furtherance of the Prime Ministers Directive No. 24/2000/CT-TTg of November 23, 2000 on the use of non-lead petrol in Vietnam;
In furtherance of the Prime Ministers directing opinions at Document No. 223/VPCP-KG of January 15, 2001 of the Government Office;
After consulting with the concerned ministries and branches;
The Ministry of Trade hereby guides the ban on importation of vehicles and means using lead petrol as follows:

I. GENERAL PROVISIONS

1. As from the effective date of this Circular, enterprises, organizations and individuals must not sign contracts for the import of vehicles and means with engines operated by lead petrol only (except for vehicles and means imported under plans of the Ministry of Defense and the Ministry of Public Security).

2. Contracts for the import of vehicles and/or means, signed after the effective date of this Circular must clearly inscribe that such vehicles and/or means can use non-lead petrol, and at the same time stipulate that the sellers shall have to supply catalogs or technical dossiers or manufacturers documents certifying that such vehicles and/or means can use non-lead petrol.

3. The certification mentioned in Clause I.2 above shall be used to prove to the bodies undertaking the registration of vehicles and/or means that such vehicles and/or means can use non-lead petrol.

4. Contracts signed before the effective date of this Circular, which do not contain the terms as prescribed in Clause I.2, should be amended or supplemented in order to be compatible for the implementation of the provision in Clause I.3.

II. IMPLEMENTATION PROVISION
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 05/2001/TT-BTM hướng dẫn việc cấm nhập khẩu xe và phương tiện sử dụng xăng pha chì theo Chỉ thị 24/2000/CT-TTg về việc triển khai sử dụng xăng không pha chì tại Việt Nam do Bộ Thương mại ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.659
DMCA.com Protection Status

IP: 34.203.28.212